Sunteți pe pagina 1din 2

Grile rezolvate - contracte

1. Pentru formarea valabila a contractului de locatiune acordul de vointe al partilor trebuie sa priveasca : a)cel putin bunul si pretul 2. Minorul cu capacitate restransa de exercitiu incheie contractul de locatiune astfel : b) singur cu incuvintarea prealabila a ocrotitorului legal 3. Lucrul dat in locatiune poate fi : a) mobil sau imobil b) corporal sau incorporal 4. Chiria poate fi : a)determinata b)stabila global sau pe unitati de timp 5. Lucrul dat in locatiune trebuie predat: a)in starea in care se afla in momentul incheierii contractului 6. In cazul predarii lucrului cu intarziere locatarul poate cere : b)rezolutiunea contractului c)anularea contractului 7. Pot fi date in locatiune : b)bunurile proprietate publica sau privata 8. Locatorul trebuie sa efectuere : a)reparatii capitale b)reparatiile locativa inainte de predarea bunului 9. Locatorul datoreaza garantie pentru fapta proprie : b)impotriba tulburarilor de fapt produse chiriasului 10. Partile in contractul de loctiune se numesc: b) locator si locatar 11. Prin contractul de locatiune se transmite: b)dreptul real de folosinta c)folosinta ce drept de creanta 12. Durata de locatiunii poate fi : a) determinata sai medeterminta 13. Locatiunea nu se poate incheia pe o durata mai mare de : c) 49 ani 14. Sunt varietati ale contractului de locatiune : b)inchirierea c)arendarea

15. Locatiunea este: a) contract consensual 16. Locatiunea este: c) contract bilateral 17. Locatiunea este: b)cu titlu oneros c) executare succesiva 18. Obligatiile donatarului sunt : a)executarea sarcinii b)recunostinta fara de donatar 19. Darul manual este : a) contract real 20. Donatiile indirecte se realizaeaza prin: a) remiterea de datorie b) stipulatia pentru altu 21. Donatia este: a) liberalitatea 22. Bunurile care fac obiectul donatiei trebuie sa fie : a) in circuitul civil 23. Nu pot face obiectul darurilor manuale b)bunurile imobile c) bunurile viitoare 24. Prin donatie se transmit : c)proprietatea ori un alt drept real sau de creanta 25. Nu pot primii donatii : c) medicii care au dat ingrijiri donatorului 26. Persoanele fizice neconcepute : b) pot fi gratificate numai indirect pe calea unei donatii cu sarcini 27. Minorii fara capacitate de exercitiu sau interzisi: a) pot accepta donatii prin reprezentatii lor 28. In lipsa de stipulatii contrare, plata chiriei se face: b) la domiciliul locatorului 29. Donatia este un contract: c) numai cu titlu gratuit

S-ar putea să vă placă și