Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Proba scrisă la istorie Proba D/E/F

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 6

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

A. „Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramureş, adunând în jurul său pe

românii din acel district, trecu [Carpaţii] pe ascuns în ţara Moldovei, supusă coroanei regatului

şi cu toate că a fost lovit de mai multe ori de armata regelui, sporind numărul locuitorilor

ungar (

români, acea ţară a crescut [devenind] un stat.” (Ioan de Târnave, despre întemeierea Moldovei)

)

B. „Faptul că noul principat [Moldova] întemeiat de Bogdan [voievod] s-a putut extinde rapid

până la Nistru şi până la «Marea cea Mare» se explică prin aceea că el se află pe marele drum comercial, care lega Galiţia de Marea Neagră; în cazul de faţă, drumul a fost acela care a creat

Moldova a fost creată ca stat unitar în urma emigrării micii nobilimi româneşti din ; [trecând Carpaţii] războinicii aceştia victorioşi au găsit pe domeniul cucerit [alături

de români] rămăşiţele stăpânirii tătare, (

căror prezenţă era datorată dezvoltării schimbului de mărfuri şi a comerţului, care au făcut din capitala Suceava, ca şi din portul de pe Nistru, Cetatea Albă, puncte importante ale unei mari căi de transport şi de întrepătrundere economică.” (Gh. Brătianu, despre constituirea statelor medievale)

pe urmaşii cumanilor şi alanilor (…) elemente străine a

Maramureş (

statul. (

)

)

)

Pornind de la aceste texte, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Numiţi un oraş la care se referă sursa B.

2. Precizaţi o categorie socială la care se referă sursa B. 2 puncte

3. Precizaţi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte o informaţie referitoare la Maramureş.

2 puncte

6 puncte

4. Menţionaţi, din sursa A, un punct de vedere referitor la întemeierea/ consolidarea statului

medieval Moldova, sus ţ inându-l cu o explica ţ ie din text.

5 puncte

5. Menţionaţi, din sursa B, un punct de vedere referitor la întemeierea/ consolidarea statului

medieval Moldova, sus ţ inându-l cu o explica ţ ie din text.

5 puncte

6. Prezentaţi două instituţii centrale ale statelor române în Evul Mediu şi/ sau la începutul

modernităţii.

6 puncte

7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia diplomaţia promovată de statele române face parte integrantă din relaţiile internaţionale ale Evului Mediu. (Se punctează

coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,

a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

4 puncte