Sunteți pe pagina 1din 29

ParteaI

APLTCATII PRACTICE IDENTIFICARE DE A NOTIUNILOR FUNDAMENTALE DE VIBRATII MECANICE COMPUNEREA MISCARII VIBRATORII 2.1. Aplicatia numarul 1. STUDIUL EXPERIMENTAL AL COMPUNERII DE VIBRATII AR|llONICE COLINIARE.FENOIlIENUL DEBATAI,
2.1.1B R E V I AR TEO RETI C I cadrul slLrdi!llr vor n prezentaie loua sriuat cifd vibrat e a! aceiasi pulsalie s cind aLr pLr salii diferte, caz if care poate sa apar:r l enomeful de'balAi' cazul 1 com puner ide vibr aliiar m onicepar alele aceiasipulsalie. de Sa consLde.am migcarece se efectueazadlrpi egea o r =: r t ocos. r r+r r o cos( ar* ?) Aceasta ege repreznta o siJp.apunere doua miscari armonice c! de acei a$ip!sat ie o; i par alee ( de aceia$L r eclie) .Sa st ldiem pr oieclr le d acestei miscarr.ez'rtate O solllle smpa se oblrne cu alutoflr reprezentaf Reprezenlamceie doua vibra! armon ce prin do vector OA, si OA,, care se rolesc n llru originir cu ace a9i vrlezatrnghularc o avand m;r mile o constanle x,! 9 xa Deoarece ce dol vector se folesc cr acea$ vlleza unqhi !ara or , ir seam nd ca Lr ngh dnlr e e r em ane const ant ot Um pu ul t mi $carrs eg alcu9 dec par aeLogr am l] lO A, AA: se nLr deior m e3za RezlrG ca vectorll sum; a celor doi veclof . vectorul OA. esle de ma.ime constanla 9r se ufqh ular; rr decl migcarea r,. rezlllanta est tol o F 9. 21 1

rl n S em nlf c alr le o l a 1 o ri o l o sl e s u n l CR blton conec lare la relea c;-..mutator.ie seleclarea canalelorde masurj d' aa\ ra c L6sol e:-n' . - . r,o p e r.u -p a !r' F o -a ' .' oF' rrJ dc" ee' ari Indi p . ,' L ; ; " ' , :; v -, v s " " 5i; .0, e, , r a ' d I e !e 1 L e .e ; ro a s e a ' are oP ' ace l / -asl rd' ed -d., -e i F -a in caf; se rndica scara de mislrb a m6rmli de masural i"r*"poate I ' r-. u domef ulu de rn's!te Conllneun disc iiber ce "o'tut"lo, donreniuletalonat ootrvlt ln asa felca LafereastraA., se apare c -comlGlor de m6sura se fixeaza pe poziliaU n ' o ul l oru' oe aL-e' eral ; ;,;""," " r" ' r d .a b u r-' d e rd a a ' 1 s k nenl U se fl e" 7a oe r - . o- 1 1 1 6 1 f' re o e -" 5 u " a e a v a l o ' l e e l r\e i a arnoroe!r{ po, ' . . o- " ,' " -" . i om J r o rod e re g l d ' e ' I F p l e' d n p l L ran ' s C. {omutalor de reglarea v tezerde balerajaspolurur lumrnos Pn polentomerred6 reglala u m nozita$i9i nraimii spotului c E ec r anu l l u b u l u a i o d i c de nsirirment mesute

42

Dac af ole z O A = x ..a t!n c l e g e am s c a r re zui anl ese va sci e: -r = a o c o s (.r/1 r) Sa determiNanr e ementele necLrnosc!te alc a.estc rnscan anrltlc nea x. s defazajul v Acesle mdnD se determna din e Dar a ogra m uv e c to rl o r. 'o, o I ind repfezentata !n veclor ega c! slma vecioriaa a cctor I veclor .e de feprezrnla vrb.aiile comporentes deiazaleiata de m;carlle componcnie C azul2- Com puner idevibr at iiar m onice at et e put sat iidif er iie. par de Fenom enuldeBeG i Este cazul cer maL rt.resanl I cel ma des lntilnl, cind doua vibr.ll afrion c componenteau p!sat dferit o, 9r dr. Ne puienr imaljfa de asemenc asiiuaia e in lf ig 211) , lnCe cor plr le I $r 2 cxecur am isc6r j amon ce recliln i collniarer corpLr1 se rnSca fata de corpLrl dupa legea: 2 Jr =Jr c cos( zr r 1f p l af.oi pl i 2 se r |1 lala de r eper Lr l 3 dupalegea nx Sca r2 r r i cos( ar I + ) 'r r ln fjg 2 3 am mai inlrodus9 consiantere I a? cafe deierftrnA p.zrtra a, slatica de echlbru a slstemelor Nllcarea rezurtantaa corp!lu fala d rcperL iix 3 se poate scfe sub fo.ma. r= ar ; _r , - r r 0co( . , 1 I r . ' L) + x?0cos( . " / i @, ) : Sa consideram caz! c6nd cele dotra armonlce componente au pllsalii dferlte o, s o?. Vom admte ol.r, si Legea v bralre rezLr lante se poate r = rt 0 cosall + r ) 0 cos( . Dl+ r r ) q) A i c o n! m a r epr czr nla azalLr r t f e cee doua m iscaf iindce n! dof dr .na am ac eiaSi sat e pu S a vedenr car e su. i pf opr ct alr e s c! nr se deslat oar a r n$car ea rez!tanta Sa r epr e2ent am veclona cee dola vbr alircohpof ef t e Pent r u a si mp fca calculele pulen aege or linea um pLr lur asie calat =0saavem orio g q,:q (un a oarecar-. dai) $ decl m icarea rezultanta i dc toma va r. {r 0 cos. dt 7+r r cos( . r r / ++, ) A TE N TE a ci , r . ! m . L r epf ezif lA aTalLr e cee dola m icar f ndc; def dnir aceslean! mar a! acerai p! s.l e

,,=fi,,j.-,-.,-";",;
srrt Cazpar t ic u l a r ] nn ll/

rr0 .o s ., / + r:i s i n a I

Ce e doLra ml$c.rl componenle suniiiefazare un ungr, .Sut c! deoar ec e i n .,--* \ Dec l i Lelea .,t-

", ;,

.,'r.' i I

rro c o s d / l rro c o s (.r1 mr$ce.lL rez! tanle

;)

x = ro c o (.,r

Frq213

,"i;;ru'''
G en e ra l i z a re Daca n u m a rL rv b ra ti o r a rn o n rc ede aceati putsati e esl e n> 2 se o) .ornpln prmere dola ca marsus, rez! ranta cu a tfe a s a9a ma depafte Se al! nger a.o fc l z ra c a v i b ra l are z !l a n ra este arr.onj ca, acel asputsal i e de

Cea nra nrare vaoare a tu OA esre alunci card ce doi vcclor srnl suprapus ln m ut candcaido sunr n opo: r r e: tim )a0md = xll] + _r20 r,0nin : !0 +,r20 b) Mar rezuliaca ampttud nea varjazapefiodc cu perioada (1i .a) ^o c)Frecvenlade var iat ea am p r udnr resr el l qat , ,, d) Sa vedem care esle defazajut dintre mi$carearczlttanta si pr ma v bfatc P foeci :ndA s D, dinI O AD r ezut al

-,

2o

2r

vectoralafacuE in iig 2'1 4 se vde ca unghi! Dn reD.ezentarea in ci nu reprezentatvi ma steconslanil esle variabil I'u"1"1 JJ' """t",1 ca A=i;r: a)) t+A=I A.r+P (amadmis o,>or) OA d agonala paralelogranrulul care reprezinEvbralra De aceia pnma vrD'al' V rczultanlaare atit marima& cil 9 deJazalu fala de ,'." \'brauJ'"J (dlr; | - rra e5re on''a .: "n " d r lt r an or r La le L I s r r {i a c / e r E * ";" ""-" ea r , " " oO r ' " "-:. ';,."" ri:=o,+Ao avem succesiv
r = r , d os o. = r , 0os dr r+ rro c o s td j t-l t 6 Q1 a ))si narr sn(/ A a+ !' l l = /-rr0 t.o s a I c o s (/ A " -q ) A ,r' r c _ r.' l o \' n tA d ' " ' :'

O A AD . 16 . 2. . o. , r A, , p, da sc \ ed6( ; $ d- t . zaF V va, ; a/ a. 't l -l de Se vede ca acesl detazaj vatjaza in tmp, deci rni;carea rezLrllanla esre nrodLr siin frecventa ata oBSERVATI . 1' E l o nga! a lgcar iiezulr anle siace. onoa m r salr I

,",,,= ' 6-

AD

ir:'nl4slr4l

= io c os ( d r I fl Rezulial .t.,d --n n rs (a r rPT rl t.n l F -

Acesi lucru apare evident urmarnd fiq. 2 j 4 marmea vecrofLrtu IOA=X0esle rnaxma cind veciof i oAr ti OA: slir supraplri St m nima ciid . 2' P efo ada de var ialie am pt ilud iest e: a n l, 2r ., l.n ..) al Lr nde r r =. ' , 7'. =: :2a :: ceea ce inseam na ca D ecrT>>Tr , T:

lrro x,ol:'< ',0 'ro

.' = J.i' -: ' "11r

",' ',0

cos(r ao+@)

in lmp xo Deducem de aicLca amPl udinea rezLrliante esle variabile L A" re r V -" ' ed ezrl " nl d e\Ie de' l -9!! ?l A r' 1 l F -o e' Lrq' oLod e i -l rebari "," ",;'"."I ,a ." ,-o r' -o ' i o ' ro' rl ar " ' o ,' ""J:.";a a) Care esle cea ma mare si cea mai rnicavaLoare ampliludlnii?

amprilLrd & variazalenl cu i mpul. nea . 3' Prlem iormlla urmaba.ea inrrebare Mrtcarea rez!tanra poare sd

46

P ent r Lc . n Sc a re as a fi e p e ro d c ; c ! o pe.roada este neces.r ca T. v ec i. r ! l r e p re z c n i a tva l f.9 c a ri O A s a ocupe peri odi c, perroada T cu
a z'a74

leclcr rprezenlair! oAr s oAr ,ri m gcaricomponenleoclpa, perodrc c! ace.i, per oada T. s n'! la., ace eag poz I Pentruaceastesie necesarc;
.( o 1 0r oeaA /

da

C az parti c ular por t ant .B6G it e. im . 4" Aparilia de be6i UN caz penclLar mportanreste ace a cin.t ce e do!a pur sal or ! t . , a e nlt c: r of com ponenle valor i t oar e au apropraie, ca d ferenla I ad L.. = a) / t i t 0 esle fonrte mica ar peioadete Tr ! I, si.l rDioalc elrare

o- U '.''6']p''

ire b! sa a v en d, ...., p. I I

)n
'rl

1:
" .q q n

i f.ceasle condt se poale vor br a o per oadaa m r Q cir ir ezLr la. t e T-T,:T, in declr sLr r cara lnghr Lr r t r e vect o i r ep. ezaI ar iva m f car ior e C r n compone.teva.razafoa.te pui n: lir , / ) + +'l ir A.j I r,l I l,) ^r,

9ec p e n truc a m Sc a rc a .o z u n l as a fe perodl cava trebl i ca rapo.t! ta plirsal ior cerordoua m scar compone.le sa iie c iractrerationala
l-oa . , oor , a, . r p61od! o^E4ar p en oa de r T ir am plit ldin c eeac e r ez ! lla l m e d i a t l .or 1. d '. p

'.'.
= ( 1 ,. n ) - = \]b h tl

E x em olu :

x,. ! r ccs6., / - 1i, cos(i{1.,rf{r)

ro =6o I a .r ru,l-d

tl h

< a. r /,-

-).

2a

^ -... "l-'
' o)

D e aceeaput emconsder a ca in t m pul Lr nei oadeT anr pf t ud pef nea in !cafrr rcz! lanle ramine constafla alica in acest t mp m lcarea rezuitani; se poate consrderaaltronrca Penlru Lrn flenal de limp oarccare rearrv maf., se ajunqe a conc uzia ca m tcarea rez! lanta poateI consrderata o ca sl ccesi un e nr iscerar m onr ceecar e avind acea! dur alaT. =1, dar c! de i f anllilld ni diferie, adica m'Qcara rezuttantacsre modLrlata amp l|rd n: in amplitLd re acesto. m icar arnronce sinr crpr isf intrc m iel n {r0 r1l rr r t 0+Jzo. Fc. . m n! l ! e r cpet adupant . / ae deiim pioa. t e

mar egale peroada cu

_l

nlme e de Uqltqi 2 1 5) Frecvenlaba1: or csle ioa.tc mica: (fs

r-l = r . r ,

',,,, t,=) -

i I

E CE 2. 1. 2. RCET A R E A XP ER IM EN T AL A electice cu a Eiapa l-a ReallzarelLzlca an ogler 'Lrc!ile e ldle do\ol.rr elql9g .' p^ ,.brar o o'-on -:-::443 ^dn .n 6gs5-1a e"-1"i2 ;;;-;it o L u e rF ' r(F ' 6 ta' e rl u I r' srrp J 1e "",'";": .o * p :-* * " .' pa " p '' a z -rrre re ' 1 o sF-e a va ab;' er' v' zuarza' "#-d: ; r " '-"r,; ; 4" : ,; ., " " " i -d r rradlrclons punl' oe utoara ne mai r nd nevoie de ;;1i'""' ;;;;;;;; m-as ! r a. ' . - 6* monl al u o r p" n ttu c i rm p u n e re a s c i L a l i l oa rmonce se fol oseste elec lr Ldnr r g 2 1 6 i n c a rea v e m " > r' ' ' re" nravc:abi a - d. , r - oe ra s l o d rF c e l e n < L ' C ro a d rc r' a o " re . ; ; . ' l; , "o" eR !' F '' "o

