Sunteți pe pagina 1din 53

Nr. 1.

ianuarie 2001
CUPRINS
1. Normativ pentru dimensionarea straturi lor bituminoase
de ranforsare a structurilor rutiere suple semirigide
(metoda indic. AND 550-99 .. ................................................... 3
2. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple
semirigide (metoda indic. PD 177-2001 ............ .. .............. 38
3. Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase
cu emulsie pe de bitum

modificat cu polimeri. indic. AND 555-99 .......................... .. ................... 84
Consiliui de coordonare
Presedinte: dr. ing. N'oihai BOICU
VICepresedinte: ing. BUCSA
Secretor
generel:
MembII:
ing. lulion
ee. Aurel PETRESCU
prof. dr. ing. Stelion
prof. dr. ing. Horia ZAROJANU
prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI
prof. dr. ing. Mihai IUESCU
prof dr. ing. Radu PETRE
Comitetul de redactie

ing. Florin DASCLU
Director de redactie: ing. Nicoleta DAVIDESC
Redactor Costel MARIN
Redactor adjunct: Ion
Redactor responsabil: ing. Petru
ing. Tomo IVNESCU

lulian JEREP
Secretar de redactie: Gabriela BURADA
Difuzare:
Operator PC:
sing. Roda VAJIGA
Victor
MagdoJeno W,-GARU
Toale dreOflml e asupra ac estei edil i sunt rezelVme Aa.-=G:':::::el ' .::CionaIE
a Drumunior RA N ... es!e reproducerea I' tegaiC sa... ::x:rac :: ==-oeIor dir'
Bulehnul TehnIC RIr er =
'!,;
ROMANIA
MiNISTERUL TRANSPORTURilOR
ADMINISTRATIA A DRUMURilOR
B-dul Dinicu Golescu. 38. 77113 sector 1
Tel.: 0-D40-1-212.62.0l; Fax: 0-040-1-312.09.84
ORDINUL
DIRECTORULUI GENERAL AL A.N.D.
nr. 94
din 23 iunie 1999
n temeiul Guvernului nr. 1275 din 8.12.1990. privind regulamentul de
organizare functionare al Administratiei Nationale a Drumurilor. cu
ulterioare. n baza Contractului de Management nr. 4121 / AN /1994. ncheiat cu
ministerul Transporturilor. BUC$a - manager al Administratiei Nationale a
Drumurilor -RA. emite
ORDI N:
Art. 1. Se " Normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase de
ranforsare a structurilor rutiere suple semirigide (metoda
indic. AND 550. Prezentul normativ Instructiunile tehnice depar-
tamentale pentru dimensionarea straturilor. bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple semirigide (metOda ind. AND 518.
Art. 2." Aducerea la ndeplinire a prezentului ordin revine DRDP1 - 7 CESTRIN.
_.----
--;,S\'fRAN'S -
- oS-ki.

.{. J 1.< U O.!Y c )..;
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
3
CUPRINS
NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA STRATURI lOR BITUMINOASE
DE RANFORSARE A SISTEMELOR RUTIERE SUPlE SEMIRIGIDE
(Metoda INDICATIV AND 550-99
1. Prevederi generale.
2. Conditii tehnice
3. Principii de dimensionare
4. Stabilirea traficului de coicui
5. Analiza sistemului rutier ranforsaT 10 solicitarea osiei standard
10
12
14
6. Stabilirea sub Trofic a sistemUlui rutier existent ranforsat .... 2l
7. Exemple de calcul.
Anexa 1. Metoda pentru n sectoare omogene a unui tron-
son de drum
1. Generalitati.
2. Princip'ul metodei
3. Metoda de ca!cul
4. Modul de utilizare o programului de calcul SECTOM
Anexa 2. Programul pentru calculul deformajiilor specifice n sisteme-
le rutiere n Romnia - CALDE ROM

L 'oateze de calcul
'"- :noe: de rezolvare a problemei mecanice
4. de intraer
c ifiizacea a programului CALDE ROM
.::. ::xSt''''<:;L...1 de ca!cul
...... 33
ADMINISTRATIA A DRUMURILOR
NORMATIV
PENTRU DIMENSIONAREA STRATURILOR BITUMINOASE DE
RANFORSARE A SISTEMELOR RUTIERE SUPLE SEMIRIGIDE
(Metoda
INDICATIV ANO 550
Elaborat de:
- SEARCH CORPORATION

EXECUTIV:
TEHNIC
RESPONSABIL LUCRAREi
Ing. MICHAEL M.STANCIU
Ing. ION PREDESCU
Ing. STEFAN
Dr.ing. GEORGETA FODOR
- A DRUMURILOR
SERVICIU TEHNIC: Ing. FLORIN
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul!, nr. 1, ianuarie 2001
5
NORMATIV PENTRU DlMENSIONAREA STRATURILOR
BlTUMlNOASE DE RANFORSARE A SISTEMELOR
RUTIERE SUFLE SEMlRlGIDE
INDICATIV
AND 550-99
(Metoda
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul normativ se la metoda de dimensionare a stra-
turilor bituminoase de ranforsare o sistemelor rutiere suple semirigide.
Domeniul de aplicare
1.2. cu straturi bitum in oase se includ n activitatea de reparatii
curente a drumurilor publice si se pentru sporirea portante a
drumurilor.
1.3. Necesitatea sistemului rutier este de starea
a acestuia, conform prevederjior instructiunilor indicativ CD 155 este n
urma unei expertize tehniCe.
1.4. Date!e referitoare 10 starea a dn.rnului vor fi extrase din Banca Cen-
de Date Tehnice Rutiere si/seu prin efectuate pe teren.
1.5. Prevederile normat!vu!ui se si la - drumurile publice din intra-
vilanul de asigurarea conditiilor de sistematizare pe ver-
(cote obligate la borduri, rigoie, linii de tramvai, intersectii, etc.), de conti-
nuitate a circulatiei (intersectii !a distante de minimum 500 m) de conditiile
tehnice economice specifice
1.6. Terminologie. conform STAS 4032/1. cu
- activitatea de ntrejinere a drumurilor publice - totalitatea fizice de inter-
ventie (determinate de uzura sau de degradarea n conditii normale de
exploata re a drumurilor podurilor de care au ca scop mentinerea con-
ditii!or tehnice necesare circulatiei n conditii de precum
in stare de cu aspect estetic la nivelul traficului existent;
- activitatea de reparatii a drumurilor publice - totalitatea fizice de inter-
ventie, care au ca scop compensarea sau a uzurii fizice morale
produse ca urmare a normale sau a actiunii agentilor de mediu, ridi-
Elaborat de:
!PTA!\.A - SEAPCH
BULETiN TEHNiC RUTiER
6
anul 1, m. 1. ianuarie 2G01
Aprobat de:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR,
cu avizul nr. 93/638/98
carea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru
de benzi de circulatie existente. refacerea sau nlocuirea de elemente. detalii
sau de constructii din uz, care rezistenta. stabilitatea, sigu-
ranta n exploatare protectia mediului:
- anul drumului - anul n care a fost amenajarea com-
a drumului, prin executarea a unui sistem rutier cu mo-
derna (Sistem rutier suplu sau semirigid );
- delormajie - notiune prin care se starea de deformatie
ntr-un sistem rutier supus unei pe suprafata drumului. n con-
textul acestui normativ. sistemul rutier este considerat un mediu multi-strat elastic
liniar. iar este de sarcina a semiosiei standard (57.5 kN).
care o presiune de 0,625 MPa pe o circu-
cu raza de 0.171 m.
Programul C6lPEROM (Calculul deformatillor specifice n sistemele rutiere n
Romnia) din Anexa 2, permite calcularea n coordonate axisimetrice asociate
sarcini!. a componente ale tensorului deformatillor specifice (e) n
punctele critice ale sistemului rutier:
- deformatia de ntindere (E
r
) la baza straturilor bituminoase;
- deformatia de compresiune (c,) la nivelul pamdntului de
fundare.
n sistemul international de (m. MPa). deformatiile au unitatea
(mIm). fiind de ordinul a 0.000100 ... 0.000500 mIm sau 100x1O"6.
500x
1O"6 mIm.
Pentru simplificare. lxlO
6
o microdeformatie, deci deformatia speci-
ficd este de 100 ... 500 microdef.
- fisura re - procesul de transmitere la suprafata unei noi mbracaminti
bitum in oase a fisuri lor a lor existente n vechea
datorat termice ale traficului, n cazul sistemelor rutiere ce
au n straturi din agregate naturale stabillzate cu lianti hidraulici sau
puzzolanfcf sau straturi bituminoase cu grosimi mari, cu fisuri n
- perioada de - perioada de timp, n ani. pentru care se
traficul de calcul al grosimii straturilor de ranforsare;
- sector omogen - sector de drum caracterizat concomitent prin date
privind traficul de calcul, sistemului rutier, starea de degradare a
bituminoase, tipul de tipul climateric al zonei n care
este situat drumul regimul hidrologic al complexului rutier;
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
7
_ temperatura a straturilor bituminoase - cea pentru care suma
produse de traficului pe parcursul unui an, pentru o dis-
tributie a temperaturilor, este cu le produse de
ale traficului, dar pentru temperatura 8ech CC);
_ trafic de calcul - de osii standard cu sarcina pe osie de 115 kN, pe
banda de circulatie cea mai echivalent vehiculelor care vor circula
pe drumul ranforsat pe perioada de
1 J. Referinte:
Ordinui M J. nr,43jl998 Noc,o,e privind ncadrarea n categorii a drumurilor
nationaie.
Ordinul M.T. nr.45j1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea mo-
SR 174-1-97
STAS 1243-88
STAS 1709/1-90
STAS 1709/2-90
STAS 7970-76
CO 31-94
drumurilor.
de drumuri. bituminoase cilindrate
executate ia cald. Conditii tehnice de calitate.
Teren de fundars. Clasificarea identificarea
turn el.
A.ctiunea fenomenului de nghet - dezghet 10 de
drumuri. Adncimea de nghet n complexul rutier.
Preseriptii de calcul.
.Actiunea fenomenului de nghet - dezghet la de
drumuri. Prevenirea remedierea din n-
ghet - dezghet. Prescriptii tehnice,
de drumurI. Straturi de din mixturi bitumi-
noa se cilindrate executate la cald. Conditii tehnice gen-
erale de calitate.
Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea
prin deftectografie si deflectometrie a por-
tante a drumurilor cu sisteme rutiere suple semirigide.
CD 155 editia Instructiuni tehnice privind starea a drumurilor mo-
ANO 540-98
deme.
Normativ pentru evaluarea de degradare a
mintii pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide,
BULETIN TEHNIC RUTIER
8
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
, .. __ .. - fff;Wif,!;Y"'- 0'-
ANO 554-99 Normativ privind administrarea, exploatarea, ntretine-
rea si repararea drumurilor publice,
1.8. cu intrarea n vigoare a acestui normativ, se restrnge domeniul
de aplicarea al Instructiunilor tehnice departamentale pentru dimensionarea sis-
temelor rutiere rigide nerigide, indicativ P.D.177, n sensul prevederile capi-
tolului III nu se la dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sis-
temelor rutiere suple semirigide,
1.9. Ca de dimensionare a grosimii straturilor bituminoose n cazul
se pot aplica principiile Si tehnice din "Prciectul tip 3121
S'lsteme rutiere t"ip rigide suple pentru strazi" respectiv din "Normoflvu! deoar-
tamental pentru ntretinerea reparatia
2. TEHNiCE
straturilor de ranforsare
2.1. Straturile bituminoase de ranforsare sunt din:
- n straturL cu grosime sub! 3 cm;
- n straturi strat de din asfalt\CCL
cu grosime sau mai mare de 13 cm,
Elementele geometrice ale straturilor de ranforsare
2.2. Grosimea a bii"umi.noose este
de 8,0 cm,
2.3, la care grosimea a straturilor bitum in oase de ranforsare
este mai de 8 cm fac parte din activitatea de ntretinere a drumurilor pu-
blice sau a vor fi tratate n conformitate cu prevederile NormativuJui
privind administrarea, exploatarea, ntretinerea repararea drumuri'ior publice
cele ale Normativului departamental pentru ntretinerea reparatia
2.4. Grosimea a straturi lor bitum in oase de ranforsare se
pe baza eficientei economico-financiare de alocare a resurselor materiale, n
comparatie cu solutia de ranforsare cu din beton de ciment.
2.5. n cazul n care grosimea a straturi lor bituminoase de rdn-
forsare 18 cm, iar eficienta nu solutia de
ranforsare cu din beton de ciment, se prevede solutia de refacere
a sistemului rutier.
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
9
2.6. straturiior de ranforsare este aea n proiect.
2.7. Elementele geometrice ale bitum in oase sunt n conformi-
tate cu prevederile SR 174- 1. iar cele ale stratului de din
conform STAS 7970.
3. PlUNCIPU DE DIMENSIONARE
3.1" Dimensionareo straturilor bituminoase de ronforsare se pe nde-
plinlrea a criterii:
- deformatia de ntindere admisi la baza sIreturiior bituminoase:
- deformatia de compresiune la nivelul de fundare.
3.2. Metoda de dimensionare permite stabilirea grosimii totale necesare a
streturilor de ronforsare astfei inct, roto de degradare prin a streturilor
bituminoase fie conform pct.6.2, iar deformarea a
de fundor8 nu o valoare pe perioada pre-
. traficului de calcul. conform pct.6.3.
3.3. Dimensionarea straTurilor bituminoase de ranforsare impune
unor date privind istoric tronsonu!ui de drum ce fie ranforsat anume:
- anul modernizarii drumului si sistemuiui rutier;
- anii de execuTie a unor covoere biTurr,inoase si o unor eventuale ulte-
rioare grosi mile acestor stroturi bituminoose.
3.3. i. Pentru reteaua de (jfumuri nationoie, aceste ,date ,Ji din
. de DOTe Tehnice Puri ere,
3.3.2. Pentru celelalte reteie de drumuri sau de aceste date vor fi ob-
tinute din si!uatiile eXlstente ___!o administratorii
3,3,3. Aceste dote nu sunt direct implicate n metoda de dimensionare a stra-
turilor de ranforsare. ci vor fi utilizate de proiectant n scopuri:
- stabilirea sectoareior omogene de drum din punctUl de vedere al modului de
a sistemului rutier;
- corelarea de degradare a btuminoase cu durata de ex-
pioatare a drumului cu cea a stratului superior al sistemului rutier.
3.4. Pentru dimensionarea straturi lor bituminoase de ranforsare este necesar
se efectueze n prealabil studii de teren, n vederea obtinerii date:
- stareo de degradare a bituminoase, n conformitate cu prevede-
rile instructiunilor indicativ CD 155 sau oIe Normativului pentru evaluarea de
degradare a pentru drumuri cu structuri rutiere suple semirigide
i.ndic. AND 540-98;
- modul de a straturi lor rutiere grosimile acestora;
BULETIN TEHNIC RUTiER
10
anUl 1, nr. 1, ianuarie 2001
- caracteristicile geotehnice ale de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de asi-
gurare a scurgerii apelor de existenta starea dispozitivelor de dre-
nare, nivelul apei freatice)
3.5. Datele obtinute conform pct. 3.3 si 3.4 vor fi utilizate n analiza sistemului
rutier ranforsat la solicitarea osiei standard. conform cap. 5.
3.6. Perioadele de stocare a acestor date sunt
- maximum 18 luni n cazul drumurilor expres drumurilor europene;
- maximum 24 luni n cazul al celorlalte categorii de drumuri;
3.7. Etapele principale de calcul sunt:
i. stabilirea traficului de calcul, conform cap.4;
ii. analiza sistemului rutier ranforsat la solicitarea osiei standard, conform cap.5;
iii. stabilirea sub trafic a sistemului rutier existent ranforsat, conform
cap.6 .
3.8. n cazul sistemelor rutiere semirigide sau n cel al sistemelor rutiere suple, a
defectiuni datorate procesului de fisurore
grosimea stratur!!or de ranforsare conform acestui normativ este
sub 18 cm, se pe de calcule tehnico-economice, una din
rele n vederea ncetinirii transmiterii la suprafata noilor straturi bitumi-
noase, a fisurilor din contractie
- o grosime de l8 cm;
- o solutie executarea straturilor de ranforsare.
3.9. n cazul n core parametrul de degradare al bituminoase,
conform instructiunilor indicativ CD 155 este mai mare de 0.50 sau indicele global
de degradare, conform normativului indicativ AND 540. este mai mic de 50, se
poate prevedea pe baza unei expertize tehnice, prin de
laborator, solutie:
- freza rea straturilor bituminoase superioare, din mixturi asfaltice ale
caracteristici fizico-mecanice nu ndeplinesc conditiile din SR 174-1;
- prevederea unui strat n cazul n care frezare, suprafata stratului
bituminos fisuri de tip 02 fisuri si multiple
pe directii diferite) sau de tip D3 (fisuri transversale longitudinale);
- executarea straturilor bituminoase de ranforsare, a grosime va fi
prin calcule de dimensionare.
BULETIN TEHNIC RUTIER
11
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
91,+'Wt:fJ/$
4. STABILH1EA TRAFICULUI DE CALCUL
4.1. La dimensionarea straturilor bituminoase de ronforsare se ia n considerare
traficul de calcul perioadei de exprimat n osii stan-
dard de 115 kN. echivalente vehiculelor care vor circula pe drum.
4.2. Osia standard de 115 kN (o.s. 115) caracteristici:
- sarcina pe rotile duble: 57.5 kN;
- presiunea de contact: 0.625 MPa
- raza suprafetei circulare echivalente
suprafetei de contact pneu-drum: 0,171 ni
4.3. Perioada de va fi de beneficiarul Se reco-
adoptarea unei perioade de de 15 ani n cazul
o drumuriior expres a drumurilor nationale europene de 10 ani n
cozul celorlalte categorii de drumuri nationale. n cazul drumurilor judetene, co-
munale vicino!e, perioada de poate fi moi de 10 ani. Ea va fi
n codrul primei faze de proiectare, avndu-se n vedere att traficul ac-
tual evoiutia n a acestuia, ct si starea a drumului.
4.4. Traficul de calcul se pe baza rezultatelor ultimului
general de circulatie. n functie de datele disponibile se va utiliza una din
toareie metode:
4.4. 7. Stabilirea traficului de calcul pe baza structurii traficului mediu zilnic
anual n posturile de recenzare aferente sectorulu! je drum care fie
ranforsat, lundu-se n considerare grupe de vehicule:
- autocamioane derivate cu 2 osii;
- autocamioane derivate cu 3 osii;
- autocamioane derivate cu peste 3 osii;
- autobuze;
- remorci.
Traficul de calcul se n milioane de osii standard de 115 kN (m.o.s)
se cu relatia:
-6 J
Nc=365x 10 xp xc XL.. n
k95
x xl k (m.a.s)
p rT k=l 2 e
(1)
n core:
365 - de zile calendaristice dintr-un an;
Pp - perioada de n ani;
BULETIN TEHNIC RUTIER
12
anul 1, ne 1. ianuarie 2001

Crt - coeficientul de repartitie pe benzi de circulatie anume:
- pentru drumuri cu trei benzi de circulatie cIT = 0.50;
- pentru drumuri cu patru benzi de circulatie cIT = 0,45.
n
k95
- intensitatea medie a vehiculelor din grupa k, conform rezul-
tatelor general de circulatie (respectiv din anul 1995);
PkR - coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k. anului de
dare n exploatare a drumului ranforsat. anul R. stabilit prin interpolare pe
baza datelor din tabelele 2
PkF - coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k.
perioadei de n considerat;e (anui F). stabilit prin inter-
polare pe baza datelor din tabelele 2.
f
ek
- coeficientul de echivalare al vehiculelor din grupa kn osii standard de 115 kN.
conform tabelulu; 1;
Se datele din tabelele 1 2 sunt obtinute pe baza rezul-
tatelor general de circulatie din anul 1995. Ele vor fi reactuall-
zate fiecare general de circulatie.
4.4.2. Stabilirea traficului de calcul pe baza traficului mediu zilnic anual n os;;
standard de 115 kN. actual de cu relaJia:
n +n
Ne = 365 x lU
6
x P. x e . x 0.s.115R 0.s.115F Cm.o.s.)
p n 2
(2)
n care:
365. Pp ce
no.s.115R
no.S.115F
au semnificatiile de mai sus;
de osii standard de 115 kN. anului de dare
n exploatare a drumului ranforsat (anul R). stabilit prin interpolare;
de osii standard de 115 kN. pe-
rioadei de n considerare (anul F). stabilit prin
interpolare.
4.4.3. n cazul drumurilor pe care de circulatie s-a efectuat pe
fiecare de circulatie. pentru stabilirea volumului de trafic de calcul se vor
lua n considerare rezultatele de pe banda cea mai
n acest caz. coeficientul de repartitie este Crt = 1.
4.4.4. n cazul $i n cel al drumurilor judetene. comunale $i vicinale. n
situatia n care pe tronsonul de drum supus nu a functionat nici un post
de recenza re nu nici un post de recenzare, n vederea stabilirii traficului
de calcul este necesar se efectueze un studiu de trafic.
BULETIN TEHNIC RUTIER
13
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
4A5. n stabilirea traficului de calcul se va lua n considerare n cadrul studiilor
de trafic si posibilitatea de atragere, ca urmare a conditiilor de cir-
culatie, a unei din traficul de pe drumurile existente n precum de pe
alte de comunicatie.
4.5. Modificarea perioadei de n vederea acesteia cu
data n exploatare a drumului ranforsat. restabilirea traficului de cal-
cul n redimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare.
Tabelul 1. Coeficientii de echivalare in osii standard de 115 kN
Grupa de vehicule
! Autocamioane si
I derivate cu 2 osii
Autocamioone
Tip
R8135
RI9215
Vehicul reprezentativ
Sarcini pe osii
45kN+80kN
62kl\i+2x80kN
Coeficienti de l
echivalare In OSII
(standard de 115 kN i
0,30
0,44
I derivate cu 3 osii -+I __ ____________ + ______ _
I Autocamioane IlOATM2 62kN+ lOOkN+2x80kN 1.02
I derivate cu peste rI9ATM2> 62kN+2x80kN+100kN+1COkN 1.61 .
130sii I 1--
IAutobuzellPlllRD I 50kN+IOOkN
2R5A I 48kN+48kN 0.06 i
, Vehicul reprezentativ pentru echivalarea traficului pe drumuriie internationale (E)
50 ANALIZA SISTEMUUJI RUTIER RANFORSAT
LA SOLICiTAREA OSIEi STANDARD
5.1. Solutia tronsonului de drum n sectoare omogene se prin ono-
iizarea datelor de la pct.3.3 si 3.4.
5. 1.2. n cazul n care pentru tronsonul respectiv de drum se dispune de rezul-
tatele unor de deformobilitate, n sectoare omogene se
conform prevederilor din Anexa 1.
5.2. Sistemul rutier existent este caracterizat, pentru fiecare sector omogen de
drum, prin grosimea strat rutier si prin caracteristicile de deformabilitate
ale materialelor din straturile rutiere ale de fundare (modulul de
elasticitate dinamic. E. n MPa coeficientul lui Poisson. p.).
5.2. j. Modul de al sistemului rutier existent se stabileste pe baza
documentariHor existente a istoriei de ct pe de
sondaje. necesar de sondaje se pe investitorului
14
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
<ri_
e o
'" E
.C'
'E
o. :0:;.
- c:
o (])
'U '0
C ;:
o (])
',:::: o
(])u
a. .
c: (])
<- o
Cii :=
:o:::.g
2 a.
5 o;::
- :::J
E
.- :::J
2-0
- (])
.Q 'U
'5' o
- :::J
o o
> (])
(])-
(])
'U (])
:.;::. Q.
,=
.- 'U

o ._
Ui:
-(])
N '0

(]) o
.ou


2..c ONlf)0--o
' .. "c-j
" o
<-:0
15
0000['..-0
..c o E . . . . .
<D.i="'C 000
> o
S'
o ONr-...<:00
E .. ,....: (".j <0
<D
'"
8'
o
o 000.-.-
o ...
o
,=
<D
N
"
1) O<:0co<:::t
o . ,....:Nc<)
t;
,
<D
"
.\! E o
.c '"
q0!-qq..q
Q)O<J>

o "
Q U
'" o E '"
00 OO..-N'<;J"
2 ';; '. '.
.:i' u
E .-
08
0N
l.!)o-.q
UN' ...
o ...-.--.-NN,
:s :J
u
<D
I
cia)<D
E N C

