Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT COMERCIAL SI DREPTUL SOCIETATILOR COMERCIALE Speta 1 I. Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. X S.A.

a fost convocata de consiliul de administratie al societatii pentru data de 16.02.2009, respectiv pentru data de 17.02.2009 daca la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum. Ordinea de zi cuprindea propunerea de majorare a capitalului social de la 100.000 lei la 200.000 lei, cu aporturi in numerar, prin emiterea unui numar de 100.000 de noi actiuni cu valoarea nominala de 1 leu. Actul constitutiv al societatii, incheiat la data de 15.06.2004, prevedea ca, la prima convocare, adunarea generala extraordinara a actionarilor adopta hotarari in prezenta actionarilor detinand cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Propunerea de majorare a capitalului social a fost adoptata in sedinta adunarii generale extraordinare din data de 16.02.2009, cu votul favorabil al actionarului A.B., care detinea 45% din numarul total de drepturi de vot, ceilalti actionari prezenti la adunare, care detineau impreuna 30% din numarul total de drepturi de vot, votand impotriva. Totodata, adunarea generala a actionarilor a hotarat, cu votul favorabil al actionarului A.B. si votul contra al celorlalti actionari prezenti, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor care au votat impotriva majorarii capitalului social sau au absentat de la sedinta, pe motivul opozitiei exprese a actionarilor prezenti, respectiv al dezinteresului actionarilor absenti fata de operatiunea de majorare de capital social. Actionarul C.D., care a participat la sedinta adunarii generale, a introdus o actiune in anularea partiala a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in ceea ce priveste decizia de ridicare a dreptului de preferinta. Motivele de nulitate invocate de reclamant au fost: (1) adoptarea unei hotarari asupra unei probleme care nu era mentionata explicit in ordinea de zi; (2) adoptarea hotararii in lipsa raportului scris al consiliului de administratie privind motivele ridicarii dreptului de preferinta; (3) adoptarea hotararii in conditiile unui abuz de majoritate savarsit de actionarul A.B., care si-a exercitat dreptul de vot cu rea-credinta si cu incalcarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti actionari. Prin intampinare, societatea comerciala parata a invocat exceptia lipsei interesului procesual al actionarului C.D. cu privire la protejarea dreptului sau de preferinta, intrucat acesta a votat impotriva propunerii de majorare a capitalului social, iar pe fond, fata de motivele de nulitate invocate de reclamant, a solicitat respingerea actiunii, aratand ca (1) problema ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor nu se impunea mentionata expres pe ordinea de zi, intrucat este o problema conexa majorarii capitalului social, care era prevazuta pe ordinea de zi, iar actionarii prezenti nu s-au opus dezbaterii acestei chestiuni, ci doar au votat contra, ca (2) raportul scris al consiliului de administratie nu era necesar, intrucat motivul ridicarii dreptului de preferinta a fost aratat chiar in hotararea adunarii generale extraordinare, si ca (3) nu a fost savarsit un abuz de majoritate, intrucat fiecarui actionar ii este permis sa-si exercite dreptul de vot in considerarea propriilor interese. Cerinte: 1. Care este instanta competenta din punct de vedere material si teritorial sa solutioneze actiunea? 2. Cine avea, in afara de reclamant, calitate procesuala activa pentru a formula actiunea? 3. Care era mijlocul procesual al reclamantului de a obtine suspendarea efectelor hotararii atacate? 4. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la exceptia invocata de parata si la cauzele de nulitate invocate de reclamant? Argumentati. Speta 2 intre S.C. X S.A., societate de leasing, si S.C. Y S.R.L. se incheie la data de 16.02.2008 un contract de leasing financiar avand ca obiect un echipament industrial. Utilizatorului i s-a predat

