Sunteți pe pagina 1din 1
Ordinul Cavalerilor Zamolxieni (OCZ) O frăŃie tainică de persoane (bărbaŃi şi femei), fără să aibă

Ordinul Cavalerilor Zamolxieni (OCZ)

O frăŃie tainică de persoane (bărbaŃi şi femei), fără să aibă un organism instituŃional centralizat, Ordinul Cavalerilor Zamolxieni (OCZ), al cărui conducător nevăzut este Cavalerul trac, reprezintă

o cale a luminii sufletului. IniŃierea sau autoiniŃierea unui cavaler zamolxian se face la focul sacru dacic, focul viu, cu Jurământul Cavalerilor Zamolxieni. Ei vor dăinui în vecii vecilor şi nu au nevoie de recunoştinŃa şi onorurile nimănui. MulŃi dintre aceşti cavaleri nu se vor cunoaşte nici între ei, datoria lor fiind să slujească dreptatea şi adevărul. Domnul Dumnezeu şi Cavalerul trac vor şti faptele

acestor cutezători şi nemuritori. De-a lungul istoriei neamului românesc, cavalerii zamolxieni au fost războinicii sacri, luptătorii luminii, eroii nemuritori. Unii s- au asociat doi câte doi sau în grupuri, iar alŃii au rămas singuratici necunoscuŃi de vreun om de pe pământ. Faptele lor măreŃe sunt cunoscute în Cartea Vie a lui Dumnezeu. Şi toŃi marii conducători

ai neamului românesc au fost cavaleri zamolxieni la vremea lor.

Jurământul Cavalerilor Zamolxieni

Jur pe toiagul înŃelepciunii Lui Zamolxe, pe Cavalerul trac din Varanha, să slujesc dreptatea şi adevărul. Jur ca în luptă să fiu puternic ca şoimul în zbor, ca apele învolburate să răstorn stânca vrăjmaşilor, ca vântul năpraznic să nimicesc pe cei răi. Jur pe inima Lui Zamolxe, neamului meu să-i fiu credincios, pe asupritor să-l pun în genunchi, şi pe cel umilit să-l ridic. Jur pe focul sacru dacic, să Ńin vie flacăra iubirii de oameni, să aduc la lumină oamenii lumii. Focul Viu al Lui Dumnezeu să mă însoŃească. Zău! Zău! Zău!