..6 "E
Q
o N -o .-- r--
.220' ,....:NN
E g _
E :s
o
.2'
12
'f; "u;. q O: O: O: q
.- 0""-000.-
-O
E
"5
.5 0-0000
........ ""-NNNN
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
15
a proiectantului, n functie de lungimea sectoarelor omogene de drum tre-
buie consemnat ntr-un document ntocmit la fata locului. n cazul n care
rezultate ale unor de deformabilitate. se ca sondajele fie
efectuate n zone caracterizate prin valori ale deflexiunii apropiate de defle-
xi unea
n calcule se grosimile medii ale straturilor rutiere pentru fiecare sector
omogen de drum.
5.2.2. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic pentru tipurile de
sunt prezentate n tabelul 3. n functie de tipul climateric al zonei de
regimul hidrologic al complexului rutier.
Tipurile de n conformitate cu STAS 1243. sunt prezentate n tabelul 4.
Tipul climateric al zonei este n figura 1.
Regimul hidrologic se astfel:
- regimul hidrologic 1. conditiilor hidrologice FAVORABILE. conform
STAS 1709/ 2;
- regimul hidrologic 2. conditiilor hidrologice MEDIOCRE DEFA-
VORABILE. conform STAS 1709/ 2. notat cu:
a: pentru sectoare de drum situate n ram bleu cu de 1.00 m;
b: pentru sectoare de drum situate n rambleu cu sub 1 m. Ia nivelul
terenului, n profil mixt sau debleu.
Tabelul 3. Valorile de calcul ale modulului de elaslicilale dinamic
al de fundare
Tipul Regimul
Tipul
I I
climateric hidrologic
P, P
2
P
3
p. P
5
Ep. MPo
1 70 80
I 2a
80
2b
65
75
90 70 70
1 80
II 20
80
100 65
2b 80 70
70
1
90 55 80
III 20 60
2b
80 50 65
BULETIN TEHNIC RUTIER
16
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
=
.g.g
"
'C
.. .,.,
., 41 o __
Oi -.... ('O (II
Q.I 'E: E E
.
<t :u Zi
u
Q o..a.
"-
; r5
""
g. -.!= fa
I
bCDS -.J

(,)
'- " .
o
1:: E EO ti N
('II -<'ICi'
ci vv
a:
O"t-

bJo-p<

"
' C
.,
Oi
E

"-
'"

o
'"
,

(li
S
al
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
'ijj
'c
'O
E
O
'"
2
..2
2
Q)
o.
Q)
()
2
O
S
"O
.fi
'
o.
;=
O

O
o.
@
:J
()
g
O
I
ci>
u:
17
T
f
Tabelul 4. Tipurile de pe baza
conform STAS 1243
I
Clasificarea Indicele de Compoziti a
Categoria Tipul de pamnturilor plasticitate Praf Nisip
conform Ip% % % %
STAS 1243
I Necoezive
P, cu nisip sub 10 cu sau fractiuni sub 0,5 mm
"
P
2
10 ... 20 cu fractiuni sub 0.5 mm
Nisip
P3 0 .. . 20 0 ... 30 O ... SO 35 ... 100
I
nisip argilos
Praf. praf nisipos,
I
P, praf orgilo$, praf 0 ... 25 0 ... 30 35 .. . 100 O ... SO
Coezive argilos nisipos
I .


P
s
peste 15 30 ... 100 0 ... 70 0 .. .70
I


Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson se n funclie de tipul
conform tabelului 5.
Tabelul 5. Valarile de calcul ale coeficientului lui Poisson
pentru
Tipul de pamnt I P,
I
P
2 I
P
3 I
P
4 I
p$
Coeficientul lui Poisson I 0.27 I
0,30
I
0,30
I
0,35
I
OA2
I
i
5.2.3. Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al balastului (Et>l
se cu relalia:
. , Eb = 0,20 h
b
oAS
x E
p
(MPa)
n care:
h
b
- grosimea stratului de balast, n mm;
E
p
- modulul de elosticitate dinamic al de fundare, n MPa, con-
. 1
form pc!. 5.2.2 .
'1
Coeficientul lui Poisson pentru balast este de 0,27.
I
5.2.4. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic ale coeficien-
tului lui Poisson pentru materialele din straturile de de fundalie existente se
stabilesc conform tabelului 6.
I
BULETIN TEHNIC RUTIER
18
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
\(;...
- ,
Tabelul 6. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabili
tate
pentru straturile de de fundatie
Denumirea materialului E
MPa
fi
Macadam penetrat
1000
0.27
Macadam
600
0,27
naturale stabilizate cu ciment
600
0.27
Piatra cilindrata
400'
0.27
Pavaie
3SO
0.27
Bolovani
200
0.27

in cazul n care piatra constituie un strat inferil
datie. modulul elasticitate dinamic se conform punc1
5.2.5. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al mixt
faltice din straturile bituminoase existente sunt n funclie de tipul climatE
parametrul de degradare al conform tabelului 7.
r de fun-
ului 5.2.3
rilor as-
ic d E
Tabelul 7. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dina
mic
al mixturii asfaltice
Parametrul de degradare al
Tip climateric
bituminoase,
Indicele global de
1+11
III
conform instructiunilor
degradare, conform
indicativului
normativului
E, MPa
CD 155
AND540
sub 0,10
Peste 85
3300 470
0,10 - 0,30
00
65 - 85
3000
Peste 0,30
380 00
,000
Sub 65
2500 300
Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,35.
5.3. Valorile de calcul ale modulilor de elasticitate dinamici ai mal erie
straturile rutiere ai de fundare sunt valori minime, corespur
unei de 85 %. n vederea stabilirii valorilor acestor caracteris'
cifice sectorului de drum analizat, se determinarea lor pe ba
tatelor cu deflectometre c u sarcina folosind pragr,
calcul.
5.4. Straturile bituminoase de ranforsare sunt caracterizate prin grosir
strat prin valorile modulului de elasticitate dinamic cele ale coei
lui lui Poisson.
5.4. ,. Grosimea straturilor bituminoase de ranforsare se n
mitate cu pct, 2.1. Se adoptarea pentru o a calcu
dimensionare, a unei grosimi minime de 8 cm.
'elordin

ci, spe-
a rezul-
mede
ea fie-
cief\tu-
confor-
elorde
BULETIN TEHNIC RUTIEf.
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
19
5.4.2. Straturile bituminoase de ranforsare sunt caracterizate prin valorile mo-
dulului de elasticitate dinamic, conform tabelului 8, n functie de tipul stratului
bituminos de tipul c limateric.
Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este de 0,35 pentru toate tipu-
rile de
5.4.3. Deoarece ranforsarea structurii rutiere presupune n general prevederea
mai multor straturi bituminoase. n calcule se grosimea a acestora
valoarea modulului de elast icitate dinamic mediu ponderat (Em. MPa), calcu-
lat cu relatia:
Em = [ L (E;'/3 x h;) / LhJ3 (MPa)
n care
E; - modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul 1. n MPa;
h
j
- grosimea sfrafului L n cm.
Tabelul 8, Valarile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic
al mixturilor asfaltice din straturile bituminoase de ranforsare
Tip climateric
Tipul strotului 1+11
I
III
E. Mpa
SR 174/1 3600 4200
SR 174/1 3000
Strat de STAS 7970 5000 5600
5.4.4. Valorile din tabelul 8 sunt mixturilor asfaltice din stra-
turile de de ale bituminoase. care ndeplinesc
conditiile de calitate din SR174- 1 mixturii asfaltice cilindrate, executate la cald.
din stratul de care conditiile de calitate di n STAS 7970. n cazul
n care compozitia mixturii asfaltice dintr-un strat va fi de cea din pre-
scriptiile tehnice legale n vigoare. valorile de calcul ale modulului de elasticitate
dinamic vor fi stabilite cu echipamentul complex pentru testarea n regim dina-
mic a mixturilor asfaltice.
5.5. Analiza structurii rutiere ranforsate la solicitarea osiei standard
calculul cu programul CALDEROM al componente ale deformatiei:
- deformatia de ntindere la baza straturilor bituminoase (e
r
),
n microdeformatii;
- deformatia de campresiune, la nivelul patului drumului (e
z
).
n microdeformatii.
20
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
5.5.7. Suportul fizi c al programului CALDEROM se pe parte
din normativ.
5.5.2. Modul de utilizare a programului de calcul CALDEROM este dat n Anexa 1.
5.5.3. Calculele se n puncte:
- pentru e
r
r = O (cm)
n care:
n
ZI = L h;m.o.
i=l
(cm)
h;m.o. - grosimea strat bituminos existent a straturi lor de ranforsare. n
cm; - pentru e
z
r = O (cm) z2 = H + h
SR
(cm)
n care:
H
h
SR
- grosimea a sistemului rutier existent. n cm;
- grosimea a straturilor bituminoase de ranforsare. n cm.
6 . STABILIREA SUB TRAFIC
A SISTEMULUI RUTIER EXISTENT RANFORSAT
6.1. Stabilirea sub trafic a sistemului rutier ranforsat are drept scop
calcularea grosi mii straturi lor bituminoase de ranforsare pentru care sunt respec-
tate c riteriile de dimensionare. conform pct.3.1.
6.2. Criteriul deformatiei specifice de ntindere admisibile la baza straturilor
bituminoase este respectat rata de degradare prin (RDO) are o
valoare mai sau cu (RDO)
6.2. 7. Rata de degradare prin se cu relatia:
RDO = Ne/N
odm
(3)
n care:
Ne - traficul de calcul. n osii standard de 115 kN. n m.o.s.;
N
odm
- de admisibil. n m.o.s .. care poate fi preluat de stra-
turile bituminoase, de deformatie la baza acestora.
6.2.2. de admisibil. care poate fie preluat de straturile bitu-
minoase. se cu ajutorul legilor de a mixturii aSfaltice, n functie
de categoria drumului sau a n conformitate cu prevederile nor-
melor de la pct. 1.7 de traficul de calcul anume, cu relatiile:
a. - drumuri expres;
- drumuri nationale europene;
- drumuri cu trafic de calc ul mai mare de 1 m.o.s (lx10
6
o.s. 115):
8 -3.97
Nodm = 4,27 x 10 x 'r (m.o.s.) (4a)
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
21
t-
b. - drumuri cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.O.S. (l x 10
6
o.s. 115):
8
N
adm
= 24,5 x 10 X Er (m.o.s.) (4b)
6.2.3. de admisibil ale osiei standard de 115 kN poate fie
stabilit cu ajutorul diagramei din fig.2.
"


o
i
I 1. Ii' 1. I I I III! II ! 11/1.
I III! j II !iil. III!I
.S 0
1
il, -'- : I "
c = '. ' T'-..Illi .- ; li"""
T';, ! i IJ!IL L-LLillJ
.2 '!I(l I ii 1:' 1,
el , ........, I!:,
i'-- 1111'1.1 !
o '1' "'-" 1 I " ,
li i -
,":: '00 il'; II i
. li I!
: Lil i i i i 1-t:1
.. .. 1"1 il',
i Iii +H-H
C .., il!: 1 i ! ! ! ilj
Oi I . i li, , a
,.,
"
.o,
Ncdm.m.O.S.
Fig. 2. Diagrama de stabilire a de admisibil n functie de
deformatia de ntindere la baza straturilor bituminoase
6.2.4. Grosimea o straturi lor bituminoase de ranforsare este cea
pentru care se conditia;
RDO < RDO
adm
.
n care RDO admisibil are valori:
- max. 0,80 pentru drumuri expres;
. max. 0,85 pentru drumuri nationale europene:
- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale
- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare:
- max. 1,00 pentru drumuri judetene, comunale si vicinale.
ncadrarea n categorii a drumurilor se face n conformitate cu Normele pri-
vind ncadrarea n categorii a drumurilor de interes national. anexa la Ordinul M.T.
nr.43/l997.
, 6.2.5. n cazul n care conditia de la pct.6.2.4 nu este se
colculul ratei de degradare prin pentru o grosime mai mare a straturilor
bituminoase de ranforsare. Grosimea a straturi lor bituminoase de ran-
forsare se obtine prin interpolare,
BULETIN TEHNIC RUTIER
"2
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
A)Xf;W
6.3. Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul de
fundare este respectat, este conditia'
n care:
EZ:::;; Ezodm
"z - deformatia de compresiune la nivelul
de fundare, n microdeformatii, conform pct. 5.5;
Ez adm - deformatia la nivelul de fun-
dare, n microdeformajii, conform pct. 6.3.1.
6.3.7. Deformatia se cu
relatii:
a. - drumuri expres;
- drumuri nationale europene;
- drumuri cu trafic de calcul mai mare de 1 m.o.s.(lx10
6
o.s. 115):
"z adm = 329 N
e
,
027
(microdef.) (5a)
b.' drumuri cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o,s.(lx10
6
o.s. 115);
Ez adm = 600 N
e
,
o
.
2
(microdef) (5b)
6.3.2. Deformajia se poate stabili cu ajutorul
diagramei din figura 3.
I I t--tl l' , II; I ' :' I
Ilf'Hi i 1; i..i.J..L 1 1- 1 ! I:l
1; N.i ' . : : ;',': . I i
= ! _1 I! II f',s. t [--i i-.: I : : - Iii I rr
, ' .. ' ! i, II 1 1 1 l' I
, '; 1. I ! I J i

.. r l' ! I il' I Il i l' II'
E '" , , ' "II 1 '--' ,). l' 'J; Iii
! iOO i i I 111 --,-r 1--1. ill il ' li
W I I , I W++I I !'iN! 1 I I
=r-t--: '1 : ;:1 'Im"- '1 : i ,! I ; '" l' i . ; I il' ,. I ! t i
'E ;: il Iii '. 1. i '1 il'" l I 1. I
-g, !! i il li i i i li!' ...... i . 1
1 '. 1. . , 'tU
-5 200 r------ : i l' i '1' ; -tj-+< l' I ; - ...... I -1 !
o l' I ' I ; 1 1,' I 1 1-;" I
'i: Li! ! i I 'ii. j 1. J i 11"-1
. 1;,,', I '!';'
i . ! ;! i ii! I ;!!! ! I ! ! I ! i

8 I! II ii ii! i il ii i ......... 1 i IIi li
" . 1, , 1 !' i i l' '. 1. ii, I ; I ! '1' '1'
u, . i III ,; II! . I i il
! .. .. : -! i! 1 ! = i ! I ___ i I ; fii,
:;:; 90 1------; r ." _ ..--.".-i------r_l-... f' '_;".
o t '1 l' : I , ! ! ; i! I [1 il! Iri
j :
i . ! ! ! I !!! i i i il! ! Iii!! 'J'
'-------- . , " - , '.' ' ..L.:. .. ' __ __ ...... '_.
0.1 10 100
NC,m.o.s.
Fig. 3. Diagrama de stabilire a deformatiei specifice verticale admisibile la ni-
velul de fundare n functie de traficul de calcul
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1. nr. 1, ianuarie 2001
23
6.3.3. n cazul n care conditia de la pct. 6.3 nu este se cal-
culul deformatiei specifice verticale. pentru o grosime mai mare a straturilor bitu-
minoase de ranforsare.
7. EXEMPLE DE CALCUL
7. 1. Exemplul 1
1. ,. ,. Datele problemei
Se cere se grosimea a straturilor bituminoase de ran-
forsare pentru un sector de drum national european. cu benzi de circulatie.
7. 1.2. Sectorul de drum este caracterizat de date implicate n di-
mensionarea straturilor de ranforsare:
a. anul drumului 1965
b. medie a sistemului rutier. conform documentatiei de proiectare:
- straturi bituminoase 20 c m
- strat superior de fundatie din 10 cm
- strat inferior de fundatie din balast 20 cm
c. tipul de p 4
tipul climateric I
regimul hidrologic 2b
d. parametrul de degradare al
bituminoase 0.09
1.1.3. Stabilirea traficului de calcul
a. Anul executiei este 1999. iar perioada de de 10 ani
(1999 - 2009).
b. Se traficul de calcul. conform cap.4. cu ajutorul datelor din
tabelul 9.
Tabelul 9
Grupa de vehicole
nk95 Pk99 PkQ9 Pk99+PkQ9 f
ek
Produsul col. 1 x
2 col. 4 x 00.50.5. llt
o 1 2 3 4 5 6
Autocamioane derivate cu 2 osii 537 1.48 3.10 2.29 0.30 369
Autocamioane si derivate cu 3 osii 211 lAO 2.30 1.85 0.44 172
Autocamioane derivate cu
oeste 3 osii
531 1.64 2.82 2.23 1.61 1906
Autobuze
64 1,48 3.30 2.39 0.64 98
Remorci
210 1,40 2.84 2.12 0.06 27
Totalo.s. 115
2572
24
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul J, nr. 1, ianuarie 2001
trafic de calcul. conform relatiei (1):
N
c
=36.5 x 10.
6
x 10 ani x 0.50 x 2572 o.s. 115 = 4.69 m.O.S.
7.1.4. Sistemul rutier este caracterizat prin grasimile straturilor rutiere valorile
de calcul ale modulului de elasticitate dinamic ale coeficientului lui Poisson din
tabelul 10.
Denumirea
materialului din strat
Mixtura

Balast
P
4
Nota: conform pct. 5.2.5
... conform pct. 5.2.3
h
cm
20
10
20

---
E
MPa
3300'
400"
152'"
70 ....
- - .. _--
. conform pct. 5.2.4
. conform pct. 5.2.2
Tabelul 10