4 Se marette lent irecvenla r, qr se urmare$te mod ficarea per;oadei I' = i ' a f ef om ef r lu de bbr ei 5 Se nrodlfica$ amplitlrdnea tensiunitoblnure de ta generatorLr cz i se urmarestevanala elongali or extfemeate iensiun fezutlante Etapa a Il-a Realzareaprin smLrare cu ajlrorulprogranrul! Fteclronics Wor kBench 12sau Labvt ew 5. REZULTATE

,n\
FS216

j:? JJ:',i"1: ".:1;;;'ii:.'; :n::::,::::ff::"f,:i:x"".T,i ",,",J:i;:; ; j;, ;'#':j; ;.::: .T"l':: ;i'il:11:-',i
,,:'r i"l ; ;;.;:" "; l;j;:;,:::;.;:l:T:;:"::.', J.';:;i:J::?'"",::fh:."" "

Jx'"lffi :: :: ' :*:i:l*i*5 He"ffi::'iliil:t'J'"J'i: 'T:


mai operalrica sus acereas ,3"J[::'""JJ,"J*,**atorur c] srserepeta

lj'|"* ;liJff" :t#:fJ"*",:;lll 5il5i!'j, * . g:t1""",".:g:*u rezunla; tensi!nea ecmnul osciloscopuLrl


50

51

2. 2. A plic ati a n u m a ru l 2 . S T UDIU L EX PE R IME N T A L AL C O MP U N E R ILOR V I B RAT IIL OR AR M O N IC E PA R A LE LE 2. 2. 1 RE VIAR E O R ET IC . B T In paragrafee precede|te s a przentat prob ema compuner a doLra vibraiii n are ir aparila fenomenulur barai lcrarea Ce fara afe acetati co de sL.rporl leoretc studiindcompunereaunor m Sc6i v b.atoriiarnroniceparae e de puls alii i e ri te ,c u a j l to ru u n u i d i s p o z i vspeci a A daugam d obsetua!a ca, d;ca nlmarul m $c-r Lorcomponnre sle mai ma.e de doi se cornpunintil douad ntre e e. rezu lanta o. ca a tre a 9i a9a nra departe,obl nindu se asfel mi$carea .ezLrltantaAstfe, if cazLrcomp!neril a irei milcari afmontceavind per oadele r T r,T 3 m S c a re a z l l l a n l a a fi peri odi cA peroadaT,daca T re v cLr ex s t e r elaia n .T r= n :T r= n 3 T j = .4 T i :T d e ni , n: , n3 .4 si nl n!mere un I . lr egipr m ei n i re e e 2.2,2.CERCETAREAEXPERI]!lENTAIA I ns t alat ia p e ri m e n ta ta . ex Consta d ntr,un ansanrbtu de pot sa genereze nepas ara. m o n i c e e d i v e rs e mp l u d j n i9 i f recvente unorrl e, depasari i d a ae nrgrst.aie cale mecanca Umarind Jigura22.1jn care esie prezeftar6 pe s dr em a u a s tfe l d e d s p o z i tv l e d e m c a e a estea catl tE i n esenra nrre ur di mecanisme mafive E-ct] sa (1 2.3)ca.e qenerezami$c5riarmonice: r r = _! r 0 .c o s (., r+ trr) ] : _ - f ro c o s (.r:r 1 + P: ) ) r = l. r0 c o s (.rr r+ @ r) Fiocaremecanrsmrte qne.ara miscar afmonicese compuned n1ro c! rsa.:re executao nriscarerecti I e pe vedicat: comandalad o manivta care executao mlscafc de rotalet de I ecare cutisa este tegatasotlar o trje v er iic ala1, 2 3 ) p e c a fe s e g a s e s re fo a (1,,2,,3,),j a fi nd ternr o { ti nata l a c apat L{ Lpe ro r c ! o p e n ra l o o s i l ! p e n l rui nregstrafe. aca rnani vea s D se follisle cu vileza !rngfMra consl:fra o (o. .{D:,o3)zt_r.ciculisa impre_na cr trlarc a execLla o m sca.e vbratoriearmonicaavind anrptitLrcl egatacLj nea lngr heam a n v e l e r, n n mo d i c a re al l n g m mani vetei poateasf;t vara p se amplltldrnea mlscar amof ce {yr1 ,y,t ,y3o) Anlren:fea r.ecaf snretor armonEse la.e cu al!1orLrraf vele 9 pr n t.termedr! . Lrnor lransmisiicLl

rct d ftate al cafor nlmar de d nl este d .lal de pltsai lc ,e care vre.. sa tc ob|nem peniru m scarle ariron ce stLrdrale Comouferea ce or tre mtscariarmonce esle fealzala de !n nrecansm lrecnt peste rolele 1,2,3 : inrte rclele 2 s 3 este siilata rd a 5 cu ax! dc .otatie frx iar intre rclee 1 s 2' este fixata rola 6 ar caru supo.t se poare dep asa I ber nlr uf ghrdalparae cu d rectiie m scaritorarmonrce princ p ul oee .surnar eesle evder t sa pr esupunem f ot a I se depiaseaza yl ca cu deos r ecelungr . eaf r ! u 4est econst ant asr c a t j se va r lept a$ ioi ;al uncr, cLryr Analog daca rola 2 se dep aseazacu : s fota 6 s va dep asa lor crl yz, daca.ol a 3 se depr aseaza y: se va depasa si . oa 6 n f elj acest a c! daca roel e 1 2, 3 au m scar lnr pLr se m eenisr 4et e12. 3 dup: t elie de ]i =' o. o!s{.r . / +.r ),ir : r,0 c.sir!,.r + 1,: r/r= rl . cos(.r, / + orl firul4 ): av nd runqmea constanta. rnpLrne va roletmob e a o miscafeariion ca .taia -t= rr' r: + !'r = r 'ia co( . r r 'l+lir ) +) r 0. r os( . , ) . | : t r . ) + t \ r os{. ) r / f f , l

Ft g2 21 fi4 iscarle lmpuse y., .vrd,yr precums cea rezuiranra sc por nrell srra y pe ohrte cerat a, aluiar ll Der let orPr P: P. s p. est t f xat cpcilee c! 'r 2. 3 r especivpe t t a r oer b Anlr enar e: am bt r r ul t Lr cL h ri e cerala se fnce tot ir ajllcru niaf vele 9 irf n .ntir c nenal c 3

52 53

e fl f r eb! e s . i e s ! c i 2 l el n s a . s te c o n drt teorel rce ndamenta A stte fl n ra ru l d e di ntL F Lr epuls a l e re : nNonc c 1, ?3 e x L s ta l a t e zr zr de ar nt r e p. f o d e l em s c a r o r (v , v 2 y rl T l T2 Tr sr numarui ornl r ' z? erlsla re ai e:.: mi es r r e . p rn s c rrmra re a ro t o r d n l a l e (ca s p' n schmbarea Lrng r a 5 dr4rorreoo e o o .-' o m - r . ell -' rd 14. 8 :-.- -6 c " .F - tE ta ll,1 T [)= T . ?) \-) 1ant, este periodicaclr peioada T=Tr iec m scarea rezLr 4 S au !n a l c a z d a c az ,= 8 4 :z 2 = 7 A ' a avemde compusnuma doua nrlscarlv bratorLetmon ce paralee Re al a devrne 2n 2n Zn 2a E4 t0 Is a !/= r T' l. de T ln ac e s tc a z d e o a fe c e i :T , a p a refenomeful bal alcu o peroadaT m c) foa.te mafe (cu clt \o este ma i E x ec ut ar e an c e rc a ri to r. fiz Etapa I-a Reairzarea ca de ce CA Z ULA . C o mo u n e re a tre l m s c a rla rmon D a' aeLe P usal i l dl eri te z,= p e d s p o z rl vs e l u C e r oti drni al e 38 z?= 744= 114 s e m o n te a z a mea manve e or: a s e a L e g m p L i l dn i l ey , .v r y e , fl xi ndLrng I (v fi g u r c 1) pr.a cl nc se obtn mai m!te s e ro Gs l ed e m a i v e l a rezul tanl e e : oenoade l e rns c a f o r c o mP o n e n ls i a l e mi scari or e ' s e fa c m a s u .a to r p e d i a g Gme pi vi nd ampl i t!dni l e, i recvente p!lsat lc Pe.oa.lele aDroeLate Dameede DLrLsa! a dAZUL I Cqmpunrca douavibti armonlce se monteazaroliledlnlale 4'84 22=74 ofln b ocarea mecansmLrluarmonc 3 se fealizeazavs:01 i ; e a l e aa m p l l u d i ne y 1 0v i d n l !i g rmea ran vel ei : care se va p - s e i n re g s tre a z a e ta m b u rd ra g ramel 'e e mscare orn l f e n o me n ud b a i a obs er v a EtaDaa ll-a Rea zarea prin s mllare cLraillorll P'olramLrl! Elecironi6 w .rk B e n c h5 .1 2s a u L a b v i e w

2.3. Aplicatia numarul 3. COIMPUNEREA VIBRATIILOR ARMONICE ORTOGONALE. FIGURILE LISSAJOUS LUI
2.3,1.B R E VI AR RETI C I EO Sa fc imaginamLtfinalaara tuat e de m scare v bratoriereprezonlata s schematc n f igur a 3 1. slir act unear f i cauzeoar ecar e. pui1 execula 2 cof o mrscareosc Lalorearmcnrcape d rect e orzontaLa(axa X) iata dc corplr 2 s acerasrrr.p o a1a mrscare arfnonica rmpreunac! corpLrt pe d fe;G 2 vearrcala (axa Y) Inl.ebareac.re se plre esler ce tmiecroriedescrie n irna oo- " S" n- r o d", : oo- , . p o. . o; com ponenlesi de dr t er eniaf azet orinr iaie. t r aeci. r r a descnsade corpul 1 esi fepfezentalad fisle c!rbe p anir nchise .le iorm-dast! d compiicale flrm e lqlrllg lqrL_L!!"i!rt! Sa priv m probtenra slb o fonna ma generaa s rnaiabstracla S a con sder am! n m obr tp car e se msc In panll XO Y a doLr aaxe rerangua.e dLrpao rege necu|oscula dar asue rnc't proiectiieiui P si P pe axe sa a ba n scar v brato.l arnrontce F! ! 1231 (tS 232) Ait ie spls vor . pr esune caor . t o. ale v at em obr lLt !var aza ca x. armonrc n acesl m obiutef ect ueaza doua vibr at ar m oiice Sa consideran !n arobi p ca.e se mrsca n pLanul xoy a doua axe recl angui afast f e nct pr oecir ie u p e s P sa aiba miscariv L{atcriiarmon.e pe axe. D ec coor . lo|alele s y ae x mobill]u vor. pres!pune ca varaza armonc I acesl caz se zce ca mob lu efectueaza do,ra v brat armonce ortogonae Intereseaza n mod deosebit sa se determinetrarecto.amob !l! Pentru a siudia trar--clora pl ncl ul ! (m ob ulL) P vonrdeosebi

Fig232

54 55

e e aceLasl rl sal ol e A CA Z UL. . C c . d o ra v i b ra l l a rrn o n i co rt ooona aLr '! ! Lege am rs c a ri i m o b u i s e s c re a tu nci : c o s (r,; r) fr=r. )' I r . i o c o s (,, / !1 ) s p t S a s iir die m ro p ri e i a a c e s l e rm c a n : 1. ln primulr nd sa obsrvamca punctutP n! poate trecedincoiode Pr si P, a ar P {l i n c o o d e O ,s O,v a a i mrl s dl ctatede nal urafzi ca concrel a nu i c f enome n u l !ia c e a s tai n s e a n rn a a Iraectora ml scarl rezul tanl e 3re : ! punc t ea l n fn i t d e o a re c e e a fa i n i teN al u drepfi rnghi ulde l atui rl P , s 2 Cnd delzza)r e=11, daca mlscadle sinl I = l _ f-!1 , n faza. l.alectofa esie:
de coordofate I ala.a ae .azut e q=

coincid cu axele de coordanatc

C A ZU L. B . Cazul cnd cel dola vr br aiii nr on or iooon.e au pulsali, ar ce d fefle s faze nlt ale d ferite 1= rr . codd I r , ) 1L= -1 , r os( a, , r ) P entr ! df er lt e valon ae r apodu - ! u, traieclor d ierte numie fig!rile ui Lissalo!s 1 l n cazu c. d r apor t ulD! sat iof {f r ecvent er of , oadeor ) ceior . t o! : pef mrsc;r esle f lm ar r alona ! ! , . =L, . / : - =': ' at lnc m scar oar ez! r ania este pei odca cu per ioadaI - , r 7l =, r I : s t r aiect or a e o. ur bc est rnchi sa Tr alecior descnse Ce un nob n m i! . ar ea r ezr lanla dn le compLrn er ea oola vDr al ar m of ce or t ogonat sc num esc a e f igur it e " ( O t inr "nr n r v) se obt n

3 a{ilca o dreapta ccnlinute in cad.anll 1 s 3 aLe slstemulu de xae ( dagr a n ra d re p l !n g h i !a r:) Pe a c e asta dreapl a mobi l l l descre un fa s egm e ns me trl c tad e o rg n e i l s 4 Cindde fa z a j l L = r m o b u l d e s c reu f segmenl mel rcfal ade ofg ne pe a r / l qr = r= 2 dr eapta o n trn L rln c a d ra n e l o r s i 4 : c a 5 c rd defazaj! q'0 n atlnci tra ectoaa se obt ne prn e im narea ui ril din ecL,at si clevn j a J :r. cosl d rl = l r' r = r-f lcos(o r) cosp iiD4,sirr(., r)l .o s (o J r

(curbele) Lissrjous lui De exemplu iigLrra ir 233


coordonaie penlru adimensionale
q

reprezenlatelLJre lur Lssalo!s rn = 1: 2

_-t I 1,0sir1".]r ! -r=1, "n.4,i!lra


, LU!1l-

r'.

