Sunteți pe pagina 1din 316

ANTOANETA T N SESCU

LAURA MESINA

BREVIAR DE RETORIC

2006

Editura Cartea Studen easc Tel.: 031-402.95.90; Tel./Fax: 021-322.74.93 Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73, et. 8, ap. 32, sect.3, Bucure ti e-mail: cartea.studenteasca@rotex.ro http://www.rotex.ro Editur acreditat de C.N.C.S.I.S.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei TNSESCU, ANTOANETA Breviar de retoric / Antoaneta Tnsescu, Laura Mesina. Bucureti : Cartea Studeneasc, 2006 Bibliogr. ISBN (10) 973-8952-57-3 ; ISBN (13) 978-973-8952-57-7 I. Mesina, Laura 808.5:821.135.1.09(075.8) 808.5
Antoaneta T N SESCU, profesor dr. la Facultatea de Litere, Universitatea Bucure ti. Activitatea didactic universitar : cursuri i seminarii generale de Teoria literaturii, Retoric general i comportamental . Cursuri op ionale, speciale, de masterat: Anatomia dramaticului, Personaj/e, Postmodernism i avangarda, Retorica nega iei i a contesta iei, Spre o teorie a intermediarului, Antiliteratura. C r i: Destin teatral Aurel Baranga (1986), Ten steps closer to Romania (1999), Proiecte universitare (2001), Unde sunt manierele de alt dat ? (2002), Strategii ale comportamentului european (2003), Sinteze de teorie literar (2004) Laura MESINA, lector dr. la Facultatea de Litere, Universitatea Bucure ti. Activitate didactic universitar : cursuri i seminarii n domeniile imagologie, teorii ale imaginarului, retoric general i comportamental , retoric i argumentare, metodologii de analiz a imaginii publicitare. Studii n volume colective i reviste de specialitate despre istoria i teoria imaginarului, rela ia text-imagine, istoria culturii. Membru al colii Romne de la Roma, Accademia di Romania. Membru fondator i secretar tiin ific al Centrului de Excelen n Studiul Imaginii (CESI) al Universit ii Bucure ti.

Tehnoredactare i copert : Drago George SP TARU Aceast lucrare a ap rut cu sprijinul Centrului Local de Suport pentru nv mnt Deschis la Distan din cadrul Facult ii de Litere a Universit ii din Bucure ti ISBN-10: 973-8952-57-3 ISBN-13: 978-973-8952-57-7

SUMAR

Antoaneta T N SESCU, Laura MESINA

Breviar de retoric ................................7 ndrum ri de lectur ............................9 Schi de program nso it de suportul bibliografic ...........................26 Sugestii pentru preg tirea examenului...........................................31

I Retorica: terminologie, istorie, posibile defini ii, rela ii interdisciplinare, retorica azi. A scrie / a vorbi. Fondarea retoricii. Contestarea ei. Elogiul retoricii. A vorbi bine, a vorbi corect, a vorbi frumos. Ars, tehn, scientia? .........................................................................................32 Antoaneta T N SESCU, Retorica, la ordinea zilei..............................................................33 Dic ionar de termeni: argumenta ie, neoretoric , persuasiune, retoric ..............................36 PLATON, Gorgias sau despre retoric ..................................................................................46 E.R.CURTIUS, Sistemul retoricii antice................................................................................57 Jacques DUBOIS, Francis EDELINE, Jean-Marie KLINKENBERG, Philippe MINGUET, Franois PIRE, Hadelin TRINON, Poetic i retoric ............................................................61 Michael FOUCAULT, Ordinea discursului ...........................................................................66 Vasile FLORESCU, Rhetorica rediviva .................................................................................71 Paul RICOEUR, Locul retoric al lexis-ului........................................................................94 Daniela ROVEN A-FRUMU ANI, Societatea contemporan i revirimentul retoricii ...98

II Lumea figurilor. Distinc ii terminologice. Flexibilitate i rigiditate n clasific rile propuse de-a lungul timpului. Func ionarea figurii n text / context. Comunicarea lingvistic . Func iile limbajului. Sens. Lumea cuvntului actualizarea n context. Stil, stilistic - procedee retorice specifice. ....................................................................................................................102

Laura MESINA, Figura i argumentul.................................................................................103 Dic ionar de termeni: comunicare, figur de stil, func iile comunic rii, stil, stilistic , trop111 Csar Chesneau DU MARSAIS, Idee general despre Figuri. mp r irea figurilor. mp r irea figurilor de cuvinte. Defini ia tropilor.............................................................119 Pierre FONTANIER, Defini ia figurilor discursului ...........................................................124 Boris TOMA EVSKI, Lexicul poetic ...................................................................................127 Tudor VIANU, Dubla inten ie a limbajului i problema stilului.......................................130 Erich AUERBACH, Postfa a autorului................................................................................134 Roman JAKOBSON, Lingvistic i poetic .........................................................................136 Jacques DUBOIS, Francis EDELINE, Jean-Marie KLINKENBERG, Philippe MINGUET, Franois PIRE, Hadelin TRINON, Descrierea domeniilor. Metalogismele........................148 Solomon MARCUS, Figurile poetice....................................................................................157 Grard GENETTE, Figuri......................................................................................................162 Franoise THOM, Asimilarea realului de c tre limba de lemn i Un antilimbaj.............169 Tatiana SLAMA-CAZACU, Limba de lemn o universalie n contextul romnesc........181

III Tipologia elocin ei: judiciar, deliberativ, demonstrativ. Elocin a barei, a amvonului, elocin a politic , academic , militar , parlamentar . Procedee specifice. Legile polemicii civilizate. Structura elogiului. Organizarea discursului: exord, diviziune, nara iune, confirmare, respingere, perora ie. Argumenta ia. Tehnici i conven ii. Oratorul ......................................200 Antoaneta T N SESCU, Ordinea discursului ...................................................................201 Dic ionar de termeni: cli eu, discurs....................................................................................210 ARISTOTEL, Despre diferitele genuri de stil .....................................................................212 Marcus Tullius CICERO, Despre exord, nara iune i diviziune.........................................216 Marcus Fabius QUINTILIANUS, Despre perora ie.............................................................223 Simeon MARCOVICI, Despre digresii.................................................................................229 Titu MAIORESCU, Oratori, retori, limbu i ........................................................................231 G. C LINESCU, Oratoria i cerebralitatea........................................................................237 Roland BARTHES, Vechea Retoric (trad. Laura Mesina)..................................................243 Constantin S L V STRU, Persuasiunea i manipularea n practica discursiv ...........247

IV Antologie de texte..................................................................................................................251 A. 9 discursuri rostite n Romnia ntre 1900 1993......................................................252 Elocin a academic : George ENESCU, Despre Iacob Negruzzi i despre intrarea muzicei la Academia Romn ............................................................................................................252 R spunsul academicianului G. I EICA..............................................................................253 Elocin a politic : Nicolae TITULESCU, ndemn la ac iune creatoare...............................261 Elocin a militar : Ion ANTONESCU, Ordin de zi c tre armat - comentat de Sorin ALEXANDRESCU, Un text al generalului ........................................................................262 Elocin a parlamentar : Barbu TEF NESCU-DELAVRANCEA, Discurs rostit n Camer .270 Nicolae MANOLESCU, Cuvnt rostit n edin a Camerelor reunite ...............................272 Elocin a laudativ : Nicolae TITULESCU, Discurs rostit la dejunul oferit n cinstea lui Alvin Mansfield Owsley, ambasadorul U.S.A. la Bucure ti..............................................276 Elocin a funebr : Nicolae IORGA, Discurs la nmormntarea lui Constantin Erbiceanu Iuliu MANIU, Discurs la nmormntarea lui Virgil Madgearu ........................................281 B. Elocin a polemic .........................................................................................................282 Regulile polemicii civilizate (Oxford, 1890)........................................................................282 Vincenzo LO CASCIO, Zece reguli pentru o argumenta ie ideal ....................................283 C. Eseuri aproape politice ............................................................................................285 Paul VALRY, Discurs pentru istorie .................................................................................285 Mircea ELIADE, Mai multe feluri de a pierde timpul........................................................292 Gabriel LIICEANU, Apel c tre lichele .................................................................................296 Ion CARAMITRU, Discurs inut n Camera Comunelor din Parlamentul Britanic.......297 Vaclav HAVEL, Godot nu va veni, pentru c el nu exist ................................................305 Discurs la Parlamentul Europei ..............................................................309

Breviar de retoric
Cum retorica a p truns greu i doar n ultimii ani n unele programe universitare din Romnia, prezentul Breviar a experimentat, dup anul 2000, cnd a ap rut prima edi ie, mai multe solu ii de sumar, lund n considerare att imperativele disciplinei, ct i pe cele ale universului de lectur / interes al studen ilor. Cu deosebire acest din urm aspect a determinat includerea n volum a ctorva discursuri, astfel nct principiile teoretice s fie validate / valorificate de text. n sfr it, Breviarul i asum toate urm rile ce decurg din condi ia sa de suport de curs n cadrul sistemului de nv lea, specializarea Comunicare Social mnt la distan (Facultatea de Litere, anul al IIIi Rela ii Publice). Nu n ultimul rnd, i op iunea

pentru o bibliografie u or de consultat n bibliotecile romne ti.

ndrum ri de lectur
Prezen a unui capitol cu acest titlu are, aici, suficiente justific ri. n primul rnd, din motive independente de voin a celor ce citesc (sau r sfoiesc) paginile de fa , retorica nu a f cut parte din programa obligatorie nici a claselor gimnaziale, nici a celor de liceu. Ca atare, absolven ii unor asemenea forme de nv mnt nu cunosc aproape nimic din istoria i actualitatea disciplinei i, mai ales, nu pot dect aproxima sensul terminologiei specifice. n al doilea rnd, cartea adun studii teoretice de specialitate a c ror lectur presupune familiarizarea cu lumea conceptelor i a demonstra iei de idei. Lucru deloc simplu, mai cu seam c lectorii viza i sunt tineri i foarte tineri. i chiar dac nu ar fi a a, nc ar fi destul de dificil de urm rit meandrele argumenta iei, de evaluat ponderea i semnifica ia detaliului n cadrul ntregului, de fixat orizontul rela iilor, al filia iilor, al influen elor i, nu n pu ine cazuri, al cauzalit ilor directe. Aceasta, n condi iile n care, scrise sau ap rute ntre secolul V nainte de Christos i pragul anilor 2000 (cum este indicat de fiecare dat ntre paranteze), textele au imprimat n fibra lor cea mai profund efigia unei mentalit i, implicit a unor conven ii i a unor procedee de verbalizare a mentalit ii. n plus, cum multe dintre studiile incluse n sumar, de la dialogul Gorgias de Platon la capitolul introductiv al Retoricii generale apar innd Grupului de la Lige, au o explicit sau implicit tent polemic , asupra cititorului apas o obliga ie n plus: aceea de a ti, fie i rezumativ, circumstan ele i motiva iile redact rii textului. C ci, r mnnd doar la exemplele amintite mai sus, f r cunoa terea teoriei sofi tilor, nu va fi u or de n eles reac ia lui Platon, iar reconsiderarea sarcastic de c tre autorii Retoricii generale a sintezelor dedicate figurilor i tropilor de c tre Du Marsais sau Fontanier cu 100 i 200 de ani nainte s-ar reduce la un simplu episod actualizat al luptei dintre antici i moderni. i, pentru a ncheia aceast prea stufoas divaga ie, constat m c nu doar incompatibilit ile de op iune profesional separ c r ile din aceast carte. Ad ug m incompatibilit ile de ordin politic, asumate, probabil, la nivel retoric, precum ntr-o formulare romneasc a anilor 70: o cercetare ct de fugar ne duce la observa ia c ast zi, pentru a se pune cap t sau m car pentru a se mic ora criza n care se zbate cultura burghez .... n sfr it, n al treilea rnd, nu poate fi omis faptul c toate informa iile de aici sunt transmise la distan i c absen a orelor s pt mnale de curs / seminar, a contactului nemijlocit student / profesor trebuie suplinite prin ceva. Poate prin chiar ndrum rile, sfaturile (sau cum dori i s le numi i) ce urmeaz n

continuare. La majoritatea titlurilor din sumar - sumar respectnd ordinea cronologic dup data primei apari ii / redact ri -, se propune o gril menit s sublinieze ideile mari din text, s atrag aten ia asupra terminologiei, s g seasc solu ii de aplicabilitate practic a conceptelor teoretice i, nu de pu ine ori, s solicite opinia cititorilor. Astfel, sec iunea intitulat De re inut sugereaz lista terminologic minimal aflat n studiul respectiv. Insist m ca n cazul Dic ionarelor de termeni s fie re inu i to i termenii scri i cu caractere italice. n continuare, ntreb rile posibile ncearc s fixeze cuno tin e, dar i s incite la r spunsuri originale. De recitit / de comentat inten ioneaz s eviden ieze punctul sau punctele de maxim interes ale textului, iar Exerci iul aplicativ propune o cale de trecere de la teorie la practic , folosind n consecin att discursurile rostite n Romnia ntre 1900i Eseuri aproape politice. Se 1993, ct i pe cele grupate n sec iunile Elocin a polemic

cuvine o men iune: am reprodus, ca pe un adev rat model de analiz , capitolul pe care profesorul Sorin Alexandrescu l dedic , n Paradoxul romn, discursului Mare alului Antonescu (1941). Sper m ca ndrum rile s fie receptate a a cum le-am gndit: o form colegial de dialog, genernd urm ri benefice.

PLATON, Gorgias sau despre retoric (390-385 .d. Ch.), n OPERE, vol. I (1974) De re inut: a convinge, a nv a, a crede, a cunoa te De recitit / de comentat: Defini ii ale retoricii: empirismul producerii unei delect ri i pl ceri; nu este o ndeletnicire ce ine de art , ci una proprie unui spirit inventiv i ndr zne , prin natura lui abil n a-i c tiga pe oameni. Pe scurt, eu o numesc lingu ire; una dintre artele ce s vr esc i mplinesc totul prin cuvnt; f uritoarea convingerii; a convingerii ntemeiate pe credin , nu pe nv 465a-466a. Exerci ii aplicative: Care sunt procedeele discursului polemic? Cum se armonizeaz atacul i retractilitatea, gestul impulsiv i gestul de a teptare? Disput personalizat sau disput de idei? (A.T.) tur . Reciti i pasajul 456b-456e i concluzia lui conform c reia oratorul este capabil s vorbeasc n fa a oricui despre orice. Reciti i pasajul

10

R. M. CURTIUS, Sistemul retoricii antice, n LITERATURA EUROPEAN I EVUL MEDIU LATIN (ed. germ.1948; ed. rom. 1970) De re inut: inven ie, disposi ie, elocu ie, memoria, actio, cuvnt ri fastuoase, retorica panegiric (epidictic ), argumenta ie, loci communes, topos, stilul ornatus ntreb ri posibile: Toposul contribuie la fluidizarea argumenta iei retorice? De recitit / de comentat: tipologia elocven ei, cele 5 p r i ale cuvnt rilor Exerci ii aplicative: Analiza i p r ile discursurilor din antologia de la sfr itul Breviarului. (A.T.)

Jacques DUBOIS,..., Poetic De re inut: teoria argument rii, figuri, tropologia

i retoric , n

RETORICA GENERAL (ed. fr. 1970; ed. rom. 1974) ntreb ri posibile: Alian a dintre gramatic , dialectic preistorice a lingvisticii? De recitit / de comentat: Odat abolit ideea c arta este o decora ie suplimentar , va deveni posibil n elegerea retoricii nu ca o arm a dialecticii, ci ca un instrument al poeticii. Aceast tez revizuie te sau confirm teoria clasic viznd caracterul ornamental al figurilor retorice? (A.T.) i retoric apar ine doar fazei

Michel FOUCAULT, ORDINEA DISCURSULUI (ed. fr. 1970; ed. rom. 1998) De re inut: voce, cuvnt, istorie, institu ie, ordinea discursului, ordinea legilor, putere, discurs, proceduri de control, proceduri de legitimare, proceduri interne, clasificare, ordonare, distribu ie, eveniment, comentariu, text, autor ntreb ri posibile: Care este rela ia dintre institu ie, putere i discurs, n viziunea lui Foucault? Ce nseamn ordine? Care sunt ordinile discursului, respectiv procedurile de control? Ce nseamn pentru discurs evenimentul? Cine este autorul lui Foucault? De citit / de comentat: cel pu in de la o anumit epoc ncoace, persoana care ncepe s scrie un text la orizontul c ruia bntuie o virtual oper reia pe cont propriu func ia autorului:

11

ceea ce scrie i ceea ce nu scrie, ceea ce schi eaz chiar i cu titlul de ebo , de ciorn provizorie, i ceea ce va l sa nescris pentru c nu este interesant tot acest joc al diferen elor este prescris de func ia-autor. Aceast func ie este fie preluat din epoc , fie modificat de autorul nsu i. C ci el poate foarte bine s r stoarne imaginea tradi ional pe care o avem despre autor: n tot ceea ce ar fi putut spune, n tot ceea ce spune n fiecare zi, n fiecare clip , scriitorul i decupeaz profilul nc tremur tor al operei pornind tocmai de la o nou ipostaz a autorului. Exerci ii aplicative: Discuta i comparativ procedurile discursului i p r ile discursului, din concep ia clasic . (L.M.)

Vasile FLORESCU, Rhetorica rediviva, n RETORICA I NEORETORICA. GENEZ , EVOLU IE, PERSPECTIVE(1973) De re inut: neoretoric , persuasiune, convingere, verosimil, adev r, homo loquens, homo eloquens ntreb ri posibile: Care sunt motivele / circumstan ele care explic , dup Vasile Florescu, pe de o parte, deprecierea retoricii i, pe de alt parte, reabilitatarea ei? Care sunt, n viziunea autorului, elementele definitorii pentru procesul literaturiz rii retoricii? Ce urm ri are fundarea ideii de m re ie a omului pe facultatea vorbirii? De recitit / de comentat: Identifica i cele trei faze mari din istoria defini iilor retoricii. Teorii cu privire la geneza retoricii. Elocin a de tip Ulise / de tip Nestor. Retoric / filosofie, retoric / lingvistic , retoric / poetic . (A.T.)

Paul RICOEUR, Locul retoric al lexis-ului, n METAFORA VIE (ed. fr. 1975; ed. rom. 1984) De re inut: tekhn, dialectic , retoric , silogism-entimem , dimensiunea intersubiectiv dialogal , topic i topologie, convingere, persuasiune, argument obiectiv i

ntreb ri posibile: Care este viziunea lui Aristotel asupra retoricii? Care este raportul dintre argumenta ie, elocin i retoric ? Ce nseamn tekhn n viziunea lui Aristotel? Care este

12

raportul dintre retoric

i dialectic la Aristotel? Ce reprezint pericolul locurilor comune? i persuasiune?

Care e raportul dintre retoric va dizolva n ea..

De citit / de comentat: Retorica va r mne deci cel mult antistrofa dialecticii, dar nu se Exerci ii aplicative: Stabili i o schem a rela iilor dintre retoric i celelalte practici discursive

men ionate de Ricur cu trimitere la Aristotel, punnd ns n centru retorica. (L.M.)

Daniela ROVEN A-FRUMU ANI, Societatea contemporan

i revirimentul retoricii, n

ARGUMENTAREA. METODE I STRATEGII (2000) De re inut: filosofia lui NU, macroretorica, microretorica, noua retoric , practic discursiv , discurs, docere-delectare-movere, argumentare, reconstruc ia limbajului ca ac iune ntreb ri posibile: Ce nseamn macroretorica i microretorica? Cum i de ce este dep it vechea retoric ? Istoric vorbind, ce nseamn argumentare i reconstruc ia limbajului ca ac iune? De citit / de comentat: Spre deosebire de momentul ini ial al retoricii, cnd opozi ia convingere / persuasiune era net n favoarea primului termen, la ora actual argumentarea nu mai este considerat doar seduc ie a auditoriului, conversiune psihologic a logicului, ci spa iul privilegiat al reconstruc iei limbajului ca ac iune (How to do things with words n termenii filosofiei analitice a limbajului.) Exerci ii aplicative: Stabili i, dup modelul analizei argumentative realizate de Constantin S l v stru, schema argumentativ a legendei lui Corax i Tisias, redate de Roven aFrumu ani n fragmentul citat. (L.M.)

Csar Chesneau DU MARSAIS, Idee general despre Figuri, ..., n DESPRE TROPI (ed. fr. 1730; ed. rom. 1981) De re inut: figuri, antitez , apostrof , acumulare, elips , prosopopee, sincop , sileps , repeti ie, tropi ntreb ri posibile: Care este defini ia figurii, dat de c tre Du Marsais? Care este mp r irea figurilor la acela i autor? Cum snt mp r ite figurile de cuvinte? Ce snt tropii?

13

Exerci ii explicative: Identifica i n textele din Eseuri aproape politice cteva dintre figurile i tropii prezenta i de c tre Du Marsais. (L.M.)

Pierre FONTANIER, Defini ia figurilor discursului, n MANUAL CLASIC PENTRU STUDIUL TROPILOR (ed. fr. 1830; ed. rom. 1977) De re inut: figura ca metafor , figura de cuvinte, figura de gndire, idee, gndire, discurs, figuri mixte, sens propriu, sens deturnat, figur , trop, figura de dic ie, figura de construc ie, figura de elocu ie, figura de stil ntreb ri posibile: Ce snt figurile discursului? Ce snt figurile de cuvinte? De recitit / de comentat: Comenta i clasificarea figurilor discursului. Exerci ii explicative: Prezenta i diferen ele dintre sistemul figurilor prezentat de c tre Du Marsais i cel prezentat de Fontanier. (L.M.)

Boris TOMA EVSKI, Lexicul poetic, n TEORIA LITERATURII. POETICA (ed. rus 1925; ed. rom. 1973) De re inut: sens, semnifica ie, context, sens fundamental, asocia ii semantice posibile, poten iale, indici secundari ai sensului, fraze ablonarde. ntreb ri posibile: Ce urm ri decurg din analogia cuvnt / atom de hidrogen? nnoirea asocia iilor lexicale se poate ob ine numai prin transferarea cuvintelor ntr-un mediu lexical neobi nuit (subl. n. A.T.) sau arognd cuvntului un sens neobi nuit (subl. n. A.T.)? De recitit / de comentat: Noi ns nv dic ionarului, ci al dialogului viu, adic m limba i ne deprindem cu ea nu prin intermediul prin receptarea frazei. Cuvntul realizeaz o

semnifica ie exact , un sens deplin numai n contextul frazei. Exerci ii aplicative: Urm ri i procesul de actualizare semantic a cuvntului n context, pornind de la oricare dintre discursurile aflate n sumar. (A.T.)

14

Tudor VIANU, Dubla inten ie a limbajului i problema stilului, n ARTA PROZATORILOR ROMNI (1941; reed. 1966) De re inut: inten ia tranzitiv , inten ia reflexiv , locuri comune, formule de ntmpinare i polite e, stil ntreb ri posibile: Cui i sunt specifice cele dou inten ii? Prin ce se caracterizeaz fiecare dintre ele? n ce raporturi se afl ? Pot exista mesaje pur tranzitive? Dar pur reflexive? Care este, n aceast direc ie, opinia lui Tudor Vianu? Dar a dumneavoastr ? De ce valoarea de circula ie a unui vers de Eminescu sau Racine este mai redus matematice? De recitit / de comentat: Comenta i: Nu tirea despre felul n care izvor sc apele intereseaz n acest vers.... Pute i repeta acela i lucru cu aplicare la o fraz din discursul mare alului Antonescu (1941)? Sau la o fraz dintr-un cotidian ap rut la nceputul anului 2006? Sau la o fraz dintr-unul dintre textele propuse n aceast carte? Defini i cercul autenticilor cititori ai poeziei eminesciene. Repeta i aceea i opera iune cu referire la situa iile men ionate mai sus (discurs, articol de ziar, studiu de specialitate). Comenta i: Peste tirea nud se adaug aureola unei ambian e subiective. Care este defini ia stilului la Tudor Vianu? Ce alte defini ii citeaz teoreticianul romn? Ce alte defini ii cunoa te i? Exerci ii aplicative: Citi i discursurile funebre rostite de Nicolae Iorga (1913) i Iuliu Maniu (1940) din perspectiva coexisten ei celor dou inten ii ale limbajului. Exist accente / diferen e specifice ntre texte din acest punct de vedere? (A.T.) dect a unei ecua ii

Erich AUERBACH, Postfa a autorului, n MIMESIS (ed. germ. 1946; ed. rom. 1967) De re inut: mimesis, nivelurile stilistice ale reprezent rii literare. Auerbach porne te de la o celebr metafor , roata vergilian , elaborat , n Evul Mediu, de Servius i Donatus, metafor prin care nivele stilistice sunt asociate principalelor opere ale poetului latin: stilul nobil (grav), ca imagine a Eneidei, cel mijlociu, n rela ie cu Georgicele, cel umil (familiar), cu Bucolicele. Cmpurile tematice i psihologice au grani e de netrecut i sunt predestinate a fi tratate doar ntr-un anume registru stilistic. Idea, de sorginte platonician , dezvoltat , apoi,

15

de Aristotel i sub numele de teoria purit ii genurilor i speciilor, va rezista pn spre vremurile moderne. ntreb ri posibile: n ce constau cele dou fisuri, iruperi n teoria nivelurilor stilistice? i cu ce urm ri? Sunt aceste fisuri vizibile i n oratorie? De recitit / comentat: ntrzia i pe analiza fenomenului realismului francez, dar i pe impactul pe care faptele i destinul Mntuitorului l-au avut n op iunile stilistice ale Europei. Exerci ii aplicative: Manipularea este o urmare a acestor fisuri? (A.T.)

Roman JAKOBSON, Lingvistic

i poetic , n

PROBLEME DE STILISTIC (ed. engl. 1960; ed. rom. 1964) De re inut: poetic , sincronie / diacronie, comportament verbal, denota ie / conota ie, func ii ale limbajului, mesaj, context, cod, contact, referent, func ie fatic , emotiv / emo ional, metalimbaj, selec ie / combinare ntreb ri posibile: Care este, dup Roman Jakobson, defini ia poeticii? Care sunt, n opinia sa, func iile limbajului? De recitit / de comentat: Dup cum am mai spus, studiul lingvistic al func iunii poetice trebuie s dep easc limitele poeziei, iar pe de alt parte, studiul ligvistic al poeziei nu se poate limita la func iunea poetic . Exerci ii aplicative: Aplica i schema factorilor esen iali ai comunic rii verbale i pe cea a func iilor acestora la analiza discursului rostit de Nicolae Titulescu la plecarea ambasadorului U.S.A. din Romnia (1935). (A.T.)

Jacques DUBOIS..., Descrierea domeniilor. Metalogismele, n RETORICA GENERAL (ed. fr. 1970; ed. rom. 1974) De re inut: metaplasme, metataxe, metasememe, metalogisme ntreb ri posibile: Care este rela ia dintre metalogisme metasememele n comunicarea lingvistic ? De recitit / de comentat: Compara i no iunile propuse de Grupul de la Lige i sistemul figurilor propus de Fontanier. (L.M.) i realitate? Ce rol joac

16

Solomon MARCUS, Figurile poetice, n POETICA MATEMATIC (1970) De re inut: figurile poetice ca abatere de la norm , abatere, norm , grad zero, sintagmatic / paradigmatic. ntreb ri posibile: Cum i motiveaz Solomon Marcus op iunea pentru a defini limbajul poetic ca abatere de la limbajul tiin ific i nu de la cel cotidian (uzual)? De recitit / de comentat: Repeta i criteriile folosite n clasificarea abaterilor. Comenta i accep iunea pur statistic a normei.

Grard GENETTE, Figuri, n FIGURI (ed. fr. 1972; ed. rom. 1978) De re inut: figur , semnificant, literal, stil figurat, stil ornamental, stil ornat, trop, figur de stil, denota ie / conota ie, func ia autosemnificant a literaturii moderne ntreb ri posibile: n ce const hiatusul ntre limbajul real i cel virtual? Care este distinc ia dintre valoarea impresiv i cea expresiv a figurii? De ce figura semnific mai mult dect expresia literal ? De ce ast zi, opera retoricii nu mai are n ceea ce prive te con inutul s u dect un n eles istoric? De recitit / de comentat: Compara i diferitele solu ii n n elegerea figurii a a cum au fost ele formulate de la Pascal sau Fontanier spre lumea modern . Reciti i ultimul paragraf al studiului pentru a medita asupra lui : literatura modern i are retorica ei proprie, care const tocmai (cel pu in pentru moment) n refuzul retoricii. Exerci ii aplicative: Identifica i, pe de o parte, cteva dintre concepte, iar, pe de alt parte, cteva dintre figurile discutate n text, pornind de la discursurile antologate n Breviar. (A.T.)

Franoise THOM, Asimilarea realului de c tre limba de lemn, ..., n LIMBA DE LEMN (ed. fr. 1987; ed. rom. 1993) De re inut: limba de lemn, deghizarea limbii de lemn de aparat, discurs de aparat ntreb ri posibile: Care sunt, dup succesului limbii de lemn? Franoise Thom, motivele care stau la originea

17

De recitit / de comentat: Limba de lemn func ioneaz pe baza unei duble imposturi: ea a disociat cuvintele de lucruri; i ea pretinde s compenseze pierderea sensului, imaginnd un alt univers, total i imediat semnificant, pentru c este structurat ca limbajul /.../ Aceste precau ii au permis demascarea primei escrocherii a limbii de lemn: n ciuda deghiz rii ei n cuvinte i n propozi ii, ea nu mai este o limb ; nu mai g sim n ea nimic din ceea ce constituie limbajul, nici libertatea de a alege cuvintele i ideile, nici prezen a unui subiect, nici nota ia timpului, nici un ra ionament de formulat, nici un sens de exprimat. Dup ce a fost posedat de ideologie, limbajul nu mai este dect umbra lui nsu i. Exerci ii aplicative: Verifica i pe un text jurnalistic, eseistic etc. dac Fraoise Thom are dreptate vorbind despre succesul limbii de lemn. (A.T.)

Tatiana SLAMA-CAZACU, Limba de lemn o universalie n contextul romnesc, n STRATAGEME COMUNICA IONALE I MANIPULAREA (2000) De re inut: limba de lemn, cli eu, automatism, imita ie neobligatorie ntreb ri posibile: Care sunt tr s turile limbii de lemn? Ce nseamn neofilia verbal i ce exemple pute i da? De recitit /de comentat: Comenta i: ntr-adev r, n Romnia, treptat dar nu dup mult vreme, ci nc din anii 1950 -, Ll a devenit n genere un mijloc de anihilare a gndirii, de introducere a unor structuri de gndire din afara individului. Exerci ii aplicative: Comenta i cu exemple defini ia dat de autoare limbii de lemn (pct. 3.1.). Da i exemple de sintagme uzitate n limbajul cotidian, n mass-media contemporan romneasc i n limbajul politicienilor romni. (L.M.)

ARISTOTEL, Despre diferitele genuri de stil, n RETORICA (334-324 .d. Ch.; ed. rom. 2004) De re inut: stil propriu limbii scrise / discu iei ntreb ri posibile: De ce discursurile proprii limbii scrise par seci n dezbaterile publice, pe cnd cele ale oratorilor, care au fost bine rostite, par profane n minile cititorilor? De recitit / de comentat: pasajul 1413b30 1414a. Comenta i distinc ia stil deliberativ / stil

18

judiciar. Reciti i: ns stilul deliberativ seam n , n ntregime chiar, cu desenul n perspectiv . Exerci ii aplicative: urm ri i distinc ia stil deliberativ / stil judiciar pe texte. (A.T.)

Marcus Tullius CICERO, Despre exord, nara iune i diviziune, n DESPRE INVEN IUNE (85 .d. Ch.; ed. rom. 1973) De re inut: exord, nara iune, diviziune, genuri de cauze ntreb ri posibile: Care snt genurile de cauze? Cum se capteaz bun voin a auditoriului? Care snt regulile exordiului? Care snt tr s turile nara iunii? De recitit / de comentat: Comenta i modul n care snt construite caracteristicile p r ilor discursului. Exerci ii aplicative: Identifica i ntr-un text din Eseuri aproape politice exordul, nara iunea, diviziunea (L.M.)

Marcus Fabius QUINTILIANUS, Despre perora ie, n ARTA ORATORIC (95-96 d. Ch.; ed. rom. 1974) De re inut: perora ie ntreb ri posibile: Care snt tr s turile perora iei? De recitit / de comentat: Comenta i rela ia dintre orator i auditor la nivelul perora iei. Exerci ii aplicative: Identifica i ntr-unul din textele din Eseuri aproape politice perora ia i analiza i-o. (L.M.)

Simeon MARCOVICI, Despre digresii, n CURS DE RETORIC (1834; reed. 1990) De re inut: digresiune ntreb ri posibile: Ce este digresiunea? De recitit / de comentat: Comenta i dac digresiuni i analiza i-le. (L.M.) i n ce m sur snt necesare digresiunile. Exerci ii aplicative: Identifica i ntr-unul din textele din Eseuri aproape politice diverse

19

Titu MAIORESCU, Oratori, retori i limbu i (1902), n CRITICE, vol. II (1967) De re inut: oratori, retori, limbu i ntreb ri posibile: E o gre eal a judeca omul politic dup darul vorbirii? n ce const declama ia goal ? Competen a sau mbel ugate nfloriri literare? Antinomie sau complementaritate? De recitit / de comentat: clasificarea oratoriei i a oratorilor contemporani (circumstan ele, motiva iile, scopul actului de a vorbi). Exerci ii aplicative: Este valabil acest tablou tipologic i azi? (A.T.)

G. C LINESCU, Oratoria i cerebralitatea (1943/1944), n APROAPE DE ELADA (1985) De re inut: be ia de cuvinte, artificialitate, argu ie, oratoria simbolistic , predicator bufon, oratoria universitar ntreb ri posibile: Retorica nu e altceva dect limbu ie? Oratoria este doar o art de a mi ca vulgul? De recitit/de comentat: Compara ie oratorie / actorie. Re ine i enumerarea exhibi iilor mimice. Care e mesajul purtat de titlu? Exerci ii aplicative: Analiza i, folosind propriile observa ii, caracteristicile oratoriei universitare. (A.T.)

Roland BARTHES, Vechea Retoric (1964-1965), n AVENTURA SEMIOLOGIC (1985) De re inut: exordiu, captatio benevolentiae, cauze, partitio, epilog, perioada, narratio, ordo naturalis, ordo artificialis, descriere, confirmatio ntreb ri posibile: Care sunt p r ile discursului n prezentarea lui Barthes? Ce strategii discursive / compozi ionale sunt recomandate?

20

De citit / de comentat: Ordo artificialis determin un puternic decupaj al suitei / nl n uirii faptelor, pentru c se urm re te ob inerea unor unit i mobile, reversibile; aceasta implic sau produce o n elegere particular , puternic marcat , pentru c decupajul distruge natura (mitic a) timpului linear. Opozi ia celor dou ordini poate s se petreac nu n planul faptelor, ci n acela al p r ilor discursului: ordo naturalis este atunci ceea ce respect norma tradi ional (exord, narratio, confirmatio, epilog), ordo artificialis este ceea ce bulverseaz aceast ordine sub presiunea circumstan elor; paradoxal ( i acest paradox este f r ndoial frecvent), naturalis vrea s spun cultural, iar artificialis vrea s spun spontan, contingent, natural. Exerci ii aplicative: Identifica i ntr-unul din discursurile din capitolul Eseuri aproape politice toate no iunile retorice explicitate de Roland Barthes. (L.M.)

Constantin S L V STRU, Persuasiune i manipulare n practica discursiv , n TEORIA I PRACTICA ARGUMENT RII (2003) De re inut: tehnici de argumentare, interlocutor, persuasiune, propozi ie-temei, propozi ie concluzie, manipulare ntreb ri posibile: 1. Care sunt c ile prin care manipularea se strecoar n lume? Pute i ad uga i altele la cele enumerate n studiul de fa ? Ce este argumentarea i care sunt condi iile ei de realizare? Ce este persuasiunea i cum se realizeaz ea? Ce importan atitudinea interlocutorilor? 2. Comenta i: Prezen a manipul rii devine ast zi cvasi-universal : n dezbaterile politice, n disputele cu colegii, n ncercarea de a ocoli vigilen a efului, n tendin a de a ob ine succesul n fa a celorlal i cu orice pre ; maxima lui Machiavelli (scopul scuz mijloacele) este parc tot mai des ntlnit . Poate c i mijloacele prin care se poart ast zi disputele i polemicele faciliteaz o astfel de situa ie. Suntem tenta i s ncerc m i altceva pentru a domina adversarul, dac numai cu mijloacele ra ionalit ii intelective nu reu im! De recitit / de comentat: Defini ia persuasiunii. Persuasiune / criteriu moral. De la persuasiune la manipulare. De la eroare la inducerea i vigoarea persuasiunii / manipul rii pe baza unor recente lecturi jurnalistice sau a vizion rii de emisiuni de televiziune. Identifica i n discursurile din Breviar un exemplu de argumenta ie retoric i unul de persuasiune, dup are pentru procesul persuasiunii

21

modelul de analiz prezentat de Constantin S l v stru. Comenta i diferen ele dintre cele dou proceduri discursive. (A.T. i L.M.)

A. Studiu de caz: 9 discursuri rostite n Romnia ntre 1900-1993 1. Sublinierea neputin ei de a face fa temei i elogiul str mo ilor i al faptelor lor i eica

sunt doi topoi men iona i de Curtius. Ce loc ocup ace tia n discursul funebru rostit de Nicolae Iorga (1913) i n cele academice rostite de G. Enescu i Gh. (1933)? 2. Care este ponderea detaliului fizionomic n portretizarea polemic sau laudativ ? Dar a detaliului (auto)biografic? Aplica ie pe discursurile rostite de B. Nicolae Manolescu (1993). 3. Cum explica i c statutul de persoan public i apartenen a la o na iune, profesie, grup intelectual sunt asumate de oratori n locul statutului de persoan privat ? Verifica i aceasta citind discursurile antologate n cartea de fa . 4. O schimbare de accent de-a lungul secolului trecut: de la exprimarea cu patos a sensibilit ii, spre reticen a lucid i impersonalitate: B. tef nescu-Delavrancea (1900) vs. N. Manolescu (1993), N. Iorga (1913) vs. Iuliu Maniu (1940). 5. Ordinea homeric , pivotul" construc iei discursului la Nicolae Titulescu (1930) i Nicolae Manolescu (1993). 6. S fie interoga ia i exclama ia retoric figurile predilecte ale discursului polemic? 7. Din experien a de lectur i r sfoind discursurile antologate n Studiu de caz, ce form de elocin vi se pare a fi permeabil , mai deschis digresiunilor? 8. Identifica i diferitele p r i ale discursului oratoric n antologia Studiu de caz. Justifica i absen a unor p r i sau extensiunea altora. 9. Identifica i i urm ri i func ionarea a trei figuri retorice ntr-un discurs cuprins n Studiul de caz. (A.T.) B. Studiu de caz: Elocin a polemic 1. Ce probe sunt valide n cazul polemicii civilizate? 2. Care sunt interdic iile n polemica civilizat ? 22 tef nescuDelavrancea (1900), N. Iorga (1913), N. Titulescu (1935), Iuliu Maniu (1940),

3. Reci i regula nr. 5. Comenta i sl biciunea lipsei de argumente. 4. Sunt aceste reguli i cunoscute, i respectate azi n via a public romneasc ? 5. Cele l0 reguli pentru o argumenta ie ideal civilizate? 6. Cum apare n cele dou situa ii raportul ntre persoana public oratorului? 7. Aceste reguli pot fi extinse la situa ii argumentative care nu presupun o disput ? 8. Sus ine i regula nr. 7 sau crede i c contrazice? 9. Cu ce porunci mai mult sau mai pu in acceptabile ar putea fi extinse ambele seturi de reguli? (A.T.) drumul viznd o argumenta ie ideal o i cea privat a consun cu Regulile polemicii i n mass-media

C. Studiu de caz: Eseuri aproape politice Capitolul ESEURI APROAPE POLITICE v propune un spot de ase discursuri, care au urm toarele caracteristici: 1. Paul Valry, Discurs asupra istoriei elocin istoriei: onorabil / ru inos) 2. Mircea Eliade, Mai multe feluri de a pierde timpul (conferin inutil) 3. Gabriel Liiceanu, Apel c tre lichele elocin politic , gen demonstrativ (blam politic) 4. Ion Caramitru, Discurs inut n Camera Comunelor, din Parlamentul britanic elocin parlamentar , gen deliberativ (teme istorico-politice) 5. Vaclav Havel, Godot nu va veni, pentru c el nu exist elocin deliberativ (teme istorico-sociale i politice) 6. Vaclav Havel, Discurs la Parlamentul Europei elocin (teme istorico-politice) parlamentar , gen deliberativ parlamentar , gen radiofonic ) elocin academic , gen deliberativ (elogiul educa iei sistematice i al proiectului de via : util / academic , gen deliberativ (elogiul

23

Aceste texte au fost alese, n mod deliberat, pentru a oglindi: a. culturi diferite, momente apropiate, public- int diferit (cazurile ValryEliade: prima jum tate a secolului al XX-lea, Fran a-Romnia; discursurile au ns unit i comune, de genul: raportarea la timp / istorie colectiv / istorie personal , la formarea viziunilor i a personalit ii, la proiectul existen ial propriu etc.); b. op iuni politice similare, culturi diferite, momente apropiate, public- int asem n tor, cel occidental (cazurile Caramitru-Havel: contemporani, oameni de cultur i oameni politici, tribun parlamentar occidental , teme generale asem n toare, dar discursuri fundamental diferite, cu referin e i raportare la problematica istoriei recente) c. op iuni politice similare, cultur comun , momente apropiate, dar publicuriint diferite, de i romne ti (cazurile Liiceanu-Caramitru: oameni de cultur i personalit i civice foarte importante pentru Romnia; problematic asem n toare: tema comunismului; adresan i diferi i: clasa politic nomenclaturi tilor comuni ti lichele, elita clasei politice britanice, cazul lui Caramitru). Evident, lista se poate mbog i cu nenum rate grupaje i cazuri. Am dorit s punem n relief mai ales faptul c discursul nu este i nu poate fi tratat ca un decupaj, ca o decontextualizare, ca o unitate semiotic argumenta iei retorice, a a cum ne nva analizabil tehnic, chirurgical, cu unit ile i unele manuale. Ca analist al discursului, nu ai a i a securi tilor, n cazul Apelului c tre

dreptul, vorbind prin prisma eticii profesionale, s rupi rela iile dintre unitatea textual discursului modern, o opera ie clinic

lumea care a produs-o. Identificarea p r ilor discursului nu este nicidecum, n cazul i septic . A n elege structura complex a discursului, es tura intrinsec a temelor i a sub-temelor, a vedea cte discursuri sunt ntr-o singur unitate de text (sau ntr-o imagine, de ce nu?) nseamn a ti s prive ti c tre lumea exprimat de acel text, cea aflat n spatele literelor sau al iconilor grafici; nseamn a n elege cine te prive te din locul nspre care tu nsu i prive ti (pentru a-l parafraza pe Georges DidiHubermann). Textul discursului nu este un teritoriu arid i perfect inteligibil pentru o privire ordonat , col reasc , ci este o hart complex , n care viziunea asupra europenismului, spre exemplu, n cazul lui Havel, nseamn n primul rnd vina proprie de a nu se recunoa te european, de a nu- i con tientiza identitatea european , n timp ce, pentru autorul de discurs Caramitru, este n primul rnd vina Europei de a nu ne recunoa te nou , celor din marginea 24

ei, aceast identitate comun . Tocmai n elegerea acestor diferen e de situare fa tem ca n acest exemplu -, fa ajuta s dep im tehnicitatea re etarului de manual de retoric i s

de aceea i

de acela i timp istoric, din acela i sistem politic, ne vor trecem c tre

con tientizarea motiva iilor reale: de ce p r ile discursului sunt astfel juxtapuse ntr-un text i de ce sunt imbricate altfel ntr-altul? Argumenta ia retoric nu nseamn , pentru cel care nc nu a ajuns s - i pun ntreb ri n domeniu, o tehnic scolastic , mai mult sau mai pu in greoaie i formal . A c uta argumentul, mpodobit sau ascuns de o figur retoric deseori, nseamn a n elege, de fapt, lumea textului. Discursul nu ncepe cu spargerea t cerii dinainte de nceputul rostirii lui i nu se sfr e te n ova iile auditoriului sau dup triumful electoral. Discursul apar ine de fapt lumii, este rostit la un moment dat, ntr-un anumit fel, de un autor, dup care se ntoarce c tre ea. Este cazul acelui Godot, al tuturor i al nim nui, amintit, din cnd n cnd, de Beckett sau de Havel. Argumenta ia nu sterilizeaz retorica, ci ajut n elegerii a ceea ce spui celorlal i. Este un semn al capacit ii dialogale, inclusiv al culturii retorice, a fiec ruia dintre noi. V propunem cteva puncte de medita ie: 1. Roland Barthes, n Vechea Retoric , subliniaz rela ia dintre ordo naturalis i ordo artificialis, conform retoricii antice. Cum se contituie cele dou ordini n discursul lui Valry? 2. 3. Care este structura argumentativ i cum se configureaz narratio n Mai multe feluri de a pierde timpul, de Mircea Eliade? Eviden ia i structurile argumentative ale Ordinului de zi c tre armat , al lui Ion Antonescu i ale Apelului c tre lichele, de Gabriel Liiceanu. n ce m sur cele dou texte mai r mn discursuri? Argumenta i. 4. Identifica i rela ia dintre ordo naturalis i ordo artificialis n ntreg i apoi n interiorul lui narratio. Comenta i strategia discursul lui Ion Caramitru 5.

compozi ional a discursului, plecnd de la final: Give me time!. Care este rela ia dintre piesa lui Samuel Beckett i tema comunismului n textul lui Vaclav Havel, Godot nu va veni nicodat , pentru c el nu exist ? n ce fel se raporteaz autorul discursului la timp, n compara ie cu Ion Caramitru i care este relevan a acestui lucru pentru p r ile discursului? 6. Cte discursuri sunt n textul lui Vaclav Havel, Discurs la Parlamentul Europei? Cum este construit tema identit ii europene, de-a lungul p r ilor discursului? Ce anume este specific structurii logic-argumentative a discursurilor lui Havel? (L.M.) 25

Schi

de program nso it de suport bibliografic

A. Bibliografie general 1. Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei RSR, 1976 2. Gabriela Dinu, Maria Zbrcea, Dic ionar de terminologie literar , Bra ov, Ed. Paralela 45, 2000 3. Cristian Florin Popescu, Dic ionar explicativ de jurnalism, rela ii publice i publicitate, Ed. Tritonic, Bucure ti, 2002 4. Aristotel, Retorica, edi ie bilingv ; traducere, studiu introductiv i index de MariaCristina Andrie . Note i comentarii de tefan-Sebastian Maftei, Bucure ti, Editura IRI, 2004 5. Marcus Tullius Cicero, Opere alese, 3 vol., Bucure ti, Ed. Univers, 1973 6. Vasile Florescu, Retorica i neoretorica, Bucure ti, Ed. Academiei, 1973 7. Marcus Fabius Quintilianus, Arta oratoric , 3 vol., Bucure ti, Ed. Minerva (Biblioteca pentru to i), 1974 8. Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trait de largumentation. La nouvelle rhtorique, Bruxelles, 1970 Antologii: 1. C r i romne ti de art oratoric , Bucure ti, Ed. Minerva, 1990 (seria Restitutio), edi ie ngrijit , prefa i note de Mircea Frnculescu. n sumar: Simeon Marcovici, Curs de retoric (1834), Alexandru Aman, Logic judec toreasc sau Tratat de argumenturi legale, urmat de logica con tiin ei (1851), I. Benescu, Practic pe scurt n esplica iile retorice (1854), Nicolae Vasilie, Retorica (1845) 2. Retorica romneasc , Bucure ti, Ed. Minerva, 1980 (Seria Restitutio), edi ie ngrijit , prefa Retoric , adic i note de Mircea Frnculescu. n sumar: Ioan Molnar Piuariu, nv tura i ntocmirea frumoasei cuvnt ri (1798), Simeon

Marcovici, Curs de retoric (1834), D. Gusti, Ritoric romn pentru tinerime (1852), Cristu Negoescu, Retorica (1883), Alexandru Aman, Logic judec toreasc

26

(1851), V. Ales. Urechia, Despre elocin a romn , Al. G. Dr ghicescu, Tratat de literatur (1887), Gheorghe Adamescu, Manual de retoric (1899) 3. Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Retorica. Texte alese, Bucure ti, Ed. ansa SRL, 1993 (studiu i antologie de discursuri) 4. Ion Mur re , Maria Mur re , Petit Trait de rhtorique, 3 vol., Bucure ti, Universitatea Bucure ti, Facultatea de Limbi i literaturi str ine, 1989-1992 (studiu i antologie de texte teoretice).

B. Temele cursului B.I. Retorica: terminologie, istoric, posibile defini ii, rela ii interdisciplinare, retorica azi. A scrie/a vorbi. Fondarea retoricii. Contestarea ei. Elogiul retoricii. A vorbi bine, a vorbi corect, a vorbi frumos. Ars, tehn, scientia? 1. Ion Biberi, ARTA DE A SCRIE I DE A VORBI N PUBLIC, Bucure ti, Ed. Enciclopedic , 1972 2. Marcus Tullius Cicero, OPERE ALESE, I, ed. cit., p.69-73 3. Ernst Robert Curtius, Sistemul retoricii antice n LITERATURA EUROPEAN I EVUL MEDIU LATIN, Bucure ti, Ed. Univers, 1970, p.85-89 4. Jacques Dubois, Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg, Philippe Minguet, Franois Pire, Hadelin Trinon, RETORICA GENERAL , Bucure ti, Ed. Univers, 1974, p.1-10 5. Vasile Florescu, RETORICA I NEORETORICA, ed. cit., p.11-37 6. Michael Foucault, ORDINEA DISCURSULUI, Bucure ti, Ed. Eurosong & Books, 1998 7. Platon, Gorgias sau despre retoric , n OPERE, I, Bucure ti, Ed. tiin ific , 1974, p.295-393 8. Marcus Fabius Quintilianus, ARTA ORATORIC , I, ed. cit., p.180-222 9. Paul Ricoeur, Locul retoric al lexis-ului, n METAFORA VIE, Bucure ti, Ed. Univers, 1984, p. 53-58 10. Daniela Roven a Frumu ani, Neoretorica 44-59 i gndirea contemporan , n ARGUMENTAREA. MODELE I STRATEGII, Bucure ti, Ed. Bric All, 2000, p.

27

11. Dumitru Titiuca, RETORICA, Br ila, Ed. Libertatea, 1997, p.7-35. B.II. Lumea figurilor. Distinc ii terminologice. Flexibilitate i rigiditate n

clasific rile propuse de-a lungul timpului. Func ionarea figurii n text / context. Comunicarea lingvistic . Func iile limbajului. Sens. Lumea cuvntului actualizarea n context. Stil, stilistic - procedee retorice specifice. 1. Ion Coteanu, STILISTICA FUNC IONAL A LIMBII ROMNE, Bucure ti, Ed. Academiei RSR, 1973, p.15-42, 81-87 2. Maria Cvasni C t nescu, ELEMENTE DE RETORIC ROMNEASC . POEZIE, PROZ , TEXT DRAMATIC, Bucure ti, All Educational, 2001 3. DIC IONAR DE TERMENI LITERARI (coord. Al. S ndulescu), Bucure ti, Ed. Academiei RSR, 1976 4. DIC IONARUL FIGURILOR DE STIL, Bucure ti, Ed. tiin ific , 1995 5. Gabriela Dinu, Maria Zbrcea, DIC IONAR DE TERMINOLOGIE LITERAR , Bra ov, Ed. Paralela 45, 2000 6. Gh. M. Dragomirescu, MIC Bucure ti, Ed. tiin ific ENCICLOPEDIE A FIGURILOR DE STIL, i Enciclopedic , 1975. I RETORIC , ed. cit., mai ales p. 37 -

7. Jacques Dubois, Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg, Philippe Minguet, Franois Pire, Hadelin Trinon, POETIC 58 8. Jacques Dubois, ..., RETORICA GENERAL , ed. cit., p.26-29, 64-65 9. Csar Chesneau Du Marsais, DESPRE TROPI, Bucure ti, Editura Univers, 1981 10. Pierre Fontanier, FIGURILE LIMBAJULUI, Bucure ti, Editura Univers, 1977 11. Dumitru Irimia, STRUCTURA STILISTIC A LIMBII ROMNE CONTEMPORANE, Bucure ti, Ed. tiin ific 136, 185-213, 213-243 12. Roman Jakobson, Lingvistic p.83-125 13. Solomon Marcus, Figurile poetice n POETICA MATEMATIC , Bucure ti, Ed. Academiei, 1970, p.145-150 14. Dan Horia Mazilu, PROZA ORATORIC N LITERATURA ROMN VECHE, Bucure ti, Ed. Minerva, vol. I-II, 1986-1987 i poetic . Aprecieri retrospective i considera ii de tiin ific , 1964, perspectiv , n PROBLEME DE STILISTIC , Bucure ti, Ed. i Enciclopedic , 1986, p.5-27, 103-

28

15. Cristian-Florin

Popescu,

DIC IONAR

EXPLICATIV

DE

JURNALISM,

RELA II PUBLICE I PUBLICITATE, Bucure ti, Ed. Tritonic, 2002 16. Terminologie poetic Al. I. Cuza, 1994 17. Franoise Thom, Asimilarea realului de c tre limba de lemn i Un antilimbaj n LIMBA DE LEMN, Bucure ti, Ed. Humanitas, 1993, p.92-105, 221-226 18. Boris Toma evski, Lexicul poetic n TEORIA LITERATURII. POETICA, Bucure ti, Ed. Univers, 1973, p.34-38 19. Tudor Vianu, Dubla inten ie a limbajului to i nr. 363), 1966, p.11-19 B. III Tipologia elocin ei: judiciar, deliberativ, demonstrativ. Elocin a barei, a amvonului, elocin a politic , academic , militar , parlamentar . Procedee specifice. Legile polemicii civilizate. Structura elogiului. Organizarea discursului: exord, diviziune, nara iune, confirmare, respingere, perora ie. Argumenta ie. Tehnici i conven ii. Oratorul. 1. Aristotel, Retorica, ed. cit., p. 339-344 2. Erich Auerbach, Postfa a autorului n MIMESIS, Bucure ti, Ed. pentru Literatur Univesal , 1967, p. 616-617 3. Roland Barthes, Lancienne rhtorique. Aide-mmoire, n LAVENTURE SMIOLOGIQUE, Paris, Ed. du Seuil, 1985, p. 85-167 4. Hilaire Belloc, Introducere n arta de a plictisi n ESEUL ENGLEZ, II, Bucure ti, Ed. Minerva (Biblioteca pentru to i nr. 830), 1975, p.309-314. 5. G. C linescu, Oratoria i cerebralitatea n APROAPE DE ELADA, Bucure ti, Colec ia Capricorn, 1985, p.23-32. Reluat n SEMNE DE VIA Bucure ti, Ed. Universal Dalsi, 2001, p.197-204. 6. Marcus Tullius Cicero, OPERE ALESE, ed. cit., I, .74-83, II, p.66-76, 340-370 7. Michel Foucault, ORDINEA DISCURSULUI, Bucure ti, Ed. Eurosong & Book, 1998, p.13-48. 8. Grard Genette, Figuri n FIGURI, Bucure ti, Ed. Univers, 1978, p. 85-99. 9. Vincenzo Lo Cascio, GRAMATICA ARGUMENT RII. STRATEGII STRUCTURI, Bucure ti, Meteora Press, 2002, p. 276-278 10. Titu Maiorescu, Oratori, retori, limbu i n CRITICE, II, Bucure ti, Ed. pentru literatur , 1967, p.393-431. 29 I N PUSTIU, i problema stilului, n ARTA PROZATORILOR ROMNI, Bucure ti, Ed. pentru literatur (Biblioteca pentru i retoric (coordonator Val Panaitescu), Ia i, Ed. Universit ii

11. Nicolae Manolescu, Cum se nasc ideile, n TEME, Bucure ti, Ed. Universalia, 2000, p. 331-334 12. Simeon Marcovici, Curs de retoric ORATORIC , (edi ie, prefa Minerva, seria Restitutio, 1990, p.73-74. 13. Gheorghe Mihai, RETORICA TRADI IONAL Bucure ti, Ed. Bric All, 1998, p.272-278. 14. Gh. Mihai, t. Papaghiuc, NCERCARE ASUPRA ARGUMENT RII, Ia i, Ed. Junimea, 1985, p.25-94, 192-216 15. Mitu Movil , RETORICA, Ia i, Ed. Funda iei Chemarea, 1996, p.14-50. 16. Marcus Fabius Quintilianus, ARTA ORATORIC , ed. cit., vol. I, p.238-311, 325404, vol. II, p.202-289, p. 336 379, vol. III, p. 5 92 17. Daniela Roven a-Frumu ani, ARGUMENTA IA. MODELE Bucure ti, Ed. All, 2000. 18. Constantin S l v stru, DISCURSUL PUTERII, Ia i, Institutul European, 1999; Persiunea i manipularea n practica discursiv , n TEORIA ARGUMENT RII, Ia i, Ed. Polirom, p. 301-304 I PRACTICA I STRATEGII, I RETORICI MODERNE, n C R I ROMNE TI DE ART i note de Mircea Frnculescu), Bucure ti, Ed.

30

Sugestii pentru preg tirea examenului


Antologatorii acestui volum v propun s insista i deopotriv asupra ideilor, a temelor i a bibliografiei existente ntre coper ile acestui volum, ca i n prezent rile ce deschid cele trei capitole. Cu observa ia c din aceste lucruri se poate desprinde subiectul lucr rii scrise pe care trebuie s o redacta i n amfiteatru, n ziua examenului. De exemplu: Legile polemicii civilizate; n ce const procesul literaturiz rii retoricii? (E.R. Curtius, Vasile Florescu); Defini ii ale stilului; Noutate i continuitate n propunerile neoretoricii; Exord, Perora ie, Nara iunea, Diviziunea, Confirmarea, Respingerea, Digresiunea, Locurile comune (aplica ii pe texte); Tipologia maiorescian : oratori, retori, limbu i; Oratorie i cerebralitate de G. C linescu, o recitire a textului maiorescian; Autocorectare i redundan (Retorica general ); Tranzitiv / reflexiv la Tudor Vianu; Denota ie / conota ie; Sens propriu / sens figurat; Sens fundamental / sens secundar; Ordinea argumenta iei (exemple); Care sunt, dup Franoise Thom, motivele care stau la originea succesului limbii de lemn?; Genurile elocin ei; Care este ponderea detaliului fizionomic i a celui (auto)biografic n portretizarea laudativ sau polemic ?; Deprecierea i reabilitarea retoricii n epocile postAntichitate; Discuta i argumentele lui Socrate din Dialogul Gorgias, de Platon; Discuta i argumentele lui Gorgias din dialogul Gorgias, de Platon; Trop / figur de stil / metabol ; Defini ii ale retoricii; Care sunt tropii enumera i n Limba de lemn, de Franoise Thom?; Identifica i n discursurile din antologie exemplele de argumenta ie retoric i de persuasiune (C-tin. S l v stru); Cine este autorul lui Foucault?; Ce nseamn macroretorica i microretorica (D. Roven aFrumu ani)? ; Alitera ie / asonan ; Anacolut; Anafor / epifor ; Antifraz ; Antitez ; Apologie; Apostrof ; Asianism / aticism; Chiasm; Climax; Compara ie; Diafor ; Enumera ie; Epitet; Filipic ; Grada ie; Hiperbol ; Interoga ie; Metafor ; Metonimie; Panegiric; Parabol ; Paradox; Paralelism; Personificare / prosopopee; Rim ; Ritm; Simbol; Sinecdoc ; Tirad . Preciz ri: 1. La aceast disciplin nu este acceptat intrarea n examenul scris f r dou lucr ri par iale de semestru, redactate acas . Prima dintre lucr ri va trata o tem precizat la nceputul fiec rui an universitar. Cea de-a doua va fi o propunere original a fiec rui student, plecnd de la tematica i de la bibliografia cursului. Lucr rile care se vor afla la o prea mic distan de o surs str in (volum, studiu, articol, lucrarea unui alt coleg, site-uri de specialitate) nu vor fi luate n considera ie. Lucr rile vor avea minim 3 pagini (2000 22000 de caractere pe pagin ) i vor fi predate coordonatorului de seminar la termenele stabilite de centrul ID, n anul universitar respectiv. SUCCES!

31

I.

Retorica: terminologie, istorie, posibile defini ii, rela ii interdisciplinare, retorica azi. A scrie / a vorbi. Fondarea retoricii. Contestarea ei. Elogiul retoricii. A vorbi bine, a vorbi corect, a vorbi frumos. Ars, tehn, scientia?

32

Antoaneta T N SESCU RETORICA, LA ORDINEA ZILEI O inflexibil fidelitate fa de sine, dar i puterea de a se metamorfoza, interesnd i i, n egal m sur ,

interesndu-se continuu de orizontul deplinei nout i, iat dou dintre cele mai vizibile caracteristici ale retoricii. Iat , poate, motivele pentru care ea fascineaz glacial indiferen . Oricum, la ordinea zilei. Suntem martorii revenirii n for a acestei discipline, azi, tiin la origine, ns art , mai mult, o art girat de Caliope, pe care Hesiod o considera cea mai important dintre muze. Semn c nc de la nceput retorica a ocupat un loc privilegiat n mentalitatea antic , iar vremurile moderne au confirmat aceasta prelund cel pu in dou gndire i vorbire. Tot din Antichitate nainteaz spre Europa, pentru a-i r mne definitorie ca o efigie, n elegerea expresiei ca forma mentis. Cicero mediteaz asupra rela iei indestructibile dintre n elepciunea gndirii i elegan a vorbirii, Quintilian face un pas nainte sitund expresia i semnifica ia ntr-un raport de imanen (de obicei, ideile aduc ele nsele cele mai pre uite expresii, care str lucesc prin propria lor lumin ), iar dup 17 secole, Buffon confirm : A scrie sau a vorbi bine nseamn n acela i timp a gndi bine, a sim i bine i a reda bine. n elesul armonios al rela iei expresie / vorbire este tulburat ns , mai ales n vremurile moderne i, iat , la mijlocul secolului trecut (studiul Despre limbajul poetic este tip rit n 1940), Jan Muka ovsk constat c actul lingvistic i procesul psihic se organizeaz n serii semantice paralele i corelate, ntre care exist deosebiri. Una dintre ele const n faptul c numai semnifica ia lingvistic este pe deplin comunicabil , deoarece are la dispozi ie un sistem de simboluri perceptibile prin sim uri, n timp ce semnifica ia psihic nu are asemenea posibilit i de exprimare sistemic . n plus, n timp ce leg turile dintre unit ile lingvistice lexicale sunt de natur sintactic , n via a psihic trecerea de la o unitate la alta se face pe calea asocia iilor. Urmare: att n comunicarea uzual , ct i n cea literar , apar semne vizibile ale nonconcordan ei dintre cele dou serii. Una dintre ele este, n viziunea savantului ceh, t inuirea unei semnifica ii n esen a ei de natur lingvistic , adic a unei semnifica ii care ar putea fi f r dificultate formulat n cuvinte. Avem n vedere aici a a-zisa aluzie. Aluzia apare destul de des i n limbajul de comunicare, atunci cnd vorbitorul se m rgine te 33 idei de demult: dependen a (nu doar etimologic ) a retoricii de verbul a vorbi ca i analogia (armonia) dintre contrariaz , situndu-se mereu la ordinea zilei, fie nconjurat de elogii, fie de blam, fie de o

doar s schi eze un fapt, o idee, o apreciere etc.; o asemenea t inuire este motivat de anumite considerente care sunt sentimentele personale, morale ale partenerului, eventual cenzura social , politic etc. n continuare, adaug Jan Muka ovsk, s-ar situa exprimarea, prin intermediul limbii, a semnifica iei psihice inexprimabile (exemplul ales este poezia simbolist ) sau structura monologului interior, sau, ca limit maxim a procedeului, dicteul automat care subliniaz mai ales ndep rtarea absolut a unit ilor de semnifica ie nvecinate, astfel nct, pe plan ra ional, rela ia dintre ele s devin tot mai imposibil . Dar s revenim la fondarea disciplinei cnd au fost definite p r ile retoricii, iar timpul a validat aceast defini ie. Cicero le identific , enumernd cele 5 mijloace, facult i ale oratorului: a descoperi argumente convenabile (inventio, o retoric a con inutului); a le aranja, adic a le repartiza dup (dispositio, o retoric a compozi iei); a le mbr ca n ornamente stilistice (elocutio); a le fixa n memorie (memoria); a le pune n valoare printr-o ac iune nobil nso esc alocu iunea. Quintilian adaug i un clasament al acestor facult i: inventio i dispositio sunt la ndemna oric rui om inteligent, elocutio e doar a oratorului. F r elocin , opera iunile anterioare ale spiritului sunt inutile ca o sabie n teac . n fond, el nu f cea dect s confirme gndul aristotelic: n continuarea expunerii noastre, vom vorbi despre elocu ie, c ci nu e suficient s fii n posesia argumentelor, e nevoie n acela i timp s le prezin i cum se cuvine i aceasta contribuie mult la ceea ce pare a fi specificul discursului (Retorica, III, 1403 b). A insista nc de acum, de i subiectul va fi tratat peste cteva pagini, asupra coinciden ei dintre formul rile lui Aristotel i Quintilian: Noi am urmat, astfel, ordinea natural , spunea cel dinti, n Retorica, pentru ca, analiznd elocutio (Partea cea mai grea a artei oratorice), Quintilian s propun un model al stilului frumos, elegant: S privim natura i s o urm m. Coeren a naturalului ca model al artificialului, al construc iei retorice, a adar. Silueta puternic a arborelui, elegan a ivirii florii din tulpin , alc tuirea armonic a corpului omenesc sunt modele des invocate de la Cicero la Roland Barthes i asumate, ca modele analitice ale discursului, ale poemului sau ale fragmentului de proz . i totu i, iscusin a, c utarea speculativ a mijloacelor, priceperea sunt afirmate ca impulsuri afirmative ale celei care a fost recunoscut ini ial drept art 34 i putnd fi, n i gra ioas (actio). E cazul, poate, s preciz m c prin actio, anticii i, dup ei, modernii n eleg dic ie, gesturi, atitudini ce importan i a le dispune cu sagacitate

consecin , n eleas n linie etimologic drept un domeniu n care me te ugul, me te ugirea joac un important rol. Retorica, una dintre cele apte arte liberale, f cnd parte n acele timpuri, al turi de gramatic i dialectic , din structura primului ciclu de nv mnt (trivium). Mai trziu, Ratio studiorum, program elaborat de iezui i imediat dup Conciliul de la Trento (1586) prevedea, la sfr itul celor 5 ani de studii preuniversitare, 2 ani de studiu al retoricii, avnd o puternic utilitate practic , dar i o alta pur intelectual , viznd cultivarea echilibrului i a armoniei n expresie i gndire sau, cum se precizeaz ntr-o defini ie citat chiar n acest compendiu, a convinge despre lucrurile drepte i bune. Bene dicere, pulhere dicere, Bine-Adev r-Frumos, un ideal viu de peste dou milenii. Iscusin , me te ug, primatul regulei i al procedeului, iat o perspectiv transmis de p rin ii fondatori ai retoricii, prezent de-a lungul istoriei culturii, reactualizat n actualitate, cnd Paul de Man, n c r i din ultimele decenii ale secolului trecut, preia de la Friedrich Nietzsche teza despre dimensiunea retoric a limbii. Nu exist limb neretoric , natural , limba este rezultatul unor artificii pur retorice, iar, pentru ca mesajul s produc ncntarea magic visat de presocratici, e nevoie ca aceste procedee s devin realitate. n unele epoci, ele au fost reduse la un plus ornamental (parola ornata), azi se n elege c raportul de imanen decide destinul rela iei expresie / semnifica ie. Cum iscusin a, ingeniozitatea, procedeul sunt pur formale, tipar abstract dincolo i dincoace de lumea circumstan elor trec toare, ele pot fi observate, analizate, nv ate chiar, cum de altfel i proced m atunci cnd invoc m ordinea homeric , structura exordului, a perora iei i a a mai departe. Se dovede te c n lumea comunic rii cine i ce pot fi nvinse de cum. E ceea ce observa Hans Georg Gadamer, cu referire direct la actul conversa ional: Pe m sur ce un cuvnt cheam un altul, pe m sur ce mi c rile (ntors turile) conversa iei conduc c tre noi direc ii, partenerii continu s cread c exist o anumit ghidare ntr-un astfel de schimb. Dar chiar dac partenerii tr iesc cu aceast impresie, ei nu dirijeaz cu adev rat conversa ia, ei sunt dirija i de ea. Prin urmare, nimeni nu tie dinainte cum se va sfr i schimbul de cuvinte. Eviden iem puterea, dictatura chiar, a procedeului i n aceast lume postmodern fenomenul este pregnant, nu doar n cuprinsul comunic rii verbale, literare i nonliterare (conversa ie, coresponden , oratorie, jurnalism etc.), dar i n cea politic , de publicitate, media. Investignd pe cum, reglnd nf i rile, urm rile, motiva iile lui cum, retorica se afl deja n prim-planul aten iei generale, rec tignd, dup aproape 25 de ani, un loc binemeritat.

35

DIC IONAR DE TERMENI ARGUMENTA IE Ansamblul de tehnici discursive ce permite crearea sau sporirea adeziunii interlocutorilor la ideile ce le sunt prezentate. Argumentarea este un discurs dialogic (interlocutorul fiind o prezen permanent ce moduleaz selectarea termenilor i a temelor, a genurilor discursive etc.), inferen ial (marcat de implicituri conversa ionale, completate de interlocutor prin calcule interpretative) i ac ional (viznd reconfigurarea epistemic ulterior comportamental a interlocutorului). (n Glosar de termeni de analiza limbajului, n ROVEN A-FRUMU ANI, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze i ipostaze, Ed. Tritonic, Bucure ti, 2004, p. 204) NEORETORIC Curent al gndirii filozofico-lingvistice moderne, care reia dintr-o perspectiv nou , pluridisciplinar , arta antic a vorbirii, teoria i tehnica limbajului ca mijloc de influen are a opiniei receptorului. Dup etapa medieval , de formalizare excesiv a retoricii (v.) antice, a urmat o restrngere progresiv a cmpului acestei discipline, reduse n secolele XVIII-XIX exclusiv la arta stilului (v.) i la o list de figuri (v.) adecvate exprim rii frumoase. Romantismul, proclamnd primatul individualit ii i inutilitatea oric rei reguli ce ar falsifica activitatea creatoare a spiritului, a contribuit mult la discreditarea retoricii. Tendin ele clasificatoare ale retorilor, preocupa i mai mult de etichetarea dect de analiza figurilor, ca i lipsa lor de spirit istoric au f cut ca disciplina, una din cele apte arte liberale, odinioar obligatorie n nv mnt, s fie uitat . Renvierea interesului pentru retoric porne te, n i lingvistic . Redescoperirea faptului c adev rurile secolul XX, din dou direc ii: filozofic i

istorice i opiniile care in de verosimil, nedemonstrabile prin ra ionamente conduse de more geometrico, necesit o teorie a argumenta iei care s nu ias din domeniul ra iunii, f r ns a utiliza ra ionamentele carteziene analitice i inductive, a dus la mbog irea teoriei cunoa terii prin anexarea noii retorici. Lucr rile fundamentale de reabilitarea a retoricii ca teorie a argument rii, subordonat Retoric i neoretoric gnoseologiei, se datoreaz lui Chaim Perelman. n literatura romn , o pledoarie filozofic , foarte documentat , pentru N. a semnat Vasile Florescu, (1973). Dac , n America mai ales, reluarea retoricii s-a f cut pornindu-se de la teoria comunic rii (v.), n Europa interesul pentru retoric a fost revitalizat mai ales de cercet rile lingvistice. De la publicarea cursului, din 1936, al lui I. A. Richards, The Philosophy of Rhetoric (Filozofia retoricii), care deplasa interesul tradi ional al 36

retoricii pentru persuasiune ca act ra ional n direc ia emotivit ii i ndemna la concentrarea interesului asupra legilor fundamentale de folosire a limbii, s-a dezvoltat, mai nti n Anglia, curentul lingvistico-literar cunoscut sub numele de New Criticism (v. Noua critic ), preocupat de analiza operei literare conform unor figuri i concepte formalizate, stilistice sau psihice. Astfel retorica s-a transformat din antistrofica dialecticii, ntr-una a poeticii (Vasile Florescu), fapt deplns de neoretoricienii filozofi contemporani. Accep iile date retoricii, inventarul i denomina ia figurilor variaz de la un cercet tor la altul. Roland Barthes, G. Genette, Tzvetan Todorov, sau Grupul din Lige (autorul unei Retorici generale, 1970) definesc diferit termenii cu care opereaz , de aceea N. lingvistic , spre deosebire de cea filozofic , se disperseaz cercet tori. ntre termenii de retoric delimitarea operat n mai multe direc ii, lipsa de unitate terminologic echivalnd abordarea domeniului cu aderarea la teoria unui grup restrns de i poetic (v.) intervin adesea confuzii, rezolvate prin se bucur restrngerea, uneori arbitrar , a sferelor celor dou no iuni. De mai mult audien caracteristice literaturii. Prin poetic n elegem cunoa terea exhaustiv

de Grupul : Retorica este cunoa terea procedeelor de limbaj a principiilor

generale ale poeziei, n elegnd poezia stricto sensu, ca model al literaturii []. Retorica, studiu al structurilor formale, se prelunge te deci necesar ntr-o transretoric , care e, cu siguran , ceea ce numea odinioar a doua retoric sau poetic . Ei i revine misiunea de a explica efectul i valoarea acestor cuvinte modificate pe care le rostesc poe ii i, mai nti, misiunea de a determina ce procent de modific ri e compatibil nu numai cu buna func ionare a figurii, ci i cu acceptarea ei de c tre con tiin a estetic (Grupul , Retoric general ). (SORESCU Roxana, n Dic ionar de termeni literari, Ed. Academiei, Bucure ti, 1976, pp. 292-294) PERSUASIUNE 1. Persuasiunea nu poate fi desp r it de retoric , ntre acestea dou fiind pus semnul de egalitate. Roland Barthes (n LAncienne Rhtorique. Aide-Mmoire, n LAventure smiologique, Ed. du Seuil, Paris, 1985, pp. 87-89) distinge mai multe practici ale retoricii, dintre care aici ne intereseaz aceasta: Retorica este o tehnic , adic o art n sensul clasic al termenului. Arta persuasiunii: ansamblu de reguli, de re ete a c ror aplicare convinge publicul, chiar dac obiectul persuasiunii este fals. Platon distinge n dou din Dialogurile sale, Gorgias i Fedru, dou retorici. O retoric rea, al c rei obiect este verosimilitatea, iluzia. Pentru inte comunica ionale: emo ionarea, Stagirit, Retorica de drept este adev rata retoric ; retorica filosofic , dialectica. Obiectul ei este adev rul. nc de acum, retorica este mp r it n dou 37

persuadarea ( i aici se vor insera ornamentele) i argumentarea (cmpul logicii formale, cmpul ra ionamentului). Aristotel va concepe discursul ca pe un mesaj. Va pune bazele problematicii emi torului mesajului; conceperea argumentelor; problematica receptorului mesajului; emo iile i argumentele, a a cum sunt ele primite; n fine, problematica mesajului, adic figurile i ordinea p r ilor discursului. Cicero i Quintilian vor prelua n principal sistemul oratoric aristotelic, apoi scolastica va detalia ntr-un adev rat tezaur bibliografic mo tenirea antic , pentru ca, n secolul al XIX-lea, retorica s devin un adev rat corpus normativ, n principal prin Du Marsais (Despre tropi, Ed. Univers, Bucure ti, 1981) i Pierre Fontanier (Figurile limbajului, Ed. Univers, Bucure ti, 1977). 2. Strategia convingerii/strategia persuad rii. Cele dou strategii pornesc din Inventio. A convinge a construi credin a prin folosirea unui ansamblu logic (sau cvasilogic sau fals / aparent logic) prin dovezi / argumente (=Probatio). Mesajul se adreseaz gndirii/ra iunii receptorului, nu (neap rat) emo iilor lui. Strategia emo ion rii implic alegerea dovezilor nu n func ie de pertinen a lor logic , ci n func ie de emo ia receptorului (pl cere / nepl cere, aprobare / dezaprobare, ce este perceput ca fiind bine / r u, adic moral / amoral / imoral). Discursul emo ional folose te exemple, nu argumente. Un exemplu cu totul particular care i face apari ia n secolul I .Ch. este personajul exemplar (eikon, imago) care desemneaz ntruchiparea unei virtu i ntr-o figur [Roland Barthes, op.cit., p. 129]. 3. Enthymemul. Pentru Aristotel i aristotelicieni, enthymemul este un silogism bazat pe verosimil sau pe semne (=aparen e), nu pe adev r i pe elemente verificabile (cazul silogismului tiin ific). ncepnd cu Quintilian ( i triumfnd n Evul Mediu), se impune o nou defini ie a enthymemului: un silogism incomplet, prescurtat. n secolul al XVIII-lea, iezui ii (Port-Royal) definesc enthymemul, pare-se, pentru totdeauna, ntruct aceasta este defini ia unanim admis ast zi: enthymemul este un silogism trunchiat prin suprimare (n enun ) a unei propozi ii [premise] care pare incontestabil i care, din acest motiv, este p strat n minte [apud Roland Barthes, op.cit., p. 131] () Pe scurt, logicienii de la Port-Royal indic o serie de variante de enthymem: prosilogism, sorit, enthymem aparent, maxima. n ce constau deliciile enthymemului, silogism retoric, ne explic tot Roland Barthes [op.cit., p. 132-135], rezumndu-i pe Aristotel i pe logicienii de la Port-Royal: Enthymemul are agrementele unui drum, ale unei c l torii. Pornim dintr-un punct care nu are nevoie s fie demonstrat i de acolo mergem spre alt punct, care are nevoie s fie demonstrat. Avem sentimentul pl cut c descoperim ceva nou printrun fel de contagiune prin care ceea ce este cunoscut se amplific spre ceea ce este necunoscut. [Dar] ra ionamentul nu trebuie s porneasc de prea departe, [pentru c ] acest lucru ar plictisi publicul. () Ignoran a publicului trebuie exploatat , dndu-i sentimentul c el singur o nl tur prin propria for mental . Ceea ce l flateaz . Iat pur i simplu o adev rat art a seduc iei pe 38

care publicitarii de exemplu o cunosc att de bine. Enthymemul porne te de la o premis care nu mai este enun at , ntruct toat lumea este de acord asupra ei. Cu trei categorii de fapte suntem cu to ii de acord, f r s sim im nevoia nici unei demonstra ii: a) Lucrurile pe care le vedem i auzim; b) Lucrurile cu care oamenii sunt n general de acord (exemplu: P rin ii trebuie respecta i); adic verosimilul; c) semnele (Smia) un lucru care ne facem s n elegem alt lucru. 4. Despre ornamente. Este evident c , n principal, o exprimare este perceput ca figur (trop), pornind de la dichotomia: semnifica ie proprie semnifica ie figurat . Pentru Roland Barthes (n acord cu Aristotel) [op.cit., p. 159]: Pe aceast dichotomie se bazeaz ntregul edificiu al figurilor. n Antichitate, figuratul era exprimat prin termeni precum: cuvinte transportate, deturnate, ndep rtate. Aristotel: Trebuie s d m stilului un aer str in, c ci ceea ce vine de departe strne te admira ia. De la na ional / str in conchide Roland Barthes i normal / straniu, opozi ia a alunecat la propriu / figurat. Mai simplu: n sintagma miere dulce, al doilea cuvnt este analizabil numai din punct de vedere gramatical (adjectiv, cu func ie sintactic de atribut adjectival). n schimb, n sintagma glas dulce, al doilea cuvnt este analizabil n plan gramatical ntocmai ca n prima sintagm . Dulce este ns analizabil i din punctul de vedere al deplas rii semantice (printr-o compara ie eliptic = metafor ), de unde, n planul expresivit ii sau dac dorim din perspectiva retoricii, este un epitet la care se ajunge prin metaforizare. Olivier Reboul [La Rhtorique, Ed. P.U.F., Paris, 1984, p. 35] constat c figurile retorice sunt libere, nu suntem constrn i s recurgem la ele pentru a ne exprima. Este u or s verific m afirma ia: n loc de glas dulce puteam la fel de bine s folosim glas pl cut. Numai c n plus glas dulce exprim ceva din reac ia noastr psihic de ascult tori ai acestui glas. Du Marsais [op.cit., p. 45]: Sensul propriu al unui cuvnt este prima semnifica ie a cuvntului: un cuvnt luat n sens propriu cnd semnific motivul pentru care a fost stabilit la nceput: de pild : focul arde, lumina ne lumineaz , toate aceste cuvinte sunt folosite n sens propriu. () Masc n sens propriu nseamn un fel de acoperitoare din mu ama sau din alt material, pe care unii i-o pun pe fa pentru a se deghiza sau pentru a se feri de r ul pe care-l poate pricinui aerul. Nu n acest sens propriu lua Malherbe cuvntul masc atunci cnd spunea c la Curte se afl mai multe m ti dect chipuri: masc are aici sens figurat i nseamn persoane pref cute, cei care i ascund adev ratele sentimente, care, ca s zic a a, i schimonosesc chipul n a a fel nct s arate st ri de spirit i st ri suflete ti cu totul deosebite de cele ce exist ntr-adev r. Simplu spus: figuratul se afl n proximitatea metaforei (metaforiz rii) pe baza c reia n fond se construiesc toate figurile i, totodat , este implicat n aluzie, echivoc, subn eles, implicit. 5. Victimele retoricii (ale persuasiunii). se recruteaz printre aceia care iau discursul ad litteram; nu- i pun ntreb ri, pentru simplul motiv c n aparen 39 discursul le rezolv . n acest

punct al discu iei, Michel Meyer [Questions de Rhtorique. Langage, Raison et Sduction, Librairie Gnrale Franaise, Bruxelles, 1993, pp. 137-139] devine moralist n pur descenden a unor Montaigne sau La Bruyre: Pe scurt, retorica [aici, sens de persuasiune] i n al pe aceia care vor s o ignore, pe aceia care pretind c nu tiu sau, i mai r u, pe aceia care ntradev r nu tiu, dar cred c tiu i sunt mul umi i a a. Din confort, din arogan sau din suficien , din u ur tate sau din prostie, sim ul lor critic nu se mai exercit dect mpotriva acelora care mai au sim critic. Este respingerea ntreb rii. Acceptarea r spunsurilor i att. A nu merge dincolo de cuvinte, de promisiuni, de fapte. Prin contrast, luciditatea critic const n a percepe o rela ie mijloc-scopuri, n a vedea scopurile subiacente pe care manipularea le oculteaz sau caut s le oculteze. De partea cealalt a baricadei retorice, din perspectiva manipulatorului, Schopenhauer ofer re eta logic a ceea ce el nume te stratagem . 6. Elementele unei etici a persuasiunii. Lionel Bellenger [Le talent de communiquer, Ed. Nathan, Paris, 1989, p. 125] construie te un fel de gril etic pe traseul Emi tor-Mesaj-Receptor. A) Exercitarea influen ei. Din perspectiva persuadorului [Emi torului]: a) s accepte c libertatea celuilalt m soar eficacitatea [calitatea] influen ei exercitate.; b) s ia act de responsabilitatea social a oric rei conduite persuasive; c) s - i propun drept obiectiv calitatea asentimentului [acesta este profund / adev rat cnd este ob inut prin sinceritate / adev r]. B) Condi iile exercit rii comunic rii persuasive [Mesajul]: a) credibilitate. Ordinea faptelor, a m rturiilor, a dovezilor; b) coeren : ordine logic a demonstra iei i a argument rii; c) consisten : rigoare, continuitate, consisten ; d) congruen : Tot ce va conferi pertinen , adecvare la comunicare persuasiv n planul individului vizat, n ceea ce prive te situa ia n care se nscrie influen a i cu privire la atitudinea propriu-zis a persuadorului. [Lionel Bellenger, op.cit., p. 101]. C) Exerci iul libert ii. Din perspectiva persuadatului sau a nepersuadatului [=Receptor]: a) s fie con tient de inten ionalitatea persuasiv a emi torului; b) s - i n eleag interesul vs. acceptarea / refuzarea influen ei; c) s se ntrebe n leg tur cu profitul reciproc al asentimentului sau al refuzului. Iat tot attea chei de control / repere pentru a evalua gradul / calitatea persuasiv dintr-un mesaj, calitatea / onestitatea inten iei de persuadare prin raport cu consecin ele ei (Dac i atinge scopul, ce urmeaz ? n folosul cui? Dac nu i atinge scopul, ce urmeaz ?), nu n ultimul rnd, evaluarea recept rii mesajului persuasiv din perspectiva calit ii ei i a num rului celor convin i. (n POPESCU, Cristian Florin, Dic ionar explicativ de jurnalism, rela ii publice i publicitate, Ed. Tritonic, Bucure ti, 2002, pp. 260-263)

40

RETORIC Termenul provine din ngr. ritoriki, fr. rhtorique, it. retorica, lat. rhetorica, gr. retorike; radicalul * Fer- a vorbi. a) Cea mai veche defini ie a fost dat de Corax din Siracuza (aprox. 470 .e.n.): arta vorbirii care produce convingeri (Platon, Gorgias, 452 e); cea mai larg i apar ine lui Quintilian (Arta oratoric , 2, 17, 37): ars bene dicendi ( arta de a vorbi bine), spre deosebire de gramatic , definit drept: ars recte dicendi (arta de a vorbi corect). Adverbul bene din defini ia R. comport dou sensuri: 1) Virtutes oratoris (virtuozitatea oratorului); 2) mores oratoris (caracterul oratorului). Ultimul sens reia categoriile morale introduse de Cato cel B trn n defini ia oratorului: vir bonus dicendi peritus (b rbat cu inut moral i priceput n arta vorbirii). Au existat ncerc ri de a restrnge defini ia R., dup : 1) domeniul de aplicare via a public (civiles questiones): bene dicere in civilibus questionibus (a vorbi bine n chestiunile publice) Fortutianus, Arta retoric 1, 1 (cf. i Cicero, De inventione Despre inven iune, 1, 5, 6); 2) scopul convingerea auditorului: R. este posibilitatea de a descoperi n fiecare caz ceea ce este susceptibil de a crea convingerea Aristotel, Retorica, 1, 2, 1 (defini ia reluat i de Cicero n De oratore Despre orator, 1, 31, 138). Cele dou defini ii restrictive sunt unite de Isidor din Sevilla: Rhetorica est bene dicendi scientia in civilibus questionibus ad persuadendum iusta et bona(Retorica este tiin a de a vorbi n chestiunile publice pentru a convinge despre lucrurile drepte i bune); cf. i Retorica c tre Herenius, 1, 2, 2. Aceste defini ii, cu mici varia ii, se reg sesc pn n zilele noastre. b) Conform teoriilor antice, R. se mparte dup obiectul ei (materia artis) n trei genuri: 1) genos dikanikon, genus iudicale elocin a judiciar ; 2) genos symbuletikon, genus deliberativum elocin a deliberativ sau politic ; 3) genos epideiktikon sau panegyrikon, elocin a panegiric sau fastuoas . n Antichitate, primele dou dispar o dat cu c derea regimurilor democratice, al treilea ia o mare dezvoltare n timpul imperiului roman, cnd lauda suveranului (basilikos logos) devine gen aparte. Cuvnt rile panegirice (v.) au avut o mare influen ca disciplin se compune din cinci p r i: c) 1) heuresis, inventio heuristic (g sirea temei); 2) taxis, dispositio ordonarea; 3) lexis, elocutio expresia; 4) mneme, memoria memoria (g sirea exemplelor); 5) hypocrisis, actio dic iunea. Dintre acestea, prima, inventio, are cea mai mare nsemn tate i i s-au dedicat tratate speciale (cf. Cicero, De inventione). Scopul ei era 41 asupra literaturii medievale. R.

de a suscita bun voin a auditorului (captatio benevolentiae c tigarea bun voin ei), doritor s asculte i dispus s se lase nv at. n Antichitate, R. a dominat ntreaga mi care literar . Deoarece obiectul ei era discursul rostit, R. apare ca o tiin practic . Exist ns i o R. teoretic , al c rei obiect este opera artistic n general (cf. Quintilian, 2, 17, 3-4). Teoreticienii antici au subliniat adesea raportul ntre R. i poetic (v.) (cf. Cicero, De oratore, 1, 15, 70; Quintilian, 2, 18, 3-4). n consecin , R. teoretic era critica literar (v.) a anticilor, denumit de greci kritike tehne, de romani inspectio. Inspectio are dou p r i componente: 1) cognito cunoa terea operei; 2) aestimatio judecat de valoare. Criteriul pentru aestimatio era virtus artis (valoarea artistic ) a operei. Categoriile criticii literare erau: laus elogierea i vituperatio criticarea. ntruct aestimatio avea ca scop crearea de convingeri n ce prive te valoarea operei, ea inea de genus demonstrativum. R. utilizeaz tropi (v.) i figuri (v. Figuri de stil)1; tropul R. este definit drept deplasarea n elesului unui cuvnt de la sensul lui propriu (Quintilian, 9, 1, 4), de pild : metafora (v.), sinecdoca (v.), metonimia (v.) etc.; figura R., uneori confundat cu tropul, este o deviere de la vorbirea comun , f r modificarea sensului cuvintelor (Quintilian, 9, 1, 11), de pild : repeti ia (v.), anadiploza (v.), silepsa (v.) etc. R. epideiktic sau de aparat denume te discursul model. Orice discurs trebuie s aib argumente care s se adreseze att ra iunii, ct i sentimentelor ascult torilor; exist ns argumente aplicabile n cele mai diferite cazuri, teme abstracte ce pot fi dezvoltate ad libitum, numite koinoi topoi, loci communes (locuri comune, v. Cli eu). Teoria acestor argumente se nume te topic . Dup dispari ia ra iunii de a fi a R., topos este cli eul general valabil din punct de vedere literar. R. cuprindea, pe lng analiza discursurilor i a operelor literare, clasificarea acestora i discutarea elementelor lor componente. n acest sens ea a constituit teoria prozei (v.) i, de multe ori, teoria literar (v.) a anticilor. Influen a ei s-a exercitat de-a lungul secolelor asupra celorlalte arte, de exemplu asupra muzicii: exist o heuristic muzical (cf. Inven iunile lui J. S. Bach), o topic muzical etc. R. apare ca disciplin n sec. V .e.n., la Siracuza, dup c derea tiraniei i instaurarea democra iei. Creatorii ei sunt Corax i Tisias. De la nceput au existat discu ii asupra caracterului R., dac ea este empeiria, tribe (experien ), tehne, ars (art ), episteme, scientia ( tiin ). Sofistul Gorgias introduce R. la Atena n timpul r zboiului peloponeziac (aprox. anul 427 .e.n.). Polos i Likymnios, elevi ai s i, redacteaz primele c r i de R. Sofi tii, adep i
1

Toate trimiterile la alte figuri de stil apar in textului i ele pot fi g site ca atare n Dic ionar de termeni literari,

42

ai agnosticismului i ai relativismului, pun n centrul nv

turii lor R. Conform teoriei lor, nu

exist adev ruri imuabile, ci totul depinde exclusiv de modul de argumentare. n cadrul mi c rii sofiste apare conceptul de kairos, care const n adaptarea discursului la psihologia i mentalitatea auditoriului. mpotriva teoriilor sofiste se ridic Platon, care ncearc s ntemeieze o R. fundamentat pe adev r i pe valorile morale (vezi dialogul Gorgias i, mai ales, Phedru). Aristotel reia discu ia, ar tnd c R. este o tehne pe care o define te drept: c utarea speculativ a mijloacelor de a produce un lucru, mijloace a c ror origine se afl n agentul creator, nu n agentul creat (Etica nicomahic ). Obiectul R. este convingerea. Conform teoriei lui Aristotel, utilitatea R. r spunde urm toarelor necesit i: 1) adev rul are o for persuasiv mai mare dect falsul, dar nu convinge dect dac este abil sus inut; 2) R. este un bun instrument de popularizare a tiin ei; 3) R. conduce la capacitatea de a prevedea i de a respinge argumentele adversarului; 4) incapacitatea de a se ap ra prin arta vorbirii este dezonorant . Aristotel sus ine c R. este analoag dialecticii: n R. argumenta ia se bazeaz pe exemplu (echivalentul induc iei din dialectic ) i pe entymem (silogismul retoric a c rui caracteristic este premisa verosimil ). Tot Aristotel este cel care introduce n R. studiul afectelor. n epoca elenistic (v. Elenism) R. este obiectul unui interes foarte larg. Antistene din Atena deosebe te trei stiluri retorice (characteres ton logon, genera dicendi): 1) ischnon, subtile = simplu; 2) meson, medium = mijlociu; 3) hadron, grande atque robustum = sublim. Stoicii consider R. o tiin . n aceast epoc nfloresc aticismul (v.) i asianismul (v.). ntre cele dou extreme, romanii adopt , mai ales prin Cicero, o pozi ie de mijloc, sub influen a colii din Rhodos. La Roma, R. se dezvolt n timpul republicii, cnd Cicero se distinge prin activitatea sa de orator i teoretician. El popularizeaz teoriile R. grece ti i alc tuie te prima istorie a oratoriei grece ti i romane (dialogul Brutus). n epoca principatului, Quintilian redacteaz un manual complet de R. Dup dispari ia republicii, la Roma, ca i n Grecia, de dup c derea regimurilor democratice, elocin a i pierde semnifica ia, fiind incompatibil cu formele de guvernare autoritar . Fenomenul este analizat de Tacit n Dialogus de oratoribus (Dialogul despre oratori) i de Pseudo-Longin n Tratatul despre sublim. n aceste epoci se continu totu i teoria procesual , prin exerci ii folosind cazuri juridice fictive. Dup c derea imperiului roman, R. judiciar nu mai are sens dect n rile care au p strat dreptul roman i aici numai odat cu renflorirea studiilor juridice, de pild , n Italia la sfr itul secolului XI. n secolul XI, apare un nou sistem al R., numit ars dictaminis sau ars dictandi (arta de a dicta), rezultat din necesit ile practicii administrative modele de scrisori,

Ed. Academiei, Bucure ti, 1976. Le-am men inut n text din motive tiin ifice. (n.n.)

43

diplome. Modelele epistolare se numeau formulae. n Evul Mediu, R. este a doua din cele apte arte liberale. La Bizan , supravie uie te teoria R. greac ; discrepan a crescnd dintre limba vie i cea literar are drept rezultat restrngerea interesului pentru R. la lumea colar i transformarea ei ntr-o art aulic . Modelele imitate la Bizan : Isocrate, Aelius Aristides etc. n Occident, R. continu s fie pn n sec. XVII o tiin indispensabil . Academia francez (1635) i propunea s redacteze, pe lng un dic ionar i o gramatic , o R. Apoi, treptat, R. este abandonat , romanticii considernd-o drept o disciplin steril (v. Hugo, de pild ), care conduce la construirea unui discurs inutil i pompos, iar regulile impuse de ea drept stavil n calea originalit ii. Reac ii fa de aceast teorie g sim la Baudelaire, care, n Curiosits esthtiques (Curiozit i estetice), sus ine c legile R. ajut la manifestarea originalit ii: Et jamais les prosodies et les rhtoriques nont empch loriginalit de se produire distinctement. Le contraire, savoir quelles ont aid lclosion de loriginalit, serait infinement plus vrai. ( i niciodat prozodiile i retoricile nu au mpiedicat originalitatea s se produc n mod distinct. Contrariul, c ele au ajutat originalit ii s se manifeste, ar fi infinit mai adev rat), i, n secolul nostru, la Paul Valry, care socote te ornamentele, artificiile i rafinamentele R. drept, efecte ale unor propriet i profunde i ale sensibilit ii formale. n rile Romne au fost publicate manuale de R. n sec. XVIII i tur pentru tlcuirea frumoasei cuvnt ri, XIX: Ioan Molnar Piuariu, Retoric , nv

Buda, 1978; Simion Marcovici, Curs de retoric , Bucure ti, 1834; D. Gusti, Retoric pentru tinerime, Ia i, 1852. Epoca modern cunoa te ncerc ri de resurec ie a R. (v. Neoretoric ), specializat ca disciplin filozofic sau lingvistic . (CEAU ESCU Gheorghe, n Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei R.S.R., 1976, p.372-375) RETORIC (<ngr. ritoriki, fr. rhtorique, it. retorica, < lat. rhetorica, <gr. retorike = retoric ) Art i tiin a elabor rii discursului n general, avnd fuc ie primordial persuasiv , dar i func ie justificativ , demonstrativ ori deliberativ . (Dic ionar general de tiin e. tiin e ale limbii. 1997). Apare din Antichitate, n Sicilia (sec. al V-lea .d. Chr.), se dezvolt la Atena n sec. al IV-lea .d. Chr., prin contribu ia lui Aristotel (Retorica) i este preluat de oratorii din Roma antic , Cicero, Quintilian (sec. I). Prin Cicero i Quintilian, retorica devine o art a orn rii discursului oratoric, o tehnic de a-l construi n patru p r i (Quintilian): ad ugire (adiectio), sc dere (detractio), sc dere i ad ugire (immutatio), inversare (transmutatio). Evul Mediu i Rena terea pun tot mai mult accentul pe latura ornant a retoricii. Ulterior, n secolele al XVIII-lea i al XIX-lea (Dumarsais i Fontanier) se amplific 44

aceast tendin , obiectul de studiu al retoricii fiind mai ales tropii / figurile de stil, l sndu-se pe planul al doilea problemele compozi iei discursului oratoric / literar. Retorica este o disciplin veche de 2000 de ani, n tot acest r stimp schimbndu-se principiile ordonatoare; treptat, alte sisteme de valori reglementeaz tiin a discursului care este elaborat i n alt scop dect cel al persuasiunii: caracterul ornamentat, expresivitatea, caracterul normativ impus de reguli. Spre sfr itul sec. al XIX-lea, cnd caracterul normativ al disciplinei a ajuns exagerat, ca efect al excesului de clasific ri i sistematiz ri, retorica clasic i ncheie existen a. n anii 60 70 ai secolului nostru, apare o nou retoric , axat pe aspecte ce privesc con inutul comunic rii, dar i forma enun ului. Plecnd de la studiile de poetic ale lui Roman Jakobson, coala francez contemporan (Roland Barthes, Grard Genette, Tzvetan Todorov) reconsider tratatele de retoric ale lui Dumarsais (Tropii, 1730) i Pierre Fontanier (Figurile limbajului, 1821-1830), pentru a sublinia actualitatea clasific rii figurilor pe niveluri lingvistice (fonetic, gramatical, lexical, semantic); ei propun generalizarea principiului figurilor pentru ntreg procesul comunic rii lingvistice. n 1970, grupul retoricienilor de la Lige (Grupul ) elaboreaz lucrarea Retoric general , urmat , n 1977, de Retorica poeziei aplicare i extindere asupra procesului lecturii a principiilor formulate n 1970. Grupul clasific figurile pe niveluri lingvistice; tipologia de organizare a fiec rui nivel / clas de figuri reactualizeaz modelul lui Quintilian: ad ugare, suprimare, suprimaread ugare i permutare. Numeroasele leg turi interdisciplinare ce apropie retorica de stilistic , poetic , lingvistic general , teoria comunic rii, teoria textului, justific viabilitatea acestei discipline ca tiin a discursului literar. (DINU Gabriela, n Gabriela Dinu, Maria Zbrcea Dic ionar de terminologie literar , Bra ov, Ed. Paralela 45, 2000, p. 293-294)

45

PLATON, Gorgias sau despre retoric (gr. 390-385 .d. Ch.), n OPERE, vol. I, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1974 (traducere, note introductive i note de Alexandru Cizek), p.295-393 Gorgias sau despre retoric 451a GORGIAS: Ai dreptate s presupui i s crezi asta, Socrate. SOCRATE: Atunci du pn la cap t r spunsul pe care i l-am cerut. De vreme ce retorica este una din acele arte care se folosesc n mare m sur de cuvnt, deopotriv cu altele de acest soi, ncearc s -mi precizezi obiectul retoricii, a c rei for st n cuvinte. S zicem c m-ar ntreba b cineva, n leg tur cu oricare dintre artele de care am vorbit: Ce este aritmetica, Socrate? Eu i-a r spunde, ca tine adineauri, c este o art care se realizeaz prin cuvnt. Iar dac m-ar ntreba: Cu ce se ocup ?, i-a r spunde c se ocup cu num rul par i impar, cu m rimea fiec ruia. Dac m-ar ntreba apoi:Ce nume ti tu arta calculului?, i-a r spunde c c i aceasta este una dintre artele care se realizeaz n ntregime prin cuvinte. i dac m-ar ntreba din nou: Cu ce se ocup ea?, i-a r spunde, ca n adunarea poporului, c n toate celelalte privin e1 calculul este tot una cu aritmetica, de vreme ce se ocup cu acela i lucru, numerele pare i impare, c difer de aritmetic numai ntruct cerceteaz m rimea numerelor pare i impare fie n raport cu ele nsele, fie unele n raport cu celelalte.2 Iar dac m-ar ntreba cineva de astronomie, i eu i-a spune c i aceasta reduce totul la cuvinte, ar replica: Dar cuvintele astronomiei la ce se refer , Socrate?, i-a r spunde c la mi carea astrelor, Soarelui i Lunii, la viteza unora fa de celelalte. GORGIAS: Ai r spunde corect, Socrate. d SOCRATE: F 453a i tu la fel, Gorgias. Retorica este tocmai una dintre artele care s vr esc i mplinesc totul prin cuvinte! Nu este a a? /.../ SOCRATE: Mi se pare, Gorgias, c acum ai explicat destul de precis ce este, dup tine, arta retoricii i, dac te-am n eles bine, sus ii c retorica este f uritoarea convingerii3 i c ntreaga ei ac iune, esen a ei, c tre aceasta tinde. Ori ai de ad ugat c retorica este n stare i de altceva, n afara cre rii convingerii n sufletele ascult torilor?
Textual ca cei ce fac propuneri n adunarea poporului. n procesele verbale ale edin elor ecclesiei i Senatului atenian, prin aceast formul se introduceau amendamentele ulterioare unei propuneri. 2 A se vedea aceea i formulare n dialogul Charmideas, 166 a. 3 n original peithous demiourgos. Prima oar , defini ia aceasta a fost dat de logografii ntemeietori ai retoricii, sicilienii Corax i Tisias, c tre mijlocul secolului al V-lea .e.n. Gorgias este elevul lor.
1

46

GORGIAS: Nicidecum, Socrate, c ci socotesc c ai definit-o cu exactitate. Aceasta este esen a ei. b SOCRATE: Ascult -m atunci, Gorgias. S cineva care ntr-o discu ie cu altul vrea s unul dintre aceia i cred c i tu. GORGIAS: Ce-i cu asta Socrate? SOCRATE: i spun acum. n leg tur cu puterea de convingere a retoricii, i anume despre ce fel de convingere vorbe ti ca i asupra c ror lucruri se exercit ea, s c ror lucruri se aplic . A a c c am s te ntreb totu i despre ce convingere vorbe ti, i asupra c ror lucruri se exercit ea. Pentru ce, f cnd presupuneri, te mai ntreb pe tine, n loc s vorbesc eu? Nu pentru tine o fac, ci n interesul discu iei, pentru ca ea s decurg n a a fel nct s devin ct mai limpede obiectul ei. Gnde te-te dac sunt ndrept it s te ntreb. E ca i cum, dup ce te-a ntreba ce pictor este Zeuxis4, dac mi-ai spune c este un pictor de fiin e, eu n-a fi ndrept it s te ntreb ce fel de fiin e picteaz picturile lui. Nu este a a? GORGIAS: ntocmai. d SOCRATE: Oare nu pentru faptul c exist tot felul? GORGIAS: Desigur. SOCRATE: Dac n-ar mai fi existat alt pictor n afar de Zeuxis, oare n-ar fi fost bun r spunsul t u? GORGIAS: Cum de nu? SOCRATE: Atunci r spunde-mi cu privire retoric . Consideri c retorica este singura care produce convingerea, sau mai sunt i alte arte? Am s fiu mai precis. Cine te nva un anumit lucru, te i convinge n leg tur cu el, sau nu? GORGIAS: F r discu ie, Socrate, mai nti de toate, convinge. e SOCRATE: S ne ntoarcem la artele despre care vorbeam. Oare aritmetica nu ne nva cele cu privire la num r i tot a a i aritmeticianul? GORGIAS: F r ndoial . SOCRATE: Prin urmare ne i convinge? i al i pictori, care picteaz mult fiin e, de i unde se afl tii c eu nu am n eles limpede, c ci numai presupun ce este ea, dup p rerea ta, i asupra tii c , dup convingerea mea, dac exist tie exact despre ce este vorba, apoi eu sunt

Zeuxis din Heracleea, pictor celebru din ultimul sfert al secolului al V-lea .e.n.

