Sunteți pe pagina 1din 60

1

Sectiunea

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZARII ANGAJAMENTULUI Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale SS data: 30.09.2001

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) ST 03.10.2001 Grad de acoperire Ref. Sit. Initial e CM Probleme aparute

1.Au fost revizuite documentele de lucru? 2.Au fost rezolvate toate punctele din lista finala cu probleme restante? 3.Exista note ale intalnirii cu clientul? 4.Au fost toate ajustarile finale reflectate in situatiile financiare definitive si communicate clientului, dupa caz? 5.Au fost situatiile financiare citite, verificate din punct de vedere matematic si comparate cu tabelele de la fiecare sectiune? Situatiile financiare Anexe

Rezolvare prin scrisoarea de confirmare a declaratiilor s-au facut corectiile necesare

6.Au fost cifrele din calculatia impozitului verificate cu situatiile finale? 7. A fost emis un raport de audit Cf.Sandard corespunzator? de audit nr.700 8.Au fost respectate toate standardele si normele relevante de audit? 9.Au fost urmate procedurile de verificare la cald ale firmei si s-a documentat aceasta verificare? Anexe

10.A fost finalizata scrisoarea de recomandari catre conducere? 11.A fost finalizata scrisoarea de reprezentare? 12.A fost pregatit un sumar al orelor de lucru efective? A fost acesta comparat cu timpul planificat? 13.S-a luat in discutie intentia firmei noastre de a obtine o noua numire ca auditori? 14.Au fost notate puncte de planificare pentru anul viitor?

Grad de acoperire

Ref. Sit. Anexe

Initial e

Probleme aparute

Anexe Planifi carea auditu lui

Agen da de lucru

Concluzie: Am revizuit documentele de lucru impreuna cu situatiile financiare finale si am obtinut o asigurare rezonabila despre situatiile financiare si anume: 1.ca acestea sunt in concordanta cu inregistrarile si documentele contabile; 2.ca au fost intocmite in conformitate cu standardele de contabilitate si ca aceste standarde au fost aplicate in mod consecvent; 3.ca ofera suficiente informatii si sunt prezentate in conformitate cu cerintele legale si profesionale; 4.ca prezinta o imagine fidela, cu exceptia rezervelor din raportul meu de audit Rezerve Motiv: neaplicarea IAS 29. Semnat______________________________Data______________________ Responsabil de misiune

Sectiunea

REVIZUIREA GENERALA A SITUATIILOR FINANCIARE Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale SS data: 30.09.2001

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) TT 03.10.2001 Grad de acoperire Ref. Sit. Init ial e Probleme aparute

Activitatea de revizuire 1.Se analizeaza orice indicatori contabili semnificativi.Se obtin si se documenteaza explicatii de la directori / manageri privind orice fluctuatii semnificative.Aceste explicatii se testeaza cu probe adecvate. 2.Se confirma rezonabilitatea oricaror estimari contabile incluse in situatiile financiare. 3.Asigurati-va ca nu exista garantii sau conditionari neprezentate. 4.Trecerea in revista a scrisorilor avocatilor. 5.Revizuirea formatului situatiilor financiare si stabilirea conformitatii cu cerintele legale si profesionale. 6.Efectuarea si inregistrarea unei verificari a evenimentelor ulterioare utilizand programul detaliat (B1). Principiul continuitatii activitatii Capitaluri B0-anexa proprii;active - total, cifra de afaceri, profitcomparativ cu anii precedenti Conform IAS 37 Provizioane, datorii si active contingente Lista de verificare statutara Conform Standard de audit 560 si IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

B1-anexa

Grad de acoperire 7.Efectuati o revizuire a situatiilor financiare in intregul lor pentru a stabili credibilitatea si gradul de adecvare a principiului continuitatii activitatii. 8.Asigurati-va ca exista fonduri suficiente pentru a satisface cerintele de lichiditate ale societatii pentru urmatoarele 12 luni. Aplicati programul de revizuire a continuitatii activitatii (B2). Rapoarte catre directori sau management 9.Evaluati daca exista aspecte semnificative care sa necesite raportarea catre directori/management.Daca exista o astfel de situatie, documentati circumstantele si masurile care au fpst luate. 10.Daca este posibil intocmiti o scrisoare de recomandari catre conducere sau explicati de ce nu este necesara o astfel de scrisoare. Rapoarte catre terti 11.Evaluati daca se inregistreaza sau se suspecteaza nerespectarea legislatiei sau a reglementarilor in vigoare, ceea ce da nastere la o obligatie statutara de raportare catre autoritatea adecvata.Daca aceasta este situatia, se documenteaza

Ref. Sit.

Init ial e

Probleme aparute

B2-anexa

Conform Standard de audit 570 Principiul continuitatii activitatii

B2-anexa

Raport catre conducere

Conform Standard de audit 1007 Comunicare a cu conducerea

Raport catre conducere

Conform Standard de audit 1007

Nu e cazul

Conform Standard de audit 250 Considerent e privind legislatia si reglementaril e in vigoare in auditul

Grad de acoperire circumstantele si masurile luate. 12.Se analizeaza daca exista aspecte semnificative, ca de exemplu fraude sau erori de neconformitate cu legislatia si cu reglementarile in vigoare, care au ridicat semne de intrebare asupra integritatii directorilor si de aceea cer raportarea catre autoritatea adecvata in interesul public.Daca acesta este cazul, se documenteaza circumstantele si masurile luate. Verificarea credibilitatii situatiilor financiare 13.Se confirma ca situatiile financiare auditate sunt in concordanta cu informatiile auditorului despre client si cu rezultatele altor proceduri de audit si ca maniera de prezentare este corecta. 14.Se confirma ca informatiile din documentele anexate situatiilor financiare auditate, cum ar fi raportul directorilor, declaratia presedintelui, etc., sunt consecvente si nu contin erori. Raportul de audit 15.Pe baza revizuirii si a evaluarii probelor de audit, se intocmeste raportul de audit. Daca se sugereaza emiterea unui raport cu rezerve, este recomandabil sa se discute

Ref. Sit.

Init ial e

Probleme aparute sit.financiare Am avut in vedere standardul de audit 240-Frauda si eroare.

Situatiile financiare

Raportul de audit

Standardul de audit nr.700

Opinie cu rezerve conform Standard de

Grad de acoperire aspectele respective cu un alt auditor /partener si sa se documenteze concluzia la care s-a ajuns.

Ref. Sit.