bunul de catre furnizor, la data de 28.02.2008, iar la data de 16.04.2008 echipamentul se defecteaza, in interiorul perioadei de garantie de 1 an. La data de 17.04.2008, utilizatorul notifica finantatorul in legatura cu deficientele bunului, ii pune in vedere sa preia echipamentul pentru a fi supus reparatiei si ii invedereaza faptul ca nu intelege sa plateasca ratele de leasing pe perioada reparatiei echipamentului. La data de 18.04.2008, finantatorul notifica utilizatorul, aratand ca a luat act de defectarea bunului, ca refuza sa preia echipamentul, intrucat raspunderea pentru functionarea corespunzatoare a acestuia si obligatia de a-l repara in perioada de garantie revine furnizorului, si ca utilizatorul are obligatia de a plati ratele de leasing in continuare conform contractului. Dupa ce ii convocase la concilierea prealabila, fara ca acestia sa se prezinte, utilizatorul introduce, la data de 20.06.2008, o actiune in pretentii impotriva finantatorului si a furnizorului, pe care ii cheama in judecata pentru a fi obligati in solidar la repararea prejudiciului cauzat prin nefunctionarea bunului. Prin intampinarile formulate, finantatorul se apara invocand lipsa calitatii procesuale pasive, aratand faptul ca obligatia de predare a bunului si de remediere a defectelor in perioada de garantie revenea exclusiv furnizorului, iar furnizorul se apara invocand, la randul sau, lipsa calitatii procesuale pasive, intrucat contractul de leasing, la care el nu este parte, ii este inopozabil. Totodata, finantatorul formuleaza o cerere reconventionala pentru rezilierea contractului pentru neexecutarea obligatiei de plata a ratelor de leasing timp de doua luni consecutiv si obligarea utilizatorului la restituirea bunului. Prin intampinarea la cererea reconventionala, utilizatorul se apara aratand faptul ca neexecutarea obligatiei de plata a ratelor de leasing a fost justificata de deficientele bunului in perioada de garantie, invocand exceptia de neexecutare a contractului. Cerinte: 1. Cine raspunde fata de utilizator, in contractul de leasing, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei de livrare a bunului si de remediere a defectelor in perioada de garantie? Argumentati. 2. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la actiunea formulata de utilizator, respectiv cererea reconventionala formulata de finantator? Argumentati. Speta 3 Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. X S.A. a fost convocata de consiliul de administratie pentru data de 16.02.2009, respectiv pentru data de 17.02.2009 daca la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum. Ordinea de zi cuprindea propunerea de aprobare a unei finantari de urgenta a societatii sub forma unui credit bancar garantat cu un drept de ipoteca al bancii asupra unui imobil din patrimoniul societatii. Propunerea de contractare a unui credit bancar si de garantare a sa cu un imobil al societatii a fost adoptata in sedinta adunarii generale extraordinare din data de 16.02.2009, in prezenta actionarilor detinand 30% din numarul total de drepturi de vot si cu votul actionarilor detinand 55% din numarul voturilor exprimate in adunare. in temeiul hotararii respective, la data de 03.03.2009, administratorul S.C. X S.A. a incheiat cu banca B S.A. contractul de credit bancar si contractul de ipoteca. Actionarul A.B., detinator a 3% din drepturile de vot si care nu fusese prezent la sedinta adunarii generale, introduce la data de 24.04.2009 o actiune in anularea hotararii adunarii generale a actionarilor si a actelor subsecvente (contractul de credit bancar si contractul de ipoteca). Cauza de nulitate invocata in raport cu hotararea adunarii generale a actionarilor era neindeplinirea conditiilor de cvorum si vot pentru adoptarea hotararii in adunarea generala extraordinara, prevazute in actul constitutiv pentru prima convocare, respectiv prezenta actionarilor detinand 75% din numarul total de drepturi de vot si votul actionarilor detinand mai

mult de jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar in raport cu actele subsecvente s-a solicitat aplicarea principiului quod nullum est nullum producit effectum, cu privire la contractul de ipoteca invocandu-se si ca acesta a fost incheiat de administratorul S.C. X S.A. in numele societatii in lipsa unei procuri speciale in forma autentica, cerinta rezultata din regula simetriei formelor. Prin intampinare, societatea a invocat (1) exceptia lipsei calitatii procesuale active a actionarului, intrucat acesta absentase de la sedinta, (2) exceptia lipsei interesului procesual al acestuia, intrucat patrimoniul societatii nu ar fi fost prejudiciat prin contractele atacate, precum si (3) exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea in anulare, intrucat hotararea adunarii generale a actionarilor fusese publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la data de 28.02.2009. Pe fondul cauzei, societatea se apara sustinand modificarea, prin Legea nr. 441/2006 privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a conditiilor de cvorum si vot prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, dispozitiile art. 115 in noua redactare prevazand ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Totodata, actionarul A.B. formuleaza o cerere de ordonanta presedintiala de suspendare a executarii hotararii adunarii generale a actionarilor pana la solutionarea actiunii in anulare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, solicitand pronuntarea hotararii fara citarea partilor. Instanta sesizata a dispus respingerea cererii de ordonanta presedintiala privind suspendarea executarii hotararii adunarii generale a actionarilor, intrucat cererea era fara obiect, hotararea fiind deja executata. impotriva acestei hotarari a declarat recurs, in termen legal, actionarul reclamant. Prin intampinarea fata de recursul declarat, societatea comerciala intimata a invocat exceptia inadmisibilitatii recursului impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a respins cererea de suspendare, fata de dispozitiile art. 133 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, potrivit carora recursul poate fi exercitat impotriva ordonantei prin care s-a dispus suspendarea. Cerinte: 1. Cine avea, in afara societatii comerciale, calitate procesuala pasiva in actiunea in anularea hotararii adunarii generale a actionarilor si a actelor subsecvente acesteia? 2. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la exceptiile invocate de parata si cauzele de nulitate invocate de reclamant? Argumentati. 3. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la recursul impotriva hotararii de respingere a cererii de ordonanta presedintiala, in ceea ce priveste exceptia invocata de intimata? Argumentati. Speta 4 intre S.C. X S.A., in calitate de vanzator, si S.C. Y S.R.L., in calitate de cumparator, se incheie la data de 16.02.2008 un contract de vanzare-cumparare comerciala de marfuri, avand ca obiect bunuri determinate generic. Partile au prevazut in contract clauze privind predarea marfurilor in termen de 2 zile de la data incheierii contractului si plata pretului in termen de 30 de zile, stipuland penalitati de intarziere de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere dupa scadenta. Marfurile au fost predate cumparatorului la data de 18.02.2008, iar acesta a reclamat vanzatorului necorespunderea calitativa totala, confirmata de un expert neutru, printr-o notificare remisa la data de 19.02.2008, prin care cumparatorul ii pune in vedere vanzatorului sa ii predea marfuri corespunzatoare calitativ si ii invedereaza faptul ca nu intelege sa plateasca pretul pana la data predarii lor.