0.35'
0.27"
0.27'''
0.35 ....
-- .. _-
7.1.5. Se varianta 7.1.1
forsare. conform tabelului 11.
de a straturilor bituminoase de ran-
Tabelul 11
VARIANTA 7.1.1. 7.1.2.
Strat de 6.5cm 4cm
Strat de 6,5cm 4cm
Strat de - 7cm
Em.MPa 3300 4029
7.1.6. Se componente ale deformatiei:
- 'r. n microdeformajii. Ia baza straturilor bituminoase:
- e,. microdeformaJi i. Ia nivelul pat ului drumului.
Rezultatele sunt date n tabelul 12.
Tabelul 12
VARIANTA 7.1.1. 7.1.2.
t; microdef. 94 83
Ez microdef. 234 205
N
odm
. m.o.s. 6.27 10.27
i RDO 0.75 0.46
7.1.7. Se cu relatia (4a). de admisibil valoarea
ratei de degradare prin RDO = 4.69 m.o.s / N adm .. date care sunt
prezentate Tn tabelul 12.
Din acest tabel reiese n cazul variantei 7.1.1 de a straturilor bitu-
minoase de ranforsare. cond'i'ia RDO = max.85 este
BULETIN TEHNIC R0TIER
anul 1, nr. 1, ianuarie :!001
25
7. 7.8. Se cu relatia (5a) deformatia
la niveiui patuiui, C
z
odm. ::: 217 microdeformatii, valoare care se
cu valoarea deformatiei specifice la acest nivel
anume Cz ::::: 234 microdeformatii. Se nu se criteriul Ez ::::; c;: adm.
le nive!u! patului drumului, fiind adoptarea unor grosimi mai mari ale
sTroruriio: de ranforsore.
7. 1.9. Se reia calculul de dimensionare pentru varianta 7.1.2 de a
bituminoase de ranforsare, conform tabelului 1 L Rezultatele sunt date
n tabelul 12.
7. !. 70. Din exam'lnarea acestui tabel reiese n cazul acestei variante de
aic6i-uire CI straturHor bituminoase de ronforsare sunt verificate ambele criterii de
dimensionare.
7.2. Exemplul 2
7.2.1. DOfeie problemei
Se cere se Qrosimea a straturilor bituminoase de ran-
t'orsare pent:u un sector de drum national principal, cu benzi de
7.2.2. Sectorul de drum &ste caractelizat de date:
a. onu: drumului 1978
b. medie a sistemului rutier, conform documentatiei de proiectare:
26
_ straturi bituminoase 10 cm
- mac adam
- slrat de fundatie din balast
c. tipul de
t;pul climateric
regi[Y,ui hidr::J!ogic
d. parametrul de degraaare oi
bituminoase
1.2.3. Stabilirea traficului de caicul
8cm
20cm
P3
I
2b
0.25
a .. Anui executiei este 1999, iar perioada de de 10 ani
(1999 - 2009).
b. Se traficul de calcul conform cap.4, cu ajutorul datelor din
Icbelul13.
BLH.ETlN TEHNIC RUTP:::R
anui i, m. 1. ianuarie 2001
.
_______________
Tabelul 13 _. - ---
Grupa de vehicole
nk95 Pk99! P:,::C9 Pk99+Pkml fek j Produsul col 1 X
5
1
2 I !cd.4xCOL50.s.115
o
,
2 3 4 15 6
Autocamioane derivate cu 2 osii 313 1,32 2,70 I 2,10 10.30 189
Autocamioane derivate cu 3 osii 63 1,32 2,02 1.6710.44 , 46
Autocamioane derivate cu
oeste 3 osii
102 1.32 .2,00 1.66 11,02 173
32 1,40 2.74 2,07 :0.64 42
.'(emorci 30 1,32 2,46 1.89 10.06, 3
Total o.s, 115 453
trafic de calcul, conform relatiei (1):
Ne = 365 X W
6
X 10 ani X 0,50 x 453 o.s. 115= 0,83 m.o.$.
7.2.4. Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturi lor rutiere valorile
de calcul ale modulului de elasticitate dinamic si ale coeficientului lui Poisson din
'abelul 14.
,'-''"-'''''u, ' .....
Denumirea h E p
materialului din strat cm MPa
10 3000' 0.35'
8 600" 0.27"
3a\ast 20 141'" 0.27""
:::6mnt P3 65"" 0,30''''
Nota:' conform pct. 5,2.5 conform pct. 5.2.4
. conform pct. 5.2.3 conform pct. 5.2.2
72.5. Se varianta de a straturi lor b,tuminoase de ranforsare
:j;n 4 cm strat de si 4 cm strat de modulul de elasticitate dinamic
C',ediu ponderat fiind:
Em = 3300 MPa;
7.2.6. Se componente ale deformatiei;
tr' n microdeformatiL la baza straturilor bitum in oase:
- Ez, in microdeformatii, la nivelul patului drumului.
Rezultatele sunt date n tabelul 15.
Tabelul 15
f
r
microdef. 189
EZ microdef. 566
N
adm
m.O.S. 2.29
RDO 0,36
BULETIN TEHNIC RUTiER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
27
I
1
I
---------...,,,.----,....,.,,..,.,"""" ...
1.2.7. Se cu relajia (4b), de admisibil si valorile
ratei de degradare prin RDO 0,83 I N
odm
, date care sunt prezentate
n tabelul 15.
Din acest tabel reiese prin executia unei bituminoase, cu
grosimea de 8 cm, criteriul RDO $ RDO
adm
. este respectat.
1.2.8. Se criteriul 8z $ Ez odm. Ia nivelul patului drumului.
Astfel, pentru Ne 0,83 m.o.s., Ez adm calculat cu relatia (5b) este de 631
microdef. Din examinarea tobelului 15 reiese acest criteriu este verificat.
1.2.9. Se poate fi solutia de ranforsare cu 8 cm

28
BULETIN TEHNIC RUTIER
anull, ne 1, ianuarie 2001
Anexa 1
METODA PENTRU N SECTOARE
OMOGENE A UNUl TRONSON DE DRUM
1.
1.1. Prezenta se la n sectoare omogene a unui tron-
ion de drum, pe baza rezultatelor de deformabilitate.
1.2. de deformabilitate se cu deflectometrele cu
Qhie tip Benkelman sau Soiltest, n conformitate cu prevederile instructiunilor indi-
cotiv CD31 sau cu deflectometrele cu n firul de situat
a cca 1 ,00 m de marginea carosabile, n puncte situate la distante de max.
100 m ntre ele.
2. PRINCIPIUL METODEI
2.1. Metoda de n sectoare omogene se pe studiul pro-
juselor cumulate dintre valoarea deflexiunii distanta dintre punctul de oriQine
'3; pOZitia punctului de
2.2. limitele ntre sectoarele omoQene sunt constituite din punctele n care
j,iferenta dintre ordonata curbei cumu!ate cea care ia n considerare o variatie
valorile maxime minime,
3. METODA DE CALCUL
3.1. La n sectoare omoQene a unui tronson de drum se
vciorile deflexiunii n conditii privind:
- perioada de a portante:
- modul de solicitare a complexului rutier (sarcina pe osia din spate a vehicu-
lului de n cazul cu deflectometrele cu sau
presiunea pe suprafata de n cazul deflectometrelor cu sar-

3.2. Deflexiunile la diferite temperaturi ale straturilor bituminoase se
n def!exiuni normale, temperaturii de 20
o
C, n con-
'c;rmitate cu metodoloQiile de prelucrare a rezultatelor de deforma-
=':itate.
BULETIN TEHN!C RUTIER
anul!, nr. 1, ianuarie 2001
29
3.3. Diferenta dintre ordonata curbei cumulate ordonata
unei variatii linia re (2
e
) se calculeaza cu urmatoarea relatie:
n core:
Oi:;;;: d
jm
o ill::j
unde:
n n n
ze = 2: ai - e2: a,lL) . 2: "Xi
i=l i=l i=l
d
m
- media ntre deflex!unile normale n punctele de .. ei-1)" si . .1"";
.6Xj - distanta. dintre punctele de ,.(i-1)" si "i";
n - de deflexiuni implicat n calcule;
L - lungimea a tronsonulu! de drum.
3.4. Punctele de inflexiune ale functiei ZeeL) limiiele sectoarelor
omogene. Se n general, drumurile sunt caracterizate printr-o
variotie more a n lungul acestora, ceea ce poate conduce 10
stabilirea unor sectoare de drum cu lungime Astfel, n cazul unor lungimi
ale acestora mai mici de 200 m, este analizorea indica-rorilor statistici ai
pentru fiecare sector omogen de drum, n vederea unei even-

I III
:':')\
<

;)'
: ,)f;
c

,,"
;;';
Yj
ii!
ii;
1 "
1 ! r
! li
II
1 I
I!
, 1
I' . ,
11

U
tu ale a sectoarelor omogene de drum. 4.3. Programul meniuri, organizate functiiie r::'d COfe i8
3.5. n sectoare omogene se face cu ajutorul programului de cai-
cui SECTOM. - meniul cere se la metoda de n sectoare
3.6. Suportul fizic ai programului de calcul SECTOM este o parte inte-
din normativ.
4. MODUL DE UTILIZARE A PROGRAMULUI DE CALCUL SECTOM
4.1. Programul de calcul SECTOIv1 se de pe prin copierea
n directorul de lucru. Programul sub sistemul de operare Windo\vs 95.
4.2. Crearea de date de iniTare
4 .. 2 .. 7. Fisierul de intrare este n format text este organizat pe coloane,
prima reprezentnd pozitia a punctulUi de iar a doua, va-
ioarea deflexiunii normale (vezi figura).
4.2.2. Aceste date poi fi ediiate n cadrul programului SECTOIv1 sau n orice alt
ediror de texte, cu conditia co fisierul obtinut fie n format "text
!Iv1POPTANT:
30
FISIERUL DE INTRARE NU TREBUIE NICI UN FEL DE SAU
CARACTERE SUPLlIv1ENTARE N PLUS DE CELE UTIl.E"!
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, I1r. . ianuarie 2001
- meniu! core cuprinde generale referitoare la lucru! cu fi:,;iers ':ei:t.
4.4. n sectoare omogen8 o unui tronson de drurn
-'3':::; "SE-.eTOM" d',n meniul urmatoi- cu
- fularoo procedurii de sectorizare un de iosir',;. ou
mot "out. dat" . StrUCTura acestuia este n cont;nuorc:
- fisierul de iesire (n format text) poa te fi redenumit, i'U] si sOlve!.
poate fi preluat de alte programe de editare sau de COiCU! tobeio:,
pentru ulterioare:
- ia selectarea optiunii "SECTOM" se un meniu secundo:, 'in coeiiui
se introduc date:
- numele drumului:
-limitele i"ronsonului de drurn s'tudiat, caracterizate prirl pOZitia kiio['f"F3-
cea
4.4. 1. Sectiunea "Optiuni" a meniului SECTOM permite personoiizareo (:orei de
-'s-:-:umen:l'e din fereastra de lucru.
BULETIN Tt)'lN!C RUTIER
anu! i [', ,;;lnuar;22001
31

DfPP,f $Yt.!C>1AL Mn
""'" _:.,;: < :.- '" "''' '" v '''',"00"",'''-'''<' ,,-:': .....-" ... .;-_,;,,,,,,',,,v"',,,"',;<
;-;,,;,;j _Ld
;0-:' ..,'.'., .".""" ,',. "z" ,,_, .. ... ,>.-,--o ,.,.,. '.' ..... >"., ",,<O.:.... -.,., .. ',...., .,., .... '<_'> :'''.:
-ii_!<), j
"'>,
!
)
,
$
?)
'"
. "

)
Hj
"H
!' 12
K.<,,::: eC>;;';';
Z::UCiG
lH,2'.!:;
(3,1,JJ5

${,S?<;'

B'4.!6
.1/Sj;
H.')?S
-8::,,(0:,;
f,;:':,


i?,4Jh
t-,\,;:J?5

H5?S
:iH.t<;!:G

;J"l_./ji;
84,.'J/S
WS.<"i6
t,$,';:\;::)
.. ....
(ld1
;; lJ
Wl !,
/1
,
()?l
O
8} {J
:H 3
H.>
"
u 1
v; <)
l/iJ ii'
:;
'd :}
<;.',x:,:-, .
-....; ...... ;.<.,'<-<'C<
4.4.2. Sectiunea "Info" a meniu lui SECTOM informatii referitoare la
acost program.
4.5. Modulul de lucru cu text este dsponibil din meniul de tip editare.
care cuprinde .. ... Editare" ... ... .. Acest
meniu permite:
32
- deschidere salvare de
- editare de text:
- selectare de fonturi:
- nlocu"lre
"" 0J:t".
'-<,

____ J
... ---- Y
"'
r
., .... e-.,./
r,1 A;
r
c.../ ._
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1. ianuarie 2001
Anexa 2
PROGRAMUL PENTRU CALCULUL
SPECIFICE N SISTEMELE RUTIERE N ROMANIA
CALDE ROM
1.
1.1" Programul CALDEROM suportul fizic al acestuia. care se pe dis-
face parte din Normativul pentru dimensionarea sfraturilor bitu ..
Tinoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple semirigide.
1.2. Acest program se la calculul specifice n sistemele
["fiere. sub solicitarea a semiosiei standard de 57.5 kN"
1.3. Programul se pe rezolvarea' cu ajutorul modelului
3urmister, a de tensiune de deformatie sub a sistemului rutier .
2. IPOTEZE DE CALCUL
2.1. Sistemul rutier este solicitat de o cu presiunea
greutatea semioslei standard cu roji gemene. transmisa
:os o suprafetei de contact pneu - drum.
Caracteristicile sarcinii anume:
- sarcina pe rotile gemene: 57.5 kN:
- presiunea de contact: 0.625 MPa:
- raza suprafetei de contact: 17.1 cm.
constituie date primare. constante. ale programului CALDEROM.
2.2. Sistemul rutier este considerat un mediu multistrat (moximum 5 straturi). n
:'Jre fiecare strat rutier este considerat un solid elastic liniar. izotrop omogen.
niini! n plan orizontal cu grosime cu exceptia de fundare.
:;,=-,nsiderat semiinfinit.
2.3. ntre straturile rutiere
2.4. Punctele de calcul ale spec"lfice sunt situate ntr-un profil ver ..
":'-:;0: n centrul sarcinli, la limita ntre straturi.
2.5. Calculul deformatiilor specifice se n conformitate cu preve-
",?riie cap. 5 din normativ. n puncte:
:0 partea' a straturilor bituminoase:
ia partea a structurii rutiere (Ia nivelul patului drumului).
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
33

3. MODUL DE REZOLVARE A PROBLEMEI MECANICE
3.1. Problema din verificarea echilibrului sub o exte-
a unui solid elastic liniar izotrop.
3.2. Ecuatiile de echilibru relatiile ntre deformatii le
:;pecifice, conform r::8canicii mediilor continui. ntr-un profii axisimetric, ou
toorel8 expresii:
,/ (r.z) :::: O
n care 11
2
este operatorul bi-armonic, cu expresie:
2/021 () 8
2
2
Il =,,-.-+--x--+--)
(ir2 r r 8z
3.3. Modelarea structurii Burmister ntr-un mediu din straturi elas-
tice I1nime izotrope conduce la rezolvarea pentru fiecare din acestea, o ecuo- .
tiilor:
'07
2
(r.z) = O
3.4. in coordonate axisimetrlce se obtin pentru sarcina de calcul
rezultate:
- tensiunile: C
r
(r'z), 0"0 (r ,Z), (l (r ,z) si 1rz (r ,z), conform figurii 1;
- orizonial0 u (r ,z) verticale v (r,z);
- deformatiile specifice
Componentele i"ensoruiui de tensiune G de deformatle E n Br si el.
suni' nUle si deci, nu se

\7 n'
{j .. [
il'
...;''C1 i'"
z '--'---., i //
" ...........
ti9. 1. Rezultatele n reper axisimetric ale tensiunilor
bULETIN
,'-'-":.,=----
1, 1, I.;HL;::ne 2001
--------------------iOii(!lP)10P/'
3.5. Ipoteza liniare a modelului permite de a ntr-un
'sper efectele diferitelcr n termeni de;
- tensiune: O"r' O"z;
- deformatie Er' Ez
4. DATELE DE INTRARE
4. L straturilor straturile bituminoase de ranforsare, consi-
:jerate un singur strat rutier, plus straturilor sistemului rutier existent (i'n care
'23Te inclus de fundare).
4.2. de ranforsare, stratul 1,
- grosimea estimata, n cm;
- modulul de elasficitafe dinamic mediu ponderat, n MPa, calculat conform
pct, 5,3, din normativ;
- coeficientul lui Poisson.
4.3. Caracteristicile strat rutier exis-rent - straturile 2 .. .4 - sunt:
- grosimea, n cm;
- modulul de elasticitate dinamic, n cm;
coeficientul lui Poisson.
4.4. de deformobilitate ale terenului de fundare
stratul 5 - sunt:
, modulul de dinamic, n MPa;
- coeficientul lui Poisson.
\/olorlle acestor caracteristici sunt conform cap. 5 din normativ.
Se n cazul n core sistemul rutier existent ore mai mui1' de 4
(inclusiv de fundare), sau trei straturi rutiere, din
granu)ore, pot fi caracterizate prin:
- grosimea o aces"tofa, n cm;
- modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat, calculat cu relatia:
Em = [ 2: (ti lj3 x h
i
) I 2: h,l' (MPa)
"r-: care:
- modulul de elasticitaj'8 dinamic ai materia!ului din stratui i, n MPa;
- grosimea stratului i, n cm.
4.5. de calcul a;e deforma!iilor
- ia boza straturi!or bitum in oase , n cm;
10 nivelul patului drumului, n cm.
4.6. Un exemplu de date de intrare es-re datn cap.6.
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1. I1r , lnuane 2001
35
','-',:<w""''''
5. UTILIZAREA A PROGRAMULUI CALDEROM
5.1. Continutul dischetei
Discheta contine
- un executabil: ca[derom.exe:
- un necesar programului: dosxmsf.exe;
- un cu date de rezu[!aLda!.
5.2. Instalarea programului
Se un director numit CALDEROM, n care se de [a
pct.5.1.
5.3. Ru[area programului
5.3.1. Se n executie fisierul executabil: calderom.exe.
5.3.2. Date[e de intrare se introduc n mod interactiv, conform pct.4.
5,3,3, rularea a fisierului ca[derom.exe, se fisierul de
date de iesire rezu[!aLda!, care poate fi
5,3,4, de date de rezul!aLda! contine date, conform
exemplului din cap,6:
36
- denumirea drumului;
- sectorul omogen investigat:
- recapitu[area datelor primare privind caracteristicile sarcinii;
- recapitu[area datelor de intrare privind caracteristicile straturi[or rutiere;
- rezultatele calculelor efectuate si anume:
R - distanta punctului de calcul de profilul [ongitudinal. care este n
toate cazuri[", cu O cm, conform ipotezei de calcul;
Z - adncimea, n cm, a puncte[ol de calcul:
ATENT[E: Semnul - punctul de calcul este [a baza stratu[ui:
Semnul + punctul de calcul este [a partea supe-
a stratu[ui de dedesubt.
n microdeformatii;
n calculele de dimensionare este deformatia
[a baza straturi[or bituminoase, n exemplul din cap,6,
pentru Z = -33,00cm, este .938E+02, ceea
ce f
r
::;; 94 microdeformatii;
n microdeformatii:
n calculele de dimensionare este deformatia
[a' nivelul de fundare. n exemplul din
cap.6, pentru Z = 63,00 cm, este
,234E+03, ceea ce z = 234 microdeformatii.
BULETII'J TEHNIC RUTIER
anul 1, !;( "1, ianuarie 2C01
6. EXEMPLU DE CALCUL
DRUM: DN 75
Sector omogen: km 23+000 - 29+000
Parametrii problemei sunt
Sorcina """""'''''''' "",,57.50 RN
Presiunea pneu[ui """"" .. 0.625 MPa
Roza cercului.. ................ 17.11 cm
STrC;,", 1: Modu[u[ 3300, MPa,
S;;c"C 2: Modu[u[ 3300, MPa,
3-:-'j' 3: Modu[u[ 400, MPa,
>,,;'J' 4: Modu[u[ 152. MPa,
;":ru; 5: Modu[u[ 70, MPa,
REZULTATE:

r,
Z

c:m cm
microdef
,O -33,00
,938E+02
.0 33,00
,938E+02
,O -63,00
,898E+02
.0 63,00
,898E+02
Coeficientul Poisson .350, Grosimea 13,00cm
Coeficientul Poisson .350, Grosimea 20,00 c:m
Coeficientul Poisson .270, Grosimeo 10,00cm
Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20,00 cm
Coeficientul Poisson ,350 si e semifinit