47

GORGIAS: Desigur. SOCRATE: Atunci i aritmetica este f uritoare a convingerii. GORGIAS: A a se pare. SOCRATE: A adar, dac ne ntreab cineva ce fel de convingere i cu privire la ce, i 454a r spundem c cea care ne nva despre m rimea numerelor pare i impare. i despre

toate celelalte arte, de care am vorbit, vom putea ar ta c sunt arte ale convingerii, ale unei anumite convingeri cu privire la un anumit lucru. Nu este a a? GORGIAS: Desigur. SOCRATE: Atunci retorica nu este singura art a convingerii. GORGIAS: Ai dreptate. /.../ SOCRATE: S stabilim, dac vrei, dou specii ale convingerii: una care se ntemeiaz pe credin a f r tiin i cealalt pe cunoa tere. GORGIAS: ntocmai. SOCRATE: Deci care este convingerea pe care o creeaz retorica n tribunale i n celelalte adun ri, cu privire la lucrurile drepte i nedrepte? Este cea din care se na te credin a f r tiin sau cea din care se na te tiin a? cum se vede, este f uritoarea convingerii GORGIAS: Este clar, Socrate, c cea din care se na te credin a. SOCRATE: A adar, retorica, dup ntemeiate pe 455a credin i nu pe nv tur 5, cu privire la lucrurile drepte i nedrepte. tribunalele i celelalte adun ri despre lucrurile GORGIAS: Desigur. SOCRATE: A adar, oratorul nu nva drepte i nedrepte, ci doar le convinge. ntr-adev r, nici n-ar putea ntr-un timp scurt s instruiasc o mul ime att de mare cu privire la chestiuni att de importante. GORGIAS: Nu, ntr-adev r. SOCRATE: Tocmai de acestea minunndu-m , Gorgias, de mult ntreb ce soi de putere are retorica. V zndu-i m rimea mi pare c este un lucru divin.6 GORGIAS: ns dac ai cunoa te totul, Socrate, ai vedea c n ea cuprinde, ca s zic a a, toate
5 Aceast calitate de a convinge (pisteutike) i nu de a nv a (didascalike) este reafirmat mai trziu de Aristotel n Retorica,I: 2, pe temeiul distinc iei ntre retoric i artele didascalice, i, pe de alt parte, pe temeiul separ rii retoricii de etic , contrar tezei platoniciene. 6 n Elogiul Elenei, Gorgias spunea despre cuvnt c : este un st pn care n ciuda trupului s u minuscul i nev zut nf ptuie te lucruri dumnezeie ti (paragraf 6, 8 n edi ia Platon, Gorgias, Teubner, 1909).

48

456b puterile i le ine n st pnire. Am s - i dau o dovad temeinic . Adesea, mergnd mpreun cu fratele meu i al i medici pe la cte un bolnav, cum acesta nu voia s nghit leacul, nici s se lase t iat sau ars de medic, neputnd medicul s -l conving , eu reu eam f r alt me te ug dect retorica. Eu sus in c n orice ora ar merge mpreun oratorul i medicul, dac s-ar purta discu ia n adunarea poporului sau n vreo alt reuniune care dintre cei doi s fie ales c medic, medicul nici nu va fi b gat n seam , ci va fi ales cel capabil s vorbeasc , dac va vrea. i cu oricare alt om de meserie ar concura, oratorul ar reu i s se fac ales mai degrab dect oricine. Nu exist chestiune pe care oratorul s nu o trateze mai conving tor dect oricare dintre oamenii de meserie din mul ime. Att de mare este, a adar, puterea acestei arte i d de acest soi este ea. Totu i, o, Socrate, trebuie s te folose ti de retoric ca de oricare alt art de a lupta.7 Astfel n cazul oric rei arte de a lupta, nu pentru a te folosi mpotriva tuturor oamenilor nve i pugilistica, pancra iul i lupta cu armele, nct, devenind mai puternic dect prietenii i dect du manii, s te apuci s - i love ti prietenii, s -i str pungi i s -i ucizi. Pe Zeus, dac vreunul care frecventeaz palestrele, devenind puternic la trup i la pumn, se apuc e s i bat tat l, mama, vreo alt rud sau prieten, pentru acest motiv nu trebuie detesta i i izgoni i din cetate pedotribii i mae trii de arme.8 Ei au nv at s se foloseasc cu dreptate de arme pentru a se ap ra de du mani i de cei care-i nedrept esc, i nu pentru a ataca. Dar 457a discipolii, r st lm cindu-i, se folosesc n mod nejust de t ria i arta lor. Deci nu dasc lii sunt r i, nu arta este r spunz toare, nici rea pentru acest fapt, ci, cred eu, acei care n-o folosesc cum trebuie. Acela i argument se potrive te i pentru retoric . Oratorul este capabil s : b vorbeasc n fa a oricui, despre orice, i, ntr-un cuvnt, s conving mul imea despre vrerea lui. ns nu este ctu i de pu in dator s uzurpe reputa ia medicilor pentru motivul c este n stare s o fac nici a altor oameni de meserie, ci trebuie s se
Analogia sofisticii cu artele culturii fizice, cum sunt gimnastica, luptele, este conceput de sofi ti (a se vedea i Protagoras, 335-336, Euripide, Oreste, versul 491 i urm.) i reformulat de Socrate n defavoarea sofisticii i retoricii. A se vedea 464 c i 465 b-c. 8 Ideea este prezent n Elogiul Elenei, 14, preluat fiind de Isocrate, elevul lui Gorgias (discursul Nicocles i Asupra schimbului de bunuri, 251-252) i reprezint o apologie a educa iei sofistice fa de acuza iile aduse ei n epoc , portavocea opozi iei fiind Aristofan cu piesa Norii. Este posibil ca Platon s fi a ezat replica ntr-un asemenea context pentru a disocia mai clar pe Socrate de sofi ti, confunda i, de obicei, n opinia public a Atenei.
7

49

foloseasc cu juste e de c retoric ca i de arta de a lupta. Cred c nu trebuie detestat i alungat din cetate dasc lul pentru abuzul pe care-l face elevul, de puterea i de arta nv at de la el. De i a fost ini iat n vederea unei drepte ntrebuin ri, discipolul procedeaz n mod contrar. Prin urmare este drept s fie urt, expulzat i ucis cel ce nu se folose te cum trebuie de retoric i nu cel ce l-a nv at. de al ii subiectul discu iei pe SOCRATE: Eu cred, Gorgias, c tu ai experien a multor discu ii n care ai remarcat faptul c anevoie pot vorbitorii s - i precizeze unii fa care o ntreprind, d s se n eleag sup r i s se explice ntre ei, ncheind cu bine ntrunirea; dac intr n disput , i unul spune despre cel lalt c nu are dreptate sau c nu este clar, atunci se i consider c sunt de rea-credin unii fa de al ii, doritori fiind s se certe i nu s elucideze obiectul discu iei. Ba unii sfr esc prin a se desp r i foarte ru inos, oc rndu-se, rostind i auzind unii e despre al ii asemenea lucruri nct cei de fa se c iesc c au avut gndul s devin auditorii unor astfel de oameni. Pentru ce spun eu toate acestea? Pentru c mi se pare c n acest moment nu e ti cu totul consecvent i n acord cu cele ce-ai spus la nceput despre retoric . 458a M tem, deci, s te combat, ca s nu m suspectezi c sunt doritor de disput , nu pentru a elucida un lucru, ci pentru a te ataca personal. n cazul cnd ai fi din acela i soi de oameni ca mine, te-a putea chestiona cu pl cere; dac nu, a renun a. Din ce soi de oameni sunt eu? Din cei care simt pl cere s fie comb tu i, dac gre esc, dar s i combat pe cel ce gre e te, f r s -mi plac mai pu in cnd sunt comb tut dect cnd combat la rndul meu. Ba consider c primul lucru este cu att mai avantajos cu ct e un bine mai mare s fii eliberat tu nsu i dect s eliberezi pe altul de un r u foarte mare. Cred c nu este r u mai mare pentru un om dect s b aib o opinie fals asupra lucrurilor de care tocmai acum ne ocup m.9 Prin urmare dac i tu spui c e ti un astfel de om, s discut m. De crezi ns c trebuie s i eu corespund cerin elor prescrise de renun m, s-o facem imediat i s ncheiem discu ia. GORGIAS: n ce m prive te, Socrate, afirm c tine. Poate c ar trebui, totu i, s ne gndim i la cei din fa . nainte de venirea voastr ,
Formula va reveni n momentele cruciale ale dialogului, 472 c, 500 c, 513 a, atr gnd aten ia asupra seriozit ii scopului cercet rii dialectice ntreprinse: problema cunoa terii adev ratei fericiri umane i nu dezbaterea eristic .
9

50

o vreme eu c le-am ar tat o mul ime de lucruri, iar acum probabil c vom z bovi mai departe cu discu ia. A a c este cazul s vedem dac nu re inem pe unii, care vor s fac altceva. /.../ SOCRATE: Polos, b iat de isprav ce e ti, nu f r noim ne cultiv m noi prietenii i copiii, ci, cnd ne cl tin m de b trne e, sunte i voi cei tineri n preajma noastr ca s ne sprijini i 461d via a, prin fapte i vorbe. A a i acum, dac eu i Gorgias ne cl tin m n discu ie, tu care stai n preajma noastr , d -ne sprijin. Ai tot dreptul. Chiar doresc s reiei oricare dintre afirma iile admise ce i se pare a nu fi bun , cu condi ia s ai grij de un singur lucru. POLOS: La ce te referi? SOCRATE: S - i st pne ti abunden a pe care te-ai apucat s-o desf ori la nceput. POLOS: Ce-i asta? N-am voie s vorbesc ct vreau? e SOCRATE: R u ai p it-o, prea bunule, dac , venind la Atena, unde exist cea mai mare libertate a vorbirii, tocmai aici ai fi singurul care n-are parte de acest lucru. Pune-te ns 462a i n locul meu. Dac tu ai vorbi mult, nevrnd s r spunzi la ntreb rile puse, n-ar fi i pentru mine o p anie urt s nu am voie s plec i s nu te mai aud? Dar dac din discu ia avut te sup r ceva ce ai vrea s corectezi, cum i spuneam, reia totul dup voia ta, ntrebnd i fiind ntrebat, rnd pe rnd, a a cum am procedat Gorgias i cu mine, combate i las -te comb tut. Doar sus ii c nu? POLOS: A a sus in. SOCRATE: Prin urmare provoci i tu pe oricine s te ntrebe ceea ce dore te, tiindute n stare s -i r spunzi? POLOS: F r ndoial . b SOCRATE: Acum f una din dou , ntreab sau r spunde! POLOS: A a am s fac. R spunde-mi, Socrate: pentru c dilem n privin a retoricii, tu ce spui c este ea? SOCRATE: M ntrebi cumva ce fel de art este retorica, dup p rerea mea? POLOS: Exact. SOCRATE: Eu sunt de p rere c nu este nicidecum o art , ca s - i spun adev rul. POLOS: i ce socote ti c este retorica? 51 i se pare c Gorgias este n i tu e ti la fel de tiutor ca Gorgias, i

SOCRATE: Un lucru pe care tu, n cartea citit recent de mine,10 afirmi c l-ai transformat n art . POLOS: Ce anume? SOCRATE: Un empirism. POLOS: E ti de p rere c retorica este un empirism? SOCRATE: Sunt de p rere, dac tu nu spui c este altceva. POLOS: Empirismul c rui lucru? SOCRATE: Al producerii unei delect ri i pl ceri. POLOS: n acest caz, nu g se ti c retorica este un lucru frumos, din moment ce este capabil s -i delecteze pe oameni?

d SOCRATE: Ce, Polos? Ai i aflat de la mine, ce sus in eu c este, de m ntrebi dac n-o g sesc frumoas ? POLOS: P i n-am aflat c o socote ti un empirism? SOCRATE: Nu vrei cumva, pentru c pui pre pe delectare, s m delectezi pu in i pe mine? POLOS: Ba da. SOCRATE: ntreab -m atunci, ce fel de art socotesc eu c este buc t ria? POLOS: Te ntreb, deci, ce fel de art este buc t ria? SOCRATE: De nici un fel, Polos. POLOS: Dar ce este, ia spune! SOCRATE: Spun c este o practic de rnd. POLOS: A cui, spune! e SOCRATE: i spun. A producerii unei delect ri i pl ceri, Polos. POLOS: A adar buc t ria este tot una cu retorica? SOCRATE: Nicidecum, ele sunt ns p r i ale aceleia i ndeletniciri. POLOS: Care este aceasta? SOCRATE: S nu fie cam brutal adev rul. Ezit s vorbesc, de team s nu cread Gorgias c 463a mi bat joc de meseria lui. n ce m prive te, eu nu tiu dac atare este retorica pe care o practic Gorgias. Din discu ie, nu ne-am l murit nc ce gnde te el. Retorica de

10 Referire la tratatul lui Polos despre retoric , din care apare un pasaj rostit n chip de pasti personajul Polos la 448 c. Platon citeaz tratatul i n Phaidros, 267 c.

de nsu i

52

care vorbesc eu este ramura unei ndeletniciri11 ctu i de pu in frumoas . GORGIAS: Care, Socrate? Spune, f r s te jenezi deloc de mine. SOCRATE: Sunt de p rere, Gorgias, c nu este o ndeletnicire ce ine de art , ci una proprie b unui spirit inventiv i ndr zne , prin natura lui abil n a-i c tiga pe oameni.12 Pe scurt, eu o numesc lingu ire. Socotesc c ndeletniciri, una din ele fiind c buc t ria. Considerat a fi o art , n concep ia mea nu este o art , ci un empirism i o rutin . Tot p r i ale lingu irii consider eu c sunt retorica, g teala i sofistica, patru ramuri pentru tot attea domenii. Dac Polos vrea s afle, s m ntrebe! Neaflnd nc ce parte a lingu irii spun eu c este retorica, el nu ia seama c nu i-am r spuns i m ntreab dac n-o consider frumoas . N-am de gnd s -i r spund dac o consider frumoas sau urt , mai nainte de a-i r spunde ce este ea. Nu ar fi corect, Polos. Dac vrei s afli, ntreab care anume parte a lingu irii este retorica, dup p rerea mea. POLOS: Uite c te ntreb. R spunde-mi, care parte? d SOCRATE: Ai s n elegi oare r spunsul meu? n concep ia mea, retorica este simulacrul13 uneia din p r ile politicii. POLOS: i apoi? Spui c este frumoas sau urt ? SOCRATE: Ba urt , c ci eu lucrurile rele le numesc urte, dat fiind c trebuie s - i r spund ca i cum ai fi n eles ce spun. GORGIAS: Pe Zeus, Socrate, nici eu nsumi nu pricep ce spui tu. e SOCRATE: Este firesc, Gorgias, c ci n-am apucat s spun nc nimic clar, Polos sta este tn r i iute. GORGIAS: Las -l pe el i explic -mi de ce spui c retorica este simulacrul unei p r i a politicii? SOCRATE: Am s ncerc atunci s explic ce este dup p rerea mea retorica. Dac n-am
11 Pentru conceptul de activitate, ndeletnicire uman , ca gen proxim al artei i empirismului, Platon ntrebuin eaz o varietate de termeni. n contextul de fa folose te cuvntul pragma, mai jos epitedeuma, alteori pragmateia sau epitedeusis derivate din acela i radicale. 12 Cele trei calit i ale spiritului sofistic; stochastike psyche (p trunz tor) ar defini negativ intui ia sofistului lipsit de o baz ra ional , deci de valoare intelectual ; n timp ce andreia (ndr zne ) i deine prosomilein anthropois (abilitatea de a-i c tiga pe oameni) s-ar referi la anti-valoarea moral a spiritului sofist. Dup unii savan i ca Diimmler, Pohlenz ar fi vorba de parodia unui pasaj din discursul lui Isocrate, Contra sofi tilor, par. 17. 13 n original eidolon, n sensul originar, fantom a mortului din Hades, mai trziu, imagine, sens preluat i de Platon pentru a defini caracterul de fals existen , a sofisticii i retoricii ca arte ale aparen ei, nu ale realit ii. A se vedea cercetarea dialectic a sofisticii din dialogul Sofistul.

mai sunt

i alte p r i ale acestei

53

s reu esc, Polos este de fa s m combat . Dup p rerea ta, exist un corp i un suflet? 464a GORGIAS: Cum s nu? SOCRATE: Consideri, mai departe, c exist o s n tate proprie fiec ruia dintre ele? GORGIAS: Binen eles. SOCRATE: Ia s vedem: se poate ntmpla ca aceast s n tate s fie numai aparent i nu real ? Iat despre ce este vorba: mul i oameni las impresia c au trupul s n tos, f r ca cineva s - i dea seama cu u urin cnd este medic sau pedotrib. GORGIAS: Ai dreptate. SOCRATE: Eu afirm c exist putin a de a face ca att trupul, ct i sufletul s par s n toase, b cnd de fapt ele nu sunt deloc a a. GORGIAS: Sunt de acord. SOCRATE: S vedem dac pot s ar t mai limpede ce vreau s spun. Fiind vorba de dou naturi deosebite, exist suflet o numesc politic gimnastica c
14

c de fapt nu sunt s n to i, afar de cazul

i dou arte deosebite. Pe cea care se ocup de

, ns celei care se ocup de corp nu pot s i dau un

nume unic, pentru c , de i este o singur art a ngrijirii trupului, ea are dou p r i, i medicina. n politic , partea care corespunde gimnasticii este legisla ia, iar cea care corespunde medicinei este justi ia. Ele se nrudesc ntruct au medicina cu gimnastica i justi ia cu legisla ia respectiv acela i obiect, de i n unele privin e difer ntre ele.15 Cele patru, ngrijinduse unele de mbun t irea trupului, celelalte de a sufletului, lingu irea observ ce se ntmpl nu d prin cunoa tere, ci prin instinct16, se divide n patru p r i i, substituindu-se fiec rei arte, simuleaz c este arta pe care o uzurp , cnd de fapt nu se preocup deloc de vreo mbun t ire, ci f r ncetare seduce i am ge te prostia n numele pl cerii,
Politica (politike techne) este arta educ rii sufletului uman, deci parte integrant a eticii pentru Socrate i Platon, conform ideologiei vechi a polisului grec. 15 Prima serie de coresponden e (antistrofe) ntre artele care au ca obiect natura omeneasc n cele dou componente, fizic i psihic, este determinat de func ia analogic comun : crearea s n t ii (fizice i suflete ti) (gimnastica / legisla ie = medicina / justi ie) restabilirea acestei s n t i. Ideea analogiei culturii spiritului, sub denumirea mai generic de philosophia, cu gimnastica apare i n Statul lui Platon, i n discursul epideictic al lui Isocrate, Asupra schimbului de bunuri, 180-185, formulat n aceia i termeni ca n Platon. Dup cum se poate deduce din pasajul 456 d-e, ideea i are originea ntr-un loc comun al doctrinei sofistice. 16 n original, prin sim ire (aisthomene), nu prin cunoa tere (ou gnousa). Cele dou modalit i gnoseologice opuse definesc aparen a n contrast cu realitatea, obiectul, respectiv al empirismului i al artei n concep ia platonic . Dup cum se vede din restul pasajului expozitiv, nu este nc vorba de doctrina Ideilor, ci mai degrab de adaptarea metodei hipocratice la studiul ethos-ului.
14

54

ajungnd s fie socotit la mare cinste. Astfel, medicinei i se substituie buc t ria care se preface a cunoa te hrana cea mai bun pentru trup a a fel c , dac-ar fi s se concureze medicul cu buc tarul de e fa cu copii sau cu b rba i f r minte precum copiii, n ce prive te cunoa terea hranei bune i a celei d un toare, medicul ar muri de foame.17Asta numesc eu lingu ire i consider c este 465a o ndeletnicire urt , Polos, - c ci pentru tine vorbesc acum s tinzi c tre pl cere f r s ai n vedere binele. Eu sus in c nu este vorba de o art , ci de un empirism, pentru c , neavnd o cunoa tere a lucrurilor pe care le ofer , asupra naturii lor, nu este n stare s se pronun e asupra cauzei specifice lor. Eu numesc art ndeletnicirea care este lipsit de cunoa tere, iar b dac nu e ti de acord cu aceasta, sunt gata de controvers . Cum spuneam, medicinei i se substituie buc t ria, ca form a lingu irii; n acela i chip, gimnasticii i se i nedemn de un om liber care, substituie g teala, d un toare, n el toare, vulgar s fie sedu i de o frumuse e c artificial , uitnd de cea natural care se ob ine prin gimnastic . Ca s nu lungesc vorba, am s m exprim ca geometrii poate acum ai s m po i urm ri: g teala este pentru gimnastic ceea ce este buc t ria pentru medicin ; mai mult dect att, c ce este g teala pentru gimnastic , este sofistica pentru legisla ie i ce este buc t ria pentru medicin este retorica pentru justi ie.18 Reiese, deci, c ele difer prin natura lor; cum sunt, ns , nvecinate, sofi tii i retorii se ntlnesc n acela i domeniu i n preocup ri comune i nu pot preciza cu ce d anume se ocup , nici ei n i i i nici ceilal i oameni, cu privire la ei. n cazul n care sufletul n-ar guverna trupul, l sndu-l s se conduc singur, i nu ar veghea s disting buc t ria de medicin , trupul ar judeca punnd n cump n pl cerile care i-ar reveni lui i lucrurile s-ar petrece conform teoriei lui Anaxagoras19, prietene Polos, - tu doar cuno ti acestea toate s-ar amesteca laolalt , nemaideosebindu-se cele ce privesc medicina, de cele ale s n t ii i de cele ale buc t riei. Ai aflat, a adar, ce sus in
A se vedea la 521e 522 a unde se reia textual compara ia, implica iile mult mai grave ale acestei confuzii de valori. Apari ia lingu irii creeaz o nou serie analogic ce este n eleas nu ca un raport aritmetic, ci ca o propor ie geometric : gimnastica / g teal = medicina / buc t rie = legisla ie / sofistic = justi ia / retoric . 19 Dup teoria lui Anaxagoras, haosul universal a fost ordonat de ra iunea primordial (Nous) ntr-un cosmos. A se vedea reformularea pitagoreic a doctrinei despre Cosmos la 508a.
18 17

am gind cu ajutorul formelor i culorilor, a rafin rii vestimenta iei, face ca oamenii

55

eu c este retorica: ea este pentru spirit e corespondentul buc t riei care se ocup de trup. Poate am f cut un lucru absurd nepermi ndu- i s vorbe ti mult, n timp ce eu am desf urat un discurs ntreg. Merit ns ng duin a pentru c , vorbind pu in, nu m-ai n eles; n-ai fost capabil s te folose ti de 466a r spunsul pe care i l-am dat, fiindu- i necesar o expunere. Iar dac eu nu tiu s m folosesc de r spunsurile tale, desf oar meu. /.../ i tu un discurs, dar dac tiu, las -m s o fac, c ci am tot dreptul. i acum, e ti liber s te folose ti cum vrei de acest r spuns al

56

Ernst Robert CURTIUS, Sistemul retoricii antice, n LITERATURA EUROPEAN Bucure ti, 1970, p.85-89 I EVUL MEDIU LATIN (ed. germ. 1948), Ed. Univers,

Sistemul retoricii antice Dup ce am aruncat o privire asupra evolu iei retoricii, se impune o scurt prezentare a edificiului ei teoretic. Schema acestuia a r mas neschimbat Inova iile epocii trzii i puteau afla locul aici. Privit ca teorie artistic (ars), retorica se compune din cinci p r i: inventio (euristica), dispositio (ordonarea), elocutio (expresia), memoria (memoria), actio (dic iunea). Obiectul retoricii (materia artis) l formeaz cele trei feluri de elocven : elocven a judiciar (genus iudiciale,), elocven a deliberativ (genus deliberativum), elocven a panegiric sau fastuoas (genus demonstrativum)1. Dup n ruirea libert ii grece ti i romane, elocven a judiciar i pierduse aproape ntreaga ei semnifica ie. Cu toate acestea, existnd o teorie foarte dezvoltat a tehnicii procesuale, nu era cazul s fie abandonat . Elocven a judiciar a dominat dintotdeauna teoria, i numai n privin a ei au fost elaborate reguli complete i exhaustive" (kroll). Tocmai de aceea f cea obiectul unor exerci ii pe cazuri juridice fictive i era transmis mai departe n mod schematic; i tot astfel o prezint i Alcuin n retorica sa, n care l introduce pe Carol cel Mare ca participant la discu ia teoretic . Retorica juridic putea avea sens ns numai n rile aderente la dreptul roman, i aici numai dup renvierea studiilor juridice, deci n Italia de la sfr itul secolului al XI-lea2. Elocven a deliberativ are la origine cuvntarea politic n adunarea popular sau n Senat. i ea devine n vremea Imperiului un exerci iu colar, numindu-se acum suasoria sau deliberativa. Elevul se transpune n situa ia unei personalit i marcante din trecut i se gnde te la felul n care trebuie ac ionat. Astfel, ca Agamemnon, cump ne te dac s sacrifice sau nu pe Ifigenia; ca Hannibal, dac s - i duc sau nu trupele mpotriva Romei dup b t lia de la Cannae; ca Sulla, dac s se retrag sau nu la ar . O importan mult mai mare dect a acestor dou feluri de cuvnt ri revenea, ncepnd cu epoca elenismului, cuvnt rii fastuoase. Subiectul ei, n sensul cel mai general, este lauda3, ndeosebi lauda zeilor i a omului" (Quintilian, III, 7, 6). Ea a c p tat importan
1 2

de-a lungul secolelor.

Termenul ostentatio i trage originea de la caracterul fastuos. Despre raportul jurispruden ei romane cu retorica vezi Fr. Schulz, History of Roman Legal Science, 1946, p. 259 i 269. 3 Laud i dojan , spun deja primele manuale. Cf. mai jos, p.215, n.4 (n carte, n.n.)

57

politic n vremea Imperiului. Panegiricele latine i grece ti la adresa suveranilor au constituit o sarcin principal a sofi tilor. Lauda suveranului a fost atunci introdus ca o specie aparte. Alte specii erau: ora ia funebr , cea de nunt , cea pentru ziua de na tere, discursul de consolare, cuvntarea de salut, cea de felicitare etc. Abia n epoca trzie se sistematizeaz exact i se pred n coli retorica panegiric sau epidictic . Al turate primelor exerci ii ale retoricii se g sesc i indica ii despre laud ". Asemenea indica ii ntlnim de ex. la mntului latin. Influen a Hermogene (secolul al II-lea e.n.), al c rui opuscul a fost tradus de faimosul gramatic Priscian (nceputul secolului al VI-lea), trecnd astfel n rutina nv cuvnt rii panegirice asupra literaturii medievale a fost foarte mare, dup cum va reie i n continuare. Din tehnica stilistic a sofisticii noi f cea parte i zugr virea4 (descriptio, descriere) artistic de oameni, localit i, edificii, opere de art . Poezia antic trzie i cea medieval au folosit-o din bel ug5. De la cele trei feluri de elocven trecem acum la cele cinci p r i ale retoricii. n teoria antic , p r ile IV i V (memoria i actio) ocup de obicei spa iul cel mai restrns. Ele cuprind tehnica practic a expunerii, referindu-se deci numai la acele cuvnt ri care se rostesc cu adev rat. Partea cea mai important e cea despre g sirea temei. Ea se mparte dup cele cinci p r i componente ale cuvnt rii judiciare: 1. introducerea (exordium sau prooemium) ; 2. povestirea" (narratio, adic prezentarea st rii de fapt); 3. dovada (argumentatio sau i celorlalte feluri de cuvnt ri sau le-a fost probatio); 4. combaterea afirma iilor contrare (refutatio); 5. ncheierea (peroratio sau epilogus). Aceast mp r ire le-a stat la baz adaptat ulterior. Scopul urm rit prin introducere era acela de a-1 face pe ascult tor

binevoitor, doritor s asculte i dispus s se lase nv at (benivolus, attentus, docilis6). n ncheiere, oratorul apela la sentimentele ascult torilor pentru a-i aduce n dispozi ia dorit . Ct prive te argumenta ia, teoria antic a f cut tocmai n acest domeniu distinc ii foarte rafinate, asupra c rora nu putem insista. n esen , fiecare cuvntare (inclusiv cea de laud ) are o tez sau o cauz pe care trebuie s o fac acceptabil . n acest scop, ea trebuie s aduc argumente care s se adreseze ra iunii sau sentimentelor ascult torilor. Dar exist o serie ntreag de astfel de argumente, aplicabile n cele mai diferite cazuri. Sunt teme abstracte, putnd fi dezvoltate i variate ad libitum. Ele se numesc n latin loci communes, n germana

Fundamental e contribu ia lui Paul Friedlnder, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius, 1912. Konrad Burdach a fost primul care a atras aten ia asupra leg turii cu sofistica nou . Este meritul lui Hennig Brinkmann (Zu Wesen und Form miettelalterlicher Dichtung, 1928) de a fi urm rit mai departe aceast indica ie. 6 Termenul ne-a r mas familiar sub forma de captatio benevolentiae (Cicero, De inventione, I, 16, 21). Dovezi la R. Volkmann, Die Rhetorik der griechen und Rman, ed. 2, 1885, p. 128
5

58

mai veche Gemeinorter. Lessing i Kant le mai ziceau a a. Dup englezescul commonplace sa format mai apoi, pe la 1770, n limba german Gemeinplatz. Noi nu putem folosi acest cuvnt, ntruct i-a pierdut n elesul, originar. De aceea p str m termenul grecesc de topos. Pentru a-i l muri sensul, iat un topos extrem de r spndit: sublinierea neputin ei de a face fa temei"; un topos al elocven ei epidictice: elogiul str mo ilor i al faptelor lor". n Antichitate s-au redactat culegeri de asemenea topoi. Teoria despre topoi - topica - a fost tratat n scrieri speciale. Topoi sunt deci la origine mijloace auxiliare pentru elaborarea discursului. A a cum spune Quintilian (V, 10, 20), ele sunt minele argument rii" (argumentorum sedes), fiind deci supuse unui scop practic. ns noi am v zut c principalele dou feluri de cuvnt ri, cea politic i cea judiciar , au disp rut din realitatea politic o dat cu pr bu irea polisurilor grece ti i a republicii romane, refugiindu-se n colile de retoric ; am mai v zut c tot atunci cuvntarea epidictic a devenit o tehnic a laudei, potrivit oric rui subiect, i c ns i poezia a fost retorizat . Aceasta nu nseamn nimic altceva dect c retorica i-a pierdut sensul ini ial i rostul s u originar de existen . n schimb, ea a invadat toate genurile literare. Sistemul ei ingenios construit devine numitorul comun, teoria i tezaurul formelor literare n genere. Acesta e fenomenul cel mai bogat n consecin e din istoria retoricii antice. Acum, topoi cap t o func ie nou , devenind cli ee general valabile din punct de vedere literar i care se extind asupra tuturor domeniilor vie ii, n m sura n care au fost cuprinse i formulate de literatur . Putem vedea de asemenea cum n Antichitatea trzie apar noi topoi n urma schimb rii climatului psihic. Urm rirea acestui fenomen va fi unul din obiectivele analizelor noastre. Teoria despre ordonare (dispositio) a fost tratat de teoreticienii antici destul de sumar n compara ie cu celelalte materii. Ea s-a desprins abia mai trziu, i niciodat prea l murit, din teoria euristicii (inventio). C ci dispozi ia fusese anticipat de teoria celor cinci p r i ale discursului, care la rndul ei slujea de fir conduc tor euristicii. Ceea ce n elegem noi ast zi prin compozi ie nu are nici un corespondent n teoria literar antic i medieval .7 Antichitatea, chiar i cea clasic ", cuno tea no iunea de compozi ie, n sens strict, doar n epopee i n tragedie, pentru care Aristotel cerea o unitate strns a ac iunii. Ea nu a posedat o teorie general a prozei i a genurilor ei, i nici nu putea s o posede, ntruct retorica i slujea drept teorie literar general . Criticii moderni au i remarcat adeseori lipsa compozi iei n
n semnifica ia sa literar , cuvntul compozi ie" este o traducere gre it sau o r st lm cire dup compositio, ns compositio desemneaz teoria despre a ezarea cuvintelor n propozi ie dup regulile armoniei. Propozi ia e definit astfel: oratio est compositio dictionum consummans sententiam remque perfectam significans (Keil, I, p. 300, 18).
7

59

literatura antic .8 Ceea ce putem sesiza ca elemente de compozi ie n poezia antic trzie i medieval provine de fapt n mare parte din succesiunea tradi ional a celor cinci p r i ale discursului. n loc de cinci ntlnim uneori patru sau ase, ceea ce se explic prin deosebirile existente n nv mntul antic. Cteodat , prin adnot ri marginale la vreun poem, i se aminte te cititorului ordonarea retoric .9 Narratio putea servi pentru orice fel de povestire.10 Dup narratio putea urma o digresiune (egressus, excessus)11. Poezia medieval s-a folosit din plin de aceast posibilitate. Prooemium i peroratio sunt indispensabile oric rei scrieri. Partea a treia a retoricii, teoria exprim rii (elocutio), este cea mai apropiat de n elegerea modern . Ea con ine reguli stilistice am nun ite pentru orice fel de expunere scris . Sunt tratate aci alegerea i mbinarea cuvintelor, teoria celor trei stiluri12 i n sfr it figurile de stil. Acestora din urm li se dedic adesea manuale speciale. Predomina punctul de vedere potrivit c ruia cuvntarea trebuie s fie mpodobit ". Stilul ornatus (Quintilian, VIII, 3) este dezideratul suprem i continu s fie pn n secolul al XVIII-lea. Virgiliu e trimis de c tre Beatrice n ajutorul lui Dante, pentru c e maestru n parola ornata (Inf., 2, 76). Dante spune despre can onele sale: la bellezza e nell'ornamento delle parole (Conv., II, 11, 4). Chiar i n lucrarea lui Marmontel, lments de littrature (1787), att de mult folosit la timpul ei, se spune: le style de l'orateur et celui du pote a besoin d'tre orn. Expunerea noastr eviden de pn aici este o ncercare de a-l familiariza pe cititorul contemporan cu principalele realit i i cu no iunile de baz ale retoricii antice. Am scos n doar ceea ce e mai important n complexul general, destul de nclcit, i anume acel minimum de no iuni tiin ifice de care e nevoie pentru receptarea problematicii acestei c r i. n capitolele urm toare vom detalia i mbog i aceast arm tur teoretic .

Diels, GGN, 1894, p.306, i Norden, p.112 i 115. La Dracontius, de pild (Romulea, 5). La fel n Buecheller-Riese, Anthologia latina, I, 1, nr. 21. O ntlnim i n Evul Mediu. 10 No iunea de narratio poate avea un n eles foarte larg. Ieronim (Scrisoarea 65) observ despre psalmul 44, 3 : finito prooemio, hic narrationis exordium est. 11 Cassiodor, Variae, II, 40, cocheteaz dup obiceiul s u cu digresiunea pl cut (voluptuosa digressio) 12 Cf. articolul meu Die Lehrre von den drei Stilen n Altertum und Mittelalter, n RF, 64, 1952, p.57 urm.
9

60

Jacques DUBOIS, Francis EDELINE, Jean-Marie KLINKENBERG, Philippe MINGUET, Franois PIRE, Hadelin TRINON, Introducere. Poetic i retoric , n RETORICA GENERAL (ed. fr. 1970), Ed. Univers, Bucure ti, 1974, p.1-10. Introducere. Poetic i retoric

Ca i istoria politic , istoria ideilor nregistreaz epoci de declin i resurec ii, destituiri i reabilit ri. Cine ar fi sus inut, acum vreo zece ani, c Retorica va redeveni o disciplin major , ar fi fost luat n derdere. Abia dac se mai inea minte o remarc a lui Valry asupra rolului de prim importan " pe care l au n poezie fenomenele retorice". Se citea cu mai mult sau mai pu in interes str lucita varia iune pe tema figurilor" a lui Jean Paulhan, om de litere de un gust remarcabil.1 Cei nzestra i cu mai mult clarviziune nu ignorau faptul c ceea ce fusese desemnat prin acest nume desuet era dintre toate disciplinele antice cea care merit n cel mai nalt grad numele de tiin " (P. Guiraud). Dar chiar i ace tia nu p reau s cread f r rezerve n posibilit ile de resurec ie ale retoricii. C ci retorica, dac nu ca practic , m car ca reflec ie, era moart : cel pu in aceasta era situa ia ei n Fran a. E adev rat c mult vreme s-a ncercat inerea n via a muribundului: cei mai ndrji i sus in tori au fost n primul rnd cei care aveau cel mai mare interes s o apere: scriitorii, gramaticienii i filozofii. nc din 1836, Journal de l'instruction publique constata c f r protec ia unor regulamente universitare, retorica ar fi moart acum n Fran a".2 Gra ie acestui sprijin oficial, ultima clas de liceu continua s p streze o etichet al c rei rost era din ce n ce mai greu de n eles. Or, retorica apare ast zi nu numai ca o tiin de viitor, ci, mai mult, ca o tiin la mod , la grani ele structuralismului, noii critici i semiologiei. n 1964, Roland Barthes noteaz incidental c retorica va trebui regndit n termeni structurali" i adaug : acesta e obiectul unor cercet ri n curs". El nsu i i consacr lec iile de la cole Pratique des Hautes Etudes analizei Retoricii lui Aristotel i dezvolt n fa a participan ilor la un colocviu de sociologia literaturii idei programatice privind analiza retoric ".3 Aproape n acela i timp, n Tel Quel, revist care n-ar putea fi suspectat ca reac ionar , Grard Genette se sprijin pe

Jean Paulhan, Les Figures ou la Rhtorique dcrypte", n Cahiers du Sud, n. 295, 1949; reluat n Oeuvres completes. La Marque des Lettres, Paris, Cercle du Livre Prcieux, 1966, mpreun cu alte eseuri pe acela i subiect : La Rhtorique renat de ses cendres, la Demoiselle aux miroirs etc. 2 Dup E. Magne. La Rhtorique au XIXe siecle, Paris, 1838; citat de Ch. Perelman i L. Olbrechts-Tyteca, Rhtorique et Philosophie. Pour une thorie de l'argumentation et philosophie, P.U.F., 1952. 3 Roland Barthes, Rhtorique de limage, n Communications nr. 4, 1964 i Lanalyse rhtorique, n Litterature et Socit, Editions de lInstitut de Sociologie de lUniversit de Bruxelles, 1967, p.31-45.

61

cteva manuale pr fuite (Lamy, Du Marsais, Crevier, Domairon, Fontanier etc.) pentru a defini sumar spa iul limbajului".4 Mai recent, T. Todorov anexeaz studiului s u despre Les Liaisons dangereuses (Leg turile primejdioase) o schi ctorva rarit i.5 Consacrnd alian a dintre vechi
6

a unui sistem de tropi i figuri La

care face loc cu generozitate unor termeni ca ocupa ie, expoli ie, pronomina ie i altor i nou, Kibedy-Varga compar Rhtorique et la critique structuraliste (Retorica i critica structuralist ). La originea acestei rena teri a retoricii n Fran a se afl , f r nici o ndoial , influen a lingvistului Roman Jakobson, i, mai ales, publicarea n 1963 de c tre Nicolas Ruwet a traducerii Eseurilor de lingvistic general (Essais de linguistique gnrale), cuprinznd n primul rnd studiul, fundamental, despre metafor i metonimie. Pentru a da o idee despre voga pe care a cunoscut-o imediat aceast pereche de tropi, ne vom mul umi s amintim c un filozof marxist s-a gr bit s constate prezen a lor n habitat" : pavilionul de la marginea ora ului, cu col i orul s u de peluz , imagine a naturii i a bucuriei de a tr i, ar fi o metafor ; marele ansamblu", n care ntregul exist prin parte i n care partea echivaleaz cu ntregul prin permutare, ar fi o metonimie.7 De la urbanism la psihanaliz nu e, ns , dect un pas. Victor Hugo s-a l udat de nenum rate ori c a pus n derut tropii ncremeni i" (les tropes effars"), f r a b nui c ntr-o bun zi dr. Lacan va diagnostica o metafor n versul din Booz endormi (Somnul lui Booz) : Snopul lui era darnic i nu tia ce-i ura" (de fapt, e vorba aici mai degrab de o sinecdoc ) .8 /.../ Trebuie s amintim aici c ns i retorica nu a constituit odinioar o disciplin coerent . Ne gndim mai ales la perioada clasic francez (secolele XVII-XVIII) n care observ m, parcurgnd tratatele de retoric , mai multe divergen e n privin a obiectului ca atare dect au fost ulterior semnalate. S-ar falsifica n orice caz imaginea istoric a artei elocin ei reducndu-i-se obiectul la teoria despre elocutio sau numai la definirea tropilor i figurilor. n Rhtorique ou les rgles de lloquence (1730) (Retorica sau regulile

4 Grard Genette. La rhtorique et lespace du langage, Tel Quel, nr.11, toamna lui 1964, p. 44-54. Reluat n Figures, Editions du Seuil, 1966. 5 Tzvetan Todorov, Littrature et signification. Larousse, 1967. A se vedea F. Edeline, Posie et langage (XXIV i XXV), n Journal des Potes, 1968, n. 4 i 5. 6 A. Kibedy-Varga, La Rhtorique et la critique structuraliste", n Het Franse Boek, ianuarie 1968, pp. 6673. Aceste cteva referin e sunt date cu titlu de exemplu. Revenirea la retoric se face sim it chiar i n cercurile cel mai pu in deschise solicit rilor momentului: dovada o constituie num rul special Points de vue sur la rhtorique, prezentat de austera revist XVII sicle, 1968, nr 80-81. 7 Henri Lefebvre, Le Langage et la socit Ides", N.R.F., 1966, p. 288. Nu ni se pare c e inutil s num r m figurile de stil chiar i n H. L. M. (Habitations Loyer Modr). Dimpotriv , credem c acesta e nsu i obiectivul unei retorici generalizate. Dar generalizarea trebuie s porneasc de la baze solide. 8 Jacques Lacan, Ecrits, Editions du Seuil, 1966, p.507; citat i comentat de J. Lyotard, Le Travail du rve ne pense pas, n Revue desthtique, 1968, I, p.26-61.

62

elocin ei), Gibert, fost rector al Universit ii din Paris i unul din profesorii de retoric ai Colegiului Mazarin, consacr comentariului tropilor cel mult zece pagini din 650, f r a se ocupa de sinecdoc i metonimie. Nu trebuie s ne mire, n faza preistoric a lingvisticii, alian a dintre Gramatic , art a vorbirii, Dialectic , art a discursului i Retoric , art a zicerii frumoase. Astfel, tratatul lui Lamy (1675) ncepe prin a explica organele vorbirii apoi cuvntul ca imagine a gndurilor noastre: altundeva vorbe te despre nume substantive i adjective -, articole, num rul i cazul numelor" ; n alt loc, despre puritatea limbajului" sau despre calit ile substan ei creierului" i despre cum pot fi dispre uite lucrurile demne de dispre ". F r doar i poate, chiar i n leg tur cu aceste considera ii, e mult mai u or s ironizezi dect s n elegi. Trebuie ns spus limpede c tiin a tropilor", cum zicea Fontanier (care i recomanda Manualul ,,pensioanelor de domni oare n care se nva cteva principii de literatur ")9, c tropologia, dac vre i, numit dealtfel odinioar leporie,10 nu acoper ntreg cmpul retoricii. La cei vechi, ca i la cei moderni, finalitatea declarat a retoricii e aceea de a transmite tehnicile persuasiunii. Ideile de argument i auditoriu sunt aici esen iale. Leg tura cu dialectica, n sensul prehegelian al cuvntului, este att de puternic , nct Aristotel ncepe prin a constata faptul c ele se confund . Pentru Stagirit, demonstra ia dialectic , bazat pe opinie, e valorificat de discursul retoric care trebuie s cucereasc adeziunea. Din diverse motive, ntre care, n primul rnd, conflictul platonician ntre adev r i aparen , retorii n-au fost, de la nceput, n bune rela ii cu filozofii. Odat cu ra ionalismul cartezian, divor ul e categoric : numai demonstra ia bazat pe eviden va avea drept de cetate n filozofie. n cele din urm , Vocabulaire philosophique (Vocabular filozofic) al lui Lalande nu va cuprinde cuvntul retoric .11 Ra iunea e incompetent n afara experien ei i a deduc iei logice, singurele capabile s furnizeze unui auditoriu oarecare solu ia unei probleme. Aceast insuficien a analizei demersurilor reale ale gndirii i-a determinat pe logicienii contemporani s ntemeieze o nou retoric , definit ca teorie a argument rii.

9 Habent sua fata libelli... (Fiecare carte i are destinul s u...) Dup un secol i jum tate de la aparitie; lucrarea lui Fontanier e introdus ntr-o colec ie intitulat Science de L'homme". Aceast reeditare, care cuprinde i Figures autres que les tropes, e datorat 1ui Grard Genette, autorul unei autorizate Introduceri : Pierre FONTANIER, Les Figures du discours, Collection Science de l'homme", Paris, Flammarion, 1968. 10 Dup Edgard de Bruyne, Etudes d'esthtique mdivale, vol. I, Bruges, 1946, p. 117. Autorul trimite la Virgiliu gr m ticul, din care citeaz n special aeeast defini ie a tropului : Leporia (...) non enim formidat majorum metas excedere sed nulla, reprehensione confunditur (Rafinamentu1 nu numai c nu se teme s dep easc limitele str mo ilor, dar nici nu este turburat de vreo mustrare.) 11

Lacun remarcat

i comentat de Perelman i L. Olbrechts-Tyteca n opera citat la nota 2.

63

Tratatul publicat n 1958 de Chaim Perelman i L. Olbrechts-Tyteca const n studierea tehnicilor discursive care permit na terea sau intensificarea adeziunii spiritului la tezele supuse spre acceptare.12 Originalitatea i importan a rezultatelor ob inute de ace ti neoretori sunt incontestabile. Este evident c acestor lucr ri nu le poate fi refuzat calitatea retoricii. Perelman relev ndeosebi rolul ra ionamentului prin analogie, ceea ce l duce la discutarea statutului metaforei. Dealtfel, nu este exclus posibilitatea unei jonc iuni ntre cele dou tendin e care, n perspectiv istoric , au sf iat retorica tradi ional ; tendin a logic , bazat pe func ia conativ a limbajului: tendin a estetic , reflec ie asupra func iei poetice. Aceast sintez nu nseamn binen eles, revenirea la compromisul clasic, cnd retorica era definit ca arta de a vorbi bine pentru a convinge, defini ie pe care Lamy o considera redundant , pentru simplul motiv c niciodat nu se nva arta de a vorbi r u i c nimeni nu vorbe te dect pentru a capta auditoriul. Dac manualele trzii, ca acela al lui Domairon (1816), au optat, n cele din urm , pentru o concep ie pur literar , limitnd retorica la studiul procedeelor de expresie (arta de a distribui ornamente ntr-o oper n proz ) e, f r ndoial , pentru c ultimii retori, pe m sur ce c p tau con tiin a no iunii de literatur , intuiau c pentru scriitorul modern frecventarea figurilor primeaz asupra rela iei lui cu lumea. Odat abolit ideea c arta este o decora ie suplimentar , va deveni posibil n elegerea retoricii nu ca o arm a dialecticii, ci ca un instrument al poeticii. C ci, cel pu in n principiu, oratorul nu folose te metafora dect pentru a eluda o contradic ie, n timp ce poetul recurge la ea din pur pl cere; iar eficien a ei, i ntr-un caz, i n cel lalt, vine doar din capacitatea ei de a distrage, de a fi creatoare de iluzie. Totu i, ultimii retori au ezitat n fa a consecin elor propriei lor descoperiri intuitive. Inchista i ntr-o tradi ie sclerozat , ignornd cu totul specula iile estetice ale filozofilor germani, ridiculiza i de scriitori, uita i de primii lingvi ti, ei au abandonat partida.13 Le-au luat, oare, locul stilisticienii, cu care putem acum rennoda dezbaterea ? Stylistik oder Rhetorik (Stilistic sau retoric ), va spune Novalis, unul dintre cei care au folosit pentru prima oar termenul.14 Pierre Guiraud, care aminte te acest fapt, consider c retorica este stilistica celor vechi". Dar, oare, se poate spune c stilistica e retorica modernilor? innd seama de caracterul destul de eterogen al corpusului celor dou discipline, se
Chaim Perelman i L. Olbrechts-Tyteca, La nouvelle Rhtorique. Trait de largumentation, col Logos, P. U. F. 1958. Printre cauzele decaden ei trebuie samnalate, f r doar i poate, preten iile normative ale retoricii clasice. Acest demers era condamnat din chiar momentul na terii spiritului: modern; el era de-a dreptul incompatibil cu romantismul. 14 n ce prive te istoria termenului, a se vedea Andr Sempoux, Notes sur 1'histoire du mot style", n Revue belge de philologie et d'histoire, 1961, pp. 736-746.
13 12

64

pare c stilisticienii de ast zi nu in prea mult la aceast filia ie. Henri Mitterand constat c stilistica nu are ambi ia de a ne nv a s scriem, lucru care reprezenta, ntr-o oarecare m sur , scopul vechii retorici, i c , n orice caz, n stilistica literar nu e vorba de a aplica operei literare, cu riscul de a o denatura, clasific ri stabilite a priori". i chiar dac scopul stilisticii ar fi nu de a studia geneza psihologic sau socio-cultural a operei, ci de a afla pentru ce i cum un text este eficient" - preocupare a stilisticii descriptive -, i n acest caz terminologia retoricii vechi e la fel de nepotrivit ca i terminologia gramatical ", deoarece efectul unei figuri depinde de context.15 Aceast critic e ndreptat , astfel, att mpotriva stilisticii limbii, stilistica lui Bally - pe care Pierre Guiraud o consider tot descriptiv , ct i mpotriva tropologiei retorice. Se consider , pe drept cuvnt, c frumosul e singular, c valoarea estetic e n func ie de o structur original . Dac frumosul, dup spusele lui Baudelaire, e ntotdeauna bizar, i trebuie ngustimea unui dasc l de estetic pentru a ndr zni s sus ii c po i s -i prevezi apari iile. Frumosului i se poate doar constata prezen a, ntotdeauna nea teptat . Cu alte cuvinte, n ntregime descriptiv , chiar i structural , aceast stilistic consider opera literar ca un cuvnt n afara limbii, ca un mesaj f r cod. /.../

Not m c un larg sector al stilisticii actuale ap r legitimitatea unei stilistici a inten iilor: a se vedea n special J. Mourot, Stylistique des intentions et stylistique des effets", Cahiers de l'Association internationale des tudes Franaises, n. 16, pp. 71-79. E adev rat c stilistica, la fel ca i semasiologia, e ceva ce seam n cu monstrul din Loch Ness, cum spunea despre semantic J. Rozwadowski. Se vorbe te despre el, se scrie, se in conferin e cu acest subiect, dar el continu s r mn invizibil.

15

65

Michel FOUCAULT, ORDINEA DISCURSULUI. Prelegere inaugural Bucure ti, 1998, p. 13-15; 23-28 Ordinea discursului

rostit

la

Collge de France pe data de 2 decembrie 1970 (ed. fr. 1971), Ed. Eurosong & Book,

n discursul pe care ast zi trebuie s -l rostesc, ca i n cele pe care va trebui s le in aici poate mai mul i ani de acum ncolo, a fi vrut s m pot strecura pe furi . n loc s iau cuvntul, a fi vrut mai curnd s fiu nv luit de el i astfel, s fiu purtat dincolo de orice nceput posibil. Mi-ar fi pl cut ca n momentul n care ncep s vorbesc, s -mi pot da seama c o voce f r nume m precede de mult vreme deja; mi-ar fi de ajuns atunci s rennod, s prelungesc fraza, s m instalez discret n instersti iile ei ca i cum ea ns i m-ar fi ndemnat s o fac, r mnnd o clip n aer. N-ar mai exista prin urmare nici un nceput; iar eu, n loc de a fi acela din care provine discursul, a fi mai curnd n voia propriei sale derul ri o mic ntrerupere, punctul dispari iei sale posibile. Mi-ar fi pl cut s fie n spatele meu o voce (ce va fi luat cuvntul de mult timp deja, dublnd dinainte toate cuvintele mele) care s spun : trebuie s continui, eu nu pot continua, trebuie s continui, trebuie s spui cuvinte, attea cte sunt, trebuie s le spui pn cnd ele m vor reg si, pn cnd ele m vor rosti; ciudat nevoie, ciudat lips , trebuie s continui, poate c deja cuvintele m-au rostit, poate c m-au dus pn n pragul propriei mele istorii, n fa a u ii care se deschide spre istoria mea; m-ar mira ca aceast u deschid . Sunt mul i, cred, cei care au o asemenea dorin dorin de a nu trebui s nceap , o astfel de de a se g si de la bun nceput de cealalt parte a discursului f r a fi nevoi i s s se

considere din exterior ceea ce ar putea fi n discurs singular, redutabil, malefic chiar. Acestei nevoi att de comune, institu ia i r spunde la modul ironic, fiindc transform nceputurile n momente solemne, le nconjoar cu un cerc de aten ie i de t cere i le impune forme ritualizate ca i cum ar vrea s le eviden ieze mai bine. Dorin a spune: nu a vrea s fiu nevoit s intru eu ns mi n aceast ordine primejdioas a discursului; n-a vrea s am de-a face cu ceea ce este tran ant i decisiv n ea; a vrea ca aceast ordine s fie n jurul meu ca o transparen calm , profund , indefinit deschis , n care ceilal i ar r spunde a tept rii mele i din care ar ap rea, unul cte unul, adev rurile; n-ar mai trebui dect s m las purtat , n ea i de c tre ea, ca o epav fericit .

66

i institu ia r spunde: nu trebuie s - i fie fric s ncepi; suntem cu to ii aici pentru a- i ar ta c discursul este n ordinea legilor; c veghem demult asupra apari iei sale; i c i s-a f cut un loc care-l onoreaz , dar l dezarmeaz , i c , dac se ntmpl s aib o anumit putere, de la noi i numai de la noi a primit-o. Dar poate c aceast institu ie i aceast dorin nu sunt altceva dect dou replici opuse unei aceleia i nelini ti: nelini tea cu privire la ceea ce este discursul n realitatea lui material de lucru vorbit i scris; nelini tea privind aceast existen tranzitorie destinat , f r ndoial , dispari iei, tergerii, dar potrivit unei durate care nu ne apar ine; nelini tea de a sim i sub aceast activitate n fond cotidian i cenu ie puteri i pericole pe care de-abia le putem imagina; nelini tea de a ntrez ri lupte, victorii, suferin e, domina ii i servitu i ascunse n attea cuvinte tocite de ndelungata lor folosire. Ce este a adar att de periculos n faptul c oamenii vorbesc i c discursurile lor prolifereaz indefinit? Unde este, deci, primejdia? Evident, exist multe alte proceduri de control i de delimitare a discursului. Acela despre care am vorbit pn acum se exercit cumva din exterior: ele func ioneaz ca sisteme de excludere; ele privesc, n mod sigur, acea parte a discursului care pune n joc puterea i dorin a. Cred c putem izola un alt grup de proceduri. Proceduri interne, ntruct chiar discursurile exercit propriul lor control; proceduri care joac mai degrab rolul de principii de clasificare, de ordonare, de distribu ie, ca i cum, de aceast dat ar fi vorba de a st pni o alt dimensiune a discursului: aceea a evenimentului i a hazardului. n primul rnd, comentariul. Presupun, f r s fiu ns foarte sigur, c nu exist nici o societate care s nu dispun de povestiri majore ce sunt repetate i supuse varia iei. Formule, texte, ansambluri ritualizate de discursuri care sunt recitate n circumstan e bine determinate; lucruri spuse odat i p strate ca atare, ntruct li se atribuie ceva secret i o bog ie de semnifica ii. Pe scurt, putem presupune c exist de obicei, n orice societate, un soi de denivelare ntre discursuri: discursuri care se zic n dev lm ia zilelor i dispar odat cu actul pronun rii lor; i discursuri care stau la originea unui anumit num r de noi acte de vorbire care le reiau, le transform i vorbesc despre ele, pe scurt, discursurile care n mod indefinit, dincolo de formularea lor, sunt spuse, r mn spuse i sunt nc de spus. n sistemul culturii noastre, le cunoa tem: sunt textele religioase i juridice, sunt de asemenea acele texte curioase dac lu m n considerare statutul lor pe care le numim literare; ntro anumit m sur , sunt texte tiin ifice. 67

Este sigur c acest decalaj nu e nici stabil, nici constant, nici absolut. Nu se poate spune c ar exista, pe de o parte, categoria dat odat pentru totdeauna, a discursurilor fundamentale i creatoare i, de cealalt parte, masa discursurilor care se repet , gloseaz comenteaz . Multe texte majore se tulbur , se nce o eaz i i dispar n timp ce, uneori,

anumite comentarii vin s le ia locul. De i valorile i se schimb mereu, func ia r mne: principiul unui decalaj este mereu repus n joc. Dispari ia radical a acestei denivel ri nu poate fi niciodat dect joc, utopie i angoas . Joc borgesian, al unui comentariu care nu va fi altceva dect reapari ia cuvnt cu cuvnt (dar de data aceasta solemn i a teptat ) a ceea ce este comentat; sau nc , joc al unei critici care ar vorbi la infinit despre o oper care nu exist . Vis liric al unui discurs care rena te n toate punctele sale, absolut nou i inocent i care reapare cu toat prospe imea pornind de la lucruri, de la sentimente i de la gnduri. Angoas a acelui bolnav al lui Janet, pentru care cel mai nensemnat enun era, ca i cuvntul evangheliei, t inuitor de inepuizabile comori de sens, meritnd a fi relansat, renceput, comentat la nesfr it. Cnd m gndesc, - spunea el de ndat ce citea i asculta ceva cnd m gndesc la aceast fraz care va disp rea n eternitate i pe care poate nu am n eles-o pe deplin Dar cine nu vede c aici e anulat doar unul din termenii rela iei i nicidecum raportul nsu i? Raport care se modific nencetat de-a lungul timpului raport care, ntr-o epoc dat , ia forme multiple i divergente; exegeza juridic este foarte diferit de comentariul religios; una i aceea i oper literar poate da na tere unor tipuri de discurs foarte diferite: Odiseea, ca text prim, e repetat ntr-o aceea i epoc , prin traducerea lui Brard, prin nesfr ite explica ii de text, prin Ulysse de Joyce. Pentru moment a vrea s m limitez la a indica faptul c , n ceea ce se nume te n mod global comentariu, decalajul dintre textul prim i textul secund joac dou roluri care sunt solidare. Pe de o parte, el permite construirea de noi discursuri (n mod indefinit): proeminen a textului prim, permanen a lui, statutul s u de discurs mereu reactualizabil, sensul multiplu i ascuns pe care consider c -l de ine, resursele t inuite i bog ia esen ial care i sunt atribuite, toate acestea ntemeiaz o posibilitate deschis de a vorbi. Dar, pe de alt parte, comentariul nu are alt rol, oricare ar fi tehnicile ntrebuin ate, dect acela de a spune n sfr it ceea ce era articulat n t cere acolo. Potrivit unui paradox pe care l disloc mereu, dar pe care nu-l poate evita niciodat , comentariul trebuie s spun pentru prima dat ceea ce totu i era spus, i s repete f r ncetare ceea ce totu i n-a fost niciodat spus. Fream tul indefinit al comentariilor este determinat interior de visul unei repet ri mascate: la orizontul ei, poate c nu e nimic altceva dect ceea ce era aceast repetare n punctul ei de pornire, adic simpla 68

recitare. Comentariul conjur

hazardul discursului, atribuindu-i o func ie special : prin

comentariu este permis spunerea a ceva diferit de textul nsu i, dar cu condi ia ca ceea ce e spus i, ntr-un anume fel, des vr it s fie nsu i textul. Multiplicitatea deschis , aleatoriul sunt transferate prin intermediul principiului comentariului de la ceea ce s-ar risca s se spun c tre num rul, forma, masca, circumstan a repet rii. Noul nu const n ceea ce e spus, ci n evenimentul rentoarcerii sale. Cred c exist un alt principiu de rarefiere a unui discurs. El este pn la un anumit punct complementarul primului: n eles, desigur, nu ca fiind individul vorbitor care a pronun at sau a scris un text, ci ca principiu de grupare a discursurilor, ca unitate i origine a semnifica iilor acestora, ca sediu al coeren ei lor. Acest principiu nu ac ioneaz peste tot i nici n mod constant. Exist pretutindeni n jurul nostru o mul ime de discursuri care circul f r a- i datora sensul i eficacitatea unui autor c ruia s -i fie atribuite; limbajul cotidian care dispare la fel de repede precum apare; decrete i contracte care au nevoie de semnatari, dar nu de autor; re ete tehnice care se transmit n anonimat. Dar n domeniile n care este o regul ca textelor s li se atribuie un autor - literatur , filosofie, tiin se vede c aceast atribuire nu joac ntotdeauna acela i rol. n ordinea discursului tiin ific, n Evul Mediu, atribuirea unui autor era indispensabil , c ci reprezenta un index de adev r. Se considera c o propozi ie i datoreaz chiar i valoarea tiin ific direct autorului. ncepnd cu secolul al XVIII-lea, aceast func ie s-a estompat din ce n ce mai mult n discursul tiin ific: ea nu mai func ioneaz acum dect pentru a da un nume unei teoreme, unui efect, unui exemplu, unui sindrom. n schimb, n ordinea discursului literar ( i ncepnd cu aceea i epoc ) func ia autorului s-a consolidat f r ncetare: toate acele povestiri, toate acele poeme, toate acele drame i comedii care n Evul Mediu erau l sate s circule ntr-un anonimat cel pu in relativ, iat c acum sunt puse n discu ie i li se cere s spun de unde vin, cine le-a scris. Se cere ca autorul s dea seama de unitatea textelor care sunt adunate sub numele lui; i i se cere acestuia s dezv luie (sau m car s posede) sensul ascuns care le str bate; i se cere s - i lege textele de via a personal , de experien ele tr ite, de istoria real care le-a v zut n scndu-se. Autorul este cel ce d nelini titorului limbaj al fic iunii unitatea, punctele nodale de coeren , inser ia n real. tiu bine c mi se va spune: Dar aici vorbi i de acel autor pe care critica l reinventeaz ulterior, dup ce survine moartea i cnd nu mai r mne dect o mas nclcit de scrieri indescifrabile; e necesar atunci pu in ordine n toate acestea; sunt necesare un proiect, o coeren , o tematic pe care le pretindem de la con tiin a i via a unui autor, ce-i drept cam fictiv. Dar aceasta nu-l mpiedic pe autorul real s fi existat ntr-adev r, acest 69

om care izbucne te din mijlocul tuturor cuvintelor uzate, aducnd n ele geniul s u ori dezordinea sa. A nega existen a individului scriitor i inventator ar fi, desigur, absurd. Dar cred c , cel pu in de la o anumit epoc ncoace, persoana care ncepe s scrie un text la orizontul c ruia bntuie o virtual oper , reia pe cont propriu func ia autorului: ceea ce scrie i ceea ce nu scrie, ceea ce schi eaz chiar i cu titlul de ebo , de ciorn provizorie, i ceea ce va l sa nescris pentru c nu este interesant tot acest joc al diferen elor este prescris de func iaautor. Aceast func ie este fie preluat din epoc , fie modificat de autorul nsu i. C ci el poate foarte bine s r stoarne imaginea tradi ional pe care o avem despre autor: n tot ceea ce ar fi putut spune, n tot ceea ce spune n fiecare zi, n fiecare clip , scriitorul i decupeaz profilul nc tremur tor al operei pornind tocmai de la o nou ipostaz a autorului. Comentariul limita hazardul discursului prin jocul unei identit i care avea forma repet rii i a aceluia i. Principiul autorului limiteaz acela i hazard prin jocul unei identit i care are forma individualit ii i a eu-lui.

70

Vasile FLORESCU, Rhetorica rediviva, n RETORICA I NEORETORICA. GENEZ . EVOLU IE. PERSPECTIVE, Ed. Academiei Romne, Bucure ti,1973, p. 11-37 Rhetorica rediviva Revalorificarea mo tenirii culturale cu scopul de a stimula progresul sau de a evita o r sturnare a ordinii stabilite este un procedeu str vechi. Sofistica a doua, n cultura greceasc , antiquariismul, n cea latin , micile rena teri medievale, ca i Rena terea cea mare sunt exemple ndeob te cunoscute, i ele dovedesc c cu adev rat noi. O cercetare ct de fugar ne aduce la observa ia c ast zi, pentru a se pune cap t sau m car pentru a se mic ora criza n care se zbate cultura burghez , dou solu ii bazate pe revalorificarea mo tenirii culturale i disput ntietatea. Una, ceva mai nou , propune revalorificarea mo tenirii medievale, mai precis a scolasticii i a tomismului, concentrnd n acela i timp aten ia asupra aspectelor negative ale Rena terii i umanismului renascentist, cu scopul declarat de a opera o a a-zis demitizare n con tiin a publicului larg. Ceea ce nu poate fi negat n aportul Rena terii i umanismului corespunz tor este minimalizat sau pus cu mai mult sau mai pu in abilitate pe seama Evului Mediu, Rena terea nefiind altceva dect o prelungire a epocii de mijloc, de care nu s-ar putea deosebi dect cel mult prin aspectele ei negative. n linii mari, aceast mi care este cunoscut sub numele de neospiritualism. Ea este propagat de reviste cu autoritate i num r adep i de mare prestigiu, care nu sunt ntotdeauna numai medievi ti celebri prin erudi ie, ci i gnditori care au alte puncte de pornire, dar se ntlnesc cu primii n concluziile generale ale operelor lor. n ciuda intensei activit i pentru reabilitarea i revalorificarea spiritualit ii medievale, mi carea mai veche, care propune revalorificarea mo tenirii antice, cunoa te o amploare crescnd . Prestigiul unor militan i de mare merit, care nu se m rginesc la erudi ia filologic sau la istoria i filozofia culturii, i confer aureol i contribuie la atragerea sprijinului activ al tuturor celor pentru care rentoarcerea la spiritualitatea medieval reprezint o primejdie nu numai pentru ordinea stabilit , ci i pentru om i umanitate n general. Totu i, mi carea pentru revalorificarea culturii antice n-a ie it nici ast zi din domeniul generalit ilor seduc toare care o caracterizeaz chiar de la nceput. De la Winckelmann i Goethe la Stenzel, Jaeger i Marrou, eforturile partizanilor ei n-au avut alt rezultat n afar de i n aceast privin pu ine sunt metodele

71

acela de a propune o imagine mereu corectat a Antichit ii. Ceea ce este clar n aceast mi care este convingerea tuturor c lumii greco-latine i se datoreaz cuceriri definitive, nu tranzitorii, ale geniului uman, i c omenirea nu se poate dispensa de ele f r riscul de a se nstr ina de sine ns i i de a- i pricinui suferin . Dar ce anume s lu m din cultura antic i cum s folosim ast zi acest tezaur? Iat ntreb ri la care nici teoreticienii neoclasicismului, nici cei ai neo-umanismului n-au r spuns n mod satisf c tor, c ci o restitutio in integrum, a a cum o visau unii dintre umani tii Rena terii, nu mai este pentru nimeni posibil azi. Cnd, n rare cazuri, se ncearc o schi are de program sau se propune vreo metod , disensiunile se adncesc i mai mult, astfel c discu iile nu duc la nici un rezultat practic. O dat intrat n faza consuma iei excesive, lumea capitalist nu mai poate concepe neoclasicismul sau neoumanismul ca orient ri apte de a se impune i de a influen a ntr-un fel oarecare dezvoltarea tiin elor sociale. Exist totu i o mi care independent de cele la care ne-am referit mai sus, care ncearc i chiar a reu it s ias din domeniul generalit ilor seduc toare, dar inoperante, ale acestor direc ii. Este mi carea pe care am putea s o numim neoretorica. Promotorii ei nu afi eaz o idealizare a lumii greco-latine, ci se limiteaz la revalorificarea retoricii, aceast disciplin uitat n vremea noastr , dar att de caracteristic pentru antichitatea greco-latin . Pentru adep ii acestei mi c ri, retorica nu ofer un ideal formativ, cum oferea n Antichitate, i nici un re etar destinat oratorilor i apoi oric rui mnuitor al prozei, cum a fost cazul pentru Antichitatea trzie, pentru epoca medieval i pentru cea rinascimental . Dup ei, retorica ofer un corpus de cuceriri de un alt ordin, mult mai important dect s-a crezut, a a c nimic nu ndrept e te dispre ul i uitarea care au nv luit-o datorit atacurilor necru toare la care a fost supus din partea empirismului, iluminismului i romantismului. O parte din aceste cuceriri se adeveresc a fi i ast zi utile, iar altele merit s fie reluate i adncite spre folosul filozofiei i multora din restul tiin elor sociale. De i recent , mi carea neoretoric urm rit nu numai n logic general , n stilistic politic este impresionant ca amploare. Ea poate fi i n teoria cunoa terii, ci i n filozofia dreptului, n lingvistica

i n critic literar . Mai mult: corpusuri de norme empirice, cum sunt tiin e n cel mai riguros sens al termenului datorit

cele referitoare la reclama comercial marketing, tehnica afi ajului etc. sau la propagand i religioas , tind s devin revalorific rii i dezvolt rii unora dintre cuceririle vechii retorici. O ct de sumar investiga ie n aria semantic a termenului retoric ne duce la constatarea c amploarea mi c rii poate fi urm rit afirmarea romantismului n literatur i n adncime. Se tie c lupta pentru s-a dus sub lozinca libert ii n art . Aceasta 72

presupune abolirea tuturor regulilor codificate de retoric

i acolitul ei, poetica. Singura

constrngere admis era aceea a gramaticii. Guerre la rhtorique et paix la grammaire proclamase Hugo, i cu acesta declan ase procesul deprecierii unei discipline care dominase cu autoritate literatura francez de pn atunci. Retorica devine o disciplin inutil d un toare, care avea s fie scoas din nv i chiar mnt n mai toate rile. C tre sfr itul secolului

trecut, Renan o numea lart prtendu de bien dire i la seule erreur des Grecs, explicnd nfrngerea din 1871 i prin prec derea care i se acordase n coala francez .1 Afirma ia lui Renan reflect consecin a succesului concep iei formative realiste (Realbildung), care ncepuse s se afirme n perioada de ascensiune a burgheziei n dauna concep iei formaliste (Formalbildung), caracterizat de prec derea acordat disciplinelor literare, printre care retorica de inea locul de frunte. Privit din acest punct de vedere, deprecierea retoricii cap t o semnifica ie mai larg , care dep e te aspectul de episod n concuren a dintre coala literar romantic i cea clasic . n mod firesc, accep iunea peiorativ devine dominanta ariei semantice a termenului. n 1947, pentru un filolog i istoric al culturii ca E. R. Curtius, aprecierea de maculatur i fantom nfior toare nc mai corespundea unei st ri de fapt, iar n 1950, pentru un Louis Brhier, aceea de instrument periculos nu con inea nici o exagerare.2 Dispre ul pentru aceast disciplin ajunsese att de mare, nct a dat na tere unei complete r sturn ri semantice a termenului. Pn mai de curnd se vorbea de retorismul romantic, de retorica romantic , adic de stilul afectat, bombastic i de a a-zisele envoles lyriques proprii mai tuturor scriitorilor care apar in acestei coli, a c rei doctrin literar era cu ostenta ie fundat pe antiretoric . Totu i, accep iunea peiorativ , dominant pn acum dou decenii, r mne central doar pentru o parte a publicului larg. Aprecierile favorabile, rarissime i timide pn n preajma ultimului r zboi mondial, s-au nmul it brusc n ultima vreme, iar tonul lor este departe de a fi re inut. Din numeroasele exemple pe care le avem la ndemn , re inem pe acela al lui H. I. Marrou, precum i pe acela al lui Pierre Guiraud ca mai semnificative i mai cunoscute, fiindc au ap rut n lucr ri de mare circula ie. Pentru noi, modernii, - scria Marrou -, retorica este sinonim cu artificiu, nesinceritate, decaden . Aceasta, poate, fiindc pur i simplu n-o mai cunoa tem i c am devenit ni te barbari. Trebuie s compar m retorica cu alte sisteme de conven ii, pe care, n alte epoci clasice, le-au avut celelalte arte: s ne
Discours et confrences, Paris, Calman Lvy Editeurs, 1935, p. 137 E. R. Curtius, Die europische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berna, Ed. Francke, 1954, p. 71-89; Louis Brhier, Le Monde byzantin, vol. III, Paris, Ed. Albin Michel, 1950, p. 333
2 1

73

gndim la legile perspectivei n pictur , la acelea ale armoniei n muzica noastr de la Bach sau Rameau la Wagner, la acelea ale versifica iei nc . Formalism, frivolitate, dar i denominator comun ntre toate spiritele acestei civiliza ii3. Pentru Pierre Guiraud, Retorica este altceva dect un simplu m nunchi de reguli; ea este expresia unei culturi (...); dintre toate disciplinele antice, ea este, cu siguran , cea care merit cel mai mult numele de tiin : amploarea observa iilor, precizia defini iilor i rigoarea clasific rilor ei constituie un studiu sistematic al resurselor limbajului, al c rui echivalent nu se vede nic ieri n restul cuno tin elor umane ale vremii aceleia4. Dup afirma ii ca acestea, numeroase i f cute de personalit i care s-au ilustrat n diferite domenii de cercetare, era firesc ca dorin a de revalorificare a retoricii s fie resim it de numero i gnditori, fapt care s-a i ntmplat. Este de la sine n eles c nu dorin a unora a declan at revirimentul retoric la care asist m. Cauzele sunt numeroase i adnci, de i nu neg m c reabilitarea retoricii este pentru unii dintre partizanii ei doar o mod . ns ceea ce trebuie s re inem deocamdat este faptul c nu filologilor clasici ti se datoreaz acest reviriment retoric i nici autorilor de manuale de stilistic , de i ei alc tuiesc o categorie de cercet tori care n-au neglijat niciodat aceast disciplin . n definitiv, ce datoreaz neoretorica unui Volkmann, unui Baldwin, unui Navarre sau unui Grierson? Reabilitarea retoricii se datoreaz n special filozofilor, adic tocmai adversarilor care au comb tut-o cu nver unare timp de peste dou milenii. Dac n 1952, Ch. Parelman deplngea faptul c termenul retoric nu este nregistrat n celebrul Vocabulaire de philosophie al lui Lalande, dac , n 1956, Paolo Rossi repro a lui Guido de Ruggiero c ntruna din principalele sale lucr ri expediaz problema retoricii rinascimentale n numai opt pagini, ast zi situa ia este alta. Retorica a devenit pentru mul i o cale de a scoate filozofia din impas i de a oferi baze mai favorabile adncirii rela iilor interdisciplinare. Ultimele rnduri scrise de Emile Brhier au fost prefa a, ntrerupt n mijlocul unei fraze, acordat lucr rii Rhtorique et Philosophie semnat de Ch. Perelman i L. Olbrechts-Tyteca. Noile dic ionare filozofice, cum sunt, de pild , importanta Enciclopedia filosofica, cel datorat lui Ferreter Mora, ca i acela al lui Dagobert D. Runes and 72 autorities, foarte consultat n lumea anglofon , se gr besc s o nregistreze n ultimele edi ii. Excep ie face Lalande, care nc nu a nregistrat termenul n edi ia din 1968, ultima pe care o cunoa tem. Sunt, desigur, i alte excep ii, dar cea mai surprinz toare de care avem cuno tin
3 4

o prezint

marea

H. I. Marrou, Historie de lducation dans lantiquit, Paris, Ed. du Seuil, p. 306-307 Pierre Guiraud, La Stylistique, Paris, P.U.F., 1967, p. 24, 29

74

Encyclopedie of Philosophy, publicat sub direc ia lui Paul Edwards de c tre Mac Milan Company (Londra New York, 1967). Aceast monumental lucrare, cu merite excep ionale, este totu i n unele privin e, a a cum s-a remarcat de c tre mul i recenzen i, n urma cu un an i cu o idee5. Redactorii ei n-au sesizat adnca noutate pe care o reprezint apari ia attor lucr ri de mare prestigiu consacrate teoriei argumenta iei i nfiin area de catedre speciale de argumenta ie i retoric la mai toate universit ile occidentale, ba nc i la noi, c ci, ncepnd cu 1971, la facult ile de drept studiul logicii i al retoricii este obligatoriu. A adar, Rhetorica rediviva este una dintre caracteristicile cele mai importante ale culturii actuale. Vom ar ta la locul cuvenit ce ni se pare valabil i nu n aceast vast ac iune de reabilitare, ale c rei propor ii nc n-au atins punctul culminant. Deocamdat semnal m faptul c se face abuz de termenul retoric i c erori i confuzii flagrante, proprii veacurilor trecute, d inuie i azi, mpiedicnd afirmarea complet a elementului pozitiv pe care l comport neoretorica. Pu ini tiu azi ce este de fapt aceast disciplin , i mai ales stilisticienii i adep ii unei anumite orient ri caracteristice criticii literare occidentale se fac vinova i de men inerea unui surprinz tor climat de confuzie. Explica ia o g sim n faptul c istoria acestei discipline n-a fost complet scris , iar din ct s-a scris numai anumite capitole sunt valabile, c ci punctul de vedere care a dominat a fost cel ngust filologic. S-a nr d cinat ideea c retorica a fost ceea ce n epoca modern se n elege prin stilistic . Novalis vorbea de Stylistik oder Rhetorik, Heiling de praktische Rhetorik, adic de stilistic , iar Worcester de o treatise on style, adic de retoric 6. Dup aproximativ 160 de ani, n plin avnt neoretoric, o distins cercet toare latino-american face aceea i confuzie, n elegnd prin stilistic nu chiar o retoric tout court, ca Novalis i Worcester, ci o nueva retrica, pe care o define te n cel mai tradi ional mod cu putin n aceast epoc , caracterizat totu i de neoretoric : Retorica studiaz genurile, stilurile i figurile //. Dar retorica e nu numai analiza i gramatica expresiei literare, ea este i un tratat de compozi ie.7 Cazul citat mai sus nu este unic. Pe parcurs vom oferi i alte exemple care dovedesc c , pentru unii, neoretorica nu e dect o etichet nou pentru o disciplin veche, la mod de

5 Cf. Vasile Florescu, Reflec ii fugare pe marginea unei enciclopedii filozofice, n Revista de filozofie, Bucure ti, 1969, tom. 16, nr. 3, p. 388-391 6 Apud Guiraud, op. cit., p. 6 7 Cecilia Hernandez de Mendoza, Introduccion a la estilistica, Bogota, Instituto Caro y Cuervo, 1962, p. 61-63. Aceea i ngust n elegere a retoricii o g sim i la Guiraud; La stylistique est un rhtorique moderne sous sa double forme: une science de lexpression e une critique des styles individuels (op. cit., p. 6). Recenznd cartea lui t. Munteanu, Stil i expresivitate poetic , D. Macrea men ine confuzia dintre retoric i stilistic , ba nc nu mai deosebe te disciplina noastr nici m car de poetic : Poetica sau retorica, disciplin cu o vechime de peste dou mii de ani Ea (cartea recenzat ) face i un succint istoric al poeticii romne ti, sub numele modern de stilistic (Romnia literar , nr. 32, din 3 august 1972)

75

acum, de unde concluzia gen La Palice: nu po i n elege neoretorica dac nu tii ce a fost cu adev rat retorica. Pentru sesizarea ansamblului problemei vom face o anticipare, dar nu definind retorica, ci pornind de la faptul c de-a lungul celor dou milenii i jum tate care s-au scurs de la constituirea ei, s-au propus sute de defini ii. Ele se pot grupa ns n trei tipuri, reductibile fiecare la cte o formul mai pregnant , care a circulat mai mult i care reflect una dintre cele trei faze mari ale istoriei acestei discipline. Desigur, viziunea istorist a acestei probleme este foarte susceptibil de a gre i, reducnd diversitatea la o unitate riscul este minim, i riguroas , care, practic, n-a existat niciodat . Dar n cazul de fa cititorul se va convinge singur c afirma ia noastr nu este exagerat . Prima defini ie este aceea de creatoare a persuasiunii pe care Platon o atribuie lui Gorgias, dar care a circulat mult n Antichitate i ca fiind a lui Isocrate, de i nc din vremea lui Quintilian s-au formulat ndoieli serioase asupra acestei atribu ii. Platon, Isocrate, Aristotel, Eudor, Hermagoras, Ariston, Apollodor i Cicero, ca s nu ne oprim dect la principalii autori de tratate sau numai teoreticieni, au notat, cu mici diferen e, faptul c nucleul no iunii de retoric sau a a-zisul officium oratoris, l constituie persuasiunea, fie n toate domeniile de activitate, fie numai n cel politic i judiciar. Al doilea tip de defini ie, caracterisitic frazei postciceroniene pn la scolastic , marcheaz o deplasare vizibil a interesului spre comunicarea propriu-zis i mai ales spre mijloacele prin care ea se realizeaz . Persuasiunea apare rar ca not a defini iei, i nici obiectul ei nu este amintit prea des. Cea mai pregnant formul este aceea pe care a impus-o Quintilian: ars sau scientia bene dicendi, adic ansamblul de reguli tehniciste, mai precis tiin ifice, nu empirice, care fac ca o comunicare s fie perfect . Bene se refer att la rezultatul comunic rii, ct i la calitatea ei estetic . Formule ca apte dicere sau recte dicere, i ele numeroase n faza incipient a perioadei respective, sunt treptat-treptat umbrite de bene dicere n sensul de pulchre, retorica devenind deci mai mult o art a vorbirii elegante ars pulchre loquendi. n celebra defini ie a lui Theodor din Gadara, raportat de Quintilian, persuasiunea este men ionat ca obiectiv posibil in quoque potest nu obligatoriu, accentul c znd pe mijloacele care fac ca un discurs s fie perfect estetice te. Retorica este deci: arta inven iei, alegerii, exprim rii cu ornamente convenabile, care poate servi la a convinge...8. Retorica nu mai este sau este mai pu in o art a persuasiunii, adic cu dominante implica ii
8

Ars inventrix et judicatrix et enuntiatrix decente ornatu, quod in quoque potest sumi persuabile (Inst. Orat., II, XV, 21). Notarea persuasiunii ca element fundamental al actului retoric mai apare la compilatori, cum sunt Cassiodor i Isidor din Sevilla, ba nc i mai trziu.

76

filozofice. Promovnd ornarea ca not esen ial a no iunii de act retoric, teoreticienii acestei epoci opereaz o vizibil deplasare a disciplinei noastre din aria filozofiei n aceea a problematicii literare propriu-zise. A treia defini ie este aceea de ars ornandi, foarte des ntlnit n Evul Mediu i chiar mai trziu. n celebrele versuri mnemotehnice care enumerau artele liberale i expuneau n modul cel mai succint cu putin 18379. Sunt, desigur, i n aceast perioad unele voci discordante. Brunetto Latini o define te astfel: rectorique est une science ki nous ensegne bien, plainement et parfaitement dire es choses communes et es prives, et toute sa entention est a dire paroles en tel maniere que len face croire ses dis a ceaus qui les oient. Trecnd peste alte cteva excep ii nesemnificative, vom reaminti pe aceea din 1675, a lui Pre Lamy (Bernard), din ordinul oratorienilor, autor al unui celebru tratat, intitulat foarte sugestiv Lart de parler. Oratorianul protesteaz mpotriva definirii retoricii ca art de bien dire pour persuader pe motiv c nu exist art care s te nve e s nu faci bine ceva, i c unica func ie a limbii este ob inerea acordului ascult torului la tezele vorbitorului. Aceasta ar motiva nu numai excluderea lui bene bien din defini ia tradi ional , ci i renun area la inutila indica ie privind persuasiunea. Cam n aceea i epoc , Bourdaloue i Le Gras insist , n tratate nu de prea mare autoritate, asupra interdependen ei dintre bien dire i persuader, problematiznd mai mult dect al ii asupra implica iilor etice ale artei oratorice. La nceputul secolului nostru, un autor italian pe nedrept uitat Giuseppe Prezzolini, Larte di persuadere, 1906 tia c retorica este ceva mai mult dect arta care arat Come adornare il mio pensiero, cum i intitula manualul un A.G. Bertolotti (Bergamo, 1926); la fel i un alt precursor nedrept it de istorie cum este Carlo Michelstaedter, autor al unei lucr ri intitulate La persuasione e la retorica (Firenze, 1922). Dar toate aceste voci sunt numai aparent discordante, c ci ele nu fac altceva dect s repun n circula ie locuri comune ale retoricii antice, f r s reu easc s modifice soarta acestei discipline. rostul fiec reia, retorica este indicat astfel: rhet verba colorat, ceea ce arat c ea a devenit o stilistic practic , a a cum o va defini Heiling n

Iat cele dou versuri pe care le transcriem cu indicarea n paranteze a elementului suprimat n original: Gram(atica) loquitor; dia(lectica) vera docet; rhet(torica) verba colorat; mus(ica) canit; ar(rithmetica) numerat; ge(ometria) ponderat; as(tronomia) colit astra, adic gramatica vorbe te, dialectica inva adev rul, retorica mpodobe te cuvintele, muzica cnt , aritmetica num r , astronomia studiaz stelele (Detalii la J. E. Sandys, History of Classical Scholarship, Cambridge, 1921, p. 149, i passim). n unele manuscrise, n loc de rhet verba colorat ntlnim rhe verba ministrat, ceea ce arat c retorica este confundat cu gramatica, n eleas i atunci ca enarratio poetarum.

77

Pozi ia lui Lamy, Bourdaloue i Le Gras nu reflect numai o ngust n elegere a func iei limbii sau numai atitudinea tradi ional a teoreticienilor cre tini, pentru care arta ca art este susceptibil de p cat ars inflat. Ea reflect i o surprinz toare nen elegere a uneia oratoria dintre cele mai indiscutabile cuceriri ale retoricii vechi, pe care era fundat

epidictic : anume c actul comunic rii poate fi simultan i fapt de art , vorbitorul innd s arate nu numai ce dore te din partea ascult torului, ci i s atrag aten ia acestuia asupra felului n care este el solicitat, fapt redescoperit cu brio azi de Roman Jakobson i noua critic francez . Dar chiar dac am multiplica exemplificarea, pozi ia aceasta r mne izolat , c ci n istorie nu cantitatea de documente care atest un fapt este sursa caracterului s u de fapt istoric, adic semnificativ. n elegerea retoricii ca ars ornandi n epoca la care ne referim este covr itoare i n sens calitativ, nu numai cantitativ. Exemplul cel mai gr itor l ofer tratatul din 1805 al lui Domairon, care rezum perfect atitudinea general fa de aceast disciplin . Retorica a devenit o tehne a decora iei, un fel de art a Glycerei: lart de distribuer des ornaments dans un ouvrage de prose. Numai n aceast perioad au fost posibile lucr ri cum este aceea a lui R.P.Daire, Les piths franaises renges sous leurs substantifs, pe care autorul o prezint drept ouvrage utile aux potes et aux orateurs (Lyon, 1759). Dup cte tim, cercet torii recen i ai tratatelor franceze de retoric n-o citeaz , de i ea este, f r ndoial , unul dintre cele mai semnificative fapte pentru istoria retoricii. Lucrarea lui R.P.Daire este destinat s u ureze la maximum a a-zisa ornare, c ci doritorul cu avea dect s deschid dic ionarul la substantivul respectiv pentru a g si ornamentele recomandate. A adar, procesul literaturiz rii retoricii, nceput nc din epoca postciceronian , este definitiv ncheiat n Evul Mediu, cnd sinonimia acestei discipline cu stilistica n terminologia epocii respective, cu gramatica devine unanim acceptat transform rii ei n disciplin
10

. n linii mari,

istoria acestei discipline, care i-a nceput lunga ei carier ca disciplin filozofic , este istoria literar . Revirimentul neoretoric la care asist m implic i n redescoperirea i valorificarea creatoare a unora dintre cuceririle ei ca disciplin filozofic , oferind baze noi pentru adncirea rela iilor interdisciplinare. n lingvistica general critica literar recent new criticism i la nouvelle critique , nu poate fi vorba de o neoretoric propriu-zis , c ci n acest domeniu exist o continuitate. n definitiv, s-a vorbit
10 nc de la constituirea ei ca disciplin sistematic , gramatica nu a fost numai o tehn a scris-cititului, ci i o teorie literar cu ample preocup ri de critic i interpretare a marilor oratori, a a cum rezult din defini ia lui Dionisie Tracul, p rintele ei, i din i mai celebra defini ie a lui Quintilian: recte loquendi scientia et enarratio poetarum (I, IV, 2). La Cassiodor, ntrep trunderea dintre gramatic azi am zice stilistic i retoric este att de puternic , nct separa ia este dificil : gramatica vero est peritia pulchre loquendi ex poetis illustribus auctoribusque collecta; officia eius est sine vitio dictionem prosalem metricamque componere (Inst., II, I, 1). Vom da detalii mai ample n capitolul IV (n carte, n.n.)

78

ntotdeauna despre figuri i tropi, despre genuri sau despre structura compozi ional a unei opere literare. Singura nnoire, este drept, foarte spectacular , const n faptul c lingvi tii i criticii literari care pornesc de la aceast disciplin au descoperit, ca celebrul personaj moliresc, c ceea ce fac, este, n fond, retoric . Noua critic , fie ea de nuan american , fie ea de nuan francez , o recunoa te cu entuziasm, dar a ntrebuin a termenul neoretoric numai pentru att de pu in lucru ni se pare un abuz terminologic i un obstacol n calea adev ratei nnoiri. Vom vedea n capitolele urm toare cum retorii m run i, cu orizont ngust-tehnicist, pe care Cicero i numea cu dispre justificat grecotei graeculi - au contribuit la deprecierea acestei discipline care a oferit prima baz de organizare temeinic a rela iilor interdisciplinare. Ar fi o eroare deci, dac n-am atrage aten ia asupra pericolului pe care l reprezint reapari ia compila iilor cu liste de figuri i tropi datorate grecoteilor moderni, pentru care retorica nu este dect o disciplin redevenit la mod , apt s ofere o promi toare business. Ar tnd cum i de ce s-a transformat ea din disciplin larg filozofic n disciplin literar vom u ura n elegerea adev ratei nnoiri pe care o reprezint reabilitarea ei actual vom preveni transformarea nnoirii reale n mod trec toare. Geneza retoricii Pn pe la sfr itul secolului trecut nc se mai credea c retorica este o crea ie exclusiv greceasc . Cercet ri mai atente au dovedit ns c , n virtutea legii unit ii de dezvoltare a societ ilor omene ti, retorica nu este str in nici vechii culturi chineze, nici celei indice, de i n condi iile specifice acestor culturi abia s-a putut dep i faza elementar pe care o reprezint eristica11. i

Unele referin e privind locul retoricii n cultura chinez la A. Forke, Geschichtle der alten chinesischen Philosophie, Hamburg, 1927, care ntrebuin eaz primul termenul de sofisticat n leg tur cu un grup de logicieni din secolele III, IV . e. n.; altele la Marcel Granet, La pense chinoise, Paris, Ed. La renaissance du livre, 1934, p. 432-445; puternic atitudine antiretoric la Confucius, foarte asem n toare cu cea cre tin i cea popular de pretutindeni, de i importan a cercet rii cuvintelor era i pentru acest gnditor la fel de mare ca i pentru sofi tii Helladei. Detalii interesante la Wang Tao, La pense humaniste chez les lettre confucens, n Diogne, nr. 13, 1956, p. 127-129; alte referin e la I. Kon Pao Kan, Deux sophistes chinois, Paris, P.U.F., 1953, care insist asupra similitudinii de preocup ri, metode i orient ri dintre sofistica chinez i cea greceasc . O sumar i cu multe inexactit i descriere a unor tratate de retoric sanscrit n vechea lucrare a lui L. Renfort, La rhtorique sanscrite, Paris, 1884. Pentru locul retoricii n gndirea arab vezi Grammaire et thologie chez Ibn Hazm de Cordoue, Paris, Ed. Vrin, 1956, p. 105-106, 195-215; Jamal Mouhasseb, Essai sur la classification des sciences, Damasc, 1953, care d numeroase informa ii privind locul retoricii n clasific rile tiin elor propuse de Al. Farabi, Al. Khawarzmi i al ii gnditori, p. 21-24; cu totul dep it vechea lucrare de sintez a lui Garcin de Tassy, Rhtorique de lorient musulman, Paris, 1873. Pentru sesizarea rolului gndirii arabe n orientare antiretoric a medievalilor occidentali, vezi excelenta lucrare a lui G. Qauadri, La philosophie arabe dans lEurope mdivale des origines Averros (trad.) Paris, Ed. Payot, 1960, p. 204 i urm., p. 219 i urm.

11

79

nc din Antichitate s-a schi at teoria a a-numitei nzestr ri naturale a grecilor pentru art i filozofie i, binen eles, pentru vorbirea frumoas i conving toare. Grais ingenium, grais dedit ore rotundo loqui, notase Hora iu punnd bazele teoriei, cu aderen i i azi, a miracolului grec. E. R. Curtius aminte te des de aceast nzestrare natural pe care o recunoa te i latinilor, dar care ar lipsi popoarelor germanice12. W. D. Ross, excelent editor al retoricii lui Aristotel i autor al unor studii cu mari merite consacrate Stagiritului, aplic altfel aceast teorie. Pentru el, sursa retoricii n-ar sta n nzestrarea pentru elocven popor.13 Merit s fie amintit i o alt teorie care minimalizeaz rolul grecilor n constituirea retoricii ca disciplin . Ros de complexe de inferioritate na ional , ca mai to i romanii cul i din vremea sa, Cicero atribuie grecilor numai retorica de coal , adic o retoric rudimentar , ba nc nobil i d un toare, pe ai c rei profesioni ti i nume te cu dispre graeculi. Cealalt retoric , i folositoare fiindc se bucur de colaborarea filozofiei, trebuie considerat drept i presocratic .14 Aceast concep ie mai are i a grecilor, ci ntr-un spirit politic i procesiv, care ar fi adev rata caracteristic na ional a acestui

crea ie latin , de i dezvolt tradi ia isocratic

azi partizani. Un cunoscut istoric al umanismului cum este Toffanin consider Roma drept simbolul cel mai pregnant al retoricii. Pornind de la rolul covr itor pe care l-a avut aceast disciplin n cultura latin , el se simte ndrept it s opereze cu opozi ia Roma = retoric ; Atena = tiin . n felul acesta s-ar putea rezolva dilema ruptur continuitate, care d att de mult de lucru cercet torilor raporturilor dintre cultura medieval i cea rinascimental . Secolul XIII, scientist i antiretoric, ar merita numele de il secolo senza Roma, iar cel care marcheaz declinul Rena terii ar merita pe acela de fine del Logos15. S-a vorbit mult n Antichitate i se mai vorbe te i ast zi nc de o a a-zis retoric homeric 16. Originea acestui ciudat topos trebuie c utat n succesul extraordinar al epopeilor homerice, devenite foarte devreme nu numai culmea nedep ibil a artei literare, ci i un tezaur de cuno tin e pe baza c ruia s-ar fi organizat tiin ele propriu-zise. S-a stabilit obiceiul - adev rat tic al istoriografiei antice i chiar moderne - de a c uta nceputurile oric rei tiin e n textele homerice. nsu i Melanchthon credea c bazele astronomiei i filozofiei au fost puse de Homer n celebra descriere a scutului lui Achile, iar pe la 1700, Anthony Collins nc mai
12 13 14

Op. cit., p. 75 i urm.: Ein angeborenes Misstrauen gegen sie scheint dem Deutschen eigen. W. D. Ross, Aristote, Paris, Ed. Payot, 1930 (trad.), p. 374. Cf. A. Guillemin (M. Ile), Le legs de Cicron, n Revue des t. latins, Paris, 1955-1956, tt. XXXIII, XXXIV, p. 204 i urm., i 159 i urm. 15 G. Toffanin, Storia dellUmanesimo italiano, Bologna, Ed. Zanischelli, 1952 16 Cf. de exemplu, Marcel Delauny, Le plan rhtorique dans lloquence grecque dHomre Dmostne, Bruxelles, Ed. Palais des Acadmies, 1959

80

numea Iliada the epitome of all sciences and arts. Prin urmare nu trebuie s surprind faptul c i azi, pentru un Ren Schaerer, c ruia i se datoreaz interesante studii asupra culturii n cazul retoricii, ideea originii homerice avea cele mai mari anse s se impun , c ci textele epopeilor ofer multe nota ii privind instruc ia retoric pe care eroii ar fi primit-o n prima lor tinere e. Un vers din Iliada con ine chiar o aluzie destul de clar la concursurile de elocven care ar fi existat n epoca respectiv .18 Este de la sine n eles c aceste nota ii nu riguroas . Gorgias, Trasimach i puteau sc pa comentatorilor i c ele au servit ca puncte de plecare pentru mul i dintre gnditorii care au pus bazele retoricii ca disciplin Theodoros se intitulau elevi ai lui Homer, iar Platon, ca adversar f r cru are al retoricii psihologizante i literare, ironizeaz a a-zisele tratate de art oratoric pe care Nestor i Ulise le-ar fi compus n fa a Troiei n clipele lor de r gaz. nc din epoca de constituire a retoricii se ajunsese la stabilirea a dou tipuri de elocven Xenofon va vorbi de elocven a lui Socrate ca de o elocven studii despre retorica homeric c utnd s confuzie ntre elocven dovedeasc bazate pe arta lui Ulise, care de tipul Ulise.19 Mai trziu, faptul c Homer n-a fost un reu ea s conving n special pe cei mul i, i a lui Nestor, valabil mai ales n fa a regilor. Aphtonios, Hermogene, Telephos i al i autori din Antichitatea trzie au pus n circula ie teoretician empiric al acestei discipline, ci unul tehnicist. Evident, avem a face cu o i tehnica ei care este retorica. De asemenea, se uit c epopeile homerice au fost fixate relativ prin edi ii cvasioficiale tocmai n perioada de constituire a retoricii ca disciplin . Disputele dintre eroii epici, cu replici str lucitoare i discursuri abile, n m sura n care nu reprezint ad ogiri i remanieri trzii ale textului, sunt clar explicate dac avem n vedere categoria democra ie militar din terminologia marxist . F r o raportare riguroas la istoria textelor i la democra ia militar care a caracterizat perioada pe care ele o descriu nu putem n elege a a-zisa retoric homeric , care nu e dect un topos deosebit de seduc tor, la care istoriografia serioas ar trebui s renun e. O alt teorie privind geneza retoricii, de mare circula ie n Antichitate, are ca punct de plecare concep iile sociogonice care leag apari ia disciplinei care ne intereseaz de apari ia limbii. Un individ genial a creat limba, i o dat cu ea i retorica, cu ajutorul c reia al i oameni nzestra i au reu it s - i conving semenii s ias din s lb ticie i izolare i s
C. R. Schaerer, La prhistoire de la dialectique, n Revue de Mtaphysique et de Morale, Paris, 1952, juillet-septembre, p. 285-317 18 Iliada, XV, vv. 283-284: pu ini dintre tinerii s i tovar i l ntreceau cnd, n edin e, i disputau gloria elocven ei. Interpretarea versurilor acestea a dat totu i loc la discu ii. 19 Fedru, 261 b; Xenofon, Mem., IV, 6, 15.
17

antice, nse i nceputurile dialecticii sunt oferite de epopeea homeric .17

81

ntemeieze societ i cu obiceiuri stabile i legi. S-a sus inut ns

i ideea c limba ar fi fost

n scocit de Zeus la rug min ile lui Prometeu, protectorul genului uman i factorul ini ial n teoriile teologice referitoare la originile civiliza iei, iar elocven a, legat de numele lui Hermes, ar fi cauza principal a ie irii din s lb ticie.20 Quintilian va ncerca s corecteze aceast explica ie care face din retoric un dar divin sau o crea ie uman spontan , utiliznd teoria lui Epicur, reluat de Lucretius, referitoare la originea limbii. Natura este creatoarea limbii i prin urmare i a a a-numitei eloquentia naturalis. Retorica nu este altceva dect un fruct al observa iei i al efortului de a codifica rezultatele ei cu scopul de a spori eficien a elocven ei naturale. n acela i timp, ea este i instrumentul cu ajutorul c ruia genera iile noi i nsu esc experien a nainta ilor, fapt care i confer un loc de frunte n nv mnt. Ideea se va p stra i la Alcuin, care noteaz c s-a ie it din s lb ticie propter rationem et orationem, iar mai trziu, Hugo de St. Victor va face n al s u Didascalion o observa ie valabil pentru geneza oric rei tiin e : Erant prius et sermones communes et litterae; sed nondum recte loquendi vel disputandi praecepta data erat. Omnes enim scientiae prius erant in usu quam in arte. Cu toate acestea, ideea c retorica ar fi o crea ie semispontan a unui om de geniu, deci i s-ar putea stabili nceputurile absolute, este ntlnit aproape n toate studiile privind istoria acestei discipline. S-a v zut uneori n legea lui Solon privind obliga ia fiec rui mpricinat de a- i sus ine singur cauza n fa a judec torilor punctul de plecare n constituirea retoricii ca disciplin . Desigur, apari ia sau numai nmul irea logografilor - consilieri juridici i redactori de pledoarii pentru cei care nu i le puteau face singuri21 - datoreaz mult acestei legi, dar geneza retoricii este rezultatul unei cauzalit i mult mai complexe.

20 O rezumare a acestei tradi ii consemnat de Aelius Aristide, care o citeaz ca argument n favoarea retoricii ntr-unul din discursurile sale antiplatoniciene. Se pare c rolul elocven ei n geneza culturii a fost obiectul unei aprige i ndelungate polemici, pozi ia lui Epicur fiind un ecou al ei. Dup o noti a lui Diodor Siculul, Dicearc ar fi sus inut c oamenii se seam care au creat civiliza ia au fost numai n elep i i oameni de ac iune, nu i elocven i, c ci obiceiul de a face discursuri artistice a ap rut trziu. Texte semnificative i comentarii la F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, Basel, 1955. ntreaga problematic bine prezentat de Margherita Ismardi Parente, Techne, Momenti del pensiero greco da Plutarco ad Epicur, Floren a, Ed. La Nuova Italia, 1966, lucrare fundamental pentru problematica artelor n perioada respectiv . 21 Termenul logograf a denumit nti pe istoricul n proz , care glorifica cetatea natal . Ca i poetul epic, logograful n-avea nici o preocupare pentru adev r, legenda i faptele reale fiind n mod inten ionat amestecate, a a cum cerea o lung tradi ie literar i mai ales patriotismul local care l nsufle ea. Date noi despre logograful consilier juridic i redactor de pledoarii pentru clien i la Marius Lavency, Aspects de la logographie judiciare lpoque de Lysias n Revue dantiquit clasique, 1937, fasc. I, p. 125-135. Autorul crede c logografia nu era o fraud , iar termenul nu avea accep iunea peiorativ pe care s-au str duit s-o fixeze marii oratori, n special adversarii lui Isocrate, care i scria discursul fiindc era timid i nici n-avea vocea necesar rostirii lui n public. Cit m cazul unui alt celebru logograf de nevoie, Deinarchos, mare orator totu i, fost elev al lui Teofrast i Demetrios din Falera, care i scria discursurile, fiindc ntr-o vreme a fost lipsit de drepturi politice, fapt care nu-i ng duia s ia cuvntul n agora. Figureaz n canonul celor zece mari oratori alc tuit de gr m ticii alexandrini.