Init ial e

Probleme aparute audit nr.700

Concluzie: Am incheiat revizuirea situatiilor financiare in totalitatea lor.Ma declar multumit de credibilitatea cifrelor in ansamblul lor si de faptul ca au fost intocmite pe o baza consecventa si acceptabila. Semnat______________________________Data______________________ Responsabil de misiune

Sectiunea

VERIFICAREA EVENIMENTELOR ULTERIOARE Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale SS data: 30.09.2001

B1

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) TR 03.10.2001 Grad de acoperire Ref. Sit. Initi ale Probleme aparute

Proceduri de identificare a societatii 1.Au luat directorii in considerare existenta si posibilul efect al evenimentelor ulterioare? 2.Exista proceduri conventionale pentru identificarea evenimentelor ulterioare? Informatii relevante din procesele verbale 3.Se verifica toate procesele verbale si se inregistreaza orice eveniment relevant. Indicatori financiari detaliati 4.Se verifica toate procesele verbale de gestiune ulterioare datei bilantului si se inregistreaza caracteristicile esentiale. 5.Se verifica ultimele prognoze ale fluxurilor de numerar si se inregistreaza soldul net Anexe

La nivelul directiei economice

Anexe

Grad de acoperire previzionat. 6.SE verifica urmatoarele jurnale si documente, pentru perioada ulterioara datei bilantului, neverificate in etapa de lucru pe teren: a)jurnalul de casa si extrasele de cont; b)jurnalul vanzarilor zilnice; c)jurnalul cumpararilor zilnice, si se documenteaza orice elemente semnificative / neobisnuite care influenteaza sumele / prezentarile din situatiile financiare. 7.Se verifica mijloacele fixe si se inregistreaza orice diminuare a valorii acestora. 8.Se verifica si se inregistreaza datoriile fiscale si alte datorii. 9.Se verifica contingentele si se evalueaza impactul acestora asupra prezentarilor.

Ref. Sit.

Initi ale

Probleme aparute

Sectiun ea G Sectiun ea M

Sectiun ea N

10.Se verifica orice modificari in capitalul social sau in cel imprumutat. Discutii cu directorii 11.Se discuta cu directorii evolutia societatii dupa data bilantului. 12.Se inregistreaza orice evenimente care pot influenta situatiile financiare. Perioada acoperita de verificari

Nu e cazul

Grad de acoperire 13.Se confirma ca verificarea evenimentelor ulterioare a acoperit perioada pana la data raportului de audit. Atunci cand apar evenimente ulterioare semnificative dupa data semnarii raportului de audit, dar inainte ca situatiile financiare sa fie prezentate membrilor, se iau in considerare implicatiile Standardului 150, Evenimente ulterioare, si se documenteaza activitatea desfasurata si masurile suplimentare luate. Se intocmeste un tabel cu toate evenimentele semnificative care influenteaza imaginea oferita de situatiile financiare si se analizeaza ajustarile ce se impun.

Ref. Sit.

Initi ale

Probleme aparute

Concluzie: Am obtinut o asigurare rezonabila ca s-au facut toate ajustarile sau prezentarile necesare pentru a reflecta evenimentele ulterioare si ca situatiile financiare nu au fost modificate semnificativ de alte evenimente care au avut loc intre data bilantului si data la care se semneaza raportul de audit. Semnat______________________________Data______________________

10

Grad de acoperire Responsabil de misiune

Ref. Sit.

Initi ale

Probleme aparute

Sectiunea

REVIZUIREA PRINCIPIULUI CONTINUITATII ACTIVITATII Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale SS data: 30.09.2001

B2

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) JU 03.10.2001 Grad de acoperire Ref. Sit. Anexe Initial e Probleme aparute

1.Se obtin prognoze ale fluxurilor de numerar , ale contului de profit si pierdere si ale bilantului (daca exista).Se nalizeaza si se documenteaza: -rentabilitatea; -evolutia fluxurilor de numerar. 2.Se consulta directorii si se revizuiesc informatiile obtinute deja in timpul procesului de audit.

3.Se analizeaza si se documenteaza factori precum: -comenzi de vanzare / pierderea unor clienti importanti; -probabilitatea ca personalul sa ramana la dispozitia societatii, precum si ca societatea sa continue sa aba acces la bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii sale; -capacitatea societatii de a se adapta la circumstante noi; -probleme financiare; -perioada pentru care firma a obtinut acces la facilitati financiar bancare;

Anexa B2

11

Grad de acoperire -cerinte de rambursare a imprumuturilor cu termen fix; -investitii decapital importante sau anulate; -mijloacele fixe uzate si cele care trebuie inlocuite; -utilizarea financtarii pe termen scurt pentru nevoi pe termen lung; -finantarea prin intarzierea platilor catre furnizori si bugetul de stat; -reducerea sau cresterea excesiva a socurilor; -probleme de lichiditate; -vechimea mijloacelor fixe si probabilitatea necesitatii inlocuirii lor; -contingente si angajamente privind capitalul. 4.Dupa analizarea factorilor factorilor mai sus mentionati, este principiul contabil al continuitatii activitatii o baza potrivita pentru intocmirea situatiilor financiare? Daca nu: -mai ofera situatiile financiare o imagine fidela a companiei?(Au facut directorii prezentarile adecvate?) -este necesara intocmirea unui raport de audit cu rezerbve sau sunt necesare prezentari suplimentare in raportul de audit? Daca da, intocmiti adaugirile la raportul de audit. 5.In revizuirea statutului societatii in ceea ce priveste principiul continuitatii activitatii,

Ref. Sit.

Initial e

Probleme aparute

12

Grad de acoperire au luat in considerare directorii o perioada de un an de la aprobarea situatiilor financiare? Daca nu: -s-a mentionat aceasta in raportul directorilor? -sunt necesare explicatii sau prezentari suplimentare in raportul de audit? 6.Se analizeaza confirmarile ce trebuie incluse in scrisoarea de confirmare a declaratiilor. Scrieti o sinteza a factorilor analizati, prezentand judecatile emise, opinia privind incadrarea societatii in principiul continuitatii activitatii si impactul asupra situatiilor financiare.

Ref. Sit.

Initial e

Probleme aparute

Concluzie: Am obtinut o asigurare rezonabila cu privire la corecta aplicare a principiului continuitatii activitatii in elaborareasituatiilor financiare. Semnat______________________________Data______________________ Responsabil de misiune

13

Sectiunea

LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale SS data: 30.09.2001

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) TD 03.10.2001 Grad de acoperire Ref. Sit. Planul de audit Initi ale Probleme aparute Conform Standard de audit 500-Probe de audit

1.S-au inregistrat in documentele de lucru toate aspectele relevante pentru procesul de audit ? 2.S-a incheiat auditul conform planului convenit? Daca nu, au fost aprobate toate modificarile semnificative? 3.S-a revizuit relevanta planificarii facute, in lumina celor mai recente situatii financiare disponibile? 4.S-a intocmit si analizat o sinteza a erorilor neajustate? 5.S-au finalizat si semnat toate sectiunile relevante ale programului de audit? 6.Au fost semnate toate documentele de lucru. 7.Au fost toate documentele de lucru corect referentiate? 8.Prezinta situatiile principale cifre comparative?

C1

Situatiile

14

Grad de acoperire financiare 9.Documentele de lucru contin analize si sinteze care sa probeze fiecare element din bilant? 10.Au fost analizate toate sumele necesare din contul de profit di pierderi? Se iau in considerare aspectele fiscale. Se analizeaza explicatiile date pentru cresteri / scaderi neobisnuite. 11.Sunt aspectele prezentate in situatia punctelor restante singurele aspecte care impiedica finalizarea activitatii?