microdef
-,1 1 IE+03
-,171E+03
-,148E+03
-,234E+03
BULETIN TEHN!C RUTIER
anul 1, nr. 1. ianu811e 2001
37
;;t,
.
ROMANIA
MINISTERUL PUBLICE,
TRANSPORTURILOR
ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
B-dul Dinicu Golescu, 38, 77113 Bucuresti, sector 1
Tel.: 0-040-1-212,62,01; Fax: 0-040-1-312,09,84
ORDINUL
DIRECTORULUI GENERAL Al A.N.D.
nr,9
din 17 ianuarie 2001
n conformitate cu regulamentul de organizare functionare al Administratiei
Nationale a Drumurilor. stabilit prin de Guvern nr, 1275/1990, modifi-
si prin de Guvern nr. 24/1994,276/1994,250/1997 si
612/1998, si n baza contractului de management nr. 4125/1994, ncheiat cu
Ministerul Transporturilor, Bucsa - manager al Administratiei Nationale a
Drumurilor - RA, emite
ORDIN:
Ar!, 1. Se "Normativul pentru dimensionorea sistemelor rutiere suple si
semirigide (metoda indic, PD 177 - 2001
Ar!, 2, De la data emiterii prezentului ordin si aplicabilitatea
prevederile Ordinului MT 332/23,02,1998 de aplicare a "Instructiunilor
tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide
si nerigide" indic, PD 177-76,
Ar!, 3, Aducerea la ndeplinire a prezentului Ordin revine DRDP 1-7 $i CESTRIN,
ADMINISTRATIA A DRUMURILOR
NO'RMATll:V
j>ENTRU mMENSIONAREA SlfiTlEMELOR RUTIERE
SUFLE SEMlRIGIDE
INDICATIV PD 177-2001
Elabora! de:
- SEARCH CORPORATION
TEHNIC;
DIRECTOR DEPARTAMENT:
SEF PROIECT:
VERIFICATOR:
(Metoda
Ing, stefan
,Ifig ,Davi<:I
, 'Dr,ing, Georgeta,l-Ol2O.R:l)
'" Ing, Camelia CAPITANu"
v-#w '.=>-- __ ._. -
__________________ .. _ ........ "" ... ""' ... '"' ...
CUPRINS
NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA SISTEMELOR RUTIERE
SUPlE SEMIRIGIDE
(Metoda INDICATIV AND
1 . Prevederi generale
2. Principii de dimensionare
3. Stabilirea traficului de calcul
4. Stabilirea portante la nivelul patului drumului
5. Alegerea sistemului rutier
",,46
6. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard ,. """.""""" """",,59
7. Stabilirea sub trafic a sistemului rutier """ "'"'''''''' ",65
8, Exemple de calcul
Anexa 1.
Anexa 2.
1, Coeficienti de evolutie a traficului rutier
2. Coeficienti de echivalare n osii standard
Anexa 3. Programul pentru calculul tensiunilor specifi-
ce n sistemele rutiere n Romnia - CALDEROM 2000
1,
2, Ipoteze de calcul
3, Mod de rezolvare a problemei mecanice
4, Datele de intrare
5, Utilizarea a programului CALDEROM 2000"", """"."".""
6, Exemple de calcul
,,81
NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA SIS-
TEMELOR RUTIERE SUPLE SEMIRlGIDE
(Metoda
1. PREVEDERI GENERALE
INDICATIV
PD 177-200i
1. Prezentul normativ se la metoda de dimensionare o sis-
rutiera suple semirigide.
Domeniul de aplicare
1.2. Prevederile normativului se la dimensionareo sistemeior rdiere pentru:
constructii de drumuri noi, drumuri expres,
li de drumuri pietruite existente;
e de reabilitare o drumurilor carosabiie. benzi supii"en-
Tare de circulatie, variante), la drumurile din clasele tehnice L ti 1"
,:>sntru drumuri din clasele tehnice IV V, aplicarea prezentului norrno'j"iv eS:'e
., n acest caz se structuri rutiere conform CCToiogud; de struc-
., ,'o oentru drumuri publice. elaborat de CESTRIN.
1.3. Sistemele rutiere dimensionate conform prezentului normariv se verifk:::6
8unctul de vedere al rezistentei la actiunea fenomenului de nghE-?T - dezghei.
- : ,,'orm prevederilor STAS 1709/2,
-
1.4. Terminologie, conform STAS 4032/ 1, cu
- anul drumului - anul n core se face amenajarea cornpi8x6 a
,jrumuluL prin executarea a unui sistem rutier cu
(sistem rutier suplu sau semirigid);
- fisurare - procesul de transmitere la suprafata carosabiie a
f;surilor de contractie sau din straturile din agre-
QCTe naturale stabilizate cu lianti hidrauHci sau puzzolanicL n cazul
-"or drumurilor existente, acest proces se poate referi la trasmiterea la supra
'ara noii bituminoase a fisuri lor a existente n
/8chea
Elabora! de:
SEARCH CORPORATION
Aproba! de:
'MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR,
cU avizul nr, 93/1088/18,12,2000
BULETIN TEHNIC RUTIER
41
anul 1, nr, 1, ianuarie 2001
periooda de perioada de timp, n ani, pentru care
se stabileste traficul de calcul al sistemului rutier:
sector omogen sector de drum caracterizat concomitent prin aceleasi
date privind traficul de calcu\' tipul de tipul climateric al zonei n
care este situat drumul si regimul hidrologic al complexului rutier. Sectorul
omogen de drum este caracterizat prin a sistemului rutier;
temperatura a straturilor bituminoase temperatura pentru care
suma produse de traficului pe parcursul unui an,
tru o distributie a temperaturilor. este cu produse de
aceleasi ale traficului, dar pentru temperatura eech CC):
trafic de calcul de osii standard cu sarcina de 115 kN, pe banda
de circulatie cea mai echivalent vehiculelor care vor circula pe
drum pe perioada de
1.5. tehnice conexe sunt dote n anexa 1.
1.6. Acest normativ nlocuieste capitolul III al Instructiunilor tehnice
tale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide si nerigide, indicativ
2. PRiNCIPH. DE DIMENSIONARE
2.1 Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide se pe ndepli
nirea o criterii:
<\II pentru sisteme rutiere suple:
deformatia de ntindere la baza straturilor
noase;
deformatia de compresiune la nivelul patului drumului:
e pentru sisteme rutiere semirigide:
deformatia de ntindere la baza straturilor bituminoase
tensiunea de ntindere la baza stratului/straturilor din agre
gate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici:
deformatia de compresiune la nivelul patului drumului
2.2. Metoda de dimensionare se pe stabilirea unei
a sistemului rutier, n conformitate cu prevederile prescript
iilor
tehnice n
verificarea de solicltare a acestuia, sub actiunea traficului de calcul, aS
J
fel criteriile de dimensionare mentionate la punctul 2.1.
2.3. Pentru dimensionarea sistemelor rutiere sup!e semirigide este necesar Si
se efectueze n prealabil studii, n vederea obtinerii date:
42
_ compozitia intensitatea traficului evolutia n perspectiva a acestuic
caracteristicile geotehnice ale de funda re:
BULET!N TEHN\C RUT\ER
anul 1. nr. 1, ianuarie 2001
regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de
Clsigurare a scurgerii apelor de de drenare, nivelul
Cloei freatice).
2,4. Dimensionarea sistemului rutier etape:
STClbiiirea traficului de calcu\' conform capitolului 3:
portante la nivelul patului drumului. conform capitolului 4:
.. c!egerea unei a sistemului rutier, conform capitalului 5;
.'" sistemului rutier la solicitarea osiei standard, conform capitolului 6;
STClbiiirea sub trafic a sistemului rutier, conform capitolului 7.
3. STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL
-3.1. La dimensionarea sistemelor rutiere suple sem iri gide se ia n considerare
de calcul perioadei de exprimat n osii stan-
e:"j de 115 kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum.
3.2. Osia standard de 115 kN (0.s.115) caracteristici:
sarcina pe rojile duble: 57,5 kN
presiunea de contact: 0,625 MPa
- raza suprafetei circulare echivalente
suprafetei de contact pneu drum:
3.3. Perioada de
0,171 m
3.3.7. Perioada de va fi de beneficiarul Ea se
e-s'te n cadrul primei faze de proiectare. avndu-se n vedere att traficul ac-
_2' ct evolutia n a acestuia.
3.3.2. Se adoptarea unei perioade de de minimum
. :: ,::ni n cazul constructiilor de de drumuri expres, de drumuri euro-
="e8 si celorlalte categorii de drumuri din clasele tehnice I II si de minimum 10
'n cazul drumurilor din clasele tehnice II\, IV V.
3,3.3. n cazul sistemelor rutiere de pe benzile de a
::":sabile a drumurilor existente, la de reabilitare a acestora, perioada de
va fi ca cea care se ia n considerare la dimensionarea stra-
'Y de ranforsare ale sistemului rutier existent.
3.4. Compozitia intensitatea traficului.
3 4. 7. Compozitia intensitatea traficului unui post de recen-
:,:,':;'-"<:n7 se pe sectorul de drum aferent acelui post conform
"':;"':2:,'e,; cu ocazia ultimului general al circulatiei.
; .:1.2. La rutiere importante, cum sunt constructiile de drumuri noi, de
'\" J''''.'J(! expres de de noduri rutiere etc" core impun cu-
curentilor de circulatie pe ansamblul unei rejele de drumuri. datele din
BULETiN TEf lN!C RUTIER
",,.., .. ' , . 43
_ .. u' J, EI', 1, Ianuarie 2001
")1.
recensamantul de circulatie vor fi completate, dupa necesitati, prin anchete de
circulatie, efectuate si prelucrate n cadrul unui studiu de trafic prin care se va
simula traficul att pe drumurile noi ct pe reteaua
3.4.3. Pentru modernizari de drumuri existente se va lua n considerare posibi-
litatea de atragere a unei din traficul de pe drumurile existente n pre-
cum de pe alte de comunicatle, ca urmare a unor conditii mai avan-
tajoase de circulatie (scuftarea duratei de parcurs, reducerea cheltuieliior de
transport, confortului sigurantei
Aceste redistribuiri ale circulatiei sunt rezultate dintr-un studiu de trafic pentru
reteauajsectoarele de drumuri din zona n
3.4.4. n cazul n cel oi drumurilor judetene, comunale vicino!e, n
situatia n care pe tronsonul de drum supus nu a nici un
post de recenza re sau se redistribuiri de trafic. este recomandabii
se efectueze un studiu de trafic pentru stabilirea medii ziinice anuale
actuale de a traficului a compozitiei acestuia.
3.5. Evolutia n o traficului rutier
3.5.1. Coeficientii minima ii de evolutie. stabiliti pe baza ultimului
genera! de circulajie pentru periaada 1995 ... 2015, pe grupe de vehicule sunt daji
n anexa 2. Valorile acestor coeficienti de evolutie vor fi reactualizate fie-
care general de circulatie de Administratia a Dru-
murilor (ANO).
3.5.2. La proiectarea importante de drumuri de i, II
caz il! se impune stabilirea evolutiei n a traficului n cadrul unul
studiu de trafic. Acest studiu determinarea evolutiei acestuia pe tipuri
de trafic: local, de origine, de destinatie si de tranzit, prin examinarea surselor
generatoare ale acestora.
Odata estimat prin ancheto de circulatie origine-destinatie (O/O) traficul ge-
nerat/atras catre fiecare zona de trafic din teritoriul de influenta al drumului prin
procedee specifice de modei are a traficului se pun n
de circulatie (matricele de trafic O/O) se traficul pe reteaua
de viitor.
nlocuind n modelul de trafic calat pentru situatia potentialele de
trafic actual generat/atras de fiecare zona cu cele de prognoza si
reteaua de prin introducerea tronsoanelor de drumuri noi se
vor obtine valorile ftuxurilor de trafic de perspectiva prin proceduri specifice de
afectare a traiicului pe retea.
La stabilirea traficului de calcul de perspectiva se vor avea n vedere
compozitia traficului variatia acestuia n timp n final valorile
BULETIN TEHNIC RUTIER
44
anul 1, nr. 1. ianuarie 2001
:>0 '::fie pe categorii de vehicule la nivelul traficului mediu zilnic anual (MZA)
diferite orizonturi de timp.
:53. Studiile de trafic pentru drumurile europene supuse modernizarii sau pe
':::<urrluri deschise traficului greu trebuie ia n considerare prezenta n COm-
:>:-:-<:: c:oficului a autovehiculelor cu pe osie ntre 100 kN si 115 kN,
:'-:o:e a cresterii limitei maxime a tonajelor pe osia simpla de la 10,0 t la 11,0 t,
:::::;_:, outovehiculelor Cu suspensie care VOr circula pe aceste dru-
conformitate cu prevederile Legii 82/1998 de aprobare a Ordonante;
,"'ciui nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
3.6. Coeficientii de- echivalare n osii standard o diferitelor tipuri de autove-
- : ' Coeficientii de n osii standard de 115 kN stabiliti pe baza rezui-
"n',," -::< ," :Jitimului general de circulatie sunt prezentati n tabelul 2 din
"""-,-:',,';,,::: 2
- : . .2, Valorile acestor coeficienti vor fi reactualizate de AND fie-
'>":;0 general de circulatie sau ca urmare a studiilor de trafic efec-
-::;:
:S]. Stabilirea traficului de calcu!
raficul de calcul se n milioane de osii standard de 115 kN
si se pe baza structurii traficuiui mediu zilnic anual n posturile de
aferente sectorului de drum, cu relatia:
5 PkR+PkF,
o:: = j05 x 10 x Pp X c
ri
X L n
ki
x X T
ek
k=1 2
(m.o.s.)
(1)
:::YS:
- traficul de ca!cul;
- de zile calendaristice dintr-un an;
- perioada de n ani;
- coeficientul de repartitie pe benzi de circulatie anume:
- pentru drumuri cu doua si trei benzi de circulatie c" = 0,50;
- pentru drumuri cu patru Sau mai multe benzi de circulatie c" = 0,45.
- intensitatea medie a vehiculelor din grupa k, conform
rezultatelor de Circulatie;
- coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k, corespunzator anu-
lui de dare n exploatare a drumului, anul R, stabilit prin interpolare:
- coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k, starsi-
Tului perioadei de luata n consideratie (anul F), stabilit prin
nterpolare;
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1. ianuarie 2001 45
f
ek
_ coeficientul de echivalare al vehiculelor din grupa k n osii standard de
115 kN. conform anexei 2. tabelul 1;
3.72 n cazul n care se dispune de date privind intensitatea traficului mediu
zilnic anual n osii standard de 115 kN. actual de traficul de calcui
se cu relatia:
Ne':::: 365 X 10.6 X Pp X Crt X n
o
.
s
.llSR + n
o
.
s
.llSF
2
n care:
(m.o.S)
(2)
Tabelul 1. Tipurile de pe baza
" __

Tipul de

Clasificarea Indicele de Granulozitatea :
plasticitate Praf Nisip
conform Ip% % % %
I STAS 1243
. '. _':' I P
1
cu nisip i sub 10 cu sau fractiuni sub 0,5 mm
:: >;;:::-;e P2 r 10 .. .20 cu fractiuni sub 0,5 mm
P
3
P
4
Nisip pr6fos,
nisip argllos
Praf, praf nisipos,
praf argilos, praf
0 .. .20 0 ... 30 35 ... 100
0 .. .25 0 ... 30 0 ... 50
365. Pp si Crt au semnificatiile de mai sus;
n
o
.
s
.115R _ de osii standard de 115 kN. anului de darE
n exploatare a drumului (anul R). stabilit prin interpolare; .2 argilos nisipos
n
o
.
s
.115f _ de osii standard de 115 kN. perioade
de n considerare (anul F). stabilit prin interpolare. P5
peste 15 30 ... 100 0 .. .70
3.7.3. n cazul drumurilor pe care de circulatie s-a efectuat PE
fiecare de circulatie. pentru stabilirea traficului de calcul se vor lua n cor _ '? Repartitia ti . I I I
siderare rezultatele de pe banda cea mai n aces . pun lor cllmatence pe teritonul este n harta din
23 Regimul hidrologic se astfel'
caz. coeficientul de repartitie este Crt = 1.
3.7.4. Modificarea perioadei de n vederea acesteia c
data n exploatare a drumului. recalcularea traficului de calcul
'sg'mul hidrologic 1. corespun 't .....
'C:Fn STAS 1709/2; za or conditIIlor hldrologice FAVORABILE. con-
redimensionarea sistemului rutier.
. 'sg;mul hidrologic 2. . .. :
i::JRABILE. conform STAS 1709/2 orc to.ndltillor hldrologice MEDIOCRE si DEFA-
,no aT:
4. STABILIREA PORTANTE LA
NIVELUL PATULUI DRUMULUI
2a: de drum situate n rambleu. cu de
4.1. Suportul sistemului rutier este constituit din terasamente din p' 2b: sectoare de drum situate:
de fundare. n conformitate cu prevederile STAS 2914 si eventual dintr-l - :n ram bleu cu sub 1.00 m.
strat de n conformitate cu prevederile STAS 12253 si este caracterizat - nlve.lul te:enului.
vederea prin caracteristicile de deformabilitate; modulul de ele - . mIXT.
ticitate dinamic si coeficientul lui poisson.' ,., \/alo'l odae leu.
4.2. Caracteristicile de deformabilitate ale de fundare se stabile,! ne e calcul ale modulului de elasticitate dinamic sunt prezentate
n functie de tipul de tipul climateric al zonei n care este situat d
mul si de regimul hidrologic al complexului rutier.
421. Tipurile de n conformitate cu ST.I\S 1243. sunt prezentate
tabelul 1.
46
BULETIN TEHN!C RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
BULETIN TEHNIC RUTIER
.' 47
anul t, nr. 1, lanuane 2001
"
"" ...
" o
0:::::
" '"'
'- "

It
Q. .-
,,- "
",,"E
con;:::
t,)
"t: '-
"E

=
U U (J (.)
'C 'C -c "1::
(J)(J) Il> <l.l
"(Oro ro .oro
EE E E
<t :z5'5 '5
1 i i
" Ec::i
o
N o

N
V V o
,
0"'1-
0,,0


vl\Il7
'"
o::
'"
8
:5
ro
'(ii
'c
<o

'"
"S


''lip-
(J)
o.
(J)
o

Ci

o

'5
o.
"' O

o
o.
8!
:J
o
.g
o
I
..
Tabelul 2. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic
al de fundare
;ioul Regimul
Tipul
:.- ',-r:'\cteric hidrologic
P,
I
P
2
I P
3 I
p.
I
P
5
Ep. MPa
1 70 80
2a
80
75
2b 90
65
70 70
1
ii 2a 100
80
80
65
2b 80
70
70
1 90 55 80
W 2a
80
60
2b
50 65
.. 25. Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson se stabileste n functie de
00rnntuiuL conform tobelului 3,
Tabelul 3. Valorile de calcul ale coeficientului lui Paisson
pentru
-:':-8 P,
:'.>S'"<::ientullui Poisson 0.27
.L3. Tn cazul terasamentelor executate din de sau din
::>0 se valori ale caracteristicilor de defor-
i'i"ote:
. jeseuri de
. de
E
p
= 100 MPa
E
p
= 50 MPa
= 0.27
= 0.42
>:: sectoarele de drum n exploata re pe care rambleurile ou fost realizate din
.:0.-", materiale se stabiHrea valorilor de caicul ale modulului de
ti. "":270;e dinomic pe baza rezullojelor de deformabilitate cu de-
cu
:1, 4. portonte la nivelul potului drumului se poate face
,e.-ederea unui sjrot de n conformitote cu prevederile STAS 12253.
Straturile de forma pot fi olcatuite din:
" necoezive:
- :J6mnturi necoezive;
- materiale granu!are din pietruiri existente;
BULETIN TEHNIC RuTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
49

_ de cariera;
_ zgura 'oruta de furnal nalt:
1/) materiale coezive:
_ coeziv8 tratate cu var;
_ pamanturi stabilizate cu zgura granulata vor;
_ pamanturi stobilizate cu ciment;
_ agregate naturale stabilizate cU lianti puzzolanici.
4.4.2. Modul de alcatuire a stratului de forma se pe baza de calcule
tehnico-economice,n functie de materialele care alcatuiesc terasamentele. de
materialele disponibile n zona drumului de functiile stratului de forma, att n
perioada de executie a drumului, ct n cea de exploatare o acestuia.
4.4.3. caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din stratul de forma
sunt n functie de tipul acestora. anume:
@ pentru materialele necoezive:
_ valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic (E
s
') este n
functie de cea a materialelor din stratul suport (E
p
) se calculeaza cu
urmatoarea relatie;
0,45
Est" 0,20 X hst X Ep (MPa) (3)
n care hst este grosimea stratului de' forma. n mm;
_ coeficientul lui poisson are valoarea 0,27.
pentru materialele coezive, n conformitate cu tabelul 4.
4.4.4. Pentru folosirea rationala a agregatelor naturale n straturile de fundatie
se recomanda sa se asigure la nivelul patului drumului o capacitate portante
minima, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent
al sistemulUi bistrat (strat de forma - pamnt de fundare) de min. 80 MPa. Grosi,
mea stratului de necesara acestei

portante se sta'
CU ajutorul diagramei din figura 2 pentru straturile de din materiale
necoezive cu cea din figurile 3, 4. 5 si 6 pentru straturile de din materiale
coezive, n functie de modulul de elasticitate dinamic al materialului respectiv.
5. ALEGEREA SISTEMUUJl RUTIER
5.1. Sistemele rutiere a dimensionare face obiectul acestui normativ SE
clasifica n functie de n tipuri:
_ sisteme rutiere suple;
_ sisteme rutiere semirigide.
BULETIN TEHNIC RUTIER
50 anul \, nr. 1, ianuarie 2001
Tabelul 4. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilita!e
pentru materialele coezive din stratul de
Modulul de elasticitate
-1
Denumirea materialului dinamic
Coef cientuI lui Poisson I
Es.f.- MPa
Ll i
._._ .
. :' coezive tratate cu var:
.: ::)3 S P4 150
- ,-'-
250
'- ;:)
1
o ':!o:;
0,35
:>:''''-,,5nturi coezive stabilizate cu

!
:'-:/ _:-:; vor
200 0,30
stabilizate cu ciment 300
-1
SJ.,zJ.' -
naturale stabilizate cu
::)uzzolanici:
: :;-_<-5
" ."r- .Js6 de
400
500
0,27
027
!
_ - '-.<J!canic 400
- .
__
ti.2. Sistemele rutiere suple, numite nerigide, o bitu-
,-, -----::--:]s5 pe straturi de de fundatie n genera! din ogregate
. ::',-- _'Oi8, Variantele de n conformitate cu prevederile STf:\S 6400 sunt
Cn tabelul 5.
5.-3. Sistemele rutiere semirigide, numite mixte, comporta o
-:<noaso au n cel putin un strat din agregate not:.J!'oie stabilizate
.' hidraulici sau puzzolanici. Variantele de a sistemelor rutiere
:X':,':'OlciR n conformitate cu prevederile STAS 6400, sunt date ln Tobelul 6.
5.4. Variantele de ale sistemelor rutiere suple semirigide din tabe-
-::;;'--'-7 _: si 6 suntn functie de clasa a drumului, n corrrormii'ote cu
.. s(jerile Ordinului M.T. nr. 46/27 ianuarie 1998 pentru ap'obarea Normelor
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
5.5. incadrarea drumurilor n clase tehnice se face n conformitate cu preve-
>2"::'" normelor precizate la pct. 5.4.
5.6. Tipul de sistem rutier se n functie de materialele preponderente
.cunR anume:
- agregatele naturale de care au o pondere n
temele rutiere suple:
. agregatele naturale de care au o pondere n sis-
temele rutiere semirigide.
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1. nr. 1, ianuarie 2001 51
170
160
150
8
,
-<t"
140
130 + )
,
I I I / /1 /1 /i
;: 120 r
7\ IV 11 li .Ii
:;:

'"
110
1/ Y /17 1/ 1<:,/
I I II J' 1\ 1',
100 , J 1 1 l! / 1
52
Diagrama de stabilire a mo-
dului de elastictate dinamic
echivalent (Eech) la nivelul
patului drumului n de
modulul de elastieitate
dinamic al p6mantului de
fundare (E
p
) de gros'lmea
stratului de din mate-
riale necoez
ive
(hs.f.>
50 \ \ 1 \
50 60 70 80 90 100
EI" 'MPa
Fig. 2. Strat de forma din materiale necoezive
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001,i
-dt
170
,80
1'50
140
'30
I
I
"."
'20 1
17


'{:C
1::X
s.n 1:/ ,4 ,/1 / I , ,
!{lI /' /

,sori --t---j--+--+--
__ __ -+ ____ __
50 60 70 80
r.,MP.
90 100
Diagrama de stabilire a mo-
dului de elastictate dinamic
echivalent (Eech) la nivelul
patului drumului n de
modulul de elasticitate
dinamic al de
fundare (E
p
) de grosimea
stratului de din
coezive tip P
3
P 4
tratate cu var (h
s
.
f
'>
Fig. 30. Strat de forma din pamnturi coezive tip P
3
si P 4 tratate cu var
BULET!N TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
53
.. JEi m