82

Reprezentan ii de seam ai patristicii, de cele mai multe ori oameni de oarecare cultur , considerau retorica i dialectica drept crea ii ale sofi tilor. Dar o lung tradi ie le spunea c primul sofist a fost Hermes, protector al literelor, dar i al ho ilor. i cum primii cre tini identificau pe zei cu diavolul, retorica i dialectica devin crea ii ale Satanei, primul i cel mai mare sofist, cum l va numi Sfntul Vasile n Omilia 22. Pornind, probabil, i de la etimologia pe care Platon o propune n Cratyl n leg tur cu termenul hades, care denumea l ca ul mor ilor, devenit la cre tini iadul - a nl n ui totul triumfnd nu prin for a brutal , ci prin iretenie i vorbe dulci -, nu numai de la tradi ia iudaic , c derea n p cat a genului uman este privit de primii cre tini ca rezultat al dialecticii i retoricii abile a diavolului, care lund forma arpelui - serpens autem erat callidior cunctis animantibus a corupt nti pe Eva cu vorbele lui mbietoare, apoi, cu ajutorul ei, i pe Adam, care a gustat din fructul oprit. n aceste concep ii trebuie c utat cheia alegoriilor medievale care nf i eaz dialectica, confundat adesea cu retorica, cu trup de femeie avnd ca cing toare un arpe. Cnd artele liberale vor fi adoptate de cre tini, toate, deci i retorica, vor fi prezentate drept crea ii ale lui Dumnezeu. ntr-un opuscul celebru intitulat Hortus deliciarum, Herrada de Landsberg scrie: Spiritus sanctus inventator est septem artium liberalium, respingnd att tezele p rin ilor Bisericii ct i pe aceea, mult mai r spndit Capella, dup Filologia.
22

i de mai mare autoritate, a lui Martianus

care artele liberale ar fi fost rezultatul fericit al nuntirii lui Mercur cu

nainte de a prezenta unele date mai precise ale tradi iei, s reamintim opinia lui Rousseau, pentru care originea retoricii trebuie c utat Prosopopeea lui Fabricius i datoreaz n ambi ie, ur , lingu eal i minciun , c ci tiin ele i artele - citim n cea mai retoric dintre scrierile sale, na terea vi iilor noastre. Apari ia acestei discipline n-ar marca un progres n istoria umanit ii, ci dimpotriv , o dec dere, c ci fericita stare natural a omului, n concep ia celor vechi aetas aurea sau, n terminologia teologilor cre tini, starea edenic , a ncetat o dat cu primele indicii ale civiliza iei. Nu cu mult mai trziu, Chateaubriand va explica originea retoricii pornind de la experien a, trist din punctul
Originea acestei ciudate explica ii trebuie c utat n disputa dintre greci i evrei alexandrini privind nceputurile culturii. Filon Evreul i Flavius Josephus sus ineau vechimea mai mare a aportului iudaic, apoi Clement Alexandrinul i al ii au sus inut acela i lucru pentru a nnobila originile cre tinismului cu patina vechimii. Dup ei, filozofii greci ar fi fost elevi ai profe ilor evrei. La Isidor din Sevilla (Orig., I, 39) ntlnim o nota ie uimitoare: E dovedit c Moise a cntat primul n versuri eroice, nainte de Ferechide i Homer. Cu timpul, disputa cap t noi aspecte n cadrul problemei transform rii artelor profane n ancillae theologiae. n sec. IX, Hraban Maurul, episcop de Mainz, n scoce te o jurificare nou pentru a anula complexul de inferioritate al cre tinilor, nevoi i s adopte tiin a i filozofia p gnilor. Ceea ce tiau p gnii, tiau de la Dumnezeu, ei fiind posesori pe nedrept ai acestui tezaur (De instituione clericorum, 111, 26) ceea ce
22

83

s u de vedere, a anului 1789, i o va numi fruct al revolu iilor, adic al calamit ilor la care omenirea este fatal supus .23 Dup el, mul i vor vedea n aceast disciplin fructul demagogiei antice, adic simptomul cel mai semnificativ al dec derii societ ii umane prin pr bu irea unei ordini fericit stabilite. Ct de fericit stabilit era aceast ordine rezult din unele formule celebre ale vechiului drept roman : liberum, quaerendum causa, plebs imperator, adic numai cei liberi i cu depline drepturi politice puteau s - i sus in singuri interesele n fa a diferitelor instan e. Pentru plebei, numai imperatorul sau patronul o puteau face, c ci cunoa terea legilor i a procedurii a fost mult vreme interzis celor de jos.24 Mai mult: dac un plebeu ncerca s ia cuvntul n fa a senatorilor, se f cea vinovat nu numai de o grav nc lcare a legilor, ci i de comiterea unui sacrilegiu : palam muttire plebeio piaculum est. Antichitatea ne-a l sat i date ceva mai precise n leg tur cu nceputurile retoricii ca disciplin riguroas . Dar n ciuda obsesiei istoriografiei vechi de a identifica nceputurile absolute i agentul unic, inventator al unei forme literare sau al unei discipline, aceste date se contrazic, c ci unele indic pe Corax i pe elevul acestuia, Tisias, drept creatori ai retoricii, al ii, cum este Aristotel, att de interesat de nceputurile tiin ei filozofiei, indic pe Empedocle. Se pare ns c anumite evenimente istorice petrecute n Sicilia confirm prima supozi ie. C derea tiranilor, n special a lui Trasibul, ntmplat n 465, a dat na tere la un val de procese privind revendicarea propriet ilor particulare pe care i le nsu iser n mod samavolnic fo tii efi ai polisurilor siciliene. Dup o m rturie a lui Aristotel, raportat de Cicero, retorica ar fi existat i nainte de Corax i Tisias, dar nu ntr-o form preceptist . Cei doi sunt primii care sintetizeaz experien a nainta ilor, formulnd ndreptare necesare p r ilor n litigiu, c ci: nainte de ei nu se respecta nici o regul , nici o metod , dar se vorbea ngrijit, i cei mai mul i i citeau discursurile, noteaz Cicero.25 Avnd la baz aceste ndreptare juridice, retorica i ia zborul, trecnd i n Grecia continental , unde disputele politice generate de abolirea regimurilor aristocratice aveau s -i dea dezvoltarea cunoscut . Din cteva referin e fugare ale lui Platon s-ar putea deduce c cei doi promotori

dovede te c porecla de sofistul pe care i-au dat-o contemporanii lui Hraban Maurul era mai mult dect meritat . 23 Sursa la Tacit, Dialogus de oratoribus, XL-2: m rea a i glorioasa elocven este odrasl (alumna) nenfrn rii (licentiae), pe care pro tii o tot numesc libertate, tovar a r zvr tirilor, a toarea unui popor l sat n voia soartei, nesupus , u uratic , nd r tnic , ndr znea i trufa . n statele bine constituite ea nu ia fiin . (trad. lui H. Mih escu, Ed. tiin ific , 1958). 24 Abia n anul 200 . e. n., datorit actului revolu ionar al cenzorului Cato Aelius s-a produs divulgarea complet a legilor i a formulelor de procedur . Alte detalii la Fustel de Coulanges, La cit antique, IV, cap. VIII. 25 Brut., 12.46: nam antea neminem solitum via nec arte, sed accurate tamen et descripte plerosque dicere.

84

sicilieni ai retoricii i fundaser ndreptarele pe o schi

de teorie a cunoa terii n care

verosimilul de inea rolul capital, de unde i repro ul c , pentru el, verosimilul este mai respectabil dect adev rul.26 Cam ce au fost ndrum rile practice pe care le ofereau a a-zisele tratate ale lui Corax i Tisias o deducem din acela i pasagiu din Fedru, la care ne-am referit: o schem -tip a planului discursului, destul de minu ioas pentru aceast faz incipient , pe care teoreticienii ulteriori o vor simplifica n diferite chipuri.27 Este de la sine n eles c fiecare punct din aceast schem -tip era nso it de explica ii sumare privind cele cteva categorii de cauze clasificate pn atunci. O compara ie cu a a-zisele formulae utilizate i n procedura roman , redescoperite apoi n Evul Mediu i dezvoltate mult la englezi prin a azisa retoric de tip formulary, de care vom vorbi la locul cuvenit, este edificatoare.28 S ne oprim pe scurt la afirma ia f cut de Aristotel ntr-un dialog de tinere e privitoare la Empedocle, c ruia i-ar reveni meritul de creator al retoricii. Este incontestabil c Gorgias, ale c rui contribu ii la dezvoltarea retoricii prearistotelice sunt capitale, a fost elevul lui Empedocle. Dar n spatele lui Empedocle st Pitagora, c ci a a cum a dovedit-o Augusto Rostagni, fragmentele citate de Jamblichos ca discursuri ale lui Pitagora, ca i teoria lui Antistene privind diversitatea auditoriului, reflect , f r ndoial , concep ii pitagoreice, precum i cuceriri ale vechii literaturi iatropice. Aportul acestei filia ii porne te de la for a incantatorie a cuvintelor, care trebuie dirijat n a a chip ca fiecare categorie de ascult tori s fie influen at de ea. ntr-un fel trebuie s te adresezi copiilor, ntr-alt fel femeilor, efebilor sau arhon ilor, de unde termenul polytropia pentru cerin a de a- i adapta discursul la diferitele categorii de ascult tori, a a cum i tratamentul medical trebuie adaptat diferitelor categorii de indivizi suferind de aceea i boal .29 ngro nd mult deosebirile dintre direc ia ini iat de Corax i cea gorgian , expresie a tradi iei pitagorice, cercet torii mai recen i ai originilor retoricii au crezut c se poate vorbi de dou orient ri antagonice, ap rute cam n aceea i epoc , care s-ar fi dezvoltat paralel. n felul acesta s-ar explica i ezitarea tradi iei care cteodat indic pe Corax drept creator al retoricii, alt dat pe Empedocle. Armando Plebe, autor al unei excelente Breve storia della retorica antica, nume te orientarea lui Corax tiin ific i demonstrativ , de i obiectul ei este verosimilul, categorie gnoseologic a c rei incompatibilitate cu demonstra ia a fost de
26 27

Fedru, 267 a. Planul discursului cuprindea urm toarele puncte: preambulul, expozi ie, m rturii, indicii, probabilit i, probe, supliment de probe, refuta ie, supliment de refuta ie, insinua ie i elogiu indirect, blamul indirect, recapitula ie. 28 Prin formula, document scris, emis de pretor, se fixa procedura pentru fiecare categorie n cauze, judec torul fiind obligat s se orienteze dup ea n aplicarea legii. 29 Rostagni Augusto, Un nuovo capitolo nella storia della retorica e della sofistica, publicat n 1922, n Studi italiani di Filologia classica, republicat n Scritti minori I, Aesthetica, Torino, 1955, p. 1-57

85

timpuriu observat de gnditorii greci, iar pe cea pitagoreic , ira ionalist , de i producerea incanta iei necesit o regolistic riguroas
30

i complicat , bazat pe incontestabile observa ii

tiin ifice. Noi nu credem c se poate vorbi de dou orient ri profund antagonice, care s-ar fi dezvoltat paralel. Corax i Empedocle n-au f cut altceva dect s aduc contribu ii la un corpus de principii i precepte a c ror origine absolut este imposibil de stabilit, c ci o disciplin nu se poate na te ntr-un anumit loc, la o dat anumit i datorit unei cauze unice. A a cum nu putem indica cu precizie de la a cta boab ad ugat boabelor de gru avem o gr mad , nici momentul constituirii retoricii ca disciplin nu poate fi precizat. ntocmai conceptelor, disciplinele se nasc cu sfer larg pe care, mai trziu, specializarea o restrnge din ce n ce mai mult. Este vorba deci de un proces lung i de o cauzalitate complex , care a ac ionat ntr-o perioad ale c rei limite sunt relative. Pe de alt parte, a vorbi de o retoric ira ionalist este o flagrant contradic ie in adjecto, c ci n-a existat disciplin mai funciar ostil misterului i hazardului dect ea. n momentele ei de criz , adversarii i-au repro at n special c prea descrie totul cu siguran , c prea explic i clasific totul cu rigoare excesiv i c reglement rile ei sunt de-a dreptul tiranice, retorica nef cnd altceva dect s prescrie i s proscrie. Retorica in actu nu este i nu poate fi ira ionalist , i nu s-a auzit vreodat de existen a unei tehn a hazardului i a improviza iei. Vom vedea ns c nici in effectu nu se poate vorbi de ira ionalism, c ci ca organizatoare a teoriei adeziunii, retorica se vrea o logic a valorilor i a plauzibilului, adic s extind jurisdic ia ra iunii i dincolo de limitele la care, dup Aristotel, Alanus de Insula, Albert cel Mare, Toma d'Aquino i Ockham, demonstra ia silogistico-matematic i cea cu probe materiale se opresc ca incompetente. A adar, att tentativa de a stabili nceputurile absolute ale retoricii, ct i preocuparea eurematic sunt incompatibile cu istoriografia serioas . Ceea ce putem afirma ns f r team este faptul c perioada de constituire a retoricii ca disciplin riguroas coincide cu perioada caracterizat de modificarea structural a polisurilor cauzat de pr bu irea aristocra iei gentilice. Aceast transformare radical a dat na tere la noi concep ii despre lume, om i educa ie, i exponen ii lor au fost sofi tii. Oricte contradic ii s-ar putea identifica n mi carea

A. Plebe, Breve storia della retorica antica, Milano, Ed. Nuova Academia, 1971, p. 16, 17. De altfel, ideea c s-ar putea vorbi de dou curente profund antagonice n retoric , unul contenutist, fundat pe dialectic , avnd drept obiectiv persuadere, i altul formalist-literar, fundat pe seduc ia prin forma artistic a discursului, avnd drept obiectiv movere, flectere, este tradi ional n istoriografia retoricii. O ntlnim la Chaignet, la Eduard Norden i la al ii, care n-au f cut dect s dezvolte opozi ia dintre orientarea apollodoreilor i aceea a teodoreilor ca cea mai reprezentativ pentru a a-numitul asianism. Dar a ridica nuan a care distingea un curent de altul la rangul de opozi ie ireductibil este o eroare, c ci se ajunge la nglobarea antiretoricii ntr-o orientare retoric mai pu in riguroas dect cealalt .

30

86

sofistic

31

, este imposibil separarea ei de ascensiunea demosului pe care l reprezint pe plan

cultural. A a cum remarca Henri Wald, ,,democra ia este favorabil retoricii, n vreme ce aristocra ia i este potrivnic . Aristocra ia este dogmatic , nicidecum retoric . Ea este autoritar , nu eristic , apologetic , nu euristic , senten ioas , nu argumentativ , uniformizant , nu diferen iatoare. Cine poate constrnge n-are nevoie de tiin a convingerii i a persuasiunii32. Vechea filozofie a naturii face loc unei filozofii a omului, c ci individul i rela iile dintre indivizi, arta i mai ales limba devin preocuparea capital : Vezi, tu, mi place s nv ...; a a stnd lucrurile, cmpia i copacii nu binevoiesc s m nve e ceva, ci numai oamenii cet ii, r spunde Socrate lui Fedru, care i repro a ciud enia de a nu p r si niciodat ora ul33. S-a v zut n aceast radical cotitur a gndirii grece ti o Aufklarung antic (Hegel), o ie ire din folclor prin laicizarea gndirii, adic o trecere de la mit la logos, cum sun o celebr formul a lui Wilhelm Nestle. Pentru Karl Jol, sofistica este o perioad liric n istoria filozofiei. Este cert c avem de-a face cu formule mai mult sau mai pu in fericite, c ci nu li se poate nega meritul de a nota victoria noului asupra vechiului. Dar ele sunt departe de a oferi i explica ia cauzal care s satisfac deplin, fiindc neglijeaz esen ialul, adic lupta demosului pentru a- i des vr i victoria, extinznd-o i pe plan ideologic. n climatul caracterizat de pr bu irea aristocra iei gentilice i face apari ia no iunea de Res Publica. Ornduirea social nu mai are un caracter absolut, etern i imuabil, ci unul relativ, fapt care presupune repunerea ei n discu ie la momentul potrivit, a a cum rezult , ntre altele, i din celebra replic atribuit lui Solon: N-am dat Atenei cea mai bun constitu ie, ci doar pe cea mai potrivit , speran a lui declarat fiind aceea c legile sale vor fi respectate m car o sut de ani. A a cum sublinia Fustel de Coulanges n pagini care nici azi nu i-au pierdut valabilitatea, legea - mos - cu caracter sacru, fiind revelat ca dicteu divin, devine text susceptibil de a fi modificat de oamenii care l-au aprobat, adic lex. Corpusurile de precepte empirice, alc tuite rudimentar pe baza observa iei poeziei sau ca

Carlo Corbato, n Sofisti e pollitica ad Atene durante la guerra del Peloponneso, Trieste, Ed. Istituto di filologia classica, 1958, propune s nu se mai exagereze caracterul demotic al acestei mi c ri, c ci n ciuda succesului lor popular, cei mai mul i sofi ti au fost lega i de cercurile oligarhice. nv mntul lor, extrem de costisitor, era inaccesibil p turilor populare, concluzie la care ajunsese oarecum i W. Jaeger n Paideia. Clientela sofi tilor era n mod cert oligarhic , iar vederile lor politice nu puteau fi cu totul ostile acestei p turi. 32 H. Wald, Rhetorica rediviva, n Familia, nr. 9(40), septembrie 1969. 33 Fedru, 230 b. Replica nu trebuie interpretat numai ca justificare a ciud eniei lui Socrate de a dispre ui c l toriile -, cum afirm L. Robin n Phdre, Paris, Ed. Belles Lettres, 1937, p. 7, n. 3. Semnifica ia este mult mai larg i a re inut aten ia mai multor cercet tori recen i. De altfel, o indica ie precis a lui Aristotel n Metafizica, I, (A) 6-987 b sprijin aceast afirma ie.

31

87

urmare a activit ii juridice, se cereau unificate i amplificate, suportul lor teoretic fiind noua filozofie, care ncearc formularea unei defini ii mai stringente a fiin ei umane. Str vechea opozi ie om animal este ridicat acum pe o treapt superioar , teoretiz rile mbr i nd i opozi ia nou societate-natur . Ceea ce deosebea pe om de animal la nceputul gndirii grece ti era munca manual n care excelau i eroii, ba nc i zeii. Dispre ul pentru munca fizic apare mai trziu, ca efect al acumul rilor cantitative care au determinat ncheierea epocii patriarhale a sclavagismului i trecerea la o form mai organizat , corespunz toare noilor condi ii. O alt deosebire asupra c reia, mai trziu, vor insista stoicii, era capacitatea de nfrnare, temperantia, pe baza c reia se ajunge la suprema ia problemei morale, astfel c filozofia antic ajunge s fie, n mare m sur , sinonim cu n elepciunea. Ascensiunea demosului modific aceast concep ie. Principala deosebire dintre om i animal devine acum vorbirea, fapt care, cum vom ar ta mai jos, implic i o r sturnare total n istoria filozofiei culturii. Pornind de la idei care circulau de mult vreme, Isocrate reu e te, ntr-o pagin celebr din Nicocles, o rezumare care avea s fie punctul de plecare pentru numeroase teoretiz ri similare n cultura elenistic i n cea latin . Nici o nsu ire fizic nu i sim urilor sunt cu mult sub a eaz pe om deasupra animalului, scria el, ba dimpotriv , el i este inferior n multe privin e, c ci performan ele sale n domeniul for ei, agilit ii performan ele animalelor. Dar gra ie limbii, omul se ridic cu mult deasupra animalului, c ci tocmai aceast nsu ire i-a permis s ias din s lb ticie, s formeze societ i, s stabileasc legi i s n scoceasc arte care s -i mbun t easc via a. Relund ideea, Cicero va insista asupra faptului c tocmai nsu irea care marcheaz superioritatea omului fa permite s - i dep easc de animal i i semenii - quo uno homines maxime bestiis praestent, in hoc

hominibus ipsis antecellat, - de unde vibrantul elogiu al func iei sociale a elocven ei: ,,Exist oare ceva mai impresionant dect faptul de a vedea un om ridicndu-se singur n fa a unei imense mul imi, narmat numai cu aceast facultate pe care, de altfel, fiecare a primit-o de la natur , folosind-o ns a a cum numai el, sau aproape numai el, este n stare?... Ce mai for i aceast care mblnze te pasiunile poporului, nvinge scrupulele judec torilor, clatin fermitatea Senatului; ce miraculos rezultat al vocii unui singur om ! . . . i este oare ceva mai regesc, ca s m exprim astfel, mai m re i mai generos dect s aju i pe cei care te implor , s ridici pe cei c zu i la p mnt, s - i smulgi cet enii din ghearele mor ii, primejdiilor i exilului? i, n sfr it, e oare ceva mai de pre dect s ai mereu n mn armele care i permit nu numai s te aperi, ci s i desfizi tu nsu i pe cei r i sau s -i pedepse ti pentru atacurile lor? - Quid autem tam necessarium, quam tenere semper arma, quibus vel tectus 88

ipse esse possis, vel provocare improbos, vel te ulcisci lacessitus?34. Ct de revolu ionar este concep ia aceasta care fundeaz ideea de m re ie a omului pe facultatea vorbirii rezult i din radicala r sturnare a teoriei tradi ionale privind istoria culturii. Ca i la evrei, a existat i la greci o concep ie mai mult popular dect filozofic propriu-zis , referitoare la a a-zisa aetas aurea sau starea edenic , pe care, mai trziu, o adopt i stoicii, protagonistul ei fiind Dicearc. n aceast vrst de aur, omenirea ar fi fost fericit , istoria culturii fiind deci istoria continuei dec deri prin ndep rtarea de natur . Dar ideologia nou supune vechile concep ii privind superioritatea naturii i a vie ii naturale la atacuri sus inute, astfel c i face loc concep ia istorist fundat pe ideea de progres. Via a primitiv a fost o via de mizerie i suferin pe care omul a dep it-o prin munc i gndire, ntemeind societ i i n scocind arte. i dac limba este un factor capital n istoria culturii, este firesc ca ea s devin obiectul observa iei atente a gnditorilor care se str duiesc s o descrie, s -i explice originile i s -i codifice regulile pentru a o face ct mai eficient . Noua concep ie despre om reclam cu urgen constituirea unei tehne a vorbirii elegante i conving toare. Dac limbajul deosebe te pe om de animal, prin ce s-ar deosebi grecul de barbar i cet eanul liber, cu depline drepturi politice, de cel cu mai pu ine i de sclav? Retorica apare deci ca instrument capabil s opereze ridicarea lui homo loquens - grec, barbar, sclav, s rac, bogat etc. - pe o treapt superioar , care este aceea de homo eloquens. Retorica garanteaz nu numai libertatea, victoria n ciocnirea de interese cu ceilal i oameni i bun starea material ; ea asigur i superioritatea social n sens monden, oferind celui care o st pne te posibilitatea de a- i satisface i setea de glorie. n elegerea limbii i ca mijloc de distinc ie social n sens monden nu va disp rea niciodat din mentalitatea european , profund marcat de tradi ia greco-latin . Cel f r cultur - indoctus, illitteratus sau sine glossa - este numaidect identificat datorit faptului c vorbe te demotica, sermo rusticus, vulgara, vernaculara, dialectul sau graiul regional, iar dac gramatic pe care le face. nsu irea pe care o are actul comunic rii de a fi concomitent i fapt de art a dus pe unii lingvi ti moderni la ntrebuin area termenului vorbitor de rnd pentru cel care nu ine neap rat s fac i art cnd are ceva de spus. Nuan a peiorativ a acestui termen tiin ific este din capital , datorit mahalagismelor care se strecoar n vocabularul s u, ori numai datorit gre elilor de

De orat. I VIII, 31-33. Ideea revine de la Cicero, Inv., I, 4-5; De off, I:XI; la Quintilian: II, XVI, 12-18. Punct de plecare pentru ei, probabil, Gorgias, 452 c d,: ea d celui care o st pne te libertate pentru el i domina ie asupra altora n patria sa, adic puterea de a convinge prin discursuri pe judec tori n tribunale, pe senatori i poporul n Adunarea poporului i n orice alt reuniune de cet eni.

34

89

este evident . De aceea, afirma ia lui Cassiodor loqui nobis communiter datum, solus ornatus est qui discernit indoctos nu trebuie s ne mai mire, i nici aceea, tot att de cunoscut , a unui teoretician al a a-zisei ingegnosit din epoca barocului : il parlare degli Huomini ingegnosi differenzia da quel de'Plebei quanto il parlare degli Angeli da quello degli Huomini. Dar Cassiodor i teoreticienii a a-zisei ingegnosit, ca i pre io ii de pild , exprimau n mod con tient idealuri tradi ionale retorice, pe cnd lingvi tii la care ne-am referit nu tiau c redescoper str vechile teze ale unei discipline pe care ei o dispre uiau f r s o cunoasc . i nainte de victoria demosului, limba a fost obiect de cercetare i de specula ii care ne uimesc azi. Dar ceea ce au putut observa gnditorii epocii n-a permis constituirea unei tehne ca retorica i nici m car ca gramatica, a c rei apari ie este mult mai trzie. Explica ia o g sim n faptul c teoretiz rile str vechi se ncadrau n problematica poeziei, constituind elementele a a-zisei poetici preplatonice, care, azi, este destul de bine cunoscut . A a cum rezult din cercet rile recente asupra originii artelor, pn la sfr itul secolului V numai patru erau cunoscute: mantica sau divinatoria, iatropica sau medicina i muzica, n care intra, pe lng ceea ce noi numim azi muzic , i poezia, c ci vers i cntec erau nc neseparate35: Victoria demosului transform problema logosului i a sofiei ntr-o problem strict gnoseologic , n care cunoa terea i comunicarea devin preocuparea primordial . Acest lucru n-ar fi fost posibil n ornduirea precedent , chiar dac unele min i mai nzestrate ar fi dep it cu intui iile lor nivelul tiin ei epocii n care au tr it. Pentru sofi ti, cuvintele, mai precis numele, fie c sunt create de zei, fie c sunt rezultat al conven iei, au un rol capital n cunoa tere. Pentru unii, ele trebuie s fie puse la baza educa iei, fiindc reflect coresponden a natural (sau divin ) cu lucrurile pe care le denumesc. Pentru al ii, de i numai semne fixate prin buna nvoial dintre oameni, ele au aceea i importan , c ci a cunoa te lucrurile nseamn a cunoa te semnele care le reprezint . Cu aceasta, limba intr sub jurisdic ia unor tehne noi i devine obiect de nv mnt n alt chip i n alt m sur dect fusese pn atunci. Cratilos, n versiunea lui Platon (384 b), atrage aten ia n mod insistent asupra faptului c studiul cuvintelor nu este un lucru de mic importan , iar n Diogene Laertios (7,83) g sim o formul a c rei circula ie a fost, desigur, extrem de larg : toate lucrurile sunt percepute prin studiul limbii. Platon nsu i, de i avea o mie de motive s minimalizeze, ba chiar s ridiculizeze inova iile sofi tilor ca exponen i ideologici ai demosului, noteaz n Politicul (277 b) eficien a artei cuvntului, iar n Fedru (275) scrie c numai nv tura oral e vie, justificnd cu aceasta cunoscuta afirma ie a lui

35

Cfr. F. Heinmann, Eine vorplatonische Theorie der

, n Museum helveticum, XVIII, 1961, p. 105-130.

90

Antistene pe care o raporteaz Epicur: nceputul educa iei este cercetarea numelor. Tocmai aceste concep ii stau la baza programelor colare ale Antichit ii, care, f r excep ie, fixeaz gramaticii rolul de rudimentum, iar retoricii pe acela de ars artium. Sofi tii, care au pus bazele psihologiei i lingvisticii, sunt n primul rnd profesori de retoric , disciplin care nsuma atunci i preocup rile gramaticii, i lor li se datoreaz nu numai erorile, ci i meritele acestei discipline vechi de dou milenii i jum tate. Lor li se datoreaz preocuparea pentru corectitudinea denumirii, care va duce la na terea lexicografiei; lor li se datoreaz preocuparea pentru pronun area normat , care se va dezvolta ca ortoepie, precum aceste capitole ale artei care avea s se constituie mult mai trziu gramatica, reprezint mijloace de cunoa tere i comunicare, c rora li se adaug observa iile privind structura p r ilor discursului i mijloacele de argumentare propriu-zise, care fac ca retorica s nu fie numai o disciplin literar , ci i una filozofic . Constatarea de mai sus nu este valabil doar pentru epoca de constituire a retoricii. Vom vedea pe parcurs c fiecare reviriment retoric, cel rinascimental de pild , sau cel din zilele noastre, este precedat de o nflorire deosebit a cercet rilor privind limba ca mijloc de cunoa tere i comunicare. Gramatica n Antichitate, gramatica i preocup rile de promovare a vulgarei ca limb literar n Rena tere, lingvistica i semantica n zilele noastre au netezit calea retoricii sau a reabilit rii ei i pentru ca s fim bine n ele i, amintim dou atitudini caracteristice. Pentru Erasmus, lucrurile se cunosc mai ales prin cuvinte; cine n-are sensul clar al limbii va fi n mod fatal miop, halucinant i delirant n judec ile sale asupra lucrurilor, de unde i postulatul pedagogiei sale: verborum, prior, rerum potior! Pentru Duprel, care a f cut mult pentru reabilitarea sofi tilor i pentru preg tirea terenului favorabil neoretoricii - Perelman i-a fost elev -, tiin a este inseparabil de expresia comunic rii gndirii; tiin a va fi deci tiin a discursului. i pentru a dovedi c asemenea concep ii nu sunt proprii numai umanismului european, vom reaminti una dintre cele mai cunoscute teze ale lui Confucius: Dac numele nu sunt corecte, limba nu mai este n acord cu adev rul lucrurilor, dac ea nu este n acord cu adev rul, lucrurile nu pot fi duse la bun sfr it, iar bunele purt ri i muzica nu nfloresc. Este de la sine n eles c nu poate fi vorba de o influen , de o miraculoas circula ie a ideilor Helladei, cum ar crede un istoric care n-a sesizat legea unit ii de dezvoltare a societ ilor omene ti, care face ca pretutindeni s se treac prin acelea i ornduiri i s se ob in cam acelea i cuceriri n tiin i n ideologie. Profundele schimb ri pe care apari ia demosului n arena politic le aduce n educa ie au fost str lucit puse n lumin n lucr rile de sintez ale lui W. Jaeger i H.I. Marrou. Pentru 91 i preocuparea pentru raporturile dintre cuvinte n fraz , care se va dezvolta ca sintax . Toate

problema care ne intereseaz aici este cazul s amintim c eroul ntruchipat de Achile cedeaz locul de ideal formativ efebului, ale c rui performan e palestrice sunt cntate de Pindar i Bachilide. Cu victoria politic a demosului se ajunge la constituirea unui ideal formativ nou, care reflect deplasarea interesului pentru stadion spre agor Omul este acum fiin i tribunale36. politic i aceast defini ie se va men ine pn la pr bu irea

democra iei antice o dat cu ntemeierea imperiului macedonean sau a celui roman37. O astfel de defini ie a omului va duce la fixarea cet eanului-orator ca ideal formativ, de unde noi motive ca retorica s se des vr easc i s se bucure de situa ia special n educa ia demotic . inta principal a oric rui cet ean bogat i cu depline drepturi politice devine bene dicere. n locul memor rii i reproducerii ad litteram a textului homeric sau gnomic se nfiripeaz metoda dialogal (brachilogia), ap rat cu atta pasiune de Socrate i Platon. Retorica acestei faze este eristica i ea corespunde unei etape precise n dezvoltarea sofisticii. Ca urmare a acumul rilor cantitative proprii domina iei demotice, o metod nou ncearc i, cu timpul, reu e te s se impun . Este macrologia sofistic , pe baza c reia se mnt demne de organizeaz arta prozei i riguroasa tehnic a discursului. Materiile de nv

omul liber (artele liberale) se restrng, pentru ca mai trziu, cu Varron i mai ales cu Martianus Capella, s se fixeze la apte. Rolul principal revine retoricii, i titlul celui mai important tratat pedagogic r mas de la cei vechi este deosebit de semnificativ: Institutio oratoria. Procesul pe care l-am descris mai sus poate fi urm rit i n tipologia epocii. Cea mai important dintre muze, cum nume te Hesiod pe Calliope, devine, din protectoare a poeziei epice, i protectoare a elocven ei, c ci proza rivalizeaz acum poezia nalt un rol chiar mai important pe m sur ce veacurile se scurg. Dispari ia condi iilor care au determinat geneza retoricii i sf rmarea idealului formativ pe care ea l avea n vedere - cet eanul-orator - nu nseamn i moartea ei total . De-a lungul ntregii istorii a culturii europene se va exercita o ac iune a retoricii, care, la
36 inta suprem a eroului homeric i exemplul - pe care l oferea era s fie ntotdeauna primul, s - i men in superioritatea fa de ceilal i i s prefere o glorie scurt unei vie i lungi i terse. O formul celebr a lui Lysias (Epithaph., 9) care pare cea mai reprezentativ , fixeaz ca ideal vorbirea i ac iunea eficient n cel mai nalt grad cu putin - cuvntul deinos nsemnnd i admirabil i nfrico tor, fapt care a dat na tere la interpret ri contradictorii. 37 Observa ia apar ine lui Max Pohlenz, Griechische Freiheit, Wesen und Werden eines Lebensideals, Heidelberg, Ed. Quelle und Meyer, 1955, p. 110-111 i passim. Pohlenz i bazeaz sugestivul s u studiu pe opozi ia sophrosyne eleutheria, adic nfrnarea, virtute capital n concep ia aristocra iei gentilice, i libertatea din concep ia democra iei sclavagiste. Trebuie s re inem faptul c n ciuda numeroaselor declara ii antiretorice, i tradi ia popular consider elocven a, n eleas ca gndire just i bine exprimat drept una dintre calit ile eroului epic. Toma Alimo este portretizat astfel: Nalt la stat / Mare la sfat / i voinic cum n-a mai stat; chiar i M iculi a Corbii are aceast calitate: Bab slut i-nfocat / La cuvinte propiat .

i ajunge s de in

92

fel ca mareele, cre te i scade, atinge con tiin a indivizilor i epocilor la nivele variabile, i pe un teren secular, n aparen neted, mii de accidente se deseneaz - reedit ri multiplicate ale anumitor texte, succese ale unor traduceri, adeziuni i rezisten e, leg turi strnse cu un anumit curent de idei - care arat c ntocmai oric rei realit i supuse probei duratei, retorica i corifeii ei i au istoria proprie care, ca urmare, trebuie scris 38. Unele dintre cuceririle ei n domeniul gnoseologiei, al lingvisticii i al esteticii par definitive, de unde i caracterul ei de constant dialectic a istoriei culturii europene, cum o nume te acela i str lucit uman cercet tor romn din care am citat. Dar mai mult dect cuceririle, n zuin ele i nereu itele ei ni se par - ndr znim a spune - adev rata ei glorie, c ci retorica a vrut s fie tiin global , denominator comun al tuturor disciplinelor, a a cum mai trziu se va vrea teologia, apoi matematica, antropologia, lingvistica, pentru ca din nou, n zilele noastre, retorica s ncerce propunerea celor mai bune baze de stabilire a rela iilor interdisciplinare.

38 Basil Munteanu, Constantes dialectiques en littrature et en histoire. Problmes, Recherches, Perspectives, Paris, Ed. Didier, 1967, p. 143.

93

Paul RICUR, Locul retoric al lexis-ului, n METAFORA VIE (ed. fr. 1975), Ed. Univers, Bucure ti,1984, p. 53-58 Locul retoric al lexis-ului Odat stabilite defini ia metaforei comun Poeticii i Retoricii i varianta att de important din Retoric , sarcina principal r mne de a aprecia diferen a de func ie ce rezult din diferen a de inserare a lexis-ului n Retoric , pe de o parte, i n Poetic , pe de alta. Vom ncepe cu Retorica, al c rei loc e mai u or de fixat n corpusul aristotelic. Retorica greac , spuneam la nceputul acestui studiu, avea un proiect mult mai amplu i de organizare intern mult mai articulat dect retorica aflat n faza ei de declin. Art a persuasiunii, urm rind st pnirea cuvntului public, ea acoperea cele trei cmpuri ale argumenta iei, compozi iei i elocu iei. Reducerea ntregului la cea de-a treia parte i a acesteia la o simpl taxinomie a figurilor explic f r ndoial de ce retorica i-a pierdut leg tura cu logica i cu filosofia ns i, devenind disciplina r t citoare i frivol a c rei moarte a avut loc n secolul trecut. Cu Aristotel ne afl m n prezen a unui timp tare al retoricii; ea constituie o sfer distinct a filosofiei, prin aceea c ordinea persuasiunii ca atare r mne obiectul unei tekhne specifice; dar ea este solid ancorat n logic , datorit corel rii dintre conceptul de persuasiune i cel de verosimil. O retoric filosofic adic bazat pe filosofia ns i i supravegheat de ea este astfel constituit . Sarcina noastr ulterioar va fi de a ar ta prin ce fel de intermediari este legat teoria retoric a metaforei de acest demers. Statutul retoricii ca tekhne distinct nu pune probleme dificile; Aristotel a avut grij s defineasc ce nume te el tekhne ntr-un text clasic din ale sale Etici1; exist tot attea tekhnai cte activit i creatoare; o tekhne este mai elevat dect o rutin sau o practic empiric ; n ciuda faptului c se refer la o producere, ea con ine un element speculativ, adic o anchet teoretic asupra mijloacelor aplicate producerii; e o metod ; aceast tr s tur o apropie de tiin mai mult dect de rutin . Ideea c exist o tehnic a producerii discursurilor poate duce
1 i de vreme ce arhitectura este o art , i este n mod esen ial o anume predispozi ie la a produce, nso it de reguli, i de vreme ce nu exist nici o art care s nu fie o predispozi ie la a produce, nso it de reguli, nici vreo predispozi ie de acest gen care s nu fie o art , va exista o identitate ntre art i predispozi ie la a produce, ntov r it de reguli exacte. Arta se raporteaz totdeauna la o devenire, i a te consacra unei arte nseamn a lua n considerare modul de a aduce la existen unul din aceste lucruri care sunt susceptibile de a fi sau de a nu fi, dar al c ror principiu de existen rezid n artist i nu n lucrul produs: arta, ntr-adev r, nu se refer nici la lucrurile care exist sau devin n mod necesar, nici la f pturile naturale care i au n ele nsele principiul. (Etica Nicomahic , VI, 4, 1140 a 6-16, trad. Tricot). O alt traducere n Dufour, Introduction la Rhtorique, I i II, p. 30, Paris, Ed. Les Belles Lettres, 1932.

94

la un proiect taxinomic asemenea celui pe care l vom lua n considerare ntr-un studiu ulterior; un asemenea proiect nu este oare stadiul ultim al tehniciz rii discursului? Nendoielnic; dar, la Aristotel, autonomia conceptului de tekhne e mai pu in important dect mperecherea lui cu alte discipline ale discursului i, n primul rnd, cu cea a dovezii. Aceast mperechere este asigurat de conexiunea dintre retoric situeaz retorica n dependen fa de logic i dialectic ; f r de filosofie n ndoial , geniul lui Aristotel const n a fi a ezat n fruntea lucr rii sale acea declara ie care i, prin mijlocirea acesteia, fa ntregimea ei: Retorica este replica (antistrophos) dialecticii (1354 a 1). Or, dialectica desemneaz teoria general a argumenta iei n ordinea verosimilului2. Iat deci cum problema retoricii este pus astfel n termeni logici; Aristotel, se tie, este mndru de a fi inventat argumentul demonstrativ numit silogism. Or, acestui argument demonstrativ i corespunde argumentul verosimil al dialecticii, numit entimem . Retorica este astfel o tehnic a dovezii: Numai dovezile au un caracter tehnic (1354 a 13). i cum entimemele sunt corpul dovezii (ibid.), retorica n ntregimea ei trebuie s fie centrat pe puterea de convingere ce se leag de acest fel de dovad . O retoric ce s-ar aplica doar procedeelor susceptibile de a ac iona asupra pasiunilor judec torului ar c dea al turi de subiect: ea nu ar da seama de dovezile tehnice, de cele care-l fac pe subiect s fie apt pentru entimem (I, 1, 1354 b 21); i, ceva mai departe: dat fiind c , evident, metoda proprie tehnicii nu se ntemeiaz dect pe dovezi, i c dovada este un anumit gen de demonstra ie, c demonstra ia retoric este entimema, c entimema este un silogism de un anume fel etc. (I, 1, 1355 a 3-5). Nu nseamn c retorica nu se deosebe te deloc de dialectic . Ea i seam n , desigur, prin mai multe tr s turi; se refer la adev ruri de opinie acceptate de c tre cei mai mul i3, nu cere nici o competen , fiecare fiind capabil s discute un argument, s acuze i s se apere. Dar ea difer de aceasta prin alte tr s turi. Mai nti, retorica se aplic unor situa ii concrete,

Nu vom putea sublinia ndeajuns degradarea pierderea de prestigiu, cum spunea Jacques Brunschwig n a sa Introducere la Topicele lui Aristotel pe care o sufer dialectica trecnd din minile lui Platon n cele ale lui Aristotel. tiin suveran i sinoptic la Platon, ea nu mai este dect teoria argumenta iei la Aristotel (cf. Pierre Aubenque, Le problme de ltre chez Aristote, 251-264. M. Gueroult, Logique, argumentation et histoire de la philosophie chez Aristote, n Mlanges en hommage Ch. Perelman). 3 Endoxa din Retorica, I, 1, 1355 b 17 sunt definite n Topice, I, 10, 104 a 8: O premis dialectic este punerea n form interogativ a unei idei admise (endoxos) de c tre to i oamenii, sau aproape de to i, sau de c tre cei ce reprezint opinia luminat , iar n ceea ce i prive te pe ace tia din urm , de c tre to i sau de aproape to i, sau de c tre cei mai cunoscu i, excep ie f cnd paradoxurile; c ci o idee, proprie opiniei luminate, are toate ansele de a fi acceptat , cu condi ia ca ea s nu o contrazic pe cea a opiniei mijlocii (trad. J. Brunschwig, Ed. Les Belles Lettres, 1967). Endoxa sunt idei admise n jocul n doi pe care l constituie discu ia dialectic (J. Brunschwig, op.cit., XXIII). Aceast caracteristic a premiselor constituie diferen a dintre silogismul demonstrativ, ale c rui premise sunt intrinsec adev rate i silogismul dialectic, ale c rui premise sunt cu adev rat aprobate (ibid., XXIV), ceea ce le pune, pe de alt parte, premiselor aparent endoxale, care fac ca ra ionamentul s fie materialmente eristic.

95

deliberarea unei adun ri politice, judecata unui tribunal, exercitarea public a laudei i a blam rii; aceste trei tipuri de situa ie de discurs definesc cele trei genuri ale retoricii: deliberativ, judiciar, epidictic. Dac retorica anterioar l privilegiase pe cel de-al doilea, c ci mijloacele de a-l influen a pe judec tor sunt aici aparente, o retoric ce se sprijin pe arta dovezii va fi atent la orice situa ie care trebuie s ajung la o judecat (krisis, I, 1 1354 b 5). De aici i o a doua tr s tur : arta este orientat c tre judec i ce se refer la lucruri neobi nuite. Pe de alt parte, retorica nu poate fi absorbit ntr-o disciplin pur argumentativ , pentru c ea este orientat c tre un auditoriu; ea nu poate deci s nu in seama de caracterul locutorului intersubiectiv i de dispozi ia auditoriului; pe scurt, ea se men ine n dimensiunea i dialogal a uzajului public al discursului; rezult de aici c luarea n ea nu trebuie s nlocuiasc prioritatea argumentului verosimil;

considerare a emo iilor, a pasiunilor, a deprinderilor, a credin elor r mne de competen a retoricii, chiar dac argumentul propriu-zis retoric ine seama att de gradul de verosimil legat de materia discutat , ct i de valoarea persuasiv legat de calitatea locutorului i a auditoriului. Aceast tr s tur duce de la sine la ultima: retorica nu poate deveni o tehnic vid aprobate de cei mai mul i; or, aceast leg tur a retoricii cu con inuturi noncriticate risc s fac din retoric un fel de tiin popular . Legat de ideile admise, retorica se angajeaz ntro suit dispersat de locuri comune de argumenta ie care constituie pentru orator tot attea re ete ce l pun la ad post de surprizele luptei prin cuvinte4. Aceast ntlnire dintre retoric i topic a fost, f r ndoial , una din cauzele mor ii retoricii. Poate c aceasta a murit n cele din urm dintr-un exces de formalism, n secolul al XIX-lea; dar paradoxul este c ea era deja condamnat printr-un exces de con inut; astfel, Cartea a II-a din Retorica e plin de o psihologie pe care Kant ar fi numit-o popular , de o moral popular , de o politic popular ; aceast tendin a retoricii de a se identifica cu o sub tiin a omului ridic o i formal , dat fiind leg tura sa cu con inuturile opiniilor celor mai probabile, adic admise sau

4 J. Brunschwig leag astfel problema locurilor comune (topoi) de cea a ra ionamentului dialectic: ntr-o prim aproximare, ele pot fi descrise ca tot attea reguli sau, dac vre i, ca re ete de argumentare menite s narmeze cu instrumente eficace o activitate foarte precis determinat , cea a discu iei dialectice (IX). Autorul adaug : Strns legate de activitatea pe care pretind s o promoveze de la rangul de practic oarb la rangul de art metodic , Topicele, vademecum, ale perfectului dialectician, risc s apar ca o art de a c tiga ntr-un joc pe care nu-l mai joac nimeni. (IX). Dar atunci de ce s mai vorbim de topoi pentru a desemna aceast ma in de f cut premise pornind de la o concluzie dat (ibid, XXXIX)? Se poate insista asupra caracterului nonsistematic i parc acefal al gndirii logice (ibid., XIV), n regim dialectic, i asupra caracterului nchis al unit ilor izolate astfel reperate. Dar se poate remarca, de asemenea, conform Retoricii, II, 26, 1403 a 17, c locurile comune sunt c petenii sub care se aliniaz multe entimeme. Aceast func ie unificatoare este exercitat succesiv de topica accidentului, de cea a genului, de cea a propriului (Cartea a V-a) i de cea a defini iei.

96

redutabil ntrebare, ce poate avea consecin e asupra metaforei nse i; solidaritatea dintre retoric i topic i, prin mijlocirea lor, coniven a dintre retoric i o sub tiin a omului nu implic oare faptul c gustul de a vorbi n parabole, compara ii, proverbe, metafore ine de acela i complex de retoric i topic ? Va trebui s men inem ntrebarea n mintea noastr . i asigur un con inut cultural. Dar nainte de a anun a moartea retoricii, aceast alian

Retorica nu se produce ntr-un vid de tiin , ci n plinul opiniei. A adar, metaforele i proverbele i afl originea i n tezaurul n elepciunii populare acelea, cel pu in, dintre aceste figuri care sunt metafore i proverbe primite de-a gata. Rezerva este important ; c ci o asemenea topologie a discursului asigur tratamentului retoric al lexis-ului i al metaforei un fundal i un uz diferite de cele ale Poeticii. Toate aceste tr s turi distinctive se reflect n defini ia aristotelic a retoricii: Facultatea de a descoperi speculativ ceea ce, n fiecare caz, poate convinge (1355 b 25-26 i 1356 a 19-20). E o disciplin teoretic , dar cu tem indeterminat , m surat de criteriul (neutru) pithanon-ului, adic al persuasivului ca atare. Acest adjectiv substantivat r mne fidel inten iei primitive a retoricii, care este aceea de a convinge, dar exprim deplasarea c tre o tehnic a dovezii; n aceast privin , nrudirea (pe care semantica francez nu o poate men ine) dintre pithanon i pisteis este foarte instructiv : n greac , expresia dovezile (pisteis, la plural) marcheaz prioritatea argumentului obiectiv asupra proiectului intersubiectiv al ac iunii de a convinge. i totu i, no iunea ini ial de persuasiune nu este abolit ; ea este doar rectificat : mai ales orientarea argumentului c tre auditoriu, care dovede te c orice discurs se adreseaz cuiva, i aderen a argument rii la con inuturile topicii, mpiedic persuasivul ca atare s se dizolve ntr-o logic a probabilului. Retorica va r mne deci cel mult antistrofa dialecticii, dar nu se va dizolva n ea.

97

Daniela ROVEN A-FRUMU ANI, Societatea contemporan

i revirimentul retoricii, n

ARGUMENTAREA. MODELE I STRATEGII, Ed. ALL, Bucure ti, 2000, p. 4-7 Societatea contemporan i revirimentul retoricii de nega ie, ci

Profilul epistemologic al gndirii tiin ifice contemporane este dominat de ceea ce Gaston Bachelard nume te filosofia lui nu, filosofie care nu este dorin propensiune spre no iuni dinamice i dialectizate (general i imediat, ra ional i experimental, a priori i a posteriori), ac iune polemic nencetat . Adev rul este rod al discu iei, al controversei i nu al acordului5. Deschis i plural , gndirea modern sondeaz (n mai mare m sur dect n paradigmele anterioare) necunoscutul, c utnd n real nu ceea ce confirm , ci ceea ce contrazice cuno tin ele anterioare, prefer ntreb rile r spunsurilor, accentueaz solidaritatea conceptual , complementaritatea teoriilor: Nu exist dect o modalitate de progres n tiin : negarea tiin ei deja constituite.6 n aceast perspectiv , constituirea cunoa terii este tocmai diacronia obstacolelor, a rupturilor epistemologice pe care o epistem a trebuit s le traverseze. Or, o asemenea ruptur este reprezentat i de viguroasa reabilitare a retoricii la mijlocul secolului nostru: macroretorica (prin lucr rile lui C. Perelman i L. OlbrechtsTyteca, viznd reinterpretarea teoriei aristotelice a argument rii ntr-o lume guvernat de imperativul comunic rii, inclusiv n cadrul activit ii tiin ifice) i microretorica sau teoria figurilor de stil, reteoretizate de Grupul n Retorica general . Interesul deosebit pe care filosofii l acord problemelor limbajului, promovarea lingvisticii ca tiin -pilot, avntul logicilor neformale preg teau reabilitarea retoricii i reintrarea ei n problematica filosofic . Retorica rediviva trebuie deci corelat pragmatismul n filosofie i tiin comunicative). Noua retoric nu mai este arta vorbirii elegante, ci teoria comunic rii persuasive: argumentarea devine o component esen ial a activit ii discursive n general, a celei politice, publicitare n particular. Problema care se pune este chiar aceea a transform rii retoricii ntr-un fel de matrice a tiin elor umane7.
5 6

cu

(de la W. James la Tadeusz Kotarbinski), cu filosofia

analitic a limbajului (J. Austin, J. Searle), cu pragmatica de gradul trei (a interac iunilor

Bachelard, Gaston, La philosophie du non, Quadrige, Paris, 1981, p. 134. Idem, p. 32. 7 Meyer, Michel, Logique, langage et argumentation, Hachette, Paris, 1982.

98

Practic

discursiv

viznd persuadarea unui anumit auditoriu, [dat

fiind, n.n]

adeziunea sa la un ansamblu de propozi ii corelate constituite n viziune despre lume i mobilizarea sa pentru un scop, retorica nu este caracterizat doar de func ia persuasiv , primordial totu i. n plus, discursul argumentativ are i o func ie hermeneutic de modelare a situa iei i interpretare a retoricii adversarului. Acest travaliu de interpretare este spontan realizat de oricine (a se vedea capacitatea copiilor de a n elege glume, de a da replici impertinente, de a imagina fic iuni). n lumea deciziilor politice i economice nu ne ntlnim doar cu certitudini ce permit previziuni sigure, ci i cu probabilit i, fapt verosimil. n aceast lume uman , ambigu , fluctuant , retorica inventeaz solu ii de aici func ia sa euristic . n sfr it, prin algoritmul producerii discursului, retorica are pedagogic , explicativ (cf. infra). Retorica rena te cnd ideologiile se pr bu esc. Ceea ce era obiect al certitudinii se relativizeaz , devenind problematic. n aceast privin , epoca noastr se poate compara cu cea a democra iei ateniene i a rena terii italiene, dou mari momente ale retoricii. n primul caz, asist m la nl turarea explica iilor mitice i a ordinii aristocratice, iar n cel de-al doilea la ocultarea vechiului model scolastic i preg tirea erei burgheze. Epoca noastr pour le meilleur et pour le pire tr ie te ora retoricii. E suficient s deschidem televizorul, s privim mesajele publicitare, s -i ascult m pe oamenii politici. Discursul i imaginea trebuie s : Intereseze Seduc Conving exces sau lips de retoric 8. Un exemplu paradigmatic al construirii / deconstruirii retorice a discursului ne este furnizat de fondatorii retoricii: Corax i Tisias. Se spune c Tisias a fost discipolul lui Corax, care urma s primeasc o retribu ie doar n cazul n care elevul s u ar fi ajuns s st pneasc techne rhetorike. Dac la primul proces ar fi c tigat, ar fi fost obligat s - i pl teasc mentorul; dac primul proces ar fi fost pierdut, nu trebuia s pl teasc nimic, pentru c actul pedagogic nu a fost eficient. La sfr itul studiilor, Tisias intenteaz proces magistrului, - DOCERE - DELECTARE - MOVERE. i o puternic func ie

De la prietenie la dragoste, de la politic la economie, rela iile se fac i se desfac prin

8 Meyer, Michel, Questions de rhtorique. Langage, raison et sduction, Librairie Gnrale Franaise, Paris, 1993, p. 7.

99

sus innd c nu-i datoreaz nimic. ntr-adev r, la acest prim proces elevul Tisias fie c tig , fie pierde. Dac c tig , prin chiar verdictul judec torilor, nu datoreaz nimic magistrului; dac pierde, prin n elegerea cu profesorul s u, nu-i datoreaz acestuia nimic. n ambele cazuri, Tisias nu-i datoreaz nimic lui Corax. n aceast situa ie, Corax i construie te contra-discursul, relund pas cu pas schema de argumentare a lui Tisias, dar inversat . Prima ipotez : Tisias c tig procesul; prin n elegerea ini ial ntre mentor i discipol, Tisias trebuie s pl teasc . Cea de-a doua ipotez : Tisias pierde procesul; prin lege, va trebui totu i s pl teasc pentru nv ambele cazuri, Tisias trebuie s pl teasc . Istoria poate fi citit la mai multe nivele: la cel anecdotic, care precizeaz c judec torii i-au gonit pe cei doi cu lovituri de bt , dar i la nivel metalingvistic (s-ar putea re ine opera ia major a argument rii, replica discursiv creat prin inversarea semnelor discursului anterior). O sarcin permanent a argument rii va fi dezambiguizarea situa iilor n care se aplic astfel de sisteme de norme eterogene9. Ansamblul tiin elor umane i nu doar filosofia sunt marcate de condi ia retoric , fie c e vorba de analiza estetic sau poetic a fenomenului literar, fie c e vorba de hermeneutic (interpretarea trecutului i a mesajelor plurivoce). n tiin ele politice i psihologie, ea este sursa jocurilor de influen , a mobiliz rii pasiunilor i c ut rii consensului. Fie c vrem, fie c nu vrem, retorica s-a insinuat n cotidian cu multiplele sale forme i constructe, modificnd modul nostru de gndire.10 n gndirea actual a reorganiz rii, resemantiz rii, reinterpret rii cuno tin elor (er a b nuielii, n formularea lui Nathalie Sarraute), argumentarea devine un fel de asimptot a activit ii discursive, care interrela ioneaz aspecte constructive i reflexive, informative i persuasive. Istoria european a retoricii poate fi schematic rezumat ca recul progresiv al argument rii i provocare corelativ a expresiei, altfel spus, ca atrofiere a lui inventio i hipertrofiere a lui elocutio n sensul definit de Grard Genette n Figures III, La rhtorique restreinte. Privat de dimensiunea argumentativ , social , retorica s-a delogicizat i estetizat, fiind absorbit de poetic (repertoriu al figurilor). Or, noua retoric generalizat , mod de existen (Keneth Burke) i explicitare a conexiunilor (Wayne Booth), implic utilizarea mintele primite. n

Plantin, Christian, LArgumentation, Hachette, Paris, 1996, p. 5. Meyer, op.cit., p. 11.

10

100

limbajului n vederea modific rii universului epistemic i a dispozi iilor ac ionale ale interlocutorilor. Spre deosebire de momentul ini ial al retoricii, cnd opozi ia convingere / persuasiune era net n favoarea primului termen, la ora actual argumentarea nu mai este considerat doar seduc ie a auditoriului, conversiune psihologic analitice a limbajului). Dac grecii din teama de asianizare (cf. Nietzsche), de anarhie i violen au c utat un organon care s extind jurisdic ia ra iunii dincolo de hotarele silogismului, cu att mai mult societatea modern a conflictelor, confrunt rilor are nevoie de sistemul retoric ca modalitate de negociere a diferendelor. Cheie de bolt a culturii noastre11, retorica este mai mult un set de reguli; prin amploarea observa iilor, precizia defini iilor i rigoarea clasific rilor, ea se constituie ca studiu sistematic al resurselor limbajului12. a logicului, ci spa iul privilegiat al reconstruc iei limbajului ca ac iune (Haw to do things with words n termenii filosofiei

11 12

Reboul, Olivier, Introduction la rhtorique, A. Colin, 1991, p. 80. Guiraud, Pierre, La stylistique, P.U.F., 1972, p. 24.

101

II Lumea figurilor. Distinc ii terminologice. Flexibilitate i rigiditate n clasific rile propuse de-a lungul timpului. Fun ionarea figurii n text / context. Comunicarea lingvistic . Func iile limbajului. Sens. Lumea cuvntului actualizarea n context. Stil, stilistic procedee retorice specifice

102

Laura MESINA FIGURA I ARGUMENTUL I O lung tradi ie consemneaz locul comun conform c ruia Grecia antic a fost cea care a impus n elesul dihotomic al expresiei retoric i politic , expresie ce reprezenta chiar subiectul polemicii duse n Dialogul Sofistul de c tre filosoful lui Platon i de adversarul s u. nfruntarea era legat de ns i esen a conceptului de politeia (arta de a organiza treburile publice i via a cet ii)1 i ducea n cele din urm la repudierea retoricii (asimilat politic sofisticii), n favoarea, se-n elege, a argument rii ra ionale. Aristotel, datorit filosofiei sale de tip practic, avea s fac un pas mai departe, c tre reevaluarea retoricii, subliniind att rolul formativ al acesteia n discursul politic i n cel pedagogic, n general, ct i articularea logic a figurilor i a p r ilor discursului, n mod concret. Cele dou tekhn au generat a adar, n urma ntlnirii lor tensionate, un discurs filosofic despre Bine i despre Adev r, a c ror respectare regleaz i garanteaz ordinea n spa iul comunit ii. Mai nti aflate ntr-o rela ie controversat , retorica i politica au ajuns s nsemne, n timp i laolalt , text i s implice toate acele strategii discursive ale puterii care influen eaz receptorul (publicul) prin media (canalele comunic rii de mas ). Doar c , din antichitate pn n lumea noastr contemporan , o parte a artei de a convinge s-a specializat pentru domeniul politicului ntr-att de evident, nct s-a autonomizat din multe puncte de vedere fa de Vechea Retoric , devenind un tip de retoric restrns (dup o expresie a lui Grard Genette din 1970), o tehnic a utiliz rii anumitor figuri. Acest decupaj s-a impus pe m sur ce tiin a politicului i-a definit ea ns i tot mai precis obiectul i metodele de lucru. Ocupndu-se de organizarea discursului, la ora actual retorica n politic e mai curnd legat de rezultatele sondajelor, de marketingul politic i de politica spectacolului
Sofistul, personajul lui Platon din Dialogul cu acela i nume, sus inea c retorica este chiar esen a politicului, consacrnd astfel confuzia dintre putere i instrumentul prin care aceasta se exercit , ca i pe aceea dintre for i persuasiune. Opinia opus sofisticii de c tre filosofia antic era c persuasiunea duce tocmai la nl turarea violen ei, c retorica ar avea un rol de reechilibrare a unei situa ii conflictuale i c este de fapt subordonat politicului. Platon nsu i, anti-sofist, recunoa te totu i n Politeia faptul c retorica este necesar n educarea popula iei n spiritul legilor cet ii (de i op iunea lui era n general aceea de a opune retorica argumenta iei logice, singura apt s ajute spiritul s se formeze n lumina Binelui i a Adev rului. De aceea, ca i mai trziu la Aristotel, retorica, n n elegerea lui, era, diferit fa de teoria sofi tilor, un instrument persuasiv de care puterea uneori se serve te pentru a se impune, la nevoie chiar pentru a evita violen a sau pentru a instrui o popula ie ignorant ).
1

103

ideologic - electoral, spre exemplu - ceea ce, mai specializat, s-ar putea numi rela iile publice n politic (branding-ul de na iune pare s manifestare de acest gen). Cu toate acestea, dezvoltarea tot mai multor tiin e socio-umane i evidenta lor individualizare nu au reu it s elimine sau s deblocheze crizele politice contemporane i nici nu au putut influen a rapid reac iile popula iei fa de acestea (v. depolitizarea amintim cazul foarte grav al indiferen ei electoratului i al absenteismului la alegerile pentru Prim ria Capitalei, din aprilie 2005 -, rela ia sensibil dintre elitele culturale i cele politice etc.). Vechea Retoric se manifest foarte vizibil n politic mai ales atunci cnd fie, n ordine temporal , ultima

ideologiile nu mai reu esc s ofere solu ii ra ionale i corecte pentru echilibrul societ ii. Momentele de ruptur istoric , n i mai mare m sur , las loc de manifestare discursului politic umoral, implicit unei retorici violente. Necesitatea de a convinge masele s opteze pentru o solu ie politic sau alta impune o verificare a strategiilor retorice i o mobilizare a resurselor expresive i persuasive ale limbajului (un exemplu conjunctural poate fi i campania electoral din Romnia, noiembrie 2004, n care puterea s-a negociat foarte spectaculos ntre protagoni ti, pe de o parte, i ntre ace tia i electorat, pe de alta). Societatea contemporan romneasc a cunoscut dup 1989 destul crize de legitimare a politicii statului i a traversat perioade foarte agitate, n care toate resursele limbajului au fost implicate n nfruntarea dintre partide sau dintre personalit i politice. De aceea, istoria discursului politic n Romnia post-decembrist poate constitui un foarte interesant studiu de caz att pentru speciali tii din domeniul tiin elor politice, ct i pentru retoricieni i pentru anali tii imaginii publice a puterii. Cu toate acestea, retorica se reg se te n actele de limbaj cu con inut politic, sub forma argument rii, i n perioadele de acalmie i de respectare a legitimit ii puterii, fiind marcat mai mult de logic dect de sofistic . Ea este, de altfel, mai pu in condi ionat ast zi de locul perform rii ei dect n Antichitate (cnd treburile publice erau subiectul ntlnirii comunit ii n agora, for de dezbatere i decizie public prin excelen ). Dat fiind presiunea diversit ii mesajelor mediatizate, discursul trebuie n primul rnd s conving prin motive pragmatice, logice i cu relevan imediat pentru via a comunit ii. n acest fel, n zilele noastre, se dep e te diferen a tradi ional numit anterior, cea dintre argumentare sau convingere ra ional perspectiv din filosofia analitic i retoric sau persuasiune. Prelund o a limbajului, putem spune c , n lumea modern ,

argumenta ia este spa iul privilegiat al reconstruc iei limbajului ca ac iune (Austin), cu scop

104

practic. Cum retorica are un binecunoscut rol clasic de instrument al aplan rii conflictelor sau al inflam rii lor, ea cap t n societatea postmodern un rol activ, principal, n i de cele negocierea diferendelor de ordin politic, fiind manevrat n mod necesar cu m sur mai multe ori f r nici o inten ie sofistic . A adar, avem de-a face cu o rentlnire ntre argumenta ie i retoric , ns altfel dect n Antichitate. ntlnirea este acum consacrat reconfigurare a dialogului dintre cele dou . Se vorbe te, n descenden a neo-retoricii din secolul al XX-lea, despre argumenta ia retoric , construit pe bazele etice ale postmodernit ii, n spiritul muta iilor i al redefinirilor din cadrul politicului. Puterea se folose te n ziua de ast zi de strategiile discursive ale argumenta iei retorice, pentru c , inevitabil, ac iunea politic presupune i comunicarea de mas , ce include, la rndul ei, producerea i receptarea discursurilor cu con inut politic. Cum orice discurs este dialogic (presupune un ascult tor sau un lector, pe care urm re te s -l influen eze, convingndu-l s r spund pe m sura a tept rilor atent stabilite ale emi torului), se impune analiza ac iunii exercitate de politic, prin intermediul mesajelor focalizate, asupra referentului (punctul de plecare al discursului), asupra interlocutorului, codului i locutorului (mijlocului de comunicare). Argumenta ia retoric ine de tiin a comunic rii i, n cazul breviarului de fa , ele se reg sesc mpreun n discursul puterii politice. Pe de alt parte, politica dus de putere i publicitatea electoral se ntlnesc la rndul lor indirect, din cauza politicii economice duse de un anumit partid de guvern mnt sau de o anumit form statal n ce prive te organizarea pie ei publice a bunurilor simbolice i a celor de consum real. Calitatea publicit ii i a discursului publicitar, spre exemplu, ca i valoarea argumenta iei retorice sunt date att de gradul de cultur i de profesionalismul autorului, ct i de nivelul de civiliza ie i de mentalitate al receptorului (un studiu de caz foarte sugestiv pentru evolu ia societ ii romne ti post-decembriste l constituie campania politic de succes a candidatului Traian B sescu pentru func ia preziden ial , din octombrie-noiembrie 2004). Or, acest nivel de cultur a imaginii i de civiliza ie este sus inut de modul n care se organizeaz economicul, condi ionat la rndul lui de exercitarea unei politici eficiente. Ciclul se nchide, demonstrnd interdependen a proceselor socio-politice, economice i culturale. El poate deveni vicios ntr-o societate cu o legisla ie neperformant , n care retorica este mai i recunoscut de c tre public, de c tre speciali ti i de c tre utilizatori, avnd un rol i func ii bine stabilite i cunoscute, ce duc la o

105

pu in democrat violent . Concluzie:

i mai pu in corect argumentativ, dar unde poate fi mai plastic i mai

n cadrul sistemului complex al lumii de ast zi, retorica veche are un nou rol, mai curnd instrumentar, altul dect cel din antichitate, cnd era mai acuzat politic. Dac pentru lumea Greciei antice, expresia retoric persuasiv era un pleonasm, iar argumenta ie retoric o imposibilitate, n cultura contemporan a spa iului public retorica poate fi i argumentativ , pentru c argumentul, dup cum o demonstreaz neo-retorica, poate avea func ia unei figuri de logic sau de compozi ie (cum voi ncerca s ar t mai jos, n partea a doua a acestui breviar). Func ia persuasiv a limbajului se manifest n ntreg cmpul activit ilor sociale, prin interfa a economiei, din cauza necesit ii vnz rii bunurilor de consum. Cum imaginea politic i ideologia au ajuns, n urma accept rii sistemului de votare universal, tot bunuri de negociere public - de aceast dat , a puterii -, retorica argumentativ se reg se te aproape mereu n discursul politic. Echilibrul politic se realizeaz i este mai eficient atunci cnd putem constata prezen a i n discurs a argumenta iei retorice mai curnd dect a limbajului retoric, fie el printr-o imperceptibil nuan

argumentativ. Diferen a (tradus prin acest aparent joc al expresiilor) este ns semnificativ : semantic , este redat tocmai falia dintre un stat ra ional i democrat, al dezbaterii responsabile, etice i sobre i un stat pe cale de a se democratiza, de a nv a civiliza ia dialogului politic n spiritul unei veritabile, transparente i corecte politeia. II Argumenta ia i retorica reprezint , a adar, cei doi mari actori ai istoriei

(compozi ionale a) discursului european. n primul rnd, datorit unor instrumente pe care cele dou tehnici discursive le folosesc: argumentul, respectiv figura. n cadrul unei discu ii care evalueaz raportul dintre ele, apare de ndat argumenteaz ca fiind evident caracterul conflictual al rela iei. Dac o idee se nu ar i scopul este de a convinge ra ional interlocutorul, atunci cu siguran

mai fi necesar recursul la figuri.

106

Preferabil este s le cunoa tem ns mai bine identitatea, urmnd ndeaproape vocile speciali tilor neoretoricii europene2. Figura ar fi, n general, conform punctului de vedere exprimat de Olivier Reboul3, un procedeu stilistic, n cadrul unei exprim ri lipsite de constrngeri (nu este obligatoriu s recurgi la o figur ca s comunici un mesaj unui alt individ sau grup) sau codificate (orice figur este de fapt o structur cunoscut , transferat sau poten ial transferabil altor con inuturi, cum se ntmpl spre exemplu n cazul metaforei, al alegoriei sau al compara iei). Mai cunoscut este figura poetic , cea pe care un absolvent de liceu s-a obi nuit a o recunoa te cu u urin n textele beletristice studiate la orele de literatur . Poetica i retorica nu sunt ns acela i lucru, nu au nici acelea i func ii n raport cu receptorul, nici acelea i instrumente cu ajutorul c rora se realizeaz captarea aten iei acestuia sau schimbarea op iunilor sale (despre diferen ele dintre cele dou tehnici vorbesc unele texte din capitolul de fa al acestui breviar). O figur este n chip necesar retoric , consider Reboul, atunci cnd scopul imediat al textului, sortit lecturii sau rostirii, este de a persuada sau de a convinge imediat i irevocabil publicul de adev rul i de valoarea unei idei. Acest text / logos (discurs), gndit pentru a ob ine astfel de efecte, premeditate, exprim , cu ajutorul figurii retorice, o tensiune sporit , ce se raporteaz la ethosul oratorului (la caracterul i valorile sale) i la pathos (exercitarea unei ac iuni afective asupra auditoriului). Pentru c figura este, n aceste condi ii, retoric , ea contribuie implicit la argumentarea ideilor. Ca atare, fiecare figur poate fi pus n rela ie cu un anumit tip de argument. Atunci cnd am avea de-a face cu o repeti ie, spre exemplu, figur ce ar denota sinceritatea i spontaneitatea, de fapt am avea de-a face (iat ce sus ine argumentul figurii) doar cu un procedeu menit s garanteze c discursul nu este preg tit de dinaintea rostirii sale, ceea ce uneori este fals. Perspectiva modern a retoricii asupra rolului figurii este integrativ : figura este n eleas ca element al gndirii, ca un mijloc de a g si i de a demonstra o idee, chiar i atunci cnd acea idee nu e dect probabil .

Ne vom raporta, n cele ce urmeaz , la un studiu semnat de Olivier Reboul, La figure et largument, n vol. De la mtaphysique la rhtorique, Editions de lUniversit de Bruxelles, 1986, ed. ngrijit de Michel Meyer. Pentru demonstra ia de fa , pentru economia general a acestui volum, ca i pentru afilierea noastr la un punct de vedere - deja clasicizat, de altfel - din domeniul neoretoricii europene, expunerea de fa reprezint o prezentare n scop didactic a unor no iuni i probleme elementare ale argumenta iei retorice. 3 Reboul, art.cit.

107

Este drept c aceast teorie pare s fie strict func ional f r ndoial

i s nu ia n calcul umorile

pe care un text puternic persuasiv, scris sau rostit, le poate strni (rsul, spre exemplu). Exist i un comic al discursului, precizeaz Reboul, teoretizat i el n cadrul retoricii moderne i care se reg se te adesea, cum vedem n ziua de ast zi n spoturile publicitare, n discursurile sau dialogurile politice i n polemica jurnalistic , spre savoarea publicului (dar i spre c tigul autorului sau al produc torului/promotorului valorii respective!). Problemele fundamentale pe care le ridic retorica modern n ceea ce prive te rela ia dintre figur Reboul: 2. cum ajut figurile argumentarea unei idei? 3. poate figura s determine, s constituie un argument? 4. argumentul nu este el nsu i, mai mult sau mai pu in, o figur ?4 R spunsuri la ntreb rile 1 i 2: O clasificare tradi ional a figurilor (v. exemple n breviarul de fa ) ar fi urm toarea : figuri ale cuvintelor, ale sensului, ale construc iei i ale gndirii. Figurile cuvintelor, numite metaplasme (v. n breviar), s-ar ntlni mai curnd n poezie i n textul comic. Ele pot juca ns i un rol argumentativ, pentru c filosofii, autori a fonemelor, spre exemplu, dubleaz (ex: acea Romnie a predilec i de discurs, le folosesc adesea, stimulnd jocul sensurilor, utiliznd efectul imediat ob inut cu ajutorul lor. nl n uirea semnificativ romnilor). Figurile sensului sau tropii se realizeaz prin nlocuirea unui termen cu un altul, care are o semnifica ie neobi nuit , provocatoare de tensiune la nivelul discursului i, implicit, la nivelul recept rii. Aceste figuri sunt n egal m sur proprii att tehnicii discursive, ct i tehnicii argumentative. Exemplul metonimiei i al metaforei este elocvent, pentru puterea de simbolizare i de argumentare direct , concis , n favoarea unei idei sau a alteia. Destul de suspecte din cauza utiliz rii lor pn la pierderea oric rui caracter expresiv insolit, figurile sensului parcurg un drum adeseori fatal pentru ele dinspre enigm nspre cli eu. For a persuasiv scade n timp prin uzajul expresiei respective. Orice astfel de figur pare s fie nl n uirea ideilor i a argumentelor, conferindu-le mai mult for i argument vizeaz m car trei aspecte, a a cum snt ele sistematizate de Olivier

ibidem

108

condamnat ntre cele dou capete ale itinerariului s u cultural, aura misterioas banalitate.

i crasa

Figurile construc iei se reg sesc la nivelul structurii frazei sau al lan ului de fraze (elipsa, repeti ia, antiteza sau inversiunea, al turi de chiasm). Figurile gndirii au un rol special n stabilirea rela iei dintre public i orator (alegoria, ironia) i se reg sesc la nivelul ntregului discurs. Pentru c n general sunt susceptibile de dubl interpretare (pot fi citite i n sensul propriu, i n sensul figurat), ele au i o dubl valoare argumentativ (ex: fals elogiu sau ironie). Figurile stabilesc a adar raporturi de determinare cu argumentul. Reboul precizeaz , pentru a face trimitere n continuare la retorica modern , faptul c exist un raport extrinsec (figura faciliteaz argumenta ia, capteaz aten ia, adapteaz ra ionamentul n func ie de auditoriu) i unul intrinsec (figura se implic n ns i tehnica argument rii). Cele dou func ii sunt inseparabile n realitate. Argumentul poate fi ns o figur ? Prima concluzie, asupra rolului pe care l joac figurile n argumentarea unei idei i asupra faptului c figura poate s constituie un argument, s -l ajute i s -l exprime, ar demonstra c cele dou snt indisociabile. Aceast idee poate fi sus inut de cele patru tr s turi ale argumenta iei, care o diferen iaz de demonstra ia logic (de tip tiin ific) : argumenta ia se face n func ie de auditoriu (fie el particular, specializat sau nespecializat), pentru ob inerea unui consens; argumenta ia utilizeaz limba natural (de aceea se ntlne te n discursul public un num r mare de termeni polisemantici); derularea unei argumenta ii nu poate avea aceea i rigoare (inflexibil , cel mai adesea) ca a unei demonstra ii tiin ifice; argumenta ia este polemic prin defini ie, pentru c se opune ntotdeauna, mai mult sau mai pu in vizibil, unei alte serii de argumente. Important de re inut ar fi c polemica nu semnific n chip obligatoriu conflict, a a cum este peceput adesea n spa iul public romnesc ; ea este de altfel exact opusul conflictului, pentru c instituie dezbaterea i nl tur posibilitatea unei nfrunt ri violente. Figura se insereaz n chip natural n strategia de argumentare. Ironia sau metafora, spre exemplu, joac un rol foarte bine precizat n discurs, n favoarea caracterului s u argumentativ. Argumentul este figur tocmai datorit imposibilit ii de a-l parafraza, de a-l exprima f r s -l modifici. El are acela i statut oarecum imprecis5, de joc intersubiectiv i este ac ionat de acela i impuls polemic, ntru totul asem n tor figurii.

Reboul, op.cit., p. 186

109

Domeniul argument rii este cel al ac iunilor vie ii, cum spunea Descartes, un domeniu n care nu mai dispunem de eviden e logice i de certitudini obiective, unde cea mai mare parte a adev rurilor este de ordinul verosimilit ii i unde obiectivitatea trebuie s fac loc dialogului. i se dialogheaz cu orice fiin . De aici, rezult figura. 6

Reboul, op. cit, p.187

110

DIC IONAR DE TERMENI COMUNICARE n locul oric rei defini ii, n chip fatal par ial , iat descrierea societ ii contemporane cucerite de comunicare, realizat de Lucien Sfetz (n La Communication, P.U.F., Paris, 1991, pp. 3-6): Niciodat n istoria lumii nu s-a vorbit att despre comunicare. Aceasta pare c rezolv toate problemele. Fericirea, egalitatea, dezvoltarea indivizilor i a grupurilor. Comunicarea invadeaz toate cmpurile. n ntreprindere, n sectoarele rela iilor umane devine permanent . Dac ntreprinderea sau marketingul se ocupau odinioar de produs, ast zi ele lucreaz pentru imaginea firmei. n mediile politice care nu pariaz dect pe marketingul politic i pe imaginea de marc , i care gndesc c o linie politic f r ecou n sondaje nu este n eleas . n pres , unde rubricile despre comunicare nfloresc. n audiovizual. n publicitate, care se intituleaz ntreprindere de comunicare. n industria c r ii. n sfera religioas . n psihoterapie, care se vrea comunica ional . n tiin a organiza iilor i a deciziei. n tiin ele exacte. n inteligen a artificial a informaticii sau n tiin ele cognitive. () Toate tehnologiile de avangard , de la biotehnologii la inteligen artificial , de la audiovizual la marketing i la publicitate, se ancoreaz ntr-un principiu unic: comunicarea ntre om i natur (biotehnologia), ntre oameni n societate (audiovizualul i publicitatea), ntre om i dublul s u (inteligen a artificial ). Comunicarea care prezideaz convivialitatea, proximitatea sau chiar prietenia cu computerul. (n POPESCU, Cristian Florin, Dic ionar explicativ de jurnalism, rela ii publice publicitate, Ed. Tritonic, Bucure ti, 2002, pp. 83-84) i

FIGUR DE STIL Procedeu folosit n scopul sporirii expresivit ii unei comunic ri. F.s. au fost sim ite nc din Antichitate ca ac ionnd la dou nivele diferite: 1. al frazei, asupra structurii ei formale: repeti ia (v.), inversiunea (v.), anacolutul (v.); 2. al sensurilor, asupra structurii no ionale: metafora (v. ), sinecdoca (v. ), hiperbola (v). Pentru unii teoreticieni, primul nivel este cel propriu F.s., al doilea fiind domeniul tropilor (v.); pentru al ii, cei doi termeni sunt sinonimi. Retorica (v.) modern p streaz de fapt aceast mp r ire, numind figurile formale la nivelul cuvntului metaplasme, la nivelul frazei metataxe, iar pe cele de con inut", care

111

afecteaz sensul expresiei, metasememe i metalogisme, care modific valoarea logic a frazei. Ac ionnd n domeniul stilistic, F.s. stau la originea unor fapte de limbaj, n primul rnd a apari iei unor noi sensuri, datorate unor F.s. generalizate, care i-au pierdut func ia expresiv , metaforic : gura pe terii, buza paharului etc. (ANGHELESCU Mircea, n Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei R. S. R., 1976, p.175) (FUNC IILE) COMUNIC RII cf. James Watson, Anne Hill (n A Dictionary of Communication and Media Studies, ed. III, Ed. Edward Arnold, Londra, 1993, p. 40), func iile comunic rii sunt urm toarele: [Comunicarea are o func ie] instrumental (a face sau a ob ine ceva; [func ie] de control (a face ca cineva s se comporte ntr-un anumit fel); [func ie] de informare (a afla sau a explica ceva); [func ie] de exprimare (a sentimentelor); [func ie] de control social; [func ie] de nl turare a anxiet ii (a identifica o problem ); [func ie] de stimulare (r spuns la ceva de interes); [func ie prin care] este ndeplinit un rol (pentru c situa ia o cere). (n POPESCU, Cristian Florin, Dic ionar explicativ de jurnalism, rela ii publice publicitate, Ed. Tritonic, Bucure ti, 2002, p. 85) i

STIL Termenul provine din fr. style, lat. stylus condei, compozi ie, gr. stylos b ul cu care se scria pe t bli ele de cear . Pn n epoca modern nsemna modul de exprimare verbal sau scris . n poetica tradi ional clasic , S. numea cteva calit i ale scrisului ca, de pild , claritatea, corectitudinea sau cteva (de fapt, trei) moduri de selectare i ntrebuin are a limbii: S. sublim, S. mediu sau temperat, S. simplu sau vulgar. n perioada modern , S. se constituie ca un termen cu sens aproape opus celui clasic. Pornind de la maxima lui Buffon: le style cest lhomme-mme (stilul este omul nsu i), critica modern vede n S. expresia individualit ii. Teoriile contemporane despre S. literar i au, pe de alt parte, originea n descoperirile lingvistice mai noi (F. de Saussure, K. Vossler), care concep i examineaz limba ca pe un fenomen individual. Nu exist o limb general , afirmase K. Vossler, exist numai graiuri individuale. Limbajul fiind individual, literatura ca fapt de limb trebuia s poarte de asemenea semnele individualit ii. Astfel, s-a ajuns la studiul operei literare pornind de la structura ei lingvistic . S. nseamn , dup unii cercet tori, abaterile de la ntrebuin area normal a limbii, care reflect abaterile de la starea psihic normal (Leo Spitzer). Reprezentan ii acestei concep ii sunt Leo Spitzer, E. Auerbach, D. Alonso etc., iar n critica

112

romneasc , T. Vianu. Ultimul, n Arta prozatorilor romni (1941), distinge ntre expresia tranzitiv (de comunicare obiectiv , impar ial ) i elementul reflexiv, care indic aportul subiectiv la expresia tranzitiv al celui care vorbe te sau care scrie. Astfel, ansamblul acestor nota ii reflexive, care se adaug la comunicare i care i dau un fel de a fi subiectiv, compun ceea ce se nume te S. Stilul este a adar expresia unei individualit i (T. Vianu). Din alt perspectiv , generalizant , se vorbe te despre S. unui gen sau al unei specii literare (stil dramatic, epic, liric); S. elegiac, epopeic. S. denume te aici tr s turile generale ale unei serii de opere individuale, care, la rndul lor, sunt individuale n raport cu S. altui gen. Exist de asemenea un S. na ional, al epocii, al unui curent. S. na ional define te tr s turile particulare ale unei culturi n contextul celei universale. S. epocii se constituie din elementele inedite, culoarea, limbajul etc. pe care le aduce cultura unei epoci fa de epocile anterioare (ex. Rena terea fa de evul mediu sau de antichitate). S. unui curent define te tr s turile generale ale unor scriitori ncadra i n acela i curent literar (ex. romantismul), care sunt individuale, particulare, fa de caracteristicile altui curent (clasicismul). (VASILE Marian, n Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei R. S. R., 1976, p. 418 419) STILISTIC Termenul provine din fr. stylistique. 1. Disciplin care studiaz stilul (v.). Ea se impune la nceputul secolului XX (creatorul ei e considerat Ch. Bally) i are ca obiect, ini ial, studierea stilurilor func ionale ale limbii. n acest moment, S. se ncadreaz n disciplina mai larg a lingvisticii. 2. ntr-o alt formul , S. se orienteaz spre studiul individual al expresiei scriitorului (prin cercet rile unor savan i ca Leo Spitzer, E. Auerbach). Astfel ea apare ca disciplin ce ine de teoria literaturii (v.) sau de tiin a literaturii (v.) n general. Ast zi S. se constituie ca disciplin autonom , n care mijloacele lingvistice i teoretico-literare se combin ntr-o metod proprie. Prin influen a colii formale ruse i a structuralismului (v.), S. devine structuralist ; ea urm re te acum, prin studiul elementelor de stil (v.), s descopere structura unitar a operei ca ntreg i s -i explice valorile i semnifica iile. Documentul fundamental al criticii structurale l constituie Tezele (1929) Cercului lingvistic de la Praga (Trube koi, Jakobson, Muka ovsky etc.). Opera e privit ca o succesiune de sunete, cuvinte, fraze, care au fiecare o semnifica ie n raport cu ntregul. ntemeietorul S. la noi e considerat Tudor Vianu, n lucr ri ca Arta prozatorilor romni, Problemele metaforei i alte studii de stilistic , prin care a impus o seam de direc ii de cercetare i a creat o coal . Cercet rile stilistice se dovedesc foarte eficiente i n varianta structuralist . Ele influen eaz azi diferite alte orient ri critice, de pild structuralismul genetic (Goldmann), psihocritica, coala lui R. 113

Barthes etc. (v. Noua critic ). n func ie de obiectivul pe care-l cerceteaz , stilisticienii difer ntre ei, iar n consecin statistic ; S. estetic avem cteva tipuri de cercet ri stilistice: S. genetic (se ocup de (care pune accent pe descrierea stilului); S. de valorile formale ale operei). (VASILE Marian, n cauzele i sursele stilului); S. descriptiv (interesat

Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei R. S. R., 1976, p. 418 419) STILISTIC 1. Premise. Fiic bun a retoricii i a gramaticii, stilistica i-a c tigat ncepnd cu jum tatea secolului al XIX-lea i pn acum o personalitate distinct (sau mai multe nf i ri): s-a vorbit mai nti despre o stilistic lingvistic , treptat, despre o stilistic estetic (n interdisciplinaritate cu poetica, critica literar , estetica). Pe de alt parte, s-a vorbit despre stilistici na ionale i pornind de aici despre posibilitatea unei stilistici comparate (ca parte a literaturii comparate). Pragmatica aduce n prim-plan stilistica limbii vorbite i n sfr it din perspectiva receptorului comunic rii s-a construit o stilistic ultimul rnd, studierea limbajelor de specialitate echivaleaz a recept rii. Nu n i cu conturarea stilisticilor

func ionale. [Un istoric al disciplinei n Val Panaitescu (coord.), Terminologie poetic

retoric , Ed. Universit ii Al. I. Cuza, Ia i, 1994; Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Noul Dic ionar al tiin elor limbajului, Ed. Babel, Bucure ti, 1996]. 2. Stilistica lingvistic . Studiaz faptele de limb din perspectiva expresivit ii lor. Pentru Charles Bally, considerat ntemeietorul stilisticii lingvistice (Prcis de stylistique 1905; Trait de stylistique franaise 1909; La langue et la vie 1913), stilistica se ocup cu studierea mijloacelor de expresie ale vorbirii unei comunit i lingvistice din punctul de vedere al con inutului lor afectiv, adic exprimarea faptelor de sensibilitate prin limbaj i ac iunea faptelor de limb sensibilit ii. [n Iorgu Iordan, Stilistica limbii romne (ed. definitiv ), Ed. asupra tiin ific ,

Bucure ti, 1975, p. 12]. Iorgu Iordan este savantul romn care se revendic de la Charles Bally. Pentru Iorgu Iordan [op.cit., p. 12-13], stilistica se opre te numai asupra faptelor de limb cu con inut afectiv. Un cuvnt, o particularitate sintactic etc. pot avea, n ce prive te sensul, dou elemente distincte: unul strict intelectual care este no iunea pur , reprezentarea obiectului n discu ie, altul afectiv, care arat sentimental a individului vorbitor fa oarecum pozi ia subiectiv , reac ia de no iunea respectiv . Este important (din

perspectiva analizei media) de luat n considerare atitudinea afectiv a vorbitorului reperabil mai ales n audiovizual (reality-show, talk-show, interviu, reportaj), iar pentru ultimele dou genuri enumerate, i n presa tip rit . Exemplu (des ntlnit): declara ia (de pres a) omului politic, n care, la un moment dat, apare o turnur a limbii vorbite (de toate zilele numit de 114

unii lingvi ti limbaj familiar). Atitudinea (de exprimare a vorbitorului) este profund retoric : arat c este un om ca to i ceilal i, c este de-al lor i n plus surpriza (creat cu o maxim economie de mijloace) i atinge scopul: impresioneaz i prin acest fapt este inut minte. Dar, mai ales, personajul este catalogat ca fiind un om de-al nostru, care nu nea uitat a adar demn de ncredere. De subliniat, din perspectiva stilisticii lingvistice, aceast nc rc tur afectiv care confer cuvintelor / expresiilor ceea ce s-a numit expresivitate, nu le confer n limba vorbit (folosit zi de zi) statutul figurilor de stil, pentru c nu sunt premeditate. Din exemplul construit mai sus, rezult ns c aceast expresivitate cotidian nu poate fi folosit de unii vorbitori cu premeditare, adic cu inten ii retorice, adic cu inten ii de a impresiona-persuada. Pentru Iorgu Iordan [op.cit., p.13], sinonimele cuvntului zgrcit, precum zgrie-brnz , c rp nos, calic au o nc rc tur emo ional [a vorbitorului care le folose te]. EXPRESIVITATEA FONETIC . n limba vorbit , expresivitatea ncepe s se manifeste la nivel fonetic: lungirea sunetelor, eliminarea unor sunete din cuvnt, accentul, ritmul (o parte din ceea ce, cu un termen contemporan, formeaz cheile vocale). Alexandru A. Philippide (tat l poetului binecunoscut) n Fiziologia sunetelor (curs: 1920-1921) distinge cinci tipuri de accent n limba romn : Accent plan (ton egal: nu urc , nu coboar ct timp se pronun silaba sau vocala); Accent ascu it (tonul se ridic : silaba se termin cu maximum de n l ime); Accent grav (tonul coboar : silaba se sfr e te cu un minimum de n l ime); Accent circumflex (tonul coboar de la un minim, pentru a se ridica iar i la un maximum de la care a plecat) [apud Iorgu Iordan, op.cit., p. 59]. Tot Iorgu Iordan ne atrage aten ia c interoga ia i exclama ia au roluri afective [op.cit., p. 66]. SIMBOLISMUL FONETIC se ntemeiaz pe asocia ia de idei. Tipuri de simbolism fonetic: etimologia popular , jocurile de cuvinte. Exemplu: pa tele cailor (substantivizarea verbului a pa te + asocierea cu s rb toarea religioas ). RIMA: exemple: am ales pn am cules; a face haz de necaz; marea cu sarea. ALITERA IA: exemple: multe i m runte; praf i pulbere; de voie, de nevoie. FENOMENE MORFOLOGICE cu valen e expresive. Exemple: favoare/favor; - A venit Ion?/ - Nu-I nici un Ion; de tept r u (=foarte de tept); cu una, cu dou ; Prezentul dramatic (cf. lingvistului danez Otto Jespersen): - Ce dore ti?/ - Doream Diminutivele i augmentativele exprim de la caz la caz, adic n func ie de contextul situa ional, afec iunea sau ironia. Un loc aparte l ocup AFECTIV CUVINTELE COMPUSE. Exemple: vorb -lung , te miri ce, pierde-var , gur -casc , pap -lapte. ACCENTUAREA N FRAZ . n planul frazei, este evident accentuarea afectiv de la mi pare bine c sose te vara la Ce bine-mi pare c sose te vara. [Iorgu Iordan, op.cit., pp. 78221]. BARBARISMELE (cuvinte mprumutate din alte limbi, f r s fie nevoie de ele). 115

Exemple: a lectura, a realiza (neologism din engl. to realize (= a- i da seama, a n elege, ct vreme exist neologismul din limba francez raliser = a duce la bun sfr it ceva). n termeni culturali, folosirea barbarismelor (n scris sau n limba vorbit ) indic pre iozitate, snobism, dar i insuficient st pnire a limbii materne. 3. Tudor Vianu. De la stilistica lingvistic la stilistica estetic . n cursul de lingvistic pe care Tudor Vianu l sus inea la Facultatea de Litere a Universit ii din Bucure ti n anul universitar 1942-1943, autorul mparte cuvintele din punct de vedere stilistic n cuvinte nominale (prin care se exprim realit i, precum i calit ile lor) i cuvinte rela ionale care nu au inten ionalitate obiectiv , nici con inut calitativ. i mai important este schema prin care autorul indic structura semantic sensul ini ial (n aceste nivele, sinonimia este stilistic a cuvntului. Cercul intelectual ar reprezenta primul strat; al doilea nivel include semnifica iile conexe care complic posibil ); al treilea nivel, cel mai amplu, include reprezent ri afective ale vorbitorului. Exemplul pe care l ofer Tudor Vianu este urm torul: cuvintele din seria so ie-nevast consoart i Postfa sunt sinonime n cercul intelectual, dar nu sunt sinonime n planul de Sorin Alexandrescu. Text stabilit de Cornelia Botez), Ed. Minerva, Bucure ti, reprezent rilor afective. [Tudor Vianu, Opere, vol. 4 Studii de stilistic (antologie, note 1975, pp. 528-529]. 4. Concepte ale stilisticii. Concepte opera ionale. Leo Spitzer este considerat ini iatorul a a-numitei stilistici genetice. n viziunea lui, stilul se articuleaz n urma unei utiliz ri particulare a limbii de c tre (un) vorbitor/autor, ns n anumite limite date n principal de structura gramatical (fonetic -morfologic -sintactic -lexical etc.), nerespectarea total a acestor limite conducnd la crearea unei limbi str ine pe care, eventual, o n elege numai emi torul. n aceast interac iune dintre stilul individual i stilul colectiv apare stilul, rezultat al unor detalii (n modalitatea de exprimare) insolite, nea teptate, originale. Pe scurt este vorba aici despre rela ia norm / abatere dichotomie fundamental n orice orientare stilistic . Evaluarea acestei rela ii n textul mediatizat, indiferent de medium, urm rit n toate planurile: deontologic, normele jurnalismului de informare, rela ia comentariu critic comentariu neonest, pn la modalit ile de eviden iere a textului etc. reprezint punctul central al evalu rii ntr-o analiz de con inut. 5. Stilistica func ional (formali tii ru i, coala de la Praga, structuralismul) urm re te circumscrierea literarit ii. Stilul ar rezulta (pentru Roman Jakobson) din alegere i combinare. Un ziar / un telejurnal sunt rezultatul unei alegeri i combin ri. 6. Stilistica efectului. M. Riffaterre. Conceptul literaritate este i aici fundamental. Dac pentru Roman Jakobson, literaritate se refer la strategia organizatoare a emi torului, pentru M. Riffaterre literaritatea apare atunci cnd receptorul mesajului 116

este direct sensibilizat prin stil. Iar stilul are drept origine o organizare specific a mesajului prin convergen i contrast [=surpriz , insolitare termeni impu i tot de M. Riffaterre] prin i retoric , Ed. Universit ii Al. I. Cuza, Ia i, 1994, p. 197]. care se urm re te declan area unei anumite reac ii din partea cititorului. [Val Panaitescu (coord.), Terminologie poetic 7. De la stilistic la semiotic . n acest context, Umberto Eco [Limitele interpret rii, Ed. Pontica, Constan a, 1996, pp. 25-28] distinge trei tipuri de inten ii: intentio auctoris, intentio operis i intentio lectoris. Disputa clasic se nchega mai nti n jurul acestei opozi ii remarc Umberto Eco [op.cit., p. 25]: a) trebuie s c ut m n text ceea ce autorul a voit s spun ; b) trebuie c utat n text ceea ce acesta spune, independent de inten iile autorului s u. Concluzia semioticianului italian este de mare utilitate: Ar trebui s reconsider m unele dintre curentele ce se prezint ast zi ca orientate c tre interpretare. Spre exemplu, sociologia literaturii [prin extensie, a media] manifest preferin pentru ceea ce individul sau o comunitate face s se ntmple cu textele. n acest sens, las la o parte op iunea ntre inten ia autorului, a operei sau a cititorului pentru c , de fapt, nregistreaz felurile n care societatea se folose te de texte. Fie ele [felurile, n.n.] mai mult sau mai pu in corecte. n schimb, estetica recept rii i asum principiul hermeneutic conform c ruia opera se mbog e te de-a lungul veacurilor cu interpret rile ce i se dau; ine seama de raportul dintre efectul social al operei cu orizontul de a teptare al destinatarilor istorice te situa i; dar nu neag faptul c interpret rile ce se dau textului trebuie s fie conforme cu o ipotez asupra naturii acelei intentio de profuzime a textului. Tot astfel, o semiotic a interpret rii (teorii ale cititorului model i ale lecturii ca act de elaborare) caut , la rndul ei, n intentio operis, criteriul pentru a evalua manifest rile intentio lectoris. [Umberto Eco, op.cit., p. 28]. 8. Lumea textului ntlne te lumea cititorului. n paralel cu Umberto Eco, esteticianul german Hans Robert Jauss elaboreaz o estetic a recept rii (Pour une esthtique de la rception, Ed. Gallimard, Paris, 1978). Pornind de aici, Laurence Allard [Dire la Rception. Culture de Masse, Exprience Esthtique et Communication, n Rseaux, no 68, novembre-dcembre] ncearc s mbog easc no iunea receptare, adesea reificate n studiile recept rii media. Laurence Allard porne te de la constatarea atribuirii n acest tip de cercet ri care ne preocup acum a unui rol fundamental al cititorului / spectatorului n construirea social a semnifica iilor textelor i a semnifica ilor lor ideologici. Se deschide astfel, n studiile culturale, era democra iei semiotice (John Fiske) dup decenii de critic ideologic a unei culturi de mas care i aliena publicul. [Laurence Allard, op.cit., p. 68]. Consecin a acestei viziuni: textele media sunt deschise unor interpret ri multiple. Acestea se situeaz ntre studiile culturale ( coala de la Birmingham) concretizate n analize 117

structurale n care publicul nu este luat n considerare i ntre studiile media care m soar (cantitativ) audien ele. Pentru acestea din urm , receptarea se reduce la num rarea persoanelor care citesc / privesc un produs media. n esen , din abordarea textului ca mesaj deschis, decurge o construc ie dialogic a raportului text-cititor; presupunem c cititorul are un univers personal de semnifica ie. Atunci, receptarea se realizeaz n func ie de a tept rile prealabile sedimentate. Din acestea se articuleaz un orizont de a tept ri dublu: acela al experien ei literare [culturale, n sens larg]; ce tim despre un gen, despre un stil [=ce tim c este o tire, un reportaj etc., ce tim despre un ziar anume etc.]; i acela al vie ii cotidiene (lumea cititorului) pe care aproprierea operei [a textului mediatizat] o poate nnoi, mbog i sau r sturna. n acest punct, apare func ia crea iei sociale a operelor de art . [prin analogie (prin extensie), a textului mediatizat]. [Laurence Allard, op.cit., p. 69]. Mai exact, sus ine Hans Robert Jauss n aceast ordine de idei, pornind de la Kant, comunicarea estetic este un factor de socializare i creatoare de noi norme. (POPESCU Cristian-Florin, Dic ionar explicativ de jurnalism, rela ii publice i publicitate, Bucure ti, Ed. Tritonic, 2002, p. 367-372 TROP Termenul provine din. fr, trope, lat. tropus, gr. tropos ntors tur i desemneaz diferite modific ri semantice pe care le sufer cuvintele. n retorica veche apare urm toarea clasificare a figurilor: a) figuri ale cuvintelor (procedee de modificare a formei cuvintelor: epenteza, metateza, apocopa); b) figuri de construc ie (modific ri ale ordinei cuvintelor: anacolutul, elipsa, silepsa); c) figuri care modific sensul cuvintelor sau T. (v. i Figur de stil): metafora, metonimia, sinecdoca etc. O reconsiderare teoretic a T. se nregistreaz odat cu dezvoltarea stilisticii (v.) i a studiilor de poetic . Cuvntul, n eles ca semn (v.), devine un raport ntre semnificant i semnificat. Retorica clasic vedea T. ca pe o modificare a leg turilor dintre semnificant i semnificat; cercet rile structuraliste contemporane consider T. interac iunea dintre diferitele sensuri posibile ale semnificantului, care trimit pe rnd la un alt semnificat. (MITESCU Adriana, n Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei R. S. R., 1976, p.453-454)

118

Csar Chesneau DU MARSAIS, Idee general

despre Figuri; mp r irea figurilor;

mp r irea figurilor de cuvinte; Defini ia tropilor, n DESPRE TROPI (ed. fr. 1730), Ed. Univers, Bucure ti, 1981, p. 34, 36 37, 39 41. Articolul I Idee general despre Figuri nainte de a vorbi mai pe ndelete despre Tropi, trebuie s spun cte ceva despre Figuri n general; ntruct Tropii nu sunt o specie de Figuri. Se spune ndeosebi c figurile sunt feluri de a vorbi dep rtate de cele ce sunt fire ti i obi nuite: c sunt ntors turi i feluri de exprimare care se dep rteaz ntructva de felul obi nuit i simplu de a vorbi; ceea ce nu vrea s spun altceva dect c Figurile sunt feluri de a vorbi dep rtate de cele ce nu sunt figurate, i c , pe scurt, Figurile sunt Figuri i c nu sunt ceea ce nu este Figur . De fapt, nu numai c Figurile nu sunt feluri de a vorbi dep rtate de cele care sunt fire ti i obi nuite, dar nu se afl nimic mai firesc, mai obi nuit i mai r spndit dect Figurile n limbajul omenesc. Domnul de Bretteville, dup ce a spus c Figurile nu sunt altceva dect ni te ntors turi de exprimare i de gndire de care nu ne slujim ntotdeauna, adaug c nimic nu este mai la ndemn i mai firesc. Am avut adesea pl cerea, spune el, s aud rani stnd de vorb ntre ei i folosind ni te Figuri att de variate, de pline de via , de dep rtate de vorbirea de rnd, nct mi era ru ine c studiasem att de mult elocin a, cnd vedeam la ei o Retoric artificiale. Sunt, ntr-adev r, ncredin at c n Hal , ntr-o zi de trg, se fac mai multe Figuri dect se fac zile de-a rndul prin adun rile academice. Drept care, nu poate fi vorba ca Figurile s se dep rteze de limbajul obi nuit al oamenilor; dimpotriv , vorbirea f r Figuri sar dep rta de acesta, de cumva ar fi cu putin s se fac un discurs n care s nu se afle dect expresii nefigurate. ns vorbirea c utat , Figurile nelalocul lor, luate de cine tie unde, se dep rteaz de felul obi nuit i simplu de a vorbi, dup cum g telile nzorzonate se dep rteaz de felul obi nuit de a se mbr ca al oamenilor de bine. Apostolii erau persecuta i, dar ei ndurau cu r bdare persecu iile: este oare ceva mai firesc i mai pu in dep rtat de limbajul obi nuit dect felul n care Sfntul Pavel zugr ve te situa ia aceasta i purtarea Apostolilor? Suntem oc r i, iar noi binecuvnt m: suntem urgisi i, iar noi r bd m urgisirea; suntem vorbi i de r u, iar noi r spundem prin rug ciuni. De i vorbele acestea sunt simple i naive i nu se dep rteaz ctu i de pu in de limbajul 119 mult mai conving toare i mai gr itoare dect n toate Retoricile noastre

obi nuit, ele cuprind o foarte frumoas figur ce se nume te antitez , adic opozi ie: a oc r este opus lui a binecuvnta; a urgisi lui a r bda, blesteme lui rug ciuni. Nimic mai obi nuit dect s adresezi cuvntul celor c rora le vorbe ti i s -i dojene ti cnd nu e ti mul umit de purtarea lor. O, Neam necredincios i pornit la r u! strig Isus Cristos, pn cnd voi fi cu voi! Pn cnd v voi suferi! Este o figur foarte simpl ce se nume te apostrof . Domnul Flchier, la nceputul Discursului funebru pentru Domnul de Turenne, voind s dea o idee general despre ispr vile Eroului s u, spune: Conducerea armatelor, asedierea fort re elor, cucerirea ora elor, trecerea rurilor, atacuri ndr zne e, retrageri onorabile, popasuri bine chibzuite, lupte nfruntate, b t lii c tigate, du mani nfrn i datorit for ei militare, mpr tia i datorit dib ciei, vl gui i datorit unei n elepte i nobile r bd ri: unde putem g si pilde att de multe i de gr itoare ca n faptele unui om etc. Mi se pare c n aceste cuvinte nu este nimic ce se dep rteaz de limbajul militar cel mai simplu: cu toate acestea se afl aici o Figur ce se nume te Acumulare, ngr m dire, adunare. Domnul Flchier o termin , n exemplul pomenit, printr-o alt Figur ce se nume te Interoga ie, care este nc un fel de a vorbi foarte des ntlnit n limbajul obi nuit. n Fata din Andros a lui Teren iu, Simon, crezndu-se n elat de fiul s u, i spune: Quid ais, omnium (actul V, sc. 3, v. 1) Ce spui, tu cel mai vede i c propozi iunea nu este ntreag , ns sensul arat c acest tat voia s spun fiului s u: Ce spui tu, cel mai r u dintre to i oamenii? Felurile acestea de a vorbi n care se vede limpede c trebuie s mai adaugi cuvinte pentru a exprima pe de-a-ntregul un gnd pe care for a pasiunii l face doar s se subn eleag sunt foarte obi nuite n limbajul oamenilor. Numim aceast figur Elips , adic omisiune. Exist , ce-i drept, cteva figuri ce nu sunt folosite dect n stilul sublim: a a de pild Prosopopeea, care const n a pune s vorbeasc pe un mort, o persoan absent , sau chiar lucruri nensufle ite. Mormntul acesta s-ar deschide, osemintele s-ar aduna spre a-mi spune: De ce min i pentru mine, pentru mine care nu am min it pentru nimeni? Las -m s m odihnesc n snul adev rului, nu-mi tulbura pacea cu lingu irea ce mi-a fost att de urt . Astfel i previne Domnul Flchier ascult torii i i ncredin eaz c lingu irea nu va intra ctu i de pu in n lauda ce-o va aduce Domnului Duce de Montausier. n afar de un mic num r de Figuri asemenea acesteia, rezervate stilului nobil, celelalte intr zilnic n stilul cel mai simplu i n limbajul cel mai obi nuit. Ce sunt, a adar, Figurile? Cuvntul este luat aici ntr-un sens metaforic. Figur , n sens propriu, nseamn forma exterioar a unui corp. Toate corpurile sunt ntinse, ns , n 120

afar de proprietatea general de a fi ntinse, fiecare corp i are figura sa i forma lui particular , ceea ce face ca fiecare corp s ne apar deosebit de un alt corp: tot astfel se ntmpl i cu expresiile figurate, ele ajut mai nti la cunoa terea a ceea ce gndim; figurile i n orice asociere de au, n primul rnd, aceast proprietate general ntlnit n orice fraz expresiile figurate mai prezint

cuvinte, i care const n a semnifica ceva, datorit construc iei gramaticale; pe lng aceasta, i o anumit schimbare care le este proprie, i datorit tocmai acestei schimb ri particulare se poate face o anumit specie din fiecare fel de figur . Antiteza, de pild , este deosebit de celelalte feluri de a vorbi prin aceea c n aceast asociere de cuvinte care o alc tuiesc, cuvintele sunt opuse unele altora; astfel, cnd ntlnim exemple de acest fel de opozi ii de cuvinte, le punem n rndul antitezei. Apostrofa se deosebe te de celelalte figuri, ntruct doar prin apostrof i se poate adresa cuvntul, direct, unei persoane prezente sau absente etc. Numai n Prosopopee i facem s vorbeasc pe mor i, pe cei absen i, sau lucrurile nensufle ite: tot a a i cu celelalte Figuri, fiecare i are caracterul s u ce o deosebe te de celelalte asocia ii de cuvinte, care alc tuiesc un sens n limbajul obi nuit al oamenilor. Autorii de Gramatici i de Retorici, cnd au scris despre diferitele feluri de a vorbi, au pus aceste diferite feluri n clase anumite din nevoia de a- i ordona mai bine ideile. Felurile de a vorbi n care nu au v zut alt proprietate dect aceea de a ajuta la cunoa terea gndirii sunt numite simplu: fraze, expresii, perioade; ns , cele ce exprim nu numai gndirea, ci gndirea enun at ntr-un anume fel, care le d un caracter propriu, acesta sunt numite Figuri, ntruct ele apar, ca s zic a a, sub o form deosebit , i au acel caracter propriu fiec reia menit s le disting unele de altele i de tot ce nu este dect fraz sau expresie (). Articolul II mp r irea figurilor Figurile se mpart n figuri de gndire, figurae sententiarum, Schemata; i n figuri de cuvinte, figurae verborum. Cicero spune c ntre figurile de gndire i figurile de cuvinte exist o diferen , i anume: figurile de gndire in numai de ceea ce se petrece cu imagina ia; ele nu constau dect n modul particular de a gndi sau de a sim i, a a c figura r mne mereu aceea i, de i cuvintele care o exprim au fost schimbate: oricum l-ar fi f cut s vorbeasc Domnul Flchier pe Domnul Montausier n prosopopeea pe care am redat-o mai sus, tot la prosopopee ar fi ajuns: dimpotriv , figurile de cuvinte sunt n a a fel nct dac schimba i cuvintele, figura dispare; de pild , dac vorbind despre o armat naval spun c era alc tuit 121

din o sut de pnze, avem o figur de cuvinte despre care vom vorbi mai departe n cele ce urmeaz ; pnze este folosit aici pentru vapoare: dac pun cuvntul vapoare n locul lui pnze, tot mai exprim gndul, dar nu mai este figur . Articolul III mp r irea Figurilor de cuvinte Exist patru feluri deosebite de figuri privitoare la cuvinte: 1. Cele pe care autorii de gramatici le numesc figuri de dic iune: ele privesc schimb rile ce se petrec n literele sau n silabele cuvintelor; a a, de pild , sincopa este al turarea unei litere sau a unei silabe n mijlocul unui cuvnt, scuta virum prin virorum etc. 2. Cele ce privesc numai construc ia; de pild : cnd Hora iu, vorbind despre Cleopatra, spune monstrum, quae noi spunem majoritatea oamenilor spun, iar nu spune: aici construc ia se face dup sens. Aceast figur se nume te sileps . Despre acest fel de figuri am tratat n alt parte, a a c aici nu voi mai vorbi despre ele. 3. Exist cteva figuri de cuvinte n care cuvintele i p streaz semnifica ia proprie, cum este repeti ia etc. Retorii sunt cei ce trebuie s vorbeasc att despre acest soi de figuri, ct i despre figurile de gndire. Att n unele, ct i n celelalte, figura nu const n schimbarea semnifica iei cuvintelor, drept care ele nu in ntru nimic de subiectul meu. 4. n sfr it, exist figuri de cuvinte ce sunt numite Tropi: prin aceste figuri cuvintele cap t semnifica ii deosebite de semnifica ia lor proprie. Acestea sunt figurile despre care voi vorbi n aceast parte a Gramaticii. Articolul IV Defini ia Tropilor Tropii sunt figuri prin care unui cuvnt i se d o semnifica ie care nu este ntocmai semnifica ia proprie a acestui cuvnt: astfel, pentru a n elege ce este un trop, trebuie s n elegem foarte bine ce este semnifica ia proprie a unui cuvnt; o vom explica ndat . Aceste figuri se numesc tropi din grecescul trop conversio, a c rui r d cin este trepo, verto, eu ntorc. Sunt numite astfel deoarece cnd lu m un cuvnt n sens figurat, l ntoarcem, ca s zicem a a pentru a-l face s semnifice ceea ce nu semnific , n sens propriu: pnze, n sens propriu, nu nseamn nicidecum vapoare, pnzele nu sunt dect o parte din 122

vapor: cu toate acestea, pnze se folose te uneori pentru vapoare, a a cum spuneam mai nainte. Tropii sunt figuri, ntruct sunt feluri de a vorbi care, n afar de proprietatea de a face cunoscut gndirea, se disting i prin alte particularit i ce le fac s fie atribuite fiec rei altei specii. n tropi exist o modificare sau particularitate general care i face s fie tropi i care i distinge de celelalte figuri: ea const n aceea c un cuvnt este luat dintr-o semnifica ie care nu este ntocmai semnifica ia lui proprie: ns , pe deasupra, fiecare trop se deosebe te de un alt trop; aceast deosebire particular const n felul n care un cuvnt se ndep rteaz de semnifica ia lui proprie; de pild : Nu mai exist Pirinei, spune Ludovic al XIV-lea, de nemuritoare amintire, cnd nepotul s u, Ducele de Anjou, azi Filip al V-lea, a fost chemat la coroana Spaniei. Ludovic al XIV-lea voia oare s spun c Pirineii se pr bu iser sau fuseser nimici i? Nicidecum: nimeni nu a n eles aceast propozi iune n felul acesta, n sensul ei propriu: avea un sens figurat.