Pcnt.u exemp Lr2 : 5

Rd.ird ,'

a patral cel doi rd cahs regr|]pnd obt nem ecual a tra'ectoael 2 ! cos4t

, -" ' ' .; ",, , - ,; ,,,,, ,.," r -"1 |,dca nu are puncl e ai nfni testeo T r . e c l o n ae s te d e c o c o n i c as fi n l c l|] 5ac ! c .tru l i n o rg i n e aa x e o r A x e e el l pse snl ncl l natcata de axee

pllsat r ll. rn! eslc ! n n! m a. r at ona at Lncit r aiedor iic. r D aca rapodLr l sr.t clrbe inch se sr a! fcrme destLrde fantezslc"

5li

5T

;e
4
I
l

3_Z
7T

Esle necsar de remarcal ca ta aclasrrezultatse aj!nge daca semnaele date de traduclon se rnlocuisc .Ll i ensruni l ea r m onicef ur nzat e de doLr a generaloarecu tuecvenlE regtabile De aceea rf cadrLrlacesle tucrar vom lolos aceastaa doua metodaifCca sursa de producerea exciiarieiamof c esre feesentiata instataitaexpermentata aTe dec un osciloscop s doua generaloare de lensiufe cu frecventa

:7r 34

h tmputeiecl!ariiLrcrar vom .ega celedoLra frecvente rensiLrn|or ate armon aprcaie pracrte defiectie osciiatorutur ce pe de ate asrfetincl avem: sa j) (Dt 1.^Pe ecranu oscroscoputui vom urmarii fgur corespunzatoare se vordesena ca ei. care pe Lssalors

lr
:7 f

Etapaa ll,a Reatizarea s mulare ajuroruprogramuru prn cu Eiecl.onics WorkBench i2 sauLabV 5 ew REZULTATE Fi9.2 3 3

2.3,2 CERCETAREAEXPERIN]ENIALA' eLe'rrice cu fizlca a anlogLei c rcuLie Etapa l-a Ra Lzare poate folosr o O cercelare experlmntala cu !n mode mecanc 3r A s' felsdL ca e re io r_ l g L a 1 o 4 L epJId nIqJd . on! l' ; ( l e o e I' p J l' - oseral i pe ra o u L l o r o e o e o a ' a e l r s lud nlle cu calrur i: lem"arere aectrice dale de traductorproporlionaLe amp intr se Iniroducp'in lnlemedrul unor amplLfrcatoate Lrn *, .1".".'1., t""* se do' La oe ol d' de o r., re rn re re d o re o e L ' radL' ror . , i' 1" , " 0 oe: . r , . o ,. o ^ r-t" 1 t1 d r..p d d l p o a d oorl errradLcl oFeaocapepa_' e

.i:'*"-".

o" J"iiec,i"*n*t'tvt

lui apar pe atuncr ecfaf! oscioscopului rlsurre

58 59

PROPRII PULSATIILOR DETERIV]INAREA 2.4 Aplicatianumarul 4 -

PRoPRll a PULsArlEl iinririnnen exPERIMENTALA REZEMATE SIMPLU n uNElcRlNzlDREPTE ruHinuLtGeli


T 2. 4. 1B RE VIA R E O R ET IC

l ._ L = P \-L"

l- . Lr a_

i L. r f

+t r ]

E fergratotaa a sr slem u esle ega; cu sum ac. cr g er t o polen|at e u sL . lt 's "

compl exe stabi l reas e lr loar le n r!l e s l tl e l r' a s l s te m e Lo s cLl ante propriist o problemaiific la s! anevoioasa pu saulLor eclat ilor rezoLlarea care no vom De.cea s'au cteat foarte mlte rielode aprcrimailve drntre ror

il;;:il;"

",-" -';-' d rF ro d a e ' - -a . ;-" , " - la, | oD ol-p oent L . . r r r r .


.' ",""'".",--' ".

rcpdaa plrsat o n.qvrecr' .n," permte dierrninare

Peniru Lrnsstem v b.anl conservaiv asLrp.a cirrLr nu acronazarone a pc.tlrbatoare si rezistente(cind au loc v bratr ibe|e iara amorizare) norg:a tolala esle conslania;aceaslaafirnate se exprma malenratc prin faptLrt ca: e. . . ". I t 't - d- - \ :

oel rru d oo r" " TJror' ' od rrb t.r a ro' r r a .ce' se' \ d <Ud e J Ie d_ca oeJ uru p ra l 4 0 ' p )ri p 'a P r 'n 6 'I
Jd_ ol eeala '

,; *: "' ri )=.1 "" ,' :t1,,,


t:o- 7,') 12.,,; ,2 t ai,)- -r* ='t;
A ceasl ai e aie exprm a o c! . osclt a leor em aener qet ca i nut conl am c !. esle cnrgrapolefna a in:rlma a sjslcm! L, Aceasla reiaUe este deci valabra nLrma pefir! vibranr ttbere iara amonzare ale sislemeor conservatrve D aca nota mcLr L- 2n, u: , , t , aio .ezu la expresrap! sar er '! 1 Penlir calcLrlarea marimlof care ntra n re ata anrerioara esie necesat sa se cufoasca ooziia defornrataa sistemir!i de exemp! penlr! o grinda care executav bfatii liberc lrcburecunoscutaforma in ei elastce (fibramedc dfomala) Se poate a.ala apfox maliva a putsati fundamenlaledeterminala de rciata n=-l: "-q se obtino exacl daca in proD rir!nda.fen( at e

Lrl moLr dLlPalegrre

f =, s ,.(t /+ " ) , = ro s r| , I ts .r) pLasa'iilor rotatrLor s u rde ! si i]J repreznta valofle amo itu'lln o' de Tuncle Ud ENERGIA POTENTIALAde deformatiea slstemLrlur este o sub tuma: decLpoaief scrisa palralrca delormalrl, dc s r . r : a .J o ' n (,,' r+ !' l deplas3rrr' malrr'a peilru a'rplitudinrLe undeUoesle enerqlaoolenuaLa or' _' t " le' I l a E \ f c uA c l N l a energiade rotatre acesrora: rie translaliea mase or si d n r L -rr r' --:J -:n av in !n.le am pfesuPuscorpll descompus emente de volLrm nd masa rn sl { = ' si n(? t+ t' ) rtr' ri d6ro' T 'q . caredescri! deplasareas rot rea unu e ementde ord n! I lnloc!ind obscivam ca
d;

Ea"

carc! Lrl marmilor U0 si I se ia curba defonnata reata a sistcm! u Sa consderam d exempl! o gfn']a s nip Lrrezematacarc s!b aclrunea gfeulal propi s deJormaazaf bra med e Cevne o curba ptanarum la intc e asl ca. p!i cteeei sufern dnst e. eplasai ver t cale m itleqgll ( noiale y) nLr e cu r\i n nl rmca n R c zist nt a alena or conr pof e. r ele asar d! pa ax. y se m e dp rl oteaza v (pent r !a nr se iac. . onf lziclr nol. ln ! t t . t a pent Lrvleze c! vom notasage e verlrcaie.,Lr y)

pe baza u.er leo.eme di. RezrsienlaVlateralelor(tecrematli C apeyrof) a rindul ei energla de deiornralie este egata cu tucfLr mecan. a ioirero. exlerioareFr Fr. F3care parorrg deplasarley1,y,, y3,deci _t. L' n I' h (ry ..I
rr o' r I' I

Vileza maxima a fecar mase in r.odu fundameftal consderct, este egaa c! deformatia max rna corespLnzaloare imuttila cL pLr salLa fundamenla p 1.Aceaslaaf r m ale r ez! t a cu lsur int adn r elat r t e ef ae Sef I esie o viteza care are va oafea maxma pentru

:l
l,:)

cos(l r+(')=l s este egalac.r u,p Rezulta asiiel ca energ cnetca a maximaass lemuuieste
t,^" -= :l * , lt , . t , f +- . (t, t)l +nt . ( t . t . ) '1)

Din egalilalea tp.-,

sl 4.""

rezulla pulsala iLrndameniaa grtnzil a

EXPERIMENTALA CERCETAREA 2.4,2 ETAPAI-A

' '' ', =l \l ., r ' , '' ' ^ ,.t,1 + ...t,

81.. tJ "r l r...

\)

*,., *' "tTtltj ;:";" ;.,:i!i,1:i;::ijiq:;;f :1il::'#f il.;; :" r,::. "::
"1:"",.";;'"1T
6 . cda e lp de! s or L Ep A L -

Siandulpentruefectuareaincercari experimentale or S tandul const r uiI n acest scop. esle acaiut dinl. , o gr nda sim pu tezemala 1, de ngidilate conslanta, Fr=mrgt F3=m3g n sectunl bne stabi le de ia ifcepll, prn constructia dlspoziliv!ui. Sagei e stallce y, yr, y3 produse de aceste forte se masoara c! ceasurile comparatoare 2, prnse de un suport rigid, frx 5, n dreptu secl i uni orde suspensle sar cin a lor Pentru compectarca cercelar se ma face s o inregistrare tensometrca a vlbraUeilbere a gfinzir.Asfel, pe grnda 1 inir-o secliune arbrlara se ips1e pin nlermediirl Lrntimbru tensomel c T (traduciorrezisiv). care este Legat pr.rntii legatu 3, la un apafat 4 de tp Cardiorcu ajuiorulc;ruia se pot de lnreglstra vibrallilelibere ale grinzii 1 . Daca aceslea i se ap ca un soc. caf o face sa vlbreze iber, aiuno la nreg straiorul 4, se obline vibrograma vbratilLor ibere de pe care pulenr detem.lfa de asmenea p'rsata

"=..,"'*i l,*$::t "fl:::'J'r,-r ifti,.*'1,"1=62

63

S e comp:r a r ezLr t aiee inlle s se siabilest e oar ea onside|nC obt er .


eetd -o, P l ' l ' r' ' 'd

Consderalii sL.roLrmedarc. S e poal dem onsir aG vaoar ea apr oxm at ivaa pulsauerpr opr i rLrndamen t ae a de. eiat ia Lr ]Rayleigh e niot dealnar na m ar e sa! dat est egaa c! ceea reala.De aceia n llteratura ma nt nesle si relata dara data se de D i rnkedey, e da ; nt oldauf a penlr Lp! sat ia pr opr e f undam enra o car a val oare mai m ca dect . ea r eaa , :

F9243
Eiecluarearncetcaror comparaioare. 1. n slarca ne ncarcataa ginz ise fxeaza la zero ceasrrnle 2 Se aplrcacLrgrila.fara s.c sarsn e m,g, m,g, nig slal ce y,, v2. 3 La ce e t ei ceasui compaEtoarese citescvalor e sagetrlor (C 4. S e po n re s te s l e mee d e l n re g l s l | a re ardi oar se l ovesi rnda c! !n s S )si clocan. in dneclie veriicala, InV'o secliune arbrltara, provoclndu-laslie vbratir lbere ve'1icae aceastea se nreglsireazacu apa.alul 1, si se pasrreazapenrruprcrucfare s Se repeia aceste ncercaf de sase ori pernlind inlre ele greuiatle suspendatepe grnda, pentir a obunevaloareamd e cit malaprop.ialade Pfe !c.area rezult:iaor. l Se complecteazataberll de rezutate clr cele sas tnplete de v6or (y, y,,y3)obilfute prn asezareadlferta a incarcatLrrlot y,, cLr 2. Din valoilc masuratea e sagetiLor y, y3se determina tormL a

unde i ecare dn m asee m s- a f m llt est e c! coef ce. t ! r de if it u. nt a a deplasar|of a !i i/axwe 6 coresplNzatorfecarur puncl de fixare Acesi coetci efU de inf Lr ent : slnl cLr noscutdn Rezt st enlat 4at ef ar cor se .alcu eaza cu metodaL4ohi- Uarweli s aLrt]rmaloarea semnficalie:
5 ,s .dq"dta

care llcreaza 1ot n sectLnea

p.odL<

..

,6, tu-a

db o.ora.9 ft+ )n. !. + ht) r

Uti zindcele ,*,


2, . -:L . i: ,

r-rr"

, =,i1:

t)

slaO/lms !.letua u n ca.e se ata pu sal a propfe rea a

c.

ji ,.
'-.l

"-.

f+(

.1

Peniftr a ob snLl stLrdeit s c! calcLr concret vom sl!.la o problema Lrl acelas lip. dar ceva ma sinipla Fie grifda din figlrra s mp[] relenata .carcala s melricde masele: i ni :mt m?:2 m ' r , r r =m Vom det er nra p! lsalia pr cpr f ! nd. r m enlaacLr f ailtorllrelatiei ,, ", l-

o" 's " '" 'L l d d

pr."o.

