Sunteți pe pagina 1din 7

CESIUNEA DE CREANTE

Cesiunea de creante este operatiunea prin care creditorul (cedent) transmite in mod voluntar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul de creanta unei alte persoane (cesionar) care devine astfel creditor in locul sau si va putea incasa de la debitor creanta cedata. Contabilizarea contractelor de cesiune a creantelor la cesionar (persoana care a preluat creantele) trebuie facuta in functie de clauzele specifice fiecarui contract. Prin cesiunea de creanta, dreptul de creanta al cedentului se transmite cesionarului pentru valoarea nominala a creantei, chiar daca transmiterea s-a facut la un pret mai mic. Transmiterea creantei are loc la data incheierii contractului, daca nu se prevede altfel.

ATENTIE! In toate cazurile, daca nu s-a convenit expres asupra unei cesiuni partiale, cesionarul devine titular al creantei pentru totalitatea ei. Odata cu dreptul de creanta, cesionarul dobandeste, prin efectul cesiunii si in lipsa oricarei stipulatii exprese in acest sens, toate drepturile, accesoriile si garantiile de orice natura ale creantei cesionate. Daca nu s-a convenit altfel, dobanzile si orice alte venituri aferente creantei, devenite scadente, dar nepercepute inca de cedent, revin cesionarului, cu incepere de la data cesiunii.

EXEMPLU

In data de 15.03.2006, entitatea A incheie un contract de cesiune de creanta cu entitatea B, entitate specializata in recuperarea creantelor. Pretul cesiunii prevazut in contract este de 9.000 lei, iar valoarea nominala a creantelor cedate de catre entitatea A in vederea recuperarii acestora de entitatea B este in valoare de 10.000 lei. Entitatea C si-a dat acordul privind intelegerea dintre cesionar si cedent.

I. La cesionar (entitatea B) se va contabiliza: a) Preluarea creantei, la data de 15.03.2006, conform contractului de cesiune a creantelor. Se constata ca recuperarea creantei se face la o valoare mai mare decat valoarea nominala inscrisa in contractul de cesiune, motiv pentru care se va inregistra diferenta la venituri. 461 Debitori diversi = % 462 Creditori diversi 7588 Alte venituri din exploatare 10.000 lei 9.000 lei 1.000 lei

Venitul obtinut de cesionar a fost considerat unul din exploatare, deoarece entitatea B este o unitate specializata in recuperarea creantelor si astfel de operatiuni fac parte din principalul sau obiect de activitate b) Inregistrarea platii efectuate de catre entitatea B, reprezentand pretul cesiunii: 462 Creditori diversi = 5121 Conturi la banci in lei 9.000 lei

c) La data de 31.12.2006, cu ocazia desfasurarii lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar, entitatea B constata ca poate recupera doar 80% din valoarea creantelor preluate. Ca urmare a constatarii riscului de neincasare a creantelor de 20%, aceasta constituie o ajustare pentru depreciere in suma de 2.000 lei (10.000 10.000*80%). 6814 = 496 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor debitori-diversi deprecierea activelor circulante 2.000 lei

d) La data de 10.02.2007, societatea B incaseaza de la societatea C un procent de 95% din valoarea creantelor preluate, adica 9.500 lei (10.000*95%). 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 9.500 lei

Concomitent, se va proceda in mod corespunzator la corectarea deprecierii ca urmare a micsorarii riscului de neincasare. Astfel se va relua la venituri suma de 1.500 lei, reprezentand ajustarea soldului din deprecierea creantelor preluate prin cesiune, ca urmare a modificarii procentului de neincasare.

Suma de 1.500 lei deriva din faptul ca riscul de neincasare a scazut de la 20% la 5%, ceea ce inseamna ca de fapt soldul ajustarilor de depreciere trebuie sa ajunga de la 2.000 lei (10.000*20%) la 500 lei (10.000*5%): 496 = Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.500 lei

e) Inregistrarea in contabilitate a sumelor ce nu mai pot fi incasate, conform hotararii judecatoresti: 654 Pierderi din creante si debitori diversi = 461 Debitori diversi 500 lei

si concomitent, anularea ajustarii ca urmare a neincasarii definitive a creantelor preluate prin cesiune: 496 Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi = 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (500 lei)

II. La cedent (entitatea A) se va contabiliza: a) Inregistrarea contravalorii creantelor cedate : % 461 ''Debitori diversi'' 654 ''Pierderi din creante si debitori diversi'' = 411 ''Clienti'' 10.000 lei 9.000 lei 1.000 lei

b) In situatia in care au fost constituite deprecieri pentru creantele neincasate, ca urmare a cesiunii se vor anula sumele respective: 491 = 7814 suma constituita Ajustari pentru deprecierea Venituri din ajustari pentru (XXX) creantelor debitori diversi deprecierea activelor circulante

c) Inregistrarea incasarii contravalorii cesiunii de la entitatea B: 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 9.000 lei

Exemplul de mai sus trateaza aspecte de natura contabila care vizeaza operatiunile de cesiune ale creantelor. Pentru evidentierea completa a acestor operatiuni mai sus amintite, se vor avea in vedere prevederile contractuale si legale. Din punct de vedere fiscal veniturile din sau in legatura cu cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sunt venituri impozabile; pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate sunt deductibile, numai in urmatoarele cazuri: 1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti; 2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori; 3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor; 4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