Ref. Sit. Anexe

Initi ale

Probleme aparute

Sectiu nea M

15

Sectiunea

OBSERVATII FINALE SI INTALNIRILE CU CLIENTUL Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale RT data: 30.09.2001

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) PP 03.10.2001 Grad de acoperire Ref. Sit. Initiale Probleme aparute

Nota pentru contabilul responsabil Toate chestiunile esentiale si importante care se discuta cu partenerul trebuie mentionate in aceasta sectiune si clarificate in mod corespunzator. Trebuie intocmit un proiect de agenda pentru intalnirea cu clientul (N.B.Intalnirea trebuie documentata.) 1.Se discuta punctele finale. 2.Se discuta evenimentele ulterioare datei bilantului . 3.Se discuta aspectele fiscale. 4.Se discuta raportul de audit. 5.Se discuta proiectul de scrisoare de recomandari catre conducere. 6.Se discuta scrisoarea de confirmare a declaratiilor (scrisoare de reprezentare). Agen da de lucru Problemele aparute au fost discutate cu D-ul contabil sef

16

Grad de acoperire 7.Clientul urmeaza sa aprobe situatiile financiare. 8.Alte chestiuni importante. CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT Client:S.C.* S.A. Intocmit de:

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Sectiunea

E Initiale TT data: 30.09.2001 Revizuit de (responsabil de misiune) LL 03.10.2001

Perioada auditata:31.12.2000

Grad de acoperire 1.Confirmati ca s-a completat chestionarul privind acceptarea numirii ca auditor / a reinnoirii mandatului (a se vedea E1). 2.Asigurati-va ca s-a semnat o scrisoare de misiune (de angajament) curenta. 3.Decideti ce sarcini pot fi indeplinite de client, de exemplu intocmirea unor situatii. 4.Asigurati-va ca s-au trimis catre terti scrisorile bancare si cererile de confirmare a soldurilor. 5.Trimiteti scrisori avocatilor. 6.Asigurati-va ca prezenta in timpul inventarului este documentata. 7.Asigurati-va ca s-a realizat controlul prin confirmare cu debitorii si ca aceasta activitate este documentata.

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Scriso area de angaja ment

Conform Standard de audit nr.210-Terme nii angajamentel or de audit

17

Grad de acoperire 8.Asigurati-va ca societateaclient a retinut, intr-un dosar separat, extrase de cont de la furnizori la data bilantului. In cazul in care societatea client nu a retinut sau nu a primit astfel de extrase, asigurati-va ca s-au trimis cereri de confirrnare catre furnizori. 9.Asigurati-va ca evidentele contabile statutare sunt tinute la zi. Situatiile financiare

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Iista de verifi cari statuta te

18

Sectiunea

ACCEPTAREA MANDATULUI, REINNOIREA MANDATULUI Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale PP data: 30.09.2001

E1

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) LL 03.10.2001 Ref. Sit. Da/Nu Nu

1.Depinde firma excesiv de client (sau de grup)? 2.Datoreaza clientul onorarii care se ridica la o suma suficient de mare pentru a fi considerate un imprumut (luati in considerare suma restanta plus datoria estimata pentru anul in curs)? 3.I-a acordat firma sau orice persoana strans legata de firma clientului un imprumut sau garantii ori a luat firma sau orice persoana strans legata de firma un imprumut sau garantii de la client? 4.A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea acestuia? 5.Exista vreun litigiu in derulare sau potential intre firma si client? 6.Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit cunostinte personale sau rude in conducerea sau printre angajatii firmei client ? 7.A fost vreo persoana cu functie de

NU

Nu

NU

Nu

Nu

19

Ref. Sit. raspundere din societatea-client auditor principal sau a avut o functie de conducere in firma de audit? 8.Are firma de audit interese de afaceri cu societatea client sau cu o persoana cu functie de raspundere ori cu un angajat al firmei? 9.Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit actiuni sau alte plasamente in societatea client? 10.Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit participatii intr-un trust care poseda actiuni la societatea client? 11.Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditorii angajati unitati de fond de orice fel la societatea client? 12.Detine actiuni la societatea client, in orice calitate, vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit? 13.Poate fi amenintata independenta firmei in urma presiunilor generate de alte firme de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau avocati? 14.A ramas responsanil de audit acelasi auditor principal timp de 5 ani? 15.Are firma de audit o pregatire si resurse insuficiente pentru desfasurarea auditului? 16.Exista anumiti factori referitori la client care ar putea influenta decizia de acceptare a renumirii? Pentru orice intrebare de mai sus la care s-a raspuns afirmativ se vor documenta

Da/Nu Nu

Nu

NU

Nu

Nu Nu

Nu

Nu Da Nu

20

Ref. Sit. afirmatiile facute si masurile necesare pentru mentinerea independentei firmei, daca urmeaza sa se accepte misiunea. RESPONSABIL DE MISIUNE ABORDAREA AUDITULUI Client:S.C.* S.A. Intocmit de:

Da/Nu

Sectiunea

F Initiale PP data: 30.09.2001 Revizuit de (responsabil de misiune) TT 03.10.2001 Ref. Sit. Initiale Probleme aparute Standardul de audit nr.310Cunoa sterea clientului Standardul de audit nr.400 Evaluarea riscurilor si controlul intern

Perioada auditata:31.12.2000

1.Analizati si documentati abordarea auditului Anexa a)Asigurati-va ca aveti cunostinte la 1 F zi despre activitatea societatii si ca sunt aduse la zi in mod corespunzator dosarul de audit curent si cel permanent. b) Asigurati-va ca aveti o evidenta Anexa corespunzatoare a sistemului 2F contabil si stapaniti indeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare adecvata auditului c)Intocmiti tabele cu informatiile financiare cheie si realizati o examinare analitica. d)Efectuati o evaluare preliminara a respectarii principiului continuitatii activitatii. e)Calculati pragul de semnificatie (a se vedea F0). f)Asigurati-va ca ati luat in calcul efectele unor posibile fraude sau erori. Anexa 3F F0

Standardul de audit nr.570-Princi piul continuitatii activitatii Standardul de audit nr.320-Pragu l de semnificatie in

21

Ref. Sit. g)Detaliati legislatia, reglementarile, standardele contabile si de audit cu relevanta deosebita pentru misiune.Daca este cazul, obtineti informatii detaliate privind inspectiile / rapoartele autoritatilor de supraveghere si control. h)Asigurati-va ca s-a luat in considerare riscul existentei unor tranzactii semnificative, neprezentate, cu parti afiliate. Anexa 3F

Initiale

Probleme aparute audit Conform Standard de audit nr.250-Rolul legislatiei si reglementarilo r in vigoare in auditul situatiilor financiare Standard de audit nr.710-Date comparative

i)In cazul unui nou angajament, asigurati-va ca soldurile initiale si comparativele sunt corecte.Daca nu aveti aceasta certitudine, documentati impactul acestei constatari asupra abordarii auditului. j)Confirmati estimarile contabile efectuate de directori / management si analizati activitatea necesara pentru a le evalua veridicitatea. k)Daca auditul trebuie sa se bazeze pe o expertiza efectuata anterior, evaluati obiectivitatea si competenta expertului, precum si daca activitatea acestuia corespunde obiectivelor auditului. l) Atunci cand sunt implicati si alti auditori, fie interni, fie externi, luati in considerare influenta pe care o vor avea asupra auditului. m)Documentati o evaluare a riscului de audit si a componentelor sale, riscul inerent, de control si de nedetectare (a se vedea F1 si F2).

