Sunteți pe pagina 1din 6

Fizici - Unitati mdsurd de

Booklet

UNITAfl DE UIASUNA

llililrl||!r

tsBN 973-7752-62-7

Sistemul lnternalionalde Unitdti, prescurlarea cu internalionald estesistemul Sl, unicde unitdlide mdsurd legalgi obligatoriu RomAnia. in Acestsistem cuprinde unitdli fundamentale, unitd[i derivate unitdlisuplimentare formeazd, impreund, care sistemul si coerent unitdtiSl.Mdrimile fundamentale mdrimi independente, se definesc de sunt care direct,adicdprin indicarea unitdliidemdsurdgi a procedeuluide mdsurare. Unitdtile fundamentale independente elegialeseconvenlional. sunt intre Unitdlile derivate Sl se pot formaprin cambinarea pe fundamentale, bazaunorrelatiialgebrice unitdlilor care gi leagdmdrimile corespunzdtoare. Unitdtile suplimentare radianul steradianul Sl sunt gi pentruunghiul plan gi,respectiv, pehtruunghiul (spre solid.Existd unitd[i necoerente gi pentru presiune calputere exemplu unitdlile mdsurd: de milimetru coloand mercur de pentruputereamecanicd) in cafeau o largdutilizare Atiintd Sitehnicd. Mdrimi Si unitAtifundamentale Sistennul in Interna[ional Unitifi de Definilie

II

Simbol 1 l u n g i me

metru kilogram secunda

m kg

2 masa 3 timp

m e t r ue s t el u n g i m e a r u m u l up a r c u r s e l d i d lumind vid in timpde 11299792458 in dintr-o secundd. prototipului kilogramul egalcu masa este internationalkilogramului. al
perioade secunda estedurataa 9.192.631.770 ale radiatieicare corespundetranzi{ieiintre cele doud nivelede energiehiperfine stdrii ale fundamentale atomului cesiu 133. a de

curent electric

amper

TI

5
A

temperatura kelvin termodinamicd cantitatea mol*) de substantd

K mol

amoerul intensitatea curent este unui constant paralele, care,mentinut doueconductoare in rectilinii, lungimea infinitd cu sectiunea cu 9i c i r c u l a r d e g l i j a b i l a ,$ e z a t en v i d l a o n i a distanta 1 metru de unulde altul,ar produce intreaceste doudconductoarefortd 2x10-7 o de pe newton o lungime 1 metru. dintr-un de k e l v i n u le s t e f r a c l i u n e a11 2 7 3 , 1 d i n 6 temperatura termodinamicdpunctului a triplu al apei. molulestecantitatea substantd unui de a sistem carecontine atatea entitati elementare c A l ia t o m ie x i s t d n 0 , 0 1 2k i l o g r a m e e i d
carbon12.

"tDecAteori se intrebuin{eazd putAnd atomi, molul,entita{ile fi elementare trebuiespecificate, molecule, ioni,electroni, particule particule. alte sau grupurispecificate asemenea de l i c a n d e l a e s t e i n t e n s i t a t e au m i n o a s d , n t r - o direclie data,a uneisursecareemiteo radiatie monocromaticd frecventa 540x1012 hertzi cu de gi a carei intensitateenergetici in aceastd d i r e c l i e ,e s t e d e 1 / 6 8 3 d i n t r - u nw a t t p e steradian.

intensitatea candela l u mi n o a sd

cd

PrefixeSl gi Multiplii submultiplii zecimali unitdtilor eadrulSl ai din factorde multiplicare Prefix simbol factor de multiplicare prefix simbol
1024 1021 1018 10 15