FORMULAR DE CESIUNE A CREANTEI

Reglementat de: Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.290/C/2004 1, publicat in M.Of. nr. 482/28.05.2004 FORMULAR DE CESIUNE A CREANTEI* OPERATOR ..................... AGENT IMPUTERNICIT ................. Nr. de inregistrare a formularului .............. (se completeaza numai de catre biroul de

inscriere): Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ............... Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: .......................... Nr. identificare aviz de garantie (ID) ...................................................................... Data........................ ora .................. minutul .......... secunda ..................... inscrierii Subsemnatul domiciliat in ..... str. ....... nr. ..... bloc .... scara ............... et. ....... ap. .......................... judet/sector act identitate ........................... seria ..... nr. ...... eliberat de ....... la data de ......... cod numeric personal ........................... in calitate de (bifati una dintre casute): cedent reprezentant al cedentului cesionar reprezentant al cesionarului completez si subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creantei2, vizand modificarea avizului de garantie initial identificat mai jos si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de garantie** ................. (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului3) 1. Prezentul aviz de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva vizeaza (bifati una din cele doua posibilitati): inlocuirea tuturor creditorilor4 cu statut activ; inlocuirea unuia din creditorii cu statut activ; folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele complete de identificare a creditorului cedent: Denumirea persoanei juridice ................. tipul persoanei juridice .............................. numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista codul unic de inregistrare/codul fiscal ............. sediul: strada ........... nr. ........... bloc ........... sc. .... et........ ap. .............. judet/sector ...... cod postal ........ tara ... . Numele persoanei fizice ................. prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ................... prenumele tatalui ................. prenumele mamei ........... adresa: localitatea...................... str. ........................ nr. ............. bloc ............. sc. .................... et. .......... ap........... judet/sector ........... cod postal ........... tara ............... cod numeric personal ................. . 2. Numele/denumirea noului creditor (cesionarului): Creditorul persoana juridica. ............................. Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice ce vor fi inscrisi: 2 a) Denumirea persoanei juridice ............ tipul persoanei juridice ........... numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ......... codul unic de inregistrare/codul fiscal ................. sediul: strada nr. .............. bloc ................................... sc. .............. et. ............. ap. .......... judet/sector ........... cod postal ........ tara ............. Creditorul persoana fizica ....................... . Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice ce vor fi inscrisi: 2 b) Numele persoanei fizice prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) prenumele tatalui prenumele mamei Adresa: localitatea ................... str. ................ nr. .......... bloc ........... sc. .......... et. .......... ap. ............... judet/sector ........... cod postal .......... tara ........... Cod numeric personal .......................

3. Identificarea partii care a solicitat efectuarea inscrierii. Bifati una din posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de toti creditorii cu statut activ; Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de unul din creditorii cu statut activ; Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de cesionar, in conditiile art. 282 alin. (3) din O.G. nr. 89/2000. 4. Alte mentiuni, prevazute in mod obligatoriu de lege. Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni: ............................................ SEMNATURA Data

EXPLICATII: * Prin avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva creditorul cedent va dobandi statut inactiv, iar cesionarul va fi trecut in avizul de garantie ca creditor cu statut activ. ** In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

NOTA: 1 Formularul de aviz de cesiune a creantei a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 1290/C/2004, pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 28.05.2004. 2 Taxa de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pentru avizul de cesiune a creantei este de 20 lei, conform art. 2 lit. e), art. 4 si urm. din Instructiunile privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobate prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 766/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 16.05.2002. Taxa mai sus mentionata se datoreaza anticipat de catre beneficiarul serviciilor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si se va plati fie in numerar, la sediul operatorului sau agentului autorizat, fie prin ordin de plata distinct, in contul operatorului de arhiva respective. Pe ordinul de plata prezentat de solicitant va trebui sa figureze in mod obligatoriu formula taxa pentru inscrierea avizelor de garantie si sa se mentioneze, de asemenea, tipul avizului de garantie ce urmeaza sa fie inscris in arhiva. Ordinul de plata va trebui sa mentioneze la rubrica reprezentand plati denumirea/numele operatorului de arhiva prin care se va efectua inscrierea si numele localitatii unde se va efectua inscrierea. Aceleasi mentiuni va trebui sa le cuprinda si chitanta ce se elibereaza beneficiarului inscrierii de

catre operator sau agent, ca dovada a platii taxei de inscriere. 3 A se vedea si precizarile de la Formularul de garantie initial. 4 Prin creditor se intelege persoana in favoarea careia s-a constituit garantia reala. Calitatea de creditor poate fi detinuta si de locatorul dintr-un contract de inchiriere sau locatorul ori finantatorul unui contract de leasing incheiat pentru o perioada mai mare de un an, cesionarul unui drept de creanta, consignantul si cel in favoarea caruia a fost constituita o garantie printr-un act juridic mentionat la art. 2 lit. b) din Titlul VI din Legea nr. 99/1999, privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27.05.1999, cu completarile si modificarile ulterioare.