La data de 25.02.2008, dupa ce notificase vanzatorul in legatura cu intentia sa, cumparatorul isi procura marfurile de la un alt furnizor al acestora, de pe aceeasi piata pe care activa vanzatorul si in conditii de transparenta, la un pret cu 20% mai mare decat cel prevazut in contractul cu vanzatorul, si le preda clientului sau, fata de care se obligase printr-un contract incheiat la data de 17.02.2008 ca i le va furniza pana la data de 20.02.2008. Vanzatorul expediaza cumparatorului marfuri corespunzatoare calitativ la data de 15.03.2008, iar cumparatorul i le returneaza, refuzandu-le. Cumparatorul introduce o actiune in pretentii la data de 11.04.2008, dupa ce convocase vanzatorul la concilierea prealabila, fara ca acesta sa se prezinte. Prin actiune, cumparatorul solicita obligarea vanzatorului (1) la despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea conforma a contractului, constand in penalitatile de intarziere pe care a fost obligat sa le plateasca propriului client, si (2) la plata diferentei de pret dintre pretul pe care ar fi trebuit sa-l plateasca conform contractului initial si pretul platit celuilalt furnizor, de la care a fost nevoit sa-si procure bunurile. Prin intampinare, vanzatorul se apara invocand inopozabilitatea celor doua contracte incheiate de cumparator, cu propriul sau client si noul furnizor, contracte la care el nu este parte. Totodata, vanzatorul formuleaza cerere reconventionala, solicitand obligarea cumparatorului la plata pretului, a dobanzilor legale de la data scadentei obligatiei de plata a pretului pana la data executarii integrale a obligatiei, precum si a penalitatilor de intarziere stipulate in contract. Prin intampinarea la cererea reconventionala, cumparatorul solicita respingerea cererii reconventionale ca nefondata, intrucat, restituind marfurile vanzatorului nu datoreaza pretul si nici accesoriile acestuia. Cerinte: 1. Ce institutie specifica contractului de vanzare-cumparare comerciala a utilizat cumparatorul procurand bunurile de la un alt furnizor? Explicati mecanismul de functionare a acesteia. 2. Pot fi cumulate dobanzile legale cu penalitatile de intarziere in cazul neexecutarii obligatiei de plata a pretului nascuta din contractul de vanzare-cumparare comerciala? Argumentati. 3. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la actiunea formulata de cumparator si la cererea reconventionala formulata de vanzator? Argumentati. Speta 5 in S.C. X S.R.L. au calitatea de asociati A.B., care detine 60% din partile sociale, C.D., care detine 20% din partile sociale, si E.F., care detine 20% din partile sociale. Toti cei trei asociati au si calitatea de administrator. Actul constitutiv nu cuprinde clauze care sa deroge de la dispozitiile legale privind modul de lucru al administratorilor si conditiile adoptarii hotararilor de catre adunarea generala a asociatilor. La data de 20.01.2009, administratorul C.D. incheie un contract de vanzare-cumparare asupra unui bun mobil care reprezenta principalul element de activ din patrimoniul societatii, prin care instraineaza acest bun, la un pret reprezentand jumatate din pretul sau de piata, catre S.C. Y S.R.L., societate in care A.B. detine calitatea de asociat unic. Administratorul E.F. convoaca adunarea generala a asociatilor pentru data de 25.02.2009, respectiv pentru data de 26.02.2009 daca la prima convocare nu se intrunesc conditiile necesare adoptarii hotararilor. Ordinea de zi cuprindea propunerea de aprobare de catre societate a operatiunii efectuate de catre administratorul C.D., iar in caz contrar introducerea unei actiuni in raspundere prin care acesta sa fie obligat sa despagubeasca societatea pentru prejudiciul cauzat prin incheierea contractului. Propunerea de aprobare de catre societate a operatiunii efectuate de catre administratorul C.D. a fost considerata adoptata in conditiile in care asociatul A.B. a votat in favoarea propunerii,

asociatul C.D. s-a abtinut de la vot, iar asociatul E.F. a votat impotriva propunerii. in aceste conditii, introducerea unei actiuni in raspundere nu a mai fost dezbatuta in adunare. La data de 10.03.2009, asociatul E.F. formuleaza o actiune in excluderea asociatilor administratori A.B. si C.D. pentru comiterea unei fraude in dauna societatii. Prin intampinarile formulate, asociatii administratori A.B. si C.D. se apara sustinand ca administratorul C.D. avea dreptul de a incheia contractul de vanzare-cumparare singur, fara participarea celorlalti administratori, si ca, in subsidiar, hotararea adunarii generale a asociatilor de aprobare a operatiunii reprezinta o ratificare de catre societate a eventualei depasiri a limitelor mandatului de catre administratorul C.D. Cerinte: 1. Hotararea adunarii generale a asociatilor a fost adoptata in conformitate cu prevederile legale? Argumentati. 2. Care sunt mijloacele de proba pe care trebuie sa le administreze instanta pentru solutionarea actiunii in excluderea asociatilor administratori? Argumentati. 3. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la actiunea in excluderea asociatilor administratori? Argumentati. Speta 6 intre S.C. X S.A., in calitate de comitent, si S.C. Y S.R.L., in calitate de comisionar, a fost incheiat la data de 16.02.2008 un contract de comision avand ca obiect cumpararea de marfuri, ale caror specificatii erau descrise explicit in contract, de catre comisionar pentru comitent, in schimbul unei remuneratii. in temeiul contractului de comision, comisionarul a incheiat la data de 17.02.2008 un contract de vanzare-cumparare comerciala cu S.C. Z S.A., prin care a cumparat anumite marfuri, partile prevazand plata pretului in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului si stipuland penalitati de intarziere de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere dupa scadenta. Marfurile au fost predate comitentului de catre comisionar la data de 18.02.2008, comitentul refuzand sa le primeasca, intrucat nu era vorba despre bunurile pe care il insarcinase pe comisionar sa le cumpere, bunurile necorespunzand specificatiilor din contractul de comision, fapt confirmat ulterior de un expert neutru. Vanzatorul S.C. Z S.A. introduce o actiune in pretentii impotriva comisionarului la data de 11.04.2008, dupa ce il convocase la conciliere prealabila, fara ca acesta sa se prezinte. Prin actiune, vanzatorul solicita obligarea comisionarului la plata pretului, a dobanzilor legale de la data scadentei obligatiei de plata a pretului pana la data executarii integrale a obligatiei, precum si a penalitatilor de intarziere stipulate in contract. Prin intampinare, comisionarul invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, intemeiata pe argumentul ca el a cumparat bunurile pentru comitent, iar nu pentru sine. in subsidiar, comisionarul arata ca nu datoreaza pretul si nici accesoriile acestuia, intrucat comitentul a refuzat sa preia marfurile pe care i le-a livrat vanzatorul. Cerinte: 1. Pot fi cumulate dobanzile legale cu penalitatile de intarziere in cazul neexecutarii obligatiei de plata a pretului nascuta din contractul de vanzare-cumparare comerciala? Argumentati. 2. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la actiunea formulata de vanzator? Argumentati. 3. in cazul in care comitentul ar initia o actiune in raspundere contractuala impotriva comisionarului pentru neexecutarea imputernicirii primite, ar fi incidenta in cauza regula potrivit careia comisionarul nu raspunde fata de comitent pentru neexecutarea de catre terti a obligatiilor nascute din contractul care face obiectul comisionului? Argumentati. Speta 7