,rr ,i + ,r r.+ m. ! ' 3 Sc prelu.reaza vibrograme oblnute La CardLor,reprezentindvibralia e lbera a lanziri s rietrmna iiecventa lLrndamentaa s de aic pulsalia f

'I 'ii I'

't

65

{'

1'', 192i

2_2t

_41

{"

2t ) t 2t 1 9127 2_1t _4t 'r 1921

F i g2 .4 .4 Pentru sceasla vom calcula a ncepui coeficeniii de nfluerta ai l-ui cu N4axwell meloda iodei unitare cunoscutade a Rezislefta lVateralelor'In =oa Calculul ]or nu baza teoremel {ie .ecprocitale a lui ft4axwe on Malenalelor' clnoaste de la studlulRezrstentei o problerna,else reDrczenta Aprcam ln sectiunea 1 o foria egala cu unitatea s lrasarn dlagrama if momenlulur covoielor: D n molive de srmel e 511=tLj

P roced em absot ll sm ar pentru c!lullLr cal 5z

t lMB )= 0

-) r) L t : --0 . -'

)' 2
il

4216

v"-i
,. nt--= r.1 I)I ;= ; Fig. 2. 4 6 Daca ln ocul fodei 1 Punem forta auxlliara I obtinem o diagrama absolul slmilara lL din care vom determina momentele incovoieioafe barate PenAu a Obti nafdrnfi nal: p=

- '- rEa

folosii Gzule]uive@lc4[i! I rr' ; , , = o ' ^'


F19245

4f \ n l' t' l24}. EI \ 4A EI Daca s-af ca cula vaioareaexactaa pu sa|ei s-ar obnfel

rQ ' 6 , ,
" Vh 1' Va oarea aproxnraliva obiinnutamar sus esre cu 1,6% ma mrca decl

66
67

2. 5A plic a ti a n u ma ru l 5 . DE TE R MIN AR EA PU L SA T IIL O R P R OP R II S I FOR MA M O D U R IL OR P EN T R U O G R IN D A S IIIIP LU R E ZE MA TA UT I L IZ IN D PR O GR AIIIU L D E E L E ME N T FIN IT C OS MOS M 2.5-1BREVIAR TEORETIC norul or de e TotalrtaieapLrrsatilor iormele prop.r corespunzaioare nsl l v bf ati pc c a re L ea re o s tru c tu , ra n s l o rmal a sl emoscl anl cuun mi i at caracterisllciedinamiceproprI are sa! nfnit de grade de I berlatereprezLnta prapfi de vibrate pnn slructlri. Cacu ul d reci exacl al acestorcaraclerlsticj m eiodema l e m a ti c e a s c e e s i e e x l re mde i aboi os s l neor mposi be de c rezovat De acea s-au dezvolal foarle mu te melode nu.nerce,care prez nla pe avanlalul pot fi programate calculalor, ar rezutate ce se obl n in tLmp ca rca conlin eroricafe pot n contfolate Daca se c!nosc modurlieunerslruciLr. alLrnccufoastems frecventele a care aparvbrai le perculoase de rezonania In 3cesl fel putem nrodfica sincl!ra asa incii sa fie redusarczonanlas zgonol!r [4odurie s nt n!merotatein gene] dupa kecventee crescatoare , e. d e , o { j e j re .d ,o ire .l a r d d p r. . a d . ore . 1. irecvenlaprcpnel 2 tacto. de anplifcare: 3 ar i p l l u d i n e 4. faza vibraliel Determnarea acestor paramelr se face n mod uzual cLr aluiorll melode Rayleigh,bazata pe egea conservari!enerllei melodei Galerkein, melodaSlodola mtode Dunkerley Southwell etc de In cazll progranrulude .a cul cu ajutorulelemenluu fn i utLllzai no se fo osesie nreto.la malrce inieratva si mioda interseclei simultane a N4etoda bEzeazape faptul ca toate pusatiie propii a esrslemulur se sinl reale pozitve s distincie Utrlznd metoda elonunor cunoscuta 'ln Rezrslenta l/later ale of ln care se definesle maiicea de iexibl rtat[D]=Frd , problema n) iormala c! coefcienl Ce influenta ai lu fir]axwe lk=1.2 revne la rezolvareaecuaiiei

{o} i

vecior propir.l ( valoar e.pr opr ier = l)

ri,ll se face din aproape . aproape Rezovarea p,obreme lrl{oi= prntr-o operate de t.ecerc slccesiva a soLriltor pornrndde a !f vecror propnui ol l ' ) a es a$nt af lnt r odus ecuat t lllO l. r lO i e condr cer a a " !n a t vector {o}r'?)care se cornparacu l,!, ti-, pentru comparaiteacceplam ,,l r i r = o vaorre pvot a pnr nLr | em e. l Lr fa cto r L d e i !,''r =l proporl onal le car e r az! la t , r lnd a deler nr inal dln condr t a ca loat e celeralleelemente sa tie rcpo.tale a aceastavaloare pivol Rezult dec o Drim. aoroxrmaiie vecioruiu pfoDru cLrca.e se contin p.oces le rat v pe a ua ul pna ci nd vec lar din cel dci m er nbr snl denlo sau dif er a cLrca. lit alir e mpLrseS e dem onst r eaza pr ocesul ca esle conve. gent r +t O t r r r cnd lolr lro s corduce iotdeaunacalre modul de vib.auecel maljos (Jundamental) carula ii corespunde pLrsaliasi iorma prcple mnima Pri.lr-un ariifictu de ca cLl, io os nd asa numia malrice de e m na.e se pot determinasi celea le modur proprii cir vaoile sr vectonl proDrl corespunzator. Dn practica apl caf acestei nretodes-a stabrlit procesLr ca rnteraliv este desiu de fepede pe conve.genl nt r um odulf undam ent al at l m a m ul cu ct veclor Lr ial cu lat i1 este ma mare este ma aprop at de cel xaci s cu cit raportut ln cazLrlmodlrilor superoare convergenta esle mal lenta dar poate f mbunatatita panif-o operate de diagonalzarc P ui emrntel ege obem apor nr nd a if . epuiur le pf ogr am elorlEF cand pr de f analizacu calculaloftrlera mai rudimentara 2.5.2A P LIC ATI NUI M ERI CE I CAZUL I A P LIC A TIE FRECVENTELE FUNDAI V] ENTALE SI A UNEIG RI NZI [ 1PLU R E ZE MA TE PRO BLEM . F, 3) NO l Tipulproblemei: Deterrn nareafrecvenleorpropr si a modurior proprii Lrlrlizand elementefln te tjp BEAI$3D R eferi nte:Thom son WT Vibr at ion Theor yand App cat ons" Pr ct nce H al l .l nc. nglewood r s, N 2nd pr inlingT965p T8 E Clit J E nunt: S a s e det er m ine r ecvent ele undam ent aie unei gr inzi sim plu f f a rezemate care are sectiunea constanta A

,l

l:l

baza reraiiettlioJr" = {of'* " i"'{@i"' :

. tDll,D] .2-{o}

Unde lDl :tD l tM la s . n u m i ta a trc ed i fa rnl ca m ( t Ml ma l i .e a d e l n c ' re d a g o n a l a)

68

09

DETERIVlINAREA AMORTIZARII 2.6Aplicatia numarul 6. DETERMINAREA EXPERIMENTALACARACTER'STICILOR A UNOR VIBRATII LIBERE AMORTIZATE
2.6.1 BREVIARTEORETIC Leg e zu n e i v rb ra ia mo d l z a i e s i e d e fomra.r= r0 ! 4I cos(a.rrq) & h=corstanl,iar h se numeslefactorde arnortizare. '.rndeRelalia antenoaradescrrein adevar o miscarevbralo e fiindca apare runctracosin!s deci elofgalia va irece periodc pfn zero; tnsa amplitudinea mrscril A=xce"' n! mai esle constantaci eee o lr.rnclre t rnp Avem deci o de asa numriavibrallemodelata ampriludine in Daca rr > 0, ampliiudinea desc.esle n tnrp si I nde spre zero Vibralia amo.trzaia este cvasarmonica (pserdoarmonica) rnoduara exoonential clcscrescator amo (!dine O aeren@ vbralte In este infg 2.61 'Wzenblz Daca h < 0, arnplitrdineacresie in timp, iar vtbmta esle modulaia exponefiia cfescator n amplltudlne.
c o s ( a r +") =f+a tt+tr =\. k+D I

(r - 0,1.2, )

de.i 1,=k a + L-L=r.!-!


a 2. . . r l nde I= :

t:
2 4 tt

.: esleper oadaune

Pertru valor liIC ale i! k nroblul lrece prin oagrne rnlr Lrn sens pentnr cele rmpare n sens conlrar. Rez!ra alunc ca pseudoperoada r / 't ^ - JL - i,

adca, pseudooeioada vibratei amoirtzaleeste eaata cu oeioada vibfarie arrnonice undameniale f 2Punctele de tanaenta. Diagrama vibraUei amortizate r= rD . - o( a +p) esie clpinsa int r . lr bee eyponenijat e : s demorsireaza ca dagrama vibralel amortizate esre '=-rt " '' la.genia aceslor curbeexponenliale insa puncree de rangenlanu corncd crl punclele de maxrnrale graficllui mrscarii Sl acesle puncte de tangenia se rpetacu acceiaslperioada m scar T a 3'Abs'pb a!!9819!--49,94 . Prn afLrlarea dervate! funciie e - .co( a / +f ) se gasesc abscset epLr nciet or exr r enr de dalede -ro

j tl

ty=

o "at!a1a

r=(0,1,2,.. )

T
F9261
Din g. af c Ll

Penlru k par se obtin maxime pentrLr mpar sc obiin mintme.pLrnciete k de axtrem se aseaza pe nisle clrbe sitlate ntre cuibeie exponentiae x= r,i oe" ' ,de f om a: '- 1+,.l.D' + h' c .,,

misc?fi vom deiermina Lrrmatoare caracreristic e

1" Pseudoperiaada niscarli RepreztntaintervajLr iimp intre dola de lfecen succesivein acerasisens, prti oig ne Din l e g c a i = ro c ' r c o s (,).+ ' ' ) r czl ta mob u1kece pri n ori gi ne ( x = 0) inm o n re n te ltr c i n d : e

3r inlerval!l de timp dintre doLrae omngaU extrernesuccesiveesle egat tor cuI l 1i + 1 tl=r ) Reiinem decl ca desivibraiia amortzaia nu esio periodica.nteruatL.rt de ump d nlre dola trecer slccesiv prn zero. saLrd ntre doua elofgai imax me sau mi ni mesucces! e est n r =li car act er slr c!se r eoet a denic e r """t u. , De ace a vlbral a se numestepseudoperodrcaar T esie pseLrdooerioada

72

.l

73

!e-d?!-i N4Pa E =2 1 10Es L =800mm ksi p =7.210E'9 mm' h =20mm 33 l= 13333 mma

P T,2 , 30 000000 ooo0oo o ooooooo PT,3 0 000000, 1c.000000. o ooooan C R L 1,1 2 NE, E GRO UP,BEAM 3D, 1, l,iPRoPI EX2rC00o cooooo. MP RO P, T ENS. O O O O 727 O R C ONST I r , 8 4 oCoooo lllt 3o. 1 333330, I I 2.000000 oooooc,o 2 000000 0 000000 666667 2 M_C R, 1 1 3, 4. 1 00oooo, 1, 3 DND, UX OOOOOOO UY UZ.R\ I, 5 4 D N D , 6AL 0 000000, 6 1

Fs251 sl a) poale executain doua mocLrn N{ODSTAR b) GEOSTAR ProgramuLse DA LNT RO D U C ER EA T EL OR : SIMPLI']REZEMATE DREPTE UNEIBARE IJTLUF3 FRECVENTA EG 1.BEA[13O GROUP] ACT]VE, E X .1 2 l E ti

au IOTA: Dimensiufite fosi]nrrodlsen lcml racano o compararre tntre sotuiia analiltcasi cea daia de prosranrLrl COSMOS/lVlavem: SOLUTIA ANALITICA / = t, . r r,1/-r COMPARAREA REZULTATELOR: TEOR E CAZUL II Ace reasi slrucil'ri fianatizaie ajutorut pot proorametor cu actuate moderne I DEAS;CoSMoSiANSYS NASTRAIJiSOLIb WbRKS SAP2OOOi NIsA CATIA etc. cafepentrLr studenlvorconsUrui subieclut reieral unut
l-

r=Numarulfrecvente

i i iioo

i:rrr'':'rt 20 20 2 6 6 6 28.7a 115.12


11429
COSMOS/N,4 24.71

N I 00 NGE N .4 1 ,1 1 ,1 2 0 0 O D I U X, 0 5 .4 \l Y ,u z ,R o T X 0 D,6 .AL L , .0 b r

259 A
242. 66

D ruz0.0
E 1,1 2 6 E,3, 3 4 6 E 4 4, 5, 6

ANALYSS, FREO 5'5 FRCVENTELOR CALCULTJL

REZEMATE TrTL{l F3 :FRECVENTAIJNEIBAREDREPTEST1VPL\l o000000r 000000 vlE W . l] O O O 0oo Pl 1 0 oooooo li 0000000000000

7A 71

i'.

a 4' Q.c rc t nenn1llo.1 nt.nic?1919t4a9!!1 c drni re doua ri . * ' se cacul eazaraporl ul Dac adln re a l i a '=. + '-h ' ;4 = L.n:l a s u c c s v e l e e l ongate a\en :.r= m ax im es au d o u a mrn i m e ' .t' n dc lnde pr n o g a rtn a re o b U n ml r I ll I i_

({ 0,r, )
F 9.2.6 2

Acesl ogaftm .aturai al callru dntre doua maxlme succesive se c nlmesic decrement looarllrn a v bralie amodizale, frnd ega cu prodlsll h. d nlre perioadaT s facloru de anronLzare 5' rive.su : a factorurr de amodizafese numsle IT h6 (sau un taclor de 6"C!f{l b esle mic, p94ry I0Es?!l !l?b l anr on i z a ' eh mc ) s e p .a te d e z v o ll a n sere e' s se obl rnerel ati a ,t aproxrmaliva: " "t (/. = 1,2,.. )

3 Tdudor rzigt (r'nrbru rerctomenic) 4 Plnlelensirrnebca 5-ApaEtinEgistalor(detjir CanJotl 6nias.ama inrsishata a dras,anEi ;rc arno@ae sdemu Vbraid a u {1+2) Executarea ncercanlorsrrctucrarca rezLrltaretur j!^ n-rd.j|,o p"a1. r ul roa . I sipr 1*"'r acor e. . dr a?f : at , r l- eo: st nr . 6. t s^. , . . se p!n in functionarepunlea ren;omel.ica ", 4 srrnregistfaroflrt5l ,,:::j:::11 . arod.4.diL!