1o-12

10-e

10"6

103

10-2

101

yocto

v
1024

zepto z
1021

atto
a
1018

femto
f
1015

prco
p
10],2

nano mrcro m i l i n m Ir
10e qlqa 106 103

centi c
102 h

deci d
101

yotta Y

zetta

exa

peta P

tera T

mega kilo
M k

hecto deca
da

Nr Denumirea crt unitdtii misuri de


1 amper

Simbol A
A.m2

Mirimea
(intensitate) curent electric
momentmaonetic

Valoarea echivalenti in unitateSl

pdtrat 2 ampermetru 3 amper-ord


4

A.h
A.m-2

sarcind electrica (cantitate electricitate) de densitate curent de electric


lungime e undd; d semilStimea unei linii spectrale lungime ane

1 A . h= 3 , 6 x 1 0 3 C

amperpe metru pdtrat

5 angstrOm
o

A
a.l. a

1A= 10-1om = 1a.1. 9,46073x1015 m


1a = 102 2 m

anlumini atmosferd (fizica) normald bar

7 ar 8
o

atm bar Bq B cal,,


cal15.oc"1

presrune presrune
activitate nivelde presiune acusticd nivelde outereacusticd

l a t m= 1 , 0 1 3 2 5 x 1 0 5 Pa
lbar= 10sPa 1 B q= 1 s t

1 0 becquerel
1 1 bel

12 c a l o r i e , u 13
calonels

cantitatea cddurd; de lucrumecanic; energie caoacitate caloricd

= 1cal,u 4,1855 J cal...oC1=4,1855J.K1


1 1 1 1 c a l , u . g . o C -= 4 , 1 8 5 5 x 1 3 J . k g . K1 0

pe gradCelsius

pe calorie,u gram 1 4 g ra d Celsius


pe 1 5 caloriels mol 16

masicd cdldurd masica; calorica cal,u.g-1.oC-1 (capacitate cildurdspecificd)

cal,u.moll
c a l , u . m o1 . K 1 l

eneroieinterndmolari caoacitatecaloricdmolard

1 1 l c a l , u . m o l= 4 , 1 8 5 5 J . m o 1 1 1 1 c a l , . . m o.lK1 1 4 , 1 8 5 5 J . m o |. K --= 1 C P= 7 , 3 5 4 9 x 1 0 2 W 1CP.h= 2,6478x106 J

pe calorie,u mo l - k e l v i n

1 7 cal putere 1 8 calputere ora

c.P.
c.P..h
cd.

mecanicd outere lucru mecanic mecanicd energie


intensitate luminoasi sarcindelectricd (cantitate electricitate) de

1 9 candela 20 coulomb 21 coulomb-metru 22 pe coulomb metru cub

c
C .m
C.m'3 C.m'2

moment electric; momenl al dipolului electric densitate volum sarcinii de a electrice densitate suprafa{dsarcinii de a inductie electrice: electricd lui constanta Faraday activitatea radionuclid a unui sau radioactive uneisurse nivelde presiune acusticd; nivelde outere acustica putere convergentd; opticd lucrumecanrc energre; cantitate c5ldurA de 1 C i = 3 , 7 x 1 0 1s ' 1 0

pe coulomb metru 23 patrat pe 24 coulomb mol 25 c u n e 26 decibel 27 dioptrie 28 electronvolt

C.mol-1

ci
dB dioptrie
EV

1dB=1018 ldioptrie=1m-1 1 e V= 1 , 6 0 2 0 7 x 1 0J e 1

N.t, Denumirca crt unitilii de misurd


29 farad 30 faradpe metru 3 1 fon 32 gradCelsius 33 gradFahrenheit 34 gradRankine 35 gradsexagesimal 36 gram 37 grampe centimetru cub F
F.m1

Mirimea
caoacitateelectricd

Valoareaechivalenti in unitateSl

permitivitate (absol utd) (constantdelectricd) di nivel tiie al unuisunet de temoeratura Celsius


Fahrenheit temoeratura Rankine temperatura u n g h ip l a n

fon
oc
OF

1 ' C= 1 K 1'F = 5/9K


1 o R= 5 / 9 K

OR
o

1" = ( nl1go) r ad.


1g= 1o3kg = 1g.cm3 103k9.m3 1 1 G y= 1 J . k g tha=104m2

g g.cm' Gy

masa
(masavolumica) densitate doza absorbita
dilE

38 gray 39 hectar
4Q

ha H.
H.m1

henry

inductante; inductantd mutuald


permeabiitate magneticd(absol I utd)

pe 4 1 henry metru
42 hertz 43 inch(tol)
44 jo u l e

Hz
tn J
J.oc-1
J . O K1

frecventi; frecventl rotatie de lungime


l u c r um e c a n r c ; n e r g r e ; e cantitatede cAldura caoacitate caloricd

1 H z= 1 s 1 1in=2,54000x102m

45

joulepe grad Ce lsi u s

'1J.K1 1 J . ' C1=

46 jo u l ep e k e l v i n 47 jo u l ep e k i l o g r a m 48

capacitate caloricd; entropie masicd calduralatentd dozi absorbiti caoacitate caloricdmasicd (caldurd masicd; caldurdspecifici)