Printr-un contract de vanzare cumparare de actiuni incheiat la data de 1 septembrie 2001, societatea comerciala C S.R.L. cumpara de la vanzatoarea V S.A. un numar de actiuni reprezentand 65% din capitalul social al societatii T S.A. incheierea contractului mentionat survine la capatul mai multor luni de negocieri intense intre parti, declansate pe baza unui dosar de prezentare a situatiei patrimoniale a societatii T, dosar pus la dispozitia reprezentantilor societatii C S.R.L. de catre consilierii juridici ai societatii V S.A. Pe intreaga durata a negocierilor, a fost permis reprezentantilor societatii C S.R.L. accesul neingradit la documentele societatii T S.A., in scopul verificarii situatiei patrimoniale a acesteia, atat din punct de vedere legal, cat si din punct de vedere contabil. Ulterior incheierii contractului de vanzare cumparare de actiuni, in urma unor verificari de rutina, contabilii societatii C S.R.L aduc la cunostinta administratorului acesteia faptul ca, in perioada anilor 1999 2000, o serie de active aduse ca aport in natura la capitalul social al T S.A., au fost instrainate catre terti in baza mai multor hotarari ale adunarii generale a actionarilor societatii T S.A. in aceste conditii, se arata in analiza contabila respectiva, valoarea de 1.250.000.000 lei a capitalului social al societatii T cuprinsa in dosarul de prezentare intocmit de V S.A., nu este reala, situatia repercutandu-se in mod semnificativ asupra pretului de vanzare a actiunilor catre C S.R.L. Avand in vedere analiza departamentului de contabilitate, C S.R.L. il notifica pe vanzatorul V S.A., solicitand modificarea contractului de vanzare cumparare de actiuni incheiat la data de 1 septembrie 2001 si incheierea unui act aditional prin care pretul vanzarii sa fie redus in mod corespunzator, diferenta urmand a fi rambursata cumparatorului. in urma refuzului vanzatorului de a accepta o reducere a pretului actiunilor vandute catre C S.R.L, aceasta din urma se adreseaza instantei judecatoresti competente pentru a dispune anularea contractului de vanzare cumparare de actiuni incheiat cu V S.A. si repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului. Avocatul societatii C S.R.L. intemeiaza cererea de anulare a contractului pe dispozitiile art. 960 Cod Civil (Dolul este o cauza de nulitate a conventiei cand mijloacele viclene, intrebuintate de una din parti, sunt astfel, incat este evident ca, fara aceste masinatii, cealalta parte n-ar fi contractat. Dolul nu se presupune), aratand ca sunt intrunite toate conditiile textului de lege mentionat, consimtamantul comparatorului fiind viciat in urma manoperelor dolosive intreprinse de V S.A., manopere concretizate in dosarul de prezentare a situatiei patrimoniale a societatii ale carei actiuni au facut obiectul contractului de vanzare cumparare. Cumparatorul, se mai arata in cerere, s-a intemeiat cu buna credinta pe informatiile cuprinse in dosarul pregatit de vanzator si a acceptat incheierea contractului plecand tocmai de la datele si informatiile de natura financiara, prezentate in documentul amintit. Mai mult decat atat, arata avocatul societatii C S.R.L., in urma instrainarii unor bunuri din capitalul social (aduse ca aport in natura la capitalul social), reducerea acestuia din urma cu valoarea corespunzatoare a activelor instrainate, devenea obligatorie pentru societatea T S.A., in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale. Cerinte: 1. in calitate de avocat al paratei V S.A., pregatiti o aparare impotriva celor sustinute de avocatul societatii C S.R.L. cu privire la obligatia de reducere a capitalului social al societatii T S.A. ca urmare a instrainarii unor bunuri ce au facut initial obiectul aportului in natura la capitalul societatii mentionate. 2. Ce va decide instanta in privinta cererii de anulare a contractului de vanzare cumparare de actiuni si de repunere a partilor in situatia anterioara incheierii acestuia? Speta 8 In cadrul X SA, societate comerciala care a emis exclusiv actiuni nominative, a fost convocata prima adunare generala ordinara pentru anul 2008. in acest sens, a fost trimisa fiecarui actionar