123

Pierre FONTANIER, Defini ia figurilor discursului, n MANUAL CLASIC PENTRU STUDIUL TROPILOR (ed. fr. 1830), Ed. Univers, Bucure ti, 1977, p. 46 49. Defini ia figurilor discursului Dup ct se pare, la nceput, cuvntul figur nu a fost folosit dect atunci cnd se vorbea despre nf i area fizic a unui om sau a unui animal, despre aspectul lor corporal. i ce semnific acest cuvnt n aceast prim accep iune? Contururile, tr s turile, nf i area exterioar a unui om sau a unui animal sau a unui anume obiect concret. Discursul, care se adreseaz doar inteligen ei i sensibilit ii, nu este, chiar dac am lua n considera ie cuvintele care-l alc tuiesc i-l transmit sufletului prin sensuri, un corp propriu-zis. La drept vorbind, el nu are deci figur (n sens de nf i are, n. t.). i totu i exist , n diversele lui moduri de a semnifica i de a exprima, o analogie cu diferen ele de form i de tr s turi care caracterizeaz corpurile materiale. F r ndoial aceast analogie a stat la baza denumirii figurilor discursului ca metafore. Dar aceast metafor nu poate fi considerat ca o adev rat figur pentru c nu avem n limb un alt cuvnt pentru aceea i idee. Ce sunt figurile discursului? Din cte defini ii s-au dat pn acum, nici una n-a fost pe deplin satisf c toare, nici una nu a ob inut asentimentul general. Ar nsemna c nc nu s-a dat o defini ie bun . i totu i, Dic ionarul Academiei franceze d dou defini ii separate i care puse laolalt ar putea alc tui una, dac nu perfect , cel pu in acceptabil . Academia mparte figurile n figuri ale cuvintelor, care in de Gramatic cuvintelor care dau for i elegan i figuri de gndire care in de Retoric . Dup ea, primele sunt: o ntrebuin are sau un aranjament al discursului; ultimele sunt: o anume ntors tur de fraz care nfrumuse eaz , ornamenteaz discursul. Din aceste dou defini ii suprapuse rezult , cred, destul de firesc, urm toarea: Figurile discursului sunt aspectele, formele, ntors turile mai mult sau mai pu in deosebite i de un efect mai mult sau mai pu in izbutit, prin care discursul n exprimarea ideilor, gndurilor i sentimentelor, ne ndep rteaz mai mult sau mai pu in de ceea ce ar fi fost exprimarea simpl i banal . Am v zut c ideile sunt elemente ale gndirii i corespund cuvintelor luate izolat; gndirea corespunde propozi iei, frazei sau perioadei. n ceea ce prive te sentimentul, el este acea stare de emotivitate care nso e te ideea sau gndirea i care, la un anume grade de intensitate sau violen , se nume te pasiune.

124

Dar n ce sens trebuie n eles aici cuvntul discurs? n acela i sens n care vorbim despre p r ile discursului, fie ele gramaticale sau logice. n elegem prin discurs o gndire f cut sensibil prin cuvinte i a c rei expresie se ntinde la o propozi ie, la o fraz sau la o ntreag perioad , dar nu o dep e te pe aceasta din urm . Cel pu in acesta este sensul cuvntului discurs la care ne referim. Din defini ia noastr , ca i din cele dou ale Academiei, rezult c modul de a vorbi sau de a se exprima care st la baza figurilor, nu trebuie s fie, pentru cel care le ntrebuin eaz , rezultatul unei constrngeri, ca i cnd nu ar putea vorbi sau nu s-ar putea exprima altfel; n consecin , figurile, orict de banale i de familiare ar fi devenit prin obi nuin , nu merit i nu p streaz titlul de figur dect atta timp ct ele sunt efectul unei ntrebuin ri libere, neimpuse n vreun fel de limb . i cum s-ar putea mp ca cu o folosire impus aceast alegere, combinare de cuvinte sau ntors tur de fraz care le genereaz ? Cum s-ar putea mp ca cu o constrngere for a, elegan a, frumuse ea care le d relief, fericitul efect care le nso e te, n fine, presupunerea c sunt folosite n locul unui alt mod de exprimare care le este cu totul inferior? Clasificarea figurilor discursului Cte sunt, nu numai genurile, dar chiar i speciile de figuri! S ne mul umim a indica doar principalele diviziuni sau clase. Am v zut c Academia le mparte n figuri de gramatic i figuri de retoric sau figuri ale cuvintelor i figuri de gndire. mp r irea nu-i apar ine, ea a fost f cut de cei mai vechi gramaticieni i de cei mai vechi retoricieni. Aceast distinc ie se bazeaz pe faptul c figurile in, unele numai sau unele n special, de expresie, celelalte numai, sau n special de gndire. Dar dac aceast mp r ire este just i real n sine, ea nu este lipsit de inconveniente n aplicarea practic dac o anume figur i n analiza de am nunt. Este adesea greu de apreciat

ine mai mult de gndire sau mai mult de expresie, astfel nct soarta

unui mare num r de figuri a fost totdeauna incert , iar gramaticienii i retoricienii nu au putut s se pun de acord n aceast privin . F r ndoial c s-ar fi putut evita multe nen elegeri i contradic ii, dac , n loc de a le reduce la dou clase figuri ale cuvintelor i figuri de gndire, s-ar fi creat i o clas intermediar , clasa figurilor mixte. ntr-adev r, attea figuri par a nu ine mai mult de expresie dect de gndire sau de gndire mai mult dect de expresie!

125

Nu s-a gndit nimeni la o asemenea mp r ire i noi nu avem preten ia s o facem aici. Dimpotriv , vrem deocamdat s inem seama numai de mp r irea obi nuit i folosit de atta timp, a figurilor de cuvinte i a figurilor de gndire. Dar vom reduce aceast ultim clas la figurile absolut independente de expresie i care, de i se manifest i devin cunoscute prin expresie, ca singurul lor mod de a se actualiza, i datoreaz totu i existen a unor ntors turi i unor combina ii de natur intelectual . Prima clas , dimpotriv , o extindem pn la acele figuri care, chiar dac sunt produse de artificii intelectuale, se datoreaz modalit ilor de exprimare a cuvintelor. n fine, extindem aceast categorie pn la acele figuri pe care leam numit figuri mixte. Tropii figuri sunt n mod obligatoriu figuri ale cuvintelor; asta nu nseamn ns c toate figurile de cuvinte sunt tropi. Vom vedea cte asemenea figuri ale cuvintelor exist . Clasificarea figurilor de cuvinte n cadrul figurilor de cuvinte, n accep iunea pe care le-am dat-o mai sus, cuvintele sunt luate fie ntr-un sens propriu, adic ntr-una din semnifica iile lor obi nuite i banale, primitive sau nu; fie sunt luate ntr-un sens deturnat, altul dect sensul propriu, adic , cu o semnifica ie care le este mprumutat numai momentan, i care nu este dect un mprumut. n primul caz avem de-a face propriu-zis cu figuri de cuvinte; n al doilea caz avem de-a face cu figurile cunoscute sub numele de tropi, denumire care, cum am v zut deja, i cum vom avea de attea ori ocazia s observ m, poate s nu indice ntotdeauna veritabile figuri. Figurile de cuvinte n care sensul propriu este conservat, se bazeaz fie pe o oarecare modificare a materialului primitiv al cuvintelor: figurile de dic ie, fie pe o modificare de topic , de dispozi ie n fraz a cuvintelor: figuri de construc ie, fie pe o anume alegere a cuvintelor, pe un mod mai mult sau mai pu in pregnant i mai mult sau mai pu in interesant de a scoate n relief o idee: figurile de elocu ie, fie, n fine, pe caracterul nea teptat i neobi nuit al frumuse ii, for ei, elegan ei, referindu-se n acest caz la ntreaga expresie a unei gndiri: figurile de stil. Figurile de cuvinte al c ror sens este deturnat i difer de sensul lor propriu, fac, sub denumirea de tropi, obiectul acestei mici lucr ri. Nu ne vom opri prea mult asupra lor aici ntruct ne vom ocupa de ei destul de am nun it n a doua parte. F r ndoial c am spus destul i despre figurile de cuvinte asupra c rora vom reveni n partea a treia, pentru a ar ta, prin unele exemple, n ce m sur difer ele de tropi. Vom proceda la fel pentru figurile de gndire.

126

Boris TOMA EVSKI, Lexicul poetic, n TEORIA LITERATURII. POETICA (ed. rus p.34-38. Lexicul poetic Vorbirea noastr este un flux fonic divizat. Sunetele se unesc n ni te unit i, care la rndul lor se mbin ntre ele. Cuvintele sunt cele mai mici unit i fonice receptate de noi ca p r i de sine st t toare ale vorbirii. n timpul pronun rii, realiz m un proces de eviden iere a cuvintelor din contextul frazei, accentund mai mult sau mai pu in puternic fiecare cuvnt n parte. n scris, cuvintele sunt desp r ite ntre ele prin spa ii libere. Astfel, mecanismul nsu i al limbii noastre vorbite sau scrise creeaz reprezentarea cuvintelor ca unit i de sine st t toare. Dar divizarea noastr mecanic a vorbirii se bazeaz pe reprezent rile pe care le leg m de procesul vorbirii. Fiecare cuvnt n parte este centrul unei reprezent ri, al unui anume element al ideii cuprinse n vorbire. Reprezentarea independent este provocat doar de cuvntul ntreg diversele p r i ale cuvintelor nu provoac asemenea reprezent ri1./.../ n fraz , cuvntul este ntotdeauna conjugat cu o anumit semnifica ie, are un sens al s u. Ceea ce nu nseamn c acest sens i este propriu cuvntului n sine. Noi ns nv m limba i ne deprindem cu ea nu prin intermediul dic ionarelor, ci al limbajului viu, adic prin receptarea frazei. Cuvntul realizeaz o semnifica ie exact , un sens deplin numai n contextul frazei. E suficient ca un cuvnt s fie transferat ntr-un alt context ca sensul lui s se schimbe. O vreme bun ", o b taie bun " - cuvntul bun " are aici semnifica ii foarte diferite: Ast zi e o vreme frumoas ", ast zi e duminic ", ast zi m duc la teatru" - cuvntul ast zi" are trei nuan e diferi e: n primul caz, semnific un interval de timp nedeterminat, un timp care se consum acum i care, probabil, dep e te limitele temporale ale zilei (acum e o vreme
Trebuie s remarc m c un cuvnt reliefat prin con tientizarea frazei nu se va suprapune n toate cazurile cu diviziunea grafic sau de pronun are. De pild , [n p dure] se pronun ca un singur cuvnt i se scrie ca dou . Cuvntul nu tiu se pronun ca un cuvnt, dar se scrie ca dou . Din punct de vedere semantic, se afl n acela i raport fa de tiu, ca i necunoa tere fa de cunoa tere, cu toate acestea, n primul caz, e un raport de dou cuvinte grafice fa de unul, pe cnd n cel de al doilea - de unu fa de unu. n mprejurarea cnd devine necesar diferen ierea tipului de izolare a cuvntului, se poate vorbi de cuvntul fonetic (pronun at deosebit), de cuvntul grafic (scris deosebit) i de cuvntul semantic (cu un sens deosebit). Uneori cuvntul semantic se compune din mai multe cuvinte fonetice sau grafice. Este cazul numelor i al termenilor compu i: NijniNovgorod, Ursa Mare, calea ferat . n aceste mbin ri, nu sunt dou centre de formare a reprezent rilor, este unul singur pentru fiecare grup de cuvinte. Reprezentarea generat de asocierea calea ferat " nu coincide cu mbinarea reprezent rilor provocate de cuvintele calea" i ferat " (calea ferat " nu este calea f cut din fier"). ntr-unul din ziare, mamutul a fost denumit [literal: z c mnt util]. Ridicolul acestei denumiri const n faptul c autorul noti ei a n eles expresia ca dou cuvinte semantice poleznoie" (mamutul nu face, evident, r u nim nui i este util pentru tiin ) i iskopaemoie" (iskopaemoie jivotnoie" fosil , literal: animal dezgropat, adic un animal disp rut i g sit cu ocazia s p turilor), n timp ce expresia z c mnt util" reprezint un singur cuvnt semantic i semnific minereurile, c rbunele etc., extrase pentru industrie.
1

1925), Ed. Univers, Bucure ti, 1973,

127

frumoas

i, probabil toat ziua va fi o vreme frumoas), n cel de al doilea caz este vorba de

un interval precis care ine exact 24 de ore, n cel de al treilea - este vorba de un interval mic de timp care intr n componen a zilei de azi (de pild , la teatru am s m duc disear , la ora 8"). n fiecare fraz , cuvntul i are asocierile sale semantice. Dac vom izola artificial cuvntul i ne vom concentra aten ia asupra lui, n locul unui sens precis vom depista o mul ime de asocia ii semantice posibile, poten iale. Asocia iile semantice amintesc natura atomului chimic. Atomul de hidrogen nu este o realitate chimic clorur de amoniu etc. Exist ns se ntmpl i nu exist izolat n natur . Unit ns cu un alt atom de hidrogen, va da gazul hidrogen; n alte combina ii va da ap , i combina ii din care nu poate s fac parte. Acela i lucru i cu cuvntul, care poate s fac parte din unele combina ii i s le transmit un

anumit sens, care ns este incapabil s fac parte din alte combina ii. Uneori, analiznd asocia iile - adic ceea ce sim im atunci cnd gndim cuvntul -, descoperim un moment comun n posibilit ile semantice ale acestuia. Acest moment comun l definim drept sens fundamental. Uneori, sensurile acestea pot fi mai multe. Cuvntul p mnt", de pild , poate s nsemne i planeta pe care tr im, i solul pe care umbl m (n sensul acesta se poate citi n romanele fantastice, n care se descrie via a de pe alte planete, c pe Marte se umbl pe p mnt), i elementele componente ale p mntului (p mnt gras", p mnt slab", compozi ia chimic a p mntului"), i, n fine, un anumit teritoriu ( i-a ipotecat p mntul", a descoperit p mnturi noi"). Modificarea semnifica iilor originare, sensurile dezv luite prin realizarea cuvntului n fraz sunt indiciile secundare ale sensului. n afar de aceasta, cuvntul este asociat i cu reprezentarea mediului lexical n care se utilizeaz ; sunt cuvinte care apar in unui anumit grup social (cuvinte or ene ti, intelectuale", r ne ti) sau etnic (dialecte, cuvinte regionale etc.), care apar ntr-o mprejurare existen ial (cuvinte oficiale"; vulgare, familiare, tehnice, de edin ), ori se utilizeaz n diversele tipuri de literatur (lexiconul gazet resc", cuvinte poetice", prozaice" etc.); reprezentarea mediului lexical i arog cuvntului o culoare lexical . Din toate asocia iile semantice poten iale ale cuvntului sunt unele utilizate cu prec dere i altele folosite relativ rar. Dac vom mbina cuvintele n raport cu aceste asocia ii preferate i obi nuite, vom realiza fraze ablonarde, care constituie o form tipic a vorbirii curente, provocat la rndul s u de mprejur ri existen iale obi nuite i repetate. Modalitatea obi nuit de creare a limbajului artistic const n utilizarea cuvntului n asocia ii neobi nuite. Limbajul artistic las o impresie de oarecare prospe ime n utilizarea cuvintelor, un fel de recreare a lor. Cuvntul cap t parc o alt semnifica ie (intr n componen a unor noi asocia ii). Prin repetarea unor construc ii analoge, sentimentul de 128

prospe ime poate s dispar , putem s ne obi nuim cu aceast utilizare a cuvntului i cuvntul poate s intre n circula ie cu noua sa semnifica ie. Legile constituirii noilor semnifica ii au multe momente analoge cu legile constituirii limbajului poetic i, de regul , pentru fiecare exemplu de utilizare artistic a cuvntului se pot g si exemple analoge din istoria limbii, exemple care demonstreaz c n limb cuvntul cap t semnifica ii noi sub ac iunea acelora i legi. La baza lexicului poetic se afl nnoirea asocia iilor lexicale. Aceast nnoire se poate ob ine prin transferarea cuvintelor ntr-un mediu lexical neobi nuit sau arognd cuvntului un sens neobi nuit.

129

Tudor VIANU, Dubla inten ie a limbajului i problema stilului, n ARTA PROZATORILOR ROMNI (1941), Ed. pentru literatur (Biblioteca pentru to i nr.363), Bucure ti,1966, p.11-19 Dubla inten ie a limbajului i problema stilului Este o constatare plin de consecin e, pentru ntreg domeniul studiilor estetice i literare, faptul c limbajul omenesc este nsufle it de dou inten ii care de i rmn mai tot timpul solidare, nu sunt mai pu in diferite n spiritul i direc ia lor. Am artat i alt dat1 c cine vorbe te o face pentru a- i mprt i gndurile, sentimentele i reprezentrile, dorin ele sau hotrrile, dar c n acela i timp comunicrile sale nzuiesc s ating o sfer anumit a semenilor care ntrebuin eaz acela i sistem de simboluri lingvistice. Cine vorbe te comunic" i se comunic". O face pentru al ii i o face pentru el. n limbaj se elibereaz o stare sufleteasc individual i se organizeaz un raport social. Considerat n dubla sa inten ie, se poate spune c faptul lingvistic este n aceea i vreme reflexiv" i tranzitiv". Se reflect n el omul care l produce i sunt atin i, prin el, to i oamenii care l cunosc. n manifestrile limbii radiaz un focar interior de via i prime te cldur i lumin o comunitate omeneasc oarecare. Cele dou inten ii ale limbajului stau ntr-un raport de invers propor ionalitate. Cu ct o manifestare lingvistic este menit s ating un cerc omenesc mai larg, cu att cre te valoarea ei tranzitiv", cu att scade valoarea ei ,,reflexiv", cu att se mpu ineaz i ple te reflexul vie ii interioare care a produs-o. Generalitatea unei formulri cre te prin nsu i sacrificiul intimit ii i adevrului ei subiectiv. O ecua ie matematic, o lege mecanic, o formul chimic sunt fapte lingvistice menite prin structura lor s se mprt easc oricrei inteligen e omene ti. Ele nu sunt limitate nici de caracterul na ional al limbilor, nici de felul particular al tendin elor i sensibilit ii celui care le nregistreaz. Cnd spun de pild c suma unghiurilor unui triunghi este egal cu dou unghiuri drepte" sau cnd afirm c corpurile se atrag n raport direct cu masa i n raport indirect cu ptratul distan ei lor" construiesc un fapt de limb care se poate transmite oricrei inteligen e omene ti, dar care nu comunic nimic despre mine nsumi. Prin aceast aser iune relativ la raportul dintre lucruri nu transpare nici un reflex din intimitatea psihic a vorbitorului. Oricine vede ns c nu acela i este cazul unui vers de Eminescu sau Racine. Valoarea de circula ie a unor asemenea fapte de limb este cu mult mai restrns. Rsunetul re inut din

Cp. Arta i frumosul, 1931, p.20 urm; apoi Estetica, ed. a II-a, p.26 urm.

130

intimitatea spiritual care le-a proiectat este ns nemsurat mai puternic. Tranzivitatea lor este mrginit; reflexivitatea lor este infinit. Exist crea ii ale poeziei n care privim ca ntrun abis fr fund. Citeasc-se versul lui Eminescu: Apele plng clar izvornd n fntne ". Este limpede c inten ia reflexiv a acestei manifestri de limb ntrece cu mult inten ia ei tranzitiv. Cci nu tirea despre felul cum izvorsc apele intereseaz n acest vers, ci acel n eles emotiv i muzical al lucrurilor, precipitat n intimitatea subiectiv a poetului. Nu to i cititorii acestui vers vor putea realiza inten ia lui reflexiv. Tranzivitatea lui va scdea prin ns i dificultatea de a percepe acea semnifica ie muzical a lucrurilor aprut poetului. Poetul i va fi limitat cercul autenticilor lui cititori prin ns i adncimea i adevrul subiectiv al expresiei sale. Dar de i cele dou amintite inten ii ale limbajului sunt deosebite prin caracterul lor, ele se gsesc ntr-un raport de cooperare care trebuie te precizat. Poate c printre faptele lingvistice, numai ecua iile matematice i legile tiin ifice sunt acelea n care tranzivitatea domin n chip absolut. Numai n aceste fapte lingvistice apoi, urma oricrui reflex al vie ii interioare este eliminat cu desvr ire. Am vzut c cine ia cuno tin de una din formulrile exacte ale tiin elor nu prime te nici o veste despre felul general de a fi sau despre momentul sufletesc particular al persoanei care a enun at mai nti aceste formulri sau care le repet n fa a noastr. Reflexivitatea legilor i formulelor tiin ifice este nul. n restul manifestrilor lingvistice, inten ia tranzitiv i reflexiv se gsesc deopotriv la lucru, de i una din aceste inten ii poate deveni preponderent. Astfel locurile comune, expresiile care se repet, formulele de ntmpinare i de polite e etc. sunt fapte de limb n care puterea de a se transmite a crescut prin nsu i sacrificiul virtu ii lor de a exprima dispozi ia general sau actualitatea sufleteasc a celui care le ntrebuin eaz. Reflexivitatea acestor formulri nu este nul, dar este atenuat. n direc ia atenurii reflexului subiectiv se dezvolt i limba practic i comun, n care nevoia de a transmite scade valoarea limbii ca document interior. Desigur, a transmite nseamn a transmite ceva". Sub semnul social trebuie s se gseasc o realitate individual. Dar aceast realitate poate apar ine ea ns i straturilor mai socializate i mai impersonale ale con tiin ei individuale sau poate apar ine pturilor ei mai intime i mai subiective. Astfel, n scrisorile de afaceri sau de polite e i n conversa iile uzuale reflexul individual provine din ceea ce suntem obi nui i a considera drept zonele mai superficiale ale con tiin ei. Conven ionalismul acestor manifestri este notoriu. n crea iile poeziei, reflexul urc din zonele ei mai adnci. Am artat c exist fapte lingvistice n care reflexivitatea este nul sau mult atenuat.

131

Exist oare fapte lingvistice n care tranzivitatea lor se gse te n aceea i situa ie i n care reflexul interior urc pn la cel mai nalt grad cu putin ? Desigur, o expresie lingvistic n care puterea de a se transmite este anulat nu poate fi judecat nici n virtutea ei de a reflecta fondul subiectiv al vorbitorului. Delirul unui nebun nu poate fi apreciat nici ca fapt lingvistic tranzitiv, nici ca fapt reflexiv. Din aceast pricin, toate manifestrile limbii n care tranzivitatea se apropie de punctul nul nu pot fi judecate dect n raport cu aspira ia, cu veleitatea lor. tim, de pild, c operele suprareali tilor moderni sunt nsufle ite de nzuin a de a transcrie lectura cea mai adnc a con tiin ei n sine ns i. Pentru a ob ine acest rezultat, suprarealistul nu vrea s re in nimic, n scrierile sale, din ceea ce se organizeaz n straturile con tiente i lucide ale sufletului. El refuz chiar lucrarea discriminativ a aten iei, adic a atitudinii negative al crei prim rezultat va fi eliminarea din con tiin a destinuirilor ei cele mai adnci. Suprarealistul se va opri deci la dictarea subcon tientului", la automatismul psihic" menit s scoat la iveaI fondul lui cel mai intim subiectiv. Citeasc ns cineva oricare din lucrrile suprareali tilor i va constata cum slaba lor tranzivitate cre te din ns i veleitatea adncimii lor. De altfel, n mod foarte general se poate spune c obscuritatea n literatur este un efect al desocializrii expresiei prin concentrarea exclusiv a vorbitorului ctre procesul su subiectiv. Una din cauzele obscurit ii n literatur este coborrea n adncimi care l lipse te pe vorbitor de puterea de a transmite. Sunt obscuri autorii care dorind s se exprime ct mai complet i mai profund nu mai ajung s comunice cu al ii. Dimpotriv, preocuparea scriitorului de a se face n eles, cre terea inten iei sale de a transmite l mpinge adeseori ctre superficialitate i conven ionalism. Expresia literar este pndit astfel de dou primejdii, decurgnd din natura ns i a limbajului. Cu aceea i dreptate se poate spune c expresia literar se organizeaz pe linia de demarca ie a celor dou inten ii ale limbii. Opera literar reprezint o grupare de fapte lingvistice reflexive prinse n pasta i purtate de valul expresiilor tranzitive ale limbii. Desprind la ntmplare, dintr-o povestire a lui Mihail Sadoveanu, urmtorul pasagiu: Vremea era pe la toac, dar cldura era nc n toi i juca rotind ca rsfrngerile unei ape tainice pe deasupra caselor adormite. Uli a ridica, pustie i singuratic, spre strlucirea asftn itului. Clopote ncepur a bate dulce i trist, de la bisericile trgului. Feti a se opri o vreme n loc, ascultnd". Analiza poate distinge destul de limpede, n irul acestor nota ii, expresiile care au o simpl valoare tranzitiv de acele care adaug reflexul viziunii i sentimentului intim al scriitorului; Vremea era pe la toac... cldura era n toi... uli a ridica... clopotele ncepur a bate... feti a se opri... " sunt comunicri a cror putere de transmitere este nelimitat, dar care nu ne spun nimic despre acel care le face. Aproape 132

fiecare din aceste nota ii sunt nso ite ns de un adaos de comunicri, prin care ptrundem n straturi mai adnci ale con tiin ei celui care ni le transmite. Peste tirea nud se adaug aureola unei ambian e subiective. O lectur atent a pasagiului de mai sus ne face s sim im din moment n moment cum trecem de la simpla inten ie tranzitiv la inten ia reflexiv. Privit n totalitatea ei, amintita expresie literar este produsul coadaptrii celor dou inten ii, punerea lor de acord ntr-un ntreg n acela i timp comprehensibil i expresiv. Citeasc-se oricare alt pasagiu mprumutat poe ilor sau prozatorilor arti ti: analiza va putea deosebi destul de limpede cmpul de ac iune al celor dou inten ii i limitele lor respective. Ceea ce vom numi stilul'' unui scriitor va fi ansamblul nota iilor pe care el le adaug expresiilor sale tranzitive i prin care comunicarea sa dobnde te un fel de a fi subiectiv, mpreun cu interesul ei propriu-zis artistic. mbog ite cu aceste adaosuri, expresiile limbii ne introduc n intimitatea unei ndividualit i, ntr-o sfer proprie de a resim i lumea i via a. Stilul este a adar expresia unei individualit i. Stilul este ntrebuin area individual a limbii, spune odat renumitul lingvist Vossler, variind o formul mai veche. Le style est l'homme mme", spusese Buffon. Vestitul naturalist francez recuno tea prin aceast sentin caracterul oarecum natural al stilului. Dac stilul este omul nsu i, nu rezult oare c orice om are un stil al su, un chip de a ntrebuin a instrumentul general al limbii capabil de a-l exprima n diferen ierea lui individual? Dac s-a putut face vreodat aceast afirma ie categoric, lucrul se datore te unui concept incomplet al individualit ii omene ti. Contribu ia modern a tiin elor sociale ne mijloce te astzi o alt n elegere a fenomenului individualit ii. Oamenii nu sunt realit i complete i nchise n mijlocul unei societ i care rezult numai din nsumarea lor. Buffon, debitorul liberalismului atomist al secolului al XVIII-lea, putuse crede astfel. Astzi, tim mai bine c a a-numitele individualit i omene ti sunt produsele de interferen a mai multor influen e sociale. Prin poarta individualit ii ptrundem pe cile mai multor feluri generale de a fi. Acestei mprejurri i se datore te faptul c nu numai vorbitorii comuni, dar i scriitorii cei mai de seam prezint ntre ei afinit i, ca unii care apar in anumitor cercuri ale societ ii i ca unii care sunt mi ca i de anumite curente intelectuale, morale i estetice. Pentru cercettorul de azi exist nu numai stili ti, dar i stiluri; nu numai scriitori individuali, dar i grupri care i con in, curente care i poart. n lucrarea de fa , consacrat artei prozatorilor romni, am inut seam de ambele principii enun ate mai sus. Am analizat prozatorii no tri n particularitatea lor stilistic individual, dar i n curentele stilistice care i cuprind.

133

Erich AUERBACH, Postfa a autorului, n MIMESIS (ed. germ. 1946), Editura pentru literatur pp. 616-617 Postfa a autorului Obiectul acestei lucr ri, interpretarea realit ii cu ajutorul reprezent rii literare sau imit rii, m preocup de mult vreme; ini ial, am plecat de la problema platonic din cartea a zecea a Republicii, mimesis-ul ca o copie de al treilea ordin dup adev r, ca i de la preten ia lui Dante de a reda adev rata realitate n Comedie. Considernd ns variatele moduri de interpretare a faptelor umane n literaturile europene, interesul meu s-a ngustat i s-a precizat, dezvoltndu-se cteva idei c l uzitoare pe care am ncercat s le urm resc. Prima dintre aceste idei se refer la teoria antic , preluat apoi de toate curentele clasiciste, despre nivelurile stilistice ale reprezent rii literare. Mi-a devenit clar faptul c realismul modern, a a cum s-a dezvoltat n Fran a la nceputul secolului al XIX-lea, realizeaz ca fenomen estetic o desprindere total de acea teorie; mai total i mai important pentru conforma ia ulterioar a imit rii vie ii n literatur dect amestecul dintre sublim i grotesc proclamat de contemporanii romantici. n momentul n care Stendhal i Balzac au f cut din ni te personaje oarecare ale vie ii de toate zilele, dependente de mprejur rile istorice ale vremii, obiecte ale unei reprezent ri serioase, problematice, ba chiar tragice, ei au sf rmat regula clasic a diferen ei dintre nivelurile stilistice, conform c reia realitatea cotidian i practic putea s ocupe un loc n literatur numai n cadrul unui stil umil sau mediu, adic fie ca grotesc comic, fie ca divertisment agreabil, facil, variat i elegant. Prin aceasta ei au des vr it o evolu ie care se preg tea de mult vreme (de la romanul de moravuri i comdie larmoyante din secolul XVIII, iar mai precis de la Sturm und Drang i preromantism) i au netezit calea pentru realismul modern care s-a dezvoltat de atunci n forme tot mai ample, conform realit ii noastre care se schimb i se amplific mereu. n acela i timp, mi-am dat seama n cursul acestor considera ii c revolu ia mpotriva teoriei clasice a nivelurilor stilistice de la nceputul secolului al XIX-lea n-a putut fi prima de acest gen; barierele pe care le-au d rmat atunci romanticii i reali tii fuseser ridicate nc de la sfr itul secolului al XVI-lea i n secolul al XVII-lea de c tre adep ii unei imita ii stricte a literaturii antice. Pn atunci, de-a lungul ntregului Ev Mediu, ca i n Rena tere, existase un realism serios att n literatur , ct i n artele plastice; fusese posibil reprezentarea celor mai cotidiene evenimente ale realit ii ntr-un context serios i important, c ci teoria nivelurilor stilistice nu avea o valabilitate absolut . Orict de mult difer realismul 134 universal , Bucure ti, 1967,

Evului Mediu de cel modern, ele coincid totu i n ceea ce prive te aceast concep ie de principiu. F cusem ns cu mult nainte presupuneri asupra modului n care s-a format aceast concep ie artistic medieval i asupra momentului i modalit ii n care s-a produs prima fisur n teoria clasic : istoria vie ii i faptelor lui Christos cu amestecul s u lipsit de orice constrngere ntre realul cotidian i tragicul cel mai m re , sublim, este cea care a nvins regula stilistic antic . Comparnd ns aceste dou irumperi n teoria nivelurilor stilistice, ne d m imediat seama c ele s-au petrecut n condi ii cu totul diferite i au avut rezultate complet deosebite. Concep ia despre realitate care se desprinde din operele cre tine ale Antichit ii trzii i ale Evului Mediu e cu totul diferit de cea a realismului modern. Este foarte dificil s formul m specificul concep iei cre tine mai vechi sco nd n eviden esen ialul i cuprinznd n acela i timp toate fenomenele care apar in aici. O solu ie care m-a satisf cut n genere am g sit-o analiznd istoria semnifica iei cuvntului figura, i de aceea numesc figural concep ia antic trzie i medieval-cre tin despre realitate. Ce n eleg prin aceasta am explicat n repetate rnduri n cartea de fa (de exemplu p. 80 urm.); o prezentare mai am nun it se g se te n studiul meu intitulat Figura (retip rit n ale mele Neue Dantestudien, din Istanbuler Schriften, nr. 5, 1944, acum Berna).

135

Roman JAKOBSON, Lingvistic perspectiv


1

i poetic . Aprecieri retrospective i considera ii de

(ed. engl. 1960), n

PROBLEME DE STILISTIC , Ed. tiin ific , Bucure ti, 1964, p.83-125 Lingvistic i poetic . Aprecieri retrospective i considera ii de perspectiv

Din fericire, ntre conferin ele tiin ifice i cele politice nu exist nimic comun. Succesul unei conferin e politice depinde de acordul majorit ii sau totalit ii participan ilor. n discu iile tiin ifice ns , voturile i veto-ul sunt necunoscute i s-a dovedit c dezacordul, n general, este mai rodnic dect acordul. Dezacordul scoate la iveal antinomiile i tensiunile din domeniul discutat i impune noi cercet ri. Nu conferin ele politice, ci mai curnd, explor rile n Antarctica s-ar putea compara cu ntrunirile tiin ifice: exper i interna ionali n diferite discipline ncearc s traseze harta unei regiuni necunoscute, s descopere unde se g sesc cele mai mari obstacole pentru explorator, piscurile i pr p stiile de nestr b tut. O astfel de cartare pare s fi fost principalul obiectiv al conferin ei noastre i, n aceast privin , lucr rile ei au constituit un succes. Nu am ajuns oare s stabilim care sunt cele mai cruciale i mai controversate probleme? Nu am nv at noi s ne ajust m codurile, s distingem ce termeni trebuie l muri i i ce termeni trebuie evita i ca s prevenim o n elegere gre it a no iunilor atunci cnd avem a face cu oameni care folosesc jargonul tiin ific diferit al specialit ii lor? Cred c pentru majoritatea participan ilor la aceast conferin , dac nu pentru to i, astfel de probleme sunt ceva mai clare astzi dect au fost cu trei zile n urm. Mi s-au cerut cteva observa ii sumare despre raporturile dintre poetic i lingvistic. Poetica trebuie s rspund, n primul rnd, ntrebrii esen iale care poate fi formulat astfel: ce elemente confer mesajului verbal caracterul unei opere de art? Deoarece principalul obiect de studiu al poeticii este diferen ierea speciilor inerent artei verbale, care o separ de celelalte arte i de alte forme ale comportamentului verbal" (verbal behaviour), poetica este ndrept it s ocupe locul de frunte n studiile literare. Poetica trateaz problemele de structur verbal, dup cum analiza picturii se ocup de structurile picturale. Deoarece lingivistica este tiin a global a structurii verbale, poetica poate fi considerat parte integrant a lingvisticii. Argumentele mpotriva acestei preten ii trebuie discutate cu aten ie. Evident, poetica
Concluziile dezbaterilor care au avut loc la Universitatea Indiana n aprilie 1958, publicate n volumul Style in Language, Massachusetts, The Technology Press of M.I.T., 1960, p. 350-377. n versiunea romneasc a textului englez, conform indica iilor autorului, anumite exemple au fost nlocuite cu fapte ilustrative corespunz toare pe care le ofer limba romn . La elaborarea final a traducerii, o serie de formul ri au fost definitivate de M. Nasta n colaborare cu Matei C linescu (N.r.)
1

136

se ocup i de multe procedee care nu se limiteaz la arta cuvntului. Putem vorbi despre posibilitatea de a ob ine ecranizarea romanului La rscruce de vnturi, de a transpune legendele medievale n fresce i miniaturi sau de a reda L'Aprs midi dun faune2 cu mijloace specifice muzicii, baletului i artei grafice. Orict de absurd ar prea ideea publicrii Iliadei sau Odiseei sub form de comic-uri, anumite elemente structurale ale subiectului se pstreaz chiar dup ce dispare suportul formei verbale. ntrebarea dac ilustra iile lui Blake pentru Divina Comedie sunt sau nu adecvate constituie o dovad a faptului c arte diferite pot fi comparate ntre ele. Problema barocului sau a oricrui alt stil istoric dep e te cadrul unei singure arte. Vorbind despre metafora suprarealist, este greu s se treac cu vederea filmele lui Max Ernst sau ale lui Luis Bunuel (Cinele andaluz i Vrsta de aur). Pe scurt, numeroase elemente poetice in nu numai de tiin a limbii, ci i de ntreaga teorie a semnelor, fac parte, a adar, din domeniul semioticii generale. Aceast afirma ie este ns just nu numai pentru arta cuvntului, ci i pentru toate variet ile de limbaj, n msura n care limba are multe caracteristici comune altor sisteme de scriere sau pe care le regsim n toate sistemele de acest fel (caractere pansemiotice). De asemenea, nici a doua obiec ie nu con ine vreo trstur specific pentru literatur: problema leg turii dintre cuvnt i lumea nconjurtoare nu se refer numai la arta verbal, ci intervine n studierea tuturor tipurilor de mesaj. Lingvistica poate explora toate problemele posibile pe care le pune legtura dintre mesaj i universul mesajului": ce este verbalizat. Totu i, coeficientul de adevr (n englez the truth values), n msura n care este entitate extralingvistic" (ca s-1 numim a a cum i spun logicienii), dep e te limitele poeticii i, n general, pe cele ale lingvisticii. Se spune adesea c poetica, spre deosebire de lingvistic, se ocup de evaluare. Aceast despr ire a celor dou domenii este bazat pe o interpretare care se d n mod curent, gre indu-se ns contrastul dintre structura poeziei i alte tipuri de structuri verbale: cele din urm ar avea un caracter accidental" (sau casual, neinten ional"), ar fi lipsite de scop, pe cnd limbajul poetic ar fi neaccidental" (sau noncasual, inten ional), ar avea un scop determinat. De fapt, orice comportament verbal inte te ntr-o direc ie, ns intele difer i conformitatea mijloacelor folosite pen ru atingerea efectului dorit constituie o problem care-i preocup n permanen pe cercettorii diverselor forme de comunicare verbal. Exist o coresponden strict, mult mai strict dect i nchipuie criticii, ntre problema expansiunii n spa iu i n timp a fenomenelor lingvistice i rspndirea n timp i spa iu a modelelor

Dup -amiaza unui faun, celebru poem al lui Stphane Mallarm.

137

literare. Chiar o astfel de expansiune lipsit de continuitate, cum este renvierea unor poe i uita i sau neglija i - de pild, descoperirea postum i canonizarea" ulterioar a lui Gerard Manley Hopkins (m. 1889), gloria tardiv a lui Lautramont (m. 1870) printre poe ii suprareali ti sau influen a considerabil a lui Cyprian Norwid (m. 1885), pn de curnd necunoscut, asupra poeziei moderne - i gse te o paralel n istoria limbilor literare care au tendin a de renvia modele dep ite, unele de mult uitate; acesta a fost cazul limbii literare cehe, care la nceputul secolului al XIX-lea se ntorcea la modele din veacul al XVI-lea. Din fericire, confuzia care se face ntre termenul de studii literare" i cel de critic" i determin pe cei ce studiaz literatura s fie tenta i s nlocuiasc descrierea valorilor intrinsece ale unei opere literare printr-un verdict subiectiv, distrugtor. Eticheta de critic literar" aplicat unui cercettor al literaturii este tot att de gre it, cum ar fi denumirea de critic gramatical (sau lexical)" aplicat unui lingvist. Cercetrile sintactice sau morfologice nu pot fi nlocuite printr-o gramatic normativ i, la fel, nici un manifest propagnd gusturile unui critic i prerile lui despre literatura de crea ie nu poate nlocui o analiz obiectiv a artei verbale. Aceast afirma ie nu trebuie luat drept o aplicare a principiului laisser faire; orice cultur verbal implic eforturi programatice, normative i de planificare. Totu i, de ce se face o deosebire precis ntre lingvistica pur i cea aplicat sau ntre fonetic i ortoepie, dar nu se face o distinc ie ntre studiile literare i critic? Ca i lingvistica, studiile literare n care poetica devine focarul preocuprilor, cuprind dou serii de probleme: sincronice i diacronice. Descrierea sincronic nu se ocup numai de produc ia literar dintr-o epoc dat, ci i din acea parte din tradi ia literar care, pentru epoca luat n considera ie, s-a pstrat vie sau a fost renviat. Astfel, de exemplu, Shakespeare, pe de o parte, i Donne, Marwell, Keats, Emily Dickinson, pe de alt parte, corespund sensibilit ii moderne, universului spiritual n care trie te poezia de limb englez n zilele noastre. Pe ct vreme James Thomson i Longfellow, n momentul de fa , nu apar in valorilor artistice viabile.3 Selectarea clasicilor i reinterpretarea lor ori de cte ori se afirm o nou orientare, iat una dintre problemele importante ale studiilor literare sincronice. Poetica sincronic, ca i lingvistica sincronic, nu trebuie confundat cu statica; orice epoc face o distinc ie ntre formele mai conservatoare i cele care inoveaz. Orice etap contemporan se rsfrnge n experien a noastr cu dinamica ei temporal i, pe de alt parte, att n lingvistic, ct i n poetic, metoda istoric se ocup nu numai de schimbrile produse, dar i

3 Afirma ia autorului trebuie luat n considera ie cu rezerve. Este vorba aici de fluctua iile gustului n cercurile litera ilor moderni ti din Anglia i din Statele Unite (N. r.)

138

de factorii de continuitate, rezisten i, statici. Ca i o istorie a limbii, o poetic istoric cuprinztoare reprezint suprastructuri ce trebuie cldite pe o serie de descrieri sincronice succesive. Insisten a de a men ine poetica despr it de lingvistic se justific numai dac restrngem n mod nepermis domeniul lingvisticii, cum se ntmpl, de pild, atunci cnd fraza este privit de unii lingvi ti ca cea mai nalt construc ie analizabil sau cnd obiectivul lingvisticii este limitat numai la gramatic sau numai la chestiuni nesemantice, de form exterioar, sau la inventarul unor procedee denotative4, fr nici o referin la varia iile libere. Voegelin5 a indicat clar cele dou probleme mai importante, corelative, ale lingvisticii structurale i anume: revizuirea ipotezei monolitice a limbajului" i preocuparea pentru interdependen a diferitelor structuri n cuprinsul aceleia i limbi". Fr ndoial, pentru oricare comunitate lingvistic, pentru fiecare vorbitor, exist o unitate a limbajului; acest cod general nu este dect un sistem de subcoduri interdependente; fiecare limb nglobeaz mai multe modele care coexist paralel i sunt caracterizate printr-o func iune diferit. Evident, trebuie s fim de acord cu Sapir atunci cnd afirm c, privind lucrurile dintr-o perspectiv de ansamblu, n vorbire domne te suveran idea ia..."6. ns aceast suprema ie nu-i autorizeaz pe lingvi ti s treac cu vederea factorii secundari". Elementele emotive ale vorbirii care, dup cum tinde s cread Joos, nu pot descrie printr-un numr finit de categorii absolute", sunt clasificate de el ca elemente nelingvistice ale lumii reale". De aceea rmn pentru noi fenomene vagi, proteice, fluctuante"; a adar, conchide acest autor, refuzm s le toler m n tiiin "7. Desigur, Joos este un strlucit expert n experien e de reducere i cerin a lui energic de a expulza" elementele emotive din tiin a lingvisticii" este un experiment radical de reducere: reductio ad absurdum. Limbajul trebuie cercetat n toat varietatea func iilor lui. nainte de a discuta func iunea poetic trebuie s-i definim locul printre celelalte func iuni ale limbajului. O schi are a acestor func iuni necesit o scurt trecere n revist a factorilor constitutivi n orice act de vorbire, n orice comunicare verbal. Cel care se adreseaz (transmi torul"), trimite
4 Procedeele denotative slujesc la indicarea sensului cuvintelor, independent de atributele (sau de conota iile ) lor. n aceast categorie intr no iunile gramaticale studiate ca atare. Ca denota ie, adjectivul negru determin orice obiect negru (N. r.) 5 Cf. F. Voege1n Casual and Noncasual Utterances within Unified Structures n Style in language, pp. 57-68. 6 6 Cf. W. Sapir, Language, New York, 1921. 7 M. Joos, Description of language design, n Journal of the acoustical society of America", 1950, nr. 22, pp. 701-708.

139

un mesaj destinatarului (receptorul). Pentru ca mesajul s- i ndeplineasc func iunea, el are nevoie de un context la care se refer (sau, ntr-o nomenclatur mai echivoc, de un referent"), pe care destinatarul s-l poat pricepe i care s fie sau verbal sau capabil de a fi verbalizat de un cod, ntru-totul sau cel pu in par ial comun att expeditorului, ct i destinatarului (sau, cu alte cuvinte, comun celui care codeaz i celui care decodeaz); n fine, are nevoie de contact, conducta material sau legtura psihologic dintre cei doi, care le d posibilitatea s stabileasc i s men in comunicarea. To i ace ti factori esen iali ai comunicrii verbale pot fi schematiza i dup cum urmeaz: CONTEXT MESAJ TRANSMI TOR CONTACT COD Fiecare dintre ace ti ase factori determin o alt func iune a limbajului. De i distingem ase aspecte esen iale ale vorbirii, ar fi greu s gsim vreun mesaj verbal care s ndeplineasc numai o singur func iune. Diversitatea nu rezid n monopolul uneia dintre aceste multiple func iuni, ci n ordinea ierarhic diferit a func iilor. Structura verbal a unui mesaj depinde n primul rnd de func iunea predominant. Cu toate acestea, de i sarcina primordial a multor mesaje este adoptarea unei pozi ii fa de referent" (Einstellung), orientarea spre context a a numita func iune referen ial, denotativ, cognitiv , participarea secundar a altor func iuni la astfel de mesaje trebuie luat i ea n considerare de un lingvist atent. A a numita func iune emotiv sau expresiv concentrat asupra transmi torului are ca scop exprimarea direct a atitudinii vorbitorului fa de cele spuse de el. Ea are tendin a s produc impresia unei anumite emo ii, fie adevrate, fie simulate; de aceea, termenul emotiv, lansat i recomandat de Marty8, s-a dovedit preferabil termenului de emo ional. Stratul pur emotiv al limbajului este reprezentat prin interjec ii. Ele se deosebesc de vorbirea referen ial att prin caracteristica sunetelor (secven e speciale i chiar sunete neobi nuite n alte cuvinte), ct i prin rolul lor sintactic (nu sunt componentele frazelor, ci echivaleaz cu ele). Tut! tut! spuse McGinty; ntreaga fraz pronun at de personajul lui Conan Doyle se compune din DESTINATAR

8 Cf. A. Marty, Untersuchungen Sprachphilosophie, vol. I, Halle, 1908.

zur

Grundlegung

der

allgemeinen

Grammatik

und

140

dou plescituri9. Func iunea emotiv pe care o dezvluie interjec iile d, n oarecare msur, savoare tuturor expresiilor noastre, la nivel fonic, gramatical i lexical. Analiznd vorbirea din punctul de vedere al informa iei transmise, nu putem limita no iunea de informa ie numai la aspectul cognitiv al limbajului. Dac un individ folose te elemente expresive pentru a- i manifesta atitudinea de suprare sau de ironie, el transmite, desigur, o informa ie i, evident, aceast comportare verbal nu poate fi asemnat cu activitatea nutritiv, nesemiotic, cum ar fi a mnca un grepfrut" (n ciuda compara iei ndrzne e a lui Chatman)10. Diferen a dintre /nu/ (nega ia romneasc intonat normal N.t.) i prelungirea emfatic a vocalei /nu:/ este un element lingvistic conven ional, codificat ca i diferen a dintre vocala lung i scurt n perechile cehe /vi/ voi i /vi:i/ el tie"; dar n acest ultim exemplu caracterul distinctiv al informa iei este de natur fonematic, pe cnd la prima pereche, el este de natur emotiv. Fiindc vorbim despre invariante fonologice: sunetele engleze i/ i /i:/ par s fie doar variante ale unuia i acelua i fonem. Dac vor fi privite ns ca unit i emotive, rela ia dintre variant i invariant se rstoarn: lungimea i scurtimea sunt invariante completate de foneme variabile. Conjectura lui Saporta11, potrivit creia diferen a emotiv este un element nelingvistic care poate fi atribuit modului de transmitere a mesajului i nu mesajului propriu-zis, reduce n mod arbitrar capacitatea informa ional a mesajelor. Un fost actor de la teatrul Stanislavski din Moscova mi-a povestit c la o repeti ie a fost rugat de celebrul director s formeze patruzeci de mesaje diferite, din expresia astsear, prin diversificarea nuan ei expresive. El a ntocmit o list cu vreo patruzeci de situa ii emo ionale, apoi a pronun at cuvintele respective conform fiecrei situa ii, iar publicul urma s recunoasc situa ia, numai din schimbrile de intona ie a celor dou cuvinte. Pentru cercetrile noastre consacrate descrierii i analizei limbii ruse contemporane (sub auspiciile Funda iei Rockefeller), am rugat pe acest actor s repete testul" lui Stanislavski. El a notat circa cincizeci de situa ii n care se articula aceea i propozi ie eliptic i a modelat" pe baza lor cincizeci de mesaje corespunztoare, nregistrate pe band. Majoritatea mesajelor au fost corect i nuan at decodate" de asculttorii moscovi i. Cred c nu este nevoie s mai adaug c toate aceste indica ii emotive pot fi u or analizate din punct de vedere lingvistic. Orientarea ctre destinatar (sau receptor), func iunea conativ, i gse te cea mai pur expresie gramatical n vocativ i imperativ, care, din punct de vedere sintactic,

n limba engelez , cele dou monosilabe tut! tut! se pronun

scurt, cum ar fi ! ! n limba romn

(N.t.)

10

11

S. Chatman, Comparing metrical styles, n Style in language, p.149-172. Sol Saporta, The application of linguistics to the study of poetic language, n Style in language, p.82-93.

141

morfologic i, adesea, chiar fonologic, se abat de la alte forme verbale sau nominale. Frazele imperative difer esen ial de cele declarative; cele din urm pot fi supuse unui test al adevrului, pe cnd primele nu. n piesa lui O'Neill, Fntna, Nano spune cu o voce aspr, poruncitoare: Bea!. n acest caz, imperativul nu poate fi controlat prin ntrebarea: este adevrat sau nu?" Totu i, dac s-ar fi spus: cineva a but", cineva va bea" sau cineva ar bea", ntrebarea putea fi pus n mod firesc. Spre deosebire de propozi iile imperative, cele declarative pot fi transformate n forme interogative: a but cineva?" va bea cineva?" sau ar bea cineva?". Modelul tradi ional al limbajului, n special a a cum a fost el interpretat de Bhler, se limita la aceste trei func iuni - emotiv , conativ i referen ial -, cu cele trei extremit i ale acestui model: persoana nti, a celui care vorbe te, persoana a doua, a destinatarului i persoana a treia, de fapt cineva sau ceva despre care se vorbe te12. Pornind de la acest model triadic mai putem deduce cu u urin i alte func iuni verbale. Astfel, func iunea magic, de incanta ie, ne arat mai ales n ce fel se transform o a treia persoan, absent sau inanimat, ntr-un destinatar al unui mesaj conativ. Un exemplu: S se usuce acest urcior; tfu! tfu! tfu!" (Descntec lituanian)13. Alt exemplu: Tu, ap, criasa rului, crias din zori! Ia durerea cu tine, dincolo de marea albastr; n strfundurile mrii, ca pe o piatr cenu ie... de pe fund s nu mai vie; s nu mai vin durerea niciodat, s mpovreze inima u oar a roabei lui Dumnezeu. Piar necazul i nece-se!" (Descntec din Rusia de nord)14. Sau: Soare, stai n loc deasupra Gibeonului, i tu, lun, n valea Aialonului. i soarele s-a oprit i luna a stat n loc..." (Iosua, cap. X, vers. 12). Mai deosebim ns i al i trei factori constitutivi ai comunicrii verbale i trei func iuni corespunztoare ale vorbirii. Exist mesaje care servesc n primul rnd la stabilirea comunicrii, la prelungirea sau la ntreruperea ei; ele controleaz cum func ioneaz canalul i circuitul (Alo, m auzi?"), atrag aten ia interlocutorului sau confirm faptul c acesta rmne n continuare atent (Ascul i?", sau n Shakespeare: Pleac- i urechea!", iar la cellalt capt, rspunsul: Mhm!). Aceast luare de contact sau, dup Malinowski, func iunea fatic15, se poate manifesta printr-un schimb abundent de formule ritualizate i prin ntregi dialoguri care- i propun doar s prelungeasc o comunicare. Dorothy Parker a surprins cteva exemple elocvente:
Cf. K. Bhler, Die Axiomatik der Sprachwissenschaft, n Kant-Studien (Berlin), 1933, nr.23, p.19-90. V. Mansikka, Litauische Zauberspruke, n Folklore Fellows communications, 1929, nr.87, p.69. 14 P.P. Rbnivok, Pesni vol III (Moscova, 1910), p.217 i urm. 15 B. Malinowski, The problem of meaning in primitive languages, n C.I. Ogden i A.I. Richards, The meaning of meaning, New York-Londra, ed. a 9-a, 1956, p.296-336.
13 12

142

- Bine, spuse tnrul. - Bine, rspunse ea. - A adar am ajuns aici, spuse el. - Aici am ajuns, nu-i a a? spuse ea. - A zice c-am ajuns, spuse el. - Bine. ncercarea de a stabili i de a men ine comunicarea este tipic pentru psrile care vorbesc"; astfel, func iunea fatic a limbajului este singura pe care o au ele n comun cu fiin ele omene ti. De asemenea, este prima func iune verbal pe care i-o nsu esc copiii mici; ei au tendin a de a comunica nainte de a fi capabili s trimit sau s primeasc orice fel de comunicare ce cuprinde o informa ie. n logica modern, se face o distinc ie ntre dou niveluri ale limbajului concret, obiectual (object language), care spune ceva despre obiecte, i metalimbajul (metalanguage), care spune ceva despre limbaj, dar metalimbajul nu este doar o unealt tiin ific necesar, ntrebuin at de logicieni i de lingvi ti, el are un rol important i n vorbirea de toate zilele. Asemenea domnului Jourdain, eroul lui Molire, care fcea proz fr s tie, noi folosim metalimbajul fr a fi con tien i de caracterul metalingual al opera iilor noastre. Ori de cte ori transmi torul sau receptorul su simt nevoia s controleze dac folosesc acela i cod, vorbirea se concentreaz asupra codului: ea ndepline te o func ie metalingual (adic de comentariu). Nu te n eleg, ce vrei s spui?" ntreab interlocutorul; sau, n limbaj shakesperian: Ce sunt lucrurile acestea despre care vorbe ti?" (What is't thou say'st)?", iar vorbitorul, ca s previn asemenea ntrebri de control, spune adesea: M n elegi?". Imagina i-v urmtorul dialog enervant: -The sophomore (studentul") was plucked (aproximativ, n rom.: Tufa a fost jumulit). - But what is plucked (Dar ce nseamn asta, jumulit)? - Plucked is the same as fluncked (Jumulit nseamn acela i lucru ca trntit). - And fluncked? ( i trntit)? - To be fluncked is to fail in an exam (A fi trntit, adic a cdea la examen)! - And what is sophomore (aproximativ n rom: Ce nseamn o tufa)? - A sophomore, is a second year student (Sophomore, tufa", e un student n anul doi). Toate aceste fraze transmit informa ii numai despre codul lexical englez, au o func iune strict metalingual. Orice proces de insu ire a limbii, i n special nsu irea limbii materne de ctre copii, folose te pe larg astfel de opera ii metalinguale; adesea afazia poate fi

143

definit ca o pierdere a capacit ii metalinguale16. Am men ionat to i cei ase factori implica i n comunicarea verbal, n afar de unul: mesajul n sine. Atitudinea fa de mesaj n sine (Einstellung), centrarea" asupra mesajului ca atare, reprezint func iunea poetic a limbajului. Aceast func iune nu poate fi studiat cu folos dac facem abstrac ie de problemele generale ale limbajului; pe de alt parte ns, studiul limbajului implic o atent luare n considera ie a func iunii lui poetice. Orice ncercare de a reduce sfera func iunii poetice numai la poezie sau de a limita poezia la func iunea poetic ar duce la o simplificare excesiv i n el toare. Func iunea poetic nu este singura func iune a artei verbale, ns este func iunea ei dominant, determinant, pe cnd n toate celelalte activit i verbale ea se manifest doar ca un element constitutiv, subsidiar, accesoriu. Aceast func iune, promovnd materialitatea semnelor, adnce te dihotomia fundamental dintre semne i obiecte: De aceea, cnd este vorba de func iunea poetic, lingvistica nu se poate limita la domeniul poeziei. De ce spui ntotdeauna Ina i Margareta, dar niciodat Margareta i Ina ? O preferi oare pe Ina surorii ei gemene ?" Nu, deloc, mi se pare doar c sun mai bine". Intr-o secven de dou nume coordonate, dac nu intervin probleme de rang, vorbitorul prefer s nceap cu numele mai scurt, fr s- i dea seama de ce, alegnd configura ia cea mai potrivit a mesajului. O fat obi nuia s vorbeasc despre scrbosul de Scarlat". De ce scrbosul ?" Pentru c l ursc". De ce nu-i spui groaznicul, nspimnttorul, fiorosul ?" Nu tiu de ce, dar scrbosul i se potrive te mai bine". Fr s- i dea seama, ea aplica metoda poetic a paronomasiei. Sloganul politic I like Ike (ay layk ayk), cu o structur succint, se compune din trei monosilabe i cuprinde trei diftongi (ay), fiecare urmat simetric de un fonem consonantic (..l...k..k); compozi ia verbal prezint o varia ie: primul cuvnt nu cuprinde un fonem, consonantic, n al doilea cuvnt se gsesc dou foneme consonantice n jurul diftongului, iar n al treilea cuvnt se gse te o consoan final. Un nucleu asemntor (ay) dominant a fost observat de Hymes17 n unele sonete din Keats. Ambele cola18 ale formulei trisilabice /ay
16 Raporturile dintre metalimbaj i afazie au fost discutate de Roman Jakobson n diferite studii. Vezi n special capitolul Afazia ca problem lingvistic din lucrarea sa (publicat n colaborare cu M. Halle), Fundamentals of language, Haga, 1956. (N.t.). 17 De11 Hymes, Phonological aspects of Style. Some english Sonnets in Style, n Style in language, p. 109-131. 18 Colonul este o unitate ritmic, sau mai concret, un cuvnt cu o structur ritmic reliefat. De obicei asemenea unit i se leag n secven e de dou-trei cuvinte care imprim unui segment de fraz un aspect caracteristic (la sfr itul perioadelor, colonul sau o secven de dou-trei cola formeaz o clauzul, (N.t.).

144

layk/ ayk/ rimeaz ntre ele, iar n al doilea, din cuvintele-rim iese n ntregime, inclus n primul colon (rim ecou): /layk/ - /ayk/, o imagine paronomastic a unui sentiment care cuprinde, n ntregime obiectul. Ambele cola alitereaz una cu alta i primul din cele dou cuvinte aliterate este inclus n al doilea: ay/ - /ayk/, imagine paronomastic a subiectului iubitor nconjurat de obiectul iubit. Func ia poetic secundar a acestei lozinci electorale" (catch phrase) i ntre te eficacitatea i creeaz un efect. Dup cum am spus, studiul lingvistic al func iunii poetice trebuie s dep easc limitele poeziei, iar pe de alt parte, studiul lingvistic al poeziei nu se poate limita la func iunea poetic. Particularit ile diferitelor genuri poetice implic o participare diferen iat a celorlalte func iuni verbale alturi de func iunea poetic dominant. Poezia epic, centrat asupra persoanei a treia, folose te n mare msur func iunea referen ial, a limbajului; lirica, orientat ctre persoana nti, este intim legat de func iunea emotiv; poezia la persoana a doua este impregnat" de func iunea conativ i este suplicativ sau exortativ, dup cum persoana nti este subordonat persoanei a doua sau persoana a doua, primei persoane. Acum dup ce am terminat descrierea noastr rapid, mai mult sau mai pu in complet, a celor ase func iuni de baz ale comunicrii verbale, vom completa schema factorilor fundamentali cu o schem corespunztoare a func iunilor: REFEREN IAL POETIC EMOTIV FATIC METALINGUAL Care este din punct de vedere empiric criteriul lingvistic al func iunii poetice? i, n special, care este trstura caracteristic indispensabil, inerent oricrei poezii? Pentru a rspunde la aceast ntrebare, trebuie s reamintim care sunt cele dou moduri principale de aranjament folosite n comportamentul verbal: selec ia i combinarea. Dac, de exemplu, copil este subiectul mesajului, vorbitorul va alege din vocabularul uzual unul dintre cuvintele mai mult sau mai pu in similare ca: pu ti, copil, tnr etc., ntr-o anumit privin toate fiind echivalente. Apoi, ca un comentariu la acest subiect, va alege unul din verbele semantic nrudite: doarme, mo ie, a ipe te, dormiteaz etc. Ambele cuvinte alese se combin n lan ul vorbirii. Selec ia se realizeaz pe baza unor principii de echivalen , asemnare sau deosebire, sinonimie sau antonimie, pe cnd combinarea - construirea secven ei - se bazeaz pe contiguitate. Func iunea poetic proiecteaz principiul echivalen ei de pe axa selec iei pe axa combinrii. Echivalen a devine factorul constitutiv al secven ei. n poezie, o silab, este CONATIV

145

echivalent cu oricare alt silab din aceea i secven ; se presupune c accentul este egal cu accentul i lipsa de accent cu lipsa de accent; lungimea prozodic corespunde lungimii, iar scurtimea, scurtimii; limita cuvntului echivaleaz cu o limit ntre cuvinte, lipsa unei limite, cu lipsa unei limite; pauza sintactic, cu o pauz sintactic, lipsa pauzei cu lipsa unei pauze. Silabele devin unit i de msur, la fel morele19 i accentele. Se poate obiecta c metalimbajul folese te n secven e unit i echivalente cnd combin expresii sinonime n fraze ecua ionale: A = A (iapa este femela calului"). Cu toate acestea, poezia i metalimbajul se opun diametral ntre ele: n metalimbaj se folose te secven a pentru a construi o ecua ie, pe cnd n poezie se folose te ecua ia pentru a construi o secven . n poezie, ntr-o msur oarecare i n unele manifest ri latente ale func iunii poetice, secven ele delimitate prin limitele de cuvnt devin msurabile, fie c sunt sim ite ca izocrone, fie ca gradate. Ina i Margareta ne demonstra principiul poetic al gradrii silabelor, acela i principiu care n epica popular srb a devenit o lege obligatorie20. Fr cele dou cuvinte dactilice, combina ia innocent bystander, spectator nevinovat", nu ar fi devenit o expresie att de folosit. Simetria celor trei verbe bisilabice cu aceea i consoan ini ial i aceea i vocal final adaug splendoare laconicului mesaj de biruin al lui Cezar: Veni, vidi, vinci ! n afara ac iunii poetice, msura secven elor nu- i gse te nici o explica ie ca procedeu de limbaj. Numai n poezie limbaj cu receptri regulate de unit i echivalente - se percepe timpul inerent fluxului vorbirii, dup cum este sim it, pentru a men iona un alt sistem semiotic, un tempo, n muzic. Gerard Manley Hopkins, remarcabil cercettor n tiin a limbajului poetic, define te versul ca un mod de vorbire" care repet par ial sau n "ntregime aceea i figur de sunet21. "ntrebarea pus mai departe de Hopkins: este orice vers poezie? poate primi un rspuns precis de ndat ce nceteaz limitarea arbitrar a func iunii poetice la domeniul poeziei. Expresiile mnemotehnice (de ex. Thirty days has September" [Treizeci de zile are septembrie"]) citate de Hopkins, versurile" din reclamele moderne, legile medievale n versuri men ionate de Lotz sau, n sfr it, tratatele tiin ifice

19 n sens strict, mora este silaba scurt neaccentuat; prin extensiune, termenul ajunge s desemneze (a a cum este n eles i n lucrarea de fa ), orice silab neaccentuat (N.t.). 20 Cf. T. Mareti , Metrica navodnik nasik pjesama, n Rad Yugoslavenske Akademije (Zagreb), 1907, nr.168, p.170. 21 G.M. Hopkins, The journals and papers, Londra, Ed. H.House, 1956. n stratul sonor, figura de sunet reprezint un echivalent al figurii de stil, no iune mai larg care se refer de obicei la raporturile semantice (figuri de n eles: metonimia, metafora, sinecdoca, oximoron etc.). Dup cum se va vedea mai departe, una dintre cele mai tipice figuri de sunet este paronomasia, o similitudine fonic ntre dou sau mai multe cuvinte, care determin atragerea lor de aceea i sfer de n eles (N.t.)

146

sanscrite n versuri, pe care tradi ia indian le deosebe te de adevrata poezie (kavya), toate aceste texte metrice aplic func iunea poetic, f r s atribuie totu i acestei func iuni rolul determinant coercitiv pe care ea l comport n poezie. Astfel, versul dep e te" de fapt limitele poeziei, dar totodat versul implic ntotdeauna o func iune poetic. De i, aparent, nu exist cultur uman care s ignoreze versifica ia, exist multe tipuri de culturi fr versuri aplicate"; i chiar n acele culturi care cunosc versul pur i versul aplicat, ultimul pare s fie un fenomen secundar, cu siguran derivat". Adaptarea mijloacelor poetice la unele scopuri eterogene nu ascunde esen a lor primordial, tot a a cum elementele limbajului emotiv, dac sunt folosite n poezie, i men in de bun seam nuan a emotiv. Chiar dac Hiawatha este recitat de un filibuster ca o performan pentru lungimea ei, inten ia primordial care a stat la baza acestui text rmne poezia. Se n elege de la sine c existen a reclamelor comerciale versificate, muzicale sau picturale nu rupe problema formei poetice, muzicale sau picturale, de studiul intrinsec al poeziei, al muzicii sau al artelor plastice. n rezumat, analiza versurilor cade n ntregime n competen a poeticii, iar aceasta, la rndul ei, poate fi definit ca o parte constitutiv i a lingvisticii, care se ocup de raporturile dintre func iunea poetic i celelalte func iuni ale limbajului. n sensul mai larg al cuvntului, poetica se ocup de func iunea poetic, nu numai de poezie, unde aceast func iune este suprapus celorlalte func iuni ale limbajului, dar i n afara poeziei, atunci cnd o alt func iune se suprapune fun iunii poetice./.../

147

Jacques DUBOIS, Francis EDELINE, Jean-Marie KLINKENBERG, Philippe MINGUET, Franois PIRE i Hadelin TRINON, Descrierea domeniilor; Metalogismele, n RETORIC GENERAL (ed. fr. 1970), Bucure ti, Ed. Univers, 1974, p. 41, p. 182- 192 Descrierea domeniilor 1.2.1. Domeniul metaplasmelor Acest domeniu e cel al figurilor care ac ioneaz asupra aspectului sonor sau grafic al cuvntului i al unit ilor inferioare cuvntului, pe care l descompun dup urm toarele modele: Cuvnt = ansamblu de silabe (vocale i consoane de sprijin) dispuse ntr-o ordine pertinent i admi nd repeti ia. i Cuvnt = ansamblu de foneme (sau grafeme) dispuse ntr-o ordine pertinent admi nd repeti ia. Fonem = ansamblu de tr s turi distinctive ierarhizate, f r repeti ie i f r ordine linear . Grafem = ansamblu de tr s turi distinctive (nu nc definitiv formalizate) 1.2.2. Domeniul metataxelor Este domeniul figurilor care ac ioneaz asupra structurii frazei. n francez , fraza se define te prin prezen a minim a unor constituen i, sintagmele. La rndul lor, sintagmele se definesc prin apartenen a morfemelor din care sunt constituite la clase de morfeme. Sintagmele i morfemele ocup n secven pozi ii date. Vom avea deci: Fraz = ansamblu de sintagme i morfeme, dispuse ntr-o anumit ordine i admi nd repeti ia. 1.2.3. Domeniul metasememelor Un metasemem e figura care nlocuie te un semem prin altul, deci care modific grup rile de seme de gradul zero. Acest tip de figur presupune c un Cuvnt = ansamblu de seme nucleare, f r ordine intern i neadmi nd repeti ia. ntr-adev r, semul e o unitate infralingvistic de natur calitativ , iar cuvntul, un decupaj semantic sau o grupare de seme privilegiat de limbaj. n interiorul cuvntului nu se poate deci vorbi de repetarea unui sem i nici de existen a unei ordini a semelor. Dar se poate la fel de bine considera c anumite cuvinte trimit indirect la un Obiect = ansamblu de p r i coordonate, i c descompunerea obiectului n p r i (la nivelul referentului) i are corespondentul lingvistic (la nivelul conceptelor), ambele descompuneri putnd fi desemnate prin cuvinte. Vom vedea totu i c rezultatele acestor dou descompuneri sunt total diferite. 148

1.2.4. Domeniul metalogismelor Par ial, acesta e domeniul vechilor figuri de gndire care modific valoarea logic a frazei i care nu sunt, n consecin , supuse restric iilor lingvistice. Dac nu se poate repeta un sem n interiorul unui cuvnt, n schimb se poate foarte bine repeta un cuvnt ntr-o fraz , i a fortiori n unit ile de ordin superior. Gradul zero al unor asemenea figuri face s intervin , mai degrab dect criteriile corec iei lingvistice, no iunea de ordine logic a prezent rii faptelor, sau cea a progresiei logice a ra ionamentului. Fraz = ansamblu de seme grupate n sememe (cuvintele) caracterizate prin ordine i admi nd repeti ia. Metalogismele 0. Generalit i Oricare ar fi defini ia care i se d , i chiar dac i se contest realitatea, realul i apare omului de tiin ca acel paradis al iubirilor mature care trebuie mereu reg sit sau descoperit pentru a-i fixa imaginea exact ntr-un limbaj a c rui suprem calitate este obiectivitatea. Omul de litere ca i omul de pe strad , se acomodeaz greu cu respectul datorat acestei sacrosancte obiectivit i. Fie c asupra cuvintelor, cnd asupra lucrurilor. Metasememele sunt cele care i vin n ajutor cnd e vorba s treac de la o semnifica ie la alta. Ele pervertesc sensul cuvintelor pentru a ne face s credem c un om nu e un om, ci un leu, un crab sau un vierme. Un motan nu este un motan, ci un mp rat, un sfinx sau o femeie. Iar poetul, indiferent dac e omul de pe strad sau om de litere, ne face s credem ceea ce crede el nsu i, ne face s vedem ceea ce vrea el s vad retorice numai pentu a desfigura semnele. Dar, n loc de a perverti astfel sensul cuvintelor, n loc de a lucra asupra limbajului, retoricianul, amator sau profesionist, poate apela direct la obiectivitatea realit ii a a cum este ea, pentru a se separa net de ea i pentru a ob ine efecte din chiar aceast distan are. 0.1. Metasememe i metalogisme F r ndoial , nimic nu este mai pu in figurat dect o expresie de tipul: Un chat (motan) est un chat (motan). Poate fi v zut aici un fel de deviz a omului de bun-sim . Or, ntruct bunul sim i norma se presupun reciproc, e u or de observat n ce fel poetul, involuntar sau cel de meserie, le poate nc lca, gra ie metabolelor, pe amndou . S urm rim, i folose te figurile i pare o am gire, fie c i simte constrngerile, el nu viseaz dect s i se sustrag . O neag sau o ncalc . Se fixeaz cnd

149

de exemplu, un prea frumos i blnd motan n mintea lui Baudelaire. Vom vedea imediat c motanul D-lui Bunsim nu- i va recunoa te semenii. Dans ma cervelle se promne, Ainsi quen son appartement, Un beau chat, fort, doux et charmant. (...) Cest lesprit familier du lieu; Il juge, il prside, il inspire Toutes choses dans son empire; Peut-tre est-il fe, est-il dieu? E adev rat c divinizarea pisicii nu este metaforic n anumite contexte socio-

culturale. Dac pentru noi vaca este doar bun de muls, pentru hindu i ea este o fiin divin . Acela i lucru s-ar putea spune despre orice animal care figureaz ntr-un bestiar sacru. n orice caz, n Occidentul secolului al XIX-lea, considerat ndeob te avid de literalitate, expresia lui Baudelaire, n ciuda formei sale interogative, ar fi fost categoric calificat drept metaforic . De altfel, metafora devine evident dac se spune Motanul este un zeu (A). S trecem acum la o expresie asem n toare cu cea precedent , n care ns intervine un demonstrativ sau, cum spun cu juste e logicienii, un circumstan ial egocentric. n Acest motan este un tigru (B), metafora se une te cu hiperbola. Metasemem i metalogism se asociaz n una i aceea i expresie. F r ndoial , avem de-a face cu o metafor pentru c asist m la un transfer analogic de denomina ii, care impune modificnd sensul cuvintelor. Dar este tot att de limpede c ntrebuin area demonstrativului trimite la o situa ie concret , adic la o situa ie aflat dincolo de limbaj. Din acest moment, dac analiza referentului arat c fiin a n discu ie este ntr-adev r un motan, metalogismul este evident pentru to i, cu excep ia celui care ine s sublinieze calit ile excep ionale ale motanului. i mai evident apare metalogismul n paradoxul: Acesta nu este un motan (C), dar, pentru a aprecia acest paradox, e necesar , pe de-o parte, examinarea referentului, pe de alt parte, relevarea c fiin a n discu ie este cu adev rat un motan n sensul obi nuit al cuvntului. Aceste trei exemple ne vor permite s aceea i expresie. (A). Frumosul motan al lui Baudelaire nu era zn sau zeu dect pentru poet. i nu s-a instituit de atunci uzan a de a considera c motanul este zeu sau zn . Dar dac 150 n elegem mai bine ce anume distinge metasememul de metalogism, chiar dac , a a cum (B) o arat , ele pot practic s se afle n

experien a la care Baudelaire se refer ar fi fost comun , dac ea ar fi dep it o circumstan singular , conceptul de motan ar fi fost afectat i metafora s-ar fi impus, cum ar fi putut s-o fac n alte contexte culturale, pn la a deveni o judecat de existen . n (A) metafora are rolul pe care i-l fixeaz lingvi tii. Ea este ntr-adev r acel factor att de puternic al mbog irii conceptuale de care vorbe te Benveniste, c ci redistribuie semnifican i i semnifica i, adic , dac uzajul o ratific , ea impune totodat i o modificare semantic . asupra lucrurilor, dar nu (B) (C). Altfel se pune problema n ceea ce prive te metalogismul, fie el pur, fie asociat unui metasemem. El poate modifica viziunea noastr afecteaz lexicul. Dimpotriv , el nu pune n discu ie ipostaza limbii n care se define te. n momentul n care este perceput, apare i necesitatea de a lua cuvintele n sensul pe care unii l numesc propriu. n ciuda paradoxului (C), un motan r mne un motan, dup cum o pip r mne o pip , orice ar spune despre asta Magritte. A atribui unei m ri nsp imnt toare calificativul de binevoitoare nu modific concep ia noastr despre bun voin . hiperbole, nu schimb cu nimic concep ia noastr asupra culorilor. n concluzie, metalogismul pretinde cunoa terea referentului pentru a putea contrazice posibila descriere fidel a acestuia. Pe calea metasememelor asociate, se poate ajunge ntmpl tor la modificarea sensurilor cuvintelor, dar, n principiu, aceast modificare este mpotriva datelor imediate ale percep iei sau ale con tiin ei. De aceea, se pare c spre deosebire de metasemem, metalogismul trebuie s con in cel pu in un circumstan ial egocentric, ceea ce nseamn a recunoa te c nu exist dect metalogisme ale particularului. Din (B) care, a a cum spuneam, este o expresie mixt , s-ar putea extrage o judecat universal asupra metaforei, dar nu s-ar putea face aceea i deduc ie n privin a hiperbolei, pentru c ea nu exist dect n rela ie cu o stare de fapt pe care o neag . 0.2. Retorica veche i retorica general Dac s-ar raporta terminologia noastr la terminologia vechii retorici, s-ar putea spune c metasememul este un trop n sensul pe care i-l d Fontanier n al s u Manuel classique pour ltude des tropes (Manual clasic pentru studiul tropilor). Dar metalogismul nu este echivalentul a ceea ce Fontainer nume te figur , dac criteriul acesteia este substituirea unei expresii prin alta, c ci orice metabol ar fi n felul acesta o figur . Oricare ar fi forma sa, metalogismul are drept criteriu referin a obligatorie la un dat extralingvistic. n Figures (Figuri), Grard Genette a propus, de curnd, definirea figurii ca: distan a ntre semn i sens ca spa iu interior al limbajului (p. 209). Chiar dac am n elege n ce const acest spa iu, acceptnd c ar fi metaforic, el nu poate circumscrie i metalogismul. Acesta pretinde, pentru 151 i dac pentru Thophile Gautier, cerul este negru, p mntul este alb, antiteza, constituit din dou

a ne exprima ca Genette, un spa iu exterior, afla ntre semn i referent. Defini ia lui Genette este prea strmt , pentru c ea nu concepe desfigurarea retoric dect n raport cu uzajul lingvistic. Or, actul vorbirii, redat contextului s u, dovede te c este posibil, de exemplu, un paradox, f r a impune nici o abatere n raport cu codul. Nu este obligatoriu s existe doi termeni supu i compara iei, dou cuvinte care se combin , un spa iu n care gndirea s se poat mi ca (p. 214). Mai mult, nu este deloc necesar ca cititorul s poat traduce implicit o expresie prin alta. Schimbarea de sens i substitu ia, care sunt criterii, respectiv ale tropului i ale figurii, nu justific metalogismul. Degeaba ne surprinde celebru paradox al lui Magritte (Aceasta nu este o pip ), el nu reclam nici o traducere i, dac compar doi termeni, unul dintre ei este o stare de fapt i nu o stare a limbii. S-ar putea face observa ia c gndirea nu exist f r limbaj i c , prin urmare, expresia lui Magritte este paradoxal pentu c ea contrazice propozi ia de fapt: Aceasta este o pip . Dar este limpede c , n ocuren , faptul e cel care conteaz , iar propozi ia nu reprezint n nici un mod sensul literal al figurii, dac suntem de acord cu vechea retoric n a n elege prin sens literal ceea ce autorul a vrut s spun . Aceast propozi ie este mai ales ceea ce el ar fi putut s spun dac , n loc de a pune n discu ie realitatea, s-ar fi ocupat de descrierea ei. Dac semnele lingvistice nu sunt suficiente pentru a indica metalogismul, no iunile tradi ionale de sens literal, de uzaj i de abatere nu sunt suficiente pentru a-l explica. Metalogismul de ine, n consecin , un rol esen ial ntr-o retoric ce se vrea general i debarasat de obstacolele epistemologice care au frnat dezvoltarea retoricii tradi ionale. Se tie ct ar fi de util o retoric n care n-am fi constrn i s recunoa tem n metabol acel sens literal mereu insesizabil. Le era u or croceenilor s ironizeze sensul prim sau propriu, pentru c uzajul care instituie acest sens, i de care metabola este ndrept it s se ndep rteze, este el nsu i constituit din nenum rate abaterri. Dar studiul metasememelor ne poate da posibilitatea de a respinge obiec iile celor care, fie ei croceeni sau suprareali ti, refuz s admit c o metabol poate fi traductibil . E bine cunoscut faptul c numai metasememele cele mai comune i dezv luie sensul lor literal. Metasememul nu trimite dect n mod excep ional la un sens propriu. Totu i, el indic adesea c este posibil s se descopere, prin sensul figurat, diverse sensuri nrudite pe care limba standard le-ar accepta cu mai mult u urin . Cnd citim: Acest calm acoperi pe care p esc porumbei, nu suntem obliga i s admitem, conform principiilor vechii retorici, c Valry a vrut s spun mare, ci c ar fi putut spune mare, ocean sau orice altceva. Dac , pe de alt parte, vom proceda ca suprareali tii, 152

considernd metafora literal, ne n el m asupra inten iei lui Valry. Acoperi ul pe care ni-l arat e un acoperi care pulseaz . Nu se poate, dect ignornd sensul poemului, s nu ne d m seama c el ne vorbe te despre mare, dar despre o mare care ar fi, cum zicea undeva poetul, la picioare, n fa a celui care o contempl . Croce, Breton i discipolii lor s-ar fi revoltat, f r ndoial , cu mai pu in violen mpotriva imperativului retoric, dac retorica ar fi renun at ea ns i s fie imperativ . Atunci cnd se confunda cu arta de a vorbi i de a scrie, st tea n atribu iile ei s prescrie i s proscrie. Dar e posibil i o retoric f r sfaturi pentru vorbitor sau scriitor, scopul acesteia fiind doar s identifice ntr-un discurs pe care psihanali tii l-ar numi manifest sensurile latente pe care metabola le sugereaz , repudiindu-le. ncetnd s mai fie o disciplin normativ , retorica poate evalua nu abaterea, ci abaterile care disting metabola nu de expresia proprie, ci de expresiile mai apropiate de ntrebuin area obi nuit . Acest amendament la teoria abaterii (care ar salva poate catahreza de soarta pe care io rezerv Fontanier i Genette, subliniind c sensul literal nu este dect un sens posibil) nu este suficient pentru studiul metalogismului. Retorica n-ar mai trebui s pun scriitorului sau retoricianului Halelor, att de drag lui Du Marsais, eterna ntrebare: Ce a vrut s spun ?. Dar ea nu trebuie nici s se mai limiteze la ntrebarea: Ce ar fi putut s spun dac s-ar fi supus normelor limbajului n care se exprim ?. ntr-adev r, nc lcarea normei, care poate fi condi ia suficient a metabolei, nu este i condi ia ei necesar . Dac celui care exceleaz ntr-o meserie i se spune un as, sensul aceste metafore este cu att mai limpede cu ct ea a intrat mai mult n limb . Chiar atunci cnd metafora era nc proasp t , ar fi trebuit s fii neghiob ca s confunzi un om excep ional cu o carte de joc, ntr-att literalitatea transp rea n metafor , no iunea de suprema ie servind ca mediant ntre expresiile curente i expresia metaforic . Dar cnd ast zi este desemnat astfel un cretin notoriu, nici o referire la uzaj nu va eviden ia antifraza. Metasememul poate indica n ce termeni ar mai putea fi el exprimat, chiar dac traducerea lui ar recurge la o perifraz , n cazul n care limbajul consacrat, a a cum se ntmpl mai totdeauna, nu posed un echivalent. Dimpotriv , orict am investiga lexicul, niciodat nu vom g si echivalentul, chiar aproximativ, al unui metalogism, pentru simplul motiv c este, n principiu, circumstan ial. Nu e vorba de un joc de cuvinte, c ci dac i-am atribui un sens propriu, acesta n-ar putea fi dect un termen intermediar ntre metalogism i situa ia apropiat .

153

Aplicnd briciul lui Occam vechii retorici, Grard Genette a denun at, pe drept cuvnt furia de a numi care o obseda. ntr-adev r, un Lamy, un Du Marsais, un Fontanier, asemenea lui Linn, au consacrat cea mai mare parte a eforturilor lor unei nesfr ite inventarieri a speciilor retorice, f r a putea articula clasific rile respective, existnd mereu posibilitatea de a descoperi sau inventa noi specii. Dovada e c , la rndul nostru, noi propunem cteva neologisme pentru analiza retoric . Dar scopul nostru este altul. Nu este vorba de a descoperi veriga care lipse te, ci de a defini opera iile fundamentale fa de care figurile i tropii nu sunt dect cazuri particulare. Urm rind exhaustivitatea taxinomic , cei vechi au pierdut din vedere c deseori e posibil traducerea unei metabole, sau, dac vre i, reducerea la alte metabole. Acest lucru se face cu deosebire sim it mai ales n domeniul metasememelor, pentru c o metafor , de exemplu, poate fi interpretat ca produsul a dou sinecdoce. Singura traducere admis pn acum era reducerea la sensul literal, conceput ca o substan n raport cu care metabolele nu erau dect ni te accidente. De altfel, prejudecata substan ialist se face vinovat i de o alt eroare. O dat recunoscute i denumite ntr-un mod convenabil, aceste accidente apar ele nsele ca substan iale. Natura lor e fixat o dat pentru totdeauna i nu mai este vorba dect de a le insera, corespunz tor, ntr-un repertoriu. Se uit astfel c metabolele nu au existen n sine, c nu sunt fiin e naturale i, n ncntarea de a le clasa, se omite ns i construirea lor. Limbajul devine acel al patrulea regn contestat de Bral, iar metabolele, investite cu o existen num rul lor impresionant, legile care le guverneaz . Infla ia verbal a vechilor autori de retorici a complicat mult problema distingerii tropilor de figuri. Pentru a o clarifica ar ajunge s consider m limbajul din perspectiva func iei sale referen iale. Conteaz prea pu in faptul c un metasemem are uneori valoarea unui metalogism. Nu are importan nici faptul c oric rui metasemem i se poate aplica o procedur metalogic . ntr-o expresie care ne izbe te prin echivocul ei, esen ialul este de a putea distinge metasememeul de metalogism. Metabolele nu sunt nici specii, nici monade. Metalogismele sunt proceduri, opera ii, manevre care pot dubla opera ia metasemic metasemem. Ca s lu m un exemplu elocvent, tim cu to ii ct este de greu s ne d m seama ce vrea s spun o t cere. Totu i, dac unele t ceri sunt mai gr itoare dect cuvintele, dac ele nu nseamn numai simpla absen a cuvintelor, t cerea poate deveni o adev rat metabol . Marca ei, efectul ei sunt adesea u or de recunoscut, mai greu este s spunem n ce const ea. Cnd e mormntal , complice sau obstinat , ea are un anume sens, uneori chiar foarte adnc. 154 i care pot, de asemenea, de i aceasta se ntmpl rar, s fac abstrac ie de independent , ascund, sub

Cu toate acestea, rareori ea poate fi traductibil n felul n care cei vechi n elegeau acest lucru. Sensul propriu nu e dect posibil i de cele mai multe ori nu ajungi s sondezi nici m car aceast posibilitate. Iar cnd o po i face, o faci recurgnd aproape tot timpul la referent. Desigur, ea poate vorbi de existen a t cerilor metasemice, pe care o explic cunoa terea uzajului i a contextului strict lingvistic. Cnd, de exemplu, ntr-un text ad usum delphini sunt omi i anumi i termeni considera i prea ndr zne i, cititorul avertizat restabile te cu u urin originalul, c ci uzajul admite asemenea manevre i n acest caz abia dac se poate vorbi de o metabol . Dar n majoritatea cazurilor, t cerea nu- i dezv luie sensul dect prin apelul la referent. Pentru a n elege t cerea unui avocat, a unui acuzat sau a unui flecar oarecare, pentru ca metabola s poat fi perceput , trebuie ca referentul s indice ceea ce s-ar fi putut spune i nu s-a spus. T cerea nu modific n nici un fel codul. i cum ar putea s o fac ? Nu modific nici uzajul, c ci acesta nu stabile te n mod strict cnd e normal s intervin t cerea. Poate cnd nu este nimic de spus, dar n acest caz t cerea nu mai este o metabol . Ea nu devine o metabol dect n cazul unei omisiuni i nu e n eleas ca metalogism dect dac omisiunea nu mpiedic s se n eleag ceea ce s-ar fi putut spune. Sensul ei propriu, dac ne mai putem exprima astfel, depinde atunci esen ialmente de situa ia manifestat pe care o impune. Aceea i constatare e valabil i pentru litot , pe care noi o consider m un metalogism. Cuvintele Chimenei au putut, intrnd n uzaj, s treac drept metasemem. Pentru cel informat, a nu ur poate nsemna a iubi. Trebuie spus c expresia se impune ca litot n vorbirea Chimenei, pentru c noi i cunoa tem dragostea pentru Rodrique. Degeaba s-ar relua litota n chiar termenii lui Corneille, ea nu va putea fi respectat ca atare dect dac sunt cunoscute sentimente la care expresia se refer . Metasememele, e drept, pot impune aceea i metodologie. n special, metafora in absentia nu apare ca metafor dect dac referentul ei este cunoscut. E un tigru nu e metafor dect dac se face aluzia la un om sau la un anumit fel de benzin . n fa a cu tii felinelor se poate spune: este un tigru, f r a c dea n retoric . Oricum, dac metasememul pretinde o dep ire a limbajului, aceasta nu este dect o opera ie care dezv luie metabola. Dac Pascal ar tr i acum i i-ar comunica cuget rile unui prieten, el ar putea spune despre un om care trece, pe un ton n care triste ea i mndria se mpletesc: Acest om pe care-l vezi nu este poate dect o trestie, dar e o trestie gnditoare. El va ntrebuin a astfel metalogismul, cu unicul scop de a impune o modificare semantic . Metafora omul-trestie s-a emancipat de acum nainte de orice situa ie concret , conceptul de fragilitate servind ca termen mediant, f r s mai fie nevoie de o raportare la referent. n Exercises de style (Exerci ii de stil), Raymond Queneau relateaz acela i fapt divers ntr-o mie de feluri. 155

Una din povestirile sale se intituleaz Litotes (Litote) i s-ar putea crede, n conformitate cu principiile vechii retorici, c aceste litote au un sens literal, din moment ce n Notations (Nota ii) nsu i autorul se oblig s -l fixeze. Putem observa ns c aceste Notations nu au alt finalitate dect aceea de a ne prezenta faptul divers. Ele sunt literale n sine. Queneau nu ofer aici dect un punct de vedere printre altele posibile i care ar putea fi considerat, conven ional, ca descrierea simpl expresia e simpl i comun a faptelor prezentate. De fapt, chiar dac i comun , nu e sigur c s-ar putea recunoa te n aceste Notations

descrierea fidel a faptelor n cauz , cum ar fi f cut-o Du Marsais. Ca s ne convingem de aceast fidelitate, ar fi trebuit s asist m noi n ine la evenimentele despre care este vorba. Litota nu exist dect pentru c Queneau o vrea. F r referent, nu putem afirma dac nu avem cumva de-a face, aici, cu o hiperbol sau cu un paradox. Dimpotriv , cnd tipul din Notations, tn rul care nu avea un aer prea inteligent din Litotes, este prezentat n Mtaphoriquement (Metaforic) ca un pui cu gt gola , recunoa tem metafora, pentru c tim, f r s fie nevoie s mai verific m, c un om nu e un pui. De altfel, faptul c pentru vulg anumi i oameni sunt puii care asigur domnia ordinei publice, confirm ca aici e vorba de o simpl chestiune de cuvinte, c ci nu trebuie s vedem un poli ist pentru a ti c nu e o galinacee. Nimeni nu ne opre te s lu m metafora lui Queneau ad literam i s consider m c eroul din Exercices de style este un pui. Pe de alt parte, dac consider m Notations ca pe o dare de seam fidel , putem spune c Litotes i merit numele. Oricum ar fi, aceste exemple arat c nu este totdeauna suficient i c uneori nici nu e necesar s m sur m distan a ntre semn i sens. Sensul literal, obsesie a vechii retorici, poate s nu fie dect o treapt unde nu g sim neap rat sensul metabolei. n practic , metasememele i metalogismele sunt att de intim legate, nct exist tendin a de a le confunda, dar, nu mai pu in, exist i interesul de a le distinge.

156

Solomon MARCUS, Figurile poetice, n POETICA MATEMATIC , Ed. Academiei Romne, Bucure ti,1970, p.145-150.

Figurile poetice, ca abateri de la limbajul tiin ific n stadiul actual al cercetrii structurale a limbajului poetic, exist o discrepan ntre numrul mare de studii la nivelul analizei de text i numrul mic al cercetrilor situate la un nivel mai nalt de abstractizare, la care s se modeleze logic aspectele sale fundamentale. Cea mai obi nuit reprezentare aproximativ a limbajului poetic i, n special, a figurilor poetice este aceea a abaterilor de la norm. De i insuficien a acestei reprezentri a fost deseori relevat n ultima vreme, teoriile propuse n loc n-au fcut dect s introduc - cum s-ar spune pe u a din dos - tot abaterile de la norm. Uneori s-a observat c, n numeroase cazuri, nu tim care este norma. Alteori s-a atras aten ia asupra faptului c reprezentarea limbajului poetic ca o simpl abatere, ca o deviere de la limbajul cotidian, corespunde destul de bine poeziei clasice pe care vechea retoric o vedea ca o mpodobire a limbajului natural, dar este inadecvat poeziei moderne, al crei limbaj este esen ial deosebit de limbajul avnd drept unic func ie pe aceea de comunicare. Aceste critici ni se par legitime, dar explicarea i consecin ele lor urmeaz abia s fie dezvoltate. Limbajul cotidian este, n fapt, a a cum observm i n capitolul II, rezultatul unei mbinri specifice de elemente ale limbajului tiin ific i elemente ale limbajului figurat sau chiar poetic; caracterul eterogen al limbajului cotidian i confer acestuia o anumit complexitate. Este deci clar c natura limbajului cotidian nu poate fi elucidat dect dup ce se ntreprinde investigarea acelor limbaje din care limbajul cotidian i procur elementele: limbajul tiin ific i limbajul poetic. A lua ca norm, n studiul limbajului poetic, situa ia existent n limbajul cotidian, nseamn a dori s studiezi ceea ce este mai simplu cu ajutorul a ceea ce este mai complicat, nseamn deci a adopta un demers invers celui pe care tiin a l adopt i care const n studiul fenomenelor mai complexe pe baza rezultatelor ob inute n studiul fenomenelor mai pu in complexe. Pentru a fi consecven i cu metodologia natural a cercetrii tiin ifice, trebuie deci s studiem mai nti limbajul tiin ific i limbajul poetic (a a cum se procedeaz n capitolul IV). Deoarece limbajul tiin ific, mai cu seam n forma sa suprem - aceea a limbajului matematic - are o structur pronun at logic i discret, stereotip i standardizat (a a cum rezult din capitolul III), este firesc ca tocmai el, limbajul tiin ific, s constituie punctul de plecare, punctul de reper n raport cu care se studiaz limbajul poetic. Dealtfel, tocmai acest punct de vedere a fost adoptat n capitolele II i IV. Este natural ca acela i punct 157

de vedere s fie adoptat i n capitolul de fa . A adar, n rolul obi nuitei norme n raport cu care se apreciaz gradul de deviere a figurilor poetice se va lua situa ia existent n limbajul tiin ific. Acest punct de vedere ar putea s par unora nefiresc, deoarece limbajul tiin ific ne este mai pu in familiar dect limbajul cotidian, considerat de obicei ca norm, ca termen de apreciere a limbajului figurativ. ns aceast situa ie privilegiat a limbajului cotidian prive te aspectul intuitiv, nu i pe cel tiin ific. Structura limbajului tiin ific este profund matematic, n timp ce structura limbajului cotidian rmne totdeauna sub influen a unui mare numr de factori empirici, alogici. Lund ca termen de referin un limbaj cu un pronun at caracter logic i discret, i devierile de la acest limbaj vor putea fi mai u or apreciate din punctul de vedere al structurii lor logice, vor putea fi uneori msurate cu deosebit fine e, prin folosirea unor instrumente matematice adecvate. De fapt, din punct de vedere practic, n multe studii de poetic relative la opere bine determinate, aprecierea figurilor poetice ia, n mod implicit, ca termen de referin , limbajul tiin ific, de i, n mod explicit, se reclam de la norma reprezentat de limbajul cotidian. Putem spune deci c, de cele mai multe ori, punctul de vedere adoptat aci nu face dect s transforme ntr-o situa ie explicit i de drept anumite practici implicite ale cercettorilor n domeniul poeticii. Cinci puncte de vedere n clasificarea abaterilor Limbajul poetic, vzut ca o deviere de la o anumit norm, a fcut obiectul unui numr considerabil de investiga ii, ncepnd cu Poetica lui Aristotel i pn n zilele noastre. Abaterile de la norm pot fi clasificate n mai multe feluri: a) Din punctul de vedere al opozi iei local-global; b) din punctul de vedere al sensului n care ele sunt dirijate (Saporta); c) din punctul de vedere al pozi iei normei fa de textul considerat (Levin); d) din punctul de vedere al nivelului lingvistic la care are loc abaterea; e) din punctul de vedere al faptului dac este afectat selec ia sau combinarea elementelor (R. Jakobson - I. Fonagy). Dup criteriul a) al opozi iei local-global, abaterile pot fi locale sau globale. Cele locale privesc un termen sau o parte determinat a textului, cele globale privesc ntregul text. Astfel, folosirea unei metafore constituie o abatere local, n timp ce frecven a anormal de mare sau de mic a unui sunet ntr-o poezie constituie o abatere global. Abaterile globale au de obicei un caracter statistic. Dup criteriul b) al dirijrii, abaterile sunt de dou feluri, dup cum ele provin din suspendarea unor restric ii existente n norm (abateri negative) sau din introducerea unor restric ii suplimentare, fa de cele existente n norm (abateri pozitive). Cele mai multe abateri negative provin din nclcarea gramaticalit ii. A a se ntmpl de exemplu, n versul 158

eminescian i-ncepu ncet s sune / Fermecat i dureros, / Inima-i cre tea de dorul / Al strinului frumos. Un exemplu tipic de abatere pozitiv n poezie l constituie rima. Dup criteriul c) al pozi iei normei fa de textul studiat, deosebim abateri interne, adic fa de norma care guverneaz cea mai mare parte a textului, i abateri externe, adic fa de o norm existent dincolo de limitele textului analizat. Astfel, n poezia Singur" din ciclul Scntei galbene" al lui George Bacovia, fiecare vers este format din 9 silabe, cu excep ia versului n mii de fluiere cnt", format doar din 8 silabe. Putem interpreta acest fapt ca o abatere intern de la norma de 9 silabe pe vers, existent n cea mai mare parte a poeziei. n acela i timp, observm c, n timp ce versul n mii de fluiere cnt" este alctuit, din punct de vedere ritmic, dintr-un amfibrach, un dactil i un troheu, toate celelalte versuri ale poeziei sunt alctuite din cte trei iambi i un amfibrach: Odaia mea m nspimnt/ Cu brie negre zugrvit / Prin noapte, toamna despletit / n mii de fluiere cnt". Primele trei versuri au structura ritmic U-U-U-U-U, n timp ce ultimul are structura U-U-UU-U. Avem astfel o a doua abatere intern, privind de ast dat structura ritmic a poemului. n ceea ce prive te abaterile externe, aici intr toate constringerile prozodice, precum i unele fapte cu caracter grafic, cum ar fi scrierea cu liter mare a fiecrui nceput de vers, dispunerea versurilor pe strofe etc. Toate aceste fapte sunt abateri fa de norma existent n limb. Este vizibil c, n discutarea abaterilor interne, am dat normei o accep iune pur statistic; norma unei opere este totalitatea fenomenelor cu o frecven superioar lui 1/2 n acea oper. Este aici o accep iune destul de diferit de aceea preconizat n introducerea la capitolul de fa . Ar exista i o alt posibilitate, pe care nu o discutm aici; aceea de a considera ca norm intern abstrac iunea care rezult din trecerea la gradul zero al textului operei, n sensul n care aceast expresie este folosit de Roland Barthes. Orice text poetic i are un text tiin ific subiacent, ob inut prin desprinderea cuvintelor din starea lor de gra ie (pentru a folosi o expresie sugestiv a lui Lucian Blaga) i readucerea lor n starea de relaxare", n ipostaza nonfigurativ. Abaterile, din punctul de vedere al nivelului lingvistic S trecem acum la criteriul d) al nivelului lingvistic la care se manifest abaterea. Aici distingem cinci tipuri de abateri, dup cum ele se manifest la nivel grafic, fonologic, morfologic, sintactic sau semantic. Ca exemple de abateri la nivel grafic avem dispunerea textului poetic n versuri, scrierea cu liter mare a fiecrui nceput de vers, a ezarea versurilor n strofe. Dintre abaterile la nivel fonologic citm alitera iile, asonan ele i rimele. 159

Samuel R. Levin i-a exprimat ndoiala asupra interesului pe care 1-ar prezenta structura morfologic din punct de vedere poetic, de aceea el nici nu consider nivelul morfologic drept unul dintre nivelurile posibile de manifestare a abaterilor de la norm. El afirm textual: It does not appear to me that the morphological structure of poetic language is especially interesting from the point of view of deviation". (N-am impresia c structura morfologic a limbajului poetic prezint un interes deosebit din punctul de vedere al devierii.). Este posibil ca, pentru limba englez, limb cu o structur morfologic srac, abaterile la nivel morfologic s fie nensemnate; n limbile flexionare ns, ele nu pot fi neglijate. Astfel, n limba romn, ntlnim numeroase abateri la nivel morfologic n versurile lui Eminescu. Un numr mare de exemple de acest fel sunt date n articolul acad. Al. Rosetti i al lui I. Ghe ie. i mai semnificativ ni se pare faptul c, uneori, existen a unui ntreg poem st sub semnul abaterilor la nivel morfologic. A a se ntmpl n amplul poem Cntecul berzei", al lui Ion Gheorghe. Iat cteva spicuiri din acest poem: Haide i fra ilor s cntm despre voi / Ca i cnd n-a i fi muri i, sau: Cum rspunde-voi arpelui / Cnd eu nsumi nu te-am ludat la prnz, la jumtatea sacului de smn / cnd eu nsumi nu te-am ludat, oame ? / Nu se plnge viilor ct se plnge mor ilor, / viilor si pomilor, copacilor i copacelor / nu se plnge stejarului i stejarei / ct se plnge scndurilor dintru ei / nu se plnge fructului i fructei, / ct se plnge cenu ei din ele, sau: ngduie arpe, i pricepe firea / acolo-i taina mea, pieire ie / n nici-o zodie nu se umbl singur: fagul are fag, ulmul ulm / cire ul cu cire i a se sftuie te, / zmeul cu zmeuri a, fagul cu faga, / grul cu grna, sngerul cu sngera / cum se las zodiile-n luna martie: / st femeia la un capt al lucrului i plnge / a teptarea lucrului pereche, sau, n sfr it, De ce e ti tu stejara stejarului / i zmeura zmeurului i faga fagului ? Un exemplu de abatere la nivel sintactic ntlnim n poezia Schi pentru un autoportret" de Alexandru Philippide. Aici, toate versurile sunt propozi ii declarative, cu excep ia a trei versuri, de natur interogativ-exclamativ: Singur ? Ce vorb lipsit den eles. / Sunt tu i el i voi att de des / De-attea ori Sfinx i Edip. Avem aici o abatere intern la nivel sintactic, deoarece ea are loc n raport cu o norm existent chiar n cadrul poemului. Alte tipuri de abateri ns cele mai numeroase abateri de la norm ntlnite n poezie sunt cele la nivel lexical. Aici intr cteva dintre cele mai importante figuri poetice, dintre care se deta eaz metafora i metonimia. 160

Este, poate, interesant de observat c, de i abaterile la nivel lexical sunt cele mai frecvente, exist poeme de o mare putere emotiv, din care aceste abateri lipsesc cu desvr ire, cel pu in sub aspect local. n aceast situa ie se afl poezia lui Jacques Prevert Le djeuner du matin". Referindu-se la poemele lipsite de tropi lexicali, Roman Jakobson observ c srcia tropilor lexicali este astzi echilibrat de o profuziune de tropi i de figuri gramaticale". Trebuie s constatm c din poemul citat al lui Prevert lipsesc nu numai abaterile lexicale cu caracter local, ci i orice abatere morfologic sau sintactic cu caracter local. Acest fapt este semnificativ pentru simplitatea mijloacelor cu care Jacques Prevert strne te emo ia poetic. Nici unele poezii ale lui Bacovia (Fanfar" i Unei fecioare" din ciclul Scntei galbene", Destul" din ciclul Cu voi") nu sunt departe de situa ia semnalat mai sus. n ceea ce prive te criteriul e), distingem abateri sintagmatice (n timp) i paradigmatice (n cod), dup cum ele afecteaz axa combinrii sau axa selec iei. Abaterile de topic sunt exemple tipice de abatere sintagmatic, n timp ce nlocuirea unei categorii gramaticale prin alta, neobi nuit n contextul dat (a singularului prin plural, a trecutului, prin prezent, a substantivului prin adjectiv etc.) este o abatere paradigmatic.