J.kg'
J.kgr.'6 t

joulepe kilogramgradC e l s i u s jo u l ep e k i l o g r a mkelvin

t 1 J . k g ' 6 t = 1 J . k g1 K 1

49

J.kg1.1t J.m-3 J.mol1 o J.mol1 Cl

masicd capacitate caloricd (cildurd masicd; caldurd specificd)


densitate energie de electromaoneticd energieinterndmolard caoacitatecaloricdmolard capacitate caloricdmolard constanta universald gazelor a Derfecte

50 joulepe metru cub 5 1 jo u l ep e m o l joulepe mol-grad 52 Ce l s i u s 53 joulepe mol-kelvin 54 jo u l es e c u n d d 55 kelvin 56 kilogram 57 kilogram-for[i

1 J . m o 1 " C1 _ 1 J . m o 1 K1 l l

J.mol1k1

J.s K kg
kgf.

lui constanta Planck


temperatura termodinamicd (intervalde temperaturd)

masd; masd repaus; de defect de masd; exces masd de forta;greutate

l kgf = 9,80665N

Nr crt

Denumirea unititii de misuri

Simbol
kg.m'
kg.m2.s1

Mirimea
momentde inertie momentcinetic(momentul l i m p u l s u l u m o m e n t uc a n t i t a tdi e i; i migcare) cantitate migcare de (impuls)

Valoareaechivalenti in unitate Sl

kilogram-metru 58 pdtrat
59

kilogram-metru pitrat pe secundd

kilogram-metru 60 pe secundd pe 6 1 kilogram metru cub pe 62 kilogram mol pe 63 kilometru ora pe 64 kilogram secundd 65 kilowatt ord
oo
ol

kg.m.s1

kg.m t

(masa volumica) densitate masei concentratia unui comoonent intr-un amestec de componentl
masd molard vitezd debitde masa

kg.moll
km.h1

= 1km.h1 0,277778m.s4

kg.s' kw.h

lucru energie; mecanic; cantitate cdlduri de


volum(capacitate)

= 1kw.h 3,6000x 106J


1l = 1g-o'ns
.lQ-e6s.69;-r 1 l . m o l1 =

litru litrupe mol


l.mol1

v o l u mm o l a r

68 lume n

lm
lm.m-1 lm.W1

fluxluminos spectralSfluxului a densitate (in luminos func{ie lungimea de de unda)


luminoasd unei eficacitatea a s u r s ed e l u m i n d (cantitate energieluminoasd de lumina); densitate spectrald a f l u x u l uliu m i n o sn f u n c t i e e i d frecventd ( i l u m i n a r el u m i n o a s d )

pe 69 lumen metru pe 70 lumen watt


7 1 lu m e n e c u n d a s

l m.s lx lx.s m.
ffirro

72 l u x 73 luxs e c u n d d 74 metru 75 metru coloane apd de


76 metru cub 77 metru cubpe kilogram 78 metru cub pe mol 79 metru cubpe secunde

(luminoasd); densitate expunere in spectrald iluminirii functie a de frecven{5 lungime; vector elongatie; de pozi{ie (modul)
hidrostaticd oresiune volum volumspecific v o l u mm a s i c v o l u mm o l a r d e b i td e v o l u m ane

1ffinro= 9,80665x103Pa

m3 mt.kgt m3.mol-1 m3.s-1 m2 m2.s-1

80 metrupitrat pe pdtrat secunda 8 1 metru pe 82 metru secunde

vAscozitatenematicd ci
vitezd

m.s-r

Nr
cfi

Denumirea unitaliide misurd

Simbol
m.s-2

Mirimea
accelera{ie
lungime lungime

Valoarea echivalenti in unitateSl

pe metru secundd la 83 patrat


84 mila

mile

l m i l e= 1 , 6 0 9 3 4 4 x 1 m3 0 1,852x103 m 1mm Hg = 1,33322x102 Pa

85 m i l dm a r i n d
86

milimetru coloand de mmHg (Torr) mercur min. mol


mol-1

presrune
timp

87 m i n u t 88 mol 89

l min=60s

cantitate substan{i de
numdrullui Avooadro

molla puterea minus unu

9o newton
9 1 newton metru

foda momentul fo(e fatade un punct unei (sauaxa);momentul cuplu fo4e unui de
coeficient tensiune de suoerficiald: constanta elasticd unui resort a presiune; (Young) modululde elasticitate