o scrisoare recomandata, expediata pe data de 1 februarie 2008 si primita de actionari, asa cum rezulta din confirmarile de primire, intre datele de 5 si 10 februarie 2008. Prin convocare a fost stabilit faptul ca prima sedinta a adunarii generale va avea loc la sediul societatii, la data de 15 martie 2008, orele 10.00. In cazul in care cea dintai sedinta nu s-ar putea tine, cea de-a doua sedinta va avea loc la data de 15 aprilie 2008, orele 10.00. Pe ordinea de zi a adunarii figureaza: a) dezbaterea situatiilor financiare anuale, in vederea luarii unei decizii in privinta acestora; b) pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie; c) stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator; d) delegarea exercitiului atributiei de schimbare a obiectului principal (activitatea principala) catre consiliul de administratie. La sedinta din data de 15 martie 2008 nu au fost intrunite conditiile de cvorum stabilite prin actul constitutiv, respectiv 30% din numarul total al drepturilor de vot. Pe data de 15 aprilie 2008 s-au prezentat actionari reprezentand 17% din numarul total al drepturilor de vot, luandu-se o hotarare prin care: a) au fost aprobate situatiile financiare anuale; b) a fost descarcat de gestiune consiliul de administratie; c) a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator; d) a fost aprobata delegarea exercitiului atributiei de schimbare a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala), catre consiliul de administratie. Pe data de 20 aprilie 2008, actionarul B, care a votat impotriva hotararii aprobate de adunarea generala tinuta in data de 15 aprilie 2008, aspect consemnat in procesul-verbal de sedinta, a introdus o actiune prin care a invocat existenta mai multor cauze de nulitate a hotararii adunarii generale. in sustinerea actiunii, B a aratat urmatoarele: * convocarea adunarii generale a fost facuta cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990, respectiv cele privind: modalitatea de convocare, data la care a fost fixata adunarea generala ordinara, problemele inscrise pe ordinea de zi; * hotararea adunarii generale a fost luata cu nerespectarea conditiilor de cvorum, in actul constitutiv al societatii fiind prevazute conditii de cvorum de 30% din totalul drepturilor de vot, atat pentru prima, cat si pentru cea de-a doua convocare a adunarii generale. in apararea sa, X SA a aratat ca: * au fost respectate dispozitiile Legii nr. 31/1990 referitoare la convocarea adunarilor generale ordinare, sub toate aspectele mentionate; * chiar daca nu au fost respectate conditiile de cvorum prevazute in actul constitutiv, hotararea a fost totusi luata cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 referitoare la cvorum. Cerinte: 1. Analizati in ce masura au fost respectate conditiile prevazute de lege referitoare la convocarea adunarii generale ordinare. 2. Analizati apararea X SA referitoare la respectarea conditiilor de cvorum. 3. Stabiliti ce va decide instanta. Speta 9 La data de 1 iunie 2006, intre societatile cu raspundere limitata A si B, a fost incheiat un contract de comision, A SRL avand calitatea de comitent, iar B SRL pe cea de comisionar. Prin acest contract, B SRL s-a obligat sa incheie mai multe contracte de vanzare-cumparare cu furnizori de nationalitate straina, pretul urmand a fi exprimat si platit in Euro. in vederea achitarii pretului, partile au convenit urmatoarea procedura: A SRL va pune la dispozitia B SRL, in termen de cel mult 3 zile de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare cu tertul furnizor, contravaloarea in lei a acestuia, urmand ca B SRL sa efectueze schimbul valutar prin banca la care isi are deschis contul, in ziua urmatoare celei in care contul lui B va fi creditat cu suma de bani respectiva.