Nu e cazul

Standard de audit nr.540-Auditu l estimarilor contabile

Nu e cazul

Anexa 3F

22

Ref. Sit. n)Documentati abordarea auditului, identificand clar domeniile esentiale pentru audit, riscurile si abordarea acestora, precum si metoda de esantionare care urmeaza a fi utilizata: -esantionare bazata pe judecata; -esantionare bazata pe risc; -alte metode. 2.Selectat auditorii corespunzatori misiunii (treceti numele lor mai jos), documentand masura in care este necesar ca activitatea lor sa fie condusa, controlata si revizuita. 3.Intocmiti un buget de timp al misiunii. 4.Asigurati-va ca membrii echipei de audit sunt pusi in tema.

Initiale

Probleme aparute

Esntion are pe baza de risc si pe baza de judecata

Numele auditorilor

Experienta

Semnatura

Initiale

23

PRAGUL DE SEMNIFICATIE Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale PP data: 30.09.2001

Sectiunea F0

Perioada auditata:31.12.2000 Indicatori Situatii financiare 2000

Revizuit de (responsabil de misiune) TT 03.10.2001 Buget Exercitiu curent Exercitii anterioare 1998 1999

Active totale 463 (inainte de scaderea datoriilor) 1% 4. 2% 9 Cifra de afaceri 269 0.5% 1% 1

2. 2.384.373

Profit inainte de 45.339 Impozitare 5% 10% 2. 4.

24

Prag de semnificatie Etapa de planificare 2.888 mii lei

Etapa exprimarii opiniei 2..888 mii lei

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale PP data: 30.09.2001

Sectiunea F1

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) PP 03.10.2001 Da Nu

1.Managementul a)Le lipsesc managerilor cunostintele si experienta necesara pentru a conduce societatea b)Au managerii tendinta de a angaja societatea in asocieri cu grad de risc ridicat? c)Au avut loc schimbari ale managerilor din functiicheie in cursul exercitiului financiar? d)Exista anumite cerinte privind mentinerea unui nivel al rentabilitatii sau indeplinirea unor obiective (de exemplu, pentru indeplinirea unor cerinte din partea creditorilor)? e)Are rezultatul raportat o semnificatie personala pentru manageri (de exemplu, prime legate de profit)? f)Lipsesc sistemele informatice manageriale performante ? g)Controlul administrativ si cel exercitat de manageri sunt slabe? h)Sunt managerii implicati concret in sarcinile zilnice?

25

Aceasta intrebare este relevanta numai daca se identifica un risc la punctul (d) sau (e) de mai sus. EVALUARE GENERALA A RISCULUI DE MANAGEMENT FOARTE SCAZUT / SCAZUT / MEDIU / RIDICAT Explicatii Acesti factori de risc pun in discutie cauzele potentiale ce duc la manipularea conturilor, dar nu direct in beneficiul personal al conducerii.Din relatia pe care societatea de audit a avut-o cu clientul nu exista nici o dovada ca au probleme de acest gen si de aceea consideram ca riscul este scazut. 2.Contabilitatea a)Este functia contabilitatii descentralizata? b)Ii lipsesc personalului din contabilitate instruirea si capacitatea de a-si duce la indeplinire sarcinile care ii revin? c)Exista probleme de atitudine sau de etica in departamentul de contabilitate? d)Exista riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului ca angajatii societatii lucreaza sub presiune? EVALUARE GENERALA A RISCULUI CONTABIL FOARTE SCAZUT / SCAZUT / MEDIU / RIDICAT Explicatii Personalul care lucreaza in contabilitate este bine organizat pe probleme si coordonarea activitatii se face de catre un contabil sef si un director financiar. De aceea consideram riscul de contabilitate foarte scazut. 3.Activitatea societatii auditate

Da

Nu

26

Da a)Isi desfasoara societatea activitatea intr-un sector cu risc ridicat? b)Exista vreun creditor-terta parte cu o importanta individuala semnificativa? c)Exista o concentrare de actiuni sau de drepturi de vot mai mare de 25% in posesia unor membrii fara functie executiva ai Consiliului de Administratie? d)Se anticipeaza ca afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vanduta in viitor? e)A fost preluat controlul societatii de altcineva in ultimele 12 luni? f)Este societatea insolvabila? EVALUARE GENERALA A RISCULUI DE AFACERI FOARTE SCAZUT / SCAZUT / MEDIU / RIDICAT Explicatii Riscul sectorului de activitate este scazut, activitatea se desfasoara constant bine. In cursul anului au existat descoperiri de conturi bancare dar nu semnificative. 4.Auditul societatii a)Este prima data cand firma va audita acest client? b)S-a exprimat in raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative in oricare dintre ultimii doi ani? c)Ati descrie relatia cu societatea client ca fiind conflictuala sau in deteriorare? d)Exista presiuni legate de onorarii sau de timp? e)Exista un numar insemnat de operatiuni greu de auditat? EVALUARE GENERALA A RISCULUI DE AUDIT

Nu

27

Da FOARTE SCAZUT / SCAZUT / MEDIU / RIDICAT EVALUARE GENERALA A RISCULUI INERENT Pe baza celor de mai sus: FOARTE SCAZUT / SCAZUT

Nu

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Perioada auditata:31.12.2000

Sectiunea F2

Initiale SS data: 30.09.2001 Revizuit de (responsabil de misiune) PP 03.10.2001

28

Pragul de semnificatie=2.540. 740 mii lei

Riscuri inerente specifice

Ref. Marimea In esantionul d ui (bazata o pe Sar. judecata)/ Factorul initial de risc (la T1) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Riscul inerent genera=scazutl


Imobilizari corporale si necorporale Conturi ale grupului si investitii Stocuri si productie in curs de executie cantitati Stocuri si productie in curs de executie evaluare Debitori Plasamente pe termen scurt Conturi la banci si casa-plati Conturi la banci si casaincasari Conturi la banci confruntare cu extrasele de cont Creditori Creditori pe termen lung Vanzari Cumparari Cheltuieli Salarii si indemnizatii Alte sectiuni de audit Balanta d verificare si inregistrari contabile Situatii financiare preliminare si inregistrari dupa sfarsitul exercitiului

Intrebari Evaluare 1 2 3 4 5 6 - - - - - - Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut

T1.FACTORI DE RISC IN FUNCTIE DE RISCURILE IDENTIFICATE

29

Numar de riscuri inerente specifice identificate 0.1 sau 2 riscuri 3 sau 4 riscuri 5 sau 6 riscuri

NIVELUL GENERAL DE RISC INERENT

Foarte scazut 23% 50% 70%

Scazut 50% 70% 100%

Mediu 70% 100% 100%

Ridicat 100% 100% 100%

INTREBARI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE I1:Sistem expus erorilor /sistem inadecvat /sistem manual necomputerizat? I2:Contabil responsabil pentru acest domeniu slab pregatit profesional? I3:Operatiuni complexe (natura operatiunii, nu modul cum este ea inregistrata)? I4:Risc de pierderi / deturnari de fonduri/ frauda? I5:Multe judecati profesionale / calcule? I6:Operatiuni neobisnuite (natura operatiunii sau natura procesului in afara sistemului)?