161

Grard GENETTE, Figuri, n FIGURI (ed. fr. 1972), Ed. Univers, Bucure ti,1978, p. 85-99 (fragmente) Figuri (...) Nu gndesc mai bine dect Pradon i Coras, spune Racine, dar scriu mai bine ca ei. Exist o gndire, adic un sens, care este comun att poe ilor buni, ct i celor pro ti, i care se poate exprima printr-o mic fraz uscat i plat ; i exist un mod de a o reda i sens, ntre ceea (Domairon), care determin ntreaga diferen . Vedem c aici, ntre liter posed o form . Numim aceast form figur

ce poetul a scris i ceea ce a gndit se creeaz o distan , un spa iu care, ca orice spa iu, i vor fi tot attea figuri cte forme vom putea g si pentru spa iul de fiecare dat creat ntre linia semnificantului (la tristesse senvole) i cea a semnificatului (le chagrin ne dure pas), care, evident, nu este altceva dect un alt semnificant dat ca literal. Discursul, care nu se adreseaz dect inteligen ei sufletului, nu este, chiar dac l consider m din punctul de vedere al cuvintelor care l transmit sufletului prin sensuri, un corp propriu-zis: el nu are deci propriu-zis o figur . Dar are totu i, n diferitele sale feluri de a semnifica i de a exprima, ceva analog cu diferen ele de form i de tr s turi existente n adev ratele corpuri Figurile discursului sunt tr s turile, formele sau ntors turile prin care discursul se dep rteaz mai mult sau mai pu in de ceea ce ar fi fost exprimarea simpl i comun (Fontanier). a unui hiatus posibil ntre i Spiritul retoricii se afl n ntregime n aceast con tiin

limbajul real (cel al poetului) i un limbaj virtual (cel care ar fi folosit exprimarea simpl

comun ) pe care este de ajuns s -l restabilim prin gndire pentru a delimita un spa iu de figur . Acest spa iu nu este vid: el con ine de fiecare dat un anume mod al elocven ei sau al poeziei. Arta scriitorului ine de felul n care el deseneaz limitele acestui spa iu, care este scopul vizibil al Literaturii. S-ar putea obiecta c stilul figurat nu reprezint ntregul stil, i nici m car ntreaga poezie, i c retorica mai cunoa te de asemenea ceea ce ea nume te stilul simplu. Dar la drept vorbind, acesta nu e dect un stil mai pu in ornamentat, sau mai curnd, ornat mai simplu, avnd i el, ca i lirismul i epopeea, figurile sale consacrate. Ct despre absen a riguroas de figuri, ea exist n mod efectiv, dar este n retoric ceea ce am numit ast zi un grad zero, adic un semn definit prin absen a de semn, i a c rui valoare este prefect recunoscut . Sobrietatea absolut e expresiei este marca unei extreme eleva ii a gndirii: Sentimentele sublime sunt ntotdeauna redate prin expresia cea mai simpl (Domairon). B trnul Hora iu spune cu simplitate: S moar , Medeea spune: Eu!, Geneza spune: i se f cu lumin . 162

Nimic mai marcat dect aceast simplitate: este figura ns i, cu des vr ire obligatorie, a sublimului. Obligatorie i rezervat : s-o folose ti ca s exprimi sentimente sau situa ii mai pu in elevate ar fi o lips de gust. Se tie, dup exemplul lingvisticii, c acest fenomen al gradului zero, cnd o absen de semnificant indic limpede un semnificat cunoscut, este semnul infailibil al existen ei unui sistem: e nevoie de un cod organizat de alternan e vocalice pentru ca lipsa vocalei s aib o func ie distinctiv . Existen a unei figuri zero, avnd valoare de figur a sublimului, arat c limbajul retoricii este ndeajuns de saturat de figuri pentru ca un loc vid s desemneze un sens plin: retorica este un sistem al figurilor. Statutul figurii n-a fost totu i ntotdeauna clar n spiritul tradi iei retorice. Cu ncepere din Antichitate, aceasta define te figurile ca fiind moduri de a vorbi ndep rtate de cele naturale i obi nuite, sau (dup cum am v zut la Fontanier), simple i comune; dar n acela i timp ea recunoa te c nimic nu e mai comun i mai obi nuit dect folosirea figurilor, i, pentru a relua formula clasic , se fac mai multe figuri de stil ntr-o zi de trg la Hal dect se fac n mai multe zile de adun ri academice. Figura este o abatere n raport cu uzajul, care abatere este totu i consacrat de uzaj: iat paradoxul retoricii. Dumarsais, care a sim it mai mult dect oricare altul aceast dificultate, nu se nc p neaz n aceast direc ie, ci mai curnd cedeaz , terminnd printr-o defini ie care e o m rturisire de nfrngere: (Figurile) au mai nti acea proprietate general care se potrive te tuturor frazelor i tuturor combina iilor de cuvinte, i care const n a semnifica ceva n virtutea construc iei gramaticale; dar expresiile figurative cunosc i o modificare particular care le este proprie, i tocmai n virtutea acestei modific ri particulare facem din fiecare fel de figur o specie aparte. Sau: Figurile sunt moduri de a vorbi ce se disting de celelalte printr-o modificare particular care face ca fiecare s fie redus la specie aparte i care le face sau mai vii, sau mai nobile, sau mai pl cute dect modurile de a vorbi ce exprim acela i fond de gndire f r s prezinte o modificare particular . Altfel spus: efectul figurilor (vivacitate, noble e, agrement) este u or de calificat, dar fiin a lor nu poate fi desemnat dect prin aceea c fiecare figur este o figur aparte, i c figurile n general se deosebesc de expresiile non-figurate prin faptul c prezint o modificare particular , numit Expresia simpl figur . Defini ie aproape tautologic , dar nu chiar n ntregime, din moment ce explic fiin a figurii prin faptul de a avea o figur , adic o form . i comun nu are form , n timp ce figura are: iat -ne revenind la defini ia i mai comun , orice cuvnt, chiar i figurii ca distan dintre semn i sens, ca spa iu intern al limbajului. ntr-adev r, orice fraz , chiar i cea mai simpl cel mai obi nuit, au o form : sunetele se succed ntr-un anumit mod (ntr-o anumit ordine) 163

pentru a forma acel cuvnt, iar cuvintele, pentru a forma acea fraz . Dar acea form este pur gramatical , ea intereseaz morfologia, sintaxa, dar nu retorica. Din punctul de vedere al retoricii, cuvntul corabie, propozi ia te iubesc nu au form , nu comport nici o modificare particular . Faptul retoric ncepe n momentul n care pot compara forma acestui cuvnt sau a acestei fraze cu cea a unui alt cuvnt sau a unei alte fraze care ar fi putut fi folosite n locul lor, i pe care putem considera c le nlocuiesc. Ca i corabie sau te iubesc, pnz sau nu te ur sc nu au n ele nsele o form retoric . Forma retoric figura const n folosirea cuvntului pnz pentru a desemna o corabie (sinecdoc ), sau a propozi iei nu te ur sc pentru a semnifica dragostea (litot ). Astfel, existen a i caracterul figurii sunt n mod absolut determinate de existen a i caracterul semnelor virtuale cu care eu compar semnele reale, afirmndu-le echivalarea semantic . Bally va spune c expresivitatea tulbur linearitatea limbajului, f cnd perceptibil prezen a unui semnificant (pnz ) i totodat absen a unui alt semnificant (corabie). Dealtfel i Pascal afirmase c : Figura e purt toare de absen i de prezen . Un semn sau o suit de semne lingvistice nu alc tuiesc dect o linie, i aceast form linear face obiectul gramaticii. Forma retoric este o suprafa , cea pe care o delimiteaz cele dou linii ale semnificantului prezent i ale semnificantului absent. Doar astfel poate fi interpretat defini ia ezitant a lui Dumarsais: numai expresia figurativ este prev zut cu o form , pentru c numai ea nchide un spa iu (...) (...) Figura nu e deci nimic altceva dect un sentiment al figurii, i existen a sa depinde n ntregime de con tiin a pe care o cap t sau nu cititorul n leg tur cu ambiguitatea discursului ce i se propune. Sartre va observa c sensul unui obiect literar nu este con inut n cuvinte, de vreme ce, dimpotriv , el este cel care ne permite s n elegem semnifica ia fiec ruia dintre ele1. Acest cerc hermeneutic exist i n retoric : valoarea unei (cart) figuri nu e dat n cuvintele care o compun, din moment ce ea depinde de o distan

ntre aceste cuvinte i cele pe care cititorul le percepe mental dincolo de ele ntr-o perpetu dep ire a lucrului scris. Se n elege c acest statut esen ialmente subiectiv nu poate s satisfac exigen a de certitudine i de universalitate a spiritului clasic. De unde i nevoia de a fixa spiritele stabilind un consens general. Instrumentul consensului va fi codul retoricii, care const mai nti dintr-o list , f r ncetare remaniat , dar ntotdeauna socotit drept exhaustiv , a figurilor admise, apoi dintr-o clasificare a acestora dup form i dup valoare,

Situations, II, p. 94.

164

i ea supus unor nencetate modific ri, dar care va fi tot mai mult organizat ntr-un sistem coerent i func ional. Nu e vorba s urm rim aici, de la un tratat de Retoric la altul, evolu ia acestui sistem. Ar merita totu i ca studierea lui s fie cndva ntreprins , c ci ea ne-ar nv a multe despre istoria reprezent rilor lumii i ale spiritului n timpul ntregii epoci clasice, de la Aristotel i pn la La Harpe. Clasificarea cea mai aparent se refer la formele afectate: figuri de cuvinte considerate n ceea ce prive te semnifica ia lor sau tropi, figuri de cuvinte considerate n ceea ce prive te forma lor sau figuri de dic ie, figuri referitoare la ordinea i la num rul cuvintelor din fraz sau figuri de construc ie, figuri referitoare la alegerea i potrivirea cuvintelor (Fontanier) sau figuri de elocven , figuri referitoare la un ntreg enun sau figuri de gndire; pot fi apoi introduse subdiviziuni n aceste diferite grupe: astfel, Fontanier i mparte figurile de elocven n figuri prin extensie, ca epitetul, prin deduc ie, ca sinonimia, prin leg tur , ca (Jackobson va spune: prin contiguitate) n abrup ia, care este o leg tur -zero, prin consonan , ca alitera ia; acela i Fontanier mparte metonimiile sau tropii prin coresponden metonimii de cauz (Bachus pentru vin), de instrument (o pan m iastr pentru un bun scriitor), de efect (r zbunarea minii), de con inut (Cerul pentru Dumnezeu), de loc de origine (Porticul pentru filosofia stoic ), de semn (Tronul pentru monarhie), privitoare la fizic (inima pentru iubire), patronale (Pena ii pentru cas ), ale lucrului (peruca pentru omul care o poart ). Acest tip de clasament este de ordin pur logic, el nu indic nimic asupra valorii semnificante a figurilor sau grupurilor de figuri considerate. Un alt tip, care ne intereseaz mai mult aici, este de ordin semiologic: el const n a distinge figurile unele de altele, fixnd fiec ruia o valoare psihologic exact , n func ie de caracterul devierii impuse expresiei. Aceast valoare este dat (ca s anticip m asupra vocabularului stilisticii moderne) fie ca impresiv (o anume figur urmeaz s provoace un anume sentiment), fie ca expresiv (o anume figur este dictat de un anume sentiment), fie, de preferin , ca fiind totodat i una, i alta, din moment ce este postulat acordul dintre starea de spirit a autorului, sau a personajului, i cea a cititorului: De vreme ce nu vorbim aproape niciodat dect pentru ca s ne comunic m sentimentele i ideile, e evident c , pentru ca discursul nostru s fie eficace, trebuie s -l figur m, adic s -i d m caracteristicile sentimentelor noastre (Lamy). E vorba deci de o semiologie incon tient sau mascat , din moment ce ea traduce semnifica iile n termeni de determinism, prezentnd sensurile drept cauze i/sau ca efecte. Cartezianul Lamy e f r ndoial retoricul francez care a mpins cel mai departe interpretarea psihologic (afectiv ) a figurilor, ajungnd s caute n fiecare dintre ele caracterul, adic semnul unei pasiuni distincte: exist tot attea figuri cte simptome. Elipsa: o pasiune violent vorbe te 165

att de repede, nct cuvintele nu o pot urma. Repeti ia: omului pasionat i place s se repete, iar omului mnios s loveasc de mai multe ori. Hipotipoza: prezen a obsedant a obiectului iubit. Epanortoza: omul pasionat i corecteaz nencetat vorbirea pentru a-i spori for a. Hiperbata (inversiunea): emo ia r stoarn ordinea lucrurilor, deci i ordinea cuvintelor. Distribu ia: sunt enumerate p r ile ce alc tuiesc obiectul pasiunii. Apostrofa: omul emo ionat se r suce te n toate p r ile c utnd pretutindeni ajutor etc. Al i autori acord mai pu in importan afectivit ii, i mai mult gustului, spiritului, imagina iei. Sco ianul Hugh Blair, hot rt pentru originea natural a figurilor (Ele fac parte din limbajul pe care se pronun

care Natura l inspir tuturor oamenilor, spune el, aducnd drept dovad abunden a tropilor n limbile primitive: Cnd un ef indian inea o cuvntare n fa a tribului s u, el folosea din bel ug metafore mult mai ndr zne e chiar dect cele pe care le afli n oricare dintre poemele epice publicate n Europa), propune o mp r ire n figuri ale imagina iei i figuri ale pasiunii. Dumarsais vede originea tuturor sensurilor figurate n gustul care ndreapt imagina ia spre detalii: Numele ideii accesorii este adesea mai prezent n imagina ie dect cel al ideii principale, iar ideea accesorie, desemnnd obiectul prin mai multe elemente ale conjuncturii, l nscrie n chip mai agreabil i mai energic. i n acest caz, fiecare variant a sistemului implic un ntreg decupaj al lumii i ine de o ntreag filosofie. R mne de l murit o problem esen ial : de ce figura semnific mai mult dect expresia literal ? De unde provine acest surplus de sens i faptul c , de pild , ea poate desemna nu numai un obiect, un fapt, un gnd, ci i valoarea lor afectiv sau demnitatea lor literar ? Tehnica acestor impuneri de sens poate fi redus la ceea ce semiologia modern nume te o conota ie. Cnd folosesc cuvntul voile pentru a desemna o pnz de corabie, aceast semnifica ie este arbitrar (nu exist nici un raport natural ntre cuvnt i lucru, care sunt legate ntre ele printr-o simpl conven ie social ), abstract (cuvntul desemneaz nu un lucru, ci un concept) i univoc (desemnarea acestui concept este lipsit de ambiguitate): avem de-a face aici cu o simpl denota ie. Dar dac folosesc acela i cuvnt, voile, pentru a desemna, prin sinecdoc (parte pentru ntreg), o corabie, aceast semnifica ie este mult mai bogat mijlocirea p r ii; ea este concret i mai complex : ea este ambigu , de vreme ce se refer deopotriv , literal, la pnz , i ca figur , la corabie, viznd deci ntregul prin i motivat , de vreme ce alege pentru desemnarea cor biei un detaliu material, o idee accesorie, i nu ideea principal , i, de asemenea, pentru c alege un anumit detaliu (pnz ) mai degrab dect un altul (coca sau catargul). Aceast motiva ie, ce difer pentru fiecare tip de figur (printr-un detaliu la sinecdoc , printr-o asem nare la metafor , printr-o atenuare la litot , printr-o exagerare la hiperbol etc.) este nsu i sufletul figurii, iar exagerarea ei 166

reprezint o semnifica ie secund , impus de folosirea acelei figuri. Spunnd voile n loc de corabie, eu denotez corabia, dar n acela i timp conotez motiva ia prin detaliu, modalitate de viziune sau de inten ie. Aceast modalitate sensibil reprezint pentru retoric specificul expresiei poetice. Poe ii, spune Lamy, nu folosesc dect expresiile care alc tuiesc n imagina ie o pictur sensibil , i tocmai de aceea Metaforele, care sensibilizeaz toate lucrurile, sunt att de frecvente n stilul lor. i chiar cnd o figur poetic a trecut n uzul literar pn ntr-att nct i-a pierdut orice putere de evocare concret , fapt evident n cazul majorit ii tropilor poeziei clasice (voile pentru corabie, fer pentru sabie, flamme pentru dragoste etc.), valoarea sa conotativ nu dispune totu i, c ci ea i p streaz menirea, prin simpla ei prezen i printr-o virtute devenit conven ional , de a semnifica Poezia. Aici intervine codul retoricii, care are sarcina s inventarieze repertoriul figurilor i s -i atribuie fiec reia valoarea de conota ie. Odat ie it din vorbirea vie a inven iei personale i intrat n codul tradi iei, fiecare figur nu mai are ca func ie dect s notifice, n felul s u propriu, calitatea poetic a discursului care o poart . Pnza corabiei clasice nu mai e demult semnul unei viziuni concrete, devenind, ca i luna nsngerat a lui Quevedo, o pur emblem : un stindard, deasupra trupei de cuvinte i de fraze, pe care putem citi deopotriv : aici, corabie i: aici, poezie. Retorica figurilor are deci ambi ia s stabileasc un cod al conota iilor literare, sau ceea ce Barthes a numit Semnele Literaturii. De fiecare dat cnd folose te o figur recunoscut prin cod, scriitorul i ns rcineaz limbajul nu numai s -i exprime gndirea, ci i s notifice o calitate epic , liric , didactic , oratoric etc., s se desemneze pe sine nsu i ca limbaj literar i s semnifice literatura. De aceea retorica se preocup prea pu in de originalitatea sau de noutatea figurilor, care sunt calit i ale valorii individuale, i care, sub acest raport, nu o privesc. Ea se intereseaz doar de claritatea i de universalitatea semnelor poetice, de faptul de a reg si la nivelul secund al sistemului (literatura) transparen a i rigoarea, care-l caracterizeaz pe primul (limba). Idealul ei, la limit , ar fi s organizeze limbajul literar ca pe o a doua limb n interiorul celei dinti, n care eviden a semnelor s-ar impune cu tot atta str lucire ca i n sistemul dialectal al poeziei grece ti, n care folosirea dialectului doric nsemna n mod absolut lirism, a celui atic, dram , i a celui ionic-eolian, epopee. Pentru noi, ast zi, opera retoricii nu mai are, n ceea ce prive te con inutul s u, dect un interes istoric (de altfel subestimat). Ideea de a-i renvia codul pentru a-l aplica la literatura noastr ar fi un anacronism steril. i aceasta nu pentru c nu am putea reg si n unele texte moderne toate figurile vechii retorici: dar sistemul s-a dezacordat i func ia semnificant a figurilor a disp rut o dat cu re eaua de rela ii ce le articula n acest sistem. Func ia auto167

semnificant a Literaturii nu mai trece prin codul figurilor, iar literatura modern i are retorica sa proprie, care const tocmai (cel pu in pentru moment) n refuzul retoricii, i pe care Paulhan a numit-o Teroarea. Ceea ce putem re ine din vechea retoric nu este deci con inutul, ci exemplul s u, forma, ideea sa paradoxal asupra Literaturii ca ordine ntemeiat pe ambiguitatea semnelor, pe spa iul ngust, dar vertiginos, care se deschide ntre dou sensuri ale aceluia i cuvnt: ntre dou limbajuri ale aceluia i limbaj.

168

Franoise THOM, Asimilarea realului de c tre limba de lemn. Falsa diferen iere a con inutului; Un antilimbaj, n LIMBA DE LEMN (ed. fr. 1987), Ed. Humanitas, Bucure ti,1993, p.92-105, 221-226. Asimilarea realului de c tre limba de lemn. Falsa diferen iere a con inutului Articolele redactate n pseudo-limba natural sunt departe de a constitui esen ialul ziarelor sovietice: limba de lemn de aparat i ia partea leului. C ci ea este cerut pentru a descrie toate falsele evenimente cu care este hr nit presa. Degeaba sunt ziarele sovietice mai scurte ca ale noastre; tot trebuie s li se umple coloanele; practica sistematic a omisiunii i excluderea faptului divers ar p rea de natur s fac acest lucru dificil. Or, nu este cazul: presa sovietic are arta de a colec iona pretexte pentru discursuri. S vedem pu in la ce se refer de obicei comentariul s u. Fiecare zi aduce ocaziile sale solemne: cnd este o uzin care dep e te obiectivele din plan i se vede gratificat cu ordinul drapelului ro u de tovar ul Cutare, care pronun un discurs subliniind necesitatea unei munci de oc, i c ruia i r spunde un delegat gr bit s mp rt easc pre ioasa experien , acumulat de colectiv; cnd este vizita unui ef de stat care subliniaz urgen a prieteniei ntre popoare i c ruia i se expune utilitatea cooper rii; cnd este un colhoz care bate toate recordurile la produc ia de lapte i o mulg toare evoc progresele agriculturii socialiste; altundeva este un monument care se inaugureaz , i un veteran reaminte te efortul eroic al poporului sovietic din timpul Marelui R zboi pentru Ap rarea Patriei; mai departe, se deschide o expozi ie, i delegatul Cutare profit de prilej pentru a evoca succesul tiin ei sovietice i contribu ia sa considerabil la pacea mondial ; n sfr it, exist ntotdeauna o comemorare la ndemn , agrementat cu vorbe de circumstan . Aceasta este substan a" presei sovietice; aceasta este informa ia" pe care ea o revars zilnic asupra cititorilor s i. De fapt, evenimentele relatate sunt la fel de rituale ca i limba ns i, i la fel de previzibile.1 Ele sunt golite de realitate, dup cum limba este goal de gndire. Sunt reprezenta ii, chiar reprezenta ii ale reprezenta iilor. Delegatul i reprezint pe cei care l-au ales, la fel cum partidul reprezint poporul din care eman , cum Gorbaciov reprezint partidul; orice comemorare ntruchipeaz un eveniment istoric, el nsu i mbr cat deja ntr-o

1 n Carnetele unui gur -casc , scriitorul Viktor Nekraskov poveste te un pariu ciudat pe care l-a f cut cu studen ii s i de la Universitatea din Geneva: s-a angajat s descrie dinainte num rul din Pravda pe care un student urma s -l aduc de la chio cul cel mai apropiat. El a c tigat pariul, cu excep ia unei singure inexactit i. V.V. Nekrasov, Les Carnets dun badaud, Paris, 1976.

169

semnifica ie simbolic

i imortalizat din acest motiv; tot astfel, decora ia este emblematic ,

isprava muncitorului de oc sau a mulg toarei se refer la altceva dect la ea ns i. Presa sovietic creeaz impresia c oamenii i lucrurile nu se mai manifest dect n cteva forme stabile i selec ionate, ntr-un cuvnt recunoscute: popoarele sunt solid nfipte n scen de delega ii lor, cnd ei ac ioneaz , individual sau colectiv, o fac sub forma consacrat a faptei viteje ti. Cu excep ia rubricilor dedicate politicii externe, care fac obiectul tratamentului particular descris mai sus, nu g sim nici o referire la actualitate: scurgerea timpului nu mai este marcat dect prin celebrarea anivers rilor; succesiunea regulat de comemor ri i planuri care puncteaz durata n lumea socialist contrasteaz cu devenirea dramatic din lag rul capitalist. n spa iul socialismului, nu pot exista nout i, nu exist dect semne care confirm aplicarea liniei politice a momentului. De aici, traumatismul resim it atunci cnd trebuie anun at moartea efului suprem: aceast dispari ie este singura manifestare a legilor naturii imposibil de escamotat. Universului tulbure al mediilor occidentale, plin de accidente i de neprev zut, unde doar nea teptatul re ine aten ia, presa sovietic i substituie un decor populat cu alegorii monotone care nu sunt chemate n fa a reflectoarelor dect pre de un discurs; to i ace ti muncitori de oc, ace ti veterani, aceste mulg toare, ace ti delega i multiformi i mprumut corpul unui discurs unic, ei sunt depozitarii provizorii ai imuabilei limbi de lemn. Fiecare num r din Pravda sau din Izvestia este ornat cu fotografii reprezentnd muncitori sau colhoznici: n fond, ace ti mineri surz tori, aceste r nci rubiconde sunt aici pentru a atesta c limba de lemn poate fi vorbit de subiec i; aceast fals individua ie mijlocit de alegorie constituie deghizarea limbii de lemn de aparat, omagiul pe care-l aduce ea realului. i n acest caz, ea se ndep rteaz la suprafa de o norm , cea care este reprezentat de editorialul de pe prima pagin ; acesta are ntr-adev r drept func ie s ilustreze limba de lemn pur , el nu este asumat de nici un locutor i este consacrat celor mai comune dintre locurile comune ale discursului de lemn, cum ar fi necesitatea de a spori i de a ameliora produc ia, de a ap ra pacea, de a strnge recolta la timp... Pe fundalul acestei seci reafirm ri a liniei politice, muncitorii-model i reprezentan ii popoarelor n lupt ajung s par aproape vii, n aceea i manier n care pe fundalul acestor personaje uniforme, reportajele din Afganistan i Atingem aici unul din secretele eficacit ii limbii de lemn, unul din aspectele sale esen iale care arat n ce m sur ine ea de ideologie. ntr-adev r, exist o similitudine frapant ntre mecanismul limbii de lemn, a a cum se prezint aici, i tactica comunist binecunoscut constnd n prosl virea unei linii juste, a unei atitudini responsabile", care 170 descinderile n cavernele antisovietice occidentale respir autenticitatea.

evit devia iile de orice natur . n fa a nebuniilor utopice ale proletcultismului - mi carea anilor '20 care pretindea s creeze o art proletar i respingea ntreaga art burghez " -, pozi ia lui Lenin pare un model de modera ie i de ra iune; n fa a extremismului lui Tro ki, nu puteai dect s te bucuri de victoria lui Stalin; acela i Stalin apare drept purt torul de cuvnt al bunului-sim cnd se opune exceselor discipolilor lui Marx. Ideologia se complace s se delimiteze de extremi tii nihili ti, de devia iile stngiste, n fa a c rora ra iunea se retrage cu spaim , gata s accepte orice alt solu ie, numai s par mai m surat ; chiar sub Stalin, se crede c ceea ce e mai r u a fost strpit; la moartea tiranului, lumea plnge, pentru c se consider c acest r u va surveni. Sentimentul de a fi sc pat ca prin urechile acului nu-1 p r se te pe cet eanul unui stat comunist. Or, varianta moderat " a ideologiei nu este mai pu in periculoas i distructiv dect modalitatea extrem ; pozi iile lui Lenin asupra artei sunt la fel de fatale acesteia, ca i nihilismul proletcultismului; am v zut ce s-a ntmplat cu modera ia" lui Stalin. Dar ea este adoptat cu recuno tin , pn ntr-att inspir extremele repulsie. Aceea i tehnic verificat st la originea mitului oimilor" i porumbi elor" n lupt la Kremlin, care determin argumente redutabililor oimi". Acest dispozitiv att de miraculos eficient va fi reg sit integral n limba de lemn. Editorialul de pe prima pagin a ziarelor reprezint modalitatea extrem a limbii de lemn; aceasta pare s se umanizeze n istorisirile exemplare consacrate aparent unor indivizi n carne i oase; n sfr it, ea cap t o alur aproape normal " cnd descrie misterele lumii du mane. Binen eles, spiritul se fixeaz mai ales pe pasajele care par redactate ntr-o limb aproape natural ; or, tocmai acestea sunt cele mai nc rcate ideologic. Limba de lemn utilizeaz modalitatea sa extrem pentru a preg ti destinatarul s accepte modalitatea sa moderat "2 cea mai important n ochii s i, f r prea mare rezisten , cu u urare chiar. Aceast capacitate de diferen iere esen ial pentru func ionarea sa o distinge de toate celelalte limbi de propagand i de discursurile politice obi nuite. Alegoria i nara iunea par s ofere un refugiu n fa a paralizantului discurs de aparat, f r subiect i f r obiect; n realitate, ra iunea nu se expune niciodat unui pericol att de mare ca n aceast mi care instinctiv de fug spre ceea ce i pare familiar: c ci ea cade, legat , ntr-una din capcanele ideologiei. rile occidentale la toate concesiile, pentru a evita s le dea

Ar fi pasionant de studiat presa polonez nainte i dup decembrie 81 pentru a ne forma o idee asupra elasticit ii limbii de lemn; ntr-o publica ie cum este hebdomadarul Tu i Teraz, concesiile f cute limbii naturale sunt imense; dar voin a de rec tigare a domina iei ideologiei este i mai sensibil nc , i limba de lemn transpare la fiecare rnd. Vezi n leg tur cu aceasta articolul lui Marian Gorecki, W zgielku dreczonych wyrazow, n Wezwanie, nr.4, 1982, p.28-35.

171

Deturnarea resurselor limbii Gramatica: Limba de lemn nu face dect s exploateze instinctul de supravie uire al ra iunii. Pentru a se impune spiritului, ea dispune de alte resurse dect jocul n diferitele sale ipostaze. Aceste resurse sunt mai nti cele ale limbajului. n societatea comunist , limba de lemn are monopolul formul rii i nu trebuie subestimat avantajul considerabil pe care l ob ine astfel; ntr-o lume n care exist attea lucruri nespuse, ceea ce este exprimat cap t o greutate considerabil - n mijlocul informului, oricare schi de form atrage irezistibil i captiveaz f r efort privirea. Tehnica ocult rii i a ilustr rii permite ruinarea inteligibilit ii realului; n aceast situa ie, nevoia de sens este att de mare, nct orice structur poate satisface, a fortiori, o structur lingvistic . Roman Jakobson a ar tat for a Gestalt-ului gramatical, opunnd frazei: Colourless green ideas sleep furiously", n care Chomsky vedea un nonsens, configura ia agramatical urm toare: Furiously sleep ideas green colourless 3 O irealitate ontologic ", pentru a relua expresia lui Jakobson, descris ntr-o limb este cnd gramatical coerent , cap t sens; i dac nu exist discursuri care s o concureze, dac vorbirea care se face auzit este unic , aceast irealitate ontologic " a c rei existen afirmat expres poate p rea adev rat . Gramatica evoc irezistibil fiin a: Neantul nsu i cap t un fel de via
4

vorbim despre el", scrie Condillac. Spiritului i repugn s admit c putem vorbi despre nimic, toate propozi iile care manifest coeren gramatical i-o impun. Platon ajungea la concluzia existen ei nefiin ei pornind de la nsu i faptul c putem vorbi despre aceasta: dup el, ascendentul sofi tilor inea tocmai de acest refuz ira ional de a admite c un cuvnt este capabil s enun e nefiin a. Limba de lemn se folose te de supunerea spiritului fa de forme i folose te creditul s u gramatical; ea are privilegiul discursului structurat i l pune pe acesta n valoare n starea de vid semantic pe care l creeaz nencetat n jurul ei. Ea seduce n elegerea prin promisiunea unei inteligibilit i noi pe care o oglinde te n construc iile regulate ale limbii; la ad postul rigorii lingvistice ea substituie ordinii lucrurilor pe cea a ideologiei. Mai mult, printre mecanismele pur lingvistice ea g se te principiile propriei sale produc ii.

3 4

R. Jakobson, 1963, p.204. Condillac, Grammaire, I, 12, Paris, 1796.

172

Figurile i tropii Limbajul comport o ntreag serie de procedee de extensie; unele i permit s exprime ceea ce pentru un motiv sau altul se preteaz dificil la o elucidare verbal ; altele constau n a implica ceea ce nu dorim s se spun . Pentru a r spunde nevoii noastre de exprimare limbajul ne pune la dispozi ie figurile; pentru a- i remedia lacunele, el autorizeaz tropii. tim ce gen de metafore mpodobesc discursul comunist; nu trebuie neglijate celelalte figuri, i mai revelatoare nc pentru func ionarea limbii de lemn. Pentru c acestea sunt utilizate n maniera pervertit care-i este proprie. Ele nu servesc pentru a o orna sau pentru a o face mai expresiv , cum se ntmpl n limba natural . Departe de a denota voin a de a spune mai mult, ele se afl aici pentru a mobila z d rnicia vorbelor de lemn, pentru a reafirma ceea ce s-a spus deja, i mai ales pentru a servi drept for motrice discursului. Predilec ia limbii de lemn pentru anumite figuri, n special pentru alegorie, prozopopee i metonimie, sare n ochi. Aceste figuri nu servesc doar la inventarierea esen elor bune sau rele, la localizarea lor definitiv , la invocarea lor pentru a juca unele scene pe podiumul istoriei; ele furnizeaz un pretext discursului; n lipsa posibilit ii de a comenta realitatea sau de a mbr ca un gnd n via , limba ader servil la efigii. Nu e de mirare c pretutindeni comuni tii v d fanto e i marionete; ntregul lor discurs se organizeaz n jurul personific rilor arbitrare de ndat ce se ndep rteaz de abstrac iuni. Dac nu s-ar l sa remorcat de figuri, el ar rec dea jalnic asupra lui nsu i, tr dnd c este g unos, c nimeni nu-l vorbe te i c el nu vorbe te de nimic. Prin alegorie, rezisten a lucrurilor la preten iile ideologiei se resoarbe ntr-o sum de voin e rele opuse ncarn rilor progresului. Alegoria este singurul recurs al unui discurs care nu vrea s evenimentele. Ea introduce o aparen men ioneze nici fenomenele, nici de diferen iere care face cuvntul posibil, procur un

alibi limbii de lemn. Gra ie ei, discursul are un obiect i este asumat eventual de subiect. Procedeele metonimice contribuie de asemenea la generarea discursului comunist. Limbajul politic folose te curent metonimia; se vorbe te, f r distinc ie, de Casa Alb ", de Kremlin", de Elyse". n presa comunist , metonimia serve te mai ales la identificarea du manului; ea este peiorativ . Vom g si numeroase referin e la Pentagon", la Wall Street", dar autorit ile sovietice nu vor avea niciodat dreptul la un tratament att de degajat: prescurt rii insult toare folosite de presa burghez i este preferat pompa perifrazei - n nici un caz Kremlin"-ul nu poate nlocui, sec, partidul i guvernul, sub conducerea.:.". Dar metonimia nu vine doar s eticheteze adversarii; ea contribuie eficient la minciuna specific a limbii de lemn. Am v zut cum un detaliu izolat de contextul s u era

173

integrat ntr-o construc ie ideologic pe care o acredita prin realitatea sa; metonimia este tocmai figura care asigur transferul de la parte la ntreg. Aceast mi care att de natural face s se uite c ntregul asociat fragmentului real este fictiv, c aceast apropiere nu are nici o legitimitate n sine, nefiind motivat nici printr-o leg tur de la cauz la efect, nici printr-o rela ie de continuitate, nici printr-un raport simbolic5: n limba de lemn, procesul metonimic este pervertit, pentru c acest trop nu mai serve te s pun n eviden rela ii ntre lucruri, ci, dimpotriv , s extrag un fapt din contextul s u i s -l separe de orice l-ar putea face inteligibil, pentru a l sa impresia c se refer n mod necesar la doctrin , singura, de-acum nainte, care-l poate interpreta. Orice informa ie despre Occident este de ordin metonimic; numai c nu exist coresponden real ntre fragmentul ales i ceea ce trebuie el s reprezinte. Dac personificarea i prozopopeea permit identificarea for elor aflate fa n fa , metonimia aduce un serviciu i mai important: ea le localizeaz sau le caracterizeaz . Metonimia i personificarea creeaz prghiile prin care ideologia pune st pnire pe lume; ele transform fenomenele n cuburi i n solda i de plumb manipulabili, rnd pe rnd sperietori i tigri de hrtie". Tratamentul tropologic permite limbii de lemn s ngurgiteze indigesta Solidarno : o metonimie ncepe prin a reduce aceast organiza ie doar la KOR, care devine ntr-un fel paratr snetul destinat s atrag fulgerele sovietice; KOR este apoi descompus n cteva personalit i, cum ar fi Kuron i Michnik; care ncarneaz universul de lemn. Dar mai ales utilizarea repetat i multiform a metalepsei reveleaz m sura n care limba de lemn se bazeaz pe puterea ipostaziant a limbajului. Metalepsa este tropul prin care se explic ceea ce urmeaz pentru a se face n eles ceea ce precede, sau ceea ce precede pentru a face n eles ceea ce urmeaz 6. Ea reprezint n discurs implica ia sau presupozi ia. Un mare num r de termeni i de construc ii gramaticale recurente n limba de lemn sunt de fapt metalepse; de exemplu, cuvintele desemnnd procese, ca l rgire", mbog ire", agravare", accentuare", nt rire" nu au semnifica ie dect prin ceea ce ele implic n acela i timp n trecut i n viitor: fenomenele n chestiune existau i ele se vor intensifica. Ace ti termeni angajeaz simultan ce a fost i ce va fi, omi nd prezentul; dinamismul pe care ei pretind c -l relev n lucruri este comunicat discursului - sau, mai curnd, simularea lingvistic a mi c rii este unul din principiile de producere a discursului care, a a cum am
5

i personific for ele

diabolice active n Polonia. Doi tropi au fost suficien i pentru a anexa mi carea polonez la

V. Du Marsais, Trait des tropes, Paris, 1977 i Fontanier, Les Figures du Discours, Paris, 1968. Du Marsais, 1977, p.80.

174

ar tat, nu se poate ata a nici de obiectele localizate n spa iu, nici de faptele delimitate n timp. Comparativele joac exact acela i rol i sunt tot metalepse amplificnd trecutul asupra viitorului. Mai reg sim metalepsa n sintagmele nominale caracteristice limbii de lemn; acestea presupun o afirma ie trecut , admis o dat pentru totdeauna i considerat ca demonstrat . Expresia juste ea tezelor leniniste" implic faptul c propozi ia tezele leniniste sunt juste" este adev rat .7 Aceast practic ingenioas a metalepsei face s fie imposibil de negat o afirma ie de lemn f r a face o concesie care s z d rniceasc nega ia: astfel, acuzatul care strig cu disperare nu am luat niciodat parte la planurile criminale ale lui Tito i ale clicii sale" recunoa te esen ialul, i anume c Tito urzit ntr-adev r comploturi.8 Rari sunt cei care pot lupta n acela i timp mpotriva cuvintelor i mpotriva implica iilor lor; n limbajul de lemn niciodat nu spui ce vrei; odat ce accep i acest idiom, i la i puse cuvintele n gur . Metalepsa este n fond tropul prin excelen al Verbului creator; dup Fontanier, putem lega de aceasta formularea prin care un poet, un scriitor este reprezentat sau se reprezint ca producnd el nsu i ceea ce nu face, n fond, dect s povesteasc sau s descrie" i formularea prin care se abandoneaz deodat rolul de narator pentru cel de st pn sau de arbitru suveran, astfel nct, n loc s povesteasc pur i simplu un lucru care se face sau care este f cut, se d ordin ca el s se fac .9 Aceast alunecare a nara iunii aparente spre invoca ia real este caracteristic discursului ideologic; ceea ce pentru Fontanier define te modalit ile extreme ale metalepsei se aplic principiului nsu i al limbii de lemn i al realismului socialist, cu excep ia c naratorul sau autorul sunt absen i n majoritatea cazurilor; tropul devine invizibil. Limba natural a recurs la tropi pentru a- i camufla lipsurile; ei sunt pentru ea mijloace de excep ie care i permit s exprime i s comunice o idee original , o emo ie puternic , un concept nou; ei permit adecvarea discursului i a obiectului s u. n limba de lemn, utilizarea figurilor are de asemenea drept scop prelungirea i ntinderea limbajului; dar aici nu este vorba de a c uta un acord mai bun ntre cuvinte i gndire: extinznd limba, se ncearc o acoperire a neantului care amenin n orice clip s o debordeze; ag ndu-se de tropi, discursul de lemn evit s cad n propriul s u vid. Din acest motiv i ascunde: trebuie neap rat disimulat faptul c aceast limb nu este remorcat dect prin ea ns i, c este

7 Pentru nominaliz rile din lingua sovietica, vezi lucr rile lui P. Seriot, n special L.I.Breznev et le discours sur la science, n Essais sur le discours sovitique, Universit de Grenoble III, 1981, p. 11-63. 8 Exemplul este mprumutat din lucrarea lui O. Reboul, Langage et idologie, PUF, 1980. Aceast carte con ine un mare num r de observa ii fine i de remarci juste, de i se poate repro a autorului o concep ie cam vag asupra ideologiei. 9 Fontanier, 1968, p. 29.

175

antrenat

de propria sa mas . Tropii prezint

un avantaj suplimentar. Mai mult dect

gramatica, ei sunt indiciul unui sens presant i iminent; mai bine dect gramatica, ei tiu s plaseze mai devreme sau mai trziu nf ptuirea promisiunii de semnificare, s mprumute o form credibil unor abstrac iuni altminteri insesizabile. Tautologia Dar limba de lemn nu abuzeaz ntotdeauna att de subtil de limbaj. Acesta nu este doar elastic, el se poate reproduce dup dorin . Discursul comunist nu a dat napoi niciodat n fa a repeti iei care provoac n spirite o toropeal propice; tautologia este incanta ia ns rcinat s nso easc apari ia Adev rului, ea creeaz starea hipnotic n care se pierde sentimentul realului. Lenin trecea drept maestru n utilizarea tautologiei, cum o arat i acest exemplu extras din discursul s u pronun at n 1920, la al III-lea congres al Komsomolului: Noi recuz m orice moral conceput n afara unei perspective umane, a unei perspective de clas . Noi spunem c este o n el torie, o escrocherie i o mpuiere a capului muncitorilor i ranilor n interesul proprietarilor i capitali tilor. Noi spunem c morala noastr este n ntregime supus intereselor luptei de clas a proletariatului. Morala noastr se trage din interesele luptei de clas a proletariatului [...] Iat de ce noi spunem: pentru noi, morala conceput n afara societ ii umane nu exist ; este o n el torie. Pentru noi, morala este supus intereselor luptei de clas a proletariatului." Repeti ia este aici mai mult dect un procedeu pedagogic. Ea sugereaz stilistic claritatea invincibil a ideii, autoritatea sa suveran . S remarc m, pe de alt parte, c tautologia este disimulat n spatele unei imita ii de progresie logic generat de termenii iat de ce"; limba simuleaz articula ii logice i o mi care a gndirii, n vreme ce este total imobilizat , redus la a se face ecoul ei nse i. Barbusse exceleaz n aceste false ra ionamente; el nu ezit n fa a unor afirma ii ca acestea: Pentru a repune o lucrare la locul s u, trebuie reluat ntreaga ei orientare i toate punctele de plecare - rembog it baza i plecat din nou".10 Una din constantele discursului comunist este referin a la claritate", la coeren " (G. Marchais: Acest program ofer
11

perspectiva clar

i coerent

a unei

schimb ri profunde" ), la logic ", ca i cum prezen a acestor termeni ar fi ajuns s ateste o gndire n activitate. Or, lan ul judec ii pare cu att mai solid cu ct el nu nconjoar nimic. Logica de bronz" a limbii de lemn este ntemeiat pe tautologie.
10 11

H. Barbusse, 1935, p.256. G. Marchais, 1972, p.7

176

Deci, la ad postul limbii de lemn, ideologia substituie ordinii lucrurilor ordinea unei n elegeri care nu se tie lovit de paralizie, c ci pentru ea orice discurs este indiciul unei gndiri vii. Se n elege de ce ideologia este dificil reperabil : ea func ioneaz cu ajutorul mecanismelor lingvistice invizibile, dnd prin cuvinte aparen a ra ionalit ii. n acest mod, ea ocup o pozi ie practic inexpugnabil : dac judecata vine s -i cear socoteal , ea se ap r cu re eaua sa impecabil de nl n uiri gramaticale, cu panoplia sa inepuizabil de tropi; mecanismele lingvistice situndu-se dincoace de con tiin , ea risc pu in s fie scoas din pozi ie acolo unde nimeni nu are de gnd s mearg s-o caute. ntre lucruri i cuvinte, n elegerea prefer ntotdeauna cuvintele, care sunt f cute pentru ea exclusiv i care-i dezv luie spontan un sens; ideologia este seduc toare pentru c ea o invit s trateze lucrurile ca pe cuvinte, altfel spus, ca pe ni te semne care se abolesc dup folosin ; ea face din lume o limb : gra ie ei, realul devine la fel de permeabil la spirit ca un limbaj, i la fel de fugitiv. De asemenea, este mai u or de aliniat fraze dect de nl n uit idei. Limba de lemn rezolv dubla dificultate de a n elege lucrurile i de a articula aceast n elegere: ea nlocuie te fenomenele i evenimentele prin tropi, ea substituie ra iunii redundan a. Ea face tenta ia verbalismului aproape irezistibil , c ci, parodiind sensul realului i rigoarea intelectual , ea atac simultan cele dou elemente care permit s i se reziste. Opiniile oamenilor fac un drum ciudat, de ndat ce abstrac iunile, metaforele, metonimiile i alte figuri sunt privite ca existen e reale, sunt folosite ca principiu, i devin baza ra ionamentului".12 ntr-o societate unde nu este admis dect un singur discurs, pericolul ntrev zut de Pre edintele De Brosses devine mortal. Obi nuit s se nvrteasc n gol, ra iunea se abate de la rezisten a lucrurilor; ea prefer circuitele bine rodate balizate de cuvinte. Limba de lemn func ioneaz pe baza unei duble imposturi: ea a disociat cuvintele de lucruri; i ea pretinde s compenseze pierderea sensului, imaginnd un alt univers, total i imediat semnificant, pentru c este structurat ca limbajul. Aceast lume complet inteligibil trebuie s fac s se uite c limba care o descrie nu are sens i c entit ile care o mobileaz nu au existen . De ndat ce este invocat , ra iunea trebuie neutralizat . /.../

12

Prsident de Brosses, Trait de la formation mcanique des langues et des principes physiques de ltymologie, Paris, 1765, p.289.

177

Un antilimbaj Poate p rea ciudat ca attea discipline auguste, gramatica, retorica, filosofia i istoria, s fi fost rechizi ionate pentru a face inteligibil acest produs jalnic al ideologiei care este limba de lemn. Dar spiritul este dezarmat n fa a propriilor sale imposturi, mai ales dac acestea i flateaz nclina iile rele. Dificultatea resim it n a explicita limba de lemn indic foarte bine acest fapt. Trebuia cu orice pre s se r mn n exteriorul acestui sistem de gndire automat , de vorbire ma inal care hipnotizeaz spiritul i paralizeaz ra iunea. Era deci necesar o ancorare solid n aceste discipline vechi nainte de a ntreprinde explorarea acestui produs insolit al spiritului uman. Aceste precau ii au permis demascarea primei escrocherii a limbii de lemn: n ciuda deghiz rii ei n cuvinte i n propozi ii, ea nu mai este o limb ; nu mai g sim n ea nimic din ceea ce constituie limbajul, nici libertatea de a alege cuvintele i ideile, nici prezen a unui subiect, nici nota ia timpului, nici un ra ionament de formulat, nici un sens de exprimat. Dup ce a fost posedat de ideologie, limbajul nu mai este dect umbra lui nsu i. i totu i, aceast umbr merita s fie studiat ndeaproape, c ci prin ea atingem ideologia i modul s u de ac iune asupra lucrurilor. Exemplul limbii de lemn arat cum un neant, o voin de distrugere goal pot ajunge s demoleze un obiect solid cl dit cum e limba, singurul obiect pentru care uzul nu este sinonim cu uzura, ci dimpotriv . Ideologia nu are forme proprii; ea este deci obligat s se pun de acord cu formele existente, astfel nct s se ncarneze pentru a- i nf ptui opera criminal . Ea este condamnat s se exteriorizeze n corpuri care-i sunt str ine. Limba era pentru ea un loc ideal pentru c ea se sprijin pe conven ii; arbitrarul semnului f cea din ea o prad u oar i somptuoas , un mod de obiectivare economic, rentabil i pu in compromi tor. Tratamentul la care limba este supus o dat investit de ideologie este acela i ca i cel suferit de toate institu iile i organiza iile deturnate de puterea comunist ; mai nti ea este golit , ucis de parazitul care nu- i p streaz din ea dect un fragil nveli exterior, apoi, i aici este esen ialul, ea ns i devine un instrument de distrugere; pentru mai mult eficacitate, ea se dedubleaz ntr-o variant marcat (limba de lemn de aparat) i ntr-o variant nemarcat (falsa limb natural ). Dup cum Biserica vie creat de bol evici serve te la distrugerea religiei, falsele alegeri la dezamorsarea veleit ilor democratice, falsa legalitate la mpiedicarea na terii unui drept veritabil, tot astfel falsa limb blocheaz comunica ia i nghea formarea unei societ i civile care ar pune n pericol puterea comunist , atrage gndirea pe linii secundare, ridic obstacole n dezvoltarea unui subiect n interiorul lui homo sovieticus. Printre to i 178

strigoii pu i n mi carea de ideologie, limba-fantom prezint cel mai mare pericol. C ci aceast limb nu se mul ume te s ascund realul, selec ionnd din acesta cteva obiective asupra c rora ea focalizeaz raza mortal a ideologiei. Efortul s u de distrugere este infinit mai sistematic. El are n vedere un punct central, att al gndirii, ct i al con tiin ei: prin concept, prin reprezentare, prin memorie, limba de lemn vizeaz ntotdeauna principiul individua iei, esen a lucrurilor i a fiin elor. Mi carea imprimat fenomenelor i conceptelor de dialectic antreneaz surparea inteligen ei. n vagul dezvolt rii, spiritul nu repereaz nici un contur; n afirmarea repetat de generalit i deconectate de real, subiectul nu g se te nici un loc. Ra iunea uit s mai fac distinc ii, neobi nuitul descalificat se adnce te n devenirea inform . Toate particularit ile pe care le-am notat n leg tur cu limba de lemn pot fi reduse la aceast tendin de a neca originalitatea, sau mai curnd de a se interpune ntre ea i con tiin , de team ca ea s nu pun spiritul n mi care pe piste neideologice. Fie c este vorba de nlocuirea sensului prin valoare, de ostracizarea deicticelor, de respingerea verbelor, de accentul pus pe procese, de lipsa de ini iativ a locutorului n discursul s u i chiar, orict de paradoxal ar p rea, de alegorii, totul n limba de lemn contribuie la tergerea singularit ii: nu exist situa ie, lucru sau om care s nu poat fi redus la un principiu, care-1 dep e te, subiectul este evacuat din discurs, care se elaboreaz n afara lui. n aceast adev rat ofensiv mpotriva formei i timpului, nimic nu este cru at. Limba de lemn elimin simultan memoria i sentimentul identit ii; ea concediaz fenomenele n acela i timp cu conceptele. Astfel se explic dispari ia semnifica iei, care nu poate avea loc f r diferen ierea primar a lucrurilor ntre ele i distinc ia subiect / obiect. R mne atunci s ne ntreb m n leg tur cu motivele care stau la originea succesului limbii de lemn cum s-a putut impune acest discurs monoton i auster unor grupuri ntregi, chiar nainte de a fi fost instaurat oficial de regimul comunist, n afara frontierelor Uniunii Sovietice, n ri n care el a suferit concuren a presei libere? Cum de nu se remarc mizeria la care reduce el inteligen a, inumanitatea n care i for eaz victimele? n sfr it, cum se face c este att de greu s te debarasezi de limba de lemn atunci cnd ai fost scufundat n ea din copil rie? Aceasta se ntmpl pentru c ideologia i limba de lemn corup totodat inima i ra iunea, l sndu-le s spere ntr-o atotputernicie iminent i n seduc ia gndirii facile i a discursului mecanic. n starea de imponderabilitate creat de ideologie, ra iunea se mi c u or, ridic toate greut ile f r efort, i chiar ncearc sentimentul de euforie care se spune c se manifest la neca i naintea asfixiei totale. Aceast gndire eliberat de necesitatea de a se m sura cu lucrurile este nso it de o vorbire care extrage din ea ns i principiul producerii sale i care confer puterea f r ca locutorul s aib de f cut cel mai mic efort. Pentru a respinge tenta iile ideologiei i a pune cap t fluxului malefic al limbii de lemn, trebuie s ne resemn m a 179

admite c n elegerea nu este niciodat dect local , c exist teorii pu in interesate de practic

c n sfr it cel care gnde te cu adev rat trebuie de asemenea s aleag cuvintele pentru a- i formula gndirea. Dup ac iunea debilitant a ideologiei, disciplina lucrurilor pare dur ; dar ne vom aduce aminte c o lume n care mai r mn nc multe de descoperit este infinit preferabil unui univers despre care s-a spus totul.

180

Tatiana SLAMA-CAZACU, Limba de lemn o universalie n contextul romnesc, n STRATAGEME COMUNICA IONALE Bucure ti, 2000, pp. 62-71, 74-75, 77-85, 96-98 Limba de lemn o universalie n contextul romnesc 2.0. Voi proceda n acela i mod, nainte de a da o defini ie proprie a L(imbii) de l(emn). (...) voi porni de la cteva cuvinte frecvent ntlnite n epoca de peste 50 de ani din Romnia, elemente lexicale n primul rnd dar i alte forme lingvistice , ntlnite n realitatea vie ii de toate zilele (de i p reau a fi de uz politic, ele deveneau obligatorii i ca atare se mpleteau cu via a cotidian n intimitatea ei). Vor ap rea, astfel, att tr s turi care au sc pat analizelor anterioare, ct i necesitatea de a le reorganiza ntr-un ansamblu cu particularit i specifice, de i aproape toate elementele lexicale (inclusiv cele noi sau de provenien str in ) par a face parte din limba romn normal . Nu pu ine, devenind frecvent utilizate ( i adesea f r ca vorbitorii s mai reflecteze asupra select rii lor n comunicare), au p rut ca fire ti, nu s-a mai observat sensul schimbat (tenden ios) al unor cuvinte uzuale, tradi ionale; altele au ocat ini ial, apoi au fost nv ate pe de rost (deveneau i unelte vitale n supravie uire); altele disp reau (erau retrase din uz de c tre Puterea politic ) i ap reau altele uneori molcom, f r multe justific ri , sau erau prohibite cuvinte arhicunoscute, i nlocuite, ca n bizare eufemisme, cu forme impuse n educa ie, n via a profesional , n traiul de toate zilele. Via a era nl n uit n adjective hiperbolizante, n verbe mobilizatoare, n capcanele unei continue lupte , de i nu se schimba mai nimic. 2.1. Iat un pasaj dintr-o cuvntare a lui Gh. Apostol, din 1955, n care M. Stoian2 identifica existen a Ll: (se referea la lovitura de stat din 1944 , iar cei care am tr it timpurile de glorie a Ll i a discursului politic cu inten ie critic n era de entuziasm obligatoriu, sau de mobilizare, ori de elogiu i putem auzi, nc , intona ia de repro , de pild , critic , pentru nceputul prea pu in [a f cut]) Prea pu in a studiat autorul [Arcului de Triumf] evenimentele politice interne i interna ionale n care a avut loc o ac iune ca aceea de la 23 August. E cea mai important zi na ional , ziua eliber rii poporului. n Partid existase o grup de bandi i n cap cu Fori [] conducerea a fost luat de oameni capabili s asigure linia partidului []. Deci, caracteristica momentului era punerea partidului pe o pozi ie de ofensiv [celelalte sublinieri cu cursive sunt ale I MANIPULAREA, Editura Polirom,

Stoian, Mircea, Etapele dublei lovituri de stat, n Romnia literar , nr. 10, 1991, p. 12-13

181

mele, TSC]. Subliniind expresiile care ap reau n ultimele decade cu mare frecven , pe care le cuno team pe dinafar , care trebuiau folosite ntocmai pentru a nu gre i, i care nu mai spuneau aproape nimic, am constat c am subliniat n acest text aproape totul. Iat i alte cteva cuvinte, sintagme frecvente din anii n care ncepea s apar aceast Ll la noi (din S. Brucan, Scnteia, 21 martie 1946, p. 3, reprodus n ara, 13-19 mai 1991, nr. 56): (aceast demascare) este o sarcin lumina conjuncturii de azi. O analiz a acestor fraze sau cuvinte aproape c nu mai este necesar , dar o vom face, mai jos, pentru altele, deoarece ne apar drept prototipuri ale unei modalit i de exprimare cu care ne-am ntlnit apoi zeci de ani i ale c rei particularit i se reliefeaz cu eviden de la sine. Cuvinte cu statut de unicat, inteligibile pentru ini ia i, cum devenise, for at, un popor ntreg f r context: Partid [mai ales scris cu liter mare], 23 august. Alte cuvinte sau sintagme din frazele de mai sus, revenind cu foarte mare frecven i f r a li se mai preciza sensul: Sarcin (principal , n acest text dar de obicei orice sarcin era principal ), lag r(ul) (al p cii, socialist sau al opozan ilor); cele mai multe au devenit cli ee, iar nu pu ine au intrat n limba romn , ca traduceri dintr-o limb str in de fapt, pe atunci, din limba rus : n lumina (vezi mai jos), demascarea (din textul reprodus din Scnteia), sau stahanovist (muncitorul care dep ea normele i care era r spl tit pentru munci de obicei extenuante, dincolo de capacit ile fizice ale cuiva); cu unele, nevinovate n ele nsele, se r fuiesc cei care au suferit din cauza a ceea ce reprezentau, cum am auzit (Radio, 20 febr. 2000) o s teanc , voind s nl ture cuvntul cooperativ sau pe cel de asocia ie (substituindu-i-l societate, considerat mai inofensiv, probabil!). 2.2. Cteva alte mostre, din corpus-ul cules din documentele epocii (cuvnt ri etc.) sau r mase n memoria noastr , a celor care am tr it sc lda i n apele b ltite ale vorbirii auzite, impuse, nv ate (obligatoriu): Alimentara [l mai pronun m i azi, de i s-au desfiin at magazinele astfel denumite de vechiul regim, care abolise tradi ionalele b c nii (magazine de delicatese) particulare, evident, de obicei de la col , unde era vadul bun i le nlocuise cu Alimentara, cum se numeau n toat ara; erau, tot evident, de Stat, mpnzind obsesiv sate, ora e, municipii, n a a m sur nct, mai trziu, s-a creat bancul cu turistul turc care, v znd una, dou zeci de firme cu acest apelativ, a exclamat: Bogat om trebuie s fie proprietarul sta al lor, Al Mentar!; acolo se petrecea o mare parte din via a romnilor pleca i dup de-ale gurii i unde, dup ce disp ruser cartelele dar au reap rut, n anii 80, listele cu arond ri, pentru ra ia de zah r i ulei , nu se g sea, adesea, mai nimic, i oricum 182 principal , lansate din lag rul manist, uneltirile antii cald prietenie, n atmosfera romno-sovietic , n sovietice, n atmosfera de adnc

disp ruser produsele de import, se vindea ce se aducea mai ales la s rb torile Partidului i se a tepta, la cozi, s se dea: ne mai mir m c ca Statul s dea orice; acolo, n anii 80, alimentele fuseser i azi popula ia a teapt i mai reduse, iar mica

ra ie de salam cu soia se d dea t iat n felii, ca s nu se poat face provizii; era termen frecvent? Era; i masca, n fond, lipsurile alimentare? masca, min ea n fond? da; manipula, ca s nu se mai observe realitatea adev rat ? da!]. Este un exemplu, ca attea altele, i nu vom mai ntrzia att de mult cu privire la al i termeni ai epocii, ncepnd cu anii 59, dar i pu in nainte: Autobiografie [mereu cerut , i vai de cel care min ea sau nu spunea la fel n diversele autoprezent ri ale vie ii sau cnd acestea nu coincideau cu dosarul existent ori cu referin ele culese de la diverse persoane mai de ncredere din blocuri, cur i comune, serviciu etc.; iar autobiografia, chiar sincer , ducea de obicei la scoaterea din cmpul muncii, la neprimirea unei slujbe etc.]. Autocritica [f cut n public, adev rate drame adesea, de i se spunea c ajut pe individ], Clasa muncitoare ( i-a f cut datoria), Coexisten a pa nic , Colectiva (Gospod ria) [ i ca substantiv unicat, ca un nume propriu!], Colectivizarea [ct realitate dureroas a ascuns, cte pedepse din cauza neader rii la un proiect de pauperizare a r nimii, de rupere a ei de p mntul iubit cu patim , pe care-l c tigase din b trni ori prin participare la ntregirea Romniei: se ad uga c era o aderare liber , cu entuziasm; cine mai poate descurca, acum, ciopr irile terenurilor, pentru a se da napoi realmente p mntul?]. Conducerea superioar (de Partid) [dar de obicei, scriindu-se cu majuscul , era de la sine n eles ce reprezenta, ca unicat]. Cosmopolitism [vezi, ca fals antonim, mascantul interna ionalism, care avea coloratur pozitiv , de colaborare, solidaritate, pacifism; grav acuza ie, n anii 50, pentru c nsemna c nu participi la linia Partidului a URSS n fond, a Stalinismului de ndep rtare de Occident, literatur , forme de via , de autori din acel lag r de dup Cortina de fier expresie evitat la noi, de fapt cli eu Occidental!]. (Ofi er) Deblocat [frumos cuvnt adus de unde? , care nsemna darea afar din armat a unor ofi eri de fapt, marea majoritate , n care regimul nu avea ncredere; mul i i schimbau profesia f ceau alte studii ori r mneau f r , dar nu pu ini erau aresta i, r mneau pe drumuri]. Demascare [era o ac iune de groaz , n diverse institu ii, prin care se dezv luia un reac ionar, se ar tau gravele gre eli, ascunse, ale cuiva, sau se nfiera un eveniment extern]. Democra ie [labil termen, care i ast zi vrea s denumeasc exact ce se credea, pe atunci, c este opusul: era o ie ire din moravuri burgheze, o egalizare ntru s r cie, palme b t torite, moravuri mai degrab mitoc ne ti dar la suprafa se ascundea minciuna prin identificarea cu socialismul, cu drumul c tre comunism; ov ielile, nebuloasa deveneau evidente i cnd urma s se dea un nume 183

noilor regimuri: democra ie popular a fost un trec tor apelativ care s scoat din ncurc tura minciunii]. Dictatura proletariatului [ini ial se preconizase, deschis, aceast form de guvernare, dar apoi s-a abolit termenul de dictatur , care spunea prea multe, deschis; n ceea ce prive te al doilea termen, minciuna cu adev rat greu de ascuns nc mult vreme, pentru c nu mai exista adev ratul proletariat, care nu mai avea dect lan urile de pierdut: ajunsese la Putere, era o muncitorime luminat ; dar s-a men inut, chiar pn n 1990, pe frontispiciul unor publica ii, ca Scnteia, i chiar Romnia literar obligatoriu: Proletari din toate rile, uni i-v !]. Direc ia presei [masca cenzura]. Documentele de Partid [deveneau acte oficiale, uneori c r i sfinte, cu dogme de urmat, cu cuvinte noi de adoptat: Cuvnt rile Conduc torului, Rapoartele etc.]. Domiciliu obligatoriu [cei elibera i din lag re, Canal sau nchisori de obicei nu deveneau complet liberi, ci au fost fie trimi i s locuiasc n mod obligatoriu, f r posibilitate de a p r si acele ora e, n localit i de grani , ca Tulcea unde familia nu putea s -i viziteze, deoarece era nevoie de autoriza ii speciale, greu de ob inut, ca s se mearg acolo , fie, mai ales n 1963-1964, au fost trimi i n locuri pustii din B r gan, cu indica ia DO; sintagma nlocuia pe aceea, din trecut, de domiciliu for at sau arest la domiciliu, ceea ce era oarecum altceva i oricum spunea exact despre ce era vorba]. Drepturile omului [nici nu mai este nevoie s comentez: N. Cerveni, n Alian a civic , nr. 9, iun. 1992: n Constitu ia lui Stalin, din 1936, capitolul referitor la Drepturile Omului erau vorbe goale]. Du manul de clas [a fost o component a sloganurilor prin care se chema la lupt , contra chiaburilor, mo ierilor, a burgheziei, a; dar s-a ajuns la momentul n care a trebuit s se recunoasc faptul c nu mai existau sau nu se mai admitea c existau acele clase du mane, deci s-a renun at la expresie; de obicei, aceste renun ri se anun au, se justificau prin documentele de Partid, prin edin e speciale etc.]. Epurare [de fapt: dare afar ; aceast cur ire a fiin at i n timpul execut rilor ordonate de Stalin; n Romnia au urmat ndat ce s-a preluat Puterea: s-au scos din diversele institu ii persoanele multe indezirabile deoarece erau reac ionari sau aveau dosar prost, origine social nes n toas ; de i faptul continua s existe, nu s-a mai folosit acest termen mascant, dar am avut surpriza s -l ntlnesc ntr-o publica ie din Italia, n anii de urm : Scomparsa, epurata, dice lei, La Repubblica, 2 iul. 1994, 7). Exploatare, Exploatator [era termen de ocar , mai ales n anii 50: exploatau pe cei care muncesc; definit i n Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne DEX , Bucure ti, Ed. Acad., 1975: nsu irea f r echivalent a unei p r i din munca produc torilor nemijloci i de c tre cei care dispun de mijloacele de produc ie, (Persoan ) care exploateaz munca altuia, nsu indu- i f r echivalent o parte din produsul acestei munci; subliniez c : n DEX nu se men iona c acest 184

sens de altfel, bine axat pe linia marxist f cea parte dintr-o anumit doctrin , ci era dat ca unul dintre sensurile normale ale termenilor; evident, Na ionalizarea sau Exproprierea nu presupuneau o oferire de echivalent prin etatizare, vezi defini ia n DEX: Se trece n proprietatea statului []; nu se men iona vreun echivalent]. Exploatat [DEX: (cel) care este nevoit s - i vnd for a de munc , dar f r referirea la ideologia marxist ; defini ia este ns valabil pentru orice func ionar etc. i n capitalism!]. mp ciuitorism [era, probabil, o traducere: se deviase sensul blajinului cuvnt romnesc, mp ciuitor i astfel desemna pe cineva care vrea s mbine fapt gre it! diverse idei, doctrine, de pild , ale Occidentului, cu cea din Est etc.; era aspru criticat] Infra- i Supra-structur [n DEX: (Rar) Elemente ale bazei tehnico-materiale desigur, nu mai era la mod n 1975 , dar pentru al doilea termen se d ca prim sens acela marxist]. Linia (Partidului) [de fapt, dogma, nenumit ca atare, care trebuia nv at , p strat , iar Partidul avea voie s o schimbe, adesea, dar n realitate r mnea aceea i ca esen ; se schimbau ns diverse denumiri]. Loc de munc [vai de acela care nu muncea sau mai bine zis nu era acceptat s lucreze undeva, i deci nu era n cmpul muncii; conota ia politic era cunoscut , dar bine mascat ]. Lupta de clas [vezi i mai sus]. Pozi ie principal [se tia: cea comunist ]. R mas, [uneori, mai tehnic, transfug: care nu se mai ntorsese dintr-o c l torie n str in tate; oprobriul c dea asupra lui i a familiei, dar dac doar ncercase s fug i era prins la grani , pedepsele erau enorme, mai ales n anii 50]. Reac ionar [mascare a opozi iei fa de regimul comunist, fa de ideologia marxist etc.]. Realism socialist [prea greu de definit exact, mai ales c se schimbau criteriile de ncadrare; se aplica literaturii i ar fi voit s semnifice o inspira ie din realitatea muncii, a fabricilor la nceput , dar devenea mai greu de explicat i n fond de impus ca atare, deoarece, dac se inspira un scriitor din dura realitate a acelor vremi era, evident, sanc ionat: vezi un caz ca acela al lui Paul Goma]. Reeducare [a mascat tragedii, ca aceea de la Pite ti, cu aresta ii politici supu i unor torturi descrise n Memoriile publicate dup 1989]. Re inut (pentru cercet ri) [era, n realitate, o arestare f r proces, care putea dura ani de zile, cu interogatorii, torturi etc., iar uneori se termina printr-o pedeaps administrativ , adic tot o arestare, dar f r proces, pentru c de fapt nu se putea aduce o acuza ie ct de ct bazat pe dispozi ii legale]. Sabotori [cu sens mascat, care a dus pn la pedepsele capitale ale unor lucr tori de la Canal, la nceputul anilor 50: cf., de pild , bande de sabotori i diversioni ti 1952, apud V. Negru, Ex, 6, nr. 29, aug. 1995, 8]. edin [a devenit un alt mijloc mascat de impunere a unor reuniuni n care se putea face trasarea de sarcini, comunicarea liniei Partidului, critica, organizarea activit ilor etc.; a avut zeci de ani conota ii ascunse dar destul de nepl cute pentru participan i]. Societatea socialist 185

multilateral dezvoltat [unul dintre cele mai mincinoase cli ee]. (De) Sus [care provenea de la Conducerea de Partid, iar mai trziu exclusiv de la Biroul unu sau doi, de la N. Ceau escu sau de la so ie; se exprima uneori i prin privirea n sus, prin indicarea cu degetul n sus]. Verificare (verific ri) [mai ales la sfr itul anilor 40 nceputul anilor 50, au fost verifica i n edin e restrnse membrii de Partid; dar se mai f ceau i ulterior]. Mai aproape de anii 80, frecvent se r spndiser : Deosebit de [cu adjectiv, nu nsemna diferit de, ci era un superlativ, ns nu rareori nu se mai putea ti dac avea un sens pozitiv ori negativ; era predilect lui N. Ceau escu, mai ales pronun area deosibit!]. Epoca de aur [se tia care era, f cea parte tot din hiperbolele preferate]. Prevederi [de obicei se r spndise i nu a disp rut! cu accentul incorect prevderi, probabil interpretat ca innd de vedre; de asemenea predilect lui N. Ceau escu, pentru c indica ac iuni de f cut n viitor]. Tot(ul) (inclusiv propriul tutulor) [ajunseser i apropia i ai regimului trecut s ironizeze aceast formul magic a lui N. Ceau escu: avem totul, ( ara) are totul i nu exista mai nimic la dispozi ia popula iei , sau: s facem totul, evidenta lozinc mobilizatoare alt termen frecvent, cli eu, nc din anii 50, cnd se ndemna la lupt , la mobilizare, la vigilen etc.]. 2.3. Desigur c r mne nc de ntocmit un Dic ionar cu frecven ele calculate al acestor termeni sau expresii. Nu aceasta a fost inten ia aici: am men ionat cteva dintre cele uzuale (nu cele mai), pentru c le auzeam, citeam to i, foarte frecvent, deveniser cli ee, adic se utilizau aidoma ca automatisme verbale, adesea mecanic. Deveneau sloganuri n elese f r s se fac adausuri contextuale, c p tau chiar un caracter de unicate [ca: Partid sau Conducerea, 23 august, reac ionar(ul)]. La nceput, unele forme ne p ruser bizare, nen elese (Stahanovist, de pild ), neconforme cu limba romn tradi ional , mai ales c nu ntotdeauna erau create sau adoptate cu discern mnt referitor la spiritul limbii romne sau pentru c erau adoptate ntr-o limb str in , f r suficiente cuno tin e lingvistice (expresia n lumina a fost c iva ani respins de eminentul specialist n limba francez i traduc tor Gr. Perie eanu, care, cnd trebuia s traduc texte, nu admitea c se poate spune astfel n limba francez ; ulterior, a fost admis i n Fran a, dar Larousse nu-l men ionase nici n edi ia din 1966, ns n mai primitorul Robert apare n 1967 exact ca n formul rile din rile din Est: la lumire des vnements). O impresie asem n toare ne produsese termenul ciudat: progresist, care nu nsemna, de fapt, un om cu vederi moderne, n pas cu progresul, ci masca sensul de om de stnga, eventual chiar comunist (poate p rea mai ciudat c n limba italian se p streaz termenul ca i al ii, cf. supra: epurata , de pild , ntr-un titlu n La Repubblica, 2 iulie 1994, 101, Gli errori progressisti). 186

Elemente lexicale sau micile fraze (multe, slogane, lozinci), devenite expresii tehnice politice, s-au difuzat mai nti prin conduc tori ai partidului, prin pres , au fost difuzate, au fost prescrise (n expresia sociolingvistului Villegas). Cteva frnturi-cli ee, din epoca mai nou : Vizita [lui N. Ceau escu] care va duce la strngerea leg turilor politice de pace i prietenie cu toate rile din lume [] mi exprim totala mea adeziune [] vibrantul mesaj de solidaritate. Dar multe erau slogane luate din experien a veche, de peste hotare, venit tot prin filier sovietic : Proletari din toate rile, uni i-v !, Proletarii nu au de pierdut dect lan urile, Religia, opiumul poporului, De la fiecare dup posibilit i, fiec ruia dup nevoi (care con ineau i un ntreg program de educa ie dup modele str ine). S-a ad ugat mul imea lozincilor mai mult sau mai pu in autohtone, dar tot dup modele mai ales de la R s rit la origine, mereu modificate, adaptate la noi contexte sau nume. Ele erau nv ate tot pe dinafar , bombardnd urechile, cu intona ia mobilizatoare, i fiind extrem de frecvent expuse ochilor (pe pere i ca panouri cu litere scrise sau t iate din hrtie, pe Gazetele de perete, n ziare, la Televiziune etc.): Tr iasc pacea n lume!, nv a i, nv a i, nv a i! (Lenin), Tr iasc tovar ul !, Comunismul, visul de aur al omenirii, Tr iasc genialul conduc tor Iosif Visarionovici Stalin!, Tr iasc prietenia romnosovietic !, sau ca titluri cu imense majuscule n ziare (de fapt, cele dou -trei, presa central de Partid, singura care conta, fa de cea din provincie): Seceri ul orzului urgentat la maximum!, Culturile duble ns mn ate nentrziat! (Scnteia, 58, nr. 14562, 14 iun. 1989, 1), Mult iubite i stimate tovar e Nicolae Ceau escu. Frazele (de fapt, al turarea de lozinci) au avut tot timpul de la nceputul anilor 50 ( i pu in nainte) un ton de incitare la lupt , de stimulare, de mobilizare c ci trebuia ca masele s nu se opreasc din eforturi (chiar dac unii se f ceau c munceau se zice, azi) , cu morcovul ar tat mereu n fa : atingerea final a comunismului (n Mexic, f r a se sublinia ntotdeauna un caracter de regim totalitar, lozinca era cel pu in exprimat pe fa : vie uirea n Revolu ia continu , de unde abunden a de termeni de asemenea din aria luptei, ca, mi amintesc, o sta ie de metrou, de mare importan n imensa metropol : Insurgentes). Totul, inclusiv trecutul Romniei, istoria, erau subsumate acestei lupte. Iar un final de Telegram (alt tip de mesaje al c ror stil devenise standard, de neclintit) c tre N. Ceau escu mbina diverse elemente specifice ale acestei Ll (cu ocazia Simposionului pentru comemorarea lui Mihai Eminescu): ntr-o vie i deplin unanimitate, participan ii la Simpozionul omagial Mihai Elena Ceau escu, cele Eminescu folosesc acest prilej pentru a v exprima dumneavoastr , mult stimate i iubite tovar e Nicolae Ceau escu, dumneavoastr , mult stimat tovar 187

mai calde sentimente de aleas dragoste i ne rmurit respect, satisfac ia deplin recuno tin pentru str lucita activitate politic , revolu ionar i patriotic

i ntreaga pe care o

desf ura i, asigurndu-v c vom face totul pentru dezvoltarea tiin ei, culturii i artei, astfel ca aspira iile Luceaf rului poeziei romne ti s - i g seasc o minunat mplinire n ampla oper de edificare a celei mai drepte i demne ornduiri comunismul, visul de aur al omenirii! Participan ii la Simpozionul omagial dedicat centenarului Mihai Eminescu (cursivele din citat sunt majuscule n ziar: Scnteia, 14 iunie, p. 1). Evident, poporul a nv at lec ia exprim rii i a aplicat-o, spune Radu Cosa u (n R. lit, aug. 1992, 18): n lumea asta de brne i paralele: [] nregistrasem celebra inaugurare a unei fabrici de biscui i, n prezen a Tovar ului, cnd lumea a nceput, la o indica ie trezit o dat cu apari ia pe band a biscui ilor, ca substantive, s scandeze, ca verb la imperativ: Biscui i! Biscui i!. O asemenea minune a limbii, cu un asemenea sfnt fior al substantivului conjugat, Caragiale n-a cuprins (vom reveni asupra d inuirii acestui tic devenit truc, mai departe, referitor la analiza unor manuale revizuite, din anii 1991 1993). Alt strategie a fost i aceea a cuvintelor sau frazelor prohibite ca o urm a credin ei n magia cuvintelor, n ocolire, pentru a evita realitatea sau a o farda. De pild : a nu se mai spune chelner [Burghezie!], ci osp tar, nu servitoare, ci femeie de serviciu, nu igan, ci rom etc. (fenomen asem n tor i celui din Germania de Vest din anii 60 mai ales: a se spune Gastarbeiter, pentru muncitor imigrant, sau, n Italia: colf[a] collaboratrice famigliale n loc de servitoare). Apoi, expresiile au fost impuse obligatoriu, dogmatic (prin nv mntul de Partid sau ideologic), nv ate exact n forma prescris , uneori cu modific ri tot obligatorii, n lenta dinamic totu i existent a politicii sau a ideologiei. Caracterul de dogm al con inutului era nt rit prin repetare, prin forma de cli eu, ducnd la fixare, dar i la imobilitate lingvistic i totodat la un fel de sugestie colectiv , totul fiind mascat, mai ales la epigonii marxismului sau ai socialismului (apoi, la persoane inculte sau iubitoare de comode stereotipii verbale): un gol ideatic, sau un sens ascuns cunoscut numai Sus sau la nivel nalt (cf., de pild , gluma unui ziarist despre limba de lemn chinezesc: un nalt func ionar chinez, cu prilejul celei de-a 40-a anivers ri a eliber rii pa nice a Tibetului, [ziaristul comenteaz ]: Aplaudat de majoritatea Tibetanilor, politica Partidului Comunist Chinez este n ntregime conform realit ii tibetane (N.C.M. 1991). Aceste goluri ideatice, abil nv luite n avalan e de cuvinte, de eufemisme (evit ri i de tabu-uri asupra c rora vom reveni, pe lng exemplele date mai sus), fraze care ncercau s ascund prin rezerve, prin ocoliri impersonale (se face, s-a f cut f r nume, dac 188

venea de sus, ori critica se f cea de jos , sau: ni te, se pare c , unii), implicau i alt stratagem cu finalitate asem n toare: abunden a de adjective (mai ales la superlativ, hiperbole), selectnd epitete din sfera pozitiv pentru realiz rile regimului sau ale Conducerii ori ale industriei socialiste etc. , i negative dac se refereau la du mani, elemente declasate, putrede se zicea mai ales n anii 50 etc. astfel, se ocoleau realit i, ntr-un mod de exprimare nc insuficient analizat de lingvi tii de la noi (n orice caz, nu de cei care discutaser , n acei ani, stilurile limbii romne, dar este adev rat c nici nu ar fi avut voie s o fac poate nici nu sesizaser suficient faptul; nu au f cut asemenea analize aprofundate nici cei pleca i din ar , iar nu pu ini se exprimau ei n i i astfel). Ocolirea era deci o caracteristic marcant a acestui mod de exprimare i n fond ine tot de domeniul minciunii, al masc rii. (...) 3.1. Ll este un subsistem [comentariu: nu un simplu stil] al unei limbi, desemnnd mai ales elemente lexicale, dar i unit i frazeologice, cu caracter de expresii fixe, de cli ee ncremenite, cu sens determinat n contextul unei anumite autorit i, n mare m sur utilizate stereotip-dogmatic ca exprimare a unei ideologii (sau simulacru de subsisteme ideologice economice, tehnologice, politice, culturale etc. care de in o putere sau o autoritate), imitate, dar i impuse de puterea politic sau de grup ri ori indivizi cu asemenea veleit i (chiar dac , n genere, promotorii sau epigonii sistemului ideologic nu cunosc ntotdeauna exact con inutul semantic), apoi difuzate prin repetare, prin utilizarea frecvent , n diversele mijloacele de comunicare n mas , orale sau scrise, anihilndu-se astfel gndirea maselor receptoare, care pot deveni supuse unei sugestii colective; inten ia real sau cel pu in efectul ob inut sunt n genere de a se impune autoritatea, fie prin secretul ori prestigiul codului de inut, fie prin cuno tin ele tehnocrate, mpiedicndu-se alt modalitate de gndire i, n genere, ascunzndu-se, mascndu-se adev rata realitate, dac aceasta nu este favorabil . (...) 4.3. ntr-adev r, n Romnia, treptat dar nu dup mult vreme, ci nc din anii 50 , Ll a devenit n genere un mijloc de anihilare a gndirii, de introducere a unor structuri de gndire din afara individului. Prin aceasta, individul poate deveni pasiv: altul gnde te pentru el (n locul lui). Scopul este evident, chiar dac nu ntotdeauna i nu to i cei care creeaz o Ll sunt, la nceput, con tien i de rolul ei. Ll este de obicei instrumentul unei ideologii care, ca atare, se formuleaz n principii, iar acestea pot deveni stereotipii de gndire, exprimate n cli ee. Iar cnd ideologia tinde s devin sau a devenit o Putere, de obicei aceasta caut s apar ntr-o lumin favorabil , ba chiar s ascund adev rul, mai ales dac este creatoare de condi ii generale nu prea favorabile pentru indivizi lua i n parte sau pentru colectivitate. 189

Clasa guvernant care se impune prin for mai ales n Statul totalitar, s impun
3

(sau prin prestigiu aparent, manipulat) ajunge,

i un mod de gndire, iar implicit de exprimare (p rnd

s adere la absurda idee a lui P. Janet , c limbajul a provenit din capacitatea unui ef de a se exprima pentru a comanda (citat i n alt loc, de noi: parler cest le plus souvent commander). Unele cuvinte cap t un rol sacru, de unicate i valabile ca func ionnd numai ntr-un anumit context, fiind cunoscute de oricine ca atare. Ele fac prizonier comunicarea i gndirea tuturora. n contextul nostru i nu a fost probabil o excep ie, n Est , Ll a putut juca i rolul de n irare de cuvinte hipnogene, care nu numai c min eau, nu numai c mascau realitatea, dar manipulau printr-un fel de adormire hipnotic , leg nat n scalda monoton a vocabulelor repetate, cu o frecven care nu mai aducea nici o informa ie nou , deci nu mai cereau nici m car s le n elegi, s le interpretezi, s le ascul i ca sunete umane. 5.0. A disp rut Ll ca vechi forme sau chiar ca fenomen o dat cu ncercarea de nlocuire a vechilor structuri? 5.1. Evident c nu, iar citatele anterioare din presa francez , privitoare la alt regim politic, ar tau generalitatea acestui fenomen, manifestat att prin particularit i specifice unui anumit context, ct i prin tr s turi cu valoare general . Multe comportamente, stereotipii de gndire, practici chiar principii economice, politice, morale, ca i institu ii i promotori ai vechiului s-au men inut. Unele forme i mecanisme de expresie dispar, ns att fenomenul ca atare, ct i anumite modalit i concrete de realizare a lui persist sub unele forme noi, cu o genez n care pot ac iona i al i vectori. 5.2. Constat m, n epoca ian. 1990 iul. 1991, c se men ineau diverse aspecte i vom prezenta ulterior cteva exemple, dar se ad uga i alte particularit i. S-a creat o nou Ll, treptat, dar foarte rapid, prin comportamente de automatism c p tate anterior (de pild : de Sus, sau la CC, nlocuite prin: [mergem, chemat] la guvern, n febr. 1990: la Fesen); sau prin grupuri ale Puterii, dar, prin extensie, i prin al i factori birocra ie, pres etc. , care doresc s arate cuno tin e speciale i care de in un cod (nu ntotdeauna bine st pnit, mai ales nu n limba romn ) economic de pild , politic, cultural, tehnic. Observnd, deci, dinamica lingvistic n contextul romnesc din ultimul deceniu, constat m, n primul rnd, c unele automatisme verbale au supravie uit, cu att mai mult cu ct nu au disp rut brusc toate structurile economice-politice-sociale anterioare i este firesc, de asemenea, s persiste reziduuri de mentalitate. (...)

Janet, Pierre, Lintelligence avant le langage, Paris, Ed. Flammarion, 1936, p. 250

190

6.0. Voi da, mai nti, n cele ce urmeaz , cteva exemple, clasate nu att din punct de vedere strict lingvistic, ct mai ales sociolingvistic, prin referire la geneza i func ia lor, pentru a desprinde mai clar modul n care se denatureaz comunicarea n limba romn . 6.1. Fosile ale vechii Ll, mai ales n primii ani dup Revolu ie. Este v dit existen a unor elemente din vechea Ll folosite ca atare, fie pentru c au r mas aspecte, comportamente, dar i structuri ale Statului din realitatea anterioar , fie pentru c vorbitorii din genera iile tinere sau mijlocii nu tiu cum se exprima acela i obiect, proces, fenomen n limba romn nainte de sfr itul anilor 40, sau nu tiu c anumite forme utilizate azi nu existau n limba noastr , ci au fost adoptate inutil, ca fosile dogmatice i de cele mai multe ori nefire ti pentru limba romn , func ionnd drept cli ee ale Ll. Deosebit de este un exemplu tipic, c ruia, de altfel, ar merita s i se dedice un ntreg studiu (pe care-l am n preg tire); a fost preluat din Ll a lui N. Ceau escu nsu i (care-l pronun a: dosibit de ) i este folosit frecvent (cu accentul de insisten pe prima vocal ), ca un cli eu cu sens ambiguu, fie foarte bun, fie foarte r u, ocolind de fapt zicerea pe leau4: o ocazie deosebit [], are un rol deosebit [TV, Poli ia, pentru examen auto, 25 ian. 1990], de o valoare deosebit [TV, traducere, n filmul (Procesul de la) Nrnberg, pentru engl. extraordinary men], rezultate deosebite (R, 1991). Dar deosebit (de) a devenit (preluat din epoca anterioar ) extrem de echivoc: un deficit deosebit [2 mai 1991, Fota ministru? TV], o cifr deosebit [mare? mic ? sau diferit de ?] se nregistreaz la Satu Mare [TV, 15 iul. 1990], un loc istoric deosebit (Trgovi te) [Even, 19 mai 1991], probleme deosebite [grele? excep ionale?; TV, 6 ian. 1992], aceast deosebit expozi ie [?; R, 1991]. Iat i un summum: [despre un centru de copii handicapa i] Centru care a cu dificult i deosebite [Radio ob inut rezultate deosebite, se confrunt n momentul de fa

Bucure ti, Cultural, 30 mai 1991]. Pentru a nu reveni la exemple din anii anteriori, s men ion m aici i mostre din 1993, 1994 (ar putea continua): echipa Romniei a reu it o performan deosebit [TV reporter sportiv, 22 mai 1993]; [un interviu n care se repet de peste 15 ori, n aproximativ 7 minute] deosebit de [n diverse contexte] [Radio Bucure ti, 31 mai 1994]; [o relatare de M.R., n care, n 5 minute, apare cu sensuri sau conota ii diferite]: meseria i deosebi i, (hotelul Negoiu) a reprezentat o problem
4 Am ntlnit i n Ll francez asemenea cli ee, cu sens vag, echivoc: exceptionnel, de exemplu des problmes exceptionnels poss par la runification allemande [pozitiv? negativ?], Ph. Sguin n Le Monde, 6 febr. 1996, 7] (n acela i interviu abund i alte elemente de Ll: cet objectif politique raliste, [relativ la Bosnia] il va falloir se dire que cest moins ce qui est juste et souhaitable qui doit tre promu, que ce qui est susceptible d tre durable et dassurer la fin du drame [probleme excep ionale puse de reunificarea german , acest obiectiv politic realist, va trebui s ne spunem c nu att ceea ce este just i de dorit trebuie promovat, ct ceea ce este susceptibil de a fi durabil i de a asigura sfr itul dramei].

191

deosebit [grea?], m-am trezit cu probleme deosebite, lucrurile deosebit de grele pe mine m atrag, n mod deosebit, [iar reporterul intervine:] cu produse deosebite [din import?], construc iile mai deosebite [mai dificile? f r accent] [10 mai 1994]; situa ii deosebite [reporter, TV, 3 mai 1994]; cu contribu ia deosebit a lui Sextil Pu cariu [] publicitatea a ob inut rezultate deosebite [TV, aceea i dat ]. Am insistat asupra acestui exemplu, deoarece este nu numai tipic pentru preluarea unor cli ee din epoca anterioar i nc f r discern mnt , dar i pentru c ilustreaz continuarea pe panta unei modalit i de exprimare simpliste, de cli eu care poate semnifica orice i nimic, i, mai ales, care evit preciz ri (subterfugiu al supravie uirii din epoca anterioar ). Coexisten a a ap rut cu mare eviden de la nceput, ntr-un dialog purtat ntre doi promotori ai noului stil verbal, dou persoane din conducerea Statului (toate exemplele presupun ghilimele, chiar cnd nu sunt puse). Al turi de cuvinte ca: acuze, derob ri, postiura (I. I., Int 1991) i altele, se aflau sintagme din veche Ll, dintre care am men ionat unele mai nainte; sau: pre urile care pot fi practicate, sumamente pozitiv, anelul, vizavi de, al turi de: este un lucru constructiv, critica constructiv , proces de rea ezare (P. R., Int 1991). Au r mas, dup cum se observ din acel dialog, i formule ca atare din vechea ideologie (marxist , comunist ), sau din legisla ie, din jargonul birocratic (fenomene explicabile nu numai prin automatisme, dar, ini ial, i prin faptul c diversele persoane i f cuser educa ia exclusiv n epoca marxist (chiar sovietic -stalinist ): s se rezolve de sus (I. I., Int 1991), r spunde unei necesit i obiective [], situa ie obiectiv , motiva ie obiectiv 5 (ibid.), a ezare a societ ii, acest proces de rea ezare, interdependen dialectic ntre [] (I. I., ibid.). n dialogul la care m refer, s-a relevat i explicit c exista con tientizarea acestei coexisten e (la care nu se renun a, ns ), uneori subliniindu-se transpunerea de termeni: Vechile structuri, cum le men iona i dumneavoastr [adic I.I] (P. R., Int 1991), sau: prghiile economico-financiare, verigile, agen ii economici cum sunt numi i ast zi (I. I., Int 1991), din punct de vedere economic tiin ific n limbaj direct: dac se scade produc ia cu 20 % (P. R., ibid.; a comenta: adic , restul nu e spus direct?). Dar asemenea formule s-au men inut i la alte persoane, sau pn trziu: Atitudine antagonic (E. V., Int TV 1990), a ezarea just a sarcinilor fiscale (Constitu ia, 1991, Cap. III, Art. 53), s lucr m constructiv (N. V., negocieri, TV, 30 apr. 1993), atitudine

Un lider din 1992 aprecia c I. Iliescu era tributar limbajului materialist dialectic [n Adev, 13 aug. 1992].

192

constructiv

[] critic

constructiv , [] alte critici constructive (Reprezentant al i cultural

Guvernului, TV, 2 iun. 1993), asigurnd participarea activ la via a social [Proiectul Legii nv

mntului, comentat de Dinu Petrescu, Ex, 1991, nr. 15], Senatul cere

Guvernului, celorlalte (1990, form sintetic de enumerare cu omiterea final a copulei i, frecvent n Epoca de Aur], Condi ii reciproc avantajoase (TV, 13 febr. 1992), productivitatea muncii [], salt calitativ (R, 1 iul. 1993), S lucr m constructiv! [era unul dintre cuvintele-cheie, goale de sens clar; n negocieri cu lideri sindicali, 3 mai 1993], realizarea i transpunerea n via a [p truns i la Europa liber , 19 ian. 1992], nivelul de instruc ie al tineretului nostru [], ca platform comun [], strategie coerent [], asigurarea unor prghii adecvate [], n toate sectoarele [], organele de Stat [], este o interdependen s n tate, nv direct ntre [][TV, I. I., 17 mai 1992], s mobiliz m toate eforturile mnt [][R, 30 apr. 1993], s ne gndim la o a ezare a [salariilor?] [R, I. [I. V., n Tin, 1992, 17-23 ian., 61], [prim-ministru; cli eu ca n vechiul Stat] Am dat pentru I. la fel], rea ezarea salariilor [R, 20 oct. 1985; i neclar: actualizarea, indexarea, aducerea lor n acord cu pre urile?], transport n comun [alt relicv ]. Amestecul de cli ee din trecut i ulterioare, dar i oscila iile terminologiei administrativ-birocratice actuale sunt evidente n mpleticirea unui vorbitor plin de bun voin : l oblig pe micul produc tor s - i cedeze mica lui proprietate la colectiv , pardon, la asocia ia lucrativ , c a a se cheam acum [n Ex, 20 apr. 1994, 7]. S-ar mai putea men iona multe alte exemple de prelu ri din vorbirea anterioar sau direct reziduuri din ticuri verbale ale lui N. Ceau escu: experen [Conf. de pres , 21 dec. 1991], vor evolua interpre ii, intreprinderi [cu i, nu cu ], prevderi [pe care l-am mai men ionat], totul etc.; prelevat n loc de prevalat, ( i n anul 2000), condi ii de munc deosebite [periculoase?, speciale?, grele? R, 8 febr. 2000]; ce trebe f cut, noi a trebit s , totul e posibil, (agentul economic) s eu construiesc legile. Doi coresponden i ai ziarelor Pravda i Izvestia la Bucure ti, ntr-un interviu cu E. Hurezeanu, care le punea ntreb rile Europa liber , 1991 r spundeau ntr-o pur Ll ncadrat n comunicarea prin care nu se spune mai nimic, se ocole te, se repet , nu se termin fraze, se fac lapalisade: Se face atta propagand mpotriva tratatului c nu se mai[], ar fi bine de a g si ni te c i comune, nu, primul cuvnt care-mi vine mie e profesionalism, dar n-a vrea s acuz pe nimeni de lips de profesionalism, dac cred c exist o anumit tendin sau o rea-credin n n-a putea s 193 tiu, nu sunt spectator romn tie c [formul totalitar ], infrastructurile; sau nlocuiri doar formale fa de trecut: cf., pn i la 10 febr. 2000, la R, persoana declarnd c

[] n-a putea ti [], mi se pare c este [] nu tiu ce statut are [] nc nu s-a ntmplat, dar se va ntmpla [], dar trebuie s avem r bdare [este un slogan pe care-l auzim frecvent i azi comentariu TSC], toate nu pot fi n scute imediat [] nu pot fi implementate imediat [], Fiecare ziarist, fiecare i face meseria acolo unde lucreaz , Se pare c au acceptat ideea c au fost p c li i, dar se pare c . 6.2. M. Vasilescu (1993) a cules, din lucr ri ale unor candida i la Facultatea de Litere din Bucure ti, ni te cli ee rostite de profi rutina i care dicteaz comentarii i le cer elevilor s le nve e pe de rost. Exemplele nu sunt prezentate ca mostre de Ll veche, dar putem s le consider m ca atare: ajutnd cu adev rat la nflorirea i dezvoltarea culturii i literaturii romne, Camil Petrescu reprezint o figur aparte n cadrul nuvelisticii i publicisticii romne ti, mprejur rile sunt cele care contribuie la stabilirea t riei de caracter a individului, felul n care este tratat omul superior, Eminescu nu este dect un luceaf r ce a luminat profund i continu s lumineze i ast zi capodopere [a se vedea i Mesajul lui N. Ceau escu la comemorarea Luceaf rului, 1987, infra, Cap. 3]. (...) 7.1. Neofilia verbal este un aspect specific al noii Ll. Ea ar p rea c provine i din opozi ia fa de vechi, ns are, probabil, i un substrat mai adnc: nlocuirea unor termeni cu al ii deriv nu rareori i din sentimentul tabu-ului, al credin ei (subcon tiente) ntr-o for aproape magic a cuvintelor, care ar fi purt toare ale unor calit i, procese, obiecte, acestea putnd fi nlocuite sau f cute s dispar odat cu folosirea altor cuvinte. S-a ntmplat un fenomen asem n tor mai ales la nceputul anilor 50, cnd anumi i termeni erau prohibi i, ei desemnnd ca false unicate n mentalitatea unor persoane lipsite de suficient cultur nu numai un curent de gndire, ci i for a acelui curent: erau, de pild , persecuta i termeni ca Semantica sau Kibernetica [sic, cu K], sau Dumnezeu etc. Apoi, n anii 80, am mai spus, biseric , cruce etc. Este interesant c i ast zi unele cuvinte sunt evitate, nlocuite cu altele, deoarece i men in acela i statut de unicate, ca reprezentnd realit i din veciul regim, i sunt nlocuite cu altele, evitndu-le pe primele ca pe piaz rea: de pild , n februarie 2000, la Radio (n emisiunea pentru sate), o fost cooperatoare evita cuvntul Cooperativ (de i s-a i precizat c exist Cooperative i n Occident), pentru c aceasta nsemna proprietatea Statului, i-l nlocuie te cu Societate, pentru c nici Asocia ie nu este agreat (dar i cuvintele adoptate acum pot ascunde minciuni ca i cele folosite nainte, important fiind ce se pune n acele cuvinte). Prin urmare, se constat teama de unele cuvinte din trecut i, de asemenea, tendin a de noutate cu orice pre . Aceasta s-a manifestat, de la nceputul anului 1990, n mare m sur prin folosirea fie a unor termeni str ini (adopta i n diverse adapt ri fonetice, 194

morfologice, grafice), fie a unor termeni tehnici, cu infatu ri tehnocrate, din coduri de specialitate dar n comunicarea pentru marile mase i deci adresat unor cercuri largi, neini iate. Infatuare evident , nep sare fa certa tendin de adresan i, dar i complexe de inferioritate din cauza unei culturi reduse, care se voia mascat prin asemenea stratagem (cnd nu era i de manipulare prin miza pus pe cunoa terea insuficient a termenilor de c tre adresan i). Astfel au fost pu i n circula ie termeni (sau simulacre, pocite), nu rareori primi i i cu atitudini ironice, ns f r ca aceste reac ii s par a tulbura pe promotori i pe imitatori. Iat termenul devenit celebru, dar la care nu se renun , de i este vag, chiar echivoc folosit: implementa(re) (n mare parte, originile difuz rii multor asemenea termeni a fost n pres n Parlament). De exemplu: mecanism de implementare (14 iul. 1991), (glum ) Dac Romnia ar fi fost n Alaska, ne implementam i noi de ni te bani buni, dolari, fire te [un super-tanc petrolier a deversat petrol, polund litoralul Alask i, iar firma Exxan a dat desp gubiri N. C. Munt. n Ex, 1991, 2, nr. 24, 18-24 iun.]; cu el ncepe buclarea implement rii pachetului de legi [L. Dijm., Int, TV, 15 aug. 1991]. Atunci au nceput s se difuzeze: derula(rea), pe care-l voi mai men iona, sau pachetul de legi [mul i telespectatori, auzind sintagma, i puteau nchipui pe bie ii parlamentari mpov ra i sub greutatea unor pachete enorme], sau Executivul [TV, Marinescu, 9 sept. 1990], E ichierul politic (C. S., 1990), pe m sura escalad rii unor fapte [D. V., 1990], Stat de drept [nu se tia bine ce nsemna nici pn obstruc ioneaz acum nu este clar , vezi i caricatura lui J. Faizant], sau discu iile [...], antamarea discu iilor [...], someul [TV Reporter de neofilie sau n orice caz de a fi reprezentan i ai i

Marinescu, 8 sept. 1990], tip de desant comunist [Zig-zag, 1925, iul. 1991, 8]. 7.2. Din aceea i tendin noului, inclusiv ai unui limbaj liber sau eliberat dar n mare m sur mpletit cu complexul de infatuare amintit, are inte te epatarea, demonstrarea unor cuno tin e (mai ales a unor limbi str ine, n contrast cu un regim care nu ncurajase, mai ales n ultimii ani, nv area lor), au fost imediat introduse n noua Ll cuvinte dintr-o limb str in nu numai netraduse, preluat direct din limba respectiv , mai ales engleza, sau ntr-o condescendent romnizare str in limbii noastre (vezi, mai pe larg, Cap. 5) ca manager, sponsor etc., dar i buticul, bodigarzii, someul etc. Dar la snobismul evident se adaug semidoctism ilustrat prin faptul c i, adesea, un nu pu ine dintre aceste forme v desc cunoa terea

insuficient a nse i limbii str ine respective (cuvntul este introdus n contexte inadecvate, eventual este tradus, dar gre it), ca i a limbii romne, deoarece nu se cunosc posibilele corespondente. n aceste cazuri, neofilia nu mai este doar datorat snobismului, sau acelor complexe de infatuare-inferioritate, inculturii, ci i unei tendin e de mascare a ceva (de n-ar fi 195

dect propria incultur ) i chiar de n elare a adresan ilor, care nu au cum s fie la curent cu diver ii termeni str ini, tehnici etc. (vom reveni asupra acestui ultim aspect, net ncadrabil n Ll). Exemplele ndeosebi din anii 1990-1991 sunt menite s arate cum s-au difuzat nc din primele momente cuvinte uzitate i ast zi. Rezultatul a fost, prin repetare i difuzare, transformarea a numero i asemenea mon tri lexicali n cli ee, a c ror semnifica ie este neprecis sau este gre it n eleas . Dintre cele mai frecvente, la nceput, sunt, pe lng cele men ionate mai nainte, cuvinte care au devenit obsedant-deranjante (unele au disp rut, ori nu mai sunt frecvente): derulare, a derula (n loc de desf urare, a se petrece, a se ntmpla) care au intrat n sitagme bizare ori ridicule: (opera iile de) contabilizare s-au derulat (TV? 13 iun. 1991), schimb rile economice ce se vor derula [V. St nculescu, R, 5 iun. 1991], ncas rile se vor derula (TV, reportaj 23 iun. 1991), ne derul m la culesul tomatelor [!-TV, 5 iul. 1990]. Atunci s-a nfipt vizavi de [ i scris ca atare]: vizavi de ni te evenimente [P.R., Int 1990], [Ce pot face ei (primarii de sector) vizavi de Prim ria Capitalei?] [R, 7 febr. 2000;? n compara ie cu?, c tre?, fa de n ce sens?]. Sau altele Mi s-au adus acuze [D. Mih., I. I., Int 1990, i al ii; probabil, atenueaz acuza ia]; s existe o concertare [P.R., Int 1990], pre urile care pot fi practicate [P.R., Int 1990], au fost mult derobate [...] au generat derob ri [I. I., Int 1990]; finalizate cu [devenit foarte frecvent n 1991], n teritoriu [la R, la TV, mai ales n buletinul Meteo n locul tradi ionalului ar , (pe ntreg) ntinsul rii, abstract, neprecis, neclar]; locul secund, repriza secund [n reportajele sportive, TV, D. Graur etc.]; Pe de o parte direc ii generale, pe de alta direc ii punctuale, concrete [L A. N., Int la TV, 22 iun. 1991; s-a r spndit, echivoc; probabil c mul i l adopt prin asociere cu punct, de i este preluat din englez ]. ncuraja i, unii scriitori, ziari ti, reporteri etc. au repetat nu numai formele ca atare, ci fenomenul nsu i, al extremei neofilii gre ite sau al creativit ii liber-baroce: Restul [...] melanjat [P. Ung., n Zig-zag, nr. 65, 24 iun. 1991]. n elegerea este complet blocat deseori, posibilitatea de decriptare nefiind oferit receptorilor de rnd nici prin contexte clare sau se ofer , magnanim, un sinonim care nu face dect s arate inutilitatea termenului str in, deci o redundan absurd , sau chiar ridicul : anelul capacit ii [=veriga? Inelul? P. R., Int 1991]; postitura [postura, pronun are francizat I. I., Int 1991]; sumamente pozitiv [P. R., Int 1991], insulta trebuie retorcat [P. R., iun. 1990], a denegat unele drepturi netede [P. Ev.]; pegra [P. R., iun. 1990]; porta-vocea [idem], dezamorsa(re) [...], demara o discu ie [Marinescu, reporter TV, 8 sept. 1990], guvernul nu a concedat [L.Dijm., Int TV, 15 aug. 1991], s concedem c [C. St.], aliniamentele revistei [I. e], 196

resuscitare real [idem], o abominabil [reporter TV, 1991]; o inciden

responsabilitate [idem]; a surmontat-o

direct asupra educa iei [P. Ev. 1991]; aceasta este un

manc, o lips [Minist. P turi., apr. 1991]; sume exorbitante concedate unor privilegia i de grup [P. Ev.]; un ins cultivat i dexter hipercompetent [1991, scriitor]; au decopertat totul [...], fiecare se exprim a a cum crede [TV, D. Gr.]; propria-i diablerie [D. Mih. 1991]; cedeaz ingerin elor [D. Gi., scriitor]. Unele calcuri dintr-o limb str in dep esc adoptarea de simple cuvinte i duc la deform ri sintactice sau combina ii morfo-sintactice gre ite ori de-a dreptul la erori din toate punctele de vedere: de i nu practicant, sunt ortodox [P. Ev.]; alegerile s-au def urat de o manier [P. R., Int]; lucrurile s-au petrecut de aceast manier [L.- Dijm., Int TV, 15 aug 1991]; acest pre nu ncape n judecata mea [idem]. n sfr it, gre eli care par perle imposibile n realitatea actual (chiar de acum 9-10 ani): insiguran a unui loc de munc [S. Cs. 1991]; prefernd trivialit i [real? n filmul Pia a Universit ii]; prelevare [prevalare]; aceste drepturi mi le poate revendica [cu sensul mi le poate da! TV, 13 nov. 1991]; cu obstinen [I. I., Conf. de pres , 27 apr. 1991; este un fel de crea ie prin cotaminare, probabil, ntre Fr. obstination i Ital. obstinazione, plus Rom. abstinen ; se dovede te i o cunoa tere insuficient a limbilor str ine din care s-a crezut c se adopt cuvntul i atunci, de ce s nu se spun , corect, romne te, nc p nare?]; [a p rut bizar, atunci apoi lumea s-a obi nuit cu termenul str in, care acum se pare c este nlocuit cu consultan ] serviciu de consulting [reclam a ziarului Ex, de exemplu, din 18-23 iun. 1991]; nouhau [folosit oral; este know how, apud Gh. Constantin 1991]; boutique [au izbit, la nceput, firmele, multe privatizate, nlocuind, unele, pe shop, care nainte de dec. 1989 avea sensul special de magazin pentru str ini cu vnzare pe valut ]; Chic [firma unui mic magazin n centrul Bucure tilor pronun at, cum lam auzit, kik] etc. Iat i traduceri ad litteram, care nu comunic sensul exact, conota ional, din limba de origine, deoarece, de exemplu, pu ini cunosc contextul din via a social-politic francez : lupi tineri i bi ni ari [Fr. Jeunes loups, relativ la tineri politicieni sau oameni de afaceri care se lupt prin orice mijloace s parvin sau chiar se lupt pentru Putere] sau derutantul, desigur, pentru mul i care nu cunosc sensul special din Fr. parapluie sau Engl. umbrella: cu umbrela american [A. N stase, TV, 22 iunie 1991]. Noua Ll a c p tat, adesea, i mai ales n primele etape dup 1989, i caracteristicile unui stil baroc mult mai incongruent, n comportamentele ei, dect cel anterior, al turnduse, de c tre acela i vorbitor (sau autor, n textul scris), n aceea i fraz , elemente noi, 197

provenite din neofilie (greu de n eles), i cuvinte neao e, uneori triviale, de argou: ndesind insultele [al turi de retorcat sau de denegat P. Ev. 1990], impracticabili bonzi [...] murd ri i de [...] n cel mai jegos sens, atunci au realizat [...] c erau parteneri ntr-un joc de bambilici, metehne decizionale, a festivismului p gubos (vom relua detalii asupra acestui stil n Cap. 7). (...) 9.3. n concluzie, n noile condi ii social-politice, Ll se difuzeaz prin imita ie neobligatorie. Totu i, aceast imita ie este voluntar numai n m sura n care nu este provocat de dogmatisme ale grup rilor politice din care face parte o persoan , sau de o abil manipulare. Dar chiar n cele mai bune cazuri, de neobligativitae, n realitate se petrece o impunere prin frecven a prezent rii acestor elemente verbale, sau prin prestigiul de inut de factori ai Puterii politice sau de persoane care au c p tat valoare de personalit i. n ceea ce prive te frecven a, un rol de prim ordin l au mass-media, prin preluare, utilizare, insisten (dintre mijloacele de comunicare n mas , TV are un rol sporit n aceast perioad , ns , n acela i timp, presa este enorm amplificat , iar discu ia politic p trunde, astfel, mult n strad , familie, locuri publice). n noul context se adaug aparenta explozie de libertate lingvistic a stilului de exprimare, ca i un anumit snobism, al turi de impostur (imita ia intrnd n joc i prin asocierea cu aprecierea pozitiv a modei) att la promotori ct i la beneficiar (care imit de fapt un stil declan at de diverse Puteri, inclusiv de mijloacele de comunicare n mas ). Libertatea neofi ilor a dus i la un stil baroc, mai dezl n uit dect oricnd, dar mascnd, n fond, semidoctismul sau chiar o incultur infatuat . Majoritatea noilor forme foarte multe preluate direct din limbile francez i englez , adesea ridicule, str ine limbii romne, invadeaz limba romn ca excrescen e frapante, mpiedic o comunicare bun sau cel pu in n limitele normalului, dar, n absen a vechilor mecanisme i motive de impunere sau de triere (ndreptare oficiale), fie apar/dispar caduc, mpov rnd redundant comunicarea, fie sunt imitate de mase, ca veritabile automatisme de supunere fa de autoritate, d inuind i n noul regim politic, n anumite medii mai ales. Cteva preciz ri se impun, n final. a) Nu orice cli eu (termen cunoscut nc din manuale sau tratate de stilistic mai vechi) este un element de Ll. Sunt cli ee care au nu numai un sens vag, tocit, ci, n fond, au un caracter dogmatic i s-au impus n mod aproape obligatoriu prin frecven a lor, sau prin for area la nv area lor din motive politice, sau prin folosirea oficial , ori prin prestigiul unei institu ii, al unei persoane sau grup privilegiat (de speciali ti ntr-un domeniu, tehnocra i, birocra ie, partide cu o ideologie dogmatic etc.). b)

198

Adesea, sunt centrale conota iile (cf. i Ehlich6); c) Sensul lor de obicei mascheaz realit i, n favoarea celor care le pun n circula ie. d) Prin aceasta, n mare m sur au func ie de manipulare. Acestea sunt cli eele din Ll. (...)