.. - . /i \ 170
! \ i i
-<>./' !..... 7..... Li
j
... 160
.- V ( i\ / ::: t.,-
/ \ X __
14Q
130
1/1/\/17'
< 120
1
70' .. 7 i /\. Y\ ... 120
... II I i'
i,! I ,;.;. 110
,,1
,J
110\ / / L' .
i i
! i : ! 100
\ :
100
90

,. I f ., 7
80 I ,L
Diagrama de stabilire a mo-
dului de elastictate dinamic
echivaient (Eech) la nivelul
patului drumului n de
modulul de elasticitate
dinamic al de
fundare (E
p
) de grosimea
stratului de din
p6manturi coezive tip P5
TO f-r--t---t--.--t---t----i
tratate cu var (hs.f)
90
. __ J
\ .
70
ei) +-1 ---}.-
;.; ... 1 ---+----i--+--_+----<
50 60
60
\ ..
70 80 100
50 LI
50
Ep, MPa
60
70
80
90 100
Ep.l'tfPa
Diagrama de stabilire a mo-
dului de elastictate dinamic
echivalent (E
ech
) la nivelul
patului drumului n functie de
modulul de elasticitate
dinamic al p6mantului de
fundare (E
p
) de grosimea
stratului de din p6man-
turi coezive stabilizate cu
zgura var (h
sJ
)
Fig. 3b. Strat de forma din pamnturi coezive tip Ps tratate cu var
BULETIN TEHNIC RUTIER
4, de din pamnturi coezive stabllizate cu si var
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
I
. . O 55
anul ,nr. 1, Ianuarie 20 1
54
190' J 7 \ /'1
, 7! 71 180 t NJ4 Y
li' \1 A 1/ 1
170' l ! 71
1 / v 1/ 1 /
160 ' K /1- 1/

w
7 :7
150 i \/ V", \ /

1
110tl I 1/
, l 7\ \
1 I \ \ / \ Diagrama de stabilire a mO-
100,)' "1 dului de elastictate dinamic
II echivalent (Eech) la nivelul
t \ /. patului drumului n funclie de
90 1 / \ modulul de elasticitate
dlnamlc 0\

de
fundare (E
p
) de grosimea
56
,1

50 60 70 80 90 100
Ep-.MPa
stratului de din
stabilizate cu
ciment (hs.f)
Fig. 5. Strat de din stabilizate cu ciment
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
2::-0
220111 /1
7 I
2'0 I Y V
,
/ 1/ /
","'"'' ,iSi 7 / 7
'.30 I / I / 1 1
7 7
'.$0 +1--_ I 7'1 V /
. 7 7; 7
qO
__ 'o
V:
''\te- ------- 7/ 71
'/
Ti
1/\ 1,
j }
I
I I /
I / 7
*""*iV I 7
.".""", 1
:"z s /\ /
1 l 1 17

-bl-I I
0.,. __

--t-7- "+---
I
1'rfP:l
Diagrama de stabilire a mo-
dului de elastictate dinamic
echivalent (Eech) la nivelu!
patului drumului n functie de
modulul de elasticitate
dinamic al de
fundare (E
p
) de grosimea
stratului de din agre-
gate naturale stabilizate cu
lianti puzzolanici - gro-
tuf vulcanic (h
sJ
)
6<0 .. STrat de din agregate naturale stabilizate cu lian)i puzzalan!ci -
tuf vulcanic
BULETIN TEHNIC RUTiER
57
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
2 dU
230
220
LL Lc: __ .

iL A l/

'"
I
200
190
180
170


1 160
'"
58
150
140
130
120
110
100
90
80
50
i
..
Diagrama de stabilire a
dului de e\astictate dinamic
echivalent (E
ech
) la nivelul
patului drumului n de
modulul de elasticitate
dinamic al pamantului de
funda re (E
p
) de grosimea
/ stratului de din agre-
7 gate naturale stabi\izate cu
puzzolanici de
(h
s
.
t
60 70 80 90 100
Ep.MPa
Fig. 6b. Strat de din agregate naturale stabilizate cu liant puzzolanic
de
BULETIN TEHNIC RUTIER
2.flui 1. nr. 1, ianuarie 2001
5.7 sistemului rutier si anume, variatia pe grosimea acestuia o tipu-
ce ce straturi rutiere o grosimilor acestora se stabileste n considerare

, grosimile minime constructive ale diferitelor straturi rutiere, conform preve-
cerilor tabelelor 5 si 6;
, grosimile maxime ale diferitelor straturi rutiere, tinnd cont de anumite con-
3T
r
ngeri specifice tehnologiilor de executie;
"educerea numrului de straturi, respectiv de interfete, n scopul miCsorrii
riscului aparitiei unor defectiuni privind oderenta ntre straturi;
, STcbilirea stratului de form astfel nct, grosimea acestuia
;. n considerare n dimensionarea structurii rutiere la actiunea fenome-
euiui de nghet - dezghet, n conformitate cu prevederile STAS 1709/2;
. Tigurarea unei protectii suficiente de manifestarea procesului de fisu-
"ore
3.8. in cazul modernizrii unor drumuri existente, atunci cnd traseul drumului
"ec2Tizat coincide cu cel al drumului existent, luarea n considerare o mate-
' '>2U granulare din pietruirea existent n alctuirea complexului rutier se face
:,':::;'e de ltimea grosimea pietruirii, conform prevederilor STAS 6400.
53 i. PietrUirea poate constitui un substrat de fundatie sau un strat de funda-
-',Tai dac conditiile tehnice prevzute n STAS 6400.
: 52 in cazul n core pietruirea nu este pe toat ltimea patului drumului, iar
ei este moi de 10 cm, nu se ia n considerare n dimensionarea sis-
rutier. Ea se se pe patUlui drumului.
' 3 3. n cazul n care pietruirea ore o ltime cu cea a patului drumului,
72s'rnea ei este de minimum 10 cm, ea poate alctui stratul de form sau
-" -'-' --nferior de fundatie, care va fi luat n considerare n dimensionarea sis-
..> rutier.
: 3 c:!. in cozul n core pietruirea nu este pe toat patUlui drumului, dar
ei este mai more de 10 cm, se sacrific si se reprofileaz, iar grosimea
'i'":c'; eompactare va fi n ConSiderare n dimensionarea sistemului rutier.
59. Se recomand adoptarea unei structuri rutiere tip, conform Catalog ului
,crvi rutiere tip pentru drumuri publice, elaborat de CESTRIN.
6. ANALIZA SISTEMULUI RUTIER
LA SOLICITAREA OSlE! STANDARD
. ',-ernul rutier supus analizei este caracterizat prin grosimea fiecrui strat
-;::-::i. caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001 59
Tabelul 5. Variante de a sistemului rutier suplu
Straturi de fundatie
strat de

Grosimi minime
Grosimi minime
Clasa a drumului
Grosimi minime
Mod de
constructive, cm
Mod de
constructive, cm
I
II
III
IV
V
constructive, cm
Macadam
8


da
da
Balast
15
5
da
da


Un strat inferior din
I
10 cm pentru
.


. da
balos
t
sau din
stratul inferior
Mocadam
8

da
da
stabilizat mecanic un
10 cm pentru
Macodam semipene-
strat superior din bolast
stratul superior
trat sau penetrat cu
8
da
da
da
.
amestec optimal
bitum
Un strat inferior din
10 cm pentru
1
=
.
. da
da
ba\ast un strat superior
stratul inferior
Macadam
8

.
. da
da
4 cm la covor
din mare,
12 cm pentru
Macodom semipenetrot
8 cmn doua
sort 63-90 sau
stratul superior
sau penetrat cu bitum
8

da
da
da

straturi
amestec optimal

5
da
da
da
da
10 cm pentru
.
.
da
.

stratul inferior
Macadam
8

da
da
.

21 cm pentru
Un strat inferior din balast,
stratul mijlociu
un strat mijlociu din blocaj
inciusiv 5 cm
de un strat de
nisip)

5
. da
da
.
egalizare din
6 cm pentru
stratul de egalizare
-
-
Tabelul 6. Variante de . e a sistemului rutier semirigid
Straturi de fundatie Strat de
Mod de
Grosimi minime
constructive, cm
Mod de
Grosimi minime Clasa a drumului Grosimi minim
constructive, cm
I II III IV e
V constructive, cm
Agregate naturale stabi- 8* pentru clasele
Balast 15 lizate cu lianti hidraulici 12
.
da da da IV V. 10' pentru
sau puzzolanici clasa III
8 pentru clasele
5 da da da da da
Un sira! infenor din balast 10 penlru slratul 10 penlru clasele I II
un strat superior dn agregate inferior
stabilizate cu lianti 12 penlTu stratul
cu
hldraulici sau puzzolanici
split bitumat
9
superior
. .
da
Agregate naturale stabi-
da da 8'
8"" pentru clas"a IV
lizate cu lianti hidraullci 12 da da da da
.
10 pentru ciasa III
L..._ ..
sau puzzolanici 13' penlru ck:lseie I 1\
cu riscul reflective
iildiJ!9
wr
" "m ' L li J] M J,JiLiliJffIIL 1)J'Iti!"

si ale de fundare (modulul de elasticitate dinamic, E, n MPa coefi-
dentullui poisson,
6.2. Valorile de calcul ale caracterist'lcilor de deformabilitate ole materialelor
Tabelul 7. Valorile de calcul ale caracteristicilor de d
pentru mat,
- ------ --- - - ---- - ---- ---- - ----- -- -- ----- r -- - :;'_'.--'--
Modul de elasticitate dinamic CE) coeficientullUil
>?:"".Fnirea materialului MPa
semipenetrat sau penetrat t 1000
Poisson Cu)
0,27
'/c:::c.odam 600 0,27
:>',::-'6 mare sort 63-90 400 0,27
din suportul sistemului rutier se stabilesC n modul
6.2,7, n cazul n core nu este un strat de caracteristidle de
deformabilitate sunt cele materialelor din terasamente, n con-
sparta, amestec optimal 500' 0,27
formitate CU prevederile cap. 4,
6.2.2, n cazul n core este un strat de se modulul de
elasticitate dinamic echivalent 01 sistemului bistrat (strat de - materiale din
terasamente), n functie de tipul stratului de de grosimea acestuia de
valoarea modululu'l de elasticitate dinamic 01 de f,undare, cu ajutorul
figurilor 2M ,6,
6.2.3, Valoarea de calcula coeficientului lui poisson este cea
materialelor din stratul superior 01 terasamentelor rutiere sau din stratul de
6.3. caracteristicile de deformabilitate ale balastului sau ale materialelor din
pietruirea se stabilesc n modul
_ valoarea de calcula modulului de elasticitate dinamic este n functie de
cea o materialelor din stratul suport (E
p
) se cu relatia (3):
_ coeficientul lui poisson ore valoarea 0,27:
6.4. Valorile de calcul ale modululu'l de elastidtate dinamic ale coeficientu-
lui lui poisson pentru materialele necoezive din straturile de de fundatie se
stabilesc conform tabelul
ui
7.
6.5. Valorile de calcul ale modulului de elastidtate dinamic ale coeficientu
lui lui poisson pentru agregat ele nCiturale stabilizate cu lianti hidraulici puz-
zolanici din straturile de fundatie de se stabilesc conform tabelului 8,
6.6. Valorile de calcul ale modulului de elast'lcitate dinamic al mixturilor asfal'
tice din stratU\d860z6 din sfrafunle n functie
de tipul climateric al zonei n core se drumul, conform tabelului 9,
6.7. n cazul n care compozitia mixturii asfaltice dintr-un strat va fi
cea din prescriptiile tehnice legale n vigoare, conform tabelului 9, valorile de ca:,
cui ale modulului de elasticitate dinamic vor fi stabilite cu echipamentul comple>
pentru testarea n regim dinamic o mixturilor asfaltice, conform instructiunile'
tehnice privind determinarea modulului de elastidtate dinamic 01 mixturilor asfc:'
tice 'Indicativ AND 542,
BULETIN TEHNIC RUTIER
62 anul \, ne 1, ianuarie 2001
':;',--:','::Cl! de 300 0.27
-:::.s.,., amestec optimal 300' 0,27
3<>'="-/oni 200 0,27
dotie, modulul de elos-
bileste conform punctului 6.3
Tabelul 8. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilltafe
pentru agregatele naturale stabilizate cu lianri hidraulici puzzolanici
----
[Modul de elasticitate dinamic CE)I Coeficientul lui
",rnirea materialului I MPa POisson Cu) !
naturale stab,ilizote cu Cime,nt I I I
:s,-"'\j strat de 1200
strat de fundatie 1000
':'-;:'sJOTe naturale stabilizare cu nanri
0.25
0.25

'", ,=__ ;:-./'5
strat de baza
':,.-:;-.--, ,..1 strat de fundatie
': de
strat de baza
>'0,,, -""; strat de fundatie
i\YCanc
. ..; strat de
':>-- ","..: strat de fundatie
1200
700
1800
1100
1200
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
750 0,25
__8_ in COZI JrBe n care sistemul rutier are mai mult de patru straturi rutiere,
a siraturi rutiere, din tip de materiale
"o sau balast) acestea vor fi caracterizate prin
- grosimea o pachetului de straturi, n cm;
- modulul de elasticitate dinamic med',u ponderat (Em) al pachetului
respectiv de straturi rutiere, care se cu relatia:
Em = [ 2: (Ei/
3
X h;) / 2: h;J3 (MPa) (4)
-:: :)'&:
-cnodulul de elasticitate dinamic 01 materialului din stratul i, n MPa;
- 9fosimea stratului i, n cm.
BULETIN TEHNIC RUTIER
63
anul \, nr. 1, ianuarie 2001
N.llfgOlJL ,J
Tabelul 9. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale mixturilor asfaltice
Tip climateric \ II
Tip climateric 111
Coeficientul lui
poisson (11) Tipul
Tipul mixturii asfo\tice
stratului
Modul de elasticititate dinamic
(E). MPa
Mixturi asfaltice prepa-

3600
4200
rate cu bitum tip D80/100.

3000
3600
SR 174/1

5000
5600
Mixturi asfaltice cu bitum

4000
4500
modificat, ind. ANO 539

3500
4000
0.35
Mixturi asfaltice stabllizate
cu fibre,
indAND 539:

_ tip MASF 16.
3300
4000
3000
3600
\ _ tip MASF 8.
n mod obi,nuit. straturile bituminoase sunt caracterizate prin modulul de elas-
ticitate dinamic mediu ponderat.
6.9. Analiza sistemului rutier la solicitareo osiei standord calculul
deformatii lor specifice ,i tensiunilor n punctele critice ale complexului rutier, ca-
racterizate printr-o stare de solicitare
6.9. 7. n cazul sistemelor rutiere suple se
_ deformat
ia
de ntindere (8,) la baza straturilor bitu-
mnoase, n microdeformat
ii
;
_ deformatia de compresiune (8,) la nivelul patului
drumului, n microdeformatii.
6. 9.2. n cazul sistemelor rutiere semirigide se
_ deformat
ia
de ntindere (8,) la baza straturilor bitu-
minoase, n microdeformat
ii
;
_ tensiunea de ntindere (a,) la baza stratului/straturilor dir
agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici:
_ deformat
ia
de compresiune (8,) la nivelul patulu
drumului, n microdeformat
ii
.
6. 9.3. Calculele se cu programul CALDEROM 2000, al carui supar
fizic se pe discheta, parte integranta din normativ. Modul de utilizare (;
programului de calcul CALDEROM 2000 este datn anexa 3.
6. 9.4. Calculele se efectueaza n puncte:
n
64
_ pentru Er: la baza straturilor bituminoase
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
Zl :;: L hi.m.a.
i= \
(cm)
n COfe:
z\
hi.m.a.
- pentru ar:
Tn care:
- de la suprafata mbracamintei unde se
deformatia, n cm;
- grosimea strat bituminos, in cm;
la baza straturilor din agregate naturale n
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici z2 = z\ + 2: h'.b.s. (cm)
i::::l
hi.
b
.
s
. - grosimea strat din agregate
hidraulici sau puzzolanici, n cm;
naturale stabilizate cu lianti
- pentru 2,: la nivelul patului drumului
Z3 = H (cm)
in care:
H
grosimea a sistemului rutier, n cm.
7. STABILIREA SUB TRAFIC
A SISTEMULUI RUTIER
7.1. Stabilirea sub trafic a sistemului rutier are drept scop com-
::o:ea valorilor deformatiilor specifice Si tensiunilor calculate conform capitolu-
o. cu cele admisibile, stabilite pe baza de comportare ale mate-
"
7.2. Se un sistem rutier poate prelua traficului, core-
perioadei de n considerare, sunt respec-
OC3 concomitent, toate criteriile de dimensionare la punctul 2.1.
7.3. Criteriul deformatiei specifice de ntindere admisibile la baza straturi lor
... F":inoase este respectat rata de degradare prin (RDO) are o
::co:e mai sau cu RDO admisibil.
'.3.1. Rata de degradare prin se cu relatia:
'- care:
RDO
Ne
N
adm
,
- traficul de calcul n milioane osii standard de 115 kN, (m.o.s.)
- de admisibil. n m.o.s., care poate fi preluat de
straturile bituminoase, de deforma)ie la ba-
za acestora.
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
65

7.3.2. de admisibil. care poate tie preluat de straturile bitu-
minoase, se stabileste cu ojutorullegilor de a mixturii asfaltice. n functie
de categoria drumului sau a n conformitate cu prevederile Nor-
melor privind ncadrarea n categorii a drumurilor de interes national aprobate
prin Ordinul M.T. nr. 43/1998 si de traficul de calcul anume, cu relatiile:
7.3.4. Grasimea a straturilor bituminoase este cea pentru core se COfldi,tio;
RDO " RDO odmisibil (7)
;, Care RDO admisibil ore urmatoarele valori:
- mox. 0,80 pentru drumuri expres; a. pentru drumuri expres, drumuri europene, drumuri cu tra-
fic de calcul mai mare de 1 mo.s (l X 10
6
0.s,115)
Nadm. z- 427 X 10
8
X 2
r
-
3
.
97
(m,Q,s.)
b. pentru drumuri cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. (lx10
6
0.s.115):
N
. 24 c 10' 3.97 ( ,
odm_ ::::: ,u X X 2r .m.O,s.)
, mox. 0,85 pentru drumuri europene;
''nax. 0.90 pentru drumuri nationale prinCipale si
, max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare;
','nox. 1.00 pentru drumuri jUdetene si Comunale.
1.3.3. de admisibil al osiei stondard de 115 kN poate fie
stobilit si cu ajutorul diagramei din fig. 7, unde dreplele (6a) (6bl sunt expresia
",cadrarea n categOrii a drumurilor se face n conformitate cu Normele
j';;nd ncadrarea in categorii a drumurilor de interes nationa!. aprobate prin
M.T. nr43/1998.
73.5. n cazul n care Conditia de la pCI.7,3.4 nu este se
::::eulul ratei de degradare prin pentru o grosime moi more a Straturilor
::"uminoase. n general se grosimea stratului de din mixtura
':o::;cmandabil din 2 n 2 cm). ce este Conditia de la pct. 7.3.4.
;'csimea a straturilor bituminoase se obline prin interpolare, ntre ulti-
'<,- 2:'6 valori consecutive.
relatmor de mai sus.
IDO!) . " "
__ , I '-, i .
.. i[' , i ,:rh-l'inrr
JJ
! il! .;;, \ ) I \ 1 J )' i )
-..L i \ (Iii] i 'll'l i! i li il'
, I 1) '!. ; ,,_ I!!, I! ii
> J i .
-'''-!-\...I. 'I! IIJlLII.:.li.
) 'i ".;........ i . i I
--;...... !) ii, .... _ I { ; 1 ': '.' WJ
'1
1
: 1.
1
: l' fi 111!l
il
.
I ) \ ; [ .'! I! ) .[ 1"
, I I l' ". , '1'-' '1 Jl1 I
)'a
1i1
Iq"'-_! 1 .'
, 1: :':.' , : 1:. ;'; -:- .... 1'" ' 'r
! J! I ' J ,
o ,1 1 1
"" 50 [' [ ,
<.J- ! I! I 1
;--1 I 1/11: J"
'o I 1 'I
i
[[ '11'" "Iili
;;;- JO 1, [' l' [ ) I II!! ih]
"f '1 II! I I III il i I I II i fi!
7.4. Criteriul tensiunii de ntindere la bazo stratuIUi/strat'uriior din
>;'-6gole naturale stabilizate cu lianji hidraulici sau PUZZolanici este respectat.
,'::<::<:6 este Conditia:
>, core: ar =:- C'Jr adm. (8)
'::;-':J',,!,.
- tensiunea de ntindere la baza stralUIUi/straturiior din agre-
gate naturale Mabilizale cu lianti hidraulici sau PUZZolanic!. MPa.
conform pct. 6.9;
J ,
'tensiunea de ntindere n MPa, canform pci. 7.4.
Tensiunea de intindere se cu relatia:
lO -1' ... j' , " l' : I ' n
'* i i Iii i. ii! i '. I . 'III!,,
Ci l! I ! \ 1 1 j ii! ) i';!
w Iii: I ; I I Iii Iii Iii i i i I i -reZistenta la ' t.
(Se adm. = R, (0,60 - 0.056 X log Ne) (9)
. . . In Indere Q o r
0.1 10 100 nldraulici sau Pl" g egatelar naturale stab'l'
UZlO anle/ n MP I!zate c" 'i '"
Numiku! de admisibil, Nadm (m,Q.s.) - traficul de cal i ,,' Q, conform pct.7 4 2. iJ i.an]i
,.' _ CU., In milioane " ... ,
, .c . .?ezistenta la nt' d OSii standard de 1 15 kN
Fig, 7. Diagrama de stabilire a de admisibil n funcjie de :..'22olanici este In ere a agrega/elor naturale st '. '.
majia de ntindere la baza straturilor bituminoase ) O. Ea este n funejle de tipul stratului si d ablllzare Cu liant; hidrou'
de 36 H cel al liantului. Conform
BULETIN TEHNIC RUTIER O Zile o materialului stobl'!' .,
-;-.,__ IIZQ,
anul \, nr. 1, ianuarie 2001 ' ..
66
BULEIrN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
67
Tabelul 10. Rezistenta la ntirtdere a agregatelo
r
naturale
stabilizate cu lianti hidraulici puzzolanici
Rj.Mpa
lipu\ Hontului al stratu\ui
Ciment:
\ _ strat de baza
\ _ strat de fundatie
\
' granulato'.
_ strat de baza
_ strat de fundatie
r de termocentrale:
_ strat de
_ strat de
Tuf vulcanic:
OAO
0,35
0.35
0,20
0,50
0,30
0,55
0,35
_ strat de
\ _ strat de fundatie
7.4.3. n cazul n care sistemul rutier nu satisface acest criteriu, se reface cal-
culul pentru o a sistemulu', rutier. Se stratului
d,n agregate naturale stabilizate cU lianti hidraulici puzzolanici.
7.5. criteriul deformajiei specifice verticale admisibile la nivelul

de
fundare este respectat, este conditia:
Ez:::; Ezadm.
n care. E
z
_ deformatia de compres
iune
la nivelul
de fundare, n microdeformatii. conform pct.6.9:
'z odm defonnatia specificz

la nivelul de
dare, n microdeformatii. conform pct.7 .6.1.
7.5. 1. Deformajia admisi se CU
relatii:
a. pentru drumuri expres, drumur', europene drumuri ce
trafiC de calcul mai mare de 1 m.o.s.(1xl06 0.s.116):
Ezadm 329 N
c

o
.,, (microdef.) (11a)
b. pentru drumuri cu trafic de calCul cel mult egal cu 1 m.o.
s
.(1xl06 o.s.l
Ezadm. 600 N
c