30

RISCURI INERENTE SPECIFICE SI MARIMEA ESANTIOANELOR Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale PP data: 30.09.2001

Sectiunea F3

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) TT 03.10.2001

SE VA UTILIZA NUMAI IN CAZUL ADOPTARII METODEI DE ESANTIONARE BAZATE PE RISC


Risc inerent (RI): sursa F2 Imobilizarile corporale si necorporale Conturi ale grupului si investitii Stocuri si productie in curs de executie cantitati Stocuri si productie in curs de executie evaluare Debitori Plasamente pe termen scurt Conturi la banci si casa plati Conturi la banci si casa incasari Conturi la banci confruntare cu extrasele de cont Creditori Creditori pe termen lung Vanzari Cumparari Cheltuieli Salarii si indemnizatii Alte sectiuni de audit Balanta de verificare si inregistrari contabile Situatii financiare preliminare si inregistrari dupa sfarsitul exercitiului 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% RNNE (T2) 100% 100% 56% 56% 56% 100% 100% 100% 100% Riscul de control (RC)sursa T3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13.5% au fost testate si sunt fidele 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Calculul Dimensiunea benzii de risc esantionului RI*RNNE*RC 50% 50% 28% 28% 28% 50% 50% 50% 6.75% 48 48 8 33 33

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

56% 100% 31% 31% 31% 31% 100% 100% 100%

28% 50% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 50% 50% 50% 25 25 25 23

31

T2:FACTORI AI RISCULUI DE NEDETECTARE NEASOCIAT CU ESANTIONAREA


SIGURANTA IN EXAMINAREA ANALITICA INEXISTENTA MODERATA RIDICATA 100% 56% 31%

T3:FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL


SIGURANTA Semnificativa Moderata Limitata Zero CRITERII Rata eroare pana la 2% Rata eroare pana la 5% Rata eroare pana la 10% Rata eroare mai mare de 10% RISC 13.5% 23% 56% 100%

T4:TABEL CU MARIMEA ESANTIONULUI LA O POPULATIE < 400


BANDA DE RISC 78.4% pana la 100% 58.5% pana la 78.3% 43.8% pana la 58.4% 33.0% pana la 43.7%; 24.9% pana la 32.9% 18.9% pana la 24.8% 14.4% pana la 18.8% 11.1% pana la 14.3% 8.5% pana la 11.0% 6.6% pana la 8.4% 0 pana la 6.5% MARIMEA ESANTIONULUI 53 48 43 38 33 28 23 18 13 8 3

T5:TABEL CU MARIMEA ESANTIONULUI LA O POPULATIE > 400


BANDA DE RISC 72.1% pana la 100% 58.7% pana la 72.0% 47.8% pana la 58.6% 39.0% pana la 47.7%; 30.2% pana la 38.9% 23.4% pana la 30.1% 18.1% pana la 23.3% 14.0% pana la 18.0% 10.9% pana la 13.9% 8.4% pana la 10.8% 6.5% pana la 8.3% Pana la 6.4% MARIMEA ESANTIONULUI 59 52 48 44 40 35 30 25 20 15 10 5

32

Sectiunea

ACTIVE IMOBILIZATE CORPORALE SI NECORPORALE Client:S.C.* S.A. Intocmit de: Initiale TT data: 30.09.2001

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) MM 03.10.2001 Grad de acoperire Ref. Sit. Initi ale Probleme aparute

Probe de audit necesare 1.Variatia valorii de intrare, a amortizarii si a valorii contabile nete in cursul exercitiului financiar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe.

Pentru Scheme ale toate procese imobilizarile lor tehnolo gice G/3

2.Tabel cu noile active inregistrate in cursul exercitiului Pentru G/4-6 financiar auditat. (verificati toate toate intrarile importante de active pe imobilizarile baza facturilor aferente / documente justificative ) 3.Tabel cu iesirile de active in cursul exercitiului financiar. (verificati incasarile din fiecare vanzare importanta de active din cursul exercitiului financiar cu documente justificative). 4.Tabel cu profitul / pierderea rezultata in urma cedarilor de active din cursul exercitiului financiar.verificati calculul profitului sau pierderii din vanzare. 5.Tabele cu activele detinute prin contracte de leasing financiar sau de cumparare in rate.revizuiti contractele de leasing financiar si de cumparare in rate si asigurati-va ca atat activele cat si obligatiile aferente au fost corect inregistrate si prezentate. Pentru G/4-6 imobilizarile Care au iesit in cursul anului G/7

Pentru vehicule si magazinul din str. Republicii

Contracte de leasing

33

Grad de acoperire

Ref. Sit.

Initi ale

Probleme aparute

6.Tabele privind cheltuielile cu amortizarea aferente exercitiului financiar auditat.Verificati Pentru corectitudinea calculului toate G/4-6 cheltuielilor cu amortizarea si imobilizarile comparati politica de amortizare din exercitiul curent cu cea din anii anteriori. 7. Tabele cu reevaluarile de active efectuate in cursul exercitiului financiar auditat.

amortizare liniara ca si in anii anteriori

Pentru Rap. toate Evaluare 8.Obtineti un tabel cu reparatiile imobilizarile si modernizarile de active si decideti daca exista elemente Pentru G4-G6 care trebuie capitalizate. toate imobilizarile 9.Decideti daca este necesara verificarea fizica a mijloacelor fixa. Pentru Rap. De toate evaluare imobilizarile 10.Examinati actele de proprietate asupra activelor semnificative, daca acestea nu sunt in custodia unei institutii de creditare, drept garantie.Asigurati-va ca actele sunt pe numele clientului si obtineti confirmarea in acest sens, daca nu sunt in posesia societatii. 11.Tabel cu angajamentele de investitii, daca exista asa ceva, facand deosebire intre cele contractate, dar care nu sunt prezentate in situatiile financiare, si cele autorizate fara a fi insa deja contractate.

Valoarea rezultata considerata valoare justa Nici una

Evaluarea s-a facut tinand cont si de gradul de utilitate si uzura mijl.fixe Nici una

Proprietati conf.certific at de atestare a dreptului de proprietate si facturi

Nu exista conform client

Nu exista

34

Grad de acoperire 12.Decideti daca exista probe privind o depreciere a mijloacelor fixe si asigurati-va ca, in caz afirmativ, a fost facut un provizion corespunzator. Teste suplimentare Nu se cer teste suplimentare Nu se aplica

Ref. Sit.

Initi ale

Probleme aparute Nu sunt detinute astfel de active

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut asigurari rezonabile ca mijloacele fixe: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluate in bilant; 4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat______________________________Data______________________ Responsabil de misiune

35

Sectiunea

INVESTITII (PLASAMENTE) Client:S.C.* S.A. Perioada auditata: Initiale Intocmit de: (auditor asociat) data

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Ref. Sit. Initial Probleme e aparute

Probe de audit necesare Verificarea plasamentelor 1.Lista plasamentelor si asigurarea ca sunt corect clasificate in filiale, firme asociate, asocieri in participatie, alte active fixe sau curente. Pentru G/3 toate imobilizarile Financiare Reclasific are

2.Verificati costul activelor noi si Nu se al celor cedate cu documentele aplica justificative aferente si asigurativa ca variatiile importante in active au fost autorizate. 3.Confirmati soldurile conturilor de credite intragrup si asigurativa ca sunt corect prezentate. Venituri din plasamente 4.Asigurati-va ca veniturile din plasamente sunt inregistrate in contabilitate pe o baza adecvata si consecventa. 5.Asigurati-va ca profitul / pierderea din cedari este calculata corect. Activitatea de audit Verificarea plasamentelor 6.Obtineti confirmarea de la tertii ce detin certificate de proprietate, amanunte privind conditiile contractuale ale Nu este cazul Nu se aplica

Nu este cazul

36

Grad de acoperire asocierii in participatie etc. 7. Verificati fizic un esantion din certificatele detinute de client. 8.Verificati printr-o sursa autorizata, de exemplu C.N.V.M., ca s-au inregidtrat toate emisiunile de actiuni gratuite si de drepturi. 9. Verificati respectarea principiului independentei exercitiului financiar. 10.Verificati printr-o sursa autorizata evaluarea plasamentelor. 11.Decideti daca vreunul din plasamentele pe termen lung a suferit diminuare permanenta a valorii sale. Pentru toate imobilizarile financiare

Ref. Sit.