Ehlich, Konrad, Sprache im Faschimus, Frankfurt, Ed. Suhrkamp, 1989, p. 168

199

III. Tipologia elocin ei : judiciar, deliberativ, demonstrativ. Elocin a barei, a amvonului, elocin a politic , academic , militar , parlamentar . Procedee specifice. Legile polemicii civilizate. Structura elogiului. Organizarea discursului : exord, diviziune, nara iune, confirmare, respingere, perora ie. Argumenta ia. Tehnici i conven ii. Oratorul.

200

Antoaneta T N SESCU ORDINEA DISCURSULUI Rezisten a acestui sistem teoretic, dar i a repertoriului terminologic aferent este extraordinar dup i texte citate n bibliografie sau reproduse n antologia de fa , texte ap rute 1950 (semnate de Curtius, Barthes, Pelerman, Foucault, texte din dic ionare de

specialitate, n sfr it, Vasile Florescu), adic la mai bine de 20 de secole de la clipele ncep toare, adic , n cazul retoricii, clipele antice, o probeaz . Iat -l pe Roland Barthes, interesat de perenitatea spectaculoas a acestei ancienne Rhtorique n cadrul seminarului inut, prin 1964-1965, la prestigioasa Lcole Pratique des Haute tudes, experien valorificat dou decenii mai trziu n Laventure smiologique (ditions du Seuil) din care am preluat un capitol edificator pentru n elegerea filia iei dintre retorica de acum i cea de demult. n aceasta const , astfel, inflexibila fidelitate fa de sine a retoricii pe care o anun am, n deschiderea prezentelor fugare nsemn ri, cu observarea, binen eles, a varia iunilor pe teme fixe. Cum ar fi constatarea urm rilor pe care le are retragerea elocin ei juridice din prim planul aten iei o dat cu ceea ce, n Literatura european i Evul Mediu latin, Curtius nume te n ruirea libert ii grece ti i romane. Fenomen paralel cu importan a mult mai mare pe care o au, ncepnd cu epoca elenistic , cuvnt rile fastuoase de laud a zeului, suveranului, omului n genere, retorica panegiric incluznd i alte specii, cum ar fi ora ia funebr , cea de nunt , cea pentru ziua de na tere, discursul de consolare, cuvntarea de salut, cea de felicitare etc.. P im, prin chiar aceast enumerare, spre una dintre temele centrale din orice sintez dedicat retoricii: tipologia elocin ei. ncepnd cu Aristotel (384-322 . Chr.), care fixeaz o mai veche clasificare apar innd lui Anaximene (585-525 . Chr.), genurile discursului sunt: deliberativ (propriu dezbaterilor politice), demonstrativ (laud /blam) i judiciar (ap rare/acuzare). A a vor fi preluate de toate textele clasice i contemporane, cu mici varia ii sinonimice de tipul demonstrativ = laudativ = epidictic, dar i cu regretul c , odat intrat n func iune, triada deliberativ/demonstrativ/juridic nu este lipsit de rigiditate, astfel nct Quintilian avea, poate, dreptate s se ntrebe n care gen de cauze vom crede c ne g sim, cnd ne plngem, consol m, demol m, ncuraj m, facem rug min i, aducem mul umiri, felicit m, mustr m, oc rm, retract m, ne exprim m vreo p rere?. Deci, genul deliberativ. Restrns de greci i romani la domeniul politicii (pace, r zboi, treburile interne ale cet ii), i l rge te treptat teritoriul incluznd sfaturi cu privire la

201

ce e util / inutil, bine / r u, onorabil / ru inos .a.m.d. n consecin , genul deliberativ cerceteaz viitorul. Cu ct chestiunea e mai serioas i intereseaz mai direct auditorul, cu att mai pu in trebuie apelat la ornamente stilistice str lucitoare. Argumenta ia se bazeaz pe exemple concrete, utile i necesare, demonstra ia e victorioas , stilul e mai bogat n idei dect n figuri retorice, exordul este de regul scurt (Aristotel consider c se poate ncepe cu opinia celui ce sus ine ideea contrar ). Cum orice deliberare presupune momente de ndoial , importan a dovezilor aduse n sprijinul ideii hot rtoare. La fel, autoritatea moral model de autentic credibilitate. Genul demonstrativ. Laud / blam. Aici, stilul simplu nu mai e suficient. Trebuie str lucire, bog ie, tablouri frapante. Figura central : prosopopea. Timpul e, n genere, cel prezent, pentru c oratorii blameaz sau elogiaz evenimente contemporane, dar, deseori, argumentele sunt extrase din trecut i vizeaz viitorul. E foarte important, atrage aten ia nc Aristotel, cu att mai mult retoricienii contemporani ce manevreaz sondaje de opinie la zi, e foarte important de cunoscut universul de a teptare al auditorilor pentru a vedea adeziunea sau reac ia contrar la un elogiu / blam. Dar i panegiricul, i perspectiva critic cer argumente doveditoare: situarea celui portretizat ntr-o filier onorabil , supra-individual (str mo i, arbore genealogic, noble ea unei profesii, apartenen a la institu ii importante n via a unui popor etc.), accentul pus pe nsu irile suflete ti (cele fizice sunt rar men ionate i numai dac semnaleaz virtu i morale), pe semnifica ia mai larg , eventual pentru colectivitatea na ional (avertizeaz investigheaz i interna ional , a faptelor, ac iunilor, realiz rilor. i n scopul convingerii ascult torilor e a oratorului, corectitudinea i n elepciunea lui,

succesul sf tuitorului depinznd direct de felul n care reu e te s se impun el nsu i ca

Genul judiciar. Ap rare / acuzare. Just / injust. Implic luarea n considera ie Quintilian) a chestiunilor de drept (de jure) i a celor de fapt (de re), evenimente ale trecutului. Tactici i strategii menite a convinge i pe i

judec tori, i pe procurori, i pe avocatul p r ii adverse, i publicul aflat n sala de edin armonizarea preciziei, clarit ii, simplit ii cu amploarea i diversitatea procedeelor retorice.

opinia public . Succesul pledoariei depinde de probe solide i ra ionamente juste, de Al turi de triada deliberativ / demonstrativ / judiciar, o alt propunere de ordonare a discursurilor oratorice, n care criteriul tematic este decisiv, f r eludarea, ns , a indicilor formali, cuprinde segmente precum: elocin a politic , a barei (judiciar ), a scaunului (sacr , a amvonului), academic , militar , parlamentar . Am folosit-o n capitolul Studiu de caz.

202

Ajungem, inevitabil, la textul discursului, pentru a constata,

i aici, rezisten a

magnific a formulei de alc tuire propuse i experimentate de fondatorii retoricii, validate de vremurile ce vor urma. Este o imagine esen ial , deopotriv a unui mod de gndire general valabil, dar i a unei mentalit i ce poate fi datat i n eleas circumstan ial. Astfel, Corax utilizeaz pentru ntia dat forma tripartit a discursului (introducere, nara iune, ncheiere) iar, cu experien a a ctorva secole de teorie i practic retoric , iat -l pe Cicero (106-43 . Chr.), validnd analogia simbolic ntre ordinea discursului i cea a lumii: natura ne nva cte p r i trebuie s aib discursul. Urmnd legile naturii, trebuie s prepar m spiritul i s nu intr m brusc n subiect. S alegem probele juste. S punem o concluzie discursului. Ordinea organic , asumat de Aristotel, n Poetica, 8, 30-35: A adar, dup cum n celelalte arte imitative unitatea imita iei reiese din unitatea obiectului, tot a a trebuie ca i n subiect, deoarece e imitarea unei ac iuni, aceast ac iune s fie una i ntreag , iar p r ile s fie mbinate n a a fel chip nct, dac se mut sau se taie una dintre ele, ntregul s fie schimbat i zdruncinat; c ci ceea ce poate fi ad ugat sau nu, f r urm ri nsemnate, nu face parte din ntreg. n sfr it, al tur m nc o m rturie din Antichitate: ordinea este singura capabil a salva discursul de neb nuitele primejdii ce-l pndesc iar tabloul pictat de Quintilian (35-95) nu este lipsit de patetism. n absen a ordinii, discursul devine ca o nav f r c pitan ce merge spre aventur , ca un c l tor care se r t ce te noaptea n locuri necunoscute, ghidndu-se dup hazard i nu dup un plan bine gndit. Identificnd n hazard una dintre neb nuitele primejdii, Quintilian elogiaz , n primul secol cre tin, func ia vindec toare de nevroze a ordinii. Numai c , printr-o simptomatic inversare de optic , dup aproape 2000 de ani, ordinea nu mai tempereaz ci, dimpotriv , incit nelini tile pline de primejdii pentru retoricianul modern. Cel pu in a a m rturise te Michel Foucault, n Ordinea discursului, prelegere inaugural rostit la Collge de France, la 2 decembrie 1970: Sunt mul i, cred, cei care au o asemenea dorin de a nu trebui s nceap , o astfel de dorin de a se g si de la bun nceput de cealalt parte a discursului, f r a fi nevoit s considere din exterior ceea ce ar putea fi n discurs singular, redutabil, malefic chiar. Acestei nevoi att de comune, institu ia i r spunde la modul ironic, fiindc transform nceputurile n momente solemne, le nconjoar cu un cerc de aten ie i de t cere i le impune forme ritualizate, ca i cum ar vrea s le eviden ieze mai bine. Dorin a spune: nu a vrea s fiu nevoit s intru eu ns mi n aceast ordine primejdioas a discursului; n-a vrea s am de a face cu ceea ce este tran ant i decisiv n ea. A vrea ca aceast ordine s fie n jurul meu ca o transparen calm , profund , indefinit deschis , n care ceilal i ar r spunde a tept rii mele i din care ar 203

ap rea, unul cte unul, adev rurile; n-ar mai trebui dect s m las purtat , n ea i de c tre ea, ca o epav fericit . i institu ia r spunde: nu trebuie s - i fie fric s ncepi; suntem cu to ii aici pentru ai ar ta c discursul este n ordinea legilor; c veghem demult asupra apari iei sale; i c i sa f cut un loc care-l onoreaz , dar l dezarmeaz ; i c , dac se ntmpl s aib o anumit putere, de la noi i numai de la noi a primit-o. Dar poate c aceast institu ie i aceast dorin nu sunt altceva dect dou replici opuse unei aceleia i nelini ti: nelini tea cu privire la ceea ce este discursul n realitatea lui material de lucru vorbit i scris; nelini tea privind aceast existen tranzitorie destinat , f r ndoial , dispari iei, tergerii, dar potrivit unei durate care nu ne apar ine; nelini tea de a sim i sub aceast activitate n fond, cotidian i cenu ie puteri i pericole pe care de-abia le putem imagina; nelini tea de a ntrez ri lupte, victorii, suferin e, domina ii i servitu i ascunse n attea cuvinte tocite de ndelungata lor folosire. Ce este, a adar, att de periculos n faptul c oamenii vorbesc i c discursurile lor prolifereaz indefinit? Unde este, deci, primejdia? A reveni, ns , la structura discursului, stabilizat n Antichitate la 6 sau 5 sec iuni, edificiu, nu suma aritmetic a p r ilor sale. Ideal al construc iei att de iubit de individul clasic, arm n lupta sa cu haosul, neornduiala, hazardul. Exord. lat. exordium (nceput). n elin , prooemium (preludiu). Termeni pn la un punct analogi: prolog, introducere, preambul. n direct leg tur cu cele discutate pn acum trebuie evocat observa ia lui Aristotel, din Retorica, referitoare la exordurile discursurilor judiciare care, formal, joac acela i rol cu prologul operelor dramatice, cu preambulul poemelor epice i preludiul muzical. Adic , privire general asupra subiectului tratat, a a nct se vede de la nceput despre ce este vorba i spiritul nu ne r mne n a teptare, c ci indeterminarea ne nsp imnt . Aceea i spaim de indeterminare (pn la un punct, un alt nume al hazardului) evocat nu demult. i totu i, cum se explic prezen a prologului teatral pn la Shakespeare i dup el (Coleridge spunea c Shakespeare prefer a teptarea surprizei), a preludiului muzical i a exordiului oratoric pn n zilele noastre, cnd hazardul i intedeterminarea nu mai contrariaz pe nimeni dac ar fi s ne gndim c Werner Heisenberg a fost distins n 1932 cu Premiul Nobel pentru Fizic tocmai pentru descoperirea rela iilor de indeterminare? Nu ne r mne dect s nregistr m interesul pentru momentul exordial manifestat de un teoretician ca Roland Barthes, ce distinge dou momente alc tuitoare: 1) ncercarea de seducere a publicului (captatio benevolentiae) n func ie de natura cauzei i de opiniile, credin ele ascult torilor cu privire la subiectul ales; 2) partitio anun area planului discursului. Ca i interesul pentru acela i moment exordial manifestat, de 204

aceast dat , de un orator. Este vorba despre Marc Fumaroli, ales membru al Academiei Franceze dup moartea lui Eugen Ionesco. Noul academician i ncepe astfel Discursul de recep ie, rostit la 2 martie 1995: Domnilor, acest ritual al pragului pe care sunt invitat s -l ndeplinesc ast zi este redutabil. E nevoie de exerci iul ntregii umilin e pentru a ndr zni s i faci auzit glasul sub aceast cupol , n fa a domniilor voastre. A adar, umilin a (modestie) din partea oratorului, seducerea (flatarea) ascult torilor i rezumatul pe scurt al discursului ar fi, din punct de vedere teoretic, grila minimal de alc tuire a exordiului. Spun, din punct de vedere teoretic, c ci n practic , din varii motive, accentele pot fi altele n func ie de circumstan e. Oricum, se recomand un stil lipsit de artificii i digresiuni, un nceput simplu i natural, concentrnd idei multe n fraze pu ine. Cum tracul nceputului este bine cunoscut, unii comentatori recomand scrierea exordiului dup ncheierea redact rii ntregului discurs. Idee eretic , n viziunea lui Quintilian, ce o respinge, firesc, cu indignare: Nu aprob ideea c exordiul trebuie scris la urm . Nici un artist nu ncepe un portret sau o statuie de la picioare. n aceast direc ie, ns , op iunile nu pot fi dect individuale i experien a scrisului modern pare s -l contrazic pe Quintilian. Propozi ia lat. propositio. Exprim pe scurt, clar, precis (uneori, pe puncte) subiectul discursului i, mpreun cu diviziunea (parti iunea) configureaz planul alocu iunii. O bun diviziune face ntregul discurs luminos i clar, sus inea Cicero, dup ce Platon decretase: Trebuie privit ca un zeu cel ce tie bine s defineasc i s divizeze. Dac

Aristotel o aprob , iar Quintilian o asemuie te bornelor militare care clarific itinerarul i dau curaj c l torului, Curtius nu o enumer ntre p r ile discursului, semn c ne g sim n fa a unei probleme n litigiu. Argumente pro: diviziunea neteze te drumul discursului i atrage aten ia ascult torilor asupra desf ur rilor viitoare. Argumente contra: insisten a analitic poate obosi un public neatent i n loc s clarifice, nedumere te, dup cum dezv luirea punctelor viitoarei expuneri poate sc dea interesul general, ucignd farmecul spontaneit ii i al neprev zutului. S-ar putea, ns , ca privit dintr-un alt punct de vedere, aceast istoric disput s - i nte easc semnifica iile. Iar acest nou punct de vedere ne este furnizat de chiar Retorica general a grupului de la Lige (Jacques Dubois este, n ordine alfabetic , primul dintre autori), carte care, cum se tie, apare n 1970, adic la dou milenii distan de controversa antic . M refer la capitolul Autocorectare i redundan , a c rei tez merit a fi amintit : Se tie c , la toate nivelele sale, limbajul e redundant, cu alte cuvinte se repet . Aceast costisitoare practic e menit s asigure mesajelor lingvistice o anumit imunitate fa de erorile de transmisie. Procentul redundan ei globale a limbajului scris a fost m surat : el ar fi, pentru franceza modern de 55%. Aceasta nseamn c dac se suprim la ntmplare 205

55% din unit ile sale de semnifica ie, un mesaj ar putea fi totu i n eles. Aceast proprietate a codului e numit autocorectarea erorilor. Procentul de redundan e variabil n func ie de tipul de mesaj (jurnalistic , eseu, poezie...), dar e cunoscut n mod intuitiv de to i vorbitorii limbii. Evident i de cei care ascult diferite feluri de mesaj, discursul oratoric fiind unul dintre ele. Pe scurt, noutatea vechiului, mai exact, disponibilitatea structurii retorice de a fi integrat unor perspective de ultim or , ceea ce echivaleaz cu regndirea, revizuirea, reformularea datelor tradi iei. Nara iunea fr. narration, lat. narratio. Plasat , n genere, dup exord, nainte de confirmare. Fundament al argumenta iei. Cicero consider c nara iunea trebuie s fie clar , concis , verosimil . Nu altceva spunea, n 1675, Boileau, n Arta poetic : Fii viu i grabnic n nar rile tale. Dar, insist Quintilian, sacrificarea detaliilor nu trebuie s duc la obscuritate, ntruct concizia nu trebuie s fie lipsit de elegan . Iat c interesul pentru nara iune este nc viu la un semiotician ca Roland Barthes care vede n aceast form de diegesis o expunere persuasiv a faptelor, caracterizat prin concizie i func ionalitate n sensul c nu e deloc dezinteresat , ci se afl n serviciul direct al confirm rii, preparnd argumenta ia (semina probationum). Confirmarea lat. confirmatio. Dovedire, probare, argumentare. Expunerea argumentelor, valorificarea inteligent a probelor, idei puternice, expresii pregnante, triumf al elocin ei. Cicero: cnd mi aleg probele, prefer s le cnt resc, nu s le num r. Selec ie i evaluare, opera iuni n ntregime n puterea celui care vorbe te, dnd m sura abilit ii, talentului s u. C ci, nu ntmpl tor, n finalul C r ii a VI-a din Arta oratoric , Quintilian preciza: M mul umesc doar s spun c nu numai n arta oratoric , dar n orice mprejurare a vie ii, nimic nu este mai important dect iscusin a. C f r ea este inutil transmiterea celorlalte precepte /.../ ns i adaptarea discursului la locuri, mprejur ri i persoane ine de aceast calitate. Iscusin , deci, procedee formale, conven ii, re ea stabil , ideal invizibil , de reguli care sus in din interior construc ia discursului. Armonie, echilibru, modera ie. Quintilian: ns i abunden a s aib m sur . C ci f r m sur nimic nu poate fi nici l udabil, nici folositor. Str lucirea despre care am vorbit s aib o inut demn , iar inven iunea gust. Deci, totul n discurs s fie mare, nu exagerat. Sublim, nu abrupt. Curajos, nu temerar. Sever, dar nu trist. Grav, dar nu greoi. Vesel, dar nu luxuriant. Pl cut, nu nenfrnat. Grandios, nu emfatic. i, n general, cea mai sigur este calea de mijloc, fiindc n extreme const gre eala. Sau, n termeni poetici, Aurea mediocritas (Horatiu, Ode II, 10, 5), aurita cale de mijloc. Ideal ce a cunoscut numeroase revizuiri, cea mai recent fiind din perspectiv 206

postmodern : deconstruc ie, fractalitate, fragmentarism. Dar, cum aceste din urm inten ii se afl nc n curs de elaborare, s revenim la idealul formei organice sus inut de teoreticienii clasici. Organizare, nu al turare, ordinea ca m sur a frumosului, construc ia discursului sem nnd cu cea arhitectural , muzical , teatral , iar, dintre tiin e, cu cea a logicii. n Scrisori despre logic lui Hermes (1986), Constantin Noica propune prin dou metafore dou nf i ri ale raportului parte / ntreg. Deci, logica lui Ares: partea nu are intimitate cu ntregul, nu l exprim , e un simplu caz statistic al ntregului. i logica lui Hermes: partea nu e element statistic al ntregului, e o interpretare a lui, l reflect . Cam a a gndise demult i Quintilian: P r ile s fie puse la locul cuvenit i s se lege, s se nchege ntre ele, a a nct s nu se vad ncheietura. S devin un corp, nu s r mn membre. Iar, mai nainte, Cicero, interesat de aceea i dificil chestiune a leg turilor, trecerilor, tranzi iilor de la o idee (parte) la alta, visa la o situa ie ideal : p r ile s fie att de bine cioplite, t iate, polizate nct s nu mai fie nevoie de nici un adeziv pentru a le uni. ngem nare natural , miracolul str vechilor temple. Aminteam tranzi iile, aceste pasaje de la o idee la alta, poduri, nu ciment sau crlig, ci, mai degrab , ecou prelungit i analogie. Valry le vedea asem n toare modula iilor din muzic i reu ita acestor opera iuni delicate i dificile era apreciat ca o adev rat performan : Nimic nu m intereseaz mai mult dect arta acestor tranzi ii. Nici Ernst Robert Curtius nu gndea altfel, glosnd pe marginea aceluia i procedeu: Introducerea trebuia s con in o idee general . De aici, nu era voie s se treac nemijlocit la tema lucr rii, ci trebuia g sit o tranzi ie corespunz toare. Tranzi iile erau un adev rat chin. Chiar i un La Bruyre fusese dojenit de Boileau pentru c nu excelase n lucrul cu tranzi iile care sunt ce e mai dificil n lucrarea spiritului. i Boileau trebuia s o tie: tranzi iile sale sunt vestite pentru caracterul lor greoi. Interesant, n timp ce func ia tranzi iei este de a declan a fluxul faptelor, de a fluidiza relatarea, func ia digresiunii ( i ea e o tranzi ie mai ampl , dezvoltat ) se ndreapt n sens opus, spre ntrzierea, ncetinirea ritmului. Quintilian o plasa mai ales n pasajul de trecere de la nara iune spre confirmare (argumentare) recunoscnd, ns , i el, ca i to i ceilal i comentatori, c digresiunea poate fi plasat oriunde i oricnd. Dar nu oricum. Pentru c aceste popasuri odihnitoare sau nvior toare, sau pline de nv minte, sau pline de haz, s-au ndelung preg tite i bine memorate, sau ap rute spontan, sau vie uind pur ornamental, sau avnd o puternic motiva ie strategic sau, n sfr it, toate laolalt , digresiunile, deci, nu trebuie s fie nici prea lungi, nici prea multe, a a c dozajul a teapt s fie reglat cu n elepciune i fine e. Digresiunile se cuvine s vin n ntmpinarea a tept rilor auditorilor, interesndu-i, n nici un caz exasperndu-i, cum imagineaz cu umor H. Belloc, n eseul deloc 207

ntmpl tor intitulat Introducere n arta de a plictisi. Iar faptul c mul i dintre autorii de tratate de retoric , dar i de discursuri le pun existen a (utilitatea) sub semnul ntreb rii, merit a deveni o tem de medita ie. Revenim la probe i la caracterul strategic al ordinii n care iscusin a oratorului le dispune. Revenim la argumenta ie. Ar fi, a adar, ordo naturalis i ordo artificialis, construc ii hipotactice (n care exist rela ii precise ntre elemente) i construc ii paratactice (de tipul celor analizate de Sorin Alexandrescu n comentariul pe marginea discursului lui Ion Antonescu). De asemenea, construc ii ntemeiate pe analeps (incursiuni n trecut) sau proleps (povestire n avans). Probele, ce trebuie s fie adev rate i juste, ntr-un cuvnt, incontestabile, s fie proprii subiectului i s determine adeziunea ascult torilor, probele se mbin urmnd legea continuit ii (leg tur direct determinat de logic i cauzalitate) sau de cea a grada iei, a cre terii, fie de la argumentul slab spre cel puternic (metaforic numit a ezarea n V), fie de la elementul puternic spre cel slab (metaforic numit a ezarea n A). n sfr it, ordo Homericus, analizat de Cicero n De oratore, prin valorificarea unui pasaj din Iliada (IV, 297) cu referire la felul n care Nestor a decis a ezarea trupelor: n fa , carele narmate, n spate dispozitiv de atac format din infanterie, iar la mijloc trupele mai pu in instruite. n ultimele decenii ale secolului trecut, Barthes confirma validitatea acestei propuneri: Trebuie nceput cu argumente forte, apoi probe slabe i, la sfr it, probe foarte puternice. Este prin eficien politic , parlamentar i directitudine construc ia asumat cu deosebire de elocin a i juridic , domenii precum cele ale elocin ei laudative, academice sau

de amvon explornd c i mai savante de tipul planurilor paralele situate n raport de analogie sau doar de compara ie. Descoperit de sofi ti, teoria argumenta iei este chiar miezul cercet torilor de retoric . Se disting, astfel, probele intrinseci de cele extrinseci, ntre cele dinti num rndu-se locurile comune (n elin , topoi), studiate de Aristotel i Cicero (care le dedic un tratat), de Curtius, de Pelerman, ce le rezerv un loc central n Trait de largumentation. Dar, acest rezervor de sugestii poate fi activat i folosit doar de oratorul format, matur, nv at din lec iile altora i din experien a sa personal , ca i din studiul atent efectuat de-a lungul anilor. Locuri ale cantit ii, (ceea ce este durabil i stabil, este preferabil efemerului), ale ordinii (superioritatea anteriorit ii fa de posterioritate), ale existen ei (superioritatea a ceea ce exist i e real fa de eventual sau improbabil), ale esen ei (se acord o importan individ sau lucru care reprezint i o valoare superioare unui

ceva esen ial, fiind expresia perfec iunii n domeniul

respectiv). Curtius mai enumer cteva: elogiul str mo ilor, fl c ul i mo neagul / b trna i fata, frumuse ea locurilor ideale (paradisul), a timpului ideal (vrsta de aur), afectarea 208

modestiei ca procedeu exordial etc. i tot n Literatura european

i Evul Mediu latin, el

i intituleaz un capitol Sententiae i exemple. Numite de Aristotel gnome, ele sunt pilde i cuget ri str lucitoare, versuri de reper, vorbe memorabile exprimnd adev ruri general valabile. n discurs, ele dinamizeaz ritmul expunerii, dau str lucire i adncime expresiei, surprinznd ascult torii i punndu-i pe gnduri. Un efect asem n tor au silogismul, entimema, dilema, paradoxul, sofismul. Ar mai fi de amintit tehnica socratic , echivalnd cu for a (retoric ) de a-l sufoca pe adversar n menghina ntreb rilor, a a nct, obligat s r spund afirmativ la toate ntreb rile, el va sfr i prin a admite teza pe care o respinsese la nceputul discu iei. E, poate, o dovad concret c , a a cum spune Aristotel, demonstra ia afirmativ este preferabil celei negative i, mpreun ele sunt preferabile demonstra iei prin absurd. Respingerea lat. refutatio. Combaterea adversarului prin balansul retoric atac / ap rare. Puternic suflu oratoric. Quintilian cere ca acum discursul s nainteze ca un fluviu, nu ca un pru. O serie de gre eli trebuie evitate. n primul rnd, a nu avea ncredere n victorie. A eluda, a ascunde, a oculta dificult ile cnd, dimpotriv , ele trebuie prezentate n for pentru a li se g si solu ii. Atitudine activ i pragmatic , deci. Apoi, nu e recomandabil a prezenta un aspect ndoielnic ca indiscutabil, a folosi argumente banale sau f r leg tur cu subiectul, n sfr it, a se l sa antrenat de adversar ntr-o discu ie n afara temei ini iale. Perora ie fr. peroration. Lat. lit. peroratio. Rezumat rapid i emo ionant al discursului, contribuind decisiv la c tigarea ascult torilor i la succesul oratorului. Final patetic, plin de for , n construc ia c ruia se admit toate mijloacele retorice. Discursul se ncheie aici. (A.T.)

209

DIC IONAR DE TERMENI CLI EU Termenul provine din fr. clich. Are o circula ie literar relativ recent , marcnd (prin referirea la procedeul tipografic i apoi fotografic de a reproduce n serie o anume imagine) ideea de loc comun, fapt respus, stereotipie. Exist chiar C. Lingvistice (Clar ca bun -ziua, Cum te v d i cum m vezi), asupra n elesului i originii c rora nu se mai ntreab aproape nimeni. 1. n literatur intereseaz , pentru o epoc recent mai ales, C. provenite din n elegerea dogmatic sau superficial a no iunii de tip, reprezentant etc. Exist ns n literatur i o reac ie aproape continu att la C. verbal, ct i la cel tipologic, sesizabil i la noi, spre pild , nc n teatrul lui Alecsandri, mult mai evident la Caragiale i dus la extrem de Urmuz, a c rui oper exploateaz programatic abloanele, locurile comune, C. 2. Dup apari ia lucr rii lui E. R. Curtius, Literatura european i evul mediu latin (1948), se vorbe te tot mai mult de C. (topos, cuvnt folosit la noi nc de Cantemir), cu rol de consolidare i transmitere a unor imagini (v.), teme (v.) i motive (v.) de-a lungul vremii (n cazul n spe , valori ale Antichit ii transmise literaturilor europene moderne prin intermediul medievalit ii latine). Tot astfel, n folclor (v.) s-au putut observa serii i abloane, relu ri de teme i imagini, G. C linescu urm rind chiar, n Estetica basmului, chipul n care, cu minime varia iuni, circul asemenea C. prin diverse basme (v.) romne ti i str ine. (MUNTEAN George, Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei RSR, 1976, p.79) DISCURS Termenul provine din fr. discours, lat. discursus alergare ncoace i ncolo". Specie a genului oratoric, constnd ntr-o expunere f cut n fa a unui auditoriu, pe o tem politic , moral , literar etc. 1. Originile D. sunt foarte vechi, el fiind atestat n c r ile sacre ale Indiei, Persiei, Egiptului i Chinei, n Biblie, m rturii indirecte asupra lui g sindu-se, de asemenea, i n vechea pictur i sculptur a lumii. D. sunt politice (rostite n adun ri publice, n parlamente etc.), academice (la deschiderea i nchiderea unor sesiuni, cursuri, congrese etc., la primirea de noi membri - D. de recep ie), funebre, religioase (didahii (v.), omilii (v.), panegirice (v.), predici), juridice etc. Tradi ia aristotelic subdiviza D. n demonstrativ (referitor la fapte prezente), deliberativ (avnd ca obiect viitorul) i judiciar (prin care se pledeaz n fa a unei instan e judec tore ti), ns clasificarea dup circumstan ele rostirii pare mai adecvat . Ct prive te menirea D., Cicero accentua c , indiferent de mprejurarea n care 210

se roste te, el trebuie alc tuit astfel nct s conving , s plac

i s determine aderarea,

nduplecarea auditorului" (ut probet, ut delectat, ut flectat). Vechile canoane impuneau D. o structur hexatomic , cele ase p r i ale sale fiind: exordiul (o scurt introducere), propozi ia (adic diviziunea p r ilor subiectului tratat), nara iunea, probarea (confirmarea, argumentarea celor sus inute), respingerea sau negarea (menit a prentmpina posibilele obiec ii) i perora ia (reargumentarea adev rurilor enun ate ini ial i mai ales convingerea i captarea bun voin ei auditorului sau a cititorului). ns , n timp, stringen a acestor reguli a fost tot mai mult neglijat , D. cerndu-i-se mai ales limpezime, precizie, inut elevat , armonie, atitudine solemn , dar fireasc , adic note innd mai pu in de compozi ia p r ilor. Ulterior, ncepnd cu perioada clasicismului, prin D. s-a n eles i orice expunere metodic , precum Discours de 1a mthode (Discurs despre metod ) al lui Descartes, Discours sur le style (Discurs despre stil), atribuit lui Buffon, Discours sur l'histoire universelle (Discurs asupra istoriei universale) de Bossuet etc. Date fiind diversitatea mprejur rilor n care se roste te, menirea pe care o are, D. a ajuns uneori la o mare valoare literar , impunndu-se prin reprezentan i ilu tri precum Demostene, Cicero, Ioan Chrisostomul, Sfntul Ambrozie, Bossuet etc. n perimetrul culturii noastre sunt celebri Antim Ivireanu, Mihail Kog lniceanu, Titu Maiorescu, Barbu Delavrancea, Take Ionescu, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, Ion Petrovici i al ii, ale c ror D. strnesc oricnd interesul, indiferent de obiectivul lor concret, uneori strict conjunctural. n poezia liric , prezen a elementelor discursive este de regul repudiat , ncepnd cu simboli tii, ca stricnd unitatea emo iei: Prends 1'loquence et tords lui son cou" (Ia elocin a i suce te-i gtul), spunea Paul Verlaine n Arta poetic . 2. n filozofie, gndirea discursiv desemneaz gndirea care se constituie n etape de-a lungul comunic rii lingvistice. Astfel, gndirea sau cunoa terea discursiv se opun intui iei, ca viziune intelectual . n anumite tendin e filozofice i literare contemporane, sensul D. se apropie de cel oratoric, pentru a desemna mesajul vorbit, n opozi ie cu scriitura (v.). Cu acest sens e utilizat de J. Derrida i J. Lacan (pentru acesta D. are func ia de a disimula obiectul incon tient al dorin ei). n critica literar a ultimului deeeniu, D. cunoa te o rennoire fundamental prin studiile lui J. Derrida (De la grammatologie - Despre gramatologie, 1967), care pune accentul pe limbajul vorbit. Opozi ia D. - scriitur e studiat la nivelul semnificant fonic - semnificant grafic. (MUNTEAN George i MITESCU Adriana, n Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Ed. Academiei RSR, 1976, p.124-125)

211

ARISTOTEL, RETORICA (gr. 334-324 .d. Ch.), edi ie bilingv , traducere, studiu introductiv i index de Maria-Cristina Andrie , note i comentarii de tefan-Sebastian Maftei, Bucure ti, Editura IRI, 2004, p. 339-345 12. DESPRE DIFERITELE GENURI DE STIL 1413b Nu trebuie uitat, ns , c alt stil i se potrive te fiec rui gen n parte; c ci stilul propriu limbii scrise nu este acela i cu stilul propriu discu iei, nici stilul deliberativ cu cel judiciar7. Este necesar, n schimb, de a le cunoa te pe amndou ; c ci unul nseamn a fi capabil de a scrie corect grece te, iar cel lalt a nu fi constrns la a t cea, dac cineva vrea s comunice altora vreun lucru, ceea ce, ntr-adev r, experimenteaz cei care nu tiu s scrie. Este un stil propriu limbii scrise cel foarte precis, pe cnd cel propriu dezbaterii este cel foarte potrivit pentru ac iunea oratoric . Or, sunt dou specii ale acestuia din urm : una este etic , alta patetic . De aceea, i actorii caut dramele de acest gen, iar poe ii actori de acest gen. Pe de alt parte, cei pricepu i n a citi au mare trecere, ca de exemplu, Chairemon8 (c ci este precis ca un logograf), de asemenea, Licymnios, dintre poe ii ditirambici. Iar cnd sunt comparate, <discursurile> proprii limbii scrise par seci n dezbaterile publice, pe cnd cele ale oratorilor, care au fost bine rostite, par profane n minile cititorilor. Or, cauza este c ele sunt adecvate n dezbaterea public ; de aceea, discursurile potrivite pentru ac iunea oratoric , cnd ac iunea este t iat , nendeplinindu- i func ia lor, par naive, a a cum, de pild , enun urile f r conjunc ii i faptul de a spune acelea i lucruri n mai multe rnduri sunt dezaprobate pe drept n stilul propriu limbii scrise, n stilul propriu dezbaterii ns nu, iar oratorii se servesc de ele; c ci sunt potrivite pentru ac iunea oratoric . Pe de alt parte, cnd exprim acela i lucru, ei trebuie s l schimbe, ceea ce, ntr-adev r, croie te, de exemplu, drumul pentru declamarea: el este cel care a pus st pnire pe voi, el este cel care v-a n elat, el este cel care a ncercat, n cele din urm , s v tr deze. A a cum, de pild , f cea actorul Philemon9 n Gerontomania lui Anaxandride10, ori de cte ori spunea: Radamanthys i Palamedes, iar n prologul

Aristotel diferen iaz dou specii de stil: stilul scris i stilul oral; stilul oral se subdivide n stilul adun rilor publice i n cel al adun rilor judiciare. 8 Cf. Chairemon, n: A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, 1889, pp. 781-782. 9 Actorul Philemon (diferit de poetul Philemon) ne este cunoscut prin intermediul acestui pasaj i datorit unui fragment din Eschene, mpotriva lui Timarh, 115. A se vedea i Aristotel, Politica, I, 7, 1255 b 29. 10 Cf. Anaxandride, fragm. 10, n T. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta, 1880-1888, vol. II, p. 139.

212

Pio ilor11 cuvntul eu; c ci, dac cineva nu declam expresiile de acest fel, devine cel care poart cu sine grinda. i ct prive te enun urile f r conjunc ii, la fel: am venit, m-am ntlnit, am rugat. ntr-adev r, trebuie declamate, iar nu exprimate prin acela i caracter i pe acela i ton, ca i cum respectivul ar spune un singur lucru. Mai mult, enun urile f r conjunc ii au un anume caracter particular; c ci ntr-un timp egal se pare c multe lucruri au fost spuse; ntr-adev r, conjunc ia face lucrurile multe drept unul singur, nct, dac este suprimat , este limpede c se va ntmpla contrariul, i anume unul va deveni mai multe. Enun ul f r conjunc ii con ine, a adar, o amplificare: "am venit, am conversat, am implorat" (pare c sunt multe lucruri); 1414a "a dispre uit toate lucrurile pe care le-am spus". Or, aceasta vrea s fac i Homer n versul: Nireu, la rndul s u, din Syme <>, Nireu, fiul Aglaei <>, Nireu, cel preafrumos12. C ci cel despre care se spun multe lucruri trebuie adeseori men ionat; deci, dac este i numit adeseori, pare c sunt spuse i multe lucruri, a a nct poetul l-a amplificat cu ajutorul paralogismului, de i acesta a fost amintit o singur dat , i ia perpetuat memoria, de i nu a cuvntat nic ieri n continuare despre el. ns stilul deliberativ seam n , n ntregime chiar, cu desenul n perspectiv ; c ci, cu ct mul imea este mai numeroas , cu att este mai ndep rtat locul de unde se prive te, drept care, n ambele cazuri, lucrurile exacte par de prisos i inferioare; n schimb, stilul judiciar este mai riguros, iar el este astfel mai mult n cazul unui singur judec tor; c ci este posibil foarte pu in retoric ; de altfel, este mai u or de cuprins dintr-o privire ceea ce este propriu subiectului n cauz , precum i ceea ce i este str in, iar disputa oratoric este absent
13

, nct judecata este clar . Iat de ce nu

aceia i oratori nu sunt aprecia i n toate genurile; ci, unde este cea mai pu in ac iune, acolo este posibil cea mai pu in rigoare; iar acest lucru, acolo unde este voce, i mai ales unde ea este puternic . A adar, stilul demonstrativ este cel mai propriu limbii scrise, c ci func ia lui este lectura, iar al doilea este stilul judiciar. Pe de alt parte, a diviza stilul, a spune c el este agreabil i m re , este inutil; c ci de ce e vorba mai mult dect de un aspect moderat i generos, chiar dac exist alt virtute a caracterului? Evident, de altfel, lucrurile men ionate, dac , ntr-adev r, virtutea

11 12 13

Cf. Anaxandride, Pio ii (fragm.), n T. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta, 1880-1888, vol. II, p. 140. Cf. Homer, Iliada, II, vv. 671-673 Genul deliberativ nu con ine disput . i snt termeni folosi i n sensul de dezbatere n tribunal. Cf. Cicero, Ad Atticum, I, 16, 8.

213

stilului14 a fost corect definit , vor face ca el s fie pl cut; c ci n vederea c rui lucru trebuie s fie el clar, i nu searb d, ci adecvat? ntr-adev r, dac flec re te, nu va fi clar, nici dac este concis, n schimb, este limpede c dreapta m sur
15

se potrive te.

De asemenea, lucrurile enun ate vor face ca stilul s fie pl cut, dac cuvntul obi nuit i cel str in, apoi ritmul, precum i persuasivul provenit din ceea ce este adecvat sunt bine amestecate. S-a vorbit, a adar, despre stil i n general, referitor la toate genurile, i, n particular, privitor la fiecare gen n parte; r mne, n schimb, de vorbit despre ordinea p r ilor. 13. Exist dou p r i ale discursului; c ci este necesar a spune n leg tur cu ce subiect este un fapt, i de a-l demonstra16. De aceea, este imposibil ca cineva s care demonstreaz , demonstreaz ceva, i cel care enun , enun nu demonstreze dup ce a enun at, sau s demonstreze neenun nd n prealabil; c ci i cel n vederea demonstr rii. Or, dintre aceste p r i, una este afirma ia cazului, cealalt confirma ia, a a cum, dac s-ar distinge c , pe de o parte, este problema naintat , iar pe de alt parte, demonstra ia17. Ast zi, ns , oratorii disting n mod ridicol; c ci nara iunea este ntr-un fel proprie numai discursului judiciar, n schimb, cum este posibil ca nara iunea, anume cea pe care o n eleg ei, fie n form de r spunsuri adresate mpotriva adversarului, fie ca perora ie a discursurilor demonstrative, s fie proprie discursului demonstrativ, respectiv celui deliberativ? 1414b Pe de alt parte, exordiul, compararea argumentelor i recapitularea survin n discursurile deliberative cnd exist o controvers . C ci ele apar adeseori i ca acuzare, i ca ap rare, ns nu ca deliberare. Ci, mai mult, epilogul nu este propriu nici oric rui discurs judiciar, ca, de exemplu, dac discursul este scurt, sau chestiunea este u or de re inut; c ci se ntmpl s -i fie nl turat o parte a lungimii. Astfel, p r ile necesare sunt afirma ia i confirma ia. Acestea, deci, sunt proprii, ns cel mai mult
Cf. Aristotel, Retorica, III, 2, 1404 b 2 sqq. Dreapta m sur reprezint echilibrul intermediar ntre excese opuse. A se vedea, pentru acest subiect, R.A. Gauthier i J.Y. Jolif, Lthique Nicomaque, Louvain, 1970, vol. II, pp. 137-149 16 Diviziunea general acceptat a p r ilor discursului este urm toarea: (exordiu), (nara iune), (dovad sau confirma ie), (epilog sau perora ie). Aristotel obiecteaz faptul c doar pentru discursul juridic se aplic regula nara iunii, adic a unei dezvolt ri am nun ite a ceea ce s-a ntmplat. n cazul discursurilor epidictice i deliberative, al c ror obiect este argumentarea, nu exist respingerea adversarului; la fel, n genul epidictic nu este nevoie de epilog, deoarece acesta din urm nu este format din dovezi i argumente. R mn astfel doar dou diviziuni necesare ale discursului: afirma ia ( ) i confirma ia ( ). Despre p r ile discursului, a se vedea sistematizarea lui H. Lausberg, n: op.cit., 43, pp. 25-26. 17 Aristotel aminte te aici de elementele dezvoltate n Analitica prim , I, 1, 24 a 11; II, 12, 62 a 21; II, 16, 65 a 36, cu aplica ie la Retorica.
15 14

214

apar exordiul, afirma ia, confirma ia, epilogul; c ci lucrurile adresate mpotriva p r ii adverse in de dovezi, iar compararea argumentelor este o amplificare a argumentelor proprii oratorului nsu i, nct constituie o anume parte a dovezilor; ntr-adev r, cel care face acest lucru demonstreaz ceva, ns nu exordiul, nici epilogul, ci acesta din urm reaminte te. Va fi, a adar, dac cineva face astfel de distinc ii, a a cum f ceau cei din jurul lui Theodoros18, o alt distinc ie, i anume nara iune, postnara iune i prenara iune, de asemenea, respingere i postrespingere. ns cel care exprim o specie anume i o diferen impuls , digresiune
19 20

trebuie s adopte un nume; iar de nu, respectivul nume n Arta sa, cnd nume te i ramifica ii .
21

devine van i frivol, cum face Licymnios, de pild

18 19

() Aceea i diviziune apare n Platon, Phaidros, 266 d. Termenul desemneaz literal plutire n voia vntului. O scholie din Spengler, Artium scriptores, p. 89, ofer defini ia acestui termen: Elemente ce vin n ajutorul entimemelor i, ntr-un sens absolut, tot ceea ce vine n ajutorul demonstra iei. 20 Literal: r t cire. 21 Literal: ramuri. Termenul este un exemplu al diviziunilor exhaustive ale discursului. Este vorba de mici p r i ale discursului, ce formeaz o serie de digresiuni.

215

Marcus Tullius CICERO, Despre exord, nara iune i diviziune (lat. 85 . Chr.), n OPERE ALESE, vol. I, Ed. Univers, Bucure ti,1973, p.74-83 Despre exord, nara iune i diviziune XV. Exordiul este acea parte a cuvnt rii care-l preg te te n chip potrivit pe ascult tor pentru ceea ce urmeaz a fi spus; n acest scop el trebuie s -l fac binevoitor, atent, dispus s se informeze. De aceea acela care vrea s fac un reu it exordiu trebuie s cunoasc bine dinainte genul cauzei sale. Sunt cinci genuri de cauze: oneste, ciudate, umile, echivoce i obscure. Onest este cauza de partea c reia auditoriul este c tigat chiar i f r cuvntarea noastr ; ciudat cnd sentimentele celor care ne vor asculta sunt potrivnice; umil , dac auditoriul o socote te de pu in importan i crede c nu merit aten ia sa; echivoc , dac ceea ce este de judecat nu-i destul de limpede, sau cauza, un amestec de bine i de r u, d na tere n acela i timp i bun voin ei, dar i nemul umirii auditoriului; obscur , n sfr it, atunci cnd nu e pe m sura n elegerii auditoriului, sau cauza implic o serie de probleme prea greu de n eles. De aceea, de vreme ce genurile cauzelor sunt att de diferite, trebuie s se aleag exordiul potrivit fiec rui fel. n ceea ce prive te exordiul, el e de dou feluri: exordiul direct i exordiul insinuant. Exordiul direct caut , de ndat disimulnd i ocolind, s p trund pe nesim ite n sufletul auditoriului. ntr-o cauz ciudat (extraordinar ), dac auditorii nu ne sunt cu totul ostili, se va folosi exordiul direct, pentru a le atrage bun voin a. Dar dac ne sunt peste m sur potrivnici, va trebui s recurgem la exordiul insinuant. C ci, dac ncerc m s ob inem lini te i bun voin a de-a dreptul de la ni te in i st pni i de mnie, nu numai c nu le dobndim, ci i mai mult spore te i se ncinge ura. ntr-o cauz umil trebuie, pentru a nl tura dispre ul auditoriului fa de cauza pus n discu ie, s -i trezim aten ia. ntr-o cauz echivoc , dac problema de judecat este ndoielnic , tocmai de la ea trebuie s porneasc exordiul. Dac ns cauza are i aspecte onorabile, i p r i nepl cute, trebuie s c ut m a c tiga bun voin a n a a fel nct cauza s ia aparen a genului onest. ntr-o cauz onest putem l sa deoparte exordiul i, dac socotim potrivit, s ncepem fie cu nara iunea, fie cu citarea legii, fie cu un argument deosebit de puternic n sprijinul cauzei noastre. Dar dac vom g si cu cale s folosim un exordiu direct, trebuie s facem apel la bun voin pentru a face s sporeasc bunele sentimente, deja existente, ale auditorilor. n cauzele obscure va trebui s folosim exordiul direct pentru a-i face pe auditori dispu i s ne urm reasc . i de-a dreptul, s -l fac pe auditor binevoitor, docil, dispus s n eleag sau atent. Exordiul insinuant urm re te,

216

XVI. Acum, dup ce am ar tat ce trebuie s se realizeze prin exordiu, r mne s l murim prin ce mijloace se realizeaz fiecare scop pe care-l urm rim. Bun voin a se ob ine pe patru c i: oratorul poate vorbi despre persoana sa sau despre a adversarilor, despre judec tori sau, n sfr it, despre cauza ns i. Vorbind despre persoana sa, oratorul va aminti, f r trufie, faptele i sarcinile sale; va mpr tia nvinuirile aduse i orice insinu ri nepl cute la adresa sa; va nf i a neajunsurile ntmpinate sau greut ile care-i stau n fa ; va recurge la rug min i i implor ri umile i st ruitoare. Vorbind ns despre adversari, va c uta s atrag asupra lor invidia, ura, dispre ul. Va atrage asupra lor ura, dac declar c va nf i a o fapt de-a lor mr av , trufa , crud , du m noas ; va trezi invidia mpotriva adversarilor, dac va aminti puterea, trecerea, bog iile, leg turile de rudenie, avu iile i abuzul de n at i de nesuportat pe care-l fac cu ele, n a a fel nct s se vad c se ncred mai mult n acestea dect n dreptatea cauzei lor; pentru a-i face dispre ui i, va da pe fa indolen a, nep sarea, la itatea, ocupa iile lor lipsite de importan i timpul liber cheltuit n desfru. Va c uta s c tige bun voin a judec torilor, dac va relata unele ac iuni ale acestora care dovedesc curaj, n elepciune, bun tate, n a a fel nct aceasta s nu apar ca o lingu ire exagerat , ci s -i fac s n eleag de ct aleas pre uire se bucur pentru acele fapte i ce mult se a teapt de la spiritul lor de dreptate i de la autoritatea lor. i cauza n sine poate da na tere bun voin ei, dac vom n l a cauza noastr ct mai sus, l udnd-o, i o vom cobor, cople ind-o cu dispre , pe aceea a adversarilor. i vom face pe ascult tori aten i, dac le vom ar ta c ceea ce avem de spus este important, neobi nuit, de necrezut, c prive te fie pe toat lumea, fie pe ascult tori, fie pe unii oameni de seam , fie pe zeii nemuritori, fie pe cele mai nalte chestiuni de stat, i dac vom f g dui c le vom nf i a cauza noastr pe scurt i vom expune l murit chestiunea sau chestiunile dar dac vor fi mai multe de judecat. i vom face dispu i s n eleag pe ascult tori, dac vom relata clar i pe scurt miezul cauzei, adic n ce const dezbaterea. C ci, urm rind s -l faci pe ascult tor nclinat s n eleag , trebuie n acela i timp s -l faci atent; de fapt, cel care n elege mai bine este cel care a fost determinat s te asculte cu toat aten ia. XVII. Acum se cuvine s m ocup mai departe de regulile exordiului insinuant. Un asemenea exordiu trebuie folosit atunci cnd avem de-a face cu o cauz extraordinar , adic , a a cum am spus nainte, cnd auditoriul ne e potrivnic. Iar aceasta se ntmpl mai ales n trei cazuri: sau c n cauza ns i exist unele aspecte nepl cute, sau c auditoriul a fost n oarecare m sur

217

convins de antevorbitori, sau c ni s-a dat cuvntul atunci cnd cei care trebuie s ne asculte sunt deja obosi i, ascultndu-i pe cei care au vorbit naintea noastr . C ci i din aceast pricin , nu mai pu in dect din primele dou , uneori auditoriul e prost dispus fa de orator. Dac aspectele urte ale cauzei indispun, trebuie sau s nlocuim pe omul care provoac indispozi ia cu altul care-i simpatizat; sau n locul faptului care indispune s pui un alt fapt, care este acceptat; sau n locul faptului, omul, sau n locul omului, fapta, n a a fel nct s -l abatem pe cel care ne ascult de la ceea ce-l indispune c tre ceea ce-i face pl cere. Se cade s ascunzi inten ia de a ap ra ceea ce se crede c vei ap ra; apoi, cnd ascult torul a devenit mai bine dispus, s intri ncetul cu ncetul n ap rare i s spui c faptele care au atras indignarea adversarilor i se par i ie nedemne. Dup aceea, cnd l vei fi domolit pe ascult tor, s ar i c acele fapte nu te privesc i s afirmi c nu vei spune nimic despre adversari, nici aceasta, nici aceea, n a a fel nct s nu i ataci pe fa pe cei care se bucur de simpatie, i totu i, lovind pe ocolite, s nstr inezi de ei, pe ct po i, simpatia ascult torilor; s aminte ti o judecat ntr-o problem asem n toare, sau o sentin demn de a fi imitat , i s ar i apoi c i n momentul de fa se dezbate aceea i cauz , sau una asem n toare, sau una mai important , sau una mai pu in important . Dar dac i se va p rea c discursul adversarilor a reu it s -i conving pe ascult tori i cel care tie prin ce mijloace po i convinge i d u or seama despre aceasta trebuie s f g duie ti c vei vorbi n primul rnd sau despre argumentul pe care adversarii i-l socotesc cel mai puternic i a c tigat n cea mai mare m sur aprobarea ascult torilor, sau s porne ti la rndul t u de la o anume afirma ie a adversarului i tocmai de la cea mai din urm ; sau s te prefaci, manifestnd uimire, c stai la ndoial despre ce s vorbe ti, sau c ror afirma ii ale adversarilor s le r spunzi mai nti. C ci ascult torul, atunci cnd l vede pe acela pe care-l credea tulburat de cuvntarea adversarului gata, plin de curaj i hot rre s r spund , socote te, de cele mai multe ori, mai degrab c el s-a gr bit a- i face o anumit p rere dect c acesta manifest o nejustificat ncredere. Dac oboseala a ndep rtat interesul ascult torului de cauz , e bine s promi i c vei vorbi mai scurt dect te preg tise i i c nu vei face ca adversarul. Dac dezbaterea permite, nu e f r folos s ncepi cu ceva nea teptat, sau de haz, sau de la ce- i ofer momentul, ca de exemplu un zgomot, o aclama ie, sau cu ceva dinainte preg tit, o fabul , o anecdot , sau, n sfr it, ceva ce strne te rsul. Dac seriozitatea dezbaterii nu admite gluma, e de folos s aduci de la nceput n cuvntarea ta ceva trist, de necrezut, groaznic. C ci, dup cum sa ul i sila de mncare e sau ndep rtat de ceva amar, sau lini tit de ceva dulce, tot astfel aten ia ascult torului, ostenit de ascultare, e din nou trezit de ceea ce uime te, sau remprosp tat de ceea ce produce rsul.

218

XVIII. Iat ce aveam de spus despre fiecare fel de exordiu n parte; s fac acum cteva observa ii comune amndurora. Exordiul trebuie s aib ct mai multe idei i ct mai mult gravitate i s cuprind n el absolut toate cte dau demnitate, fiindc ceea ce trebuie s se realizeze e n primul rnd ca auditoriul s - i fac cea mai bun p rere despre orator; acesta s aib ct mai pu in str lucire, elegan r pe te n cea mai mare m sur cuvnt rii puterea de convingere, i oratorului autoritatea. Iat principalele defecte ale exordiului, care trebuie evitate cu cea mai mare grij : s nu fie banal, comun, comutabil, lung, dep rtat de cauz , deplasat, contrar regulilor. Este banal, dac poate fi adaptat mai multor cauze i s convin fiec reia. Este comun exordiul care poate s se potriveasc att de bine cauzei acesteia, ca i celei opuse. Comutabil, dac , u or modificat, poate fi pronun at de c tre adversar de pe pozi ii contrare. Lung, dac , nc rcat cu prea multe vorbe sau idei, e prelungit mai mult dect trebuie. Dep rtat, cnd nu porne te din ns i cauza i nu se prinde de cuvntarea ca un membru de corpul s u. Deplasat, dac realizeaz altceva dect ceea ce cere genul cauzei, ca, de exemplu, dac l faci pe ascult tor doritor s afle, n timp ce cauza cere s -i c tigi bun voin a, sau dac folose ti un exordiu direct, atunci cnd situa ia pretinde un exordiu insinuant. Este contrar regulilor exordiul care nu realizeaz nimic din cele n vederea c rora se propun reguli de exordiu: adic acel exordiu care nu reu e te s -l fac pe auditor nici binevoitor, nici atent, nici capabil s n eleag sau, ceea ce e defectul cel mai grav, l face potrivnic cauzei. Dar despre exordiu s-a vorbit destul. XIX. Nara iunea este expunerea unor fapte reale sau considerate ca atare; ea este de trei feluri. Un fel de nara iune este aceea care cuprinde cauza n sine i ntreg temeiul dezbaterii; al doilea n care se interpune o digresiune n afara cauzei cu scopul de a nf i a fie un cap de acuzare, fie o situa ie asem n toare, fie pentru a face mai atr g toare sau spori importan a temei care se discut , f r a fi ns str in acestei teme; cel de al treilea fel de nara iune, neobi nuit n cauzele civile, se roste te i se scrie de pl cere i ca un exerci iu mult folositor. Aceast din urm nara iune e la rndul ei de dou feluri: una se ocup mai mult de fapte, cealalt de persoane. Aceea care const din expunerea unor fapte e de trei feluri: legenda, istoria, ipoteza. Legenda este istorisirea care cuprinde fapte nici reale, nici verosimile, precum: erpi uria i naripa i, prin i la jug.1
1

podoabe, fiindc de aici se na te b nuiala unei c ut ri i a unei str danii artificioase, lucru care

Se socote te c versul acesta apar ine tragediei Medeea a lui Ennius.

219

Istoria este o ntmplare ndep rtat de vremea noastr , ca de pild : Appius a declarat r zboi cartaginezilor. Ipoteza este un fapt imaginat, care s-ar fi putut totu i petrece, ca n povestirea lui Teren iu: Cnd fiul meu a dep it, Sosia, vrsta adolescen ei...2 Nara iunea care se ocup de persoane este de a a natur c n ea, odat cu faptele nsele, po i cunoa te i felul de a vorbi, i caracterul persoanelor, ca de exemplu: (Frate-meu) a venit deseori la mine, strigndu-mi n gura mare: Ce faci, Micio? De ce ni-l nenoroce ti pe b iat? De ce are iubite? De ce face chefuri? De ce-i dai de cheltuial la toate astea? l la i s se mbrace prea luxos; e ti prea nechibzuit. Dimpotriv , el este prea sever, mai mult dect e drept i cu judecat .3 Acest fel de nara iune trebuie s aib mult verv rezultat din varietatea situa iilor, din deosebirile ntre caractere, din severitate, blnde e, speran , team , b nuial , dorin , pref c torie, eroare, mil , schimbarea soartei, o nenorocire nea teptat , un prilej negndit de bucurie, un deznod mnt fericit. Dar aceste mijloace de a mpodobi nara iunea se vor ob ine din cele ce vom ar ta cnd vom vorbi despre elocu iune. Acum s ne ocup m cu nara iunea care cuprinde expunerea cauzei. XX. O asemenea nara iune trebuie s aib trei calit i: s fie concis , clar i

verosimil . Va fi concis dac va ncepe tocmai de unde trebuie i nu va porni de la obr ia lucrurilor; dac nu se vor relata am nuntele faptului despre care va fi de-ajuns s spui doar esen ialul (este deseori suficient s ar i ce s-a ntmplat f r s mai pomene ti pe larg i cum s-a ntmplat); dac nu ne vom ntinde povestind, dincolo de ce trebuie cunoscut; dac nu vom trece la fapte str ine temei noastre; dac vom vorbi n a a fel nct ceea ce nu s-a spus s se n eleag uneori din cele deja spuse; dac vom trece cu vederea nu numai ceea ce este potrivnic cauzei noastre, ci i ceea ce i este indiferent, i dac fiecare lucru va fi spus doar o singur dat ; dac nu va ncepe din nou de la ceea ce de-abia a fost spus. Mul i se las n ela i de ceea ce constituie doar aparen a conciziunii i sunt nem surat de lungi, tocmai atunci cnd socotesc c sunt conci i, silindu-se s spun pe scurt lucruri multe i nu s spun doar pu ine lucruri i nu mai multe dect este nevoie. ntr-adev r multora li se pare c se exprim pe scurt dac spun a a: Am ajuns acas . Am chemat un sclav. Mi-a r spuns. L-am ntrebat despre
2 3

Versul apar ine comediei Andria a lui Teren iu (actul I, scena 1, v.51). Din comedia Adelphi a aceluia i Teren iu (actul I, scena 1, v. 60 i urm toarele).

220

st pn . Mi-a spus c nu-i acas . De i n-ar fi putut spune attea lucruri mai pe scurt, totu i, fiindc ar fi putut spune doar: A spus c nu-i acas , devine lung prin mul imea am nuntelor. A adar i n acest fel de nara iune trebuie s ne ferim de aparen a conciziunii i s evit m nu numai mul imea faptelor inutile, ci i num rul prea mare al cuvintelor de prisos. Nara iunea va fi clar dac va fi expus faptul care s-a petrecut primul, dac se va respecta ordinea faptelor i momentelor, dac faptele vor fi povestite ntocmai cum se vor fi petrecut sau cum se va p rea c s-ar fi putut petrece. Trebuie s avem grij s nu exprim m nimic n neornduial sau nclcit; s nu ne abatem de la subiect, s nu relu m lucrurile de la cap t, s nu alerg m prea repede spre sfr it, s nu l s m deoparte nimic din ce intereseaz cauza; n general, trebuie s respect m i n acest fel de nara iune toate regulile referitoare la conciziune. C ci deseori lucrurile sunt pu in n elese mai curnd din pricina lungimii dect din aceea a neclarit ii nara iunii. Trebuie n acela i timp s ne folosim de expresii clare, dar despre aceasta voi vorbi cnd voi expune regulile elocu iunii. XXI. Nara iunea va fi verosimil dac ea va cuprinde fapte care se petrec obi nuit n realitate; dac vor fi redate exact caracterele persoanelor; dac se vor vedea bine cauzele faptelor; dac se va vedea c a fost cu putin s s vr easc ceea ce se poveste te; dac se va ar ta c momentul a fost prielnic, c a existat timp suficient i loc potrivit pentru s vr irea faptului povestit; dac fapta concord cu firea f pta ilor, cu mentalitatea mul imii i cu opinia ascult torilor. Pe lng aceasta, vom lua seama s nu introducem neap rat n cuvntare o nara iune, dac ea d uneaz sau dac nu e de folos; i tot astfel, dac nu e f cut la locul potrivit sau altfel dect pretinde cauza. Nara iunea d uneaz atunci cnd expunerea faptei nsa i d na tere unei puternice aversiuni, pe care va trebui s-o domole ti fie prin argumentare, fie prin pledoarie. n aceast situa ie va trebui s mpr tii, una cte una, p r ile faptei n ntreaga cuvntare i s aduci de ndat fiec reia din ele justificarea, ca s se afle pe dat leac r nii i s potole ti ntr-o clip , prin ap rarea ta, aversiunea ascult torilor. Nu e de nici un folos nara iunea atunci cnd, faptul fiind deja expus de c tre adversari, nu avem nici un interes s -l povestim din nou sau n alt chip; sau atunci cnd chestiunea este att de bine cunoscut de ascult tori, nct nu mai e cu nimic n interesul nostru s le-o nf i m sub alt form . n acest caz trebuie s renun m cu totul la nara iune. Nu este expus la locul potrivit atunci cnd nu este a ezat acolo unde cere cauza; despre aceasta ns ne vom ocupa atunci cnd vom vorbi despre dispozi iune, c ci este o problem care ine de dispozi iune. Nu se poveste te a a cum pretinde cauza, atunci cnd sau se expune luminos i str lucit tocmai ceea ce este spre folosul adversarului, sau cnd se nf i eaz confuz i neglijent ceea ce sprijin 221

propria cauz . De aceea, ca s se evite aceast gre eal , toate trebuiesc ntoarse spre folosul cauzei proprii, trecnd, n m sura n care-i cu putin , peste toate cele contrare, atingnd u or mprejur rile favorabile adversarului i povestind pe ndelete i limpede cele care vin n sprijinul nostru. Dar cred c am vorbit destul i despre nara iune; s trec acum la diviziune. XXII. O bun diviziune a celor ce ai de spus ntr-o cauz face ntregul discurs luminos i clar. Ea are dou p r i, amndou tinznd n m sur egal s fac l murit cauza i s fixeze tema dezbaterii. Una din cele dou p r i arat n ce privin e suntem de acord cu adversarii i ce avem de comb tut; ea fixeaz o anume idee care s re in aten ia ascult torului. Cealalt parte cuprinde o expunere pe scurt a celor care vor face obiectul cuvnt rii noastre; ea face ca ascult torul s - i ntip reasc ideile cu care, o dat expuse, s - i dea seama c se va ncheia cuvntarea noastr . Voi spune acum pe scurt cum trebuie folosit fiecare parte a diviziunii. Cea dinti, care nf i eaz n ce privin suntem de acord i unde nu suntem de acord cu adversarul, trebuie s fac s ncline n folosul cauzei proprii faptelor n care suntem de acord, de exemplu: Sunt de acord cu adversarii c mama a fost ucis de fiu. La fel de partea cealalt : Sunt de acord c Agamemnon a fost ucis de Clitemnestra4. n felul acesta fiecare a ar tat n ce privin era de acord i a inut n acela i timp seama i de interesul cauzei sale. obiectul Apoi trebuie nf i at n expunerea chestiunii de judecat ce anume formeaz

dezbaterii; cum s se afle aceasta, s-a spus mai nainte. Acea parte a diviziunii care cuprinde expunerea, n ordine, a ideilor din cuvntare trebuie s fie concis , cuprinz toare, sumar . Este concis , dac nu folose te nici un cuvnt mai mult dect cele strict necesare; ea este util aici, fiindc aten ia ascult torului trebuie st pnit prin faptele nsele i prin p r ile cauzei, nu prin vorbe i podoabe str ine. Este cuprinz toare, dac mbr i eaz toate ideile generale care intr n cauz de grav i despre care trebuie s se vorbeasc . n aceast diviziune trebuie s avem grij ca nu cumva s l s m deoparte vreo idee general , sau, ceea ce constituie o gre eal deosebit i nepl cut , s o introducem dup aceea n afara diviziunii. Este sumar diviziunea, dac ea stabile te ideile generale, dar nu le leag apoi la un loc cu ideile secundare.

4 Judecata lui Oreste care constituie subiectul tragediei Eumenidele a lui Eschil era o tem curent n colile de retoric din Antichitate; Avea sau nu Oreste dreptul s - i ucid mama?

222

Marcus Fabius QUINTILIANUS, Despre perora ie, n ARTA ORATORIC (lat. 95-96 d. Ch.), vol. II, Ed. Minerva (Biblioteca pentru to i

nr. 793), Bucure ti, 1974, p.128-138

Despre perora ie 1 Urma s vorbesc despre perora ie (peroratio), pe care unii o numesc

ncoronare (cumulus), al ii concluzie1(conclusio). Ea prezint un dublu aspect, dup cum se refer la fapte sau la sentimente. Reluarea i gruparea faptelor, numit de unii latini enumeratio (enumerare), remprosp teaz memoria judec torului, i pune naintea ochilor dintr-o dat ntreaga cauz 2 i, chiar dac elementele acesteia, izolate, au produs un efect mediocru, prin

masa lor devin acum puternice. Tot ce relu m n perora ie trebuie expus ct mai pe scurt i cum reiese din termenul grecesc trebuie parcurse n grab numai punctele principale. C ci de vom z bovi, nu va mai fi o enumerare, ci un fel de al doilea discurs. ns ceea ce consider m c trebuie enumerat trebuie expus cu oarecare for , eviden iat prin sentin e, i, n orice caz, variat cu ajutorul figurilor de stil. Altfel, nimic nu displace mai mult dect o repetare seac , deoarece face impresia c nu ai ncredere n inerea de minte a judec torilor.

Procedeele folosite n perora ie sunt nenum rate. Cicero, adresndu-se lui Verres, spune foarte bine: Dac tat l t u nsu i ar judeca, ce ar spune cnd aceste fapte ar fi dovedite?2, i dup aceasta introduce imediat enumerarea. n alt parte3, acela i orator, vorbind mpotriva aceluia i acuzat, folosind invocarea, enumer templele jefuite de el, pretorul. Se poate, de asemenea, s ne ntreb m dac nu cumva am omis vreun punct, ce vor r spunde cut rui sau cut rui argument

adversarii, sau ce poate spera acuzatorul dup ce toate acuza iile i-au fost respinse. Dar efectul cel mai mare l vom ob ine dac avem norocul s scoatem vreun argument i din vorbirea adversarului. De pild , dac po i zice: A omis ns aceast parte a cauzei sau: A preferat s ne fac odio i sau: A g sit refugiu n rug min i

1 2

Termenul conclusio l ntlnim n Ad. Her., 2, 30, 47 i Inv., 1, 52, 98. Verr., 5, 52, 136. 3 Ibid., 5, 72.

223

i bine a f cut, deoarece tia cutare sau cutare mprejurare. Dar nu trebuie s enumer m fiecare procedeu aparte, pentru ca s nu se cread c cele spuse aici sunt singurele, deoarece prilejurile de a alege ni le ofer cauza ns i, sau cuvintele

adversarilor, i chiar mprejur ri neprev zute. Nu trebuie s ne rezum m la repetarea celor ce am spus. Trebuie s pretindem ca adversarul s r spund la unele puncte, ns numai dac ne r mne timp i pentru replic i dac punctele noastre sunt de a a natur nct nu pot fi comb tute. C ci a provoca replici care apoi s nt reasc pozi ia adversarului nu nseamn a-l ataca, ci a-l ndruma.

Acest singur gen de perora ie a fost admis de cei mai mul i dintre autorii atici i aproape de to i filozofii care au scris despre arta oratoric . Aticii au gndit astfel, cred, fiindc n Atena se interzicea oratorului, chiar prin glasul crainicului, s fac apel la sentimente. De filosofi m mir mai pu in, deoarece pentru ei a fi emo ionat este un viciu. n consecin , ei consider lipsit de bune inten ii pe cel care ndep rteaz n felul acesta pe judec tor de adev r, precum i c este nedemn pentru un om corect utilizarea acestor vicii. Totu i vor recunoa te c afectele sunt

necesare cnd adev rul, dreptatea i interesul comun nu pot triumfa ntr-alt chip. De altfel, to i au c zut de acord asupra acestui punct, anume c chiar n celelalte p r i ale discursului, de cumva cauza este complicat i sus inut prin mai multe argumente, se poate face uz adeseori cu folos de perora ie. Dimpotriv , nimeni nu se va mai ndoi c exist multe procese scurte i simple, n care nu e necesar nic ieri. Aceast specie de perora ie poate fi deopotriv folosit de acuzator i de ap r tor.

Ambii fac apel la sentimente, dar fiecare la sentimente diferite: ap r torul apeleaz mai adesea la ele i cu mai mare for ; c ci acuzatorul trebuie s i acuzatorul mi c ndrjeasc pe judec tori, iar ap r torul s -i nduplece. ns

uneori pn la lacrimi, cnd strne te comp timire pentru cine cere r zbunare; dar i acuzatul se plnge uneori mai cu t rie de nedreptatea calomniei sau a conspira iei. A adar este foarte potrivit s distingem aceste roluri care, n general, sunt, dup cum am spus4, 10 asem n toare celor din exordiu, dar mai nengr dite i mai ample. ntr-adev r, la nceputul discursului c ut m mai cu rezerv atragerea judec torilor, deoarece e de ajuns s ne accepte, c ci avem tot discursul n fa a noastr . Dimpotriv , de perora ie

4, 1, 27 i 28

224

11

depinde dispozi ia sufleteasc pe care o va avea judec torul cnd trece s delibereze. Noi nu mai avem nimic de spus i nici argumente de rezerv . A adar exist un interes egal al ambelor p r i s - i atrag bun voin a judec torului, s -l ndep rteze de adversar sau s strneasc pasiuni sau s le domoleasc . De fapt, se poate da, n rezumat urm torul percept ambelor p r i: oratorul s scoat n relief tot ce d valoare cauzei pe care o sus ine; dup ce a v zut ce anume fapte produc sau ar putea produce impopularitate sau favoare, ur sau sil , s spun ceea ce l-ar impresiona mai mult pe el nsu i n cazul cnd el ar fi judec torul. Dar e mai sigur s se ia n considerare punctele pe rnd.

12

Cnd am expus preceptele exordiului am ar tat5 ce anume face agreabil pe acuzator. Dar unele indica ii date acolo trebuie completate n perora ie, dup cum procesul a fost intentat mpotriva unui om violent, impopular i periculos, dup cum

13

condamnarea acuzatului ar constitui un punct de glorie pentru judec tori, iar eventuala lui achitare ar constitui o ru ine. Minunat s-a exprimat Calvus mpotriva lui Vatinius: C a c lcat legea electoral , o ti i cu to ii, i to i tiu c voi cunoa te i acest fapt. Cicero, de asemenea, vorbind mpotriva lui Verres6, spune c ns i reaua reputa ie a justi iei poate fi ndreptat prin condamnarea acuzatului aceasta constituie unul din procedeele amintite mai sus. Teama ns i, dac trebuie folosit pentru atingerea aceluia i scop7, joac aici un rol mai important dect n exordiu. n alt carte8 mi-am expus p rerea mea asupra acestui sentiment.

14

n perora ie se poate, de asemenea, strni mai n voie revolta i mnia. Influen a de care se bucur acuzatul provoac revolt n sufletul judec torului; necinstea sau o atitudine jignitoare, aerul arogant i dispre uitor ori siguran a de sine treze te ur judec torului. Astfel de sentimente se nasc nu numai dintr-o fapt sau dintr-o vorb , ci chiar din expresia fe ei, a atitudinii sau a nf i rii. Ca tn r, am apreciat drept admirabil exprimarea acuzatorului lui Cossutianus Capito; e adev rat c s-a exprimat n grece te, dar sensul este: Teama de Cezar te face s ro e ti.

15

Totu i, pentru acuzator, cel mai puternic mijloc de a impresiona pe judec tor const n a prezenta fapta de care nvinuie te pe cineva ct mai ngrozitoare sau, dup

5 6

4, 1, 5 i urm. Verr., 1, 15, 43. 7 De a- i atrage pe judec tor. 8 4, 1, 20 i 21.

225

cum este cazul, ct mai demn de comp timire. Oroarea cre te cnd nu se scap din vedere urm toarele considerente: Ce s-a f ptuit? Cine a s vr it? mpotriva cui? Cu ce inten ie? n ce moment? n ce loc? n ce fel? Toate aceste mprejur ri pot fi tratate n 16 nenum rate chipuri. Dac ne plngem, de pild , c cineva a fost b tut, trebuie s vorbim n primul rnd despre fapta n sine. Apoi, dac victima este un b trn, un copil, un magistrat, un om respectat, dac a adus mari servicii statului; dac a fost lovit de un om josnic i dispre uit sau, dimpotriv , de un om cu vaz , sau de cineva de la care nu te po i a tepta; dac , din ntmplare, s-a petrecut n zi de s rb toare sau 17 cnd tribunalele judecau tocmai astfel de fapte; dac s-a ntmplat n timp de grea cump n pentru cetate. Dac fapta s-a petrecut n teatru, n templu, ntr-o adunare devine mai detestabil . De asemenea dac nu din gre eal i nici din mnie sau, chiar dac s-a comis din mnie, aceasta era nejustificat , pentru c victima inuse partea tat lui s u, pentru c el nu f cuse altceva dect s r spund , sau fiindc i era rival la demnit i sau dac face impresia c inten iona s fac mai mult dect a f cut. Modul n care s-a comis fapta o face i mai detestabil : dac , de pild , a fost grav r nit sau a fost ultragiat. Astfel Demostene9 caut s trezeasc ura mpotriva lui 18 Midias, insistnd asupra p r ii lovite, asupra fizionomiei i atitudinii celui care a lovit. E vorba de un omor: ndeosebi n perora ie intereseaz dac a fost ucis cu arm , cu foc sau cu otrav ; dac printr-o singur ran sau mai multe; dac moartea a fost imediat sau dup chinuri ndelungate. Adeseori acuzatorul apeleaz 19 i la mil , cnd deplnge nenorocirea aceluia

care cere r zbunare, sau p r sirea n care au r mas copiii ori p rin ii acestuia. ns i prezentarea situa iei viitoare mi c pe judec tori: ce-i a teapt pe aceia care s-au plns de violentare sau injurie, dac nu li se face dreptate? Trebuie s fug din

20

cetate, s - i p r seasc bunurile sau s ndure orice le va face du manul? Dar mai adeseori rolul acuzatorului este s previn pe judec tori mpotriva comp timirii la care acuzatul poate va face apel, i s -i determine s judece cu fermitate. Tot aici este cazul s fie prentmpinat ceea ce credem noi c adversarul va spune sau va face. C ci aceasta poate face pe judec tori mai aten i n ce prive te respectarea ndatoririi lor fa de con tiin i s scad astfel creditul pe care judec torul l-ar acorda replicilor

mpotriva lui Midias, 72.

226

ap r torului, fiindc cele spuse o dat de acuzator, chiar dac sunt reluate de acuzat, nu mai sunt noi. n felul acesta Messala, plednd mpotriva Ofiliei, previne pe Servius Suplicius amintindu-i pericolul n care se g sesc to i cei care au semnat, cum a f cut i ap r torul nsu i. De asemenea, Eschine a anun at10 ce fel de ap rare va folosi Demostene. Uneori judec torii n i i trebuie ndruma i ce r spunsuri au de dat celor ce-i ntreab ; aceasta constituie un fel de recapitulare. 21 Pe acuzat l recomand rangul, marile lui merite, r nile primite n r zboi, originea-i nobil 22 i faptele de glorie ale str mo ilor. De acest mijloc s-au folosit pe

ntrecute Cicero i Asinius, ultimul ap rnd pe Scaurus tat l, primul pe Scaurus fiul. l recomand i cauza procesului, dac pare c s vr irea unei fapte oneste, n special dictate de bun tate, umanitate sau mil , i-au creat du m nii: ntr-adev r, pare

23

c e mai just s ceri de la judec tor sentimentele pe care le-ai dovedit fa

de al ii. se

Aici trebuie pus nainte interesul statului, prestigiul judec torilor, opinia posterit ii. Dar efectul cel mai puternic l ob ine mila care l sile te pe judec tor s nduplece, s manifeste prin lacrimi chiar tulburarea sufletului s u. Acest sentiment se va na te din relatarea suferin elor trecute ale acuzatului, din cele prezente, sau din ce are de p timit dac va fi condamnat. Aceste impresii devin de dou ori mai puternice, dac ar t m din ce situa ie cade i n ce situa ie ajunge nvinuitul. Sub acest aspect 24 impresioneaz vrsta, sexul, cei dragi, adic copiii, p rin ii sau rudele. Toate aceste mijloace pot fi tratate n chip diferit. Uneori, nsu i avocatul ap r rii ndepline te aceste roluri. De pild , Cicero n ap rarea pe care o face pentru Milo spune: O, s rman de mine! O, nefericitul de tine! Tu, Milo, prin ace ti oameni m-ai putut rechema n patrie; eu nu voi fi n stare s te re in n patrie prin aceia i oameni?11 25 Acest mijloc va fi cu att mai eficace, dac a a cum e cazul de fa , rug min ile nu sunt utile acuzatului. C ci cine ar fi suportat s l vad pe Milo implornd salvarea capului s u cnd el recunoa te c a ucis un om nobil i c l-a ucis fiindc a a trebuia s fac ? Iat de ce Cicero a c utat s c tige bun voin a fa de Milo evocnd m re ia lui sufleteasc i s-a substituit lui Milo pentru rolul s u patetic.

10 11

Contra lui Ctesifon, 207 i urm. Mil., 37, 102.

227

Aici sunt deosebit de utile prosopopeile12, adic

vorbirea imaginar

pronun at de alt persoan ; de pild , aceea pe care avocatul o atribuie clientului. Faptele, chiar prezentate simplu, mi c sufletul; ns cnd simul m c vorbesc n i i 26 interesa ii, persoana lor face s creasc emo ia. ntr-adev r, judec torii au

impresia c ascult nu oameni care plng nenorociri str ine de ei, ci c iau contact direct cu sentimentul i glasul nenoroci ilor. Dac simpla lor vedere i mi c pn la lacrimi, mai mult treze te mil cnd vorbesc ei n i i. Dar, ntr-o oarecare m sur , impresioneaz i mai puternic cnd sunt spuse ca i cnd ar fi pronun ate de glasul lor. ntocmai ca la actori: aceea i voce i aceea i pronun are are sub 27 masc o mai mare putere de a impresiona. De aceea, acela i Cicero, de i nu pune rug min i n gura lui Milo i prefer s recomande m re ia sufletului lui, i-a atribuit totu i cuvinte, accente patetice care sunt binevenite i pentru un om curajos: O, munca mea zadarnic njghebat ! O, speran spulberate!
13

n el toare! O, planurile mele

Niciodat , totu i, nduio area nu trebuie s dureze ndelung; i nu f r motiv 28 s-a spus c nimic nu se usuc mai u or dect lacrimile. C ci, de vreme ce timpul alin chiar durerile adev rate, de bun seam se terge mai repede imaginea pl smuit numai de vorbirea noastr . Dac st ruim n ea, auditoriul obose te, i recap t 29 lini tea i din puternica stare emotiv care l-a cuprins revine la gndirea lui natural . A adar, s nu l s m s se r ceasc ceea ce am realizat ci, dup ce am dus sentimentul la culme, s trecem la alinare. S nu sper m c cineva o s deplng ndelung nenorocirile cuiva. Tocmai de aceea, i n alte p r i, dar aici n deosebi, discursul trebuie s mearg crescnd, fiindc tot ce nu adaug nimic la ceea ce preced pare c i aduce tirbire i sentimentul care descre te se stinge u or.

12 13

Despre prosopopei, cf. Cic., Inv., 1, 99. Mil., 34, 94; i Cicero sf tuie te s se strneasc mila cf. De or., 2, 125 ; Or., 131.

228

Simeon MARCOVICI, Despre digresii, n Curs de retoric (1834), n C R I ROMNE TI DE ART ORATORIC (edi ie, prefa i note de Mircea

Frnculescu), Ed. Minerva, Seria Restitutio, Bucure ti, 1990, p.73-74.

Despre digresii /.../ 88 Aici este locul s vorbim i pentru digresii.1 Sub aceast numire se n elege ni te buc i ale cuvnt rii sau a verice altei mai ntinse compuneri, n care se trateaz lucruri ce se par a nu avea legare cu sujetul, dar care merg cu chip piezi spre scoposul cel adev rat al oratorului. Mai n toate c r ile i ora ii de oarecare ntindere se afl asemenea buc i care n poezie se numesc episoduri, i sunt nu numai de podoab , ci i neap rate; digresiile au izvort din u urin a, din nestatornicia i din curiozitatea duhului omenesc. O compunere care ar merge spre sfr itul s u prin drumul cel mai drept i grabnic ajunge de multe ori a fi monoton neclintit i ostenitoare; cititorul, ntocmai ca c l torul, dore te felurimea, ca s i ie curiozitatea i luarea aminte. Digresiile aduse cu iscusin i me te ugire

mputerniceaz foarte mult cuvntarea. Urm toarele reguli vor sluji de temei despre a lor ntrebuin are. 1-i. Degresiile s fie rare i bine cump nite, c ci de vor fi dese ostenesc luarea-aminte a ascult torilor, n loc de a-i aduce pl cere i i fac s piarz irul cuvnt rii.

2-lea. S se nf i eze de sine i i s izvorasc din sujet, att de fire te, nct s se par c sunt o parte nedesp r it a cuvnt rii. 3-lea. S fie puse la locul cel mai potrivit al cuvnt rii. Romanii nu voiesc s scrie ntre cet enii lor pe poetul Arhias; Ciceron, ca s nduplice pe concet enii s i a h r zi unui asemenea b rbat drepturile cet eni[i]ei romane, face urm toarea laud a folosului nv i, printr-aceast me te ugit digresie, izbute te la scoposul s u. i chiar de am c uta, zice, pl cerea n nv cinstit tur , n-am putea afla o petrecere mai tura este nflorirea turii

i mai vrednic de un om cu cre tere bun ; celelalte desf t ri nu sunt nici pentru toate

vremile, nici pentru toate vrstile, nici pentru toate locurile; dar nv

tinere ilor, mngierea b trne ilor, podoaba fericirei i sprijinirea n nenorociri...; i, chiar de
1 Cf. Cicero, De Inventione, I, 51, 97; De Oratore, II, 19, 80; II, 77, 312; II, 78, 319; Quintilian, Arta oratoric , IV, 3, 1 i urm. IX, 2, 55-56.

229

nu am putea s ne n l m pn la dnsa ar trebui s o cinstim i s o pre uim n persoana celorlal i...; cum, dar, vom putea noi s nu h r zim cet enia lui Arhias, care aduce atta cinste i folos patriii?2 Vom ad oga despre digresii c oratorul trebuie s le prevaz n planul s u i s le nchipuiasc din vreme, ca s le a eze dup ornduial i s le tracteze dup cuviin ./.../

Pro Arhia poeta, VII, 16; VIII, 17; IX, 19.

230

Titu MAIORESCU, Oratori, retori, limbu i (1902), n CRITICE, vol. II, Ed. pentru Literatur , Bucure ti, 1967, p. 393-431

Oratori, retori, limbu i O anecdot de pe vremea lui Pitt, citat de G. Cornewall Lewis n Istoria

guvernamental a Angliei, 1770-1830, vorbe te de o conversa ie asupra calit ii celei mai necesare pentru un prim-ministru. E elocven a, zice unul; ba sunt cuno tin ele, sus ine altul; ba munca i srguin a, spune al treilea; ba nu, ntmpin Pitt, este r bdarea. Oricare din aceste p reri ar fi cea adev rat ( i probabil c dup mprejur ri toate pot fi aplicabile, iar luate ca regul general nici una), partea cea interesant a caracteristicei anecdote este faptul c n Anglia a putut trece prin mintea unui om politic serios s fac din talentul oratoriu prima calitate a unui ef de guvern. i ne-am adus aminte de articolul d-lui Mehedin i, Politica de vorbe, din num rul nti al Revistei romne, unde se zice c toate partidele noastre au f cut gre eala de a judeca pre ul omului politic n primul rnd dup darul de a vorbi, i ne-am adus aminte i de gre ala analoag , n urma c reia republicanii francezi de la 1848 au ales pe oratorul-poet Lamartine membru al guvernului i republicanii spanioli de la 1873, pe oratorul-istoric Emilio Castelar prezident i dictator, r mind ca rezultat final o amar decep ie de la amndoi. Cu toate aceste, pentru omul politic al unui stat constitu ional darul de a vorbi este n orce caz o nsu ire de mare nsemn tate, i g sind, de altminteri, articolul d-lui Mehedin i foarte cuminte i opinia d-sale c dac vorba curge, aceasta nu e un semn de real valoare cu des vr ite ntemeiat , credem totu c acea curgere de vorb merit s fie tratat real a oratorului. E un adev r banal dac zicem c pentru regimul nostru parlamentar, mai ales dup demonetizarea presei, vorbirea ntr-o adunare public a r mas cel mai puternic mijloc de manifestare a ideilor politice; dar e poate mai pu in banal dac ad og m c asemenea vorbire poate deveni totodat literarice te un element de dezvoltare a limbei, contribuind la mbog irea i clarificare n elesului cuvintelor. ndeosebi trebuie notat efectul ce un cuvnt potrivit, rostit la momentul potrivit, l produce n opinia public , nlesnindu-i priceperea situa iilor politice mai complicate, uneori chiar n contra inten iei oratorului. Cine nu- i aduce aminte de sacul cu gr un e al lui Manolache Kostaki ca simbol al influen ei guvernului n 231 i din alt punct de vedere, d.e. n raportul ei cu obiectul discu iei, abstrac ie f cnd de valoarea

alegeri, sau de vicleimu cu craii de la r s rit ai lui Kog lniceanu, pentru a semnala defilarea junilor deputa i liberali naintea lui Ioan Br tianu la 1884, sau de porto-franco portofoliu al lui Alexandru Lahovari, de regele i doroban ul d-lui Petre Carp, de colectivitatea d-lui Eugeniu St tescu. La congresul conservator din iunie 1902 vorba d-lui Delavrancea despre revizuirea con tiin ei na ionale a sc p rat n min ile auditoriului i s-a l it n ara ntreag . Ce alt mijloc ar fi produs acela rezultat de iu eal a priceperii i a r spndirii? Credem dar c nu e de prisos s ne ocup m de discursurile politice din ara noastr , fie i numai dup m sura conformit ii lor cu o cerin ns semnul unui mare progres al opiniei publice. n adev r, dac ncerc m s ne d m seama de arta oratoriei la noi, a a cum s-a dezvoltat de la noua constitu ie din 1866 ncoace, trebuie s deosebim n manifestarea ei, i mai ales n judecata publicului asupra ei, trei faze pe care le-am putea data cu oarecare aproxima ie astfel: de la 1866 la 1884, de la 1884 la 1899, i de la 1899 ncoace. Numai n limitele acestor 36 de ani suntem ndrept i i s vorbim din propria noastr experien . Pe oratorii imediat anteriori, pe Barbu Catargi n ara Romneasc i pe Anastasie Panu n Moldova i-am v zut, dar nu i-am auzit; necum s fi auzit pe vreunul din m dularele care luau parte n obi nuita Ob teasc Adunare, la trata ia i debata ia articolelor de legi i la ntruparea lor, cum se exprima procesul-verbal sau jurnalul sean elor pe atunci. (Vezi Analele Parlam, vol. XII, partea 2, pag.11) neap rat a vie ei publice, i o facem cu att mai mult n urma articolului d-lui Mehedin i cu ct judecata exprimat acolo este ea

I n epoca dinti a oratoriei parlamentare romne, epoc pe care am datat-o de la Constituanta din 1866 pn la Camerile revizioniste din 1884, darul vorbirii se pre uie te oarecum n sine nsu , i de mari oratori trec cei ce vorbesc mai lung, mai sonor, de omnibus rebus i cu cea mai felurit i nflorit frazeologie. Ce e drept, i adev ra ii oratori i lupt tori parlamentari, cum au fost Mihail Kog lniceanu i Alexandru Lahovari Kog lniceanu, orator politic n toat puterea cuvntului, Lahovari, mai mult un temperament politic nzestrat cu o elocven impulsiv se num rau de public printre oratorii de frunte. Se num ra i Manolache Kostaki, om de o cultur care pe atunci trecea de serioas , dar ast zi ar p rea superficial , distins ca orator prin u urin a improviz rii i mai ales prin a a-numitele cuvinte de spirit. 232

ns al turi de ei erau cita i, asculta i i pre ui i Nicolae Blaramberg, Gheorghe Br tianu i, mai presus de to i, d. Nicolae Ionescu, despre care r posatul ministru liberal Dimitrie Gusti n Ritorica sa (Ia i, 1875, pag. 294), rezumnd opinia lumii de atunci, scrie urm toarele: Aceast siren a cuvntului, acest orator prin excelen e oratorul opozi iunii parlamentare, este principele elocven ei romne i se nume te Nicolae Ionescu. Dac este s supunem ast zi acea judecat asupra d-lor G. Br tianu, N. Blaramberg i N. Ionescu unei revizuiri (vorba d-lui Delavrancea) i prin chiar aceasta s probe de elocven cercet m progresul realizat n opinia public de atunci ncoace, se cuvine s aducem mai nti cteva din discursurile acelor vechi celebrit i i apoi s stabilim gradele n i coboar termometrul valorilor, oarecum treptele pe care judecata publicului nostru urc

oamenii s i politici; cu alte cuvinte, s ne n elegem asupra termenilor orator, retor i limbut. ncepem cu d. Gheorghe Br tianu colegii din Camerele de pe la 1870-1876 i ziceau Giorgio, pe italiene te unul dintre oratorii numi i kilometrici, cari i m soar n i i valoarea discursului dup lungime. Mic de statur , ca mul i dintre Br tieni, mbr cat pururea n negru, i cu p rul negru, i cu ni te ochi tot negri, a c ror lumin sclipea nelini tit, ca flac ra b tut de vnt, Giorgio Br tianu i inea discursurile dup regulele lui Quintilian cu exordium, narratio, propositio, probatio, refutatio, peroratio, i la glasul s u puternic se ad oga o frazeologie bogat i cea mai solemn gesticulare, parc ar fi rostit o predic de pe amvon. Avnd obiceiul de a trage tabac, avea i batiste mari de m tase ro ie, i cnd i desf ura un asemenea drapel n mijlocul discursului, era un lucru tiut c de acum avea s renceap vorbirea cu puteri mprosp tate. /.../ Cu totul alta era nf i area lui Nicolae Blaramberg. nalt la trup, cu spinarea ncovoiat , cu hainele prea largi ale omului prea sub ire, cu p rul r sfirat n pu ine uvi e, cu ochii n fundul capului, cu o barb rar care ncadra neregulat o fa ng lbenit , Nicolae Blaramberg n rela iile sale cu colegii din Camer se ar ta mai nti de toate de o polite e exagerat n limbagiul s u fran uzit el ar fi numit-o obsequioas i sub ea se ascundea permanenta iritare a unei ambi ii nem rginite i ura mpotriva tuturor oamenilor politici care se ridicase deasupra lui. Printr-o mp rechere nefireasc voia s mbine aparen a cavalerismului medieval cu iluzia unui catonism antic, iluzie ce o producea atitudinea sa antidinastic , pe atunci cu att mai ieftin cu ct era mai lipsit de orce pericol pentru el. Adnca sa nemul umire c uta s i-o mngie ntructva cu laurii unei elocven e distinse, i distinc ia o vedea anume n dou note care au r mas caracteristice pentru discursurile sale: n adoptarea direct a idiotismelor franceze, ca i cnd limba curat romneasc n-ar fi fost 233

destoinic

exprime concep iile oratorului, i n citarea celor mai felurite izvoare i

autorit i str ine drept dovada unei ntinse erudi iuni. Blaramberg a fost cel din urm reprezentant al acelor deputa i, acum din fericire disp ru i, cari veneau n Camer (ca i advoca ii ncep tori la tribunale) cu numeroase volume de autori i voiau s dea cuvintelor lor o deosebit greutate prin citarea ct mai multor pasage din diferi i scriitori str ini, a c ror p rere ns nu proba niciodat nimic, fiindc era scoas din leg tur i se aplica la mprejur ri nepotrivite. /.../

ns nici Nicolae Blaramberg, nici Gheorghe Br tianu nu reprezentau chintesen a artei oratoriei dup gustul publicului de la 1866 la 1884; adev ratul ei reprezentant era d. Nicolae Ionescu, i avea dreptate Ritorica lui Gusti s -l numeasc principele elocven ei romne de atunci. Pe d. Nicolae Ionescu nu e de trebuin mijlocul nostru i e plin de via s -l descriem, c ci, din nenorocire, se afl n

( 1905). Dar se impune s ne ocup m de discursurile sale

cu att mai mult cu ct ele dau tinerei genera ii de ast zi o enigm de dezlegat. Nu doar c ar fi enigmatic favoarea de care s-a bucurat oratorul din punctul de vedere al elocven ei n sine. D. Nicolae Ionescu era nzestrat n gradul cel mai mare cu darul vorbirii: tia s vorbeasc i-i pl cea s vorbeasc . Glasul s u era din cele mai melodioase, gama ntreag a i adeseori cu m iestrie armonizat . Cum se n tea o discu ie, modula iunilor i sta la dispozi ie, cuvintele curgeau din bel ugul unui izvor nesfr it, fraza era totdeauna stilistic corect omul se sim ea n elementul lui, i s lta n vorb ca pe tele n ap ; avea i curajul de a se amestea n toate, i mai ales n chestii personale, i puterea fizic de a o duce nainte f r nici o oboseal . P n aici toate sunt fire ti. Unde ncepe enigma este cnd vreai s - i dai seama de n elesul discursurilor sale, cnd afli c d. Nicolae Ionescu a trecut mult vreme de om politic serios i c n acea prim epoc vorba sa n Parlament era ascultat pentru interesul discu iei, cu gndul de a- i g si argumente valabile pentru sau contra unei idei. Cine ncearc ast zi s citeasc dezbaterile corpurilor legiuitoare din acest punct de vedere r mne nu numai dezam git, ci de-a dreptul uimit: nici un discurs al d-lui Nicolae Ionescu, dar absolut nici unul, nu arat consecven vreo a cuget rii, nici unul nu cuprinde vreun ra ionament admisibil, nici unul nu este

menit s dovedeasc ceva, nimeni nu poate ti la nceputul vorbirii la ce concluzie va ajunge sfr itul, nici oratorul nsu ; c ci acesta este ostensibil st pnit de cea mai capri ioas mobilitate a impresiilor; un aplaus, o ntrerupere i abate gndul spre alte obiecte, i discursul,

234

apucat ntr-o direc ie, continu de regul n direc ia opus explic e totdeauna gata s vorbeasc

i sfr e te r t cit. De aci se

i mul imea i lungimea discursurilor lui Nicolae Ionescu: cine se joac de-a cuvintele i nu vrea i nu tie s sfr easc ./.../

II Dac exemplele de elocven citate n capitolul precedent au produs asupra cetitorilor

impresia de veselie pe care am avut-o i noi, dovada despre schimbarea judec ii n privin a oratoriei noastre politice este prin chiar aceasta f cut . Declama ia goal a lui Giorgio Br tianu, erudi ia citatelor lui Nicolae Blaramberg i confuzia ideilor d-lui Nicolae Ionescu, cari toate mpreun n-au mpiedicat publicul din epoca de la 1866 la 1884 s considere pe autorii lor drept celebrit i parlamentare, sunt ast zi socotite dup cum merit i nu mai pot figura dect ca ni te semne de r t cire a gustului i a judec ii. Pe atunci acei trei deputa i au putut trece drept oratori, ast zi ei nu trec dect de retori, dup defini ia dic ionarului fran ezo-romnesc al lui Poenar, Aaron i Hill de la 1841: Retor se zice spre r u de acela a c ruia toat elocuen a st ntr-un stil pref cut, ngmfat i declamatoriu, de vreme ce pe orator l define te spre bine: Acela care compune i pronun cuvinte de elocuen . Vorba orator n accep iunea ei general este un neologism: dic ionarul academic Laurian Massim l nsemneaz cu stelu (*) cuvintele importante dup 1830; dic ionarul de la Buda din 1825, cu tot latinismul exagerat al etimologiilor lui, nu-l are de loc, ci are numai ritor, ntrodus fire te o dat cu influen a culturii grece ti, cam pe la 1700, precum se i g se te n Istoria ieroglific a lui Dimitrie Cantemir de la 1704, pe cnd Nicolae Costin, cu 13 ani mai n vrst dect Cantemir, pomenind undeva de i ero, l perifrazeaz acela domnul voroavei rmlene ti (Predoslovia la Cartea pentru desc lecatul dinti). Cu grecescul ritor s-a ntmplat ns ceea ce s-a ntmplat cu slavonescul jupn, care din naltul s u rang social de odinioar s-a cobort la crciumarul evreu. i ritorul, sau cu actuala pronun are francezo-latin retorul, s-a cobort n termometrul valorilor, i din orator ce era mai nainte a ajuns la defini ia dic ionarului de la 1841, apropiindu-se astfel de familiarul guraliv sau limbut. Att oratorul, ct i retorul i limbutul au darul vorbirii; dar oratorul vorbe te pentru a spune ceva, retorul pentru a se auzi vorbind, limbutul pentru a vorbi. Motivul oratorului este precizarea unei situa ii publice, afirmarea sau combaterea unei idei, convingerea unui auditor; mobilul retorului este dorin a de a trece de orator sau ngmfarea erudi iei, sau ncntarea de 235

sonoritatea proprielor sale cuvinte; pornirea limbutului este de a se amesteca i el n vorb oriunde i orcum. Pe orator l st pne te scopul, pe retor de ert ciunea, pe guraliv mnc rimea de limb . De aceea oratorul poate avea o valoare permanent , retorul numai una trec toare, limbutul nici una. /.../ Experien a a fost amar , i pu ini oameni vor fi r mas n Romnia cari s nu fi suferit direct sau indirect de nepilduita criz . Dar i efectul experien ei asupra cugetelor genera iei n care s-a ntmplat sper m c va fi pentru un ir de ani din cele mai salutare. Judecata publicului s-a rectificat ntructva: retorica politicianilor superficiali ntmpin mai mult mpotrivire; cererea unei conduceri a statului din partea oamenilor competen i i ncerca i devine mai sim it , i toat manifestarea politic va fi de acum nainte ceva mai riguros examinat n prevederea rezultatelor practice. Via a noastr constitu ional ncepe n sfr it s fie serioas ; s-a de teptat n elegerea c nd r tul programelor i discursurilor politice se ascunde o viitoare ndreptare sau o viitoare suferin legiuitoare se traduc uneori n fapte care alc tuiesc ns i c vorbele rostite n Corpurile istoria rei.