' ;:;ffiTinii :iTi:x,li;:?i::H,;i#:if; ",d*s;",.,"


este d:prasareape venicara(pe hidie de inresrsrrare :e-::l: de ta o pen|Ia::r: aparai!] de fregistrare) crnci asifet corelari s/ se slabiteste factonrl de a.'nptfrcareat deptasaior a (1mm sageara ouru *o"puno" ru-J nrm pe hrrtiade rnregistrafe)

sl adca, ln acest caz descfestereare a tL l aa doua nraxrme ccesve esl o egalacLrdecfementul oganlmrc 2.6.2CERCEIAREA EXPERII\/IENTALA. IncercariLe vof face pe o ameaelastca foade iexibila, ncaslmta a se uf capat sr care a! la capalul Liberfixaia o masa adtionaa Daca acest ansarnbl! este scos din echilibru el va efeclua o miscare vibratone amorlLzataPentru a nrcgislraaceastamiscarepe lanrelaelasica 1 este plt un lradlcior rezistv (timbru lefsonelrc) 3 care este conecial prin 5 lnlermedi!l punt r de mas!ra 4 la un aparat de Lnregistrafe (de exempluun Crdror) Semnalu ce nila n acesl aparat de In.egistrareeste propononal e i c ! eongat a rrrs c a n m a s e a d i U o n a l2 d c l a esl readi n aparalvom obtne o scara i! r eg s t r alad a g ra mam i s c a ri i l a a rru m ta

ra efecrLrarua Inress$area sr vrbrariel ^-^"i_l?-,!1 careo studtenr scoale amonizare pe Se corpuz A, pJ.r" J" oa. > se r . aqis. . "iz", , , ; " g'J( ""1iru. . , _"; , . ", , ::::-.," .j ,d< :

ld#ti"::,lil" - se eraronare rrec

parc!rc-a hirlra de inregislEre in timplt de 1 secunda notar cu h (rnrr,o secundahid a par c! r qeb . . m )

,," ' o. ::;::":"';'"t:t1l",l::"",:r:,::l' "o'r"r-,,,r,


., .-1. i" ji:"
. , -: " ::l

oids,-ae. Lrd ob,


a r e. _ r aopr LJ, _d. o. r do6r .

- - a5 . r Er eD. o r a. r r

ig,,"ll;:i,,

pe hidrecorespund c/b seclnd. ,"ur. rn c""i*,,n,!u a

74 f5

pe scara ofdonaleor pe care avem maslmta deplasarile, la d ['nm] irasurat pe hid e corespundd/ mm reaLarep.ezitinddeplasareaefectiva e) c ! a c e s l e .e z !i a tep rma re s c n t ocmesc rabeere sr 2bdncare 2a
,F-, o \ a l o d' 6 d a 6 d e cDse L d o o e o o :.1 , .t I

2.7Aplicatia numarul 7. TESTAREA AMORTIZORULUICADRUL iN SUSPENSIEI VEHICULULUI


2.7.1B R E VI AR TEO RETI C urlri veh c! migcareaosci atore a ansambutli e asric . _Penlrususperisra la recvenia nai'.rrale prodLrsbd. o denrvelare a drunrut! cauzeaza drsconiortulpasagenlorpentru o unqa durata d linp Acest nconveneni poale fiinlaiurai prir echiparea sLrspens eic! anro.tizoare AEairzorlrl esie un dispozitivdestnal dtsrpari enerqie de oscitatiea J' . s< hn, \ d: r , / . r oj. d, Ar i- t sp", ; . on?. , , .;,-," -e7crel l d a nr s ar er at eat odr e dlsanb. . ur co. r r . ct r pa , ar e a - o, moniat , astfel int ansambtu sa revna raprd ia nivotu de furclonar drnarnlea apar ! ei pedurbalie daG de nri$carea aleatoare. rermefut de amo.tizordescie ceea ce el rea izeaza ,adica amo.tzeaza oscl al rle ! n! s slem etastic Cand u i arc esle deiormal,e absoarbe energ e cand este e lberai cedeaza en.rgie. Dalorita tned ei, arcut contin|a sj ;e compnme 9r sa se destindapana dnd energiaabsorbitdin ial de arc se va consurnapfn irecare In funclofarea lLri, arno,rizor! creeazao rezsienra a mrlcarea oscilatorie a ansamblului functonat dn care face pade pdr ar 'ilJl d- - e- gor "elf r a4 5ar or - ur er . r , . ict sp'el e sub lorma de c;ld!r; Condjtiilep.incipatemouse unui amortizors!n1: -sa asgufe o arnortzarecorespun2etoare oscitaiiitor a -sa aod o r u Lor die sr aoit ai- df ent - . or dr i oe J, J / oe -sa a ibagr eLr t at ed m enst unical air cuu$e s m -sa aiba dufa6 de iufctiona.e cat mai mare -sA iie aslfet construit incat se astgure postbititatead spuneril comode l urin cadr ut sist em ut ui a . Deoareceindeplrn sim! rana a tulurcr acesrorcondilireste qreu de rea realizat , alegereaune anumile sotuti construclive anrorlizorse face in de pamul rand pe baza mAsliri in care dest natia acesrura mpLr.eca irnumfe cerintesa f iraiale c! pfioflaie. A IV OR TIZOARE I SCO PI CEM O NO TUBULAREJ DUBI A ACI TUNE TEI I CI Amortizor lelescopic monoilb!rar cu dubta acliune hidropneumarrc (cu presiuneinala ln camerade crmpensare)esre drf figura2 7 1 ce

T" lsl
Tabel2b lsl

'f f ) S e i n to c me s c u p a a c e a ta b e te te33 si 3b di n care determi nam d v a oa. eam e d i a d e c re m e n l !l L g a ri tmtc: -(r,+ ba) ro o-=

Cu valoarea mede caculau nrarsus .j Pseudoperioadese poat calc! a pseldopulsaua: o=?.! r,'t

Il 6

l:!

l:

il

!:5

li,

lq.all

l!_

Tabel 3b

'" l!

i! rl

I!-!!

llr .ar1

lrl:i11

!1 ir!

D n dat ee d e n ra i s u s e d e re rm a s i ta c to rui deamonrzarer s n /,= NO_IA Daca ex sra ma mltte nregistrarisnrde.t i pot sa taca si srarst ca a rczullat.or

i u',

76 77

R o l u l p i sto n l t! i o r a n l 5 e ste d e a scp a r a ce i e d o !; m e d i t {r a z s i ch d , q "r d b o o ,.F BF\ .. s,o p ;e L ::a-j.".:" i :- * "_ , - _ - ,o . o T p r a / \ o d l o .cU l l ,a ,o .J. p ,a r d n t']b e a Fr | :. r i e .J o ,o r cn r - F.r r d e ,e s.- a a D .r o . p .";- ,;, lo::d_B:odlLm6fi 4d,po pr6!..r .rp , d Jio L - ",- ...

e - d Lt e- l

a - , - o oa, e . 1

- 1,

i p. . t o1L.

2-7.2CERCETAREA EXPERIMNIALA, Scopul lLrcrer este de a delefnrna capacftateade amo.tizare a unei suspensl ootare cu a.fortzoare hidraulce Evaharea eJcieflei amoilz;f se lace pan doua meiode pinc pial dtferitedar care corauc ra concuzr srmijare: masurafea fo4er la coilaciu roatA-ptalforma verifcare in urnra de excrrarr controlale a paifornrei dispoztivltui pe care este a$ezal auiovehic!lu - r;s L'a- e" o. , , dt . d r - ser su. per da. a a j. o, e, . , - . auroler LUr - 'e/ ct la, , o1. . oalF d pr b, r d dispozitivuu pe care esle a|ezai alioveh cutu l acl d _ea ar ollor L- , i- ao- L . - \ pe. r \ - h, - r r t poJ. 6 I . A,l ql -aLa oe d- L- J oubhccs"- o, or .oo7. t , v r n. t dr e o sp- _t . o. , ir , l .n_L sper se F. . r cdo_r - oau, de sr ar e r J pen. e. -orn o lestarea ta loasi frecvenia pin care se veifc6 |tjzstenia sjsppr . ia I n n's! a 6a t ds ur J . teslarea ta ina U frecventi care rnisoara rezstenla slspens ei ja p sdr t r ev. - , ive d - , ot I I c r as - t ! , Crzul 1 Tpsl3rea l? frecve.rre ioase .eli:ca ."fl a irt-g -a rLrrop5 H7 Da- d\ a t r . J 6/ at J! . i d. t o: zo. I elor . do o- , ot . p. \ e. . r este acla ca testete de joas6 frecventa veifid suspensia amorlzorlr 5 nLmar intr-o mic; pa.re a dornenilrilt de fLrnclionare Tesiee ta joasa rrecvenla sunt mai pltn precse datori1eefeclulut conrbiial at amortrzar struclurl (celorlalletrei amo.t zoare) cand inlregutvehc! vibreaz; D FS C R TEREA t NSTALATiEt xpERt M ENTALE f Cazul 2 Iggterele ta frecvente inalte rcalizeaz6osct alire slspensje de_a unqll unui ini.eg domen u de vtbrali ta cafe aceaslapoate reacliona in nrod curent testeree la frecvenE inatt; au o pLaci pe care fecare coi a oJronob L.'i F. ie o. d t - . J'o. , 1 at at . t ar caza , ,r_n .."po. * I"-o-.a donenu 2 vt6 e,oJ i d,s .l /or, p..a a-|.oa,d
._r do D .d,o.a p6

F19271 F19271

Fi g272

11la pislofi 2 Semnifcalia nolallilordin nqufa 2 7 2 este urnratoarea: 4 -c L ndr!l 5' psi on i ol ani i 6-supape pis lon, 3- s u p a p a d e c o n !n i c a re C des iinder e7 ' o ri fi c u d l n p i s to n iAc a m e ra desti nderei -came comprese ; iB camera comPensarc Carccleristicaprincipaaa aceslui tip de amortizorconsti ii exlstenla !ne camerede .ompensaredlspusaaxlal cafe conlrnegaz compnmal. jntermedU 2 La acest t p de amodlzorplsion!Lp.incipaL esle legat prn a t i I de p a rte a n e s u s p e n d a td s rs lemul uji ar cLndrul 4 de panea Pistonll flotani4 separa pernade gaz de Lichld sLrspendaG. La cursa de comprimareu eiuLdin camem C esie compnmaldatorE ui u ic CeoLas dr i L i n d rui 4 i n s p re p i s to n u l 2 ,l ar u i reced n C l n A prn offi ci ul valoa.ea vitezei critce atunci trecefea 7 clin prston. Daca viteza depe$e$te rLei,r dn C in A se v3 face atai pfin orificiul 7 cai Si prin supapa de ui La cLrsa de desl ndefe cre9lepres unea pe fala superoar; a plstonLrl! in camera A ar daiorila d fereflel de presllne dinire A Si C lleiul curle pan dedeplasate a pslonlj!ifa!' ofincul7 inspre mera C DacSviieza reLauvS vlteza crt.a cresie pres unea in cameraA ti ntii in de cilindru depageste asrel secl u' ea mE 6 f uf c le s up a p ad e d e s trn d e ree re s e d e schrde, nndu' se .le he.ere a u e uLuiincameraC

7A

79
l i r,

p a.a Fe lcl !nrc!rs!! teslari . timpul masuiar la inaitAfrecvenF co.purnJ se r. tc.. de .ceea cee aile 3 arrorlrzoarenu afecteazarezuliaiele.TeslerLl srmu eaz a o s c l a l l i l ed rl m !l u l ! ma s o a rl ical de bi ne sLrspensi menune a .oata n contact c! tesleru Rezultai! esle da1 in procente de aderenlb valoarea p'ocentaj!.r este c! alal rnai ,nare c! cal slspensia menln un
bo,o | .t6 !6 ' J or.do,port!e:

45000s.

si m u l a l o r! e e c l ro h d .a uc (F92.73) esi e un dtspozi rv care s nr Lr a o s c l a t e p ro d l s e d c .c .egutafti !te dr!mLrtui S i m! area eaz fergLra.ti|ior drLrmulLpresLrpLrne comandarea etementetor acrionarea de erctaloare or c! semnae, asiieliilcer dep asarea rol da15de s mulalor sa pf odr c au n ra s p u n sd e n tc c e l u ld e p .!n drLrmrea A cesl esemnae pol ti i obl iute prn inregs1rea pfoULrui loigltud nat a drlmllui sa|r prn fitirarea elec t r ofi c a z g o mo l u i a b u Sim! aioiui e eclroind,au fufctio'ieazAin domenrrt de kecvenre de ic lnterespracticpeni.Lr vibraille autonrobteor provocate denive6nte ca E de sa preteaza !r a incerca.ea separata a e emefieor sirspensiei.ln regi,n norna sa! acceleralde funcionare Avantare Testul dureaze nLrma caleva minlrle I asigurAo masura a s g Lrra veh cui!lui Fiecaferoat; este testatatnde pendenl nle Dezavantar- Rez!ttotul coniactuui esre !n ndtcaro, penrru roau c ondlr a s u s p e n s 9 s i g rra n l an fu n c i o are a vehi cutul Lrionl actutsabnu e i C este speciilcai sirflcieil pentru a recomanda intoclkea amortizorutur De asemerea. drspozuvll ocupa un spatiu rer3tivrrare I costa inre 150oog

;"; " " ;.'i" " ;::-l::". ".:;).",- ;: ;;",;"" : "i:^'"r"" ; :il:";:'::,: : ':;l; : ':i'' :: i,ili".i*,1",l::" ; -^^"" ;;:-""" ;'":.:'"" ,':';l;f:,:';;: '".:"i:;:i:..:;-,':..::_;::;"";" . Y"" i ""::; : """:,"J3; " se^.v:tvle fiecar! a ndru hrdrnurrc
.",! ':;',,:; ,.:1:;,"""""; :.i,1 i.l;l ol::j_p,;,:: ;" ,"" -,jf,:":,:1""1"j:j" " :";1":: t,-:: j ",""" ::,;.:
.:;, .-, :'=dJ 9 .o |,ci I . a .6 "5" ;: ;;:-:-:l:rd"c- a n dr;;;;; ; :;,:'Y:o .o t.e r e .l;:,i:",: ;:: " r L ,r .n I
c poatern6sum semnatete o,eu!rbocl,,';'"':;"1",J,:";1,
S F ^ ^ va t\/e l e su n j r o m a r L ,d ,e a p .j ..