La data de 15 martie 2007, societatea B SRL a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu furnizorul strain Y, pretul contractului fiind de 10.000 Euro. In aceeasi zi, comisionarul l-a notificat pe comitent cu privire la incheierea contractului, iar comitentul a virat in contul comisionarului contravaloarea in lei a pretului mentionat. La data de 18 martie 2007, contul bancar al comisionarului a fost creditat cu suma transferata de A SRL, suma de bani reprezentand contravaloarea in lei a sumei de 10.000 de Euro. A doua zi (19 martie 2007), B a constatat o modificare importanta a cursului de schimb valutar prin raportare la data la care comitentul a efectuat viramentul. In aceste conditii, suma pusa la dispozitie de comitent nu a mai fost suficienta pentru cumpararea a 10.000 de Euro. B SRL a solicitat comitentului sa ii puna la dispozitie o suma de bani suplimentara pentru a putea acoperi diferentele de curs valutar. Cu aceeasi ocazie, B SRL a solicitat comitentului sa-i plateasca si un comision de 1% din valoarea contractului incheiat. Comitentul a refuzat atat punerea la dispozitie a sumei de bani care sa acopere diferenta de curs valutar, cat si plata comisionului. Notificat in mod repetat de tertul furnizor sa plateasca integral pretul contractului de furnizare, comisionarul sesizeaza, la inceputul lunii aprilie 2007, instanta comerciala cu o cerere de chemare in judecata impotriva lui A. Prin cererea de chemare in judecata, B a solicitat: (i) obligarea comitentului la plata sumei de bani care sa acopere diferenta nefavorabila de curs valutar, precum si (ii) plata comisionului datorat pentru incheierea contractului cu tertul furnizor. La dosarul cauzei au fost depuse mai multe inscrisuri, printre care: contractul de comision, extrase de cont eliberate de banca la care isi are deschis contul comisionarul, din care a rezultat plata de catre A SRL, in repetate randuri, a unor comisioane aferente mai multor contractelor de vanzare-cumparare incheiate de B cu furnizori straini in executarea contractului de comision. Din coroborarea probelor administrate in cauza a rezultat ca, intre partile contractului de comision, se practica in mod obisnuit un comision de 1% din valoarea fiecarui contract de furnizare incheiat. Prin intampinare, avocatii societatii A SRL au aratat ca aceasta din urma si-a respectat intru totul obligatiile rezultand din contractul de comision incheiat la 1 iunie 2006, punand la dispozitia comisionarului contravaloarea in lei a sumei de 10.000 de Euro in termenul de 3 zile de la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. Nefiind stipulate in sarcina comitentului si alte obligatii in legatura cu pretul contractului de vanzare-cumparare, A SRL considera ca nu este obligata sa suporte diferentele nefavorabile de curs valutar, acestea revenind in sarcina comisionarului. De asemenea, A SRL a aratat ca nu are obligatia de a plati un comision catre SC B SRL, intrucat contractul de comision nu prevede in mod expres o astfel de obligatie in sarcina comitentului. Cerinte: 1. Analizati posibilitatea comisionarului de a obtine obligarea comitentului la acoperirea diferentei nefavorabile de curs valutar. 2. Analizati posibilitatea B SRL de a obtine obligarea A SRL la plata comisionului. Speta nr. 10 intre S.C. X S.A., in calitate de vanzator, si S.C. Y S.R.L., in calitate de cumparator, se incheie la data de 16.02.2008 un contract de vanzare-cumparare comerciala de marfuri, avand ca obiect bunuri determinate generic. Partile au prevazut in contract clauze privind predarea marfurilor in termen de 2 zile de la data incheierii contractului si plata pretului in termen de 30 de zile, stipuland penalitati de intarziere de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere dupa scadenta. Marfurile au fost predate cumparatorului la data de 18.02.2008, iar acesta a reclamat vanzatorului necorespunderea calitativa totala, confirmata de un expert neutru, printr-o notificare remisa la data de 19.02.2008, prin care cumparatorul ii pune in vedere vanzatorului sa

ii predea marfuri corespunzatoare calitativ si ii invedereaza faptul ca nu intelege sa plateasca pretul pana la data predarii lor. La data de 25.02.2008, dupa ce notificase vanzatorul in legatura cu intentia sa, cumparatorul isi procura marfurile de la un alt furnizor al acestora, de pe aceeasi piata pe care activa vanzatorul si in conditii de transparenta, la un pret cu 20% mai mare decat cel prevazut in contractul cu vanzatorul, si le preda clientului sau, fata de care se obligase printr-un contract incheiat la data de 17.02.2008 ca i le va furniza pana la data de 20.02.2008. Vanzatorul expediaza cumparatorului marfuri corespunzatoare calitativ la data de 15.03.2008, iar cumparatorul i le returneaza, refuzandu-le. Cumparatorul introduce o actiune in pretentii la data de 11.04.2008, dupa ce convocase vanzatorul la concilierea prealabila, fara ca acesta sa se prezinte. Prin actiune, cumparatorul solicita obligarea vanzatorului (1) la despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea conforma a contractului, constand in penalitatile de intarziere pe care a fost obligat sa le plateasca propriului client, si (2) la plata diferentei de pret dintre pretul pe care ar fi trebuit sa-l plateasca conform contractului initial si pretul platit celuilalt furnizor, de la care a fost nevoit sa-si procure bunurile. Prin intampinare, vanzatorul se apara invocand inopozabilitatea celor doua contracte incheiate de cumparator, cu propriul sau client si noul furnizor, contracte la care el nu este parte. Totodata, vanzatorul formuleaza cerere reconventionala, solicitand obligarea cumparatorului la plata pretului, a dobanzilor legale de la data scadentei obligatiei de plata a pretului pana la data executarii integrale a obligatiei, precum si a penalitatilor de intarziere stipulate in contract. Prin intampinarea la cererea reconventionala, cumparatorul solicita respingerea cererii reconventionale ca nefondata, intrucat, restituind marfurile vanzatorului nu datoreaza pretul si nici accesoriile acestuia.

Cerinte: 1. Ce institutie specifica contractului de vanzare-cumparare comerciala a utilizat cumparatorul procurand bunurile de la un alt furnizor? Explicati mecanismul de functionare a acesteia. 2. Pot fi cumulate dobanzile legale cu penalitatile de intarziere in cazul neexecutarii obligatiei de plata a pretului nascuta din contractul de vanzare-cumparare comerciala? Argumentati. 3. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la actiunea formulata de cumparator si la cererea reconventionala formulata de vanzator? Argumentati. Speta nr. 11 in S.C. X S.R.L. au calitatea de asociati A.B., care detine 60% din partile sociale, C.D., care detine 20% din partile sociale, si E.F., care detine 20% din partile sociale. Toti cei trei asociati au si calitatea de administrator. Actul constitutiv nu cuprinde clauze care sa deroge de la dispozitiile legale privind modul de lucru al administratorilor si conditiile adoptarii hotararilor de catre adunarea generala a asociatilor. La data de 20.01.2009, administratorul C.D. incheie un contract de vanzare-cumparare asupra unui bun mobil care reprezenta principalul element de activ din patrimoniul societatii, prin care instraineaza acest bun, la un pret reprezentand jumatate din pretul sau de piata, catre S.C. Y S.R.L., societate in care A.B. detine calitatea de asociat unic. Administratorul E.F. convoaca adunarea generala a asociatilor pentru data de 25.02.2009, respectiv pentru data de 26.02.2009 daca la prima convocare nu se intrunesc conditiile necesare adoptarii hotararilor. Ordinea de zi cuprindea propunerea de aprobare de catre societate a