0
.28 (microdei.) (l1b)
7.52 Deformajia se poate stabili CU
diagramei din figura 8 unde drepteie 11 a si 11 b sunt expresia relatiilor de mai
68
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul \. nr. 1, ianuarie 2001
;;

!
1
.;

ii:a:
>

=

;;;

'F
:::

1000 " I j i f ---,
__ "'1 1-- i!I". .
, "",
I ! j ( \ ! !! I .
900
800
700
600
500
I "'ll. ! III'
I j', li:'
400
300 :i, i
, I -:-K ' i
..... !
I '
. j: 1.......... i
; ; '1; \ .......... 1,) .
il II I I
1 i! i!')
100 I II I I ' il! I
1 1
111
0.1 ' . I ' '
2001----
'
'i$h!0
W
Caracteristicile traficului rutier sunt cele postului de recen-
zare situat pe drumul european, nainte de intrare n Astfel.
general de circulatie din anul 1995 a evidentiat compozitie
a traficului:
350 au'rocamioane si derivate CU 2 osii
80 autocamioane si derivate cu 3
312 autocamioane si derivate cu peste 3 osii
66 autobuze
94 remorci
Perioada de a drumului a fost de beneficiarul de
15 ani (2000 - 2015),
8, 12 Stabilirea traficulu'l de calcul
Se traficul de calcul, conform cap.3, cu ajutorul datelor din tabelul 11,
Tabelul 11
Pk99 I Pk09 \ Pk99+Pk09 \ f ek l Produsul col. 1 x
Grupa de vehicule
nk95 \ 2 coI.4xcoI.50.s.115!
5
6
o
1
2
3
4
Autocamioane derivate cu 2 osii
350
12
2,6
1,9
0,30
Autocamioane der'lvate cu 3 osii
80
1.0
lA
1,2
0.44
42
\ Autocam\oane $i derivate cu 312
1.2 i 2,5 \
1.85
1,61
929
1 peste 3 osi'l
Autobuze
66
1,3! 3,1
22
0,64
93
94
12
3,0
2,1
0.06
12
1276
Remorci
:
Total o.s. 115
trafic de calcul. conform relatiei (1):
5 6 Ne 36 X 10 X 15 X 0,5 X 1276 3.49 m,o,S,
8, 1,3, Stabilirea portante la nivelul patului drumu',u't.
de funda re , alcatuit din prafuri si prafuri argiloase se n
tipul P 4' conform tabel ului 1.
Sectorul de drum fiind situat n rambleu, cu o de maximum 1,00 m,
regimul h'ldroiogic este 2a, conform pct, 4.2.3,
tipului ciimateric II regimului h'ldrolog
ic
2a, valoarea de cal,
cui a modulului de elasticitate dinamic al de fundare este 80 MPa.
conform tabelul
ui
2, iar valoarea de calcul a coeficientului lui poisson este 0,35,
conform tabelul
ui
3.
8. 7.4. A!egerea sistemul
u
:
l
rutier
Dat fiind existenta n regiune a surselor de agreg
ate
naturaie de Se
alege un sistem rutier suplu, cu strat de din Si stra', superio
de fundatie din amestec optimal. Grosimile straturilor ruflere si va
BULETiN TEHNIC RUTIER
70 anul 1. nr. 1. ianuarie 2001
cri'e de calcul ale modulului
CIsson sunt date n tabelul 12,
de elasticitate dinamic ale coeficientului lui
Denumirea
materialului din strat
::'-e'on asfaltle pentru strat de
3e::on asfaltle pentru strat de
pentru strat de
amestec optimal
:<JkJst
::";:rrlnt de fundare
pct.6,6
conform pet. 6.4
ou conform pet. 6.3
Varinata I I Varianta!J
h.cm
4 4
4 4
12 14
22 22
30 30
= =
- - - -- -
E, MPa

3600' 0,35'
3000' 0,35'
5000 0,35'
500" 0,27"
20S'" 027'"
80 0,35
Sistemul rutier de fundare 6 straturi, se reduc la 5 stra-
prin luarea n considerare a bituminoase cu grosimea de 8 cm,
:e o valoare a modulului de elasticitate dinamic mediu ponderat de 3300 MPa,
8.1,5, Analiza sistemului rutier la solicitarea osie', standard
Se componente ale deformatiei:
- f
r
n microdeformatii, la baza straturilor bituminoase;
- <z' n microdeformatii, la nivelul patului drumului.
'ezultatele sunt date n tabelul 13,
. -- _._ .. -
VARIANTA 1 2
, 113 103
" 230 210
">r m.o,s, 3,02 4,36
,,:;:
1.16 O,SO
,0. Stabilirea sub trafic a sistemului rutier
,8 cu relatia (6a) de admisibil care poate fi pre-
.,:: Oe straturile bituminoase n oele variante privind grosimea stratului de
.:::::::: din mixtura valorile RDO, Astfel, conform tabelului 13, varianta de
Jcl:j-uere cu 14 cm strat de conduce la RDO = 0,80, deci este
::"c,-:e de la pel. 7.3,4. n cazul n care se o grosime a stratului de
r om, se obtine prin interpolare N
adm
. = 3,61 m.o,s" RDO 0,97, deci aceas-
;,:r:ime nu conditia RDO max,0,85,
BULETIN TEHNIC RUT!ER
. . 20 1 71
anul J, nr. 1, 1anuane O
t'
f"'"(
...-
i
Se cu relatia (lla) deformatia la
nivelul patului drumului. Se valoarea de 235 microdef. cu va-
loarea de 210 microdef. se este conditia
Ez S Ezadm.
Se varianta de a sistemului rutier. la 25 cm
grosimea stratului de fundatie din balast. parametrii de calcul fiind dati n tabelul 14.
Tabelul 14
I Denumirea Varinata 1
materialului din strat h,cm
E. MPa

Beton asfaltie pentru strat de 4 3600
0
0.35
0
Beton asfaltie pentru strat de 4 3000
0
0.35
0
pentru strat de 14 5000 0.35
0
amestec optimal 22 500
00
0.27""
Bclest 25 208
000
0.27""0
de fundare 80 0.35
Nota; o conform pct. 6.6
,
00
conform pct. 6.4
,
000
,
conform pct. 6.3
Valorile calculate ale deformatii lor specifice sunt date n tabelul 15.
Tabelul 15
VARIANTA 1
Er microdef. 104
.z microdef. 232
N
odm
. m.o.s. 4.20
RDO 0,83
Din examinarea acestui tabel grosimea stratului de fundatie din
balast poate fi la 25 cm. fiind respectate ambele criterii de dimensionare.
I
a sistemului rutier:
,
8 cm
I
I
14 cm strat de din
I
22 cm strat superior de fundatie din amestec optimal;
25 cm strat inferior de fundatie din balast.
8.2. Exemplul 2. Dimensionarea unui sistem rutier semirigid pe banda de
a carosabile.
8.2.7. Datele problemei
Se cere se sistemului rutier pe benzile de a
carosabile a unui drum national principal, n cadrul actiunii de reabilitare a
acestuia.
,
72
BULETIN TEHNIC RUTIER
,
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
,
1--
\
..
Drumul este situatintr-o regiune de tip climateric II, n cal
naturale de sunt la distante relativ reduse de tra
T erasamentele rutiere sunt la nivelul terenului n debl
dare este din argile n conformitate cu S
Caracteristicile traficului rutier sunt cele
zare situat pe sectorul respectiv de drum. Astfel.
culatie din anul 1995 a evidentiat compozitie,
689 autocamioane derivate cu 2 osii
207 autocamioane derivate cu 3 osii
139 outocamioane derivate cu peste 3 osii
80 autobuze
111 remorci
Perioada de a drumului a fost de t
15 ani (2002 - 2017).
8.2.2. Stabilirea traficului de calcul
Se traficul de calcul. conform cap.3. cu ajutorul
Grupa de vehicole
nk95
Pk02 Pk17 (Pk02+Pkl7)XO,
o
I 2 3 4
Autocomioane si derivate cu 2 osii
689 1,32 2.84 2.08
Autocamioane derivate cu 3 osii
207 1,04 1,48 1,26
Autocamioane derivate cu
I peste 3 osii
139 1.36 2,10 2.03
Autobuze
80 1,50 3.38 2M
Remorci
111 1,40 3.28 2,34
Total 0.5. 115
Nota: obtinuti prin extrapolare din anexa 2. tabelul 1.
trafic de calcul. conform relatiei (1);
Ne = 365 X 10" X 15 X 0,5 X 974 = 2,67 m.O.
8.2.3. Stabilirea portante la nivelul patului drUi
de fundare, din argile se r
tabelului 1, n tipul P
s
.
Sectorul de drum terasamentele la nivelul terene
caracterizat printr-un regim hidrologic 2b, conform pct. 4.2.3
tipului climateric II regimului hidrologic ,
cui a modulului de elasticitate dinamic al de fu
conform tabelului 2. iar valoarea de calcul a coeficientului
conform tabelului 3.
BULETIN
sursele de agregate
eul drumului.
u. de fun-
AS 1243.
e postUlui de recen-
general de cir-
a traficului;
eneficiarul de
atelor din tabelul 16.
Tabelul 16
fek I Produsul col. 1 x
cd. 4xcd. 5 os. ll51
5 I 6
O 0.301 430
O. 0.441 115
.021 288
0.641 125
0,061 16
974
ului.
conform
ui n debleu, este
b, valoarea de cal-
dare este 70 MPa,
ui Poisson este O A2,
TEHNIC RUTIER
1, ianuarie 2001 anul!, nr.
73
I
"\
Necesitatea executiei n casete a sistemului rutier impune adoptarea unei
grosimi ct mai reduse a acestuia. Pe acest considerent, se solutia de
tratare cu var a pe o grosime de 20 cm, care constituie stratul de
caracterizat n conformitate cu tabelul 4 prin valoarea de calcul a modu-
lului de elasticitate dinamic, E
s
.
f
. = 250 MPa si a coeficientului lui Poisson, l' = 0,35.
Se modulul de elasticitate dinamic echivalent al sistemului strat de
- din terasamente, care n conformitate cu figura 3 este 122 MPa.
Se valoarea coeficientului lui Poisson tratat
cu var si anume, 0,35.
8.2.4. Alegerea sistemului rutier
Dat fiind existenta n regiune a surselor de agregate naturale de se
alege un sistem rutier semirigid, cu strat de din strat supe-
rior de fundatie din ag'egate naturale stabilizate cu ciment. Grosimile straturi lor
rutiere valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic ale coeficien-
tului lui Poisson sunt date n tabelul 17.
l Denumirea
materialului din strat
I Beton asfaltie pentru strat de
Beton asfaltic pentru strat de
pentru de
Agregate naturale ciment
Balast
Materiale strat suport
conform pct. 6.6
.. conform per. 6.4
.. " conform pct 6.3
Varinata I I Varianta li
h.em
4
,
4
-
I
4 4
I 5 6
20 i 20
..
25

25

! =
Tabelul 17
i
E. MPa n
3600' 0,35'
3000' 0,35'
:
, 5000
.. , i
I
1000" , o .
I
293'"
, -
122 0,35
Sistemul rutier de fundare 6 straturi, se reduc la 5 stra-
turi, prin luarea n considerare a bitum in oase cu grosimea de 8 cm,
cu o valoare a modulului de elasticitate dinamic mediu ponderat de 3300 MPa.
8.2.5. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard
74
Se componente ale deformatiei specifice ale tensiunii:
- Er. n microdeformatii, la baza straturi lor bituminoase:
- "" n MPa. Ia baza stratului din agregate naturale stabilizate cu ciment;
- fz. n microdeformatii, la nivelul patulUi drumului.
Rezultatele sunt date n tabelul 18.
BULETIN TEHNiC ___________________________ _
anul L nr. 1. ianuarie 2001
Tabelul 18
VARIANTA
1
2
lOr microdef.
91,9
91,6
O'r MPo
0,146
0,139
lOZ mierodef.
257
246
N
adm
. m.o.s. 6,86
6,95
RDO
0,39
I 0,38
8.2.6. Stabilirea sub trafic a sistemului rutier
Se cu relajia (6a) de admisibil care poate fi pre-
luat de straturile bituminoase n cele variante privind grosimea stratului de
din mixtura valorile RDO. Astfel, conform tabel ului 18, ambele
variante de conduc la valori ale ratei de degradare prin mai
mici de 0,90, deci este condijia de la pc!. 7.3.4.
Se cu relatia (9), tensiunea de ntindere admisi a agregatelor
naturale stabilizate cu ciment anume;
0', odm = 0.35 (0,60 - 0.056 log 2,67) = 0,202 MPa
Din examinarea valorilor calculate ale tensiunii orizontale de ntindere la baza
stratului stabilizat, se ambele variante de ale sistemului ru-
tier semirigid criteriul de dimensionare la acest nivel.
Se cu relatia (11 a) deformatia admisi la
nivelul patului drumului anume:
Ez odm. = 329 X 2,61'27 = 252 microdef.
Se valoare cu cele calculate, din tabelul 18. Astfel, se con-
numai pentru a doua a sistemului rutier, cu 6 cm strat de
din este conditia Ez <; Ez odm.'
Grosimea a straturilor bituminoase de 14 cm va ncetini procesul de
transmitere la a fisurilor de contractie din stratul stabilizat cu ciment.
a sistemului rutier:
8 cm
6 cm strat de din
20 cm strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu
ciment;
25 cm strat inferior de fundatie din balast.
BULETIN TEHN!C RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
75

Ordinul M.T. nr.43/1998
Ordinul M.T. nr.45/1998
Ordinul M.T. nr.46/1998
SR 174-1: 97
ST AS 1243-88
STAS 1709/1-90
STAS 1709/2-90
STAS 2914 - 84
ST AS 4032 /1 - 90
ST AS 6400 - 84
STAS 7970-2000
STAS 12253 - 84
AND 539 - 98
AND 542 - 98
AND 549 - 99
BULETIN TEHNIC RUTIER
76
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
ANEXA 1

Norme privind ncadrarea n categorii a drumurilor
de interes natianal.
Norme tehnice privind proiectarea, construirea
modernizarea drumurilor.
Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a dru-
murilor publice.
de drumuri. bituminoase cilin-
drate executate la cald. Condmi tehnice de calitate.
Teren de fundare. Clasificarea si identificarea
mnturilor.
Actiunea fenomenului de nghet - dezghet la
de drumuri. de nghet n complexul ru-
tier. Prescriptii de calcul.
Actiunea fenomenului de nghet - dezghet la
de drumuri. Prevenirea remedierea lor
din nghet - dezghet. Prescriptii tehnice.
de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate
de drumuri. Terminologie
de drumuri. Straturi de si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate
de drumuri. Straturi de din mixturi bitumi-
noase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice
generale de calitate.
de drumuri. Straturi de Conditii tehnice
generale de calitate
Instructiuni tehnice pentru realizarea mixturilor asfalti-
ce stabilizate cu fibre de destinatia execu-
bituminoase rutiere
Instructiuni tehnice privind determinarea modulului
de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice
Normativ privind bituminoase cilin-
drate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri
ANEXA 2
1. de a traficului rutier
Coeficientii de evolutie a traficului rutier. pe grupe de autovehicule. pentru
perioada 1995 - 2015 sunt dati n tabelul 1.
Tabelul 1. Coeficientii minima li de evolutie a traficului rutier
Grupa de vehicule
Anul Autocamioane Autocamioane Autocamioane I
cu 2 osii cu 3 osii cu peste 3 osii
Autobuze Remorci
1995 1.0 1.0 1.0 i 1.0 1.0
2000 1.2 1.0 1.2 1.3 1.2
2005 1.5 1.1 1.6 1.8 1.7
2010 2.0 1.2 2.0 2.4 2.3
2015 2.6 IA 2,5 3.1 3.0
2. de echivalare n osii standard
Coeficienti! de echivalare n osii standard de 115 kN sunt dati n tabelul 2.
Tabelul 2. Coeficientii de echivalare n osii standard de 115 kN
L
Vehicul
J
Coeficienti de
Grupa de vehicule
!
I
echivalare n osii
Tip Sarcini pe osle
I standard de 115 kN
Autocamioane
!
I
!
R8!35 45kN + 80kN
I
0.30
derivate cu 2 osii
i
Autocamioane si
RI9215
I
62kN + 2 x 80kN 0.44
derivate cu 3 osii !
Autocamioane IOATM2 i 62kN + 100kN + 2 x 80kN 1.02
derivate cu peste
19ATM2"
3 osii
62kN + 2 x 80kN + 100kN + 100kN 1.61
Autobuze RIIiRD 50kN + 100kN 0.64
Remorci 2R5A 48kN + 48kN 0.06
Vehicul reprezentativ pentru echivalarea traficului pe drumurile (E)
Valorile din tabelele 1 s; 2 sunt oblinute pe baza ge-
neral de circulatie din anul 1995. Ele vor fi reactualizate fiecare
de circulatie.
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
77
I
I
i
!
ANEXA 3
PROGRAMUL PENTRU CALCULUL TENSIUNILOR
SPECIFICE N SISTEMELE
RUTIERE N ROMNIA. CALDEROM 2000
1. GENERALIT TI
1.1. Programul CALDEROM 2000 suportul fizic al acestuia. care se pe
fac parte din Normativul pentru dimensionarea sistemelor
rutiere suple semirigide.
1.2. Acest program se la calculul tensiunilor al deformajiilor speci
fice n sistemele rutiere. sub solicitarea a semiosiei standard de 57.5 kN.
1.3. Programul se pe rezolvarea cu ajutorul modelului Burmister,
a de tensiune de deformatie sub a sistemului rutier.
1.4. Pentru sisteme rutiere suple pentru calculul deformatiilor specifice poate fi
utilizat programul CALDEROM.
2. IPOTEZE DE CALCUL
2.1. Sistemul rutier este solicitat de o cu presiunea
reprezentnd greutatea semiosiei standard cu roti gemene,
pe o echivalenta suprafetei de contact pneu - drum.
Caracteristicile sarcinil anUfl8:
- sarcina pe gemene: 57,5 kN:
- presiunea de contact: 0.625 MPa;
- raza suprafejei de contact: 17,1 cm,
constituie date primare, constante, ale programului CALDE ROM 2000.
2.2. Sistemul rutier este considerat un mediu multistrat (maximum cinci straturi),
n care fiecare strat rutier este considerat un solid elastic liniar, izotrop omogen,
infinit n plan orizontal cu grosime cu excepjia de fundare,
considerat semiinfinit.
2.3. ntre straturile rutiere
2.4. Punctele de calcul ale tensiunilor deformatii lor specifice sunt situate ntr-un
profil vertical n centrul sarcinii, la limita ntre straturi.
78
BULETIN TEHNiC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
2.5. Calculul tensiunilor al deformatiilor specifice se n conformi-
tate cu prevederile cap. 6 din normativ, n puncte:
- la partea a straturilor bituminoase;
- la partea a stratului/straturiior din agregale naturale stabilizate cu
lianti hidraulici sau puzzolanici;
- la partea a structurii rutiere (Ia nivelul patului drumUlui).
3. MODUL DE REZOLVARE A PROBLEMEI MECANICE
3.1. Problema din verificarea echilibrului sub o exte-
rioara o unui solid elastic liniar izotrop.
3.2. Ecuatiile de echilibru relatiile existente ntre tensiunile deformatiile spe-
cifice, conform mecanicii mediilor continue, ntr-un profil aXisimetric, au
rele expresii:
v
2
(r,z) O
n care .6. eSTe operatorul bi-armonic, Cu urm6toarea expresie:
3
2
1 0 ;;'2 !
[
,2
'1
2
;;:: + 'r- x -r- + 0Z j
3.3. Modelarea structurii Burmister ntr-un mediu din straturi elas-
tice liniare izotrope conduce la rezolvarea pentru fiecare din acestea, a ecuatiilor:
v
2
(r,z) O
3.4. In coordonate axisimetrice se obtin pentru sarcina de calcul
rezultate:
- Tensiunile: O"r (r,z), O"e (LZ), 0
z
(r,z) 1"rz (r,z), conform figurii 1;
- orizontale u (r,z) verticale v (r,z);
- deformatiile specifice
Componentele tensorului de tensiune O" de deformatie c n re si 8z
sunt nule si deci, nu se
3.5. Ipoteza ]iniare o modelului permite de a suprapune ntr-un re-
per axisimetric efectele diferitelor n termeni de:
- tensiune: ar' G
z
;
- deformatie 2" 2z
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
79
"z
I ........ 7"--.l r
,
,
,
__ 1__ f It
--------
z
Fig. 1. Rezultatele n reper axisimetric ale tensiunilor
4. DATELE DE INTRARE
4.1. straturilor straturile sistemului rutier plus de
fundare.
4.2. Caracteristicile straturilor bituminoase care
eventual stratul de din considerate stratul 1, sunt:
- grosimea (minim 8 cm), n cm;
_ modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat, n MPa, calculat conform
pct 6.8. din normativ;
- coeficientul lui Poisson.
4.3. Caracteristicile strat rutier existent - straturile 2 .. 4 - sunt:
- grosimea, n cm;
- modulul de elasticitate dinamic, n cm;
- coeficientul lui Poisson,
4.4. Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare
sau ale sistemului strat de teren de fundare - stratul 5 - sunt:
- modulul de elasticitate dinamic, n MPa;
- coeficientul lui Posson.
Valorile acestor caracteristici sunt conform cap 4 6 din normativ.
Se n cazul n care sistemul rutier are mai mult de 4 straturi
(inclusiv de fundare), sau trei straturi rutiere, din mate-
riale granulare, pot fi caracterizate prin:
- grosimea a acestora, n cm;
BULETIN TEHNIC RUTIER
80
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
- modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat. calculat cu relatia:
Em = [:E (E,'" x h,) / :E h, f (MPa)
n care:
E, - modulul de elasticitate dinamic al materialului din stratul 1. n MPa:
h, - grosimea stratului 1. n cm.
4,5, de calcul ale tensiunilor deformatiilor specifice sunt:
- la baza straturilor bituminoase, n cm;
- la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici
sau puzzolanicL n cm;
- la nivelul patului drumuluI. n cm.
4.6. Un exemplu de date de intrare este dat n cap,6 din anexa.
5. UTILIZAREA A PROGRAMULUI CALDEROM 2000
5.1. Continutul dischetei
Discheta contine
- un executabil: calderom2000,exe;
- un necesar programului: dosxmsf.exe;
- un cu date de iesire: rezullal.dat.
5.2. Instalarea programului
Se un director numit CALDEROM 2000, n care se de
la pct.5.1.
5,3, Rularea programului
5.3.7. Se n executie executabil: calderom2000.exe.
5.3.2. Datele de intrare se introduc n mod interactiv, conform pct.4.
5.3.3. rularea a calderom2000.exe, se
rul de date de iesire rezultat.dat, care poate fi
5.3.4. de date de rezultot.dat contine date, conform
exemplului din cap.6 din
- denumirea drumului;
- sectorul omogen investigat;
- reccpitulareo datelor primare privind' caracteristicile sarcinii:
- recapitularec datelor de intrare privind caracteristicile straturilor rutiere:
- rezultatele calculelor efectuate si anume:
R - distanta punctului de calcul de profiiul longitudinal, care este n
toate cazurile egal cu O cm, conform ipotezei de calcul;
Z - n cm, a punctelor de calcul;
BULETIN TEHNIC RUT!ER
anull, nr. 1, ianuarie 2001
81