Initial Probleme e aparute

Pentru emisiunile de actiuni Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare Nici una

Evaluare la cost istoric

12.Decideti daca baza de calcul al valorii contabile nete corespunde cu clasificarea plasamentelor. 13.Asigurati-va ca s-a prezentat corespunzator in notele situatiilor financiare, valoarea de intrare si de iesire a plasamentelor. Venituri din plasamente 14.Verificati printr-o sursa autorizata ca toate veniturile de primit au fost incasate. Teste suplimentare

37

Grad de acoperire

Ref. Sit.

Initial Probleme e aparute

Nu se poate aprecia daca plasamentele pe termen lung au suferit o diminuare permanenta a valorii lor. Baza de calcul a valorii contabile nete corespunde cu clasificarea plasamentelor. Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut asigurari rezonabile ca plasamentele si veniturile aferente: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluate in bilant; 4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat______________________________Data______________________ Verificator/Responsabil de misiune

38

Sectiunea

STOCURI SI CONTRACTE PE TERMEN LUNG Initiale Client:S.C.* S.A. Intocmit de: (auditor asociat) Perioada auditata:31.12.2000 data

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Toate tipurile de stocuri Ref. Sit. I/1 Initiale Probleme aparute

Probe de audit necesare 1.Tabel sintetic cu stocurile si contractele pe termen lung aferente exercitiului curent si anterior. 2.Revizuiti fisele de inventar finale ale stocurilor, verificand adunarea pe verticala si orizontala, precum si elementele neobisnuite. 3.Asigurati-va ca in lista contractelor s-a facut deosebirea intre cele pe termen lung si cele pe termen scurt, iar prezentarea lor este in concordanta cu standardele contabile relevante.

Contracte comerciale de aproviziona re si de desfacere

Termenul de derulare a contractelor este de maxim 1 an.

4.Examinarea analitica Comparati viteza de rotatie a stocurilor, precum si clasificarea Lista de stocurilor si a contractelor din indicatori exercitiul auditat cu cele din exercitiul anterior. Verificarea stocurilor 5.Participarea la inventariere a).Notati procedurile utilizate in timpul numararii stocurilor si instructiunile date, indosariati raportul privind inventarierea. b).Selectati un esantion de

Decizia de inventariere 71/09.01.2001

39

Grad de acoperire stocuri din fisele de inventar preliminare si verificati existenta stocurilor respective, apoi procedati invers. c).Identificati stocurile tertilor Nu e cazul detinute de societate. d).Obtineti detalii privind bunurile in tranzit sau cele aflate in alte locatii. e).Indosariati o copie a fiselor de inventar preliminare. f).Adunati informatii referitoare la vanzari si cumparari, necesare pentru verificarea respectarii principiului independentei exercitiului. 6.Revizuiti fisele de inventar ale tuturor stocurilor finale: a). Comparati constatarile testelor de numarare a stocurilor realizate in cursul participarii la inventariere cu fisele de inventar finale. b).Pentru un esantion de stocuri, verificati cantitatile din fisele de inventar finale cu cele din fisele preliminare si obtineti explicatii pentru modificari. c.1).pe baza facturilor de achizitie la materii prime si materiale; c.2).pe baza informatiilor din contabilitate la produse finite si productie neterminata. d) Revizuiti alocarea cheltuielilor de regie la produsele finite si productia neterminata pentru a va asigura ca baza de calcul este corecta si consecventa. e).Testati daca valoarea de intrare a unui esantion de stocuri nu depaseste valoarea realizabila neta.

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

I2

40

Grad de acoperire 7.Identificati stocurile depreciate si pe cele greu vandabile si Nu exista asigurati-va ca s-au constituit conform provizioanele necesare. client 8.Verificati respectarea principiului independentei exercitiului financiar. 9.Examinati conditiile de aplicare a clauzei de rezervare a titlului de proprietate catre furnizori. Teste suplimentare Contracte pe termen lung 10.Selectati un esantion de contracte si discutati stadiul derularii lor cu persoana responsabila. 11.Verificati sumele incluse in cifra de afaceri pe baza documentelor justificative aferente, de exemplu certificatul dat de seful de santier ca cifra de afaceri reflecta valoarea muncii depuse. 12.Probati costurile realizate cu documentele justificative aferente, de exemplu:facturi, fisa de pontaj etc., asiguranduva ca sunt corect alocate intre exercitiul curent si cele urmatoare. 13.Revizuiti alocarea cheltuielilor de regie pe contracte pentru a va asigura ca baza de calcul este corecta si consecventa.

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute Nu sunt detinute astfel de stocuri

Termenul de derulare a contractelor este de maxim 1 an.

41

Grad de acoperire 14.Verificati sumele facturate cu jurnalul de vanzari si asigurativa ca soldul / platile excedentare sunt calculate si tratate corect. 15.Asigurati-va ca provizioanele pentru pierderi estimate sunt corect tratate si decideti daca este necesara constituirea unor provizioane suplimentare. Teste suplimentare Nu s-au constituit provizioane pentru depreciere Stocuri

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut asigurari rezonabile ca stocurile si contractele pe termen lung: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluate in bilant; 4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile. Semnat______________________________Data______________________ Verificator/Responsabil de misiune

42

Sectiunea

CREANTE SI PLATI IN AVANS Client:S.C.* S.A. Initiale data 30.09.2001 Intocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Ref. Sit. Initiale Probleme aparute

Probe de audit necesare 1.Tabel sintetic cu debitorii si cu platile in avans aferente exercitiului curent si celui urmator. Daca clientul tine un jurnal al vanzarilor si o situatie a vanzarilor zilnice, efectuati testul 2.In caz contrar , efectuati testul 3. 2.Obtineti o lista cu soldurile finale din jurnalul vanzarilor si asigurati-va ca suma acestora corespunde totalului de control al debitorilor din cartea mare. Verificati contul de control al jurnalului vanzarilor aferent exercitiului auditat. (a) Investigati inregistrarile contabile cu valoare mare sau neobisnuita. (b) Investigati orice variatie mare sau neobisnuita a vanzarilor sau a notelor de credit. (c) Verificati un esantion de solduri pe baza jurnalului vanzarilor si invers. (d) Verificati adunarile din lista soldurilor. 3.Daca exista un jurnal al vanzarilor, obtineti o lista a soldurilor finale ale debitorilor