operatiunii efectuate de catre administratorul C.D., iar in caz contrar introducerea unei actiuni in raspundere prin care acesta sa fie obligat sa despagubeasca societatea pentru prejudiciul cauzat prin incheierea contractului. Propunerea de aprobare de catre societate a operatiunii efectuate de catre administratorul C.D. a fost considerata adoptata in conditiile in care asociatul A.B. a votat in favoarea propunerii, asociatul C.D. s-a abtinut de la vot, iar asociatul E.F. a votat impotriva propunerii. in aceste conditii, introducerea unei actiuni in raspundere nu a mai fost dezbatuta in adunare. La data de 10.03.2009, asociatul E.F. formuleaza o actiune in excluderea asociatilor administratori A.B. si C.D. pentru comiterea unei fraude in dauna societatii. Prin intampinarile formulate, asociatii administratori A.B. si C.D. se apara sustinand ca administratorul C.D. avea dreptul de a incheia contractul de vanzare-cumparare singur, fara participarea celorlalti administratori, si ca, in subsidiar, hotararea adunarii generale a asociatilor de aprobare a operatiunii reprezinta o ratificare de catre societate a eventualei depasiri a limitelor mandatului de catre administratorul C.D. Cerinte: 1. Hotararea adunarii generale a asociatilor a fost adoptata in conformitate cu prevederile legale? Argumentati. 2. Care sunt mijloacele de proba pe care trebuie sa le administreze instanta pentru solutionarea actiunii in excluderea asociatilor administratori? Argumentati. 3. Care este solutia pe care trebuie sa o pronunte instanta de judecata cu privire la actiunea in excluderea asociatilor administratori? Argumentati.

Speta 12 intre S.C. X S.R.L. si S.C. Y S.R.L. se incheie la data de 8 mai 2010 un contract de vanzarecumparare comerciala de marfuri. Partile convin ca pretul de 1.000.000 lei sa fie platit prin ordin de plata emis de cumparatorul S.C. Y S.R.L., pana la data de 18 mai 2010, sub sanctiunea platii de daune moratorii de 0,5% pe zi de intarziere, iar marfurile sa fie predate pana la data de 26 iulie 2010. La data de 18 mai 2010, cumparatorul S.C. Y S.R.L. il notifica pe vanzatorul S.C. X S.R.L. cu privire la suspendarea platii pretului, intrucat a luat cunostinta de faptul ca impotriva vanzatorului S.C. X S.R.L. a fost formulata o cerere de deschidere a procedurii insolventei, cu termen de judecata la data de 20 iulie 2010, existand astfel riscul neexecutarii de catre vanzator a obligatiei de livrare a marfurilor la termenul convenit. Cererea de deschidere a procedurii insolventei este respinsa, iar vanzatorul S.C. X S.R.L. livreaza marfurile la termenul convenit. Cumparatorul nu isi executa obligatia de plata a pretului, iar vanzatorul ii remite prin fax o notificare la care anexeaza contractul si facturile acceptate de cumparator si prin care il someaza pe acesta sa plateasca pana la data de 4 august 2010, in caz contrar urmand sa il actioneze in judecata. Cumparatorul ii transmite vanzatorului un raspuns la notificare, sustinand ca nu are disponibilitati banesti. Vanzatorul S.C. X S.R.L. formuleaza la data de 11 august 2010 o actiune in pretentii, solicitand obligarea cumparatorului la plata pretului actualizat cu rata inflatiei si a penalitatilor de intarziere stipulate in contract de la data scadentei obligatiei de plata a pretului pana la data executarii integrale a obligatiei.

10

1. Redactati o intampinare pentru parata S.C. Y S.R.L., prin care formulati exceptii si aparari cu privire la urmatoarele probleme: a) neindeplinirea procedurii concilierii directe; b) efectele stabilirii unui termen de plata prin notificarea care continea somatia de plata; c) solicitarea acordarii unui termen de gratie de catre instanta de judecata; d) admisibilitatea actualizarii pretului cu rata inflatiei; e) admisibilitatea cumulului intre actualizarea pretului cu rata inflatiei si obligarea debitorului la plata penalitatilor de intarziere stipulate in contract. 2. Redactati un raspuns la intampinare pentru reclamanta S.C. X S.R.L., prin care raspundeti la exceptiile si apararile invocate de parata. 3. Indicati, in mod argumentat, daca vanzatorul S.C. X S.R.L. dispunea in speta de o procedura simplificata pentru valorificarea creantei sale. Speta 13 in S.C. X S.R.L. au calitatea de asociati A.B. si S.C. Y S.R.L., ambii asociati detinand cate 50% din partile sociale. Calitatea de administratori ai societatii o detin, in baza unui mandat disjunct si nelimitat acordat prin actul constitutiv, asociatul A.B. si C.D., asociat si administrator al S.C. Y S.R.L. Actul constitutiv nu cuprinde clauze care sa deroge de la dispozitiile legale privind modul de lucru al administratorilor. Actul constitutiv cuprinde o clauza prin care se prevede ca adoptarea hotararilor de catre adunarea generala a asociatilor se face cu votul asociatilor detinand 75% din partile sociale, cu exceptia modificarilor actului constitutiv, care trebuie votate in unanimitate. La data de 20 ianuarie 2010, administratorul C.D. convoaca adunarea generala a asociatilor S.C. X S.R.L., pentru data de 25 februarie 2010, respectiv pentru data de 26 februarie 2010 daca la prima convocare nu se intrunesc conditiile necesare adoptarii hotararilor. Ordinea de zi cuprindea propunerea de aprobare de catre societate a revocarii lui A.B. din functia de administrator. La prima convocare, din data de 25 februarie 2010, sunt prezenti atat asociatul A.B., personal, cat si administratorul C.D., in calitate de reprezentant al asociatului S.C. Y S.R.L. Propunerea de aprobare de catre societate a revocarii lui A.B. din functia de administrator a fost considerata adoptata de catre presedintele adunarii, administratorul C.D., in conditiile in care asociatul A.B. a votat impotriva propunerii, iar asociatul S.C. Y S.R.L., prin reprezentantul sau, C.D., a votat in favoarea propunerii. La data de 18 martie 2010, asociatul A.B. formuleaza o actiune in anularea hotararii adunarii generale a asociatilor S.C. X S.R.L. din 25 februarie 2010, invocand nerespectarea conditiilor de vot necesare adoptarii hotararii, intrucat revocarea din functie a administratorului desemnat prin actul constitutiv trebuie sa fie aprobata in unanimitate de catre asociati.