ATENTIE: n cazul sistemelor rutiere suple, strat din agregate naturale sta-
bilizate cu ciment. de calcul la baza acestui strai este O.
ATENTIE: Semnul - punctul de calcul este la baza stratului; sem-
nul + punctul de calcul este la partea a
stratului de dedesubt.
n microdeformatii;
ATENTIE: n calculele de dimensionare este deformatia ori-
de ntindere la baza straturilor bituminoase. n
exemplul din cap,6 din pentru Z = -16,00 cm,
DE NTINDERE este .142E+03, ceea ce E, = 142
microdeformatii.
TENSIUNEA n MPa;
ATENTIE: n calculele de dimensionare este tensiunea ori-
de ntindere la baza stratuluijstraturilor din agre-
gate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. n exem-
plul din cap.6 din pentru Z = -36,00 cm, TENSIUNEA
este. 793E - 01, ceea ce e, = 0.079 MPa.
DEFORMATIA n microdeformatii;
ATENTIE: n calcuiele de dimensionare este deformatia verti-
la nivelul patului drumului. n exemplul din cap.6 din
pentru Z = 71,00 cm, este
.231 E+03, ceea ce ez = 231 microdeformatii.
6, EXEMPLU DE CALCUL
DRUM: DN 55
Sector omogen: km 20+500 - 22+800
Parametrii problemei sunt:
Sarcina... .. .... 57.50 kN
Presiunea pneului .......... 0.625 MPa
Raza cercului
17,ll cm
Stratul 1: Modulul 3300. MPa,
Coeficientul Poisson .350,
Stratul 2: Modulul 3000. MPa,
Coeficientul Poisson .350,
Stratul 3: Modulul 600. MPa,
Coeficientul Poisson .270,
Stratul 4: Modulul 250. MPa,
Coeficientul Poisson .270,
Grosimea 8.00 cm
Grosimea 8.00 cm
Grosimea 20.00 cm
Grosimea 35.00 cm
Stratul 5: Modulul 100. MPa,
Coeficientul Poisson .300 e semifinit
BULETIN TEHNIC RUTiER
82
anul 1, ne 1, ianuarie 2001
RE Z U L T A T E:
R Z Ci, E, Ez
cm cm MPa microdef microdef
.0 -16.00 .519E+00 . 142E+03 -.204E+03
.0 16.00 .242E-01 .142E+03 -.437E+03
.0 -36.00 .793E-01 .130E+03 -.197E+03
.0 36.00 .168E-01 .130E+03 -.337E+03
.0 -71.00 .216E-01 .861E+02 -,131E+03
.0 nOD .322E-02 .861E+02 -.231 E+03
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
83
/
ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRATIA A DRUMURILOR
B-dul Dinicu Golescu, 38, 77113 sector 1
Te!.: 0-040-1-212.62.01; Fax: 0-040-1-312,09.84
ORDINUL
DIRECTORULUI GENERAL Al A.N.D.
nr.9
din 27 ianuarie 1999
n temeiul Guvernului nr. 1275 din 8,12.1990, privind regulamentul de
organizare functionare al Administratiei Nationale a Drumurilor, cu
ulterioare, n baza Contractului de Management nr. 4121/1994, ncheiat cu Mi-
nisterul Transporturilor, - manager al Administratiei Nationale a Dru-
murilor - R.A., emite
ORDIN:
Ar!. 1. Se "Normativul pentru executia tratamentelor bituminoase cu
emulsie pe de bitum modificat cu
polimeri" - ind. AND 555 - 99
Ar!. 2. Punerea n aplicare a prezentului normativ revine DRDP 1-7 CESTRIN.
CUPRINS
CAPITOLUL
1.
1.1 Obiect domeniu de aplicare
1.2 Prevederi generale
1 .3 Definitii terminologie
1.4 Referinte
2. Conditii tehnice
2.1 Caracteristicile tratamentului bituminos executat
2.2 Materiale
2.3 Dozaje
3. Prevederi generale de executie
3.1 Utilaje echipamente
3.2 Fazele tehnologice de executie
3.3 Programarea executiei
3.4 stratului suport
3.5 Executia tratamentului bituminos
4. Conlrolul
4.1 Controlul materialelor nainte de executie
4.2 Controlul executiei tralamenlului biluminos
4.3 Controlul tratamentului biluminos executat
5. Recepjia
5.1 Receptia la terminarea
5.2 Receptia
PAGINA
.89
.. 99
100
.. 101
102
102
102

ADMINISTRATIA A
DRUMURILOR
..
\
c._----:)

NORMATIV
pentru tratamentelor bituminoase cu emulsie
pe de bitum
modificat cu polimeri
INDICATIV AND 555 - 99
Elaboral de S.C . INSTITUTUL DE N TRANSPORTURI INCERTRANS SA
departament
DRUMURI Si AEROPORTURI
Responsabii contract:
Grup de lucru:
Colaboratori:
MANAGER GENERAL
dr. ing. Viorel PRVU
ing. Tatiana DIMA
chim. Olga ACHIMESCU
ing. Elena MIERL
fiz. Floriada
ing. Nadia POPESCU
ing. Ioan CUNCEV
;1"
!III'"
NORMATIV PENTRU TRATAMENTELOR
BITUMINOASE CU EMULSIE
PE DE BITUM MODIFICAT CU POLIMER!
1.
1.1. Obiect domeniu de aplicare
INDICATIV
AND 555-99
7. 7. 7. Prezentul Normativ se la conditiile de realizare receptie a trata-
mentelor bituminoase executate Cu emulsie pe de
bitum modificat cu pblimeri.
1. 7.2. T retementele bituminoase cu emulsii bituminoase cotionice pe de
bitum modificat cu polimeri din prezentul normativ. se pe drumurile publi-
ce cu trafic mai mare de 3501 vehicule efective (fiZice) n 24 ore. respectiv pe ur-
clase tehnice (tabelul 1) de Norma privind stabili-
rea clasei tehnice a drumurilor publice prin Ordinul Ministrului Transpor-
turilor nr. 46/27.01.1998:
Tabell
Caracteristicile traficului
Clasa a
drumului public
Denumirea
traficului
Intensitatea medie n 24
de ore n de
vehicule efective
foarte intens 16000
intens 8001 ... 16000
III mediu 3501 ... 8000
Acest tip de tratament se a se aplica pe drumurile care
eforturi tangentiale, variatii climatice mari.
1.1.3. Tratamentele bituminoase cu emuisii bituminoase cationice pe de
bitum modificat cu polimeri o a aderentei
de stratul suport $i o durabilitate comparativ cu tratamentele bitumi-
noase executate cu liant polimeri, adaosului de polimeri core con-
duce n general la:
88
- reducerea termice;
- la temperaturi ridicate;
- aderentei liant-agregat;
- comportare a liantu!uL
Elaboral de:
S. C. INCERTRANS SA
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, ne 1, ianuarie 2001
Aprobol de:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRATIA NATIONAlA A DRUMURILOR,
cu avizul nr. 93/606/22.06.98
----------_______
1.1.4. Tratamentele bituminoase din prezentul normativ se pe
bituminoase pentru tratarea tipuri de defectiuni
de Normativu! pentru prevenirea remedierea la
moderne CD 98-86:
-
-
- cu ciupituri.
Suprafata a bituminoase rugozitate insuficien-
sub valorile minime admisibile de tehnice n vigoare.
Suprafata a bituminoase se n general de cu-
loare mai cu pori. care uneori se pot obseNa cu ochiul liber. iar
ploaie timp ndelungat
Suprafata cu ciupituri a bituminoase o serie de gropite cu
diametrul n jurul a 20 mm, lor atinge grosimea stratului de
7.1.5. Tratamentele bituminoase au ca scop sporirea suprafetei de
rulare, stratului de regenerarea bituminoase, sto-
parea ciupiturilor n gropi n cazul suprafetelor lunecoase, poroase
respectiv cu ciupituri, care pun n pericol siguranta circulatiei.
7. 7.6 n prezentul normativ se n scopul prevenirii
extinderii bituminoase sigurantei c!rcuiatie.
1.7.1. Tratamentele bituminoase nu capacitatea a drumului.
1.2. Prevederi generOie
72.7. Tratamentele bii"uminoase n prezentul Normativ se
la rece. din agregate naturale prelucrate emulsie cu
rupere pe de bitum modificat cu polimeri.
7.2.2. Tratamentele bituminoase pot fi:
- simple. executate ntr-un singur strat;
- duble. executate n straturi;
Alegerea tipului de tratament bituminos se n functie de clasa
o drumului de starea a stratului suport conform tabeiuiui 2.
2 lat
, Nr .. i Tipui mbr6c6mintii
Clasa I Starea a
Tipul tratamentului
I CIT.
stratuiui suport
Tratamentul simplu cu criblurd I
1. ! - !! i suprafat6
! - ii
i poroas6
Tratament dublu cu
sau cu ciupituri
I
Tratament simplu cu
l!i
1 sau
I
, sau cu ciupituri
Tratament dublu cu I
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
89
/
1.2.3. Tralamentele biluminoase cu emulsie pe de
bitum modificat cu polimer! n acest normativ se n perioada
mai - septembrie cu conditia ca temperatura sQ fie minim + 15"C.
Tratamentele bituminoase se pe suprafata sau Ele nu
se pe timp de ploaie.
1.3. Definitii terminologie
1.3.1. Tratamentul bituminos simplu este tratamentul executat ntr-un strat.
care n cu utilaje speciale a unei pelicule continue uniforme
de emulsie imediat de unui strat de
dlindrare.
1.3.2. Tratamentul bituminos dublu este tratamentul executat n straturi.
cu utilaje speciale. conform pct. 1.3.1. cu precizarea primul strat se
cu sort mare (8 ... 16) de agregat natural. iar al doilea strat cu sort mic (3 ... 8) de
agregat natural.
1.3.3. Bitumul pur este bitumul neparafinos pentru drumuri. provenit din titeiuri
neparafinoase selectionate folosit la executia straturilor bituminoase. conform
reglemenorHor tehnice n vigoare.
1.3.4. Emulsia pe de bitum modificat n sensul pre-
zentului normativ. este o dispersie de bitum n particUle de ordinul micronilor
n prezenta unui emulgator a unui polimer. n instalatii speciale. cu
caracteristici fizicQ-chimice specifice.
1.3.5. n ntelesul prezentului normativ emulsia cu rupe-
re pe de bitum modificat cu polimeri va fi pe scurt: EBmCR.
1.4. Referinte
tehnice la care se fac referiri n cuprinsul prezentului normativ
sunt
1 . STAS 42-68 Bitumuri. Determinarea penetratiei.
2. SR 61: 1997 Bitumuri. Determinarea
3. STAS 59S-87
4. STAS 662-89
5. SI< 667
6. STAS 730-89
o Si AS 4032/1-90
3. ST AS 4606-80
9. STAS 8849-83
10. ST.;S 8877-72
de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii teh-
nice generale de calitate.
de drumuri. Agregate naturale de
Agregate naturale de pentru drumuri.
Conditii tehnice generale de calitate.
Agregate naturale pentru de ferate dru-
muri. Metode de ncercare
de drumuri. Terminologie
Agregate naturale grele pentru mortare betoane cu
lianti minerali. Metode de ncercare.
de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare.
Metode de
Emulsii bituminoase coti onice cu rupere pentru
de drumuri.
90
BULETIN TEHNIC RUTIER
"inul 1, nr. 1, ianuarie 2001
______ __ ".=_.""),:,'1'.:R.';,i "
II. STAS 10969/2-83 de drumuri. Adezivitatea emulsiilor bituminoase
de agregate naturale.
12. AND 547-99 Normativ pentru prevenirea remedierea defectiuni lor
la moderne.
13. AND nr. 538-98 Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumu-
lui modificat utilizat la executia de drumuri.
14. AND nr. 537-98 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului
neparafinos pentru drumuri.
15. Norma pentru stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Ordinul
Ministerului Transporturilor nr. 46/27.01.1998.
16. Norma T66-017. Emulsii de bitum. Determinarea indicelui de rupere
al unei emulsii
17. Norma EN N 214 E. Tratamente superficiale. Gradul de unifor-
mitatea liantului agregatelor.
18. Instructiuni privind conditiile de nchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a
restrictiHor n vederea de n zona dru-
murilor publice - editia
2. TEHNICE
2.1 Caracteristicile tratamentului bituminos executat
Tratamentul bituminos executat trebuie prezinte caracteristici conform
tabelului 3.
2.2 Materiale
2.2. 7. Agregate naturale
2.2.1.1. Agregatele naturale utilizate la executia tratamentelor bituminoase
sunt
- sort 3 ... 8. conform SR 667;
- sorf 8 ... 16. conform SR 667;
- concasat sort 7 ... 16. conform STAS 662 pct. 2.2.13;
2.2.1.2. Criblurile trebuie ateste:
o) ccracteristici intrinseci ale roei utilizate la obtinerea acestora:
- rezistenta \a nghet - dezghet;
- ia compresiune;
- rezistenta le (Las A.ngeles "LA").
Rodle din core provin cribiurile utilizate 10 executia tratamentelor bituminoase
din prezentul Normativ trebuie prezinte caracteristicile din tabelul 4.
Caracteristicile n tabelu! 4 se conform STAS 730.
b) caracteristici de fabricatie:
- granulozitate;
- coeficient de
- continut de
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
91
Tabelul 3
Nr.
eri.
Caracteristica de admisibilitate
de
verificare
1. Rugozitate
a. rugozitate HS, mm
- drumuri de I - II; min.0,8
- drumuri de III; min.O,6 STAS 8849
b. rugozitate cu pendulu!' SRT
I
- drumuri de I - II; min.75
- drumuri de III; min.70
2. Omogenitate Aspect uniform,
sub de:
- desprinderea agregatului natural;
vizua,
-
- exudarea bitumului reziduei