l'.'";'iYii:1ii1:"":: de proie', * ":i.;l j ;"'!ti"if'i;llil"l1i"-.-",,::,1" "J"'l . i 1 ;.r" "srenre 1: ;.-i ,:".:::, I:,' .":t : "-"

ar,.id,,..

anunr : ;lTffiil::fffl!,:::1""dep4esc r' va'oare

; Ji,1*i:J:ili:11 T":ila::#i " o

,,".-;. ;-,-,;d;"'::;:"T:::,i:,i""'i "."""", .",,,",

U n e . e m p t! d e r n staa i r e d e te sti r c t: r r c_ - -

F 9 7 .3 r g 2 7 .3 S mua ro re te c i ro h tdraulS chema D .ncroru c de S em nllc ! 1 a n o l a u o rd i n F g . 1 .1e s re!rm dl oared. l 1 .ltovehicllut de incercati2 c i.dru hid.aulici3 _psion ije ucru 4 ag:l.e indrostatce 5 lradLrctorcte depiasare: 6 seruovalva de c om anda 7 d ro s e ti p o m p a e a s p i raue 9 - acl mutai or draLrl cl 8 d : hi Fg 2 7.4 /Nsratalie tesrare(lesle, de ra irecv.fre rn?ie

i
'l

60

fr tl

Teslee a!t.rrnale incep cand anrbee pl;ci s!rt incarcate c! un m nim umd c 9 0 0 N Avantalee testeruu sunt: . Evailafe nd vidualaa vlbralie rotii ii axllui atat peftru amoilizoa.ecal c S ipe n tru a n l a c l D!ral5 mai mlced 1 m nuUfoaE Vaonle teslaie sunt ifregistrale p;na cand urm;torul lesi este leslariipot fi salvale ti lipdrile conrplelal Rezullalele Rezutatele lesiari sunt p.ecise, pulefd f rccomandalbinioculrea cu incfedere a amodzoru ! daca esle cazlrl REZULTATE al Un exe'np! de vzLrallzare fezuliatulLrleslllu in ceea ce prive;te comportamentup!nliidin iala a suspensielin limpul incerc6riiesleprezenlat inlg2T . 5

2.8Aplicatia numarul8. TESTAREADINA['IOIV] RICA A AMORTIZOARELOR ET HIDRAULICE 2.8.1 BREVIAR TEORETIC


fi l edi ade viala a unlr i aur om obiesr e de 85 af ea f nd in coni. la . r> rdrpd< rio- i( : 6st d: i oL it ei oe / r . d d cLbanson n, oj ! bt alnsl. a dc, n pl ,rI d d^ o 1/ oc a oi aTo- . loa pt . u- . o i r po'r all auiovehlcuet or n pdnclut de veder e at sguf anlcl dr conduce.ii9i confortutu. E e au ro ! {te a disipaoscialtie e asriceal;arcLrilr suspenserautoveh cuiu !i ducand la marrea duralei de vaG a vehtcLrtulL Creslerea duratei de vala a Lrnut anrodrzor se poate i.eatiza ne pfln mbu_; ; red pcr o m ar t elof"ols. - r , cir ! " di osr La t r Fo. n oFt o( . d. aa ! .e rpTeoarca 0 e ecr et ort l LoToo,e t a r L -dm o1t 7o. o. d, h in. r a h: o eela ae .d auliLe o i, , - . , f o n, a r p ' a,zsl e-.o con- e, a 1r a. determifand frecarea vascoasa dr ntefrorut amorlizor! ui !i incatzrea acesluia.De aceea arnonizorut nrat este denuml cadei Durarade "ma$inE viaF a ufui amodizor deplndede tenrperatLrra iuncrionare acestua de a Defeclee ca.e apar ta amortizoare duce al pol detef orarea pertormantetor calatore detefo r ar ea suspens ei detelo|area contorlulLr pasageritor Defeclelecare poi apare ta funciionareaamodizoarete conslaudin prerd er r dechid de llcr u dalolat e ! lzur iaar niunjor - lncAlzkeaanofrnata - cofoz une. tndo re sa! ruperea trje p sronuu - zcopenre cu pral Toale aceste defecte a! ca pfnctpat efect din pufcl de vedefe al amortizar reducereafo(erde amortzare i deniiflcareaacestorposibte defectepresuplne verficarea periodici 3 funclLonariamo.tizoarelofulittzAnd dferte merodede tesiare: . Test ar ea or izoar et or ln am cadr Llveh eor cut . Testarea amortzorutu comper sar a unor p61t ae acesiuia pe :randur speciatede tesiare r Inspecl periodice ate vehiculutui in vederea ctaborari certincatulude slguranlea acestue - general,testareaamortzoarelorselace d lr cons ln 2 dercnte: 1. m as! f ar eaper Jor m ant e am odzor Lr t u or 2 conkolul durabliiaiil

Fig2 7 5 Exempl! vizualizare testarii de a suspensie oblnutese aprecLaza comportamentu suspensiei. Pe bazagrafcelor pentru puntea mahla 1f mods m lar se ridlciSigraflcele spaie Amplitldlnie rezonanla ifd ciileunorslabeperforr.anie amortizoarelor srni ale

a2 83

CAP'ACTER STICLDE FUNCT ONAREALEAMORTZOARELOR HIDRAULICE Vonr prezenia cacleristrcle de f!nqofare reprezenrarve a e dlerleor llpud de arnodzoafe pe baza cdrora ulitizarorulde amortizoare poae.sa se ectezeun anumI tip de amcdzor Re aliitede ca cul prezeniare consnlue un ghid penlru delermlnareavitezetCe amodizarenraximape care o poale fea za !n amortizofin ilnclie de modlt de amptasa.eal acesiuiain Foia rezislenu rea zata de amorUzor rrcereafluiduiuiprin ta orRc| e a@siLr se expd.na retatiaF,=." !j .actei$rca exlema a prn a amoftzotutlr !nde .d este coefcrentumed u de amortizare are vator cuprinse intre ,i . a = l l .2 :0 ,4 p e n l ru e h i c rl ed e p a sager v .. a e -0 ,4 -1 p e n trL ru ro m o b j jd e curs; I r-r' i - d - L o r.t,-.,. , $, de \b.^o7,,rrF,i @re vor delernrina tip!l de caracrerisr exrernA a.norlizorLrlui anunre: ca a 9i
.

l o , n , F- L .: . r o s{'o , 1 r

,1

o e .,a .r J. d c e r o i

.d/ = E Coeficient!lrnediudeamorlizareeste

coerclenr! de amortzafe ta deslindere

in iuncte .le valone coeficenlior de amo(zare i

" "" amoilzoare cu aclrLnes mpla .d.:0 , amorilzoare acliunedub]a.t c"1 + D c! .,. = .,/ - cu caracteislicds rneirtca .,. +.od - cu caractenstica asrmetrce Ce e mai .6spandlies!nt anro.tizoarete acU!ne d!bta c! caractefsrid de cu
-^ odl /4 c c nel |La ta , 4e ' o?.

u'

",,

,n]"n'ro-"

rnul ma re dusa dedt ?. ur sa de dest ndr e

a4 4r a/ .a,b

caraclenstrca reg.esiva > 1 ,c u rb a 3 caclefi$ca pfogresiva

Fi g.2 8.1 s rl o o o e .rru d. rdre . ^^^, ^9. , q:' *' , ra d o J ;o r,rc r-dd e re r-r,nared,dLroru.-r orcg.esi . u r , I a ra e fJ n c .ro-a,-Lorp-oJn/atoo.c,, retol a e a mo rl i z o ru l u a n !m e. : r"i= tir vleza citcA ta comprese r'"2= r:f,/ virezacririd a desUndere Fo4e e de amo.ltzare corespunzatoare ceor ooua vtrezeoe arnontzare vor fi rr r:r lor ,:i. -.", F ) = .,,1 tr-., t,t

Fig2.8.2
Astfel,la amortizoarete fotositeta aulovehtcuteta trecerearcltpesle o aoive are (prcenrinenl;),vreza mase nesuspendaiefind mai mare pfin aTorl /o," r t ebJ, "5 \ b . r d. , m , , ao. or d ldi ^d, - Dboa, p, 6ar r oiTo, r .
esr6 asr4r l o4l a i n .ad . oro-T np1'4, s ; e o odLr -a oap-p^r " In.d, -r p d p' odrc a a ..6. F.oa dJ roTobJ L J , pr!16 o et-

pu-dd

in cazLrl cafe roaralrace pest o den ve a.e sub form; de adafcilur; in 9ocul care se tEnsmite ta rcat; este mai redls del a trecerea peste

a,l
85

, :

,i

ii;
;l

c! d c p a s a re a P e d rl ml n e l. o ner eg!an ta l u n l l l t: l i n e n ! e s l e i n d rc3l d mare intfe .". ! .o.l dilerenlar In scopul reducer sarcinrlor care se lr ans m itp n ri a m o ti z o r.l a s s te m , a m o rl zoru esle prev;zlt cu s!pape de descircare Cand v t ez a r e a l i v a d e d e p l a s a rca p i s to nul L a Fe283 cursa de conrpresie 9 la cea de deslindere (plncte e 1 !i 2 din figura dev ne mare, supapelede desca.carese deschLd de trecere penttu lichid s m;resc, iar fo'F nu va u.maioafe) seclLUnile (f9284)V l tezel e de c r egt e du p a In i a i n tre ru p i ac i d u p ; l f i a coni i nLrd deschideris!papeor de desrcare se nlmesc furclionare corespLrnzabafe v t ez e c ri c e i a r a tn g e rc a o r n u e ste de dort i n cadrul funcl ronarl

r 't d- t e 10 n. nLrmararo. fez slenta conlfo u !i a comp.ese a numitor Se prodlc S confLrzrl portllui slnt uzuatdaie invers de cEtreoamen dc ' .9sp.. d,lale u d- or luor . 090 \ " Lo- p. . na. J 01. . ir , e \ a0 p- o b. r . di r . o.' ol\ ? ! . eyrr d^ m d Lgo. . 10. odr r nr t , or l Raportul este prv:zlt intf_un anrortizor in a$a fet tncar ctct! de . : Doar ; r or - 14 r . , idr a. pr . J\ Dp. . :.::1,::-: -' t - r 'r al r . ; D- . a onoat 70, r ot a, a p. ea 1, t o - e- ( lc, r c n rnp-l L L Jt Jr . r "f J. edt ^d! ". Fa. - Lspe. \ . F. ! adelor fo qreoae ua Lao'er dDean Jbr ezr t A'r t z I nr - oaa. . - dFr . e. , eoo, r o ! d al va,ooa :a - am an; , ar Lr d d, t , t d. at a oe lr vaJt o"Ln- . _ ._ n oo i- or . c - 5 1oj" de . r o1. z"- " . , - bL e .." _ ?::1-d?l pl'. t ar | . l: p9' " - siq sl ncenl a r op l, - "J. r o, . "o ' n vad-rei ur e . ; : r ; - ; . _i- " R"pon- r . , Ld , cunoscfi nu numa de trgineii de lrafc. Temenu are .o irlitrzare -,,, , " hmihla in .rdrFa ' ere'rt lJi L F - od1" q. - oel efmne rapo'l! t Lr nui o4t zor pa4r cu am ar
C " - : l - t e d a e fo - " o " o .r .d - 6 L o r tr o d .d 6 +A ^ 0 . r po n a l l ; , d " .b o a n , a d a a a - ,/3 t1 U - a r a a Kl - .r e d p , ; r u 5 ! . u r o n d !e i o L o td - 2 0 0 p o ,"d , ,- o d 9 _ o ,r '"o .p . o c- a r o . . r ( s , a o r r s r ( a t:'e d t; d e c;r -, - r - . o l r 7 o r 5 0 5 0 - o to t" d - o 1 ..o a - 4 0 0 po!nds (182 kg) pe aceLalr vehicut Can|talea de fod6 controala de

1o"/o de AnrodizorLrl comprmar vn i ::i:1.::."1"1'*: deslinde carrc.ompresE va cu diielltale arnortzor ficriuna Lrn Un c! are , ..""?1 ,,.:e 1-- ._ drd.4 h d F " om - "r ," ano,1za ia-a-. ooE6 r o-..., o, i ,1pol :"-1:1- " '.