J1;J2

43

Grad de acoperire comerciali si confruntati-o cu evidentele contabile. 4.Verificati soldurile debitorilor, urmarind: (a) vechimea; (b) incasarea creantelor dupa sfarsitul exercitiului. 5.Discutati cu conducerea posibilitatea recuperarii creantelor restante si decideti daca este necesara constituireade provizioane pentru rau platnici. 6.Verificati respectarea principiului independentei exercitiului pentru vanzari/debitori/incasari. 7.Examinati stornarile emise dupa incheierea exercitiului financiar si decideti daca este necesara constituirea de provizioane. 8.Verificati platile in avans la incheierea exercitiului financiar. (a)Verificati elementele semnificative pe baza documentelor justificative aferente. (b)Comparati platile in avans din exercitiul curent cu cele din anii anteriori pentru a identifica posibile omisiuni. Cont 416;ct 461

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Lista litigii J1;J2

Constituire provizioane pentru clienti in litigiu

J2

Situatia este comparativa cu cea din anul precedent

9).Examinarea analitica (a) Comparati viteza de rotatie a debitorilor din exercitiul curent cu cea din exercitiul anterior si explicati variatiile. (b) Comparati lista debitorilor ajunsi la scadenta cu cea din

44

Grad de acoperire exercitiile anterioare si notati orice modificari semnificative in indicatorul debitorilor restanti. 10.Verificati lista soldurilor finale ale debitorilor. Confirmati direct un esantion de solduri ale debitorilor si verificati concordanta dintre confirmarile primite si evidentele contabile ale societatii.Solicitati din nou confirmareadin partea debitorilor de la care nu ati primit raspuns.Indosariati rezultatele confirmarii directe a debitorilor. 11.In ceea ce priveste imprumuturile acordate personalului sau directorilor, obtineti confirmarea scrisa a soldului, a ratei dobanzii, daca este cazul, si a conditiilor de rambursare. Teste suplimentare

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

45

Grad de acoperire Concluzie:

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut certitudinea ca debitorii: 1.au fost inregistrati corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluati in bilant; 4.sunt corect prezentati, conform standardelor contabile.

Semnat______________________________Data______________________ Verificator/Responsabil de misiune

46

Grad de acoperire

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute
Sectiunea

DISPONIBILITATI IN CONTURI LA BANCI SAU IN CASA CREDITE PE TERMEN LUNG Initiale Client:S.C.* S.A. Intocmit de: (auditor asociat) Perioada auditata:31.12.2000 data

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Ref. Sit. Anexa 2K Initiale Probleme aparute

Probe de audit necesare 1.Obtineti un tabel cu toate soldurile finale ale conturilor de casa, cu comparative, si probati cifrele perioadei curente cu extrase de cont bancare si registru de casa. 2.Analizati incasarile si platile a).Grupati incasarile si platile reconciliate pe posturi care corespund obiectului de activitate al societatii. b).Verificati un esantion de inregistrari din registrul de casa pe baza documentelor justificative aferente si verificati daca sun in concordanta cu extrasele de cont. c).Verificati registrul de casa pe parcursul intregului exercitiu financiar si verificati inregistrarile cu valoare mare sau neobisnuita.

3.Verificarea operatiunilor in numerar. a)Verificati fondurile in numerar si decideti daca este necesara numararea lor. b)Examinati cu atentie registrul de casa pentru a gasi eventuale

47

Grad de acoperire tranzactii cu valoare mare sau neobisnuita si revizuiti documentele justificative aferente. c)Verificati tranzactiile cu directorii. 4.Verificati prezentarea soldurilor conturilor la banci, in special impartirea datoriilor pe termen lung in portiunea rambursabila pe termen scurt (sub un an) si, respectiv, pe termen lung. 5.Verificarea soldurilor conturilor la banci si a conturilor de casa. Obtineti scrisorile de confirmare bancara atandard de la fiecare banca cu care clientul a facut tranzactii in cursul exercitiului. Verificati concordanta intre soldurile mentionate la punctul 2 si scrisoarea bancara standard si verificati daca situatiile financiare prezinta in mod corespunzator garantiile detinute da banca.

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

6.Verificati contractele incheiate pe termen lung si scurt cu bancile si modul in care entitatea a respectat prevederile contractuale.Evaluati riscurile ce decurg din nerespectarea clauzelor contractuale. Teste suplimentare

Contra cte de credit

48

Grad de acoperire

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabila cu privire la conturile in banci si casa, si anume ca: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluate in bilant; 4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat______________________________Data______________________ Verificator/Responsabil de misiune

49

Grad de acoperire

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Sectiunea

CREDITORI SI ANGAJAMENTE Initiale Client:S.C.* S.A. Intocmit de: (auditor asociat) Perioada auditata:31.12.2000 data

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Obligatii curente catre creditori si furnizori Ref. Sit. J2,L1 Initiale Probleme aparute

Probe de audit necesare 1.Obtineti un tabel sintetic al creditorilor si al obligatiilor angajate aferente exercitiului curent si anterior. Daca clientul tine un jurnal al cumpararilor si o situatie a cumpararilor zilnice, efectuati testul 2. In caz contrar efectuati testul 3. 2.Obtineti o lista a soldurilor finale din jurnalul de cumparari si asigurati-va ca suma acestora este egala cu totalul de control al creditorilor din cartea mare. Verificati inregistrarile in contul de control al jurnalului cumpararilor din decursul intregului exercitiu financiar. a) Investigati inregistrarile cu valoare mare sau neobisnuita. b) Investigati orice variatie mare sau neobisnuita a cumpararilor sau notelor de credit.

50

Grad de acoperire c) Comparati un esantion de solduri cu inregistrarile din jurnalul cumpararilor si invers. d) Verificati adunarile din lista soldurilor. 3.Daca nu exista un jurnal al cumpararilor, obtineti o lista cu soldurile finale ale creditorilor comerciali si verificati daca acestea concorda cu evidentele contabile. 4.Verificati lista soldurilor finale ale creditorilor. a) verificati daca soldurile principalilor furnizori si un esantion din soldurile celorlati furnizori concorda cu extrasele de cont ale respectivilor furnizori. b) Revizuiti lista creditorilor din exercitiul anterior pentru a depista eventuale omisiuni semnificative din exercitiul curent. c) Investigati soldurile debitoare semnificative din lista si inregistrati ca obligatii angajate facturile omise, daca este cazul. d) Cercetati daca exista sume in litigiu. 5.Testati respectarea principiului independentei exercitiului pentru cumparari/creditori/plati. 6.Verificati cheltuielile angajate examinand registrul de plati si facturile primite/stornarile primite dupa sfarsitul exercitiului.

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

51

Grad de acoperire 7.Impozitul pe salarii/contributia la asigurari sociale, somaj, pensia suplimentara, etc. anexe a)Verificati daca obligatiile privind impozitul pe salarii si contributiile la asigurarile sociale si alte contributii similare corespund cu evidentele privind decontarile cu personalul. b)Testati corectitudinea operatiunilor privind impozitul pe salarii si contributiile la asigurarile sociale in cursul exercitiului financiar (inclusiv decontarile cu angajatii temporari, daca este cazul). 8.Asigurati-va ca soldurile contractelor de leasing si de cumparare in rate sunt corect calculate si prezentate. 9.Examinare analitica a)Comparati soldurile finale ale creditorilor si ale cheltuielilor angajate cu cele din exercitiul anterior, notand modificari semnificative. b)Comparati raportul creditori/cumparari din exercitiul auditat cu cel din exercitiul anterior. 10.In ceea ce priveste imprumuturile de la directori, obtineti confirmarea scrisa a soldurilor, a ratelor dobanzii, daca este cazul, si a conditiilor de rambursare. 11.Asigurati-va ca s-au inregistrat toate celelalte obligatii si ca s-au prezentat obligatiile conditionate.