- zone agregat natural. ,
Tabelul 4
Rezistenta la nghet - dezghet Rezistenta la Uzura
Clasa Coeficient Sensibilitate la compresiune n Los Angeies,
roci! gelivitate, nghet dezghet, stare %,max
'7'o,max. %,max N/mm
2
, min
A 3 25 150 18
8 3 25 130 20
!
Tabel 5
I Nrl Caracteristici Conditii de admisibilitate Metoda de
I crt f-:: sort 3 ... 8 I sort8 ... 16 determinare I
11. i Continut de granule: I I
i I - care pe ciurul superior
! I (d ) o,
i max , 10, max.
- care trec prin ciurul inferior
(dmin), % max
12. Coeficient de %, max.
r
i 3. Continutul de
. - corpuri
- de fractiuni sub 0,09 mm,
%,max.
I -
4. Uzura cu los AnQeles, %, max.
5. Rezistenta la nghet-dezghet:
- coeficient de gelivitate, %, max
- sensibilitate la nghet, %, max
BULETIN TEHN!C RUTIER
92
anul !, nr. 1, ianuarie 2001
5 5
STAS 730
25 25 STAS 730
nu se admit STAS 730
1.5 1,0 STAS 730
nu se admite STAS 730
22 20 STAS 730
3 3 STAS 730
25 25
Nr. Caracteristica
Tabel 6 ,
Conditii de
Metoda de
eri
admisibilitate
determinare
1.
Continut de granule
- care pe ciurul superior
5
(dmax), %, max.
STAS 730
2.
Grad de 2Q..a...!Q.ere, %, min.
50
STAS 730
3. Rezistenta la strivire, min.
60 STAS 4606
4.
Uzura cu los Angeles,
%,max
30
STAS 730
5. Forma granulelor:
a) bla, min.
0.66
i
STAS 4606
cla, min.
0,33
I
b) continut de granule plate
25
I
STAS 730
aciculare, %, max.
!
6.
Continut de --
- corpuri
nu se admit
STAS 4606
- continut de fractiuni sub I
1.0
STAS 730
I
0,63 mm, %, max.
-
nu se aa"mite
STAS 730
7.
la -dezghet:
- coeficient de gelivitate, %, max.
3
STAS 730
- sensibilitate la Tnghet. 'Yo, max.
25
Tabel 7 - "
Nr.
Tipul tratamentului bituminos
Sortul de agregate naturale
CrI.
i.
Tratament bituminos simplu
- sort 7 ... 16
2. Tratament dublu:
- concasat sort 7 .. 16
- primul strat
I
- sort 8 .. 16
- o: doilea strat
i - sort 3 .. 8
,-
Cribluriie roiosite io executia tratomentelor bituminoase din prezentul Norma-
tiv, trebuie conditiile de calitate din tabelul 5.
2.2.1.3. PietrisuJ concaSOT sort 7 ... 16 trebuie conditiile de cal-
Itate din tabelul 6.
2.2.1.4. n functie de tipul tratamentului bituminos, sorturile de agregate natu-
rale se conform tabeiuJui 7.
2.2.1.5. Fiecare sori de agregare naturale trebuie depozitat separat n silozuri
proprii, pe platforme betonate. amenajare cu pereti pentru evitarea
$i agregatelor.
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
93
Tabel 8
Nr. ' Caracteristici
Conditii de Metoda de
crt
admisibilitate determinare
1- Continut de bitum, %
65 ,,69 STAS 8877
2, Vscozitte EnQler la 20'C, 'EnQler 10",15 STAS 8877
3, Omogenitate; rest pe sita cu de
0,63 mm, %, max
0,1 STAS 8877
, 4,
Stabilitae la rest pe de
0,63 mm, timn de 7 zile, %, max
0,5 STAS 8877
5, Adezivittae de aQreQatul ntural, Ofo, min.
90 STAS 10969/2
6, pH
2,0".4,0
-
Norma
J Indice de rupere, max
100
,
T66-017
Caracteristicile bitumului rezidual din emulsie: 60",100 STAS 42
la 25"C, 1/10 mm.
8, - ductilittae la 25"C, cm, min.
100 SR61
- revenire e!astic6 la 13"C, Ofo, min.
40 AND 538
Tabelul 9
Nr. Tipul tratamentului
Materiale Dozaje
crt, bituminos
Conditii de
admisibi!itate
Tratament bituminos
_ emulsie, kg/m:L
.
lA ,,1,6
1. ' simplu
- sort 8 ... 16 sau
13,0, ,16,5
sort L 16 ka/m
2
Tratament bituminos dublu - emulsie, kg/m:L !
l,l ,,1,3
2, - nrimul strat
- sort 8 ... 16, ka/m
2
13,0" 15,0
- al doilea strat
_ emulsie, kg/m
L
1,3 ,,1,5
- sort 3 ... 8 kg/m
2
9,0" 10,0
I
222 Liant
2.2,2,1, Liantul utilizat la executia tratamentelor bituminoase din prezentul nor-
mativ este emulsia cu rupere pe de bitum mo-
dificat, tip EBmCR, care trebuie conditiile de calitate din tabelul'6,
2.2.2.2. Bitumui folosit la prepararea emulsiei bituminoase cationice tip EBmCR
este bitumul neparafinos, tip D80/l 00 sau D 100/l20 trebuie
conditiile de calitate de Normativul privind caracteristicile de calitate
ale bitumului neparafinos pentru drumuri, ind, AND nr, 537/1998
2.2.2,3 Emulsia pe de bitum modificat tip EBmCR
se n rezervoare verticale, cu conducte de alimentare
care merg la baza rezervoare!or, pompe de recircularea produsului ser-
pentine de abur.
94
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1. nr. 1, ianuarie 2001
-'-'___'__
nainte de utilizare se ca produsul fie recirculat pentru omoge-
nizare, iar temperatura emulsiei bituminoase cationice tip EBmCR pe perioada
de depozitare trebuie fie de minim 25'C,
2,3, Dozaje
2,3,1 Dozajele de materiale pentru executia tratamente lor bituminoase din
prezentul
2,3.2. Stabilirea dozajelor optime ---'
2,3,2,1 Dozajele optime pentru agregatele naturale si emulsia
pe de bitum modificat. tip EBmCR se stabilesc pe baza unui studiu
preliminar efectuat de executant, de respectarea conditiilor
tehnice impuse prin prezentul normativ,
2,3.2.2 Studiul preliminar n vederea tratamentelor bituminoase va
consta din:
a) Studiu! caracteristicilor drumului n vederea stabilirii de a
stratului suport a tipuiui de tratament bituminos de executat:
al) Caracteristicile fizice ale drumului:
, - natura stratului suport (un tratament vechi.
- starea stratului suport (rugozitate, porozitate, fisuri);
- geometria sectiunii.
a2) Caracteristicile de exploata re ale drumului:
- traficul de vehicule pe zi. procentajul de trafic greu);
- conditiile de exploatare;
-
03) Conditii economice.
b) Studiul preliminar de laborator efectuat de executant n cadrullaboratoru-
1;-..;: propriu $i/sau de un alt laborator autorizat, pentru stabilirea dozajelor
o;:-t:me pentru agregatele naturale emulsia pe de
bitum modificat tip EBmCR:
bJ Stabii;rea e!ementelor de
- natufo si caracteristicile ogregate!or, conform tabelelor 3, 4 5;
- caracteristici;'8 emu!siei bituminoase, conform tobelului 7;
- biturnuiui rezidual din emulsia EBmCR, conform tobelului 7;
- adezivitate emulsie - agregat, conform tabel 7.
b
2
) Stabilirea parametrilor:
- dozajul n liant;
- dozaju! n agregate naturale.
2,3.2.3 Alegerea tipuiui de tratament bituminos se face conform tabelului 2,
2,3,2,4 Alegerea agregatului natural
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1. nr. 1, ianuarie 2001
95
r ,_o (Ce =""'" " """"',," , ,,_. _""
unea agregatului natural se stabilesc n functie de parametri: cilindru repartizatar cu pentru agregatului natural;
_ tipul tratamentului bituminos; autobasculanta care
_ intensitatea traficului; cu agregatele naturale.
- caracteristicile stratului suport;
- rugozitatea suprafetei de rulare (obtinerea unei bune
mentinerea acesteia n timp).
n functie de parametri se
- pentru drumuri de clasa I II: cribluri sort 8 ... 16;
- pen1ru drumuri de III: sort 8 ... 16 sau concasat sort 7 ... 16;
3, PREVEDERI GENERALE DE
3,1 Utilaje echipamente
La executia tratamentului bituminos se folosesc utilaje echipa-
mente:
3.7.7 Utilaj pentru perierea stratului suport, un singur
echipament sau echipamente distincte (perie utilaj pentru
sub presiune) fibrele periilor, indiferent de natura lor, trebuie fie n stare
suficient de dure pentru a asigura o a stratului suport.
3.7.2. cu
3.7.3 Autobasculante cu
3. 7.4 Rezervoare verticale pentru emulsia tip EBmCR
de -
3. 7.5 de emulsie cu pompe dozatoare dotat cu:
- pentru stocarea liantului. cu un sistem de a aces-
tuia n cazul unei emulsii cu vscozitate
- indicator de de nivel montat la cuva
- detector de nivel minim maxim termostat:
- dozatoare cu viteza care permite men-
tinerea unui dozaj constant de emulsie; pompa trebuie fie cu dis-
pozitiv de filtrare pentru evitarea duzelor;
- pentru emulsiei. cu multiple lame plate ncli-
nate la un unghi de 15' de planul vertical al rampei.
Pentru a se realiza repartizarea mai a liantului este necesar ca
rampa de stropire fie la o astfel o
fie simultan de jetul a trei duze adiacente.
96
3.7.6 de agregate naturale, oare poate fi:
a) automotor dotat cu:
BULET!N TEHN1C RUT!ER
anul !, ne 1, ianuarie 2001
automotor trebuie conditii tehnice:
distributie 5 ... 10%;
distributie 5 ... 10%;
abatere de dozajul stabilit: max. 5%
viteza de lucru: 3 ... 6 Km/h;
dozajul nu depinde de nivelul agregatului natural n de
de lucru: 2,5 .. ,4 m
b) tractat, cu rulou extractor. dotat cu:
pentru stocarea agregatului natural;
rulou pentru agregatului natural caracterizat prin:
- diametrul: min. 300 mm;
- amplasarea fantei debitului: n planul generatoarei superioare a rulou lui.
- pozitia ruloului: distanta ntre fundul benei extremitatea fantei mai mare
de 100mm.
este tractat de o care

tractat trebuie asigure respectarea conditii tehnice:
distributie 10%;
distributie 5%;
abatere de dozajui stabilit: max. 5%;
viteza de lucru: 3 . .,6 km/h;
unghiul de nclinare a benei: 30'., .40'
Pot fi folosite si alte tipuri de de cu conditia
dozejeior la pet 2.3.1 din prezentul normativ a unei omo-
gene si COP5tante.
3.7] Compactor cu pneuri:
Coracteristiciie de ole compactorului:
- de roti: 7 ... 9,'
- sarcina pe 1..5 ... 3t;
- presiunea n pneu: 0.7 ... 0,8 MPa.
3.7.8 Echipamente pentru excesului de agregat natural:
- Utilaje aspiratoare;
- Utilaj automotor pentru periere si aspira re,
Aceste utilaje sunt echipamente cu perii, tuburi de stocare a agre-
BULET!N TEHN!C RUT!ER
anul !. nr. 1, ianuarie 2001
97
.,
gatului recuperat. Ele constituie un progres deosebit pentru asigurarea sigurantei
circulatiei, imediat executia
3.2 Fazele tehnologice de executie
Tehnologia de executie a tratamente lor bituminoase n prezentul
normativ cuprinde faze:
- programarea executiei. conform pct. 3.3:
- suport. conform pct. 3.4:
- executia tratamentului bituminos. conform pc!. 3.5.
3.3 Programarea executiei
3.3. 1 n vederea unor tratamente bituminoase conform prevederilor
prezentului normativ trebuie se ia
3.3.1.1 Constituirea echipei de lucru instruirea a acesteia privind
conditiile tehnice de executie a tratomentelor bituminoase cu emulsie
pe de bitum modificat cu polimeri n acest normativ.
3.3.1.2 Inspectarea tronsoanelor de drum pe care se aplice trata-
mentele bituminoase selectarea acestora pe de
prealabile privind:
- starea o suprafetei de rulare;
- capacitatea
- n profil longitudinal.
3.3. i.3 Stabilirea necesare pentru stratului suport naintea
de executia tratamentului bituminos conform pct. 3.4
3.3.1.4 Programarea perioadei optime de executie a
3.3.1.5 Aprovizionarea cu agregatele naturale necesare anume:
- aprovizionarea cu l-3 luni nainte de executia a ntregii de
agregate naturale necesare depozitarea acestora, pe sorturL pe plat-
forme amenajate conform pct 2.2.1.3:
- constituirea unor depozite de agregate naturale pe sectorul de drum, n afara
acostamente!or a constitui un pericol pentru siguranta circulatiei rutiere:
- amenajarea suprafetei acestor locuri de depozitare astfel se evite
impurificarea colmatarea agregatelor naturale:
- protejarea stocurilor de agregdte naturale pentru evitarea acestora.
care poate conduce la calitatea a tratamentului bituminos.
3.3.1.6 Aprovizionarea emulsiei bitum in oase cationice tip EBmCR cu 5 ... 7 zile
naintea de nceperea executiei tratamentului bituminos.
3.3.1.7 Efectuarea studiului preliminar de laborator pentru stabilirea dozajelor
de agregate naturale emulsie. conform pct. 2.3.2
3.3.1.8 Dotarea echipei de lucru cu de laborator efec-
controlului de calitate n timpul tratamentului bituminos. conform pct.4:
BULETIN TEHNIC RUTIER
98
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
3.3.1.9 Responsabilitatea specificate la pct. 3.3 apartine benefi-
ciarului sau executantului va fi pe de contract.
3.4 stratului suport
3.4. 1 stratului suport se face cu minim 1 nainte de aplicarea
tratamentului bituminos. conform STAS 599.
3.4.2 stratului suport n efectuarea operatiunilor de reme-
diere a tuturor defectiunilor existente.
n acest scop se va proceda la:
- plombarea gropilor:
- tratarea fisurilor
- frezarea mai mari de 2 cm.
Executia acestor se va face conform CD 98.
3.5 Executia tratamentului bituminos.
3.5. 1 nainte de nceperea sectorul de lucru se va amenaja a sem-
naliza conform Instructiunilor privind conditiile de nchidere a circulatiei rutiere sau
de instituire a restrictiilor de circulatie n vederea n zona dru-
murilor publice" - editia
3.5.2nainte de executia tratamentului bituminos. suprafata bitumi-
noase trebuie temeinic cu utiiajui de periere caz
a prafului este obligatorie pentru a se asigu-
ra o a bitum ului rezidual din emulsia tip
EBmCR. ruperea acesteia. Ia stratul suport.
Operatia de eventual a stratului suport trebuie
din timp pentru a nu frna ritmul de executie a dar nici prea devreme
pentru a evita poluarea suprafetei nainte de emulsiei.
3.0.3 emulsiei bituminoase cationice.
353.1 emulsiei se mecanic cu utilajul la pct. 3.1.5.
3.5.32 Pentru asigurarea dozajului de emulsie tabelul 9.
se efecTue-eze preliminare de stropire.
3.5.3.3 Tnc:-nte de nceperea emulsiei trebuie se efectueze
toarele:
- la alimentarec Cu emulsie. trebuie fie golit de resturile de
bitum reziduoi din emuisie, de la tratamentele anterioare;
- c nltru!ui, c rcmpei de stropire a duzelor;
- verificarea de stropire-.
3.5.3.4 Emulsia tip EBmCR se de la tempe-
ratura mediului ambiant. dar nu mai de + 15"C.
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul], nr. 1, anuarie 2001
99
n cazul n care la de laborator vscozitatea emulsiei valori mai
mari de 12" EngleL se impune acesteia la temperatura de 6O' .. .7UC.
3.5.3.5 emulsiei trebuie omogen, pe suprafata
benzii de lucru. Ea se n prealabil pe benzile laterale ale carosabilului
ulterior pe partea scurgerea a emulsiei.
Pe sectoarele cu longitudinale mai mari de 3%, tratamentul bitumi-
nas se n sensul de urcare.
3.5.3.6 Executia rosturilor de lucru.
Rosturile transversale si longitudinale constituie puncte slabe ale unui trata-
ment bitum in os.
Pentru asigurarea unei se va proceda astfel:
- rosturile transversale: la fiecare demaraj, precum la nceperea si terminarea
sectiunii de lucru, liantului pe cca. 10 ... 30 cm se va efectua pe o
de transversal sensului de a emulsiei;
- rosturile longitudinale: benzi adiacente se vor suprapune pe max.
20 ... 25 cm. nainte de celui de al doilea strat de emulsie, n cazul
tratamentului bituminos dublu, agregatul n exces pe primul strat exe-
cutat, se va prin periere.
3.5.4 agregatului natural.
3.5.4.1 agregatului natural se cu
mecanic la pct. 3.1, reglatn prealabil pentru a repartiza cantitatea pre-
n mod uniform n sens transversal, si n sens longitudinal.
3.5.4.2 Lungimea stropite cu emulsie se n funcjie de
si capaCitatea de agregate naturale, n fel
fi acoperite ntrerupere pentru realimentarea Cu agregate,
agregatului natural trebuie urmeze imediat cea a
emulsiei pentru a se evita scurgerea acesteia spre acostamente. n acest scop
agregatului natural se va face n interval de timp de 20 ... 40 secunde,
de la emulsiei.
3.5.4.3 agregatului natural trebuie asigure acoperirea n
ntregime a benzii stropite cu emulsie.
Se va acorda atenjie la executia rosturilor de lucru: agregatul na-
tural neacrosat de la execujia benzii adiacente va fi prin
periere, nainte de liantului pe a doua
3.5.5 Compactarea
3.5.5.1. Compactarea se cu un compactor cu pneurL conform pct.3.1.
3.5.5.2. Compactarea se cu viteza de:
- 3 km/h pentru primele 3 ... 5 treceri ale compactorului.
j O km/h pentru ultimele treceri ale compactoru!uL
BULETIN TEHNIC RUTIER
100
anull, nr. 1, ianuarie 2001
- . ,. ,'/c'.,","_"',<;>"""'"''
3.5.5,3. Timpul scurs ntre agregatului natural pe o prima
trecere a compactorului nu trebuie 1 minut.
3.5,6 Eliminarea excesului de agregat natural.
3.5.6,1 Excesul de agregat natural, execujia tratamentului bitu-
minos, trebuie obligatoriu ntruct:
- constituie un pericol pentru siguranja cirCUlatiei;
- poate ngreuna formarea structurii de mozaic a tratamentului bituminos;
- poate ngreuna scurgerea apei spre acostament n caz de ploaie.
3.5.6.2, Eliminarea agregatului natural se cu utilaje mecanice de
periere aspirare conform pat. 3.1,1 la cel mult 24 ore de la execujie.
3.5.7. Darea n circulatie.
Darea n circulajie a sectorului de tratament bituminos executat se face
minim 2 ore de la executia acestuia, cu restrictii de conform Instructiunilor
de nchidere a circulatiei rutiere sau de instltuire a restrictiHor de circulatie n ved-
erea n zona drumurilor publice" - editia ..
4, CONTROLUL
Controlul de execujie a tratamentelor bituminoase cu emulsii bitu-
minoase cationice pe de bitum modificat cu polimeri se pe faze, astfel:
- controlul materialelor nainte de executie;
- controlul execujiei tratamentului;
- controlul tratamentului.
4,1. Controlul materialelor nainte de execujie
4././. Materialele destinate tratamentelor bituminoase cu emulsii
b-ituminoase cationice pe de bitum modificat cu polimeri vor fi verificate n
conformitate cu prescriptiile din standardele respective cu conditiile la
cap_2,1 din prezentul normativ.
s: se de laboratorul de santier al antre-
prenorului constau n
4.1.1.1 Emulsie tip EBmCR:
- continut Oe bitum. STAS 8877;
- Engier ia 20' C. STAS 8877;
- omogenitate. SIA38877;
4.1.1,2 Bitum reziduei din smuisio tip EBmCR :
- punct de nmuiere prin metoda inel $i STAS 60;
- revenire 10 13
0
C, instructiuni ind. AND 538
4.1.1,3 Criblura
- granulozitate, STAS 730;
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001 101
- continut de fractiuni sub 0.09 mm, STAS 730;
- coeficient de STAS 730;
4.1.1.4 concasat:
- granulozitate, STAS 730;
- continut de fractiuni sub 0.63 mm, STAS 730;
- forma granulelor STAS 730 STAS 4606.
4.7.2. Frecventa la pct.4.1 1.1-4.1.1.4:
- pentru agregate naturale, conform SR 667 STAS 662:
_ pentru emulsie, la fiecare cantitate dar nu mai mult de
20 ... 25t emulsie.
4.2. Controlul executiei tratamentului bituminos.
Controlul executiei tratamentului bituminos n verificarea
dozajelor de emulsie tip EbmCR de agregate naturale
la pct. 2.3 din prezentul normativ.
se de laboratorul de al antre-
prenorului constau n
4.2. 7. Verificarea dozajului de emulsie. Aceasta n gradului
de a liantului;
4.2.1.1 Gradul de
a). Principiul metodei.
Testul n colectarea unei de liant de echipa-
ment. pentru a determina gradul mediu de Colectarea se face n
minim 5 rectangulare amplasate de-a benzii de lucru.
Se
- gradul de a liantului pe d, n kg/m';
- gradul de mediu al liantului: D, n kg/m'.
b).
- metalice cu caracteristici:
suprafata min 0,1 m
2
;
dimensiunile interioare ale - latura 250 ... 500 mm,
- ntime 5 ... 10 mm.
Tava poate contine un material absorbant pentru a mpiedica curgerea
liantului:
- cu precizie de 1 g;
_ de min.5CD mm pentru dimensiunilor cu precizia de 5 mm.
c). Modul de lucru.
Se fiecare cu materialul absorbant, cu precizia de 1 9 (M li);
astfel numerotate n prealabil, se de-a lungul
102
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
benzii de lucru al de liant, astfel nct distanta dintre ultima
marginea benzii de lucru fie de m,n. 200 mm.
efectuarea operatiei de a liantului de utilajul de
pndire, care contin liantul se cu precizia de 1 9 (M2i).
d). Calcul
- Masa de liant colectat n fiecare (MI):
Mi =M2, - M1" kg
- Gradul de n tava i:
di = Mi! Ai. kg/m'
unde Ai este suprafata i, n m'.
Gradul de mediu al liantului:
,
D = (d
1
+ d
2
+ d
3
+ d
4
+ d
5
+ ... + dn)/N, kg/m
unde N este de folosite.
4.2.2 Verificarea dozajului de agregate naturale. Aceasta n
gradului de a agregatului.
4.2.2.1 Gradul de
a) Principiul.
Testul n colectarea unei de agregate naturale de
echipament pentru a determina gradul de masic. Colectarea
se face n trei cutii rectangulare, astfel nct axa fie para-
cu directia drumului. Cele trei cutii vor fi amplasate n trei pozitii transversale
diferite, pe un sector de 30 m lungime.
b) Aparatura
- cutii cu dimensiuni:
lungime: 800 mm;
250 mm;
40 mm.
- cu precizia de 20g .
c;; ,\lcdu! de iucru
Ss c6nt6reste fiecare cutie cu prec'lzia de 20g (M 1 i).
-S-s cele trei cutii, pe un sector n lungime de 30m, n pozitii trans-
v!?:sece j:ferire. astfel nct axa fie cu axul drumului.
:csc5ndirea agregatului natural de utilajul de cutiile
ce-re ,.:cntf: o-gregatu! naturei, se din nou (M2i) cu precizia de 20g.
..-;\ (".-"1'>""
u,
- f\/csc -de -:::-gr8'90t coiectat in necare cutie (mi):
mi = M2. - i.::-g
BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
103
,
- Gradul de masie, Rm, determinat ca medie a celor trei de
agregat natural, pe unitatea de EI se cu formula:
2
Rm 5/3 (mI/Al + m2/A2 + m3/A3)' kg/m
unde Al' A
2
A3 suprafata celor trei cutii.
4,3 Controlul tratamentului bituminos executat.
Tratamentul bituminos executat va fi supus
- verificarea conform STAS 8849;
- verificarea conform tabel 3,
5,
Receptia lucrrilor se efectueaz n conformitate cu HG 273/1994 n dou etape:
- la terminarea
- receptia la expirarea perioadei de garantie.
5,1 Receptia la terminarea se atunci toate
sunt terminate, la cel putin o de la darea n circulatie,
5. 1. I Comisia de receptie va examina lucrarea de documen-
tatia documentatia de control n timpul executiei
conform prezentului normativ.
5. 1.2 Evidenta tuturor de la pct. 4 face parte din documentatia de
control a receptiei la terminarea
5. 1.3 Eventualele ce apar n termenul de garantie a exe-
cutate, precum propunerile de comisia de receptie la terminarea
vor fi remediate de constructor pe cheltuiala acestuia, n mod core-
la termenele stabilite.
5,2 Receptia se face la expirarea perioadei de garantie, timp n care se
va face verificarea n exploatare a executate se vor reme-
dia eventualele n perioada de garantie.
104 BULETIN TEHNIC RUTIER
anul 1, nr. 1, ianuarie 2001
I
..--
-'
_ - Sh."
/ - -<.

o


13
---
,
n anul 2001 vor fi editate publicate:
Revista "DRUMURI PODURI ".
\
S" .
. "
numerele 58. 59. 60. 61. 62 63.
o'"
cu aparitii n lunile
.......

februarie. aprilie. iunie. august. ..
...{,'"
actambrie decembrie;
..
Buletinul Tehnic Rutier.
numerele 1 - 12

cu aparitie

.
.
.
.
.

",
..'"

.
. AOO,OOQ
.....
....... El rnIlmh![a 1.500.000

ti
Pentru cei interesati. tarifele de publicitate n revista
"DRUMURI PODURI " sunt


",'" Interior - (A4) ............... .. ........ 15.000.000 lei
Coperto - (A4) ................... 20.000.000 lei
:- Pentru publicitate n 3 numere consecutiv. se o redu-
1 cere de tarif de 10%. .
l
n viitor al buleHnulul Tehnic RuHer:
Normativ pentru determinorea de circulatie a drumurilor
publice. indic. PD 189-2000
Normativ privind conditiile de executie a bituminoase
indic. CD 16-2DOO
Instructiuni tehnice privind stareo a drumurilor moderne.
indic. CD 155-2000
doriti fiti mai bine informati,
din timp publicatiile AND APDP.

S-ar putea să vă placă și