Dup aceast nou m sur se judec acum i oratoria: discursul nu mai are trecere dect n m sura competin ii i autorit ii celui ce-l pronun ; mbel ugatele nfloriri literare, afirm rile nemotivate, necum frazele n irate f r rost nu mai pot ntmpina vechea favoare, poate nici vechea indulgen . i astfel noi, publicul, am ajuns s sim im mai exact deosebirea valorilor

parlamentare: ascult m pe oratori, surdem la retori i rdem de limbu i.

236

G. C LINESCU, Oratoria i cerebralitatea (1943/1944), n APROAPE DE ELADA, Colec ia Capricorn, Bucure ti, 1985, p.23-32. Reed. n SEMNE DE VIA Oratoria i cerebralitatea ntr-un articol polemic, plin de spirit, Oratori, retori i limbu i, Maiorescu a f cut, precum se tie, o demarca ie neted ntre oratorie, ca art de a spune ceva, i retoric i limbu ie, ca simple be ii de cuvinte. Criticul aplica i aici cunoscuta teorie a raportului ntre fond i form , admi nd c oratoria exist ca art numai n m sura n care exprim un fond. Nici vorb s t g duim valoarea articolului lui Maiorescu sau adev rul observa iilor lui sub unghi practic. Dar, teoretic, Maiorescu gre e te. Oricine prive te cu aten ie problema, este nevoit s constate c un adev rat orator cade n mod necesar n retoric i c retorica nu-i altceva dect o limbu ie. S-ar putea n elege c neg m existen a oratoriei, dar nu neg m dect oratoria conceput ca me te ug de a exprima frumos un con inut interesant n sine, tot astfel cum refuz m s vedem n poezie arta de a mbr ca n imagini adev rul. Oratoria exist , ca i poezia pur , ca un exerci iu de sonuri goale. Vom pricepe mai bine chestiunea dac vom al tura arta oratorului de arta actorului. Intereseaz cumva artistul dramatic sub raportul fondului? n nici un fel, fiindc acest fond nici nu e cunoscut, el apar innd repertoriului ntmpl tor. Un actor are o mimic i o dic iune, iar nu un grup de idei, i actorul mare ob ine succese jucnd indiferent pe Shakespeare ori pe un obscur autor bulevardier. Ba chiar se cunoa te preferin a actorilor pentru piesele rele i anonime, care i scutesc de orice obliga ie con inutistic i le d libertatea de a- i pune n valoare calit ile lor pur formale. Un actor poate stoarce lacrimi enumernd cu pathos cuvintele cele mai anodine i mai prozaice. Dac se poate vorbi de un fond n arta dramatic , fondul const n emo ii i como ii ale publicului. Un actor care a izbutit mimic i vocal s produc efecte emo ionale asupra spectatorilor are un fond. Deosebirea ntre actor i orator st doar n aceea c n vreme ce actorul declam un text str in, oratorul inventeaz i improvizeaz textul lui. Dar i actorii commediei dell'arte i-au ngrijit timbrul glasului, au cultivat mimica i improvizau. ntotdeauna oratorii N PUSTIU, Ed. Universul Dalsi, Bucure ti, 2001, p.197-204.

dic iunea. i actorul i oratorul urm resc succesul imediat. S presupunem c un orator face un discurs impecabil, bogat n idei i str lucit n form , dup formula maiorescian , dar care din felurite motive este primit cu o indiferen total . n acest caz nu avem de a face cu un bun orator. C ci orator est acela care n condi ii date capteaz f r gre bun voin a publicului.

237

Postumitatea unui discurs este un non-sens. Limbutul care are succes este un orator. F r ndoial c se pune ndat problema calit ii publicului. Un actor care mi c un public de elit cu tragedii de Racine las nep s tor vulgul. n oratorie ns putem afirma c pe m sur ce publicul devine de o calitate mai nalt , preocuparea de fond primeaz i oratoria apare ca un artificiu fastidios. Papa Pius II zicea c un discurs f cut cu art putea s mi te numai gente di volgare intelligenza (Pasquale Villari, Niccol Machiavelli e i suoi tempi, I, p. 116). ntr-un cuvnt, oratoria este arta de a mi ca vulgul, de a r scoli masele, o art fonetic ira ionalului. Epoca Rena terii a fost bogat n oratori dup modelul antic. Caracteristica acestor oratori, care s-au bucurat de faim nemaipomenit , este o retoric meticuloas . Maiorescu spunea despre Giorgio Br tianu c - i compunea discursurile dup regulile lui Quintilian, cu exordium, narratio, propositio, probatio, refutatio, peroratio. Ironie gratuit , c ci dac scopul urm rit este c tigarea aten iei publicului, mecanica ridicul pentru intelectual a discursului violent retoric e aceea tocmai care provoac deliciile vulgului. Orice artificializare a frazei uime te pe omul simplu, foarte indiferent la con inut. Se spune c Filelfo, voind s acuze de pe catedr un persecutor al s u, recurgea la astfel de puerilit i ritmate: Cine este cauza attor suspiciuni? Cine este nceputul attor injurii? Cine e autorul attor ultragii? Cine e acesta, cine e? Voi numi eu un atare monstru? Voi revela eu un astfel de Cerber? l voi divulga eu? Trebuie neap rat s -i spun numele, l spun, l voi spune, de-ar fi s -mi pierd capul. Este blestematul i fenomenalul, detestabilul i abominabilul... : Oh, Filelfo, taci, nu spune pentru Dumnezeu! Ai r bdare. Cine nu se poate st pni pe sine, cu greu va putea nvinov i pe altul de intoleran i inconstan ." (Villari, op. cit., I, p. 116.) Astfel de oratorie nlemnea de admira ie pe contimporani. G. Manetti, ni se poveste te, felicita n numele Republicii florentine pe Papa Niccol V cu prilejul nsc un rii. Papa l asculta cu atta aten ie, nct un prelat, creznd c doarme, l atinse de mai multe ori cu cotul. Acela i vorbi i n fa a regelui Alfons, la Neapoli. Acesta p rea una statua sul trono", de admira ie. i totu i, observ Villari (op. cit., I, 122), Manetti era un orator f r originalitate", discursurile lui de un stil umflat i fals fiind crpeli de fraze latine. Culmea artificialit ii o atinge n oratorie, ca i n toate domeniile artei, secolul al XVII-lea. Benedetto Croce n Saggi sulla letteratura italiana del seicento a studiat pre iozitatea oratoric ntr-un capitol special: I predicatori italiani del seicento e il gusto spagnuolo. Oratoria religioas se ntemeia mai ales pe concetti predicabili. Pentru a ob ine un concept predicabil se l sa la o parte orice specula ie teologic 238 i metafizic , dialectic , i mu chiular f r vreun raport necesar cu procesul ideologic, dimpotriv un instrument al

scolastic , examenul istoriei, experien a i observarea lucrurilor umane i se excogita pur i simplu o compara ie. Metoda trat rii simbolice, efigiale, era general . Dac lu m la ntmplare o carte serioas de politic , un fel de anti-Machiavel, i anume Ideea de un principe politico cristiano, 1640, de Saavedra Fagardo, constat m cu oarecare plictiseal c acele o sut de conduite recomandate principelui sunt deduse dintr-o sut de empresas", adic embleme. Procedeul lui Fagardo nu era original i editorul ne indic o serie ntreag de opere emblematice. Sub o barz stnd n cuib pe un turn citim descifrarea: Pe turnurile bisericilor i a eaz barza cuibul asigurndu- i prin sanctuar progenitura. Principele care i va ridica monarhia pe piatra triunghiular a Bisericii, o va p stra trainic i sigur ". Urmeaz apoi dezvolt ri i exemple. Cam de acela i soi sunt conceptele predicabile. De pild pe tema Dumnezeu a f cut ca Mntuitorul s se nasc , atunci cnd r utatea omeneasc ajunsese la culme, predicatorul reflecta asupra circumstan elor" i nota c Isus s-a n scut n miezul nop ii al solsti iului de iarn cnd umbra nocturn atingnd ultima lungime, soarele de la tropicul cel mai ndep rtat ncepe s se ntoarc spre noi i m rind ziua, scurteaz noaptea". Dar Umbra nocturn este p catul, Soarele este Messia i Lumina e Gra ia. Alt tem : Pl cerile lumii sunt necazuri! n loc s ncerce o analiz psihologic , predicatorul pornea de cuvntul tannim, care n ebraic nseamn s le r peasc i voluptate i durere". i i dispozi ii Cum putea - se ntreab Croce - mul umi intelecte i sufletele acest soi de predic n entuziasm? Cum putea mi ca inimile spre sentimente religioase?" R spunsul l g se te n pervertirea intelectual a secolului, pentru care I'ingengnoso e il maraviglioso (o 1'arguto, secondo la parola del tempo) erau considerate nu ca elemente ale artei, ci ca scopuri n sine. Acele argu ii, mai observ Croce, f ceau adesea s curg torente de lacrimi. n realitate, gustul pentru oratoria simbolistic este general i tipic lumii simple. Cine nu- i aduce aminte ingeniozitatea cu care partidele scoteau motive electorale din emblemele partidului (linie, cercuri), care n-aveau n fond alt scop dect s disting listele pe buletinul de vot? Croce nsu i recunoa te c compara iile bizare izbesc aten ia ignorantului, c dezvolt rile artificioase satisfac intelectul s u: jocurile de cuvinte l seduc, materializarea ideilor n metafore continuate i exagerate d acestor idei o corpolen e luat nu rareori drept eviden ". Ca o exemplificare, iat , ce scrie Settembrini (Lez. di letteratura ital. II, p. 376, apud Croce) despre Emanuelle Orchi da Como, predicator: n prima predic ncepe cu p unul c ruia i descrie coada, apoi vorbe te de m r, apoi de jocul cu mingea, de iarba pe paji te, 239 i o tangibilitate care

de tiin a lui Ptolemeu, de Ticho Brache, de Fracastoro, de unde sare la Hercul, la Alexandru, la Bucefal care seam n cu amvonul. i dup toat aceast poliloghie d un avertisment pentru salvarea sufletului. Iezuitul Padre Cascliechio n L'utile col dolce satirizeaz pe predicatori care, voind s vorbeasc despre scurtimea vie ii, ncepe a a: - Domnilor, dac vorbim despre copil ria noastr , ce este ea altceva dect o floare? i cum n-ar fi, de vreme ce floarea etc. Copil ria se compar cu narcisul, i pe drept cuvnt, deoarece narcisul, domnilor... (aici descrip ia narcisului). Dac apoi, domnilor, voim s compar m tinere ea noastr cu curcubeul, nu v d cine i cu ce motiv s-ar putea mpotrivi! C ci, arcul ceresc, dac cumva nu ti i, este (aici face descrip ia curcubeului)... Croce citeaz o predic dintr-un ms. Quadragesimale del Padre Maestro Fontanarosa, care sun cam a a: Ingeniosul p ianjen n zuie te cteodat s sug murdara i r u mirositoarea musc , i neputnd c p ta aripi pe spinare ca s ajung la aceea care zboar prin aer, trage din pntec ni te bale vscoase, ese cu gheare apuc toare fire artificiale, r suce te fuioarele i ntinde pnza sau mai bine zis re eaua n aer; aci nainteaz , aci se opre te, aci se ridic , aci se coboar , aci se las la p mnt, aci se avnt spre cer, aci se-ndreapt ntr-o parte, aci porne te ntr-alta, aci se face astrolog observnd cnd r s ritul, cnd apusul, aci devine matematician tr gnd circomferin e i puncte, ori geometru care se urc s m soare firele pe p mnt etc.. Uimit el nsu i de imagina ia lui, oratorul se oprea i exclama: Oh, ce tropi! oh, ce figuri! oh, ce mistere profunde! oh, ce sacramente ascunse!" Acestea toate sunt procedee verbale. ns oratoria implic o serie de exibi ii mimice care la predicatori atingeau bufoneria. Cel mai tolerabil metod i cel mai folosit e de a p stra un moment de t cere patetic , ori de a suspina din adnc asupra destinului rasei umane. Suspinul, plnsul, tremolarea glasului, ie irea violent , oapta sunt mijloace actorice ti n afar de cursul propriu-zis al ideilor. n La chartreuse de Parme de Stendhal, eroul, Fabrice del Dongo care e prelat, ine, n scopul de a descoperi prin biserici pe Celia Conti, predici lamentoase, foarte gustate de public. Stendhal nu f ce altceva dect s atribuie eroului un gen oratoric curent. n 1740, tat l lui Goethe, I. C. Goethe a f cut o c l torie n Italia. La Piave a v zut pentru ntia oar c preotul i pune n cap p l ria cnd predic . Amvonul era larg i predicatorul p rea c se plimb de-a lungul 1ui. Cospetto di Bacco! - exclam b trnul Goethe - ce gesturi i salturi f cea atunci acel brav pop , ca i cnd cuvntul Domnului avea nevoie de a a ceva i f r salturi n aer nu s-ar fi putut explica Evanghelia. Lume vrednic de comp timire care judec excelen a slujitorilor bisericii dup capacitatea de a face pe 240

paia ele, c ci mi s-a spus c dac predicatorii s-ar l sa de acele svcniri i contra-svcniri pe amvon i-ar pierde auditoriul, i oratorul spiritual i-ar mic ora faima, orict elegan u urin a limbii ar avea. D-na de Stael, n Corinne, ne vorbe te i despre predicatorii italieni i tim c romanul ei este, n privin a aceasta mai mult un jurnal de c l torie: Amvonul s u se spune despre un predicator - este o tribun destul de lung , pe care o parcurge de la un cap t la altul pe att de agitat, pe ct de regulat. Totdeauna ncepe cu o fraz cu care revine la sfr it, ca limba unui pendul i cu toate astea, face attea gesturi, are aerul a a de pasionat nct 1-ai crede capabil s uite totul. Dar este, dac ne putem exprima astfel, o furie sistematic , cum se v d multe n Italia, unde vioiciunea mi c rilor exterioare nu indic ades dect o emo ie superficial . Un Crucifix este atrnat la extremitatea amvonului; predicatorul l desprinde, l s rut , l strnge deasupra inimii, apoi l pune la loc cu cel mai mare snge rece, cnd perioada patetic s-a terminat. Mai este un mijloc de a scoate efecte de care predicatorii se slujesc foarte adesea, este potcapul p trat pe care-l poart pe cap; ei l scot i-l pun la loc cu o repeziciune nemaipomenit . Unul c unase pe Voltaire i mai ales pe Rousseau pe motivul ireligiozit ii secolului. Arunca potcapul n mijlocul amvonului, i da ns rcinarea s nchipuie pe Jean-Jacques; i n aceast calitate l probozea i-i zicea: Ei bine! filosof genovez! ce ai de obiectat la argumentele mele? Atunci t cea cteva clipe ca spre a a tepta r spunsul; i cum potcapul nu r spundea nimic, l punea la loc pe cap, i termina convorbirea prin aceste cuvinte: Acum c e ti convins, s nu mai vorbim de asta ". Exemplul dat de d-na de Stael este grotesc, dar nu p rea astfel publicului respectiv. Predicatorul bufon recurgea la astfel de mijloace fiindc auditoriul era avid de bufonerii. Efectele oratorice sunt raportabile la educa ia artistic a ascult torului, iar n linie general , oratoria ca pur art vocal i mimic i pierde importan a pe m sura cre terii interesului auditoriului pentru con inut. Este de prisos a da exemple din bogata istorie a oratoriei. n fa a unui parlament cu tradi ie, alc tuit din oameni specializa i n probleme politice, toate acroba iile din lume nu vor putea capta aten ia ntr-o problem financiar . Dimpotriv , desf urarea orict de arid de cifre poate emo iona profund. Oratorul opereaz asupra unui public distrat, referentul asupra unui auditoriu ncordat, prevenit, atent la substan . ntr-un congres medical n care s-ar discuta descoperiri noi ori situa ii sanitare, comunicarea sever a faptelor i statisticile sunt acelea care produc interes, iar salturile de care vorbe te I. Caspar Goethe par inconvenabile i sunt cel mult tolerate dac fondul este real. Fiindc pomene te adesea de oratoria universitar ", e cazul de a sublinia c Universitatea este tocmai institu ia care trebuie s nchid por ile oratoriei. Aci pl cerea, de 241 i

ordin cu totul interior, trebuie s

rezulte din interes pentru idei. Toat

preocuparea

vorbitorului se cade s fie de a goli fondul de orice excrescen

verbal , de a gndi liber f r

a ine seam de public, ca i surprins de acest public n genuinitatea medita iilor sale. Dac de la Stendhal ncoace romancierul se preocup de eliminarea stilului i cteodat chiar de a compozi iei i ncearc s perceap via a cu mijloace de reporter, cu att mai mult omul de tiin are nevoie de un limbaj sever. i cu toate c opinia ar putea fi contrar n materie de cursuri literare, tocmai aici se cere o dezgolire total a gndirii. Un public care pentru a n elege analiza unui poet are nevoie de zgomote vocale i de acroba ii este inapt pentru literatur . O lec ie literar cu caracter critic se cuvine s fie a a de t cut , nct s dea impresia auditorului c conferen iarul este numai un ecou al propriilor lor medita ii.

242

Roland BARTHES, Vechea retoric (1964-1965), n LAVENTURE SEMIOLOGIQUE, Paris, Ed. du Seuil, 1985, p. 85-167 (fragmente traduse de Laura Mesina) Vechea retoric A. B.2.5. Exordiul Prin exordiu se n eleg n mod tradi ional dou momente. 1. Captatio benevolentiae sau ac iunea de seducere a auditoriului, care trebuie s duc imediat la o conciliere cu acesta, printr-o prob de complicitate. Aceast captatio a fost unul din momentele cele mai stabile ale sistemului retoric (s-a dezvoltat spectaculos n evul mediu i chiar i n zilele noastre); ea urmeaz un model foarte elaborat, codificat dup clasamentul cauzelor: modalitatea seduc iei variaz dup raportul cauzei cu doxa, cu opinia curent , normal : a. cnd cauz este identificat cu doxa, se vorbe te despre o cauz normal , de bun gust, i nu mai este util s supui judec torul unei opera ii de seduc ie sau la o presiune; acesta e genul endoxon, honestum; b. cnd cauza este ntr-o oarecare m sur neutr n raport cu doxa, e necesar o ac iune pozitiv pentru a nvinge iner ia judec torului, pentru a-i strni curiozitatea, pentru a-l face atent (attentum); acesta e genul adoxon, humile; c. cnd cauza este ambigu - dac , spre exemplu, doi doxai intr n conflict -, trebuie ob inut bun voin a judec torului, trebuie s -i determini benevolum, s -l faci s ncline balan a n favoarea ta; acesta este genul amphidoxon, dubium; d. cnd cauza este confuz , obscur , trebuie s antrena i judec torul s v urmeze ca pe un ghid, ca pe un cerceta , s -l face i docilem, receptiv, maleabil; acesta este genul dysparakoloutheton, obscurum; e. n sfr it, cnd cauza este neobi nuit , suscit uimirea, situndu-se foarte departe de doxa (de exemplu: a pleda contra unui tat , a unui b trn, a unui copil, a unui orb, a merge contra human touch), nu este suficient o ac iune difuz asupra judec torului; e necesar un remediu real, chiar dac acest remediu este totu i indirect, pentru c nu trebuie s -l nfrun i pe judec tor, s -l ochezi n chip direct: acesta este insinuatio, fragment autonom ( i nu doar simplu ton) care este plasat dup nceput: de exemplu, s te prefaci c ai fost impresionat de c tre adversar. Iat , a adar, modurile acestei captatio benevolentiae. 2. Partitio, al doilea moment al exordului, anun diviziunile care vor fi adoptate, planul care va fi urm rit (partitiones se pot multiplica, punnd cte una la nceputul fiec rei p r i); avantajul, spune Quintilian, este c cel c ruia i se anun termenul nu a teapt prea mult.

243

B.2.6. Epilogul Cum tim dac un discurs se termin ? Sfr itul e arbitrar, ca i nceputul. Trebuie a adar s existe un semn al finalului, un semn al nchiderii (ca n anumite manuscrise: ci falt la geste que Turoldus declinet). Acest semn a fost ra ionalizat ca alibi al pl cerii (ceea ce ar dovedi n ce m sur anticii erau con tien i de plictiseala discursului lor!) Aristotel l-a indicat, nu propos de epilog, ci de perioad : perioada este o fraz agreabil , pentru c ea este contrariul celei care nu (se) sfr e te; este dezagreabil s nu presim i nimic, s nu vezi n nici un fel sfr itul. Epilogul (peroratio, conclusio, cumulus, ncoronarea a ceva) presupune dou nivele: 1. nivelul lucrurilor (posita in rebus): este vorba despre reluare i rezumare (enumeratio, rerum repetitio); 2. nivelul sentimentelor (posita in affectibus): aceast concluzie patetic , plng cioas , era pu in uzitat de greci, unde un aprod i impunea t cere oratorului care f cea prea mult i prea mult timp s vibreze coarda sensibil ; dar la Roma, epilogul era ocazia unui teatru ntreg, a unei gesticula ii de avocat: a demasca acuzatul nconjurat de p rin i i copiii s i, a ar ta ostentativ un pumnal nsngerat, oase extrase din ran : Quintilian trece n revist toate aceste trucuri. B.2.7. Narratio Narratio (digsis) este povestirea faptelor angajate n/ declan ate de/ cauz (deoarece causa este quaestio n m sura n care n ea r zbate contingentul), dar aceast povestire este privit doar din punctul de vedere al probei, este expunerea persuasiv a unui lucru f cut sau pretins a fi fost f cut. Nara iunea nu este deci o povestire (n sensul romanesc i cam dezinteresat al termenului), ci este o protaz argumentativ . n consecin , ea are dou caracteristici determinate: 1. goliciunea sa: nu exist nici digresiune, nici prosopopee, nici argumenta ie direct ; nu exist techn, proprie lui narratio; ea trebuie s fie doar: clar , verosimil , scurt ; 2. func ionalitatea sa: este o preg tire a argument rii: cea mai bun preg tire este cea al c rei sens este ascuns, n care probele sunt diseminate n stare de germeni inaparen i/ascun i (semina probationum). Narratio presupune dou elemente: faptele i descrierile. B.2.8. Ordo naturalis/ordo artificialis n retorica antic , expunerea faptelor este supus unei reguli structurale unice: nl n uirea s fie verosimil . Dar mai trziu, n Evul Mediu, atunci cnd retorica a devenit complet delimitat de judiciar, narratio a ajuns un gen autonom i aranjarea p r ilor sale (ordo) a devenit o problem teoretic : este vorba despre opozi ia lui ordo naturalis fa 244 de tipuri de

ordo artificialis. Orice ordine spune un contemporan al lui Alcuin este fie natural , fie artificial . Ordinea este natural dac faptele sunt povestite chiar n ordinea n care ele s-au petrecut; ordinea este artificial dac se pleac nu de la nceputul a ceea ce s-a petrecut, ci de la mijloc. Este problema flash-back-ului. Ordo artificialis determin un puternic decupaj al suitei/nl n uirii faptelor, pentru c se urm re te ob inerea unor unit i mobile, reversibile; aceasta implic sau produce o n elegere particular , puternic marcat , pentru c decupajul distruge natura (mitic a) timpului linear. Opozi ia celor dou ordini poate s se petreac nu n planul faptelor, ci n acela al p r ilor nsele ale discursului: ordo naturalis este atunci ceea ce respect norma tradi ional (exord, narratio, confirmatio, epilog), ordo artificialis este ceea ce bulverseaz aceast ordine sub presiunea circumstan elor; paradoxal ( i acest paradox este f r ndoial frecvent), naturalis vrea s spun cultural, iar artificialis vrea s spun spontan, contingent, natural. B.2.9. Descrierile Al turi de axa propriu-zis cronologic diacronic sau diegetic -, narratio admite o ax aspectual , durativ , format dintr-o suit flotant de staze/opriri: descrierile. Aceste descrieri au fost dea lungul timpului puternic codificate. Ele au fost n principal: topografiile sau descrierile de locuri; cronografiile sau descrierile de timpi, perioade, vrste/epoci; prosopografiile sau portretele. Este cunoscut abunden a acestora n literatur , nu n scrierile judiciare. n final, trebuie semnalat, pentru a ncheia cu narratio, c discursul poate uneori s con in o a doua nara iune; prima fiind foarte scurt , este reluat mai departe n detaliu (Iat n detaliu cum lucrul pe care tocmai l-am numit s-a petrecut): acesta este epidigsis, repetita narratio. B.2.10 Confirmatio Lui narratio, sau expunerii faptelor, i urmeaz (apodeixis) poate s con in confirmatio, sau expunerea argumentelor: aici sunt enun ate probele elaborate de-a lungul lui inventio. Confirmatio trei elemente: 1. propositio (prothsis): este o defini ie concentrat a cauzei, pe punctul de a fi dezb tut ; ea poate fi simpl sau multipl , chestiune care depinde de efi/puterea politic (Socrate a fost acuzat c ar corupe tineretul i ar introduce supersti ii noi); 2. argumentatio, care este expunerea motivelor probante; nu este recomandat nici o structurare particular , n afar de urm toarea: trebuie s ncepi prin motive puternice, s continui prin dovezi slabe i s termini prin cteva dovezi foarte puternice; 3. uneori, la sfr itul lui confirmatio, discursul urm tor (oratio continua) este 245

ntrerupt de un dialog foarte viu cu avocatul advers sau cu un martor: cel lalt i face apari ia n monolog: aceasta este altercatio. Acest episod oratoric nu era cunoscut de greci; el ine de genul lui Rogatio, o interoga ie acuzatoare (Quousque tandem, Catilina).

246

Constantin S L V STRU, Persuasiune i manipulare n practica discursiv , n TEORIA I PRACTICA ARGUMENT RII, Ed. Polirom, Ia i, 2003, p. 301-304 Persuasiune i manipulare n practica discursiv Argumentarea are drept rezultat convingerea interlocutorului cu privire la adev rul sau falsitatea unei teze. Pentru a ob ine acest rezultat, sunt puse n mi care tehnici de argumentare (ra ionamente sau lan uri de ra ionamente logice) cu care se vehiculeaz un anumit con inut de idei. Pentru ca o argumentare s ndeplinite simultan dou fie conving toare, trebuie s fie condi ii: corectitudinea logic a tehnicilor de argumentare i utiliz m tehnici de

adecvarea faptic a con inutului de idei. Altfel, argumentarea este neconving toare, fie c punem idei adev rate n tehnici de argumentare eronate, fie c argumentare corecte n care punem idei false. Asupra celei de-a doua cerin e am vrea s st ruim. Ideile pe care le aducem n fa a interlocutorului cu ajutorul tehnicilor de argumentare trebuie s fie adev ruri recunoscute i acceptate n mod general, inclusiv de interlocutorul pe care vrem s -l convingem. Dac propozi iile-temi nu sunt acceptate de to i receptorii ca adev rate sau dac ele nu sunt considerate de to i receptorii ca fiind argumente pentru teza dat , atunci spunem c acela care argumenteaz urm re te persuasiunea interlocutorului s u. Argumentarea: Clorul este monovalent fiindc este halogen. este corect din punctul de vedere al tehnicilor de argumentare (este un silogism n modul Barbara), iar propozi iile care sunt aduse drept temeiuri sunt adev ruri general recunoscute de c tre to i aceia cu un minimum de cuno tin e n domeniul chimiei. Vizibil i acceptat este i leg tura de determinare care exist ntre propozi ia-temi i i aceasta ca o propozi ia-concluzie. n mod normal, fiecare individ c ruia i se propune o asemenea argumentare ar trebui s accepte concluzia ca fiind o propozi ie adev rat convingere a sa. Argumentarea: nvinuitul ar trebui s primeasc pedeapsa minim ntruct are o familie numeroas . utilizeaz o tehnic de argumentare corect (aceea i ca i n cazul precedent), dar propozi iatemi (nvinuitul are o familie numeroas ) nici nu este un adev r general recunoscut i nici nu are o leg tur necesar cu teza (nvinuitul ar trebui s primeasc pedeapsa minim ). Dac aceast tez este sus inut ntr-un proces de c tre ap rare pe baza argumentului invocat,

247

spunem c

aceasta urm re te persuasiunea completului de judecat 1. Putem defini

persuasiunea ca fiind actul de argumentare prin care un interlocutor urm re te s conving partenerul de discu ie prin argumente care au o valabilitate local sau individual , dar pe care el le prezint ca fiind general acceptate, valabile pentru to i. n argumentarea prezentat ap rarea consider argumentul nvinuitul are o familie numeroas imbatabil, puternic, relevant, de la sine n eles, i ar vrea ca i acuzarea s -l considere la fel. Numai c este posibil ca aceasta din urm s aib o cu totul alt percep ie privind argumentul dat i leg tura lui cu sentin a (teza), pentru c nici o lege juridic nu face o leg tur direct ntre m rimea sanc iunii i situa ia familial a f ptuitorului. Conchidem c persuasiunea este determinat mai mult de atitudinea interlocutorilor fa de adev rul argumentelor i leg tura lor cu teza sus inut . Persuasiunea nu este ctu i de pu in o limit a actului de argumentare, dimpotriv , dac inem cont c n argumentarea cotidian asupra unor teme diferite este destul de greu s impunem adev rurile noastre c g se ti temeiuri care s fie acceptate de toat lumea ca adev rate i a c ror leg tur cu teza s fie unanim recunoscut . n aceste condi ii, ncercnd s celorlal i, e posibil s nu reu im n toate cazurile, dar acest lucru nu nseamn

argumentarea ar con ine erori de vreun fel. Disputele argumentative cele mai puternice, dar i cele care fac farmecul unei polemici se poart n leg tur cu temeiurile i tezele care las loc construc iilor alternative. Dac argumentarea se desf oar prin tehnici care con in erori sau cu ajutorul

temeiurilor care sunt propozi ii aparent adev rate f r ca interlocutorul s con tientizeze acest lucru, ci ac ionnd ca i cum tehnicile ar fi corecte, iar temeiurile adev rate, atunci suntem n fa a manipul rii acestuia prin intermediul argument rii pe care o propunem2. Prin argumentarea: Trebuie s iei ct mai multe medicamente fiindc s n tatea ta se inten ioneaz o manipulare a interlocutorului. n forma complet , argumentarea arat astfel:
1 Persuasiunea este considerat cel mai adesea un act, dar i un rezultat ce in mai mult de dimensiunea psihologic a celui care argumenteaz i mai pu in de esen a logic a argument rii. Pentru detalii, a se vedea Lionel Bellenger, La persuasion, P.U.F., Paris, 1992; La force de persuasion. Du bon usage des moyens dinfluencer et de convaincre, ESF diteur, Paris, 1997; Georges Nizard, Convaincre. Pour mieux communiquer dans les situations usuelles: conduire un entretien, vendre, ngocier, former, Dunod, Paris, 1994. 2 Alex. Muchielli, Lart dinfluencer. Analyse des techniques de manipulation, Armand Colin, Paris, 2000.

e necesar s te ngrije ti de

248

Dac iei ct mai multe medicamente, atunci te ngrije ti de propria s n tate. Persoana X se ngrije te de propria s n tate. Deci: Persoana X trebuie s ia ct mai multe medicamente. Se vede cu destul u urin implica ie. Prin intermediul manipul rii, interlocutorul este for at s accepte o tez pe calea unei n el torii: cel care argumenteaz tie c tehnicile de argumentare nu sunt corecte i c temeiurile nu sunt adev rate, dar le aduce n fa a interlocutorului n speran a c acesta din urm nu- i va da seama de aceste erori. Manipularea este condi ionat , dup cum ne putem da seama, de inten ia de a induce n eroare a unuia dintre participan ii la rela ia de argumentare i de incapacitatea celuilalt de a descoperi aceast inten ie3. n argument rile curente, manipularea nu se pune n practic ntr-o manier prea evident , adic prin s vr irea unor erori elementare de ra ionament, pe care le-ar putea descoperi oricine, sau prin prezentarea ca adev rate a unor temeiuri pe care toat lumea le consider false, ci ntr-un mod mai subtil, prin tehnici care s camufleze erorile. Jum t ile de adev r, zvonurile, selectarea interesat a faptelor, distribuirea diferen iat a accentelor n comunicare sunt doar cteva c i prin care manipularea i face loc n multe dintre disputele discursive. c tehnica de argumentare nu este corect (avem un mod i, pe deasupra, propozi ia compus este o fals

inferen ial ponendo-ponens nevalid)

Problema manipul rii a fost i a r mas o tem atractiv de reflexiuni, att n perioadele vechi, ct mai ales n perioada modernit ii i a contemporaneit ii. Platon, n Phaidros (260a), distinge ntre vorbirea frumoas i vorbirea adev rat , atr gnd aten ia, mai mult implicit, c prima este surs i mijloc al erorii i manipul rii. Manipularea este considerat un ansamblu de strategii pe care oamenii le folosesc pentru a-i determina pe ceilal i s fac lucrurile pe care primii le doresc, strategii care uzeaz din plin de for a manipulativ a limbajului prin intermediul actelor de vorbire indirecte (indirect speech acts) (The Encyclopedia of Language and Linguistics, vol. 5, Pergamon Press, Oxford New York Tokyo, 1994, p. 2360). Alteori, ea este v zut drept influen ocult exercitat asupra unui individ sau grup, influen favorizat de faptul c destinatarii nu cunosc sau nu n eleg strategiile utilizate n exerci iul influen rii lor (Encyclopdie Philosophique Universelle: Les Notions Philosophiques, II, PUF, Paris, 1990, p. 1538). Pe lng ncerc rile de descifrare a sensului acestui concept, au existat i tentative de a identifica componentele structurale ale unui act de manipulare i cooperarea pozitiv pe care ele o pot asigura n practica discursiv de influen are a individului sau a grupurilor (Herman Parret, La manipulation et le mensonge, n Herman Parret, Prolgomnes la thorie de lnonciation. De Husserl la pragmatique, Peter Lang, Berna-Frankfurt pe Main New York Paris, 1987, pp. 230-278). Asupra conceptului de manipulare, a sistematiz rii for elor sale, a func ionalit ii n discursul politic ne-am oprit n Constantin S l v stru, Discursul puterii, Editura Institutul European, Ia i, 1999, pp. 132-146; Rationalit et manipulation: les sophismes dans le discours politique, Les cahiers de Psychologie politique, revue interactive dinformation et de dialogue, http://jflechard.free.fr/cahierspsypol, Universit de Can, Fran a, 2002

249

Dac persuasiunea nu este un viciu al argument rii, manipularea, dimpotriv , este una dintre tarele ei. A manipula nseamn a induce n eroare cu bun tiin i a ob ine un succes ntr-o disput prin mijloace ilicite din punct de vedere logic. Aici intervine responsabilitatea moral a celui care argumenteaz . Orice disput argumentativ e un loc al confrunt rii tehnicilor de argumentare corecte i a ideilor adev rate! Or, a manipula nseamn a schimba regulile jocului ra ional ntr-o argumentare. Prezen a manipul rii devine ast zi cvasi-universal : n dezbaterile politice, n disputele cu colegii, n ncercarea de a ocoli vigilen a efului, n tendin a de a ob ine succesul n fa a celorlal i cu orice pre ; maxima lui Machiavelli (scopul scuz mijloacele) este parc tot mai des ntlnit . Poate c i mijloacele prin care se poart ast zi disputele i polemicele faciliteaz o astfel de situa ie. Suntem tenta i s ncerc m i altceva pentru a domina adversarul, dac numai cu mijloacele ra ionalit ii intelective nu reu im!

250

IV. ANTOLOGIE A. 9 DISCURSURI ROSTITE N ROMNIA NTRE 1900 1993. B. ELOCIN A POLEMIC C. ESEURI APROAPE POLITICE

251

A. 9 DISCURSURI ROSTITE N ROMNIA NTRE 1900 1993.

ELOCIN A ACADEMIC

George ENESCU, Despre Iacob Negruzzi i despre intrarea muzicei la Academia Romn , Discurs rostit la 22 mai 1933, n edin a solemn sub pre edin ia de onoare a M.S. Regelui Sire, Domnilor colegi, O personalitate din cele mai semnificative pentru literatura romneasc , n istoria c reia se profileaz cu o deosebit noble e, Iacob Negruzzi, a disp rut pentru totdeauna dintre noi. n timpurile hot rtoare prin care ara noastr trecea sunt aproape trei sferturi de veac, cnd talente literare izolate cu greu se afirmau n mijlocul unui haos de scrieri cu stil i ortografii bizare, Iacob Negruzzi, mpreun cu Maiorescu, Carp, Pogor i Th. Rosetti, a visat i realizat nfiin area unui c min al cuget rii, Junimea, unde lucr ri de valoare i g seau consacrarea, iar cele de o valoare relativ erau trecute prin focul unei critici aspre, dar totdeauna drepte, lucr rile slabe fiind definitiv eliminate sau public ridiculizate. Aceasta a avut ca rezultat o regenerare a literaturii i ndeosebi a limbii noastre, care a ie it de aici simplificat , limpezit , instrument ml dios n mna scriitorului. n revista Junimei, Convorbiri literare, s-au dat lupte crncene n contra a tot ce era mediocru, preten ios i absurd; din Convorbirile literare at i tineri i-au luat avntul spre glorie. Iar cel ce-a dus n spinare toate greut ile organiza iunii Junimei timp de trei decenii, a fost Iacob Negruzzi, cumulnd sarcinile de director, de redactor Convorbirilor, scriind (el) nsu i coresponden a, alergnd dup i de secretar al abonamente, avnd a

nvinge indiferen a publicului i a evita piedicile ntinse de adversarii Junimei, pe cari satirele acesteia i biciuise dureros. Cu ct dragoste a servit cauza ce-a mbr i at, cu ce entuziasm i ncredere n viitor! Dar i ce bucurie trebuia s -i umple inima cnd acum, la b trne e, privia nd r t spre calea parcus de literatura noastr al c rei cel mai vigilent ndrum tor a fost el!

252

P r sind lumea aceasta, Iacob Negruzzi, poet, satirist, autorul delicioaselor Cpii de pe natur , lupt tor aprig cu suflet neprih nit, a dus cu sine recompensa suprem al acelor ce pentru binele ob tesc au muncit cu tragere de inim str duin elor sale. Al turi de to i acei cari tiu ce-a nsemnat Iacob Negruzzi pentru cultura noastr , vin cu adnc recuno tin emo iune s-aduc prinosul meu de venera iune pentru om i de ne rmuit i admira iune pentru scriitorul care i-a nchinat via a operii de nfrumuse are i i r bdare: viziunea sfor rilor sale ncoronate cu succes i ale multiplelor roade cu care s-a mbog it patria de pe urmele

nnobilare a scumpei noastre limbi. Fie-i memoria pe veci binecuvntat ! Acel c ruia graiul romnesc i datore te att de mult, are ast zi aci de urma pe cel mai umil slujitor al muzicii, al unui grai izvort din inim care s-oglindesc, f r popoarelor. Prin ea sufletul blajin i vis tor al Romnului a devenit cunoscut lumii, f cnd pe str ini s exclameze: Un popor care cnt doina att de duios, trebue s fie nobil i bun la inim ! nc din cea mai ndep rtat antichitate poezia i muzica, cuvntul i tonul, au mers mn -n mn , adesea contopindu-se, completndu-se. Cuvntul arunc lumin vie asupra sentimentelor, descriindu-le, precizndu-le n chip plastic. Gra ie cuvntului gndirea se poate formula. Muzica, rev rsndu-se n adncimile sufletului, p trunde, misterioas , n cele mai t cute taine ale sim irii. Din mbinarea cuvntului i a muzicii s-au n scut i se vor na te opere divine, nemuritoare. Ast zi, pentru ntia dat , Academia Romn , sanctuar al cuvntului, i deschide por ile spre a primi muzica sub cupola sa. Este o zi de-o nsemn tate deosebit . Este o zi de dulce bucurie, cnd n templul cuget rii i al n elepciunii, solemn p e te Euterpe, muza mndr i binef c toare! i menit s-aduc dragoste i nfr ire printre cei pe cari i despart credin i i obiceiuri deosebite. Muzica este un grai n posibilitate de pref c torie, nsu irile psihice ale omului, ale

253

R spunsul d-lui secretar general G. i eica Sire, Domnilor Colegi, Onorat Auditoriu, n regulamentul nostru scrie, c un membru al Academiei nou ales e dator, ca pn n sesiunea urm toare, s - i preg teasc discursul de recep ie i s -l trimeat cu trei luni nainte de nceperea sesiunii spre a i se fixa r spunsul. Anul acesta, la 15 februarie, adic exact cu trei luni nainte de a se ncepe sesiunea actual , Academia a primit, tocmai de la New York, discursul de recep ie al noului nostru coleg activ, d-l G. Enescu. A fost pentru noi o mare emo ie i o deosebit surprindere. Din motive pe care nu le cunoa tem i pe care, n nici un caz, nu vrem s le cercet m, se cam pierduse aceast frumoas i nalt datorie a membrilor Academiei, de a- i ine fiecare discursul de recep ie. Nu ne a teptam ca tocmai dintr-o specialitate, unde fantezia i libertatea de ac iune le socoteam pu in ncurajatoare pentru astfel de obliga iuni, s ne vin cea mai frumoas pild de ndeplinire strict , exact Enescu pentru c i con tiincioas a datoriei. S mul umim cu recuno tin d-lui i-a n eles rolul nalt de membru activ al Academiei.

Acum, cnd ne g sim n fa a faptului mplinit, explica ia lui e u oar . Nu se poate concepe muzic f r exactitate i preciziune i n ton i n m sur . Iar adev ratul om superior extinde bunele deprinderi ale specialit ii sale i n alte ocupa ii serioase ale vie ii. Oricum ar fi, sarcina mea, de a r spunde cuvnt rii de recep ie a d-lui coleg G. Enescu, nu e deloc u oar grea ns rcinare. Stimate Coleg, Predecesorul d-tale n Academia Romn , regretatul nostru coleg, Iacob Negruzzi, a fost favorizat de soart . n via a sa lung i plin el a ocupat un loc de frunte n mi carea noastr literar din a doua jum tate a veacului al XIX- lea. Numele s u va r mne nedesp r it legat de revista Convorbiri literare, unde, de la nceput, a fost mult vreme crmaci prev z tor i priceput, de cel mai mare folos i pentru revist i pentru scriitori i pentru literatur precum i de Academia Romn , n care a avut 254 i simt c p esc pe un teren pe care nu sunt deplin sigur. Totu i, cu ajutorul bun voin ii D-Voastre, voi ncerca s -mi aduc la ndeplinire aceast frumoas dar

rol activ ca Vicepre edinte, Pre edinte i Secretar General. Chiar dincolo de cap tul vie ii, soarta binevoitoare a r mas darnic cu el, h r zindu-i pe cel mai str lucit urma pe care i l-ar fi putut nchipui vreodat . Alegerea d-tale, stimate coleg, ca membru activ n sec ia literar , n locul pe care l-a ocupat, cu cinste i cu demnitate, Iacob Negruzzi, are pentru noi o deosebit semnificare. Academia i l rge te prin aceast alegere, cadrul activit ii sale luminoase, restrns pn acum la literatur completat cu filosofia , la istorie (completat cu tiin ele juridice i sociale) i la tiin ele teoretice i aplicate. Arta cap t prin d-ta, stimate coleg, drept de cet enie n cetatea culturii romne ti. De altfel se poate sus ine, cu drept cuvnt, c arta st bine, n Academie, nu numai al turi de literatur , a c rei vecin tate e fireasc , c ci poe ii sunt cnt re i ai neamului, iar scriitorii fac s vibreze toat gama sim irii omene ti; - i al turi de istorie, c ci i ea e patronat de o muz ca i artele; dar chiar apropierea artei de tiin nu e prea tulbur toare. La urma urmei, se m rgine te, oare, arta la lumea tainic a sim irii, iar tiin a numai la cercetarea pe cale strict logic a naturii? Cine- i nchipuie te c al logicii pure o grani tiin a cea mai abstract , matematica, i-a tras n cmpul rece nu poat trece, nici m car prin contraband , o sever , peste care s

umbr de sentiment, se n al amarnic. Logica i are, f r ndoial , rolul ei de c petenie n tiin , dar f r o vibrare a sim irii, f r un fior adnc, nu se poate face tiin , cum nu se poate face art . Cine n-a sim it frumuse ea plin de farmec a unei construc ii tiin ifice n structura ei impun toare nu tie ce e, n esen a ei, tiin a. De asemenea, nu e oper de art n care cunosc torul s nu deslu easc un fir logic, pe care se n ir , ca ni te m rgele de mare pre , frumuse ile i podoabele artei. Astfel, n Academia noastr , toate disciplinele culturii omene ti se apropie, se mbin i se completeaz i formeaz un tot cu adev rat armonic, o adev rat armonie superioar a culturii. n fapt armonia e i mai larg , ea cuprinde toate faptele, toate manifest rile grup rilor omene ti. De aceea, n timpul din urm , istoricii pun acela i plan istoria politic felul cum se nf i eaz cultura sub toate aspectele ei. Mai ales n art n arhitectur , n sculptur , n pictur i n muzic unde sinceritatea e caracteristic , unde sim irea fin a artistului e mai aproape de instinctul general al mul imii, mai aproape de izvoarele fire ti ale n zuin elor comune, se pot citi toate nsu irile, toate aspira iile i toate fr mnt rile unui popor dintr-o anumit epoc . 255 i istoria culturii. Adesea ei caut n elegerea trecutului, deslu irea n l rii i dec derii popoarelor, n

Epoca n care s-au rev rsat, stimate coleg, fntnile bogate ale darului dumnezeesc cu care ai fost nzestrat, a fost, f r ndoial , o epoc de echilibrare i de nchegare sufleteasc a Neamului nostru. Se terminase cu bine R zboiul pentru Independen i se proclamase, abia de trei luni, Regatul Romniei, a ezndu-se coroana de o el pe fruntea celui dintiu Rege, cnd, la 7 august 1881, ai v zut lumina zilei n c tunul Liveni-Vrnav din comuna Cord reni, jude ul Dorohoi. Toate mprejur rile, stimate coleg, i-au fost favorabile. Te-ai n scut ntr-o atmosfer romneasc simpl i curat , n mijlocul unei naturi pl cute, dintr-o familie de oameni harnici i iubitori de muzic . Tat l dumitale era bun violonist i avea glas frumos, ca i bunicul d-tale preotul Gheorghe Enescu dela biserica din Zvori tea, unde venea lumea de departe s -i asculte slujba religioas minunat i tot a a era i str bunicul dumitale, cnt re de stran tot la biserica din Zvori tea. i cam la fel era i n familia mamei d-tale. nclinarea d-tale timpurie spre muzic i are astfel explicare natural : e o mo tenire de pre trecut din tat n fiu. Dar, mai de pre a fost altceva. Spre fericirea d-tale, spre fericirea neamului nostru, ai avut norocul cu p rin ii d-tale, cu o p trundere care merit i admira ie i recuno tin , s - i dea seama, chiar din frageda d-tale copil rie, c nu era vorba de unul din acele talente obi nuite i deseori trec toare, ci de un dar extraordinar care cerea mult grij i merita mari jertfe pentru dezvoltarea i des vr irea lui. De aceea, din capul locului, de cnd s-au ar tat primele lic riri ale geniului d-tale artistic, i s-au dat cu toat dragostea i privegherea necesar cele dinti preg tiri. P rintele Hodoroab , care i-a nchinat o bro ur scris cu mult inim , poveste te c tat l d-tale a adus de mai multe ori, pentru d-ta, la ar , pe vestitul l utar Nae Chioru din Dorohoi. Era cel mai firesc i mai cuminte lucru. L utarii igani au jucat n via a poporului nostru un rol deosebit. Ei au fost p str tori i transmi tori de comori artistice i unii din ei au avut un adev rat geniu muzical. Colegul nostru, Octavian Goga, a cntat n versuri admirabile pe unul dintre ace ti barzi populari care tia Cum se cnt n sat la noi Cnd se tngue ciobanul Dup turma lui de oi, pe Nicolae Lae Chioru, Cnt re din patru strune, 256

frate bun, n talent muzical, cu Nicolae Chioru din Dorohoi. Dar, desigur, nu aceasta putea fi ntreaga d-tale preg tire muzical . Cea dinti preg tire temeninic i s-a dat la Viena de c tre Hellmesberger de la vrsta de 7 ani i pn la vrsta de 11 ani, iar des vr irea artistic , sub toate raporturile, i-ai f cuto la Paris cu Marsick, Gdalge, Masssenet i Gabriel Faur. Nu mplinise i nc 17 ani cnd, n prim vara anului 1898, i s-a cntat pentru ntia oar Poema Romn la Paris sub conducerea lui Colonne. Aici am s fac un popas, pentru ca s mi completez povestirea din dou puncte de vedere deosebite. n rndul nti vreau s notez un fapt important. Fiecare vacan petreci acas la p rin i, unde f ceai nu numai studii de muzic aveai obiceiul s-o i de cultur general , dar mai

ales plimb ri pe dealuri i pe v i. Sufletul d-tale a r mas prietin bun cu p mntul str mo esc, a p strat leg tura strns cu natura n mijlocul c reia te-ai n scut i n care au tr it, cu bucurii i cu necazuri, p rin ii d-tale, bunicii i str bunicii i tot neamul din care faci parte. Latura aceasta a vie ii d-tale a avut, desigur, mare nrurire asupra structurii d-tale suflete ti. Vreau s ar t acum, n al doilea rnd, cum se ncadreaz Poema Romn , ntr-o ntreag mi care de nchiegare a culturii noastre na ionale. n anul 1890 apare n Convorbiri literare vestita poezie a lui Co buc Nunta Zamfirei. Parc ntreg poporul romnesc de pretutindeni era chemat Din fundul lumii, mai de sus i din Zorit i din Apus la o hor m iastr , adev rat Hor a Unirii. De la un cap t al fost un nceput de vremuri noi. n anul 1891 se ntemeiaz n Bucure ti din ini iativa unui m nunchi de studen i, printre care la loc de frunte se g sea colegul nostru Simeon Mehedin i, Liga pentru unitatea cultural a tuturor Romnilor. Un vnt de unire sufleteasc sufl din ce n ce mai tare peste toate rile locuite de Romni. Procesul Memorandului, nceput n anul 1892 n contra frunta ilor intelectualilor romni din Ardeal, nu numai c nu opre te mi carea, ci din contr , i spore te ritmul. n anul 1893 apare volumul Balade i idile, n care sunt strnse mpreun poeziile lui Co buc, pl m dite ntre 1883 i 1890, iar n anul 1899 volumul Fire de tort. 257 rii la cel lalt a trecut un fior de sim ire nou , curat i

prevestitoare de fapte mari. Nunta Zamfirii n simplitatea ei, n nevinov ia ei feciorelnic a

Aceast scurt enumerare, n care fiecare an i fiecare nume nsemneaz o dat memorabil n dezvoltarea contimporan a sufletului romnesc, n-ar fi deplin dac nu i-a ad oga dou evenimente de cea mai mare nsemn tate. nti, apari ia revistei S m n torul n anul 1900, la nceput sub conducerea lui Vlahu energic i Co buc, iar de la 1903 sub direc ia mai i mai accentuat na ionalist a d-lui Nicolae Iorga. Apoi, apari ia, n anul 1906, cu E epoca de apropiere, pe planul literar, a tuturor claselor sociale i n care s-a manifestat o seam de scriitori plini de avnt na ional. E epoca de nfr ire a tuturor Romnilor, epoca de preg tire sub toate raporturile a vremilor ce aveau s vie. ntr-un sfert de veac s-a des vr it, prin cultur , consolidarea Na iunii noastre. Dup acest ocol necesar pot reveni acum la Poema Romn . Eram la Paris cnd s-a cntat ntia oar la concertele Colonne. Ca mai la toate concertele ocupasem cel mai bun loc de la galerie, drept la mijloc, n fa . De acolo de sus ascultasem pe violoni tii Sarasate i Ysaye, pe piani tii Raul Pugno i Dimer. De acolo asistasem la conducerea concertelor simfonice nu numai de Colonne, dar i de al i conduc tori vesti i: Richard Strauss, Felix Mottl i Hans Richter. De acolo admirasem simfoniile lui Beethoven, Damna ia lui Faust de Berlioz i cte alte lucr ri simfonice minunate. i iat c tot de acolo aveam fericirea s ascult o bucat simfonic compus de un Romn. V nchipui i cu ce evlavie am ascultat-o. Cine nu cunoa te ast zi Poema Romn ? Ea are ca tem s te fac s sim i ce este o zi de s rb toare la ar . n realitate Poema Romn are un n eles mai adnc. Ea este o integrare i o armonie de sentimente specific romne ti, de la cele mai simple i elementare, pn la cele mai nalte i rafinate. Lucrarea D-tale, stimate coleg, are un plan logic, care se desf ura adimirabil. Poema are mai ntiu o introducere. E, cum s-ar zice n pictur , fondul tabloului sau i mai bine, ar tarea atmosferei n care se va desf ura serbarea. E o sear de var n ajunul unei s rb tori. Sun clopotele la biseric i s-aud preo ii cntnd. Se ntunec . Ciobanii n dep rtarea cnt doina. Deodat se aud tunete. ncepe furtuna, se desl n uie i apoi ncetul cu ncetul se potole te. Se face ziu . Cnt coco ii. Se aud iar clopotele la biseric . Aceasta este partea poetic a Poemei, n care ai redat tot ce aveai mai cald n suflet de prin locurile pe unde ai copil rit. Acum ncepe serbarea. Ai avut intui ia admirabil s ncepi cu o melodie ritmic a unui cntec extrem de popular. Ai reu it s sco i din ea o adev rat perl muzical . Aceast

un r sunet deosebit n literatura noastr , a poeziilor colegului nostru d-l Octavian Goga.

258

melodie ultra popular revine, ca un leit motiv, sub diferite nf i ri, n toate buc ile urm toare. Treci apoi de la ea la o splendid hor boiereasc , a a cum o descrie Co buc n Nunta Zamfirii: Trei pa i la stnga lini or i al i trei pa i la dreapta lor; Se prind de mni i se desprind, S-adun cerc i iar se ntind i bat p mntul tropotind n tact u or. apoi la o chindie cu tactul mai viu i mai sprinten. n urm toate se mbin i se mpletesc ntr-o minunat orchestra ie, ca o adev rat nfr ire a tuturor claselor sociale, spre a se topi toate mpreun ntr-un str lucitor imn regal, n care se cuprind, sub form impun toare, sentimente de venera ie, sentimente de ncredere i sentimente de mndrie na ional . Poema Romn mondial. Din anul 1898 i pn ast zi, stimate coleg, desf urarea geniului D-tale artistic s-a f cut ntr-o continu i triumfal ascenden . red , sub form muzical mai cald i mai adnc ating toare,

acelea i aspira ii de nfr ire na ional pe care le-a dat literatura n epoca dinainte de r zboiul

La ceea ce natura i-a dat cu d rnicie, la ceea ce studiile cu mae trii pricepu i de la Viena i de la Paris au reu it s des vr easc , se mai ad ogau dou elemente, care au fost esen iale n dezvoltarea D-tale. A fost n linia nti, fire te, dragostea nem rginit a p rin ilor fa care pornise bine pe drumul falnic al succeselor. A fost pe acee i linie un sprijin nalt, o raz de lumin venit de sus, care i-a ar tat calea dreapt , sigur i senin : a fost bun voin a p rinteasc a Augustei Regine i Poet , Carmen Sylva a c rei priveghere i-a nso it, cu binef c toare st ruin , pa ii care din zi n zi au devenit mai siguri i mai st pni pe teren. Cnt re din patru strune, cum zice colegul Octavian Goga, e ti ast zi cunoscut i recunoscut n toat lumea drept cel mai mare violonist. Vioara D-tale parc e de cristal, iar vibrarea fermec toare pe care tii s o sco i din ea, oricare ar fi bucata pe care ai cnta-o, e unic ; ea poart pecetea caracteristic a sufletului D-tale. de fiul excep ional

259

Lucru rar. E ti nu numai virtuoz cum se zice n lumea special a artei muzicale, adic interpret des vr it, pe vioara D-tale, a celor mai vestite i grele buc i, dar e ti n acela i timp i un minunat conduc tor de orchestr . Prin siguran a cu care st pne ti i partiti ia i orchestra, prin prestigiul i autoritatea d-tale muzical reu e ti s ob ii cele mai str lucite efecte cu orchestra pe care o conduci. Lucru i mai rar. De la nceput ai fost i executant i compozitor. n via a de munc extraordinar pe care ai dus-o din copil rie i pn ast zi, cele dou personalit i ntrunite n fiin a D-tale cea de executare i cea de crea ie artistic i-au inut cump n fericit una alteia. Nu m ncumet s judec lucr rile D-tale muzicale, numeroase i felurite, care au ob inut pretutindeni i succes fa toate genurile de compozi ie nalt de public i aprob ri din partea criticilor speciali. Ai atins i e ti socotit ast zi printre cei mai mari compozitori.

Pretutindeni n lumea civilizat numele D-tale, prezen a i executarea operelor d-tale inspir respect, admira ie i entuziasm, care, fire te, se resfrng asupra cunoscut dar deseori brfit . D-ta faci, prin activitatea D-tale superioare, cea mai bun i cea mai frumoas rii e sigur i rii noastre, pu in

propagand na ional . D-ta e ti astfel n str in tate un str lucit reprezentant al neamului romnesc, iar ac iunea D-tale de misionar pentru cunoa terea i n elegerea durabil . De alfel, stimate coleg, i-ai ndeplinit aceast nalt misiune lini tit, st ruitor, f r sgomot i n ri str ine i aici la noi. N-a fost an n care s nu str ba i ara n lung i n lat, r scolind i ridicnd sufletele sub farmecul vioarei D-tale, iar n timpul Marelui R zboi ai mers din spital n spital s alini suferin ele fra ilor r ni i. Ai ncurajat cu dragoste fr easc talentele tinere, ca s se manifeste i s se ridice i le-ai dat, prin via a D-tale simpl i cump tat , plin de sfor ri i de necontenit perfec ionare, i o pild de urmat i o dovad c un mare artist poate fi, n acela i timp, i un mare caracter. E cea mai bun lec ie, stimate coleg, pentru cei care se ndoesc de calit ile rasei noastre. Pentru toate aceste motive, iubite i stimate coleg, suntem ferici i de intrarea D-tale n Academia Romn i, n numele colegilor no tri, i zic cu bucurie i cu mndrie: Fii binevenit n mijlocul nostru.

260

ELOCIN A POLITIC

Nicolae TITULESCU, ndemn la ac iune creatoare, Discurs inut la alegerea ca pre edinte al celei de a XI-a sesiuni a Adun rii Societ ii Na iunilor, 10 septembrie 1930

Da i-mi voie s v exprim profunda mea gratitudine pentru marea onoare pe care a i f cut-o rii mele i mie personal ridicndu-m la nalta demnitate de pre edinte al Adun rii, prin voturile dv. ng dui i-mi s v d n gestul spontan al unui att de mare num r de delega ii de a aduce persoana mea la pre edin ie dovada c sfor rile statornice pe care Romnia, f r ajutorul nim nui, le-a f cut n scop de a organiza n pace i munc o via principii ale Ligii Na iunilor, nu au trecut neobservate de dv. Da i-mi voie, domnule pre edinte al Consiliului, s v mul umesc pentru cuvintele prea elogioase pe care le-a i avut la adresa mea i care nu i g sesc justificarea dect n extrema dv. bun voin i, poate, n faptul c am fost asociat de la nceput lucr rilor Ligii Na iunilor. conform marilor

Sarcina pe care mi-a i ncredin at-o implic mari r spunderi. Nu nl tur niciuna, le accept pe toate. Dar ve i binevoi, sunt sigur, ca i dv. s m ajuta i n mplinirea acestor sarcini prin sprijinul dv. pre ios, pentru a realiza mpreun o munc efectiv i ferit de ncetineal .

Adunarea a XI-a a Ligii este chemat s discute chestiuni care dep esc n importan pe toate acelea pe care Societatea Na iunilor le-a abordat pn ast zi. Toate statele, f r excep ie, se afl n fa a unor probleme grele mai ales economice, a a nct o lips de solu ie poate aduce o retrogradare a vie ii civilizate. Nu m ndoiesc c aceast cooperare interna ional va reu i s nving toate relele care ne pndesc, dac fiecare dintre noi aduce n colaborarea lui aceste trei elemente f r de care nimic nu se poate cl di: n elegere, voin , generozitate. Nu este ast zi momentul discu iilor, ci al ac iunilor. De aceea voi termina f cnd cele mai calde ur ri ca hot rrile dv. s fie ac iuni i anume ac iunile pe care omenirea le a teapt de la dv. 261

ELOCIN A MILITAR

Sorin ALEXANDRESCU, Un text al generalului, n PARADOXUL ROMN, Ed. Univers, Bucure ti, 1998, p.176-184.

Un text al generalului Ordinul c tre Armat , de pe 22 iunie 1941, prin care Romnia porne te r zboiul, sun astfel: Osta i, V-am f g duit din prima zi a noii domnii i a luptei mele na ionale s v duc la biruin . S terg pata de dezonoare din cartea Neamului i umbra de umilire de pe fruntea i epole ii vo tri. Azi a sosit ceasul celei mai sfnte lupte, lupta drepturilor str mo e ti i bisericii, lupta pentru vetrele i altarele romne ti de totdeauna. Osta i, V ordon: trece i Prutul! Zdrobi i vr jma ul din R s rit i Miaz -Noapte. Dezrobi i din jugul ro u al bol evismului pe fra ii vo tri cotropi i. Remplini i n trupul Osta i, Pleca i azi pe drumul biruin ei lui tefan cel Mare, ca s cuprinde i cu jertfa voastr ceea ce au supus str mo ii no tri cu lupta lor. nainte! Fi i mndri c veacurile ne-au l sat aici straj drept ii i zid de ap rare cre tin . Fi i vrednici de trecutul romnesc. General I. Antonescu. Acest Ordin a r mas n memoria colectiv ca un exemplu de concizie Osta i. V ordon: trece i Prutul" -, uitndu-se detestabilul jargon n care era conceput restul textului. Citit n ntregime, el apare ca fiind construit din mai multe tipuri de discurs. Cel pur militar con ine apelativele osta i, care i decupeaz textul n patru unit i, comanda nainte !" i verbul la imperativ trece i Prutul", subliniat prin numele actului de limbaj pe care acesta l constituie: V ordon". Apelativul este global: Conduc torul (unic) se adreseaz ntregii armate, f r diferen iere pe grade, un mod de-a sublinia i faptul c ini iativa nceputului r zboiului i rii glia str bun a Basarabilor i codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele i plaiurile voastre.

262

apar ine generalului, i numai lui. ntr-adev r, nici armata, nici vechii oameni politici i nici m car regele Mihai nu au tiut mai nainte de aceast decizie, de i ea plutea n aer". Pur militar, exprimarea acestui ordin era suficient pentru ndeplinirea lui. Ordinul este actul de limbaj cel mai pur: fiind posibil numai ntr-un grup de maxim disciplin , for a lui ilocutiv exprimarea sa ca un ordin, de c tre cel ndrept it s -l emit i n elegerea sa ca atare de c tre cel obligat s -l execute este egal cu for a sa perlocutiv : osta ul execut ad litteram ordinul. Caracteristica acestui act de limbaj este univocitatea, absen a spa iului interpretativ i deci a marginii de joc a ascult torului. Antonescu se simte ns dator s motiveze i s explice acest ordin, fapt inutil i neuzitat n armat . Acest nou discurs, destinat formal tot osta ului, l dep e te ca atare, fiind n fapt destinat cet eanului romn n genere, indiferent dac este militar sau civil: un discurs politic, deci. n prima unitate a textului, fa de militar i / sau cet ean, acest discurs este motivat prin referire la un act de limbaj fondator: promisiunea de redobndire a demnit ii armatei f cute de Antonescu din prima zi a noii domnii" i a luptei mele na ionale". Regele Mihai nu este numit - autoritatea lui este doar formal -, n schimb apare pronumele personal ca definire a ac iunii celui care este sursa real a puterii de decizie. A sosit ceasul ndeplinirii promisiunii, anun apoi generalul. Tot un gest caracteristic: guvernarea lui este bazat pe promisiune i pe ndeplinirea ei, ca rela ie dintre un individ i armat (na iune), nu pe un contract social, ori pe procedura legal a unor institu ii. n fine, onestitatea generalului este afirmat r spicat: el a f cut o promisiune i, iat , acum o ndepline te. Al doilea pasaj traduce ordinul militar n discurs politic: osta ului i se explic ce nseamn trecerea Prutului: zdrobirea inamicului sovietic, dezrobirea celorlal i romni din jugul lui i rentregirea rii; un scop militar, unul na ional i unul statal. Explica ia nu este dat ntmpl tor tot n form imperativ : textul sugereaz astfel exact dimensiunea lui perlocutiv . ntr-adev r, numai dac osta ii trec Prutul, ei ating aceste trei scopuri, dar imperativul folosit n loc de condi ional afirm ca de la sine n eleas ndeplinirea ordinului. Osta ii sunt astfel institui i n destinatari mu i, f r drept de replic , simpli executan i: a a cum ei, n primul paragraf, au fost dezonora i i umili i f r s fi putut reac iona, ei sunt acum tot pasiv reintegra i n onoarea lor. O ciudat rela ie subteran se stabile te astfel textual, (probabil) n afara inten iei autorului: vechiul ef r u, Carol, a privat armata de onoare, noul ef bun, Antonescu, i red onoarea, dar procedura celor doi este fundamental aceea i, de tip dictatorial: nici unul dintre ei nu g se te necesar s respectivele decizii. n fine, al treilea i al patrulea pasaj exprim un fel de discurs istoric prin referin 263 la consulte armata nainte de-a lua

tefan cel Mare i la misiunea romnilor de-a fi zid de ap rare cre tin ". Zid pentru ap rarea cui? Probabil a aceleia i lumi pe care i tefan credea c o ap r n epistolele lui, adresate principilor cre tini occidentali. Anticrist era reprezentat atunci de turci, acum ar fi Uniunea Sovietic , un stat ateu, chiar dac cet enii ei erau (n sufletul lor) cre tini pravoslavnici. Ordinul nu-i nume te pe alia ii germani, de parc Romnia ar fi plecat singur la lupt contra Anticristului. R zboiul este prezentat deci ca un r zboi na ional, ca o lupt sfnt ", aceea i pe care o duce ara de veacuri". Discursul istoric este un discurs na ional-religios, care legitimeaz jertfa voastr " printr-un scop sublim. Ciudat, rela ia dintre eu", locutor, i voi", alocutori, plaseaz jertfa" numai de partea voastr " i lupta na ional ", de parte mea". Asemenea renghiuri le joac textul autorului lui i mai departe, inclusiv n implica iile sale. Este tefan un bun exemplu n acest context? Se tie c cererea lui de ajutor nu a prea fost sprijinit de cei c rora el le st tea n fa ca un zid de ap rare", mai mult, c la sfr itul domniei lui, sau curnd dup aceea, Moldova se nchina Anticristului din lips de asisten militar cre tin . i apoi ce nseamn exact un zid"? Pe cine ap r el de cine? Termenul este, prin excelen , ambiguu i reversibil, sensul lui depinznd exclusiv de perspectiva din care este rostit. Au ap rat Moldova i Muntenia puterile cre tine de turci? Da, pentru un timp, dar o dat intrate n sfera de influen otoman , se poate afirma despre ele mai curnd inversul: ele au ap rat Turcia de atacurile austriece, polone ori ruse ti. Zidul" nu a fost dect un tampon" ntre marile puteri care i-au purtat r zboaiele pe teritoriul carpato-dun rean, n loc s le poart pe propriile lor teritorii. Ciudatele repercusiuni ale acestui text merg i mai departe, ceea ce, este drept, autorul lui nu putea ti n 1941: Romnia nu a fost un zid" al lumii cre tine n al doilea r zboi mondial, printre altele i pentru c alia ii Anticristului bol evic erau bunii cre tini anglo-americani. n schimb, ea a devenit, datorit nefastului r zboi nceput prin acest Ordin, pentru vreo patruzeci i cinci de ani, un zid" al Anticristului mpotriva cre tinilor occidentali. Dar s ne ntoarcem la textul propriu-zis. El este constituit, tematic, din trei discursuri - militar, politic i istoric - repartizate pe patru paragrafe. Lexical ns , toate discursurile sunt exprimate prin cuvinte i imagini, metafore ori simboluri din recuzita unui alt discurs, cel politico-ziaristic al dreptei de la sfr itul anilor treizeci, agravat de o emfaz (trei paragrafe din patru sunt scrise numai la imperativ) i un stil tradi ionalist (azi) insuportabil: cartea Neamului", vetre" i altare", glie str bun ", codrii voievodali", ogoare" i plaiuri", straj " etc. Am putea astfel spune c n text apar patru discursuri. De i textul are o form clar - cele patru fragmente constituie argumente u or recognoscibile ca atare -, discursurile care le prezint nu se intersecteaz . Textul este paratactic: fragmentele sunt doar al turate 264

unul altuia, ele nu deriv logic unul din altul. Singura coeren

a textului provine din ordinul

militar - de aceea i este utilizat n continuare numai imperativul nu dintr-o structur argumentativ unificatoare. Romnia fiind de veacuri" zid de ap rare cre tin ", ne putem ntreba cum de a fost totu i posibil pata de dezonoare din cartea Neamului". Se vede treaba c transformarea dezonoarei n onoare i ndeplinirea pe aceast cale a misiunii istorice mai are nevoie i de decizia unui geniu na ional: generalul se compar implicit cu tefan cel Mare. Textul se constituie printr-un ordin, a a cum i evenimentele, istoria - efectele textului - se constituie prin interven ia unui factor providen ial: autorul textului. Structura textului se suprapune structurii ac iunii celui care o scrie, autorul i personajul s u, ori, altfel spus, subiectul enun rii i subiectul enun ului tind s se contopeasc . Organizarea textului n patru discursuri s-ar putea vizualiza astfel:

Militar Eu: ordin (voi) Politic Istoric Jurnalism de dreapta

Textul este un ordin, constituie o imagine a autorului (eu, sursa ordinului) i o alta a destinatarului (voi, executan ii lui) i este motivat prin trei discursuri (tematice), toate aceste elemente fiind paralel proiectate - am zice aplatizate - n acela i lexic al ziaristicii de dreapta al epocii. Cele trei discursuri sunt rostite separat - ele nu interfereaz , ci doar urmeaz unul altuia -, dar nu sunt ns rostite de voci proprii: nici discursul politic, nici cel istoric nu utilizeaz tipul de argumente i stilul lor de exprimare propriu i apropriat; stilul apropriat este rezervat discursului militar. Nu e vorba deci de o polifonie textual , cum i pl cea lui Bahtin s descopere, ci de discontinuitate. Nu exist operatori interdiscursivi, ci doar i un lexic, dar nu o a contiguitatea discursurilor n spa iul textului. Acesta are o semantic

sintax . Textul nu e omogen, de i fiecare discurs n sine este. Exist ns o ierarhie n aceast discontinuitate: superior este discursul militar, avnd n centru figura autopropus locutorului, ncadrat de discursul politic i de cel istoric, toate trei expuse de scribul oficial, n limbajul acestuia. Textul nu are o structur logic , dar are o organizare militar : corpurile de armat (discursive) nainteaz ordonat i t cut, dar precedate de fanfar . 265

Parataxa textului implic

o paratax

a enun rii. Semnatarul textului, generalul

Antonescu, este enun torul lui - pornesc de la ipoteza c Antonescu 1-a redactat singur, cum a f cut-o cu multe alte declara ii oficiale, inclusiv scrisori c tre Hitler, Maniu i Br tianu -, dar enun torul enun discursuri diferite, apar innd unor subiec i diferi i. Exist , mai nti, un subiect de decizie i unul de ac iune, ambii prezenta i n primul pasaj: primul este cel al f g duin ei mplinite, al doilea al luptei na ionale" care intr azi" ntr-o nou faz . Primul subiect este mai mult moral, de reflec ie n timp, al doilea mai mult de ac iune, punctual, dar ei sunt lega i printr-o rela ie de consecin tipic omului de caracter: acesta face ceea ce tie c este moral just. Nuan a aceasta ne reaminte te explica ia lui Antonescu nsu i a faptului c vorbe te despre sine la persoana a treia: voin a" (la mine subiectul ac iunii) ndepline te ceea ce a hot rt gndirea" (subiectul deciziei). Ace ti doi subiec i sunt nominaliza i n primul pasaj pentru c acesta este scris la indicativ. Subiectul discursului militar este de asemeni nominalizat n al doilea pasaj, pentru c actul de limbaj respectiv este auto-referen ial: (eu) v ordon". n schimb, subiectul discursului politic i al celui istoric din celelalte pasaje nu pot fi nominaliza i, acestea fiind scrise la imperativ, dar ei sunt presupu i ca autori ai selec iei argumentelor i ai desemn rii scopurilor. n fine, subiectul discursului jurnalistic este subiectul enun rii celorlalte discursuri, el lexicalizeaz temele celorlal i subiec i, le d form , redacteaz textul. Dac subiectul de decizie i cel de ac iune sunt prezenta i textual n primul paragraf, iar cel militar n al doilea, subiec ii politic i istoric sunt doar presupu i n adncimea textului, n timp ce subiectul enun rii este subiectul manifest, vocea" celorlal i. Or, tocmai aici textul dezvolt un frapant paradox. A cui este aceast voce? n form , a enun torului individual Antonescu, n fapt a unui enun tor colectiv, c ruia primul i preia termenii i stilul. Antonescu vorbe te, dar vorbele nu sunt ale lui, ci ale nenum ra ilor autori de discurs na ionalist de dreapta din epoc . Nu e vorba aici de paradoxul verbal al oric rui locutor - noi to i spunem cu vocea noastr cuvintele celorlal i, ale limbii n care vorbim -, ci de un paradox discursiv specific, angajnd structura multipl a autorului de texte Ion Antonescu. Generalul ine propriul s u discurs doar atunci cnd roste te ordinul: Osta i, V ordon: trece i Prutul." Doar aici subiectul redact rii coincide cu subiectul unui discurs, n toate celelalte cazuri, redactorul enun alte discursuri: militar - cnd i prezint f g duin a mplinit politic i istoric, n termeni care acestora le sunt improprii, dar sunt proprii discursului ziaristic de dreapta. Reg sim astfel ideea de mai sus, a aplatiz rii textuale prin comprimarea temelor discursurilor militar, politic i istoric n lexicul discursului ziaristic. Redactorul nu coincide deci nici cu omul politic, nici cu istoricul, nici chiar cu militarul, pentru c l dep e te: el este Scribul epocii", cel care transcrie pe limba lui" ceea ce 266

ace tia i dicteaz . El preia ad litteram doar termenii militari, ordinul, esen a textului; restul este scris n jargon". Subiectul militar, pe de alt parte, i include, prin autoprezentare, pe cel de decizie i pe cel de ac iune, pentru c Ordinul" este prezentat ca o consecin a f g duin ei" mai vechi. Am putea apoi spune ca subiec ii politic i istoric, de i presupu i tematic de text, sunt oculta i lexical i stilistic de subiectul ziaristic. Textul manifest astfel doar doi dintre cei cinci subiec i ai discursurilor din adncimea lui, ceilal i trei netrecnd n suprafa a lui: Enun tor: Subiect militar: (face apel la): Scribul epocii TEXT ......(auto-prezentare)........(ocultare)........(paratax , transcriere)....... subiect de decizie i de ac iune subiect politic subiect istoric discurs militar, politic i istoric

Opera iile de baz ale textului sunt deci auto-prezentarea enun torului, ocultarea subiectului discursurilor politic i istoric, organizarea paratactic i transcrierea discursurilor militar (cu excep ia ordinului), politic i istoric n limbajul Scribului. Vom spune deci c autorul Ordinului, generalul Antonescu, se constituie din dou roluri enun iative: primul, individual i inten ionat, este Subiectul militar, al doilea, (probabil) neinten ionat, este Scribul colectiv al epocii, la care militarul face apel n calitate de (co-)enun tor al textului. (Aceast interven ie a Scribului" ar explica atunci impresia de hibrid, men ionat mai sus, la personajul public Antonescu. Scribul" apare ns i n texte private" ale generalului.) Subiectul militar se auto-prezint ca factor de decizie i ac iune care- i ine cuvntul dat i care, totodat , constituie vis--vis de el pe destinatar, osta ii. Enun torul Antonescu realizeaz ns faptul c n momentul istoric dat adresarea numai c tre Armat , cum ar face-o n mod obi nuit un general printr-un Ordin, nu este suficient , ea trebuie s cuprind n destinatar i pe civili, inclusiv pe civilii din militari. El face astfel apel la Scrib, ca un rol enun iator secund, care s -i redacteze textul n continuare. Scribul preia temele discursului militar (cu excep ia ordinului propriu-zis), politic i istoric - ca argumente necesare marelui public" -, dar oculteaz subiec ii legitimi ai discursurilor respective i transcrie temele n limbajul s u propriu, cuplnd paratactic fragmentele n cauz . Subiectul militar st pne te discursul s u propriu-zis, format din acte de limbaje specifice. Cnd dore te s -l motiveze, i mai ales s -l completeze cu cel politic i istoric, el 267

apeleaz la un enun tor specializat, numai c -l alege nu pe cel autorizat", ci pe Scrib. Op iunea se explic f r ndoial prin afinitatea dintre general i Scrib, ultimul v zut ca purt tor de cuvnt al cli eelor de dreapta, comune epocii. Generalul nu are deci un limbaj al lui", atunci cnd i motiveaz politico-istoric ordinele pur militare, ci apeleaz la un discurs str in", localizabil i recogniscibil, dar str in", n care enun torul militar se exprim doar ca un amator. Disjunc ia aceasta dintre militar i scrib mi se pare fundamental pentru n elegerea lui Antonescu att n ceea ce face i spune, ct i n ceea ce nu face sau nu spune. Important este astfel nu numai apelarea la cli eele Scribului, ct i ocultarea omului politic i a istoricului real. Antonescu vorbe te n locul lor, dar nu n termenii lor. El nu le interzice doar vocea, ci le ignor deformare. Am spus c militarul apeleaz la scrib. Dar dac scribul, n ultim instan , i-a apropriat militarul, inversnd ierarhia ini ial ? El pare a realiza aceast performan chiar n textul de fa , redactat de el aproape n ntregime, cu excep ia doar a ordinului propriu-zis. ncheind aici analiza ,,Ordinului" prin dubla structur " a enun torului lui, a autorului de texte generalul Ion Antonescu, ne putem ntreba dac aceea i dubl structur nu l-a caracterizat i pe omul de stat mare alul Antonescu. Eu cred c da, mai mult, eu cred c Scribul a preluat puterea" de la Militar i n ac iunile lui, a a cum a f cut-o n textele lui. Nu m refer deci aici la o dualitate militaro-politic a mare alului, despre care s-a mai vorbit. El a fost de altfel, n mod formal, n acela i timp ef al Statului i comandant- ef al Armatei. S-a i observat faptul c ar fi fost mai bine s se mul umeasc doar cu una din func ii, l snd, de exemplu, politica politicienilor. Ar fi fost, istoric vorbind, mai bine, dar ar fi fost imposibil, pentru c Antonescu era, structural, un antipoliticianist, negnd cu bun dintre politic tiin diferen a i politicianism. Interpretarea mea este ns alta. Eu nu v d n Antonescu, identitate, nici i modul de gndire i de ac iune, prelundu-le temele prin

al turi de militarul de carier , un om politic, sau un om de stat, fie el chiar i improvizat, ci pe acest personaj mixt, Scribul, amestec de cli ee ale epocii, un rol f r individual , nici social , un pur loc geometric al vorbelor spuse de al ii, neasimilate, necoagulate ntr-un discurs coerent, f r argumentare de nici un fel, de i plin de preten ii, o punere al turi (paratactic !) a unor idei, teme i simboluri incongruente, care nici nu se adun militar - precum trupele n forma ie -, nici nu se completeaz organic precum un program politic, ori un proiect istoric. Generalul Antonescu nu a avut nici o cultur politic , nici un program i nici un proiect politic propriu, preluate de la un partid sau de la un grup recognoscibil ca atare. Singura ncercare n acest sens - de colaborare cu legionari - e und, el a ac ionat ntr-un vid politic real, nu numai la nivelul ac iunilor, ci i al gndirii, al 268

redact rii textelor i al planific rii ac iunilor, ori al n elegerii vorbelor i faptelor celorlal i. Cultura, programul i ideile lui n-au fost dect cele ale Scribului, acest non-individ, acest non-lieu politic i cultural. Scribul respectiv i-a scris declara iile c tre Hitler, scrisorile c tre Maniu, ac iunile incoerente contra evreilor, mir rile n fa a revoltei legionarilor, ca i protestele de la proces. Militarul Antonescu a disp rut, probabil, undeva pe frontul din Est, poate la acel dezastru de la Stalingrad, pe care l-a prev zut - conform declara iilor c tre Hitler - dar nu l-a putut nici mpiedica, nici redresa. mi place s cred c acest bun militar, de i sigur nu cel mai mare o tean romn al secolului1 - a murit de durere n fa a tragediei tuturor acelora care au pierit la Stalingrad. n locul lui a r mas Scribul, aceast fanto indecis i detestabil . Regele Mihai, f r s tie, pe Scrib l-a arestat, acea fanto mai tia ce s fac imorf , care nu

i ce s decid , i tot pe acest Scrib l-au mpu cat comuni tii, chiar dac n

fa a lor, un moment, Generalul a resuscitat, cernd o tenilor vechii destinatari ai ordinului, acum executorii enun torului lui - s trag bine. Ucignd acest loc comun al dreptei interbelice, comuni tii, cum tim acum, n-au distrus ideologia dreptei, ci doar un biet Scrib care o mnuia cu oarecare greutate. Ei, comuni tii, tocmai de aceea au putut prelua aceast ideologie de dreapta, cnd, le-a venit bine: ea tr ia. i tot de aceea Scribul comunist care a fost Adrian P unescu a putut a a de u or s scrie acel ridicol bocet pentru Ion cel f r de mormnt" pentru un alt Scrib. Sau al ii. Scribii nasc al i scribi.

Vezi coperta IV a volumului Adev rul despre mare alul Antonescu, Bucure ti, Ed. P unescu, 1991.

269

ELOCIN A PARLAMENTAR

Barbu TEF NESCU-DELAVRANCEA, Discurs rostit n Camer , 4 decembrie 1900

D-lor deputa i, m

ntreb, r spuns serios nu g sesc, pentru ce aceast

cestiune

personal pe care onor d. Dobrescu a dezvoltat-o contra mea? Eu bucuros a fi evitat o cestiune personal cu d. Dobrescu, tiindu-l ct e de sub ire, dar m rturisesc c nu mi-a trecut prin minte c -l pot ofensa rugndu-l ca s binevoiasc de a nu mai da lec iuni de politic d-lui Carp i lec iuni de filosofie d-lui Maiorescu (ilaritate). Dac unui boiangiu i-a fi zis: M rog, nu da lec iuni de pictur ilustrului pictor Grigorescu, e aci o ofens ? (ilaritate). Dac unui potcovar i-a fi zis: De ce ncerci s faci o locomotiv ?, ar fi fost o ofens ? (ilaritate). Sau dac unui can onist de cafenea i-a fi zis: Nu i se pare ciudat s nve i pe Caragiale dramaturgia?, nu e a a c ar fi fost ridicol dac m-ar fi provocat la o cestiune personal ? (ilaritate, aplauze). D. Dobrescu interzice d-lui prim-ministru de a vorbi despre petroleu... de ce? L-a i auzit: fiindc d. prim-ministru n-are o sond m car. Ei, i? Ciudat teorie! N-ai sond ? N-ai dreptul de a vorbi despre o cestiune economic a a de important . D. Dobrescu ar putea s v ia pe rnd, pe fiecare n parte i s v turteasc astfel: Dl. Hiotu, ai sond ? Nai. La o parte. N-ai dreptul de a vorbi despre petroleu. Dl. S veanu, ai sond ? N-ai. La o parte. i a a, mp r ind Camera n deputa i cu sonda i f r sond , s r mn d-sa cu sonda, st pn pe o problem de o importan cu mult mai serioas dect sonda d-sale. (mare ilaritate, aplauze) Cu teoria d-lui Dobrescu am ajunge de la d-sa la p curarul d-sale, care sap pu urile, de la despotismul d-sale la acela al lucr torului d-sale, care, ie ind plin de i ei de sus pn jos din ntunecimile p mntului, v-ar interzice mai la to i dreptul de a vorbi n cestiunea petrolului. Dac d. Dobrescu s-ar fi ntrebat serios: cine e, cum e i ce trebuie s fie i cine sunt, ce sunt d-nii Carp i Maiorescu, s-ar fi convins c nu ade bine s dai lec iuni att de serioase de politic elementar d-lui Carp i de filosofie pueril d-lui Maiorescu. (rsete, aplauze) Dlor, nu m pot opri, i n elege i de ce, la atacurile pe care d. Dobrescu a binevoit s mi le adreseze n stilul d-sale elegant parlamentar. Da, eu eram un tn r necunoscut, pe cnd d-sa m alegea la Ploie ti cu modestul d-sale talent...modest...de modestie, zice d-sa c dispune de un modest talent...altfel... ti i...e vorba de un real i mare talent. (rsete, aplauze) Mi se pare c n-a zis cuvntul, dar l-a gndit: sunt un ingrat fa de d-sa. A a e. Sunt un ingrat, dar nu a a de mare ca talentul d-sale. De, d-lor, eu m-am ngrijit

270

de interesele d-sale cnd l-am sf tuit s nu zdrobeasc n filosofie pe d. Maiorescu i n politic pe d. Carp. A a mi se pare. (rsete) D. Dobrescu i-a adus aminte c ast zi este ziua onomastic a mea. A inut s m firitiseasc i a izbutit, terminnd cu o latineasc ct pe aci i omul nu poate fi dect cum clasic , dac n-ar fi fost ... v rog s -i g si i rima. (rsete) A inut d-sa s repete un cuvnt trivial, cuvntul de m sc rici...e o cestiune de ... de inteligen l-a l sat Dumnezeu s fie.(aplauze) Dar cnd ne vorbea de cine cnta la mesele boiere ti, am v zut pe vechiul d. Dobrescu, care vorbe te cu un curaj admirabil de istoria noastr , de vechile noastre moravuri, f r s fi citit o pagin sau un rnd serios despre trecutul nostru. Dv., d-lor deputa i, i ast zi a i avut ocazia de a sim i cine e i cine nu e m sc rici, cine e i cine nu e incon tient, cine- i d i cine nu- i d seama de valoarea cuvintelor i de locul n care meritul, norocul sau glume ele mprejur ri l-au adus ca s vorbeasc . (aplauze) Constat, ncheind, c Dumnezeu mai nti a dat omului dou feluri de adversari: de talent sau de spirit. i, n marea lui bun tate, foarte rar a ntrunit n om i talentul real, i spiritul deplin, de teama de-a nu fi prea r u, n combativitatea lui. Dumnezeu, ns , a i glumit la zidirea lumei ace tia: a f cut o a treia categorie de adversari. Ace tia nu sunt nici de talent, nici de spirit. (aplauze prelungite)

271

Nicolae MANOLESCU, Discurs rostit n edin a Camerelor reunite cu ocazia votului de cenzur , 18 martie 1993

Doamnelor i domnilor senatori i deputa i, Domnilor mini tri,

Doresc s precizez din capul locului c parlamentarii PAC vor vota mo iunea de cenzur . Consider m acest vot obligatoriu n virtutea urm toarelor considerente morale i politice. Guvernul V c roiu a primit, acum 3 luni, investitura Parlamentului Romniei, pe baza prezent rii unei liste de inten ii i promisiuni c va supune dezbaterii, n cel mai scurt timp, un adev rat program de guvernare. Dup 100 de zile, domnul prim-ministru se face a uita cele spuse cu acea ocazie i nu prezint programul promis i a teptat, ci un raport i o strategie. n bun logic , un raport nseamn o dare de seam pentru ceea ce Guvernul a f cut n trecutul apropiat, iar o strategie ceea ce Guvernul are de gnd s fac n viitorul ndep rtat. Lipse te, deci, tocmai programul, acela care ar trebui s se refere la prezent i la viitorul imediat i s indice nu pur i simplu scopuri i principii, ci solu ii, mijloace i surse de execu ie. n fine, Guvernul nu dore te s - i angajeze r spunderea, conform Constitu iei, i s solicite votul Parlamentului. Aceste considerente nu puteau dect s conduc Parlamentul la ini ierea mo iunii de cenzur , f cnd n acest fel, printr-o parte a membrilor s i, un gest care se cuvenea a fi f cut de Guvernul nsu i i anume verificarea ncrederii de care se bucur . Mi se pare inacceptabil felul n care domnul prim-ministru vine ast zi n fa a noastr s fac din sentimentul na ional un capital politic pentru guvernul s u. Aceasta cu att mai mult cu ct domnul prim-ministru a primit ieri sprijinul necondi ionat al domnului pre edinte Iliescu n cadrul programului de Actualit i al TVR. Domnul Iliescu a uitat nc o dat c un pre edinte este mai presus de guverne i a criticat mo iunea de cenzur , nc lcnd, n fapt, spiritul Constitu iei. Mi se pare, de asemenea, inacceptabil modul n care TVR a r pit din programul economic de ieri sear 15 minute destinate PAC i UDMR, acordndu-i nc o dat domnului V c roiu posibilitatea s mai spun ceea ce a mai spus i va mai spune. i ncearc

272

Cu atta sprijin din toate p r ile: TVR, pre edin ie, sentiment na ional, Guvernul n-ar trebui s se team c va fi r sturnat, d rmat printr-un joc periculos. Am citat din domnul Mar ian Dan. Foarte constitu ionale sintagme! Domnul Dan Mar ian, nevindecat de nostalgiile unor anumite congrese ale c ror revindec ri, pardon, revendic ri... (ntrerupt de sal prin aplauze furtunoase). La 100 de zile de la instalarea guvernului domnului V c roiu, ar fi normal s tim r spunsuri precise la cel pu in dou ntreb ri. Mai nti, al cui este rii!). Nu v face i c nu guvernul V c roiu? Al unei forma iuni? (din sal , de la FDSN: al dect v imagina i. A adar, al cui este guvernul V c roiu? Al unei forma iuni sau al mai multora? i care anume? Raportul i strategia au fost criticate de la dreapta la stnga pentru motive uneori opuse. Paradoxal situa ie! Guvernul pare a conta vezi chiar declara iile foarte sigure pe care domnul prim-ministru le-a f cut pe o majoritate pe ct de covr itoare, pe att de insensizabil . A doua ntrebare: cum n eleg domnii mini tri s fac fa dreapt . Cum ar ob ine domniile lor votarea legilor necesare ntr-un caz ca i n cel lalt, amndou posibile. Raportul celor 100 de zile este redactat n termeni destul de vagi, precum: s-au luat anumite m suri, au fost ntreprinse unele ac iuni, din care nu rezult mai nimic precis cu privire la stoparea declinului economic. Similitudinea de limbaj cu acela al detestatei puteri de pe vremea odiosului este att de izbitoare nct, m ierta i, v scutesc de comentarii. Dac raportul nu ne face nici o idee despre ceea ce guvernul a realizat, contactul cu realitatea cotidian este cu mult mai instructiv n aceast privin . Infla ia ne-a adus deja n America Latin de odinioar gonind dup gloria celei de acum dou decenii. i ea face ca salariile s se in rilor delicatei situa ii n care, dac ar dori cu adev rat s urmeze cursul reformei, ar avea mpotriv jum tatea ei

v pricepe i la politic , domnilor senatori i deputa i fedeseni ti. Sunte i mai buni politicieni

cu greu i gfind n urma pre urilor, parc ar fi ca echipa actual de handbal a Romniei omajul ne-a adus n rndul dezvoltate, infirmnd o lege economic care spune c cre terea omajului merge mn n mn cu sc derea infla iei i invers. Ca la noi la nimenea! Guvernul gestioneaz n continuare criza, dar nu g se te, pentru c nu caut , solu ii. Aceea i mentalitate etatatist face ca un kilowatt pl tit de un ntreprinz tor particular s coste mai mult dect kilowattul pe care l pl te te la el acas , ca p mntul s r mn mai degrab nelucrat dect s fie dat n

273

proprietatea celor care l lucreaz , ca o ntreprindere nerentabil s fie mai degrab via cu subven ii artificiale dect privatizat ori desfiin at . Guvernul, att de fragil n concep ia lui economic

inut n

i social , i arat din plin

talentele politice, numind peste tot n ar prefec i, inspectori pentru cultur , efi ai direc iilor sanitare, destr mnd structurile tehnice ale ministerelor pentru a- i satisface clien ii politici. C l uzit de o politic de restaura ie, nu a comunismului, doamnelor i domnilor, pentru c din p cate pentru nostalgici, comunismul nu mai poate fi restaurat, dar a comuni tilor...(ntrerupt de aplauze) care i-au reg sit arogan a i cinismul. S-a uitat de cultur , s-a uitat de patrimoniu, s-a uitat de valori spirituale. Guvernul nu sufl un cuvin el, nici o silab ntreag , vorba lui Arghezi, despre cultur despre boal . n aceste condi ii, fraza final noastr din raport sun ca un corolar al unei activit i economic i a programului de i nv mnt n acest raport, unde despre s n tate se vorbe te n patru rnduri, cnd, mai degrab , ar trebui s se vorbeasc

extraordinar de dense i bogate. Citez: n aceast perioad , un loc important n activitatea l-a constituit elaborarea strategiei de reform guvernare. Ca s vezi c literatura a fost preocuparea de c p ti a domnului V c roiu. Strategia are la baz o premis foarte clar pe care o vedem f r nici o pl cere. Aceast premis sun n felul urm tor: Mersul reformelor i presiunea problemelor concrete au for at autorit ile guvernamentale s - i asume responsabilitatea utiliz rii efective a prghiilor de interven ie n economie. Iat , doamnelor i domnilor, silogismul pe care domnul V c roiu l-a negat categoric chiar azi, n fa a parlamentarilor! Controlul procesului de reform conduce la nencrederea n liberalismul economic, clasic, cum este numit n raport, probabil cu referire la clasicii n via ai liberalismului economic, Roman i Stolojan. Controlul, dirijismul fac ca principiile enun ate n continuare, unele corecte n esen , s nu fie dect principii. De exemplu, faptul c reforma economic nu e scop n sine, c ea presupune relansarea economic , i invers. Obiec iile la aceast concep ie dirijist sunt dou : dirijismul este absolut ineficace, tocmai n condi iile unei recesiuni economice grave ca aceea de la noi i nu permite ns n to irea cu adev rat a organismului economic i recreerea motiv rii ie irii din criz i dirijismul poate fi acceptat par ial ntr-o economie de pia normal , dar nu dup 40 de ani de economie hipercentralizat . A adar, dirijismul dup dirijism este la fel de ineficace ca i dirijismul n recesiune i duce la o economie care tr ie te practic sub perfuzie. Cronicizeaz criza. Tot ce urmeaz este consecin a premisei evocate i poate fi formulat pe scurt a a: o politic economic menit a stabiliza economia n vederea nceperii relans rii ei.

274

Aici este o eroare fundamental . A crede c stabilizarea macroeconomic asigur , citez: continuitatea procesului de reform , este aproape o contradic ie n termeni. Nu e nimic de consolidat i de stabilizat ntr-o economie ale c rei structuri principale au r mas n mare parte socialiste. Fraza de la pagina 6 despre interdependen a dintre reform i relansarea economic i pierde de fapt orice con inut n clipa n care prin reform se n elege stabilizarea unei economii structural neconcuren iale i nc prin politici monetare, fiscale i valutare dirijiste. Nu se n elege de ce Guvernul nu accept n mod clar c prima i fundamentala lui misiune este s salveze de la nec sistemul economic trecut. La orizont, o brum de relansare economic n interiorul aceluia i sistem cosmetizat, acceptarea unor sub iri elemente ale economiei de pia , dar bine inute sub control, i o privatizare att ct s nu se rup n defavoarea statului echilibru de proprietate. n fa a acestei strategii i a acestui raport, mi vine s spun ca un cunoscut personaj: Din dou , una: da i-mi voie, ori s se revizuiasc , primesc! Dar s nu se schimbe nimic, ori s nu se revizuiasc , primesc! Dar atunci s se schimbe pe ici pe colo, i anume n punctele esen iale. Din aceast dilem nu pute i ie i!.

275

ELOCIN A LAUDATIV

Nicolae TITULESCU, Discurs rostit la dejunul oferit n cinstea lui Alvin Manfield Owsley, Ministrul Statelor Unite ale Americii la Bucure ti, 15 iunie 1935.

Excelen , Cu cel mai mare regret am aflat c misiunea domniei voastre n Romnia a ajuns la sfr it. A i tiut, n timpul ederii dv. aici, nu numai s reprezenta i ara dv. cu autoritate i pricepere, dar a i reprezentat n acela i timp i acel complex de nsu iri suflete ti care caracterizeaz poporul american i care fac din el o na iune mare i iubit . Din aceste nsu iri da i-mi voie s desprind trei, care pentru mine, fac farmecul caracterului anglo-saxon i a celui american ndeosebi: franche ea, simplicitatea i sursul. Dv. a i tiut, domnule ministru, c nu exist metod diplomatic superioar aceleia care consist n a spune adev rul pe fa . i aceasta nu din motive utilitare care f ceau pe un faimos diplomat s afirme: Eu spun mereu adev rul pentru c sunt sigur c nimeni nu m crede i care prin urmare l dispensa de a ine obositoarea contabilitatea a minciunii. Dv., domnule ministru, a i ntrebuin at metoda adev rului din instinct, ca urmare a unei porniri superioare a rasei dv. i v rog s crede i c ministrul de Afaceri Str ine al Romniei, la rndul lui a practicat i el aceast metod , cum o ti i foarte bine, din considera iuni analoge. i de aceea ne-am n eles amndoi a a de bine i a a de repede, ori de cte ori nevoia a cerut-o. Dar dv., domnule ministru, a i mai tiut c puterea adev rului este cu att mai mare cu ct expresiunea lui este mai dezbr cat de formele pompoase i solemne. A fi cum e ti i a te l sa v zut direct a a cum e ti, constituie, pentru mine, secretul realei seduc ii. Dv. o poseda i n nalt grad, domnule ministru. i nu e nevoie s ro i i dac v-o spun n public, c ci e vorba de o seduc iune n interesul Patriei. n fine, domnule ministru, dv. mai ti i c pentru a fi serios nu este nevoie s fii trist. Sursul permanent, sursul care nu se dep rteaz de pe fa a americanilor, chiar cnd trateaz despre subiectele cele mai grave, m-a f cut s spun acum 10 ani, cnd mi-a fost dat s cunosc inima i comunicativitatea americanilor cu prilejul negocia iunii unei materii ingrate, datoriile de r zboi, un lucru pe care-l cred pe zi ce trece mai mult americanii sunt latinii anglo-saxoni. Domnule ministru, la sfr itul misiunii dv. n Romnia, pute i spune cu mndrie compatrio ilor dv.: Am venit ntr-o ar care iubea patria mea, dar p r sesc o ar care o iube te i mai mult. Dreptul de a ine un asemenea limbagiu e cel mai frumos titlu pentru un

276

diplomat. Pentru toate serviciile aduse, pentru felul gra ios n care a i fost ajutat de so ia dv. n mplinirea datoriei, v exprim la amndoi c lduroasele noastre mul umiri. Ridic paharul i beau: pentru pre edintele Roosvelt, pentru excelen a voastr prosperitatea Statelor Unite ale Americii. i doamna Owsley, pentru

277

ELOCIN A FUNEBR

Nicolae IORGA, Discurs la nmormntarea lui Constantin Erbiceanu, 1913

n lacrimi se desparte o familie de so ul cel bun, de p rintele duios, de ruda binevoitoare care nu uit pe ai s i. Cu ochii plini de durere privesc prietenii la acela care nu se va mai nf i a dect n nel murirea, tot mai tears , a amintirilor, cnd nvie trec tor ceasurile bune i ceasurile rele din via a fiec ruia. Din ceasul desp r irii de p mnt a celui ce nu va mai vorbi nim nui i nu-i va mai fi nim nui tovar de cale pe drumurile lungi i grele ale muncii, pe asprul drum i o contope te iar i cu sine, necontenit al datoriei, pe scurtele c r ri de flori ale mul mirii, via a uria , f r de margini i f r de sfr it a omenirii i naturii care o treze te, o nconjur urmeaz i mai departe, ca i cum o parte din con tiin a, din puterea, din naintarea i din biruin a

ei nu s-ar fi ntrupat, gndind, sim ind, luptnd, n acela c ruia i s-a luat sarcina de pe umeri. i e n aceast jertfire a noastr , unul dup altul, ca i cum n-am fi fost, o nalt nv tur . C ci cu adev rat noi nici nu am fost. Ci numai faptele noastre au fost i ele r mn de acum nainte necontenit amestecate, mai ales, dar tot mai slab, dar pentru vecie, n via a celor ce vin dup noi. O fapt pentru oameni poate s vr i oricine a tiut, a ndr znit s ias din temni a ru inoas a egoismului s u. Dar printre ndeplin torii de fapte cei mai ferici i sunt aceia care cresc prin gndul lor prins n scrisoarea f r de moarte, con tiin a despre sine a poporului lor i prin urmare a omenirii care n afar de popoare nu poate s existe; aceia care prin truda lor l-au f cut s se simt mai mult n rndul semin iilor omene ti lupt toare pentru lumin i fericire.

Printre aceia a fost nv atul pe care prin mine l laud ast zi, la ceasul cnd mor ii, nainte de a se da p mntului, se nconjur de cele mai bune gnduri ale prieteniei i recuno tin ii, Academia Romn , care timp de 14 ani l-a avut n mijlocul ei i care cu greu l va putea nlocui prin cineva mai modest, mai ndatoritor, mai ng duitor pentru p rerile altora, chiar atunci cnd el p stra cu mai mult energie credin e care au fost n domeniul religiei cre tine i al bisericii na ionale romne ti, temelia nezguduit a vie ii sale harnice. Fiu de preot, din rndurile acelor r ze i n care doarme ceva din socotita vitejie, din smerita demnitate, din superioara cuviin a str bunilor, osta i din vremuri eroice, Constantin tur Erbiceanu, crescut la Socola, ctitoria domni ei Sultana a L pu nenilor, coala de nv

bisericeasc a fericitului p rinte Venianim, mitropolitul nvierii noastre culturale, a primit din cei dinti ani ca ndreptare pentru nsu irile mo tenite de la cinsti i, r bd tori i neobosi i nainta i 278

nrurirea hot rtoare care se desf cea din acele ziduri vechi de trei sute de ani, din acele r m i e ale unui l ca de nv tur romneasc pentru Hristos mntuitorul i pentru acei care jertfa cred n cl direa bun t ii i fr iei ntemeiate de Dnsul. n anii lui de coal , la Ia i, n acei ani n cari scaunul domnilor Moldovei se odihnea mi cat, cu gndurile n urm , dup clericii no tri tineri f r a-i nchina nimic din iubirea pentru ar porunca pe care o primise de la chiar locurile lui de na tere. ntors n ar acum o jum tate de veac, el n-a desp r it nici o dat n via a sa simpl , zidit pe munc i tot prin munc mngiat , aceste dou lucruri din care i-a f cut o singur i ndestul toare int : iubirea devotat , intolerant ca orice credin p cii, pentru biseric , n serviciul c reia a purtat, cu toat exclusiv , care nu poate zbura blnde ea firii sale, i arma definitiv , ireparabil a Unirii, n timpul ct a c utat la Atena teologic , pe care o cercetau i pentru neam, el a urmat

pn acolo de unde p mntul ntreg, cu toate ale lui, se vede nconjurat de acela i zmbet al polemistului i nesfr ita curiozitate iubitoare pentru orice urm a trecutului na ional. N-a fost, dac vreau speciali tii, un elenist acest ncep tor, mult timp privit cu indiferen , dac nu chiar i cu oarecare b nuial , al cercet rii izvoarelor grece ti privitoare la o vreme cnd, de voie ori de sil , au tr it laolalt cele dou na ii care pot invoca n Orientul european str buni naintea c rora se nchin i se va nchina lumea.