11

1. Redactati o intampinare pentru parata S.C. X S.R.L., prin care formulati exceptii si aparari cu privire la urmatoarele probleme: a) tardivitatea actiunii in anularea hotararii adunarii generale a asociatilor; b) calitatea procesuala activa a reclamantului; c) obligatia reclamantului de a se abtine de la vot si efectele acestei obligatii asupra conditiilor de cvorum si vot necesare adoptarii hotararii. 2. Redactati un raspuns la intampinare pentru reclamantul A.B., prin care raspundeti la exceptiile si apararile invocate de parata. 3. Redactati o clauza a actului constitutiv al unei societati cu raspundere limitata cu doi asociati detinand participatii egale, prin care sa se instituie o procedura de deblocare a functionarii societatii in situatiile in care nu se pot adopta decizii sociale din cauza neintelegerilor dintre asociati. Speta 13 Societatea comerciala ATLAS S.A. a tinut adunarea generala ordinara la data de 23 aprilie 2010. Convocarea s-a facut in termenul prevazut de statutul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial si a avut urmatorul continut al ordinii de zi: 1. discutarea si aprobarea situatiei financiare pe anul 2009; 2. fixarea dividendelor; 3. diverse. La adunarea generala au fost prezenti si reprezentati actionarii care reprezinta 64% din capitalul social, din care 20% sunt actiunile tinute de membrii consiliului de administratie. Adunarea generala s-a intrunit la prima convocare. S-a hotarat cu voturile actionarilor ce reprezinta 46% din capitalul social prezent in adunarea generala, ca cele 5 imobile ce fac parte din capitalul social al societatii, sa fie vandute la pretul corespunzator valorii cu care au fost inregistrate. Administratorii societatii au cumparat 3 imobile din cele 5 imobile vandute. Valoarea totala a celor 5 imobile vandute reprezinta 65% din totalul activelor societatii comerciale ATLAS SA. Adunarea generala a hotarat reducerea capitalului social cu contravaloarea imobilelor vandute si mentinerea valorii nominale a actiunilor. 1. Prezentati modalitatile de convocare a adunarilor generale a actionarilor;

12

2. Precizati conditiile in care membri organelor de administrare si conducere ale societatilor comerciale pot incheia acte juridice de vanzare cumparare cu societatea comerciala in care activeaza; 3. Mentionati daca hotararile adoptate in cadrul adunarii generale ordinare din speta de fata au fost legal adoptate si identificati eventualele neregularitati constatate; 4. Evocati conditiile exercitarii actiunii in anulare a hotararilor adunarii generale a actionarilor. Speta 14 Prin somatia emisa de BEJ T.N., girantii PV si NM au fost somati sa plateasca catre BANCA. IT suma de 12.420 lei, compusa din: 11.420 lei rest de credit si dobanzi aferente in baza contractului de credit bancar nr.28 din 13.03.2004 si 1.000 lei cheltuieli de executare. impotriva somatiei de plata, girantii PV si NM au formulat contestatie la executare, solicitand admiterea acesteia si desfiintarea formelor de executare. in fapt, contestatorii giranti au recunoscut ca, intr-adevar, in calitatea lor de asociati ai S.C. VV S.R.L., au garantat creditul acordat acesteia, pentru desfasurarea activitatilor curente ale societatii, insa, in contract, nu se precizeaza nici un bun mobil sau imobil care sa fie afectat garantarii rambursarii creditului. Din aceasta cauza, contestatorii giranti considera ca, se impune, mai intai, sa fie actionata societatea si, numai in masura in care nu este satisfacuta banca imprumutatoare din patrimoniul societatii, sa fie urmariti ei, in calitate de giranti. Girantii contestatori, mai solicita admiterea contestatiei si pentru faptul ca, din suma de 11.420 lei, doar 4.800 lei reprezinta creditul restant, restul constituie dobanzile aferente sumei imprumutate, ori, in contract, nu s-a stipulat ca garantia se extinde si asupra dobanzilor. in sfarsit, contestatorii giranti au depus la instanta de executare un certificat de grefa si relatii de la ONRC, din care rezulta ca, impotriva S.C. VV S.R.L., a societatii garantate, s-a declansat procedura insolventei, iar banca creditoare are posibilitatea sa depuna declaratie de creanta in vederea satisfacerii pretentiilor. 1. Evocati regulile care guverneaza raspunderea fidejusorilor care garanteaza o obligatie comerciala. 2. Analizati si apreciati daca sustinerile girantilor din speta de fata sunt temeinice si legale.

13

S-ar putea să vă placă și