F9 2.84 asifel ifcat ele sa ofe.e hrlraLr sunt construrte ce Amortizoarele dlierita in timpul celor douA cicLrrl drferte de funclronare. rezistenlS in conrpresie destndere Dlierenlele rezisienlese rereG a mpod!l 9i R rapodLrl dinlterezistenla anrorrizorului. Rapodlrde amortizare . exprlm6 coftroului a compresle expimaiein controlulLi desurdefe rezistenta la t Astle. !n anodizoravandnr. =: va avea90%din controllrl da1 sau

l o n tr o o e o 1 r r L a \a d d o .a ta .o r - a o r a 7 o o . o r o a s; . I \d f. . . r ,d i a ! F d - o r p - d r L d i d r Jr 4 r a d e r o ? r e ,n .o i 6 r d 1 r, _T-:1.91": " ''l r l 'r ! a l - h r d . l d '- ,o - r "J p r - 1 r ,1 . o r fc L L .. F cu p a r a tJt \ l - ,1 6 o e cLrrgere Cu alte cuv'fle, dacA p sionu |]nLri amortizor se .idic; raprd dr.l cauza unei proemlnenle njari a drumltli, vireza de clrqefe mare a tiLridliLr

amorlizor estedesem naia peninramorrizor cere ing ii de cAtator O de ine c rori"d.

care rezuta intelnette rezslenta la cuqereaprinorificiiasifelircet F [N]


amortizorul caLrzeaza o mare rezisterF la mi$care. Rezlsienla amonzoflrrur creste va Reprezentarea grafica a dependenlei d nrfe fo4a de amodizare ti cursa pisron! uL

(fo4ade amodizare destndre fr de 90 % d n totau a va de citre deslindere 86

F 9. 2 8 5

x amorlzo.ui! poart; denum.ea de caractersticaCe lLrcr!a amortizorLrlLrl piston!lu amortizor 90/10 reprezlnt3 cLrrca desiindereR..l este defint ca Rapofiulde arrorrlza.e compresie/

Vlleza de amortzare ro este viteza felaiivad int.e elementee s olide amo d z o ru ril e g a l e .i g dd e ma sacarevl breazi$i padeai l xaa ale L = s s lenr Lr t u i .!. ,R , rJ !ndeR, - reprezlnia fapoiru de nr $carea amortzorululin cadrul s!spensre a !j repreznla vleza de oscilalLe slspnsiel anroriEoruui in compresle i c! :r Daca se noteaza p e v e rti c a l a s l s p e n s i i n i a za de.ompres a amori i zo' ui ! depas ar ea a at Lr nc ir ei a ld i n tre e s e p o a te c ri ema l e m al a s c e

v p.o ab o, . o - r c/ , o dp o o- o a d a- ol. , / o?Lr J, F. r d c- . F. _. , o, _ oe !pL d- ar oiTor l- sr d s de oe/ u, ae- lea. Le, . d ^t pc- . "r .,-,.. eze. aocoLrra a! r . e poJe f i r nt ^ - er t d. ddo er 4it et ar . - oe. "t r , , , . r r pr , " i, . r. _. . d - , or r . 7dL. . aar o. , d: . ar . :" _p::_" .j " : ' " L; r d. r b , "dr o . or t de laot l . a , e. e". . ". , re " , u o; t 'dl, r t. a7. , db\ o- r b. o s. r oer b nk o ! t c/ F r ! . o - . , e oe a" i o_rd a ar or t , / o J, . \ d . ed- r e. on! r oer ab,t,pn pe. ot ur a t L. - J e op odeeaoe r esr c? d enol. zoa_er o. , n. , _ . - e, r . _1'"" . . ::1" _ , " s 1u< . oa d aoar ece 'o ( at , , r ur . . or -... ^ zor p-.1Lbd oarp. . cda. r dr cr r . soddrs at r . a aLt Ldiu j ,--, Etapele test;rii amortizoa.etor Ff'e Frocedeul lesr sin:rso,datsunl 1. Monlareariodzor in drspoziliv pariea supe|oara a amortzorulu : se

determlna din expres rcportu de a ui migcarea amoirlzorulLrl p!nand R/


R) = ::e A t-1 \2 , F g.2 8.6

2 3. A$ezare Si verficare componente feglab|e (rn cazur restar

datepentru sLrpoda a amorrizorurui !.euiarea cufJ Tl'::i:.rjI" re senxzapartea inferoara

4 ft4asumrea pozitiro. extreme ]tmiGz-,, ; :".: Se realizeaza c! per,. ro? l. rrL.opnru . ",".,..' d ",rJ J-U, po,,r llll^j:.yl"_e 0 4 ; o h r . o r c a to r u t d n a o r F\d z_ t,
5.

amon zoareor fegiabre)

peniru modLrLde ]n gare rgid al amoriizorului cadruls'rspensel.

- a a ..,t- o a .- t i "- r d r a r o tu d p p o r r e :r . .o :.a o r U r d 6 o o zr :b T , e-l, -e :...T , : .rl >' r 'e o * 1 "a ,/; o o 7 ti ta p ,,r Fm e .- r ,tj ... $ r . Cacululcu|seiS a poziltede
l

In cazu geferal, rapoduide mlscareal amodzorulul,este o funclie de poz lia s us p e n s l e i : R / = x i (z j ) ETAPEALE TESTARII AN4ORTIZOARELOR Indirerent d spoziiivu sa! instalala de testarefolosite,elapele de testari amortzoarelorsunt asemznaloare ina nte clelnceperealestariiamoriizonrLritrebuie stabiLite !maioafele . . . 1 s1.b irea va oriinraxime vtezel absolulede lestare a amodizoruu a 2 slab Lrea valo.irm nimea v lezei absollle de teslare a amortizorLtlLl 3 siab lirea num;rllui de puncle

cursarnitocre ti ,.:cursa S poaref caicuata cu feralia: .!=:"_, z^, pazta de cu.sa nrijiocie se =;(z_,,+:",.) carcureaz6fetalrar:cu

>e ve - i c" o ."r .J d .u p .d i - c- l ..c q L e 4 l a,o e a t.czo o i o r ) L r "To r l zo r o o ,,1 " o ,.L ,.a n o .,F o - p d ,.r to s,a ,p o D ,o p _ _ t .,fo d o l _ 2 r r u te ^_epe se inr6o st tura verf'rre --rd ona-5 ! se oo<n^ . . l r . r . 1 , ]- {; ) p e r 4 r d r - , :a .. l L - r o .d .. -- , , " 7 M6surarea iorteior staiice 4.(io4a sralica ta comprese) 9 /.j,(Jo.ra q r a r G . d e .t.d p r e . a p .,,..n d r a - o r . o i u r e s1 6I.d , ,r r a n - o t to a d d r !\o r ' . - I i - ,o , In ,- q ,r .;n o J
. 6 . 0 6 l . , rd b . . d L .. . t -o -

-r.!:?r-.4uE;rfrTr:e-e l - - ,',e r o s r a " r o .o p

r, ,c.rl. e ,a.ep,.6d

a8
89

ir .

N /l a s u ra .e fo d e Ls l a l c e l a q o mpfese i f dou; ol rncl e oerl odce a decalatec! o rract!ne de cursa z ciliFtut torte oe oresiune a cazutul r" si a fonei oe ttecate cou ornbara FF-Foia daiorati presiunrlgazu ui drn amoruzor a precrm 5 fo4a tle frecarecoulonrbianeF, se ca culeazaif funcliede lzend formLee: fo4e o stalice penlrucursa mljloce Lru . + t..t ." ' , =1', - )r Fo(a de prcsiure a gazul!LtrebuLesi se lncadrezein limiiele 0 .' a r-r7 o a pl , ." .' o1i 7al u t e" rl o o ' e cJ^ " l 0 \ p -' l .r- . exec!1icicoreciea garnihrrloramodzoru u I 0. Ca cLrluir oidlteti med i *, -a-A!]e4!Zq!l-U!,4!qpESl9.
a .t r o\( ana dn ti6lar p Louio- oi d- d

APAMTURA NECESARA IESTAR Afu]ORTIZOARELOR ]

l"!l;;:;;::::r:;*' , " ' ' ","';,?":;i,;:"1;'Il; t m p ( v.rar r e m a. m lor depe. dent e de ; ;:;;:;: "i"'.i".flf '": ": ; " :t;,"i,*.:".:I":;"
4-!r!!!!!r ,::' ^+=j^ ,.::- ?: 9. ?: i

poe.L;i

;'ffi (;:',:LXli,i liiJ"": i:T;",'"?"[ :J:H",J"q, ;# :: ;;,:i:'


* --,i -" l l " l : - _ *"ue

- ; : ; ; ; , " ' ::

i ,i :.i ;:;' ;1

-"*

po ,rp ^1d .dr p.:, l a 6 -r rb a, f rf oo .i (oa6ru

a vd r r bn

F(v) c! in genera, amortzoarelePresurizate gaz au o caracierisiica ca igidiiatea medrepoale fi aproxlmatS o funclie lneara ne inearAdar. in 11 Aseza.ea llei amortlzorulLr pozilia de cusa mllocie in vderea oieoairii oentrutestu de vlez re ailva i2 Preqai rea amo.llzoarui tentru tstu de rrecventa :Se verific5daca tiPulu de amortizorteslal a egerea frecventeldeiesiare corespLrnde iesleorde vilezatelailv' temoeratLrr DenlnrinceDerea 13 inreoistrarea 14 Masurarea fortelor de amoriizare la compres F.-!L-?-&49!-dq llllgzqabsqlule Se legleaza amortrzare la desl ndere rr-p9dlsllllqrl!9 amplitudinea a valor slcceslve alese canrorm foli de testare penlfu acesie valodfofteleextremel. [4ontoarele aratd ti inrcg]streaza caracieisUca F{x) pentm detectarea F: Un oscioscop vizlaLizeazE ;l De in frnclionareaarnol-lizoarelor' asemenea eventlalele unor anomalii anomali in funclonarc ca de exernpu zgornotele sunt in'egrstrata Tcstarea amortzoru ui se face rapid, parcurgand inlres domeni!l lempeluni viiezelorinalle de aclionarein vedereapreveni.licrcSteril 15 in reaistrarea lemperatu ila slarsitultesiaii tg. n"rna"ututuu fo'tplor l. Sl 1". la sfaG iri tesEri peniru calculll fo4e of 4 9 f, a ainortzoftr cad 17 Fo(a de presilre a gazului croQieodata cu cfettera lemperalln dar fo(a de irecare co! omband ramaneaproapeneschlnrbal6 18 Demontareaamon zoflr Lr

:,-).;i ;'':;:1.",.,"".;i.x ;:::' " i: "t- ", j" "?, o-',if*= i:#*": :',.i.H ",;"
!-e \:r!=! , d -ro' .1o, o12c de oroai "

"i:::'Tir":*:*i:;iii ii+:i-::5if?,"J:"::::1 :d:r:: * ;,'":":,


)[ff5:;'
!t_

tf :,."; ".1; "::: t.,: _-ffi .:;.",,,,:JJj:;J ;r:; ;;;; ";, ':il,"JI

rrqp.rp_i.!{d i:',1""' r" d, h F " or |eFr . en^a

I ooz. r e pi5r onL u

:; ,1"J",".*"{:" fr:"1" . ,"":';;-;*'"iitJ;ti::;:itJ"""J;!X]':.:".,:"i;;:


as bare ]crorr rola rpra rrad de
poc 6 r rd --o.c J

%i:iX;ffi 3:'#Ti"*#" pjg!-qrea

peniru evilarea unor probenre de masurare cauzare oe valorte mar ale presiun uleiului!i viiezetor?cesi! a a iegrrea ofiiict din e supape l F_i ! : ! l! . |a l- d dn e- o" ar or ir o- Jr . , ] 3. ! op. . ^^'ezLlr t L d p4, r 6r or o, q d, I o r o, La , , zJ, d a pi ea:r D- nor m ar t a 1_r 'on", r ". olzo- , r L r , eor or - , o, o ,t .- ; .tP .d . t..,_ "oe
-.or , D.

1"ffff ;ff,riu [ "r'i'l*:iIi"+#J,i,##ffiJi: lT"tY,i",":,.',11#:ffi


:t:i:""::il1:i::,:."'";:"if l:1.ilfi ;:::*,:

90
91

asenenea, odaia c! cretlerea temperatlrrii creste presunea gazulLridn Grafce e tipce care intereseaz6ir analiza funclonarl !nui amorrizor s'rnt x(r) vo. ao, F(p) F(v), F(x) cer ma des uiirzaresunt sraficere F(x) Fi F(v) pn1.uc. ele repfeziniacaraclerislic de funcllonareale amorlizo.Llui le (Lnlefn; Si exte.n;) PenlfLrimbLrnalalireavizualizarii caracteristic de lor iunc!onare se uilllzeazd in foade m!te cazurl sd logartmce de 2.8.2 CERCETAREAEXPERIIlIENTALA 3. Descrierea dispozitivului cle tstare Aceasta metode esle una dlntre cee ma blne $i rnaL utilizatemelode de teslare a amoriizoareLor. La ieslarea dinamomeirlcaamodizorul se cjemonieazadin cadrul suspensle aLrtomobilLrlul se nxeazalnt-un dispozitivspecai (unliatedinamomelrid) Si al caru dcsen de pfifcipiu $l reaizare practicdsunl pfezentatein Fig.2 8.7 a) respectv b). E consta dinlro structura mebll ce susline amodzorul $i dispozltivul ac!onare al acestuiaiormat dintr-ui molor cu luralie veriabila de 9i un mecansm ble ;-ma nivea-pision DispozitivLrleste prevazlri c! lraductori,senzorisi Lrn compulerdeTnregisirare datelor. a lna nla de incepereatesuii se alege cursa Si viieza de tucru, dupa care amorlzorul este actlval intr !n inireg domenu de fun4ionare. Pe computerulatasal dispozitivului inregisireazAparametrii functionareai se de a.estula (fo4a. vrteza) S chema de pr incplu a lnLr dspozuv de t esiar e dinam om et ic est e prezentaGin Fig.(2 8 8). Partiteprincpateal srafdu ui sunt l- gfupur convedizorcornpusdin molor! de curent aliernaiv lritazat N4l gigeneralorulde cLreniconl nuu ct ll - standLrpropriu,ziscompus dn motoru de clreft contrnuuVt, c! (. a.e vol | ab a de o Ter o o 3000 ot r ' . a- - p, r r I nr ea- aL, . ot r , lu ae,Lonaql el i c CTlt 4. t , . a- - l; , eo. . . o. - pd e. er p . a. e a. e , r pol de al m-5r l ere i 5 RedL. , o'ul old. c d a. l. oneclaJr iaco. l <r ot 6. o- r : ar / e, t .formai din volanlul V, bela B 9i cutisa C. Raza R de ptasare a manete vorar' ,l L esl a vaddbr , d- r 0 a75r or . d- Fasr a obt r r ; ao. , Fo -- a h va | db.a d cJl i sei 2r A o1'/ o. - r do - , er calAt , - , , eaz" . t r , , or ictde -!por- 1^ a sr aloLurgrcL ce at dI dF . J isd lll - grupul de inregisirzre compus din traductorutde fode I, care asiglre masurareaunel fode maxme de 10000Ns esie montat in serte c! amoirlzorLrl, lraductorulde deplasare T, amplifcatorlrt de masurat A cu rrecvenlapuddtoarede 5kHz, care asigu|a arnptifcareasemnateor prmtte oe . cee do ui 'ldL. loae > o<cr r oq. ar L sool Jr - os O id, e L(-r ,Teo,l reaTa_ bea dF val|: r - a . o. - r i dpor - . a. iri , . r cr . 6- . _o respectiv F=fO $i x=ffl)l

lV - pupitrul comande de care cuprinde :intrerupaloru grupuluiconvedizor11,intrcrude $torul motorulLri anirenare tr, inlrerup6torul de comanda a cuplalului eleci-omagnetich $i bulonulde comande vartatiei a nrqei motorulLrl a.lrenare de p.in vanalia-tensiunii ndusulu Cr. In afaf; de acestea.if timpulincerdrilor se d)t zeaza un urometa_t pentrunresurarea tufalie molorulude antrenare a standului o lermocupla pentru Qi mrsLrrarea iempef alLrrii amori zo.uu de incercar