Erudi ia metodic , bogat n rezultate sigure, precise, n-a fost ndeletnicirea i nici chemarea lui. A trebuit s - i g seasc singur un drum, i el a fost, natural, mai ngust dect al celor care merg pe drumul mare cu credin a c ei l-au f cut pentru c sub pa ii lor s-au mi cat cteva pietre ceva mai departe. Dar, n schimb, el n-a fost expus s se admire pe el nsu i, proced rile sale f r gre n rezultatele la care, nu f r mult osteneal , ajunsese. A ghicit greut ile prea mult ca s fie un diletant preten ios i nu le-a biruit ndestul ca s ajung un erudit arogant. A r mas scotocitorul pasionat, care- i inea pn la aceste adnci b trne e sufletul viu prin hrana zilnic a unor succese tiin ifice modeste, dar reale. Am stat nsumi lng prietenul respectat de toat tinere ea mea, de la venirea n

Bucure ti, din acelea i p r i ale dragii noastre Moldove, pribegi amndoi ntr-un mare ora pe care nu-l n elegeam totdeauna i c ruia nu-i puteam cere s ne n eleag cu totul, a a cum suntem noi casnici, gospodari n casa i n tiin a noastr , frico i de zgomot mare i de gesturi largi, stngaci i sfio i pn la cap t. De aceea i st m noi, moldovenii, mai aproape unul de altul i cu att mai mult cnd via a ne strnge prin alte leg turi, ale tov r iei tiin ifice, ale comunit ii de ocupa ie, ale bisericii. i te-am v zut astfel, cucoane Costachi, ntre ai t i i ntre

279

ai mei, mi-ai inut n bra e copila la sfntul botez, i-am fost vecin de cas , tovar

de bibliotec

i, la durerile mele cele mai mari, am v zut, recunosc tor, lacrimi n ochii t i b trni. i de aceea la ultima salutare colegial a institu iei noastre s -mi fie ng duit a- i spune ct de mult r u mi face aceast desp r ire, care lipse te tiin a romneasc de unul din b trnii ei deschiz tori de cale.

280

Iuliu MANIU, Discurs la nmormntarea lui Virgil Madgearu, 30 noiembrie 1940

ntristat Adunare, Groaznicul sfr it al lui Virgil Madgearu a zguduit ntreaga noastr fiin . Ceea ce pentru scumpa mam , pentru iubita so ie i pentru noi, prietenii, este o imens durere, pentru na iune este o adev rat nenorocire, iar pentru partidul nostru o catastrof . ns i comunitatea intelectual a p r ii de lume n care tr im sufer o pierdere nespus . Puternicul arbore care a fost Virgil Madgearu, nfipt adnd cu r d cinile n solul Patriei noastre, a dat fructe nu numai pentru familia sa i ara noastr , ci pentru toate popoarele continentului nostru. Puterea lui de munc rii, ci i al marilor probleme de prop ire i convie uire cultural Europe. Savant nzestrat cu o cultur universal , tia c roadele nv i srguin a fabuloas au fecundat creierul lui str lucit i cultura lui vast , nu numai n serviciul i economic a ntregii turilor civiliza iei generale

trebuie potrivite solului i atmosferei rii proprii. Fanatic al democra iei i al libert ii, sim ea c acele comori ale umanit ii trebuie concepute i aplicate n sens na ional i, n primul rnd, n folosul na iunii. De aceea s-a g sit el ntre primii ntemeietori ai partidului nostru na ional r nesc, de aceea a devenit el marele nostru secretar general, cel mai st ruitor ministru, cu o prodigioas activitate n toate guvernele pe care le-am prezidat, l snd nf ptuiri ce vor r mne i de aceea a fost el nentrerupt curajosul conduc tor al unei lupte nver unate pentru drepturile cet ene ti i morala cre tin , cele mai pre ioase bunuri pentru prop irea unei na iuni. Caracterul lui ferm, devotamentul nezdruncinat c tre credin ele lui i c tre prieteni au f cut din el martirul cauzei noastre care a fost i este ntregul romnism. El n-a fost un sectar. Preziua deced rii lui a folosit-o pentru dou lucruri cerute de guvernul de azi, al c rui sprijinitor era, c ci munca i cuno tin ele sale erau la dispozi ia tuturor, a discipolilor care-l iubeau, a prietenilor care-l admirau i a adversarilor care-l respectau. Un glonte blestemat a pus cap t unui om ntreg i unui ndrum tor care nu poate fi nlocuit. S lb ticia faptei ntrece orice putin de caracterizare. Pedeapsa f ptuitorilor o va d rui Atotputernicul Dumnezeu, c ruia s ne rug m s nu pedepseasc ntreaga na iune. Urmele muncii lui vor fi nepieritoare. Durerea noastr va fi nestins . Gratitudinea mea pentru colaboratorul meu de toate zilele este ntreag i va fi f r sfr it. i vom pr znui n veci amintirea a a cum merit . Sufletul lui s odihneasc cu drep ii.

281

B. ELOCIN A POLEMIC

REGULILE POLEMICII CIVILIZATE (Universitatea Oxford, 1890)

1. n orice polemic

tiin ific , social

sau politic , discu ia trebuie s

se rezume la

schimbul de idei i numai la acele idei care au contingen cu problema respectiv . 2. P r ile aflate n polemic folosesc drept argument fie teorii tiin ifice, fie fapte concrete din realitate care sunt relevante n ceea ce prive te problema discutat . 3. P r ile nu au dreptul s le sus ine. 4. P r ile nu au dreptul s pun n discu ie motivele care determin atitudinea ideatic a adversarului, deoarece aceasta abate discu ia de la problema n sine. 5. Etichetarea adversarului, prin men ionarea colii de gndire, clasei sociale, organiza iei profesionale sau partidului din care acesta face parte constituie o nc lcare a regulilor polemicii i dezv luie sl biciunea lipsei de argumente. ntr-o polemic civilizat conteaz numai argumentele invocate de adversar ca individ i nu ca membru al unei coli sau organiza ii. Nu ai dreptate pentru c e ti gnditor materialist, patron sau laburist, ci dac argumentele tale sunt conving toare sau nu. aduc n discu ie caracterul, temperamentul sau trecutul adversarului, deoarece acestea nici nu infirm , nici nu confirm validitatea ideilor pe care

282

Vincenzo LO CASCIO, Zece reguli pentru o argumenta ie ideal , n GRAMATICA ARGUMENT RII. STRATEGII Bucure ti, 2002, p. 276-278 Zece reguli pentru o argumenta ie ideal Van Eemeren i Grootendorst1 dau o list a argumentelor nelegitime mp r ite n tipuri i clase, prezentndu-le drept infrac iuni la cele zece reguli sau porunci care stau la baza unui comportament corect n cadrul actului argumentativ ideal. Este util s avem un inventar al acestor prescrip ii privind comportamentul argumentativ corect pentru a dispune de un parametru n vederea unei evalu ri adecvate a structurii, onestit ii i validit ii argumentative. Desigur, acestea sunt doar ni te clarific ri comode care ar putea fi extinse sau organizate n mod diferit. Dup autorii olandezi2, cele 10 reguli ale argumenta iei sunt: 1. p r ile implicate n disput nu trebuie s - i creeze reciproc impedimente n posibilitatea de a- i exprima dubiile sau de a avansa rezerve 2. cel care exprim o opinie trebuie s fie dispus, la nevoie, s o apere 3. contracararea unei argumenta ii trebuie s se axeze pe teza realmente enun at de c tre antagonist, f r a devia discu ia, f r a prezenta deformat i f r a proceda astfel nct antagonistului s i fie atribuit o tez diferit de cea sus inut de el 4. o tez trebuie s fie ap rat numai cu argumente pertinente, care s nu aib leg tur cu altceva. 5. oricine trebuie s accepte existen a i consecin ele premiselor implicite, i prin urmare trebuie s accepte s fie atacat pe acest teren. 6. putem considera c o tez este sus inut n mod adecvat dac se bazeaz pe argumente ce decurg dintr-un punct de plecare comun. 7. putem considera c o tez este sus inut n mod adecvat dac ap rarea folose te argumente care reflect acceptate. 8. argumentele folosite ntr-o discu ie trebuie s fie valide sau validate, explicitnd una sau mai multe din premisele l sate implicite. 9. drept consecin a unei ap r ri perdante, subiectul argumentant trebuie s accepte s i revizuiasc pozi ia, tot astfel cum consecin a unei ap r ri nving toare este c i respect practici i scheme argumentative general I STRUCTURI, Ed. Meteora Press,

1 Van Eerem, F., Grootendorst, R., Speech Acts n Argumentative Discussions, Dordrecht, Floris Publications, 1984, p. 284 passim. 2 Regulile care sunt n mod clar inspirate din regulile corectei produc ii verbale cunoscute n teoria actelor lingvistice.

283

antagonistul trebuie s i modifice propria pozi ie i s renun e la dubiile avute n leg tur cu teza ap rat de subiectul argumentant. 10. formularea tezelor, a pozi iilor reciproce i a argumentelor trebuie s fie ct mai clar posibil i u or de interpretat. Dup cum spuneam mai sus, acest cod rutier argumentativ, dup cum ne putem nchipui cu u urin , este constant nc lcat. Pe de alt parte, el ar putea fi extins cu alte porunci mai mult sau mai pu in acceptabile. S-ar putea insista de exemplu pe acele prescrip ii care trebuie s fie respectate de interlocutor, adic de c tre cel care are sarcina de a estima, de a contracara etc. Prescrip iile prezentate mai sus, a a cum sunt expuse de Van Eemeren i Grootendorst, urm resc i privesc cele patru faze ale confrunt rii, care caracterizeaz mai ales disputa. Ar fi util s se extind aceste reguli i la alte sectoare, de exemplu la situa iile argumentative care nu presupun o disput i care pornesc de la scenarii, de la locuri argumentative, de la tipul interlocutorilor, de la finalit ile care ne dertermin s argument m etc. n acest caz ar putea s apar probleme de veridicitate i credibilitate a argumentelor, de claritate i elegan a enun ului sau legate de gradul de manipulare i ornare lingvistic , de modul de prezentare oral sau vizual , de gradul de ambiguitate al expresiei (chiar dac reguli de acest gen sunt cuprinse n regula 10), de pasajele deductive, for ate sau eronate, rezultate din neexplicitarea premiselor sau ob inute prin entimeme nepermise. Pot fi formulate reguli i infrac iuni la acestea din punctul de vedere al receptorului i al actului perlocutor, din perspectiva produc torului mesajului sau a judec torului care trebuie s conduc obiectiv cele dou p r i. Ar decurge atunci de aici un ghid argumentativ pentru o bun , onest analizei, att textuale ct i pragmatice, un material mai amplu. i eficient argumentare, i e evident c pentru a realiza un ghid complet i exhaustiv ar trebui supus i s evalueze

284

C. ESEURI APROAPE POLITICE

Paul VALRY, Discurs despre istorie rostit la decernarea solemn a premiilor liceului Janson-de-Sailly (13 iulie 1932), n ESEURI APROAPE POLITICE, Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, 1999, pp. 255-268 Dragi tineri, V voi spune mai nti amintirea unei amintiri: DISCURSUL remarcabil i mplinit pe care l-am ascultat, mi-a reamintit o scen relatat cndva de marele pictor Degas. Mi-a spus c pe vremea cnd era copil, mama acestuia l-a dus ntr-o zi pe strada Torernon, pentru a-i face o vizit Doamnei Le Bas, v duva faimosului membru al Conven iei care, la 9 termidor, s-a sinucis cu un revolver. Vizita odat ncheiat , ei s-au retras cu pa i mici, condu i pn la u de o doamn n vrst ; doamna Degas s-a oprit dintr-o dat , deosebit de emo ionat . Dnd drumul minii fiului s u, ea a ar tat spre portretele lui Robespierre, Couthon, Saint-Just, pe care tocmai le v zuse pe pere ii anticamerei i nu s-a putut ab ine s strige cu oroare: Cum!..., Mai p stra i aici figurile acestor mon tri? Taci, Clestine! r spunse cu ardoare Doamna Le Bas, Taci... au fost ni te sfin i! Iat , dragi tineri, un alt exemplu referitor la ceea ce ne spunea Dl Lanson. Profesorul vostru, n pu ine cuvinte, v-a f cut din nou prezent i evident contrastul dintre sentimentele ctorva istorici de prim rang fa de oamenii i evenimentele Revolu iei franceze. V-a ar tat cum ace ti cunosc tori ai terorii se n elegeau ntre ei tot a a cum Danton se n elegea cu Robespierre - de i cu consecin e mai pu in riguroase. Nu spun c mi c rile sufletului nu sunt absolute, n cazul scriitorilor, precum acelea ale oamenilor de ac iune; asta nseamn ns c , n vremuri normale, ghilotina, din fericire, nu este la dispozi ia istoricilor. Totu i, nu o s v ascund deloc faptul c , dac sensul adnc al disputelor speculative i al polemicilor chiar literare ar fi c utat i urm rit n inimi printr-o analiz asidu , f r ndoial c sar descoperi, la temelia p rerilor i a tezelor noastre favorite, nu tiu ce principiu al deciziilor implacabile, nu tiu ce tainic i oarb voin de a avea dreptate prin exterminarea adversarului. Convingerile sunt naiv i tainic ucig toare. A i v zut deci, prin al turarea citatelor i a formulelor precise, cum spirite diferite, pornind de la acelea i date, exercitndu- i asupra acelora i documente virtu ile critice i talentul

285

lor de organizare imaginativ - i de altfel anima i (sper) de o aceea i dorin

de a ajunge la

adev r -, se despart totu i, se opun, se resping, aproape tot a a de violent ca ac iunile politice. Istorici sau partizani, oameni de studiu sau oameni de ac iune, devin, pe jum tate con tient, pe jum tate incon tient, nesfr it de sensibili la unele fapte sau la anumite tr s turi perfect insensibili la Eseuri aproape politice, altele, care le stnjenesc sau le ruineaz tezele; i nici gradul de cultur al acestor spirite, nici temeinicia sau plenitudinea tiin ei lor, nici m car loialitatea, sau profunzimea nu par s aib vreo influen lor de conflict istoric. C o ascultam pe Doamna Degas sau pe Doamna Le Bas, ori pe nobilul, purul i oarecum severul Joseph de Maistre; sau pe marele i arz torul Michelet; sau pe Taine, sau pe Tocqueville, sau pe domnul Aulard sau pe domnul Mathiez -, tot attea persoane, tot attea certitudini; tot attea priviri, tot attea lecturi ale textelor. Fiecare istoric al epocii tragice ne ofer un alt cap t iat care este obiectul preferin elor sale. Ce altceva mai remarcabil dect faptul c astfel de dezacorduri persist , n ciuda cantit ii i a calit ii muncii depuse n slujba acelora i vestigii ale trecutului; i c se acuz chiar, i c spiritele se ndrjesc din ce n ce mai mult i se despart reciproc, prin chiar munca aceasta care trebuia s le conduc la o judecat identic ? n zadar s-a vrut amplificarea efortului, n zadar s-au schimbat modelele, s-a l rgit sau s-a restrns cmpul studiului, s-au analizat lucrurile din perspectiv ndep rtat ori s-a p truns n structura fin a unei epocii, s-au scormonit arhivele, actele de familie, hrtiile personale, ziarele timpului, deciziile municipale; aceste diverse dezvolt ri nu converg i din ele nu rezult niciodat dect o eviden , i anume imposibilitatea de a desp r i observatorul de lucrul observat i istoria de istoric. Exist totu i puncte asupra c rora toat lumea este de acord. Exist n fiecare carte de istorie anumite propozi ii asupra c rora actorii, martorii, istoricii i partidele sunt de acord. Sunt ntmpl ri fericite adev rate accidente; i tocmai ansamblul acestor accidente, al acestor excep ii remarcabile constituie partea de necontestat a cunoa terii trecutului. Aceste acorduri accidentale, aceste coinciden e de consim mnt definesc faptele istorice, ns nu n ntregime. Toat lumea consimte c Ludovic al XIV-lea a murit n 1715. ns n 1715 s-au ntmplat o infinitate de alte lucruri observabile, pentru care ar trebui o infinitate de cuvinte, de c r i i chiar de biblioteci pentru a le p stra n stadiu scris. Trebuie deci s alegi, adic s convii nu numai n privin a existen ei, ci i a importan ei faptului; i aceast conven ie este capital . Conven ia asupra existen ei nsemna: oamenii nu pot crede dect ceea ce li se pare mai pu in afectat de umanitate i consider acordul lor ca destul de improbabil pentru a elimina personalit ile lor, instinctele, interesele, viziunea lor singular - surse de erori i for e de 286 asupra a ceea ce putem numi puterea

falsificare. ns , pentru c nu putem re ine totul, i trebuie s ie im din infinitul faptelor printr-o judecat asupra utilit ii lor ulterioare relative, aceast hot rre asupra importan ei introduce din nou, i inevitabil, n opera istoric , tocmai ceea ce c ut m s elimin m. Cum ar spune colegii de Filosofie, importan a este cu totul subiectiv . Importan a este la discre ia noastr , ca i valoarea m rturiilor. Putem gndi c descoperirea propriet ilor arborelui de chinin este mai important dect cutare tratat ncheiat n aceea i epoc ; i, ntr-adev r, n 1932, consecin ele acelui instrument diplomatic pot fi total pierdute i parc risipite n haosul evenimentelor, n vreme ce febra este ntotdeauna recognoscibil , regiunile ml tinoase ale globului sunt din ce n ce mai vizitate sau mai exploatate, iar chinina a fost poate indispensabil pentru prospectarea i cucerirea ntregului p mnt, ceea ce constituie, n opinia mea, faptul dominant al secolului nostru. Observa i c mi pl smuiesc i eu conven ii privitoare la importan . Istoria, de altfel, cere i implica ii multe alte partis pris-uri. De exemplu, printre regulile jocului s u, exist una despre care se crede cu atta u urin ctva timp n urm , s -i caut exprimarea exact . S ndr znesc oare s v vorbesc despre Cronologie, odinioar regina crud a examenelor? S ndr znesc oare s v tulbur tn ra no iune de cauzalitate, s v reamintesc vechiul sofism: Post hoc, ergo propter hoc, care joac un frumos rol n istorie? S v spun c nl n uirea anilor are marea i restrnsa valoare a ordinii alfabetice i c de altfel succesiunea evenimentelor sau simultaneitatea nu au sens dect pentru fiecare caz particular i n spa iile n care aceste evenimente pot, n opinia cuiva, s ac ioneze sau s aib ecou unele asupra altora? Mi-ar fi team s nu uimesc i s nu ochez dac a insinua n fa a dumneavoastr c un Micromegas, care ar vagabonda la ntmplare n timp i care, din antica Alexandrie, considerat n momentul marii ei nfloriri, ar da peste un sat african sau peste cutare c tun din Fran a actual , ar trebui n mod necesar s presupun c str lucitoarea capital a Ptolemeilor este cu trei sau patru mii de ani posterioar aglomer rii cocioabelor sau magherni elor ai c ror locuitori sunt contemporanii no tri. Toate aceste conven ii sunt inevitabile. Nu critic dect neglijen a care nu le face explicite, con tiente, sensibile pentru spirit. Regret c nu s-a f cut pentru istorie ceea ce tiin ele exacte au f cut pentru ele nsele, cnd i-au rev zut fundamentele, i-au cercetat cu cea mai mare grij axiomele, i-au numerotat postulatele. Asta poate pentru c Istoria este mai ales Muz i pentru c se dore te ca ea s fie astfel. Ce a mai putea spune...? Onoare muzelor! i de asemenea, pentru c Trecutul este un lucru n ntregime mental. El nu este alc tuit dect din imagini i credin . Remarca i faptul c noi 287 c este semnificativ prin ea ns i i utilizabil f r nici o precau iune, nct s-a ntmplat s se i te scandal pentru c am vrut, cu

folosim un fel de procedeu contradictoriu pentru a pl smui diferitele figuri ale diferitelor epoci: pe de o parte, avem nevoie de libertatea facult ii de a simula, de a tr i alte vie i dect propria noastr via ; pe de alt parte, trebuie s punem obstacole acestei libert i, pentru a ine seama de documente. i s ne limit m s ordon m, s organiz m ceea ce a fost prin intermediul for elor i al formelor noastre de gndire i de aten ie, care sunt am nunte esen ial actuale. Analiza i acest fapt prin prisma propriei experien e: de fiecare dat cnd istoria pune st pnire pe voi, cnd gndi i istoric, cnd v l sa i sedu i de ideea de a tr i aventura uman a vreunei epoci revolute, interesul pe care-1 acorda i acestui fapt este n ntregime sus inut de sentimentul c lucrurile ar fi putut fi cu totul altele, ar fi putut lua o cu totul alt turnur . n fiecare clip , presupune i o clip urm toare, alta dect cea care urmeaz ; n fiecare prezent imaginar n care v plasa i, concepe i alt viitor dect cel care s-a realizat. DAC Robespierre ar fi fost nvins? DAC Grouchy ar fi sosit la timp pe cmpul de lupt de la Waterloo? DAC Napoleon ar fi avut flota maritim a lui Ludovic al XVI-lea i vreun Suffren... DAC ... Mereu DAC . Aceast conjunc ie mic , DAC , este plin de sens. n ea rezid poate secretul celei mai intime leg turi a vie ii noastre cu istoria. Ea transmite studiului vie ii anxietatea i resorturile de a teptare care ne definesc prezentul. D istoriei puterea romanelor i povestirilor. Ne face s particip m la acel suspans n fa a incertului i n aceasta rezid senza ia marilor vie i, cea a na iunilor n timpul b t liei - cnd destinul lor este n joc -, cea a ambi io ilor, la ceasul n care v d c ora urm toare va fi a coroanei sau a e afodului, cea a artistului care i va dezveli marmura sau va da ordin s fie scoase bol ile i grinzile ce sus in nc statuia. Dac extragem din istorie elementul timp viu, observ m c substan a sa ns i, istoria... pur - aceea care nu ar fi compus dect din fapte, din acele fapte de necontestat despre care am vorbit - ar fi cu totul nesemnificativ , c ci faptele, prin ele nsele, nu au semnifica ie. Vi se spune, uneori: Acesta este un fapt. Pleca i-v n fa a faptului. Asta nsemn : Crede i. Crede i, pentru c omul nu a intervenit aici i lucrurile nsele vorbesc. Este un fapt. Da. ns ce s faci cu un fapt? Un fapt seam n cel mai bine cu oracolele Pythiei sau cu visurile regale pe care acei Joseph sau Daniel, n Biblie, le explic monarhilor nsp imnta i. n istorie, ca n orice domeniu, ceea ce este pozitiv e ambiguu. Ceea ce este real se preteaz la o infinitate de interpret ri. De aceea un De Maistre i un Michelet sunt deopotriv posibili; i de aceea, poate, cnd speculeaz n leg tur cu trecutul, ei devin ni te oracole, ni te prooroci, ni te profe i, dobndesc anvergura acestora i le mprumut sublimul limbajului; n vreme ce confer lui ceea ce a fost ntreaga profunzime vie care nu apar ine cu adev rat dect viitorului.

288

Voi, cei pe care v v d n fa a mea, dragi tineri, i voi m duce i cu gndul la vremuri pe care nu le voi vedea, la vremuri pe care nu le voi mai vedea. V v d i m rev d pe mine, la vrsta voastr , i sunt tentat s fac previziuni. V-am inut discursuri mult prea lungi despre istorie i uitam s v spun esen ialul, iat -l: cea mai bun metod de a- i face o idee despre valoarea i folosul istoriei - cea mai bun modalitate de a nv a s o cite ti i s te sluje ti de ea - const n a lua ca tip al cunoa terii evenimentelor s vr ite propria noastr experien i n a ne inspira din prezent pentru modelul curiozit ii noastre privitoare la trecut. Ceea ce am v zut cu ochii no tri, ceea ce am ncercat prin propria noastr persoan , ceea ce am fost noi n ine, ceea ce am f cut - iat sursa care trebuie s ne furnizeze ntreb rile, deduse din propria noastr via , pe care le vom propune apoi istoriei i la care ea va trebui s se str duiasc s le g seasc un r spuns, atunci cnd o vom ntreba despre timpurile pe care nu le-am tr it. Cum se putea tr i n cutare epoc ? Iat , n fond, ntreaga ntrebare. Toate abstrac iile i no iunile pe care le g si i n c r i sunt zadarnice, dac nu vi se ofer posibilitatea de a le reg si pornind de la individ. ns , examinndu-ne pe noi n ine, din punct de vedere istoric - sub specie Historiae suntem condu i spre o anumit problem , de solu ionarea c reia va depinde nemijlocit judecata de valoare asupra Istoriei. Dac Istoria nu se reduce la un divertisment al spiritului este pentru c sper m s tragem din ea nv anumit pre tiin a viitorului. S raport m deci aceast preten ie la Istoria noastr , iar, dac am tr it cteva zeci de ani, s ncerc m s compar m ceea ce s-a petrecut cu ceea ce puteam s a tept m, evenimentul cu previziunea. n 1887 studiam retorica. (De atunci, retorica a devenit de prim importan : mare schimbare asupra c reia am putea s reflect m la nesfr it.) Ei bine, m ntreb acum, ce puteam prevedea n '87 - acum patruzeci i cinci de ani - n leg tur cu ceea ce s-a ntmplat ulterior? Remarca i faptul c noi suntem n cele mai bune condi ii ale experien ei istorice. Posed m o cantitate poate excesiv de date: c r i, ziare, fotografii, amintiri personale, martori foarte numero i. Istoria, n general, nu se construie te cu un astfel de lux de materiale. Atunci, ce puteam prevedea? M m rginesc la a pune problema. V voi indica doar cteva tr s turi ale epocii n care mi pl smuiam retorica. n acea vreme, pe strad erau numerose animale, care nu se mai v d acum dect pe terenurile de curse, i nici o ma in . (S observ m aici c , dup anumi i erudi i, folosirea calului la trac iune nu intr n practic dect c tre secolul al XIII-lea i elibereaz Europa de hamalc, sistem care presupune sclavi. Aceast paralel v permite s privi i automobilul ca pe un fapt istoric.) 289 turi. Gndim c putem deduce din cunoa terea trecutului o

n acela i an '87, aerul era riguros rezervat p s rilor adev rate. Electricitatea nc mai ntrebuin a firele. Corpurile solide erau nc destul de solide. Corpurile opace erau nc n ntregime opace. Newton i Galilei domneau n pace; fizica era fericit , iar reperele ei absolute. Timpul l sa zilele s treac n lini te: toate orele erau egale n fa a Universului. Spa iul se bucura de infinitate, omogen i perfect indiferent la tot ce se ntmpl n augusta lui incint . Materia beneficia de legi drepte i bune i nu b nuia pentru nimic n lume c le poate preschimba n ceva minor - pn la a pierde, n acest abis al diviziunii, ns i no iunea de lege... Toate acestea nu mai sunt dect vis i fum. Toate s-au transformat precum harta Europei, precum suprafa a politic a planetei, precum aspectul str zilor noastre, precum colegii de liceu cei care mai tr iesc i pe care, l sndu-i mai mult sau mai pu ini candida i la bacalaureat, i reg sesc senatori, generali, decani sau pre edin i ori membri ai Institutului. Am fi putut prevedea aceste transform ri; dar pe celelalte? Cel mai mare savant, cel mai profund filosof, politicianul cel mai prev z tor din 1887 ar fi putut m car visa ceea ce vedem noi acum, dup patruzeci i cinci de ani mizerabili? Nici nu concepem m car ce opera ii ale spiritului, tratnd ntreaga materie istoric acumulat n '87, ar fi putut deduce din cunoa terea, chiar cea mai savant , a trecutului, o idee chiar grosolan de aproximativ , a ceea ce este n 1932. De aceea m voi feri s profetizez. Simt prea intens, i am spus-o mai de vreme, c noi intr m n viitor de-a-nd r telea. Aceasta este, pentru mine, cea mai sigur i cea mai important lec ie a Istoriei, c ci Istoria este tiin a lucrurilor care nu se repet . Lucrurile care se repet , experien ele pe care le putem reface, observa iile care se suprapun, apar in Fizicii i, ntr-o oarecare m sur , Biologiei. Dar s nu crede i c nu are rost s medit m asupra trecutului, n ceea ce are el revolut. Ne arat , n special, e ecul frecvent al previziunilor prea precise; i, dimpotriv , marile avantaje ale unei preg tiri generale i constante, care, f r a pretinde c ar crea ori ar desfide evenimentele care sunt invariabil surprize sau dezvolt Tineri, intra i n via interesant consecin e surprinz toare -, permite omului s foarte interesant . O epoc ac ioneze ct mai repede asupra neprev zutului. i sunte i angaja i ntr-o epoc este ntotdeauna o epoc enigmatic , ea nu promite deloc r gaz, prosperitate,

continuitate, siguran . Tr im ntr-o epoc critic , adic o epoc n care coexist numeroase lucruri incompatibile, dintre care unele sau altele nu pot nici s dispar , nici s ias nving toare. Aceast stare de lucruri este att de complex i att de nou nct nimeni, ast zi, nu poate pretinde c n elege ceva; ceea ce nu nseamn c nimeni nu pretinde asta. Toate no iunile pe care le credeam solide, toate valorile vie ii civilizate, tot ceea ce d dea stabilitate rela iilor interna ionale, tot ceea ce f cea regularitatea regimului economic; ntr-un cuvnt, tot ceea ce limita destul de fericit nesiguran a zilei de mine, tot ceea ce d dea na iunilor i indivizilor o 290

anume ncredere n ziua de mine, toate acestea par ntru totul compromise. Am studiat n toate chipurile previziunile pe care le-am putut ntlni. Nu am auzit dect vorbe foarte vagi, profe ii contradictorii, asigur ri curios de firave. Niciodat nu a strns umanitatea atta putere i atta confuzie, atta nelini te i attea juc rii, attea cuno tin e i attea incertitudini. Nelini tea i frivolitatea i mpart zilele pe care le tr im. Este rndul vostru acum, dragi tineri, s aborda i existen a i curnd problemele acesteia. Este mult treab de f cut. n arte, n litere, n tiin e, n lucrurile practice, n politic , n fine, pute i, trebuie s socoti i c totul este de regndit i de reluat. Va trebui s conta i pe voi n iv mai mult dect am f cut-o noi. Trebuie deci s v narma i spiritele; ceea ce nu nseamn c este de ajuns s te instruie ti. Nu nsemn altceva dect s posezi ceea ce nici m car nu te gnde ti s utilizezi, s anexezi gndirii tale. Este valabil pentru cuno tin e, ca i pentru cuvinte. Un vocabular restrns, dar cu care tim s form m numeroase combina ii, este mai de pre dect treizeci de mii de vocabule care nu fac dect s stnjeneasc actele min ii. Nu vreau s v dau sfaturi. Sfaturile trebuie date numai persoanelor foarte n vrst , iar tineretul se intereseaz adesea de acest fapt. O s v rog, totu i, s mai asculta i nc una sau dou remarci. Via a modern tinde s cru e efortul intelectual, solicitnd, n schimb, efortul fizic. Ea nlocuie te, de exemplu, imagina ia prin imagini, ra ionamentul prin simboluri i scriituri, sau prin lucruri mecanice; i deseori prin nimic. Ne ofer toate facilit ile, toate mijloacele scurte de a ajunge la int f r s urm m calea. Iar acest fapt este excelent: ns e destul de periculos. Toate acestea se mbin cu alte cauze, pe care nu am s le n ir, pentru a produce cum s spun o anumit diminuare general a valorilor i eforturilor n ordinea spiritului. A vrea s m n el; ns observa ia mea este nt rit , din nefericire, de observa iile f cute de alte persoane. Necesitatea efortului fizic fiind diminuat de ma ini, atletismul a venit n mod foarte fericit s salveze i chiar s exalte fiin a musculoas . Ar trebui poate s ne gndim la utilitatea de a face pentru spirit ceea ce s-a f cut pentru trup. Nu ndr znesc s v spun c tot ceea ce nu cere nici un efort nu este dect timp pierdut. ns exist c iva atomi de adev r n aceast formul cumplit . Iat , n sfr it, ultimul meu cuvnt: istoria, m tem, nu ne permite deloc s prevedem: ns , asociat independen ei spiritului, ne poate ajuta s vedem mai bine. Privi i bine lumea de azi i privi i Fran a. Situa ia ei este singular : e destul de puternic i e tratat f r mare prietenie. Important este s nu conteze dect pe ea ns i. Aici intervine istoria pentru a ne nv a c certurile noastre interioare ne-au fost ntotdeauna fatale. Cnd Fran a se simte unit , nu se poate ntreprinde nimic mpotriva ei.

291

Mircea ELIADE, Mai multe feluri de a pierde timpul (29 septembrie 1935), n 50 DE CONFERIN E RADIOFONICE, 1932-1938, Ed. Humanitas, Bucure ti, 2001, p. 161-167 Mai multe feluri de a pierde timpul Orict de lung i de ciudat ar p rea fi titlul conferin ei de ast sear , el nu este n nici un caz o glum . Dac m-a ncumeta vreodat s scriu un manual de Savoir vivre, nu a uita s dedic un ntreg capitol artei de a- i pierde timpul. Mi se pare c aceast fericire care este n acela i timp i un admirabil instrument de cunoa tere a fost de mult uitat . i a fost, cred, uitat tocmai pentru c modernii, adic oamenii civiliza i, nu tiu cum s - i pre uiasc timpul, i nu att de mult timp liber, nct i reglementeaz pn i distrac iile. Niciodat nu a fost n lume mai mult timp liber dect n veacul acesta. De aceea, niciodat n-au fost mai multe distrac ii automate cum sunt sportul, cinematograful, flirtul sau lectura u oar care ncearc s umple acest timp liber, s -l integreze ntr-o pseudoactivitate; cu alte cuvinte, s -l prefac din timp pierdut n timp pl cut consumat, de petrecere adic de uitare neb gat n seam n toate manifest rile vie ii moderne. A a mi explic eu incomprehensibilitatea epocii noastre fa ntrebuin eze timpul, dar tie tot att de bine s -l i piard . Dar s ne n elegem. Sunt nenum rate feluri de a pierde timpul ntr-un mod stupid sau automat i asta nu nseamn a pierde timpul, ci a-l consuma. Lenea intelectual , eternul vagabondaj sau acea disponibilitate determinat de incapacitatea de a ac iona toate acestea conduc la acea van risipire de timp a omului modern. Insul nici nu tr ie te propriu-zis n aceast inutil risipire de timp. El se abandoneaz distrac iilor din lene sau din plictiseal . Gndi i-v la via a pe care o duce majoritatea contemporanilor no tri. Cnd i pierd ei, cu adev rat, timpul? Au ntotdeauna o distrac ie la ndemn , iar cnd aceasta le lipse te, au somnul. Niciodat nu r mn singuri. Au ntotdeauna narcotice dup cum n timpul lor liber au ceasornice. ntotdeauna m-a mirat aderen a aceasta ciudat a omului modern la ceasornic. Pe dumneavoastr nu v nsp imnt continua verificare a timpului prin s ge ile ceasornicului? De mult doresc s m informez undeva despre felul cum i d deau ntlniri oamenii altor secole. A vrea s pild , dac tiu, de i ei cuno teau aceste cruzimi pe care eu le cred cu des vr ire moderne, ale de anumite adev ruri simple; adev ruri care nu pot fi p trunse dect de unul care tie s - i

a tept rilor, ale amn rilor, ale ntrzierilor. Oare de ce suferim noi dup indica ia limbilor de o el ale ceasornicului? De ce b t ile ornicului ajung i b t ile inimii noastre? Nu este ceva cu des vr ire nefiresc aceast exteriorizare a timpului nostru, aceast transformare a unui sentiment ntr-un indicator automat? Poate c s-ar putea caracteriza ntreg stilul epocii noastre prin ceea ce se n elege acum prin a teptare; este o a teptare static , dependent de un eveniment precis anun at i verificat de 292

ceasornic. n timp ce alt dat , cnd se creau legende cu sfin i i eroi, a teptarea era exaltare, nelini te; era cre terea pn la paroxism a unor st ri suflete ti nutrite de o via puternic ; era toat setea de via n a teptarea unui singur om, sfnt sau erou Ct ar p rea de paradoxal ntr-o epoc att de bogat n distrac ii cum e epoca noastr , oamenii moderni nu cunosc nici arta, nici fericirea de a pierde timpul. Numai cineva care este cu adev rat ocupat i responsabil de munca lui poate i tie s - i piard timpul. Dar modernii, n general, nu sunt niciodat ocupa i, sunt mai ntotdeauna disponibili unor eventualit i efemere. Munca loc nu izbucne te din ns i voin a de manifestare a vie ii pe care o poart n ei; dimpotriv , majoritatea modernilor presteaz un serviciu, ca s poat tr i. Sau se narcotizeaz urm rind o idee, sau lucreaz automat, de team s nu r mn singuri. n asemenea condi ii, nu se poate na te setea de pierde timpul; cel mult, dorin a de recrea ie, de petrecere. Pierderea timpului implic un prea-plin, o suspendare provizorie a certitudinilor prezente , dar p streaz i aten ia i luciditatea. Dimpotriv , distrac iile contemporane i creeaz exterioar luciditatea critic i este regizat i i impun o aten ie i ie. Acesta e, bun oar , cazul cinematografului, unde aten ia sentimental colectiv i voin a de mntuire a unei rase sau a unui neam concentrat

i dominat de subiectul i arta filmului; sau cazul meciurilor

sportive, unde iar i aten ia i este impus de un bine precizat eveniment, exterior ie, de care ai aflat cu mult nainte i la care po i asista ntruct ai f cut uz de ceasornic. Toate aceste distrac ii nu- i dau timpul , ci i-l fur . n sensul c toate sunt la fel de automatizate, tipizate, nct tii precis c ai s fii prizonierul unei regii pentru dou sau trei ceasuri. Lucrul acesta este admirabil uneori, nimic de zis, dar asta nu nseamn a pierde timpul, ci a-l omor, a-l uita. Este o dureroas tendin a spiritului modern de a uniformiza totul, de a automatiza pn i manifest rile cele mai spontane. Aceast uniformizare nu are nimic de a face cu armonia, cu ritmizarea, care constituie elul cel mai valid al oric rei vie i omene ti. Rareori tr ie ti mai surprinz tor, mai fertil ca atunci cnd i pierzi timpul. De fapt, numai atunci po i asculta cu adev rat; alt dat , ascul i numai ca s dai replica, sau ca s completezi o informa ie. Spuneam c dac anumite adev ruri simple nu circul i nu nutresc via a contemporan , aceasta se datore te n bun parte faptului c nimeni nu te ascult , nimeni nu i pierde timpul, ci to i vin preg ti i pentru r spuns, to i i interpreteaz spusele cum vor ei, to i tiu mai dinainte ce se afl n tine i cum gnde ti tu. Oamenii nu tiu s se asculte unii pe al ii, de aceea se cunosc att de pu in. Ar trebui s avem, cel pu in cteva clipe, o mare ndoial n fa a oric rui om; poate acel om ascunde o tragedie sau poate tr ie te un miracol, cine tie? Dar cel care nu tie s - i piard timpul activeaz ntotdeauna automat; i stimulezi cutare sentiment, cape i o formul ; i rede tep i cutare asocia ie de idei, cape i alt formul . Dar miracolul t u, via a ta unde este? Oamenilor acestora gr bi i, care tiu ntotdeauna mai nainte i mai mult 293

dect tine, le scap tocmai esen ialul; tr irea ta autonom , crea ia ta. Ei nu tiu s - i piard timpul, nu pot l sa via a s curg prin ei, cu toate revela iile i miracolele sale. Dup cum m soar timpul cu ceasornicul i ncearc s i-l piard printr-o pseudoactivitate distractiv , tot a a cunosc oamenii printr-un sistem exterior, de cadrane i cifre. Vei n elege aceasta cnd i vei asculta vorbindu- i despre tine nsu i; i vor spune attea lucruri logice, attea teorii justificate i le va sc pa tocmai ceea ce e mai semnificativ, mai personal i mai pre ios. Probabil c niciodat n-au tiut s te asculte cu adev rat. Pierderea de timp iar nu consumarea steril a timpului are aceast mare virtute c i deschide larg por ile n elegerii vii, ale n elegerii concrete. Cnd i pierzi cu adev rat timpul, cnd te abandonezi ntmpl rilor sau oamenilor, nef cnd nimic altceva dect s ascul i i s prive ti realitatea n fa lui. Trebuie s ne nv atunci i se descoper lucruri pe care n nici un chip nu le puteai afla m s nu ne mai fie spaim de timp; s nu mai tr im sub obsesia m s scoatem ct mai mult din timpul nostru dedicat muncii dar de altminteri. Trebuie s ne nv

asemenea trebuie s desprindem i arta de a ne pierde bine timpul pe care l avem liber. Noi ne repezim ndat la distrac ii, la amuzamente, la acele pseudoactivit i care ne ajut s omorm timpul. n afar de odihna mental i aceea aproximativ nu profit m cu nimic de pe urma acestei complicate consum ri de timp. Am v zut odat ntr-o mare bibliotec un om care st tea la mas , cu o foaie de hrtie i un creion dinainte, f r s fac nimic. n jurul lui se aflau zeci de oameni ocupa i, cu mald re de c r i pe mas , cu fi e, noti e, caiete i coli scrise. To i lucrau, to i erau antrena i n acea lectur p tima care consum vertiginos timpul. Numai omul meu nu f cea nimic. Nu f cea nimic dar nici nu visa. Se juca u or cu creionul pe hrtie, desena din cnd n cnd un cerc, un p trat , apoi i l sa privirile s pluteasc deasupra s lii. A f cut lucrul acesta cteva ceasuri la rnd. Nu era nici obosit, nici plictisit. i pierdea pur i simplu timpul, atent totu i la oamenii din jurul lui, atent la via a care curgea lng el. Am avut atunci impresia c omul acela era un mare n elept. L-am cunoscut cu cteva zile n urm , i mi-am dat seama c nu m n elasem. Era ntr-adev r un n elept, unul care n elegea adnc oamenii. n acele ceasuri pe care el le pierdea jucndu-se cu creionul pe hrtie sau privind studen ii i erudi ii din jurul lui, n acele ceasuri pe care le pierdea cu o att de mare art , el nu urm rea nici un gnd i nici nu se l sa dus de un film mintal, de un ir automat de imagini. Omul l sa ca toate acele figuri, ticuri, gesturi i cuvinte din jurul lui s se apropie, s intre firesc n sfera con tiin ei lui. Primea totul f r s ncerce vreo clasificare, vreo v muire. Probabil c renun ase pentru acele ceasuri de timp pierdut la toate certitudinile lui, la toate rigorile lui mentale. De aceea, nu respingea nimic. De aceea lua n considera ie simplu, firesc tot ce se ntmpla n jurul lui. i alesese o bibliotec celebr pentru acest exerci iu spiritual pentru c , dup cum mi-a m rturisit, numai ntr-o bibliotec 294

oamenii erau pierdu i n munca lor i totu i t cu i numai ntr-o sal de lectur putea deci s observe at ia oameni, f r s fie stingherit i f r s -i stinghereasc . Oamenii care lucrau erau att de mult cufunda i n lectur , nct nu- i mai ascundeau firea, nu- i mai controlau gesturile. n eleptul meu prieten nu-i observa; observa ia ar fi cerut prea mult aten ie, prea mult rigoare. El se mul umea s -i lase s se apropie de con tiin a lui. i pierdea timpul nu observa. De aceea ajunsese s cunoasc att de uimitor oamenii. De aceea ajunsese att de n elept. Cunosc n Romnia un singur b rbat care tie s - i piard timpul cu mare art de i tie s lucreze destoinic o bun parte din zi i din noapte. Cred c acest b rbat are o imens tiin a oamenilor. n elege mai mult i ghice te mai precis dect toate tratatele de psihologie i de etic din lume. n elepciunea lui i-a cl dit-o l snd pe oameni s vorbeasc , s lucreze, s sufere, n jurul lui f r ca el s emit vreo judecat asupra lor. Cred c taina aceasta simpl st la temelia n elepciunii. Dac e adev rat c cei mai mul i i mai autentici n elep i i-a dat Asia, apoi lucrul acesta se explic i prin extraordinara art pe care o au, bun oar , chinezii, de a- i pierde timpul. Pierzndu- i timpul, nu omorndu-l n distrac ii, ei transcend i legile timpului, i se apropie de eternitate. n elep ii chinezi, dup cte tim din scripturile lor, acordau o mare aten ie acestei arte de a transcende timpul. Numai astfel credeau ei c omul se poate apropia de o viziune clar a eternit ii. Dar ast zi, pentru moderni, eternitatea este o problem f r n eles i f r interes. Asta explic multe ciud enii ale omului modern. Explic , printre altele, i ne tiin a lui n tot ceea ce prive te timpul. Explic , mai ales, drama omului modern care nu poate ie i din timp dect prin distrac ii, prin somn sau prin narcotice artificiale.

295

Gabriel LIICEANU, Apel c tre lichele, n APEL C TRE LICHELE, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1992, p. 5-6 Apel c tre lichele Sunte i pu ini n mijlocul acestui popor, de vreme ce el s-a putut reg si peste noapte cu o asemenea for i gra ie; i totu i mul i, dac a i putut face cu putin , hr ni i cau iona oroarea vreme de 40 de ani. Vou , acestor mul i pu ini v adresez urm toarea chemare: L sa i o respira ie mai lung ntre ultimul omagiu pe care l-a i scris, ntre ultima edin n care v-a i exprimat entuziasmul pentru realegerea la cel de-al XIV-lea Congres i adeziunea gr bit pe care a i venit s v-o da i n zilele n care timi orenii nu terminaser s - i ngroape mor ii i n care sngele de pe Bd. Magheru i din Pia a Palatului nu se zvntase nc . Nu mai strnge i, b rb te te, mna colegilor vo tri i nu-i mai privi i senini n ochi. L sa i s se ntrevad o urm de sfial n privirea voastr . Fi i o vreme stingheri. Nu mai ap re i la televiziune. Nu mai scrie i n ziare. Nu v mai ridica i glasul dect pentru o scurt c in , c ci astfel l ridica i din nou n minciun . L sa i cuvintele s spun ceea ce spun; nu mai folosi i o vreme cuvintele demnitate, libertate, con tiin , dreptate, popor. Nu asasina i aceste cuvinte. Renun a i la alibiurile morale, spunndu-v c a i f cut nencetat r ul ca s pute i face din cnd n cnd binele. S nu v mai fie fric , ci doar, din cnd n cnd, o lung i insuportabil ru ine. C uta i atunci un p rinte care i-a pierdut n zilele acestea copilul i cere i-i iertare. Intra i n noul an meditativi. i aprinde i o lumnare pentru cei mor i i pentru voi. Iar dac ve i da curs acestei chem ri, ve i nceta s mai fi i lichele i ve i primi recuno tin a noastr . V vom iubi. 30 decembrie 1989

296

Ion CARAMITRU, Discurs inut n camera Comunelor din parlamentul Britanic, n Litere, arte, idei, 24 februarie 1992, p. 4-5 nainte de a intra n detaliile acestui discurs, a vrea s v atrag aten ia c prezen a unui actor romn n fa a Camerei Comunelor este, cel pu in pentru teatrul romnesc, o premier absolut . Ca i pentru dumneavoastr . Ca i pentru el nsu i. Actorul a jucat multe roluri, multe shakespeariene, dar acesta pare cel mai dificil. Nu neap rat pentru faptul c n-ar putea s se exprime coerent, ci pentru c i este team c ceea ce are de spus nu va putea fi n eles pe deplin, iar asta nu pentru c auditoriul nu ar fi inteligent i preg tit, ci pentru c apar inem la dou lumi ndep rtate cosmic una de alta, cu traiectorii ale istoriei care nu se interfereaz aproape deloc, cu temperamente diferite, cu origini diferite i totu i ceva nedefinit i apropie pe oamenii cei mai diferi i din lumile cele mai ndep rtate. Acest nedefinit care ine ntotdeauna de stropul de divinitate ce s l luie te n fiecare om, indiferent unde se afl i unde s-a n scut, poate fi luat ast zi n discu ie chiar dac ne organizat de Partidul Laburist. V-a propune, ca s afl m n Camera Comunelor, ntr-o edin

pot ajunge la ceea ce mi s-a sugerat n scrisoarea de invita ie pe care am primit-o, i anume de a fi ct se poate de provocator, un cod, o parol . O conven ie ca-n teatru, i anume: s ne nchipuim Fac o parantez n a v aduce la cuno tin c am semnat un contract cu editura Faber & Faber pentru o carte despre via a i experien ele mele, c reia, deocamdat , i-am g sit doar titlul: Born guilty (N scut vinovat). Sunt n scut n 1942, iar sfr itul r zboiului al doilea mondial m-a surprins avnd trei ani, o vrst la care totul pare posibil. Deci, s ne imagin m, pentru nceput, c americanii i englezii nu i-ar fi cedat lui Stalin jum tatea lumii care a devenit blocul comunist. C zidul Berlinului nu s-ar fi ridicat, c r zboiul rece n-ar fi existat, c nici o cortin de fier nu sar fi l sat. C n-ar fi existat acel erve el pe care Churchill i-a scris lui Stalin despre Romnia: 90% tu 10 % noi. Ct fericire s-ar fi r spndit pe p mnt! Cu ct entuziasm s-ar fi muncit, ce lume nou , tonic i s n toas s-ar fi construit! Utopia lui Morus s-ar fi realizat, iar femeile ar fi n scut f r dureri. M rturisesc c n cele mai disperate momente ale existen ei mele i nu au fost pu ine sprijinul sufletesc cel mai puternic a fost convingerea c suferin a nso e te n mod obligatoriu crea ia. C durerile facerii apropie pe om de Dumnezeu, iar chinurile lui Iisus sunt la originea celei mai profunde convingeri c spiritul este nemuritor. ncerc aceste paranteze succesive, deoarece nc nu am curajul s intru direct n subiect. Lucrnd n teatru de atta vreme, am nv at c tehnica efectului apropierii prin ndep rtare este foarte eficace cnd vrei s te sprijini n mod obiectiv pe adev r. Deci: Sfr itul r zboiului i tratatul de la Yalta cedeaz Romnia Uniunii Sovietice. 297

n decembrie 1947, tn rul rege Mihai I a Romniei este silit s abdice i s p r seasc ara. Guvernul comunist impus de Moscova i sus inut de tancurile sovietice interzice partidele politice, decide teroarea domina iei unui singur partid i extermin floarea intelectualit ii i a tineretului Romniei.

Ideologia comunist , socialismul tiin ific i materialismul dialectic nasc n cultur principiul realismului socialist. Biserica ortodox devine un instrument al puterii. Unele culte sunt interzise, preo ii lor devin de inu i politici. Aproape c nu exist o familie f r cineva n nchisoare. ntrebarea fundamental nainte de a fi luat n considerare ca om era: ce-a fost mama, ce-a fost tata? Justi ia pretinde ca tu s dovede ti c e ti nevinovat i c nu ea trebuie s aduc probele vinov iei tale. Stalin, marele nostru vecin prieten de la R s rit i Republica comunist devin teroarea unui popor de 20 de milioane, dintr-o ar rotund , frumoas prin sacrificiu ai Rena terii occidentale. Lipsit de detalii, aceasta este conjunctura n care un copil intra n primul an de coal , i bogat , cu ie ire la mare i cu o milenar tradi ie de voievozi i domnitori, ap r tori prin secole ai cre tin t ii i sus in tori

nfrico at de propria lui prezen

ntr-o lume care-i privea suspicios p rin ii. Dar tot atunci, n

oameni st ruia speran a c lumea civilizat de dincolo nu va permite aceast degradare a lumii de-aici i a tepta cu ncredere eliberarea. Unii s-au retras n mun i, ca pe vremea turcilor, ascultnd semnalele radio din eter care le anun au mntuirea, dar au murit pn la unul n a teptarea americanilor. i a englezilor. i a francezilor. i a italienilor, i a olandezilor, i a belgienilor, i a suedezilor, i a australienilor, i a neozeelandezilor i a extratere trilor. La ar se producea colectivizarea agriculturii, ranilor li se luau cu for a p mntul i animalele, erau i din sili i s munceasc n gospod rii colective i s mearg la cursuri politice unde nv au de ce trebuie s suporte dictatura proletariatului. Ca un f cut, peste treizeci de ani erau da i afar n mar ul s u triumfal spre realizarea unei societ i comuniste ideale. n umbra acestei ideologii se ridica amenin tor simbolul absolut al puterii, piramida faraonului, monumentul ve niciei puterii comuniste. Casa Poporului din Bucure ti, uria a locuin a doi pitici care au ngrozit lumea. Cum a fost posibil? Sau, mai bine spus, cum e rile a a-zis libere. Dac nu fac nimic, posibil?, se ntrebau indigna i campionii democra iei din case, satele devenind teritoriul experien elor malefice ale unui spirit demolator obsedat de timp

dac nu se revolt , nseamn c a a le place au destinul pe care-l merit un popor de la i, insensibil la teroare. De ce oare ns mi aduc aminte, scriind aceste rnduri, de Gogol, de 298

Dostoievschi, de Swift? De ce mi s-a p rut esen ial ca-n epoca minciunii i a compromisului s m retrag n teatru? De ce acolo parc totul e posibil? S fi fost Shakespeare att de pu in englez, nct s simt nevoia s - i plaseze Hamlet n alt lume, numai n Anglia nu? Ce teroare a resim it acest geniu al omenirii, la el acas ? Mi-aduc aminte cum, acum c iva ani, am r spuns, ntr-un interviu, la ntrebarea: Ce reprezint pentru dvs. teatrul? cu: O ans de a supravie ui!. Aveam dreptate i ani n ir mam dus la teatru cu convingerea c am ceva foarte important de spus. Ast zi ne d m seama c teatrul devenise un fel de biseric unde oamenii veneau pentru a se reg si pe ei n i i. Raportul clasic dintre scen i public se modificase, apropiindu- i un limbaj aparte, scena reprezentnd un spa iu magic unde adev rul i g sise locul. Ani n ir, teatrul a func ionat n mizerie, n frig, n spaim , urm rit i controlat de cenzura politic i de securitate, reu ind s se exprime n ceea ce descoperise mai pre ios n at ia ani de teroare: n t cere! Cine cunoa te profund i cine iube te poezia tie c expresia cea mai rafinat , cea mai intim a versurilor este spa iul gol dintre cuvinte, semnifica ia major a metaforei care nu poate fi rostit -, dar carese subn elege. Locuitori ai acestui spa iu miraculos, arti ti i spectatori au convie uit ani n ir n a teptarea unor vremuri mai bune. i iat acum de ce nu mai este un secret pentru nimeni c n primele rnduri ale revolu iilor contra comunismului n Europa au fost i arti ti, i n special oameni de teatru. n Romnia, revolu ia a fost sngeroas . Au murit mpu ca i sau strivi i de ma ini i tancuri grele mii de oameni. Dup venirea armatei al turi de revolu ie i pn la execu ia lui Ceau escu, au murit cei mai mul i dintre cei aminti i. Nici ast zi nu tim cine i-a omort. S-a vorbit despre terorism i terori ti, dar nu avem nici unul judecat. Marii vinova i ai cultului personalit ii lui Ceau escu, sus in torii comunismului, securitatea i activi tii sunt implica i n procese care judec numai ce au f cut n acele zile ale revolu iei. Procesul comunismului nu s-a deschis nc reap rut n arena politic i un sistem politic care 45 de ani a distrus fizic i psihic un popor ntreg r mne neatins. Partidul Comunist Romn a i va participa la alegeri sub numele de Partidul Socialist al Muncii. S.a.m.d. i regizor i c iva ani am fost i-l conceap ca pe un mod au reactivat nenum ra i servitori ai dictaturii, de toate categoriile, de la poe ii de curte la plutonierii lipsi i de orice mil M opresc pu in pentru a m prezenta. Sunt de 25 de ani actor al celui mai prestigios teatru romnesc, Teatrul Bulandra din Bucure ti. Sunt cteodat profesor la Academia de Teatru. Unul dintre principiile mele pedagogice a fost i r mne ideea c actorul e responsabil de destinul lui artistic, pe care este obligat s propriu de a fi. Nu poate afla despre sine dect fiind implicat profund n realitate. Ultima realitate a fost pentru noi revolu ia, care a declan at n fiecare dintre noi energii neb nuite i care a dat un sens nou existen ei. Am jucat un rol importat n cele cteva luni care au desp r it 299

revolu ia de data de 20 mai 1990, ziua primelor alegeri libere din ara mea. Am r spuns de problemele de cultur ale Romniei timp de aproape cinci luni i am fost unul din cei cinci vicepre edin i ai Parlamentului provizoriu. Nu fusesem membru al PCR i am fost destul de nghesuit din aceast cauz de ceilal i zece membri ai biroului executiv al CFSN, instaurat imediat dup revolu ie. Cnd FSN-ul a decis s participe la alegeri ca partid, mi s-a oferit pre edin ia noului organism politic. A fost pentru mine momentul adev rului. Promisesem cu to ii c Frontul nu se va transforma n partid, aceast defini ie romantic de Front al Salv rii Na ionale reprezentnd o denumire conjunctural a unei revolte spontane ce apar inea poporului romn. Nimeni nu poate pretinde a se bucura de privilegii oferite de faptul c s-a reg sit, accidental, n pozi iile cheie ale revolu iei. i cu att mai mult dispunnd pn la alegeri de avantajul colabor rii structurilor puterii, r mase intacte din timpul dictaturii. i totu i Pu in mai trziu, refuzul meu a fost urmat de o demisie din func ia de vicepre edinte al Romniei, r spunz tor de problemele culturii, cu patru zile nainte de alegerile din 20 mai. Am revenit la teatru cu sentimentul fiului risipitor. Sunt din nou tentat s deschid o parantez . Am admirat venind aici statuia lui Churchill str juind Parlamentul. Mare om de stat i mare ne ans pentru Romnia. Admiram venind ncoace impresia de stabilitate, de siguran pe care i-o d tot ce se vede n jur. M uit i care domin n jur. Descop r nc o dat ct recunosc n arhitectur sentimentul de permanen

de important a fost epoca Rena terii n existen a Marii Britanii. Cnd Anglia cucerea lumea, Shakespeare scria piesa Hamlet. La 1601, anul premierei ei absolute, la cel lalt cap t al lumii, Mihai Viteazul unifica prima oar imperiul turcesc se cl tina, Principatele Romne. Imperiul britanic se des vr ea, rile romne cre tine i latine ineau piept expansiunii musulmane.

Iar n Europa occidental , Rena terea purta semnul crucii ca simbol. Dac ns Mihai Viteazul a fost decapitat i nu are mormnt, iar Shakespeare a murit de moarte bun i a fost glorificat, nu mai are ast zi nici o importan , atta vreme ct la 1601 s rb toreau o victorie asem n toare asupra lor n i i. Nu cred c vorbirea mea n fa a dumneavoastr ar avea un efect pozitiv imediat (n favoarea cui?) lucrnd cu idei generale. Ceea ce intereseaz lumea noastr de azi este eficacitatea deciziilor luate n cel mai scurt timp. i totu i, ce m impresioneaz Or, give me some time, s v povestesc o scurt ntmplare. n timpul puciului de la Moscova, eram la Londra. Am v zut la televizor tot ceea ce a i v zut i dvs. Dup prima zi am sim it c ceva nu e-n regul , am sim it parc un miros de teatru, fiind de data asta ceva mai obiectiv dect am fost n timpul evenimentelor revolu ionare din 300 i r mne remarcabil n existen a poporului britanic este necesitatea timpului de gndire! Give me time!

Romnia. Mul i m-au sf tuit s nu m mai ntorc acas , fiind logic c puciul reu it la Moscova se va repercuta i n Romnia. Am spus atunci prietenului meu, Richard Eyre, c ce am v zut la televizor e ca o pies proast : trei zile, trei acte i un happy end i c nu este nc nici un pericol. Nimeni nu m-a crezut atunci. Dup o lun , am primit un fax de la prietenul meu, n care spunea: Cred c ai avut oarecare dreptate, ceva n-a fost n regul , dar comunismul a murit definitiv! Nu, Richard, comunismul nu moare niciodat . El este spectrul timpurilor noastre, cancerul care macin organismul unei societ i s n toase, este capabil de orice, de schimb ri la fa , de schimb ri n profunzime, de dispari ie temporar , dar e reversibil ca un fenomen chimic n care rolul catalizatorului l joac un acid uciga . Noi, prietenii no tri din vest, trebuie s lupt m pentru a mpiedica rena terea monstrului comunist. Aici e locul de a povesti o ntmplare real petrecut la Bucure ti. Anul trecut a sosit la Bucure ti pre edintele Fran ei, Franois Mitterand, ntr-o vizit oficial . Era prima ( i pn acum ultima!) vizit a unui ef de stat occidental, a c rei prezen n Romnia d dea legitimitate puterii neocomuniste instalate la Bucure ti. Au fost demonstra ii ale studen ilor la Universitate, n fa a Ambasadei Fran ei, pe traseul vizitei pre edintelui Fran ei la Bucure ti i n provincie. La Ambasada Fran ei, o recep ie de 300 de oameni aduna toat floarea intelectualit ii romne, de diferite orient ri politice, iar timp de 45 de minute o discu ie intim ne-a apropiat pe c iva de pre edintele Fran ei. Dou ntreb ri au fost importante: De ce a i ales acest moment al vizitei dvs. n Romnia? (R spuns): Pentru c m-am convins c Romnia s-a nscris definitiv pe drumul democra iei. (ntrebare): Dar cum r mne cu minerii? (R spuns foarte nervos): Asta e o poveste de anul trecut! Nu ave i minerii n fiecare zi la Bucure ti! Doar la cteva luni, n septembrie 1991, minerii au terorizat din nou Bucure tiul i au destituit guvernul devenit politic incomod pentru pre edintele Romniei. De ce v povestesc asta? Pentru c nu mai vreau s v d poza n care Regina Angliei plimb cu calea ca regal pe fitecine, ci, cu ajutorul dvs., s se aprecieze cine are dreptul inalienabil de a- i reprezenta ara acum, cnd, cel pu in teoretic, adev rul asupra istoriei a fost reabilitat. Acesta ar fi, dup p rerea mea, numai Regele Mihai I al Romniei. i mai vreau, tot cu ajutorul dvs., s v reamintesc c Ribbentrop i Molotov au semnat n 1940 un pact prin care din Romnia a fost rupt o bucat care a fost anexat la Uniunea Sovietic , n care se afla o parte din sufletul ei, coala unde s-a des vr it cel mai mare spirit al romnilor, Mihai Eminescu, poetul fiin ei noastre. Ce sentiment a i tr i dac Stratford-on-Avon 301

ar apar ine altei ri, dac locurile sfinte ale devenirii lui Shakespeare ar apar ine altui popor? La 1860, un tn r poet vizionar studia la Cern u i limba romn i frumuse ea ei. Odat cu r zboiul din Golf, Occidentul a demonstrat o suprema ie militar de necontestat. Sovieticii i-au dat seama c nu mai pot ine pasul i, practic, au capitulat. Blocul comunist s-a dezmembrat, tratatele militare au fost denun ate. Uniunea Sovietic pare c a disp rut. Din cenu a imperiului s-a ridicat mndr i vioaie o Rusie, care a anun at c nu mai este comunist i s-a instalat n fruntea unei structuri n care domin din nou puteri care se vor absolute. Totul seam n cu o victorie la Pyrus a Occidentului, care se vede silit s ntre in pe nvins. Iar nvinsului i e, n primul rnd, foame. Foamea modific caracterul, setea agraveaz fenomenul, iar frigul deterioreaz organismul. Am viziuni apocaliptice n care mi imaginez ct de crunt se poate r zbuna un comunism reactivat n care nu mai po i reg si nici m car iluzia democra iei. Ce r mne de f cut? Popoarele trebuie s - i recapete identitatea, s revin la o normalitate a existen ei lor ntre grani ele fire ti ale pu in, rilor lor i n respectul lui Dumnezeu. Am impresia c , deocamdat cel rile din fostul lag r socialist, eliberate de co marul comunismului, ncearc s revin

ntr-o Europ care, fie-mi iertat subiectivitatea, s-a orientat n principal spre reunificarea Germaniei. n rest, odat cu dezmembrarea Uniunii Sovietice, efortul Occidentului este de a scoate din iarn ursul sovietic trezit din hibernare. i cu noi ce se ntmpl ? Am impresia (de cemi amintesc tocmai acum o replic dintr-o pies englezeasc contemporan ?) c singurii europeni suntem noi, cei tr i i n fostul lag r socialist. De ce? simplu: pentru c am p strat intact, n suflet, sentimentul umilin ei fa de Dumnezeu, care spune c trecerea omului pe acest p mnt nu este un privilegiu, ci semnul unei mari ncerc ri. Noi, o parte, am supravie uit acestei ncerc ri. Sau, mai bine spus, am fost noroco ii supravie uitori ai unor ncerc ri care au durat aproape un secol ntreg. Cum am supravie uit? Cu ce? Prin ce mijloace? Cu ce energie? Ast zi nu mai este nici un secret de cum au decurs lucrurile n tot acest r stimp: unde s-au petrecut crimele, n ce scop, de ce propor ii, ct de discret .a.m.d. Ce nu ti i dvs. este c din tot corul acesta de suferin e s-au n scut o respira ie nou , o energie neb nuit , mai multe genera ii de kamikadze a c ror obsesie a fost s transmit mai departe tot ce aveau mai de pre : credin a n Dumnezeu i obsesia culturii. i iat c am ajuns la ceea ce de fapt trebuia s spun n numai cteva cuvinte i anume ce solu ii trebuie g site n a colabora ct mai eficient. Este clar c , fiind c tig torii celui de-al treilea r zboi mondial, alia ii occidentali i asum , vrnd-nevrnd, rolul de jandarm al omenirii (vezi Iugoslavia i riscul pentru Europa), dar i acela al mecenatului universal. n ceea ce prive te rela ia Est-Vest, lucrurile sunt simple. La dvs., arta i cultura s-au ndep rtat de principiul educa ional, devenind un lux costisitor, un mod pl cut sau excitant de a- i petrece 302

timpul liber. La noi, aceste lucruri au devenit o component a firii, o necesitate organic , un mod de exprimare a fiin ei celei mai intime. Este de presupus c ne putem interinfluen a, putem g si un limbaj comun. Mul i autori britanici scriu cu nfrigurare despre ce s-a ntmplat n Europa revolu ionar , c utnd s dea autenticitate unor evenimente privite din afar . Noi tnjim dup cultura occidental , cenzurat n Romnia timp de jum tate de secol i privit du m nos. Secretul convie uirii st n cunoa terea reciproc . Noi vorbim limba englez , francez , italian , voi nu vorbi i limba romn , dar e limpede c ne putem n elege nu numai prin gesturi! Recent, la Paris, n ziua de 25 ianuarie, pe scena teatrului Odon Teatrul Europei, a avut loc premiera absolut a teatrului franco-romn, un teatru n care actori romni vorbitori de francez au jucat, n fa a unei s li arhipline, un spectacol montat de un regizor francez. Crede i c accentul romnesc n francez a fost elementul atractiv? Nu, nici pe departe. Ce era interesant i cuceritor era faptul c oamenii aveau ceva de spus i o f ceau n alt limb dect cea matern . V-a invita i pe dvs. s-o face i n limba romn , m car pentru faptul c cea mai frumoas traducere, a celui mai frumos vers shakespearian, to be or no to be, este a fi sau a nu fi. Ceea ce apare limpede, dup ultimii ani, n Est i n fosta Uniune Sovietic , este importan a pe care o dau oamenii salv rii identit ii na ionale. Atta timp ct se sper c dezarmarea general va ncepe ct de curnd, trebuie pornit de urgen armele s fie spiritul, cultura, talentul i intui ia. n Romnia, anul trecut, guvernul a oferit culturii 0,33 % din bugetul s u anual. Anul acesta a fost m rit la 0,35%. Noi am glumit destul de amar cu aceste cifre spunnd c am ob inut nimic virgul ceva. n situa ia n care reforma i tranzi ia spre economia de pia se fac cu pa i nesiguri, cu legi care p streaz mpropriet rirea structuri i principii comuniste, n care, de exemplu, ranilor se face f r a li se da titluri de proprietate, n care legea privatiz rii spre construirea unei alte supraputeri, n care

decide ca statul s p streze 70 % din interesele ntreprinderilor, n care nc nu s-a decis o lege a eventualelor reduceri de taxe pentru a stimula eventuali sponsori, n care infla ia are o rat extrem de nalt , n care pre urile cresc aberant etc., nu putem lua nc n discu ie un echilibru real ntre via a material i cea spiritual . La nceputul anului 1991, lemnul costa 800 lei metrul cub, la sfr itul anului ajunsese la 22.000 lei metrul cub. La fel fierul, textilele, pielea, energia electric , combustibilul, transportul aerian i feroviar. n aceast situa ie, dac am m ri pre ul biletelor de teatru, n-ar mai veni nimeni. Costul vie ii a crescut uria . Cel mai scump bilet de teatru n Bucure ti este de 100 de lei, iar la bufetul teatrului, un pahar cu bere cost 140 de lei. Turneele n ar , practic, s-au suspendat. Costul hotelului i al transportului este infinit mai mare dect se poate realiza din box-office. Un bilet de avion Bucure ti-Londra-Bucure ti cu jum tate de pre este de 90.000 lei. Salariul mediu este n jur de 9.000 lei, iar unul bun nu dep e te 20.000 lei pe lun . Am putea spune, referitor la 303

valoarea n dolari a c tigurilor noastre, c celebra cortin de fier care ne desp r ea a fost schimbat cu cortina de dolari. nainte de revolu ie aveam bani pentru c l torii, dar nu ob ineam pa apoarte, acum to i avem pa apoarte, dar nu avem bani s cump r m bilete. Un program de schimburi i proiecte comune este ceea ce este imperios necesar pentru a crea o circula ie permanent de valori culturale ntre schimburi de tineri arti ti rile noastre. Funda ii, centre culturale, i tehnicieni din institu ii de cultur , un teatru englez-romn,

organizarea unui real turism cultural, n ambele sensuri, coproduc ii n toate domeniile culturale, scutiri de impozite pentru mecenatul cultural interna ional, preluarea prin sponsorizare a cte unei institu ii culturale de excep ie, organizarea de turnee, nfr iri de ora e care s - i propun schimburi culturale i sportive permanente, investi ii n produc ii artistice ar fi o parte din solu iile care ar putea apropia definitiv culturile noastre. Exist un mare interes n Romnia fa f r influen a culturilor de cultura britanic , de limb englez , n special n genera ia tn r . n acela i timp, ns , via a spiritual a Marii Britanii nu se poate mbog i rilor din afara ei. Este o serioas motiva ie ca s po i investi ce ai mai bun n minte i mai pre ios n buzunar.

Discursul a fost prezentat n Camera Comunelor mar i, 18 februarie 1992, la invita ia Partidului Laburist i a d-lui Mark Fisher, ministrul Artelor i Informa iilor. Ion Caramitru a fost invitat mpreun cu Umberto Eco i Gnter Grass.

304

Vaclav HAVEL, Godot nu va veni, pentru c el nu exist , n Revista 22, an III, nr. 49 (1992, p. 12, traducere de Vasile Damian), Discurs de recep ie inut la Academia de tiin e Morale i Politice, Institut de France, cu prilejul primirii ca membru asociat str in, la 27 octombrie 1992 Vin dintr-o ar ce a tr it mul i ani n a teptarea libert ii sale. S -mi fie permis a adar s profit de aceast ocazie pentru a prezenta o scurt reflexie despre fenomenul a tept rii. Exist mai multe feluri de a a tepta. A teptndu-l pe Godot, ca ntruchipare a desc rc rii sau a salutului universal, se situeaz la una dintre extremit ile paletei foarte largi ce acoper diversele forme de a teptare. Pentru mul i dintre noi, cei ce tr iam n spa iul comunist, a teptarea era des resim it dac nu ca o stare permanent , n orice caz, destul de aproape de aceast pozi ie-limit . ncercui i, cuprin i i coloniza i din interior de sistemul totalitar, indivizii i pierduser orice speran i pierduser speran a. i totu i, ei nu pierduser nevoia speran ei. De altfel, nici nu o puteau pierde, deoarece, f r speran a, via a se gole te de sensul ei. De aceea, ei l a teptau pe Godot. Dar Godot cel a teptat nu vine niciodat , pentru simplul motiv c el nu exist . El nu este dect un substitut al speran ei. Produs al neputin ei noastre, el nu este o speran , ci o iluzie. O bucat de crp , ea ns i plin de g uri, servind la peticirea unui suflet sf iat. Speran a indivizilor f r speran . La cealalt extremitate era un alt fel de a teptare: a teptarea sub forma r bd rii. O a teptare animat de credin a c a rezista spunnd adev rul este o chestiune de principiu, c a a trebuie f cut, f r a calcula dac mine sau vreodat acest angajament va da roade sau va fi n zadar. O a teptare nt rit de convingerea c a repeta adev rul are un sens n sine, fie i numai cel al unei bre e n regnul minciunii generalizate. Apoi, dar numai n al doilea rnd, o a teptare inspirat de convingerea c s mn a va ncol i ntr-o bun zi. Ne tiind nimeni cnd. Poate pentru alte genera ii. Aceast atitudine, pe care, simplificnd, o vom numi diziden , presupunea i cultiva r bdarea. Ea ne-a nv at s a tept m. A teptarea sub forma r bd rii. A teptarea ca form a speran ei i nu ca o expresie a disper rii. Am putea spune c a teptndu-l pe Godot este lipsit de sens, este a te min i pe tine nsu i, deci o pierdere de timp. Pe cnd acest al doilea mod de a teptare are un sens: el nu mai e o dulce minciun , ci o via amar mplinit n adev r. A-l a tepta pe Godot reprezint a teptarea nfloririi unui crin pe care, n fapt, nu l-am s dit niciodat . S evit m orice fel de nen elegere: cet enii care tr iau n spa iul comunist nu se mp r eau n cei ce-l a teptau pe Godot i disiden i. Eram to i, ntr-o oarecare m sur , cnd 305 n g sirea vreunei ie iri, i pierduser voin a de a ac iona i chiar sentimentul c ar putea ac iona. Pe scurt,

printre cei care-l a teptau pe Godot, cnd disiden i, unii optnd cu prec dere pentru prima solu ie, iar ceilal i pentru a doua. Aceast experien , a a cum a fost ea, s-ar putea reduce la constatarea c un tip de a teptare nu valoreaz mai mult dect cel lalt. Reflexia mea nu deriv dintr-o nevoie ap s toare de a evoca nostalgic trecutul. Ea trebuie s m conduc la descoperirea a ceea ce aceast experien reprezint pentru prezent i pentru viitor. Permite i-mi s v vorbesc la persoana nti. Exersat fiind cu aceast capacitate stoic de a a tepta, capacitate specific desiden ilor i convins de sensul ei profund n ace ti ultimi trei ani care s-au scurs de la pa nica revolu ie antitotalitar , m scufundasem ntr-o ner bdare disperat . M tortura gndul c transform rile naintau prea ncet, c ara nu avea nc o nou constitu ie democratic , c cehii i slovacii tot nu ajunseser s se n eleag asupra coexisten ei lor ntr-un acela i stat, c nu ne apropriem destul de repede de lumea democratic occidental , c nu eram capabili s ne asum m cu n elepciune trecutul, c elimin m prea ncet resturile vechiului regim i toat dezolarea lui moral . mi doream cu disperare ca cel pu in unul dintre aceste obiective s fie realizat, pentru ca munca ce o ndeplineam n fruntea unei ri s ajung la un rezultat vizibil, incontestabil, tangibil. mi era greu s m resemnez cu ideea c politica este un proces f r sfr it (ca i Istoria), proces care nu ne permite niciodat s spunem c ceva este terminat, ndeplinit. Ca i cnd a fi uitat de tot s a tept: s a tept n singurul fel ce avea vreun sens. Ast zi, de la distan a, am tot timpul s m regndesc la toate acestea. i ncep s n eleg cum c zusem sub povara acestei forme de ner bdare, oh, ct de nimicitoare, a civiliza iei tehnocratice moderne, p trunse de ra ionalitatea ei, convinse pe nedrept c lumea este un careu de rebus n care nu exist dect o unic solu ie corect , a a-zis obiectiv , la problem . O solu ie c reia i sunt singurul n m sur a-i decide termenul final. F r s -mi dau seama, c deam, de facto, sub povara certitudinii perverse c a fi st pnul absolut al realit ii, st pn ce ar avea o unic voca ie: aceea a des vr irii acestei realit i dup o formul dinainte f cut . i cum mie singur mi revenea alegerea momentului, nu era nici un motiv care s m mpiedice s-o fac ndat . n fine, credeam c timpul mi apar ine. A fost o imens eroare. Dac Lumea, Fiin a i Istoria i au propriile surprize i secrete ce surprind ra iunea modern , n fapt ra ionalist , este pentru c ele urmeaz de asemenea i o traiectorie sinuoas riscuri, de la pierderea pnzei freatice i pn la schimb rile tragice ale biosferei. Gndindu-m la ner bdarea mea politic , sunt nevoit s constat c omul politic de azi i de mine, permite i-mi folosirea conceptului de om politic postmodern, trebuie s nve e s a tepte n adev ratul i profundul sens al cuvntului. Nu mai e vorba de a-l a tepta pe Godot. Aceast a teptare trebuie s traduc un anume respect pentru mi carea i derularea intrinsec a 306 i subteran ce le este proprie. A dori suprimarea acestei sinuozit i impenetrabile, printr-un baraj infernal, comport multe

Fiin ei, un respect pentru natura lucrurilor existente i pentru dinamica lor autonom ce rezist la toate manipul rile violente. Aceast a teptare trebuie s se sprijine pe dorin a de a da oric rui fenomen libertatea de a- i dezv lui propriul fundament, adev rata sa substan . Comportamentul omului politic post-modern nu mai trebuie s se manifeste printr-o analiz impersonal , ci printro viziune personal . n loc s se sprijine pe orgoliu, ar trebui s se hr neasc din umilin . Deosebindu-se astfel de o ma in rie, lumea refuz controlul absolut. Cum, de asemenea, nici nu poate fi reconstituit de la cap la coad , bazndu-ne pe vreun concept tehnic. Utopi tii care cred astfel termin prin a provoca suferin e oribile. Desprins de sufletul uman (unic prin esen ), ra iunea, cnd se instituie ca motor principal al tuturor ac iunilor politice, nu poate duce dect la violen . Lumea se revolt mpotriva ordinii impuse de creier, creier ce pare a fi uitat c nu reprezint dect o modest parte din aceast arhitectur infinit mai bogat ce se nume te lume. Cu ct lumea este, cu rigoare i ner bdare, mai constrns categoriilor ra ionale, cu att mai mari sunt exploziile ira ionalit ii cu care ne surprinde. Da, eu nsumi critic sarcastic al tuturor exege ilor orgolio i ai acestei lumi ce este a noastr , a trebuit s -mi amintesc c nu ajunge s explici lumea, ci trebuie s o i n elegi. Nu ajunge s -i impui propriile tale cuvinte, trebuie s ntinzi i urechea, dnd ascultare polifoniei mesajelor adesea contradictorii. Nu-i de ajuns s descrii n termeni tiin ifici mecanismul lucrurilor i fenomenelor. Trebuie s le i sim i i s le verifici n adncul sufletului. Nu trebuie s socotim doar pe calendarul pe care ni l-am fixat pentru a ac iona asupra lumii. Trebuie onorat i un calendar infinit mai complex, cel pe care lumea ni-l impune i care este parte integrant a miilor de calendare autonome ce guverneaz o multitudine infinit de fenomene naturale, istorice i umane. Godot nu va veni pentru c el nu exist . De altfel, Godot este imposibil de inventat. Exemplul tip al unui Godot imaginar, cel ce a i sosit (deci, unul fals) i care pretindea c ne va salva, dar care n-a f cut dect s distrug i s decimeze. El a fost comunismul. Am constatat cu groaz c ner bdarea mea cu privire la restabilirea democra iei avea ceva comunist n ea. Sau, mai general, ceva ra ionalist. Am dorit s fac Istoria s avanseze la fel cum un copil trage de o plant pentru a o face s creasc mai repede. O plant nu poate fi p c lit , cum, de altfel, nici Istoria nu poate fi p c lit . Dar planta poate fi udat . Cu r bdare. Zi de zi. Cu umilin , dar i cu dragoste. Dac oamenii politici i cet enii ar nv a s a tepte n adev ratul sens al cuvntului, manifestndu- i astfel respectul pentru ordinea intrinsec a lucrurilor i a insondabilelor lor profunzimi, dac ar n elege c orice lucru pe lumea asta dispune de timpul s u, c cel mai de pre este timpul, mai presus dect ceea ce a teptau ei de la Lume i de la Istorie, c tiu ce a teapt Lumea i Istoria la rndul lor de la ei, atunci umanitatea nu poate sfr i chiar a a de r u cum ne imaginam cteodat . 307

Vin dintr-o ar plin de ner bd tori. Ei sunt att de ner bd tori poate pentru c l-au a teptat att pe Godot i c , n sfr it, au senza ia c a sosit. Este o eroare la fel de monumental ca aceea a a tept rii. Godot n-a sosit. i e foarte bine a a, deoarece dac un Godot ar fi sosit, el n-ar fi putut s fie dect cel imaginar, Godot-ul comunist. Numai c ceea ce trebuia s se coac s-a copt. Poate c acest fruct s-ar fi copt mai repede dac am fi tiut s -l ud m mai bine. Nu avem acum dect o singur misiune: transformarea fructelor acestei recolte n semin e noi, iar pe acestea din urm s le sem n m i s le ud m cu r bdare. Nu exist nici un motiv de ngrijorare att timp ct sem natul i udatul sunt bine f cute. Ajunge s n elegem c a teptarea noastr nu este lipsit de sens, pentru c ea este generat de speran i nu de disperare, de credin i nu de dezn dejde, de umilin n fa a timpului acestei lumi i nu de team . O a teptare nu plictisit , ci tensionat . O astfel de a teptare este mai mult dect o simpl a teptare. Este via , via ca participare n bucurie la miracolul Fiin ei.

308

Vaclav HAVEL, Discurs la Parlamentul Europei (16 februarie 2000), n OPERA CALICILOR (CARUSELUL), Ed. Unitext, Bucure ti, 2000, p. 81-90 Problema de a ti dac sufletul europenilor este p truns, n afar de con tiin a sau sentimentul apartenen ei na ionale, i de un sim al europenismului revine azi foarte des n discu ie. Altfel spus, europenii se simt ei n mod real europeni sau este vorba, mai degrab , despre o idee abstract , despre o construc ie teoretic menit s exalte un element geografic pentru a construi o stare de spirit? Aceast ntrebare este suscitat , ntre altele, de dezbaterea n leg tur cu partea de suveranitate pe care statele na ionale pot s o transfere organismelor comune ale Uniunii Europene. Unii sus in c dac apartenen a na ional clar recunoscut ar fi prea repede respins de o apartenen european slab resim it , perceput chiar ca o himer , asta ar putea lua o turnur nedorit . A adar, ce ar fi acest europenism? Dac m ntreb pe mine nsumi ct de european m simt, ce oare m leag de Europa, sunt de la nceput marcat de o u oar surpriz : abia acum mi pun aceast problem , sub presiunea unor subiecte i datorii politice de actualitate. De ce nu mi-am pus-o de mai mult timp, de pe vremea cnd ncepusem s percep lumea i s reflectez asupra ei i asupra mea nsumi? Consideram apartenen a mea la Europa ca pe un element pur extrinsec, pu in important, element care nu trebuia s fie obiect de fr mnt ri, de preocup ri n plus? Sau poate, din contr , consideram europenismul meu ca pe un lucru venind de la sine, care nu necesita nici o ntrebare, nici un studiu, nici o aprofundare? Mai probabil este a doua eventualitate: toate de care m sim eam legat erau att de firesc europene, nct nu mi-a trecut vreodat prin minte s le consider altfel. Pur i simplu, nu mi se p rea util s le clarific n vreun fel i, n general, s -mi asociez gndirea cu numele unui continent oarecare. Mai precis: am sentimentul c n tinere ea mea m sim eam chiar pu in ridicol s declar sau s scriu c sunt european, c simt i gndesc n mod european, c m simt chemat n vreun fel anume de Europa. Mi s-ar fi p rut extrem de patetic i de nfumurat; ar fi fost o versiune, chiar mai orgolioas , a acelui patriotism care m-a jenat totdeauna la patrio ii na ionali. Altfel spus: eram european ntr-un mod att de evident i de firesc, nct nu m gndeam la aceasta. i, f r ndoial , a a se ntmpl cu majoritatea europenilor: ei sunt profund europeni, dar nu- i dau seama de asta, nu se caracterizeaz astfel, iar n sondajele de opinie public ei sunt pu in mira i c trebuie s - i reclame cu glas tare europenismul lor. Europenismul reflexiv nu pare s aib mare tradi ie n Europa.

309

Nu consider asta un element pozitiv i constat cu satisfac ie c europenismul nostru ncepe azi s se iveasc din marea imens a conceptelor de la sine n elese. Punndu-ne ntreb ri despre acest subiect, reflectnd la el i ncercnd s -i denumim natura, noi contribuim esen ial la a ne n elege pe noi n ine. E foarte important ntr-o lume multicolor i multipolar ca aceasta n care tr im, n care putin a de a ne n elege identitatea este prima condi ie a unei bune convie uiri cu alte identit i. De altfel, dac Europa a fost pn acum att de pu in preocupat de propria identitate, este f r ndoial mai ales pentru c ea se considera pe nedrept lumea ntreag sau cel pu in ceva superior fa se defineasc comportamentului practic. A reflecta asupra europenismului nseamn a te ntreba ce ansamblu de valori, de idealuri sau de principii evoc no iunea de Europa, ba chiar ce este caracteristic pentru Europa. i nc mai mult. Ar mai nsemna, plecnd de la esen a ns i a no iunii, s se examineze n mod critic acest ansamblu. i, astfel, s-ar constata imediat ct de numeroase tradi ii, valori sau principii europene sunt caracterizate de o mare ambiguitate i ct de multe dintre ele pot s ne duc n infern dac sunt exagerate, exploatate sau abuzate. Dac Europa intr ntr-o er de auto-reflec ie, nseamn c ea dore te s se defineasc fa de ceilal i, dar i c ncearc s g seasc n ea ns i ceea ce este bun, ceea ce-i dovede te Cnd, acum ase ani, am avut onoarea s m adresez pentru prima oar acestei adun ri parlamentare, am evocat nevoia de a se nt ri dimensiunea spiritual , importan a valorilor integr rii europene i mi-am exprimat temerile n fa a faptului c sensul spiritual, istoric, politic i de civiliza ie al construc iei europene ar putea s fie periculos ocultate de probleme de ordin tehnic, economic, financiar sau administrativ, riscnd prin urmare s tulbure complet publicul. Atunci, propunerea mea suna pu in provocator i ar fi fost posibil s m fac de rs n Parlamentul european. Nu s-a ntmplat a a ceva, dar azi constat cu satisfac ie c acele cuvinte nu mai au deloc caracterul provocator de atunci. Or, evolu ia dramatic pe care Europa a cunoscut-o n zece ani, dup c derea cortinei de fier, necesitatea mereu mai evident de a l rgi Uniunea European , integrarea economic din ce n ce mai rapid n func ie de panoplia noilor amenin ri n scute de perioada actual , sunt tot attea elemente care au obligat Uniunea European s se deschid , n vederea unei noi reflec ii, mai intense, asupra sa, spre a se defini i a c uta noi valori care s o unifice i s confere sens existen ei sale. aptitudinile, ceea ce este de viitor. de restul lumii, pentru c ea nu sim ea nevoia s raportndu-se la ceilal i. Cu consecin e nepl cute, desigur, la nivelul

310

Se emite uneori ideea c aceast c utare se ntmpl prea trziu, c integrarea cultural politic , reflec ia despre sine, ar fi trebuit s fie precedate de integrarea economic , altfel spus, c s-a nceput cu sfr itul. Nu cred c asta-i o judecat corect . Dup al doilea r zboi mondial, Europa occidental

democrat se confrunt cu urm rile ororilor a dou r zboaie mondiale i cu pericolul expansiunii totalitar comuniste. La acea vreme, era aproape superfluu s vorbe ti despre protejarea valorilor. Ele s reau n ochi. Trebuia, dimpotriv , unirea, ca s zic a a, tehnic a Occidentului, i asta ct mai rapid, pentru a mpiedica o eventual apari ie, ba chiar proliferarea unei dictaturi, dar i redeschiderea vechilor conflicte na ionale. F r ndoial , cam a a e i cu propriul meu sentiment europenist: cum, de-a lungul anilor, chiar al deceniilor, el mi p rea att de firesc, nu mi-a trecut prin gnd s mi-l reclam n mod explicit. Pentru Europa occidental , tot ceea ce trebuia s protejeze era att de evident, nct nu sim ea nevoia urgent de a-l defini, a-l analiza, a-l aprofunda sau a-l traduce n diverse fapte politice i institu ionale. i astfel, la fel ca i mine, care abia de curnd am fost curios s m ntreb dac m simt european i s reflectez la ce nseamn aceasta, i Europa democratic n construc ie a fost, desigur, for at de evenimentele istorice ale ultimului deceniu s provoace o reflec ie aprofundat chiar asupra fundamentului unific rii i a obiectivelor sale. Marile valori europene a a cum le-a format istoria evenimentelor spirituale i politice ale Europei i pe care celelalte p r i ale lumii le-au preluat, m car pe unele dintre ele sunt, a zice, clare: respectul fa de unicitatea sufletului omenesc, fa de libert ile sale, de drepturile i de demnitatea sa, principiul solidarit ii, egalitatea n fa a legii i a statului de drept, protec ia tuturor minorit ilor etnice, institu iile democratice, separarea puterilor legislativ , executiv , judec toreasc , pluralismul politic, respectarea propriet ii private experien e moderne europene, ntre care faptul c multicultural de prim ordin. Permite i-mi s m opresc, din ra iuni pe care le voi explica, asupra uneia dintre aceste valori fundamentale. Este vorba despre societatea civil . n lumea occidental , adic euro-american , de azi, o societate civil bogat structurat , deschis i descentralizat , bazat pe ncrederea n independen a suveran a cet enilor ei i a Dac , peste pu in timp, Uniunea European trebuie s - i deschid por ile noilor ri. Nu este multelor lor asocia ii, constituie baza statului democratic i garan ia stabilit ii sale politice. democra ii, ceea ce pentru ea asta este, dup mine, de un interes vital, este foarte important, dac nu capital, ca ea s ajute la reconstruirea i la dezvoltarea societ ii civile n aceste ntmpl tor c dictatura comunist , imediat dup ce a preluat puterea, s-a gr bit s distrug 311 i a liberei ini iative, dezvoltarea societ ii civile. Forma actual a acestor valori reflect , binen eles, i numeroase acest continent devine o intersec ie

violent fina re ea a societ ii civile, sfr ind prin a o lichida. Ea tia foarte bine c nu ar putea niciodat controla n mod real popula ia atta timp ct diferitele structuri ale societ ii civile ar fi continuat s func ioneze. Ceea ce a mai r mas din societatea civil autentic a tr it i s-a dezvoltat n rezisten a direct sau indirect . n aceste locuri, valorile europene au supravie uit, deci, nu datorit sistemului politic, ci mpotriva acestuia. Autostructurarea societ ii nu poate fi, desigur, ordonat circumstan e, condi ii favorabile dezvolt rii ei. n acest sens, ajutorarea noilor democra ii ar trebui s se nscrie ntr-un cadru mai larg: aprofundarea i ranforsarea durabil a societ ii civile la nivel paneuropean. Cu ct mai variate, mai diferen iate i mai legate vor fi diferitele structuri civile europene, cu att mai bine vor fi preg tite noile democra ii s adere la Europa, impunndu-se mai rapid i pentru ele principiul ncrederii n cet ean i cel al subsidiarit ii, permi nd nt rirea stabilit ii lor. Dar asta nu e tot: fundamentul Uniunii Europene n calitatea sa de comunitate suprastatal va fi i mai mult nt rit. Concret, asta impune, ntre altele i nainte de orice, ca anumite sarcini ale solidarit ii sociale s fie transferate consiliilor locale i organiza iilor cu scop nelucrativ sau de drept public. Cu ct mai jos va fi nivelul redistribuirii resurselor, cu ct va fi aceast repartizare just mai transparent , mai economic , cu att mai bine vor fi acoperite nevoile cele mai variate ale societ ii, greu de conturat de la centru, cu att mai autentic va fi solidaritatea social pentru c va fi mai distinct legat de persoane concrete sau de asocia iile lor. Aceast autentic solidaritate a cet enilor, a grupurilor sociale, constituie, deci, cea mai bun grani pentru acea solidaritate ce poate fi distribuit altfel dect de o entitate unic , anume Statul. Iar ntr-o entitate suprastatal att de mare ca Uniunea European , ce trebuie s func ioneze ca un instrument al solidarit ii, fundamentul civic trebuie s fie realmente i mai solid, i mai variat. Viabilitatea Uniunii Europene depinde, deci, ntre altele, i poate mai ales, de felul n care cet enii s i vor adopta spiritul apartenen ei civice europene. O sensibilitate accentuat fa de xenofobie i intoleran de simptomele sau manifest rile de egoism na ional, fa rasial ar trebui, evident, s fac parte din acest nou sentiment al de sus. Dar se pot crea

apartenen ei europene. Politica de aplanare care a permis, la Mnchen, o capitulare n fa a r ului constituie unul dintre cele mai amare capitole ale istoriei europene moderne. Experien a asta ndeamn la vigilen . R ul trebuie comb tut chiar din germene i pentru asta nu e nevoie de guverne. Atitudinea guvernelor trebuie s rezulte din aceea a cet enilor. Grija fa de securitate este o alt expresie a solidarit ii sociale. Ea revine Statului sau unui grup suprana ional. Uniunea European a nceput s lucreze intens pentru noua sa politic 312

de securitate. O politic ce va trebui s se impun prin capacitatea de a lua rapid decizii i a le transforma, la fel de rapid, n fapte. Asta mi se pare extrem de important. E clipa cea mare. Cred c experien a recent din Iugoslavia spune mult despre acest subiect. Dup p rerea mea, Mai nti: respectul pentru via , pentru demnitatea uman , ca i preocuparea pentru securitatea european pot s impun , dac e cazul, necesitatea unei interven ii n afara grani elor Ununii Europene. Cu ct mai viguros este mandatul unei astfel de interven ii, cu ct mai bun va fi ea, evident. Dar, din nefericire, poate exista i o situa ie n care ar lipsi mandatul ONU, de i interven ia ar fi n interesul mai multor persoane, al ntregii Europe i al civiliza iei umane n ansamblul ei. Nu sunt sigur c Europa a fost preg tit , cum s-a i ntmplat de curnd, s fac front n fa a unei eventualit i att de funeste. Acum, f r ndoial , ea este, cu mult mai mult, cel pu in pe plan psihologic. i poate ar trebui s profite rapid de asta i s - i fac o miz din punct de vedere material sau tehnic. n al doilea rnd: trebuie depuse eforturi mai mari n domeniul preven iei securitare. n Kosovo i n Serbia, ca i n Bosnia-Her egovina i n alte regiuni ale fostei Iugoslavii, zeci de mii de vie i omene ti i incomensurabile valori materiale ar fi putut fi cru ate dac comunitatea interna ional ar fi fost capabil s intervin , ntr-un mod adecvat, mai devreme, mai la nceputul conflictului. n ciuda tuturor apelurilor, din p cate, nu s-au luat m suri de prevenire a ororilor posibile i iminente. Printre motivele posibile i imaginabile, s cit m considerentele fa guvernamentale de a- i asuma riscuri fa de o cauz dreapt i de interes general. de interesele particulare i materiale din cele mai diverse i lipsa de capacitate a echipelor n al treilea rnd: n aceast mprejurare, Statele Unite au jucat rolul decisiv i este foarte probabil ca, f r energia lor, comunitatea interna ional , ne tiind ce s fac , s fi asistat chiar i ast zi la ororile care au dus la interven ia din Kosovo. Dar Europa nu ar trebui s se predea oricum Statelor Unite, mai ales cnd este vorba despre o problem european . Ea trebuie s fie capabil s ajung singur la o solu ie i s rezolve ea ns i situa ia. n lumea de azi, cnd mici entit i se unesc legitim n comunit i interna ionale sau suprana ionale, este imposibil ca Uniunea European s se poat impune ca parte respectabil a ordinii mondiale f r ap rarea drepturilor omului, att pe propriul ei teritoriu, dar i n acela din raza sa de ac iune. Adic , n acel spa iu care, ntr-o zi, i va apar ine. Tocmai am spus c eu consider l rgirea Uniunii Europene un interes vital pentru ea. Permite i-mi s reiau i s relev aceast convingere. E vorba, poate, de experien a unui om care a cunoscut timp de patruzeci de ani asuprirea comunist , precedat de o domina ie nazist , sau, poate, de experien a specific unui locuitor dintr-o ar situat chiar n centrul Europei devenit, de-a lungul secolelor, r scrucea diverselor 313 interven ia NATO a fost o demonstra ie clar pentru mai multe lucruri.

curente spirituale i interese geopolitice europene, adic locul de na tere al oric rei confrunt ri europene. De aici mi vine ferma convingere c Europa este singura entitate politic a c rei securitate este indivizibil . Ideea existen ei a dou Europe tr ind una lng alta, adic a unei Europe democratice, stabile, prospere i pe calea integr rii, i a unei alte Europe mai pu in democratic , mai pu in stabil i mai pu in prosper , este, dup p rerea mea complet fals . Ea i tot ceea ce i se ntmpl grav va seam n cu ideea posibilei existen e a unei camere n care o jum tate este inundat , iar cealalt nu. Orict de diferen iat ar fi ea, Europa este indivizibil avea consecin e i sl biciuni asupra ntregului ei teritoriu. n calitatea ei de entitate politic unic , Europa are azi o ans pe care n-a avut-o niciodat n istoria ei zbuciumat : aceea de a se organiza ntr-un mod echitabil, pacific, dup principiul egalit ii i cooper rii cu to i. Nu att actele de violen c tre cei puternici fa comise cu premeditare de de cei mai pu in puternici, ct mai ales n elegerea i consensul general,

orict de anoste ar fi ele, ar trebui s constituie marele principiu al construc iei stabilit ii n Europa mileniului viitor. n acest context, no iunea de Europa nseamn pentru mine continentul n ansamblul s u. tim cu to ii c procesul de l rgire al Uniunii Europene trebuie s fie nso it, pas cu pas, de o reform continu , foarte perseverent , a institu iilor sale. Conferin a interguvernarmental va aduce, sunt convins, propuneri realiste care vor face ca Uniunea European s avanseze ntr-o bun direc ie. Totodat , nu cred c schimb rile institu ionale din interiorul UE se pot opri aici. Dimpotriv : dup mine, acesta este doar nceputul unui proces foarte lung care va dura, probabil, decenii. El trebuie s fie marcat mai ales de grija de a accelera, de a simplifica luarea unei decizii n cadrul UE i de a o face ct mai transparent . Permite i-mi s mai men ionez nc dou puncte concrete, evocate deja de mai multe ori, care, zic eu, ar putea contribui ntr-un viitor nu prea ndep rtat, la realizarea obiectivelor despre care am vorbit. n primul rnd cred c UE ar trebui s adopte, mai devreme sau mai trziu, o constitu ie concis , clar i n eleas de to i, constitu ie pe care to i copiii Europei ar putea s-o nve e la coal f r nici o problem . Aceast constitu ie ar cuprinde, cum se obi nuie te, dou p r i. Prima ar formula drepturile i datoriile fundamentale ale cet enilor i ale Statelor europene, valorile fundamentale pe care se bazeaz Europa unit , sensul i voca ia construc iei europene. A doua ar descrie principalele institu ii ale Uniunii Europene, competen ele lor esen iale i rela iile lor mutuale. Existen a unei astfel de legi fundamentale n-ar genera automat o transformare radical a actualei uniuni de State ntr-un mare super-Stat federal, care i obsedeaz atta pe eurosceptici, ci ar nsemna, mai ales, c locuitorii unei Europe n formare ar putea s - i fac o

314

idee mai clar despre ce este Uniunea European . A a ar putea s-o n eleag mai bine i s se identifice cu ea. Unul dintre subiectele importante, deseori i pe drept evocat n leg tur cu reformele institu ionale ale Uniunii, este problema de a ti cum s faci ca micile ri membre ale Uniunii s aib certitudinea c n-or s fie puse n minoritate de cele mari, dar i c m rimea diferit a statelor va fi corect luat n calcul. n acest sens, cred c una dintre posibilit i ar fi crearea unei a doua camere a Parlamentului european. Votul n-ar fi, desigur, direct, ci diversele parlamente iar delega aici reprezentan i, s zicem cte trei pentru fiecare ar . A a nct, n timp ce prima camer , adic Adunarea parlamentar actual , ar reflecta m rimea statelor membre, a doua ar garanta egalitatea lor: toate statele membre ar avea aici acela i num r de reprezentan i. n situa ia aceasta, Comisia, de exemplu, n-ar mai fi compus dup apartenen a na ional , iar parlamentele na ionale ar putea s fie implicate ntr-un mod mult mai opera ional. Oricare ar fi evolu ia sau rezultatul reformei institu ionale sau al reformei evocate, un lucru cred c este clar: un dezacord sau lipsa unui consens n ceea ce prive te treburile institu ionale nu trebuie sa frneze l rgirea UE. Dac ar fi altfel, o prea mare ntrziere a deschiderii europene ar risca s antreneze consecin e infinit mai periculoase dect eventuala nefinalizare a reformei institu ionale. Doamnelor i Domnilor, N scut pe p mnt european, civiliza ia tehnic ce cuprinde azi ntreaga noastr planet este considerabil influen at de elemente ale civiliza iei euroamericane. Europa este, deci, responsabil n mod special de stadiul acestei civiliza ii. Totodat , aceast responsabilitate nu trebuie s mai ng duie vreodat exportarea violent a propriilor valori, idei sau bunuri spre restul lumii. Ba chiar, Europa ar trebui s nceap cu ea ns i, dnd exemplul pe care ceilal i pot, dar nu sunt obliga i s -l urmeze. ntreaga concep ie modern despre via a ca o cre tere i un progres material continuu, bazate pe convingerea omului c este st pnul universului, constituie fa a ascuns , regretabil a tradi iei spirituale europene. Aceast concep ie despre via configureaz i caracterul amenin tor al civiliza iei actuale. Cine altcineva dect aceast parte a lumii care a pornit marea mi care n acest sens, adic pr bu irea liber a civiliza iei ei, ar trebui s se opun viguros acestor amenin ri? Cred c la ntlnirea dintre veacuri Europa are datoria s genereze o reflec ie hot rt asupra ambiguit ii contribu iei sale n lume, s n eleag c noi nu numai c am nv at lumea drepturile omului, dar c i-am ar tat i Holocaustul, nu numai c am influen at-o, spiritual, s - i realizeze revolu ia industrial i apoi pe aceea a informa iei, dar c 315 am i ndr znit s -i

desfigur m natura, n numele multiplic rii bog iilor materiale, s -i jefuim resursele i s -i polu m atmosfera. Adic , s n eleag c , desigur, noi am deschis calea spre marea dezvoltare a tiin ei i tehnicii, dar c am f cut asta cu un pre mult prea mare: acela de a fi izgonit definitiv un joc al experien elor umane att de importante i de complexe care s-au format de-a lungul a multor milenii. Europa trebuie s nceap cu ea ns i. Poate s fac economii, s impun priva iuni, s respecte - n acord cu cele mai bune tradi ii ale sale - ordinea superioar cosmic ca pe ceva ce ne dep e te i, de asemenea, s respecte ordinea moral ca o consecin a acesteia. Umilin a, bun voin a, gentile ea, respectul fa de ceea ce nu n elegem, sentimentul profund al solidarit ii cu ceilal i, respectul oric rei alterit i, voin a de a face sacrificii sau fapte bune pe care doar eternitatea le va putea recompensa, eternitate ce ne urm re te, t cut , dincolo de con tiin a noastr , - iat attea valori care ar putea i ar trebui s fie programul construc iei europene. Europa are pe con tiin , par ial sau total, evenimentele cele mai oribile ale secolului XX: cele dou r zboaie mondiale, fascismul i sistemul totalitar comunist. n cursul ultimului secol, Europa a cunoscut trei evenimente pozitive, chiar dac ele nu sunt exclusiv meritul s u: sfr itul domina iei coloniale n lume, c derea cortinei de fier i nceputul construc iei europene. A patra mare datorie care se a teapt a fi ndeplinit de Europa este, dup p rerea mea, s ncerce s arate prin propria sa existen contradic ii. A fi fericit dac drepturi egale. V mul umesc pentru aten ie. ara din care vin ar putea s participe la toate astea ca un partener cu c este posibil blocarea de (anihilarea) marelui pericol pe care l-a adus asupra acestei lumi civiliza ia ei plin

316