Ref. Sit. Anexa M1

Initiale

Probleme aparute

M1

52

Grad de acoperire Teste suplimentare

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabila ca creditorii si obligatiile angajate: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluate in bilant; 4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat______________________________Data______________________

53

Grad de acoperire Verificator/Responsabil de misiune

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Sectiunea

IMPOZITE SI TAXE Client: Perioada auditata: Initiale Intocmit de: (auditor asociat) data

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Ref. Sit. Initiale Probleme aparute

Probe de audit necesare Impozitul pe profit 1.Obtineti o analiza sintetica a soldurilor initiale si a rulajelor impozitelor si taxelor datorate, precum si a cheltuielilor cu impozitele si taxele aferente exercitiului auditat. Contul de profit si pierderi Anexa M1

2.Revizuiti situatia impozitelor si taxelor datorate in exercitiul anterior si asigurati-va ca s-au inregistrat dabanzile si penalitatile aferente. 3.Revizuiti calculele clientului privind impozitele si taxele aferente exercitiului curent.Verificati calculul cheltuielilor deductibile pentru investitii si al castigurilor impozabile. 4.Realizati o reconciliere fiscala intre cota de impozitare teoretica asupra profitului net si cea efectiv aplicata.

Anexa M1

54

Grad de acoperire Impozitul amanat 5.Decideti daca societateaclient trebuie sa inregistreze impozit amanat. T.V.A. 6.Revizuiti deconturile de TVA si reconciliati un esantion din acestea cu evidentele contabile lunare/trimestriale. 7.Verificati corectitudinea si acuratetea inregistrarii TVA, atunci cand testati vanzarile si cumpararile. 8.Asigurati-va ca toate deconturile de TVA s-au depus la timp.Cercetati daca societatea datoreaza dobanzi sau penalitati si daca acestea au fost corect inregistrate. 9.Revizuiti corespondenta cu Ministerul Finantelor. 10.Reconciliati soldul final al TVA si asigurati-va ca suma a fost platita sau incasata dupa incheierea exercitiului. 11.Asigurati-va ca toate soldurile privind impozitul pe profit si impozitul pe profit amanat sunt prezentate corespunzator in situatiile financiare. 12.Asigurati-va ca toate riscurile legate de fiscalitate sunt prezentate in conformitate cu reglementarile contabile. Teste suplimentare Nu e cazul

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

TVA de recuperat Exista verificari la intervale foarte scurte efectate de organele teritoriale de control Toate deconturile sunt depuse in mod curent

55

Grad de acoperire Concluzie:

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabila ca impozitele si taxele: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluate in bilant; 4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat______________________________Data______________________ Verificator/Responsabil de misiune

Sectiunea

CAPITAL, REZERVE SI REGISTRE CERUTE DE LEGE Client:S.C.* S,A. Initiale Intocmit de: (auditor asociat) data

Perioada auditata:31.12.2000

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Ref. Sit. Anexa N1 Initiale Probleme aparute

Probe de audit necesare 1.Obtineti un tabel privind capitalul social subscris si

56

Grad de acoperire varsat si verificati daca informatiile referitoare la participatiile la capital concorda cu datele din registrul actionarilor. 2.Verificati legalitatea tuturor majorarilor de capital. 3.Verificati registrul actionarilor la entitate sau la societatea care tine registrul in conditiile legii.Identificati partile afiliate. Nu e cazul

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

4.Comparati soldurile capitalului social si ale rezervelor cu cele de anul trecut si examinati miscarile de capital inregistrate in cursul exercitiului. 5.Verificati concordanta dintre miscarile de rezerve si contul de profit si pierderi, situatia profitului si a pierderilor recunoscute, dividendele, etc. 6.Notati si obtineti confirmarea clientului referitoare la: a) numele membrilor consiliului de administratie; b) participatiile membrilor consiliului de administratie la capitalul social, la inceputul si la sfarsitul exercitiului. 7.Confirmati ca documentele contabile obligatorii sunt tinute la zi. 8.Examinati registrul proceselor verbale si copiile minutelor relevante ale sedintelor consiliului de administratie tinute in cursul exercitiului.

Anexa N1

57

Grad de acoperire 9.Obtineti o copie a minutei sedintei in care s-a decis acordarea de dividende si asigurati-va ca repartizarea dividendelor este legala. Teste suplimentare

Ref. Sit.

Initiale

Probleme aparute

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabila ca rezervele si capitalul social: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii; 3.sunt corect evaluate in bilant; 4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile. Semnat______________________________Data______________________ Verificator/Responsabil de misiune

Sectiunea

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI Initiale Client:S.C.* S.A. Intocmit de: (auditor asociat) Perioada auditata:31.12.2000 data

Revizuit de (responsabil de misiune) Grad de acoperire Ref. Sit. Situatiile Initia Probleme le aparute

Vanzari Probe de audit necesare

Total

58

1.Sintetizati veniturile din vanzari aferente exercitiului, indentificand vanzarile nete pe categorii, precum si TVA-ul asociat. 2.Reconciliati vanzarile nete totale aferente exercitiului cu deconturile TVA. 3.Daca exista un jurnal al vanzarilor (zilnice) (a)Verificati concordanta dintre un esantion de facturi si: (i) registrul cartea mare (via jurnalul vanzarilor zilnice); (ii) jurnalul vanzarilor. (b)Verificati concordanta dintre un esantion de vanzari din cartea mare/jurnalul vanzarilor zilnice si facturi. 4.Daca nu exista un jurnal al vanzarilor (zilnice), testati incasarile din registrul de casa pe baza facturilor aferente si viceversa si incasarile prin banca. 5.Selectati un esantion de chitante aferente vanzarilor in numerar/bonuri de casa si verificati pe baza jurnalului incasarilor, a jurnalului vanzarilor zilnice si a viramentelor bancare . 6.Selectati un esantion de note de credit si asigurati-va ca sunt autorizate si inregistrate corespunzator. 7.Examinarea analitica a)Comparati vanzarile lunare cu

Grad de acoperire venituri

Ref. Sit. financi are

Initia Probleme le aparute

59

Grad de acoperire comparativele si bugetele si explicati orice trenduri si variatii semnificative. b)Comparati marja bruta a profitului cu cea din exerctiul anterior si explicati orice variatie. 8.Comparati un esantion de dispozitii de livrare a bunurilor cu facturile aferente, verificand corectitudinea preturilor, TVA, etc. 9.Revizuiti comenzile neonorate la timp. Cumparari/cheltuieli 10.Sintetizati cumpararile aferente exercitiului, identificand cumpararile nete pe categorii, inclusiv TVA-ul.

Ref. Sit.

Initia Probleme le aparute

Teste suplimentare

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabila ca rezervele si capitalul social: 1.au fost inregistrate corect si in totalitate; 2.exista si apartin societatii;

60

Grad de acoperire 3.sunt corect evaluate in bilant;

Ref. Sit.

Initia Probleme le aparute

4.sunt corect prezentate, conform standardelor contabile. Semnat______________________________Data______________________ Verificator/Responsabil de misiune