F9288 Fig 2.8 7 DispoziUv testare d namometric de

Schem a p. ncipiu unuid spozt ivde t esr ar e de a d namometrtc

92 93

]'

E D P RT LU C R AR EA A T EL OR XP ERN ']E N TA LE $ TESTARII NTFRPIIETAREAREZULTATELOR care au fosl meslrate,c Dale e noprelcrate ale va orlof nstantanee pol x r: fo 4 a F , d e pa s a re a p re si ufep, tempefaturaT l l pre ucrate c leex em p d pent r ! a d a a l l i p a fa n re tf e fu n c l o ra r eS l anume vteza real va (v).vrl eza fo(e fo4e extreme, , (a abs ol! 1 4 b sv ). p o z !!i e x l re mev te z e re ai l veexi .eme, U v la m J lo c l l c u rs e p re s i u ne x tre m e , a ri al a temperatLrrr nel edn aceste marmi poi f masurate de citre instaatia de leslarc'(ex.vlteza a abso |]ie) PoftrL.r deiermna veful cclc al io4ei S a! viiezei relalve este necesar sa se stab leasci va orlle exl.eme ale pozrlieipislon'rlu 9 ale io(ei de amortzarc preclm i valofle fo4e la irll ocul curse, dupa careva pulea n Observatie Un amodizortiprc de vehlcu de Pasager trebuisa aiba Lrncoeflcienl de amo.trzarerneci! C.=2kNs/mi ar trebu sb ne lestai la o va oare a viezei absolutemaxlme abs(v)=2misDe exempu un amorlzor cu cursa .rax ma 64 nrm va fi tesii la o amp itud ne de 32 mm la o irecvenla fN=10H2sau a o anrp tudn de 64 mm cLr frecvenla de 5 Hz pentru un rnaximaxnsi:128mmm.Fo4ade amodrza'emax ma amorllzor ce are cLrrsa r, F " = 4 k N v af F ,= (" de Drspozltivul testarelreb!ie sa aslgureif prlrnuirand forta necesara ca leslar i. Cel mal ut lizate ste d ispozitivucu aclionarc electromcan fo de !nui amortizor .'ta amorlizareva.iazein funclrede La funclLonarea vileza c1eanrodizare. Dn acesi motiv, parte drn fo(a fecesara aqlonitai va Fr amorlizor! ur a testareaacesturla fi daloratavleze de arno.tlzar se va

Foda FG, fort:r prsrLrflsr ar cepe paneasupe. oar : a am onzot ut Lr i ia naSiercd n prcs Lrr.a nterna 0rn amonizor care aclrofeaza pe slp.afara

In, mod srnlar, forla necesara aclronaflr anrodzotul! a _ |rrica nrefloara aceslutaesle a tj"" = F"(\) r F,,t\) + nj| | t-'.' + F..) + t\u Sernnificatia m;rimilor dir formutaesie urmdtoarea: F.2=Fc, FF?=F., a acceerana masercapdlu ! ifferior ai amo.rizorului Facand dlferenta dintre forlete de acrjonareaie amo.tizorutui c e pe . ooLra caperea e acestura vom avea F{, [.\ _\m2 h])s + h.a a).Test 'r lsinusot dal La lest ar easinusoidal; anior lizor ulu a capat ut dejosat am odzol|r ! estsupus lrne excilatiide tip sinusoda cu elongalia::r = xo sin.r1 Vteza de deplasaiea ptsionutLr penttuo exciia!e s nusoida; va f: ! = !o cosar = ro.rcos.r/ Acce eraiia mase capalu u infertor atamorlizoru/U f va a . r ao2 snat Pentnr u. ar.orlizor ca.e are coefictenlulde amo.tizare aclronare cap6tul nferiora I t lei necesara pe tesrErii i : va 4,. C,,I0 cos.ri +,r2s + Fc + FF )\aaat $n.n D n f or m ua de m ai sLs se const at aca. io4a de inede dar or ila acceeratie!este o fo ,iafezislenE delem nat; de tbctorutcos fus Fo4a daloral; viozet de amortzar este delerm nati de faciorutsrnus D r-^l F o oJd pvo. e- aF lor dr o, . oi- t a a I ala de a- r t ad/ ". - . ". " viezereste defazatade forta de acceeraUe Fo(e e lrrrg Si mrg au va of m c de ord nut a carorvanewton deoarec masereamodrzorllli mi respectrvm, sLrntmai micj de 1kg. D n acest rnoli\r acesleforle au efect feg ijab in va oritede varf sa! ta mitocut clrrseifotostc penlrut.asafea culbei F(v)a amo.uzorut!. Da curba F(v) esle.edala pe !n oscitoscopta viteze absotLrte ioase . ^oo d" actorE'p r dFo. 1r l l. t . . . or d oe o . ^r DE.6 est e r a. 6 . o4r .
obl >^. l T al .--e p< l pi ' or.oc J r,

dependeni:de cursa x a ia rro d s ' m .l J . ui de p ston!l!1, iat parle d n fo(a necesar; ad onaril amoftlzorLrdependenia va cursa x a prstcnuluLSe nota ct] Fa(x) (r) t. r - 1:,, + 4,(r)+ Drs r acl + r,'r

a la zoruluL padeasupeioara acestuia ad Fo(a necesara onaii arnorl

a m. - masa perlllsuperioare arnortzoruui Fc, fo4a daiorab presiun stal ce d n amorlzor ui Fr fo(a de frecarestaica pe pa.tea sLrpenoada amodlzoru va N4asam1 a pa4 superoa.e a amodLzo.ului ii alc:tutd din masa ifcarcare I la propru-zLsa p:4iisL,perioare ca.e se adauga masa ceiulercle 2 rnasaracorduuide a capat! amorlzorulur.

amofti zo r uiui exem plu,la o f r ecvenlS 32Hz 9i o cur sa de T00nm . De de amplit!dinea vitezei $i acceieralei vor i

o-

aaar

i -t6-a44

9.1 95

/ )a .r:l 1 .0 I-r,rr ao = rrro -z : l t2 0 1 = to n ,,r Amp rtudnea fo(el F", va fi2m,ao Pentr! nr:=O5kg rezulti Far='tON esle seflnillcatva penlru vteze Vaorie foiretor F"(x) devin mpodante in cazut amortjzoaretor prsuzare Lrn anorlizor prsufza1, rtgidlaiea efective a gazLrtLr dtf .L-1 anronzor k:100N/m care peftr! o cu.sa de x=100mmva da o fodt: 1_ 0 0 .r .\ Aceastaforl; va echlibra ioJ.ta datorta acceerai erdeaoarece: i, , ( r ) = n 1+ n ,a ' F a s i a a l -,d = L k A nu l a fe 3 o m p te ba fo d e i F 3 (x ) prodlce in cazu rezonantei, c se de-a lungulinlr e gc u fs ec a f.l t = u o r l h cazu un! arnoldzor presufzat exrsE ma mu le metodede a anlta erecieleforler4(tr) $tanlrme: ategereaLrneL mase 12 corespunzatoare , adaugareala forla semnal un mic extrasemnat pozlliv sau negativ, propo(onatcu deptasarea, dupa cum esre necesar peniru Ln amodtzornepreslrizar ^ se recomafdj ca ce uta de indrcafe s; ie ata$alade cepar! fx atamodzorutur n figLrle 2.8.9 se reprezinlacurbete F(x) caGciensnG iin ard inir-Lrn stnusoadal iest D n cete doue grafice se observa ce penrru F vtezei de amo.tizarfo4a are dou6 varor, decl grafcul F(v) prezintAun n slerezis. Fenonrenuide hisierezis apare datorE irecdrilorcou ombiene

r u= x

l i qL 'p ,.8 0 ., t , el " a'l ua te do_pn r a 6 .o/pl o. d^ r-s

S . t .b. -.p < i - . .orda a

.,.

p-

I,L

t+- \'i(" Y N IL\ " \u' \iJ


l t-tr. t r- i- r-- ' r=T l
L1. l

'**".,"

r:---l..--l

in mod no.mal fiecarca coutomb an: este micz de$i in pectcn extsE pos b |larea ca In componenieteforiet de pozjuesunr catculate corespunzeior rmasne buna a g raiicejor F{x)Si F(v).

'..-1''"

+
1
.apdr_,

.-'1'-

.tL op ,ucJr de a mon zo r!rur c ! r ija s au din ef ec t et ede em ul s i n e r e a urejLJu.

'l-, *'l lf^"^,""-

;-.",,"",-

l"

on<,, ce ..,-i .*!" rr.:e rer -,e,e,s.a d e,r 'd.' rp orenu h,sra,-/F ap".e ', .r r angor

+-tF{rl

l-ir

96 97

rr
a b )l e s l u !trl n o h ru r D r c a L rz ic a l e s tl l c e d e p a s i rretr l ngh Lr ar; .on! ne nl mai ci l te o vrteza ( !n penlru compresre!i una pentru desindere,gficul instanlane! p o a l ef v z l a z a t p e !n o s c i o scop F(vl 'r! = Pentru clrsa S. anrphtud nea rt""*nru este f iar prio.ca 'n ],
F.i. _l ,! . Lr r . e !i r um;tal e dr. perj orda Ip drfd o r f x t Lr f ent r u ^

si abi l trca egm ! ut de r ct u / . =ln) f epr e.nLadepasar eaclt se r f uf cle . i- .

i:". -::'J'""1:1,:" i,-i.--1,: " ",:"-';",,.": . _ oD rn,ta 0t - t a ur "t . t oi- ; .


pentru sm/s automobilede cursb e _ Foira actonarc: 2200 de 3000N Frecventa vbraUe 4tz Parametrde bazi aianro.tzorlti]] careswl m?:sLrra| cadruteslu! in reprezrnG valoi nstanlanee Lrrmaioar,.or al merlm:_ pozielcuGa) x viteza v - forli F Dll g!*"-, .r." n-p.. r..ro.8,., o _a",.J'dq,dr.a 6 -, ,no r1r,,rFa. 8.r.r .a.aino"o,-.. p ::l':,i,::.i: _e/oob,i.e L=,//rsF d."o."r" fo1. . . tez" F_J,, O" <t.rc,-." i
--'rv.A orreTl n;\,pl -,,.' \ed-dra-tz d-, l a.;-r' ^^^ f !c'u. b -J p' e a. d . tr"nrad ardl atoor-d' ' ' ' ' oF\ri d6' l a 06.t.. d to-t ;.d' do-,eaa"; " F,e oo r; .! ,, oe" ,, .pL. ,rb, \c n.! oe ,, ri ,i a.ou.t.n| do-a L

| @ze r = !2 [:i a4lra PentrLr!n amodizor nrar cu coeticentul de amorlizare C,, enefg a d s pal ; p e r c c l u t. i .l e s tl l l rl n g h i r af este:

, ". r . o a r a tu ..p d e \o o 6 d , ". r ., d 6 D fd r 6 o d a o r r o .r u , a 4 ."e "r j o d . ' " " Viteza de acnonare 0 0 4m/s penr.Lrallomobrlate obtrnltie

,,

,,

Putereanrcd e P,r dlsipat; va fr:

= =)6c.11'l) 2.sr., 2.sa,r 4r:,,15' -

Deoarecevitezaesle constanta P, poatefiexpnmataca: Vlleza relative realiz3i; in testareaklungh!la.i este 2i (a,a%) Crn '. v t ez a rc l a l i v i i n c a z ! i e s tAr s l n l s o da, dar puterea spaG esteddoLra di or mar nraredecai in testafeas nLrsodad.Acesl avanlaj conslluie un {acro. dec s ! in favoarealestLrUi trl!nqhiLr a vileze maf ar TESTAREA PROPRIUZISA Deterrnnarea cracierjstic de amortrzare F{v)a amodlzorului. cadru in lircrari s deternrind asemenaviieze critce de amoruzre la comprese 'ie (v",")respecl la deslindere(v"d) v Pentru ridlcarea caracte cli iu n4ionale Ffy.lse procedeaza rist astfe Sc regleaza dupa dorinla curca culsei: se nronteazeamortizorul: pornesc se grupul convedzof Si motorui de antrenare, se cupeaza mbreiajut elcctronragnetcai dupa 6-9 osc all se infeg streazdosclogrameleF=fat t x-ffr, penlru 4 5curse se decupeaza anrbreajul e ectromag eilc $rapoise n repta operalrLenecesare pentrL valo cfescafde ae turalel motoflrlu de ant r en a re , re s p e c l i v c v e l l e a e cul sei , pana s aj unl e l a frecvenl a fre NLmer! curseor acive al amortzor! ui kebuie sa fie cat ma redus penlru a evla incazirea llchidLrlu n amodizor,care ar nrodifca rezultatelei d c c lc . a Gv a o s c a ! a e c u l s e i d i n a l nl ea i rel i sl ra.i sunt f@ sare penttu i

r,, +rr.,7?s': - roc,,1"ol

ner no prcc2a( e ont e m er ae vat nLr

I "a,

".-,e-

-tari /

Fg281T

F!2812

Dupe efectLrareaincercarrtoi expermenlate. pe baza rezLrllateor nLrrneace oblrnlte ti a tras5did agranelof de dependenla intre paramelit dc f'rfclDNare a amortizorulLi tfasa.ea d agramecr respectve se va aprecta t lipul de caractersrici de amo.tizare (i.ara sa! pataicd asjnrerrica saLl

98 99