N.m
N.m1 N . m2

pe 92 newton metru pe newton metru 93 pdtrat


94 newton secunde

N .s

impulsul fo(ei
vitezd

95

nod (mildmarindpe ord)

0 , 5 ' 1 4 4 4m . s 1 4

96 octava

octava
O Qm n

(a interval frecvete doudsunete de frecvente gdsesc raportul alecdror se in 2:1)


rezistentd electricd; impedantd; reactante

9 7 oh m
98 ohmmetru
oo

rezistivitate timp presrune


vdscozitate dinamicd

ore

th=3,60000x103s

1 0 0pascal
1 0 1pascal secunde

Pa Pa.s fon ph.


q

102phon(fon) 1 0 3phot
1 0 4 qu i n t a l

nivelul tdrie unuisunet de al (luminoasa) iluminare


masd doza absorbitd unghiplan;diferen{5 Iazd (defazaj) de

1 p h= 1 0 4 x l 1q= 10'kg
l rad = 10 2J.kgt

1 0 5rad
1 0 6 radian

rad. rad
ra d .s1 2 rad.s R
rot s-1
S

pe 107radian secunde
108

pulsatie; (viteza frecven{d unghiulard unghiulard)


accelera{ie unghiulard

pe radian secunde la patrat

1 0 9rOntgen

expunerea radiatii sauI X unei


frecven{a rota{ie(turalie) de

1R=2,58x10-4C.kg1

pe 1 1 0 rotatie secunde
1 1 1 secundi 112

viatamedie; de injumdta{ire timp; timp


u n g h ip l a n

secunda sexagesimald

1 " = 4 , 8 4 8 1 3 7 x 1 0r d . a

crt:

NY]
S
S.m1

Mdrimea
(in conductantd curentcontinuu) conductivitate electricd echivalent dozd de u n g h is o l i d inducliemagneticd masa preslune lungime lungime m a s a( u n u ia t o m ,u n u i n u c l i d ) coeficient dilatareliniard;coeficient de de dilatare. suprafa{d; in coeficientde dilatare volumicd; coeficient crestere presiunii de a coeficient dilatare(liniara; suprafa{d; de in volumicd); coeficient crestere presiunii de a n u m d rd e u n d d n u m d rv o l u m i c e m o l e c u l e a u d e p a r t i c u l e d s (numdrul) Avogadro lui constanta conductanld electricd conductivitate electrici activitatea unui nuclidsau a unei surse radioactive; constanta dezintegrare; de frecventi putere (electricd) reactivd potenlial (diferenld electric; tensi une electricd de potential); tensiunielectromotoare putere (electricd) aparentd intensitatea cAmpului electric putere(mecanica, electrica, curentcontinuu, in flux (termic, activd); energetic, energiesonore) de lucrumecanic; energiemecanici conductivitate termicd iluminare energeticd; densitate fluxuluitermic a (str6lucire) luminan{d energeticd intensitate energeticd flux magnetic lungime

Valoarea echivalenti in unitate Sl

1 1 3 sremens 1 1 4 siemens metru pe 1 1 5 sievert 1 1 6 steradian 1 1 7 tesla 1 1 8 tond

Sv.
ST

1Sv = 1J.K'1

T t Torr
tn

1 t= 1 0 3 g k l Torr = 1,33322x102 Pa 1i n = 2 , 5 4 0 0 0 x 12 m 0
1UA = 1,495x1011 m

Torr(milimetru coloand mercur) de 120 tol (inch) 121 Jnitate astronomica


119

UA

1 2 2Jnitateatomicdde masd 123 Jnupe gradcelsius


124 J n u p e k e l v i n 125 Jnupe metru 126 unupe metru cub 1 2 7 unupe mol 128 unupe ohm 129 unu pe ohm metru

u
"c-1
K-1 m-1

1u = 1,66044x10"27k9
_ 1oc-1 1K-1

m-3 mol-1
Q-1

f)-1m-1

1 3 0unupesecunda
1 3 1var

s-1

var V VA
V.m'1

132 volt 1 3 3volt-amper


134 volt pe metru 1 3 5 watt 1 3 6 watt-ora 137 watt pe metru kelvin 1 3 8 watt pe metrupatrat 139

w.h
W.m-1k-1

1 W . h= 3 , 6 0 0 0 0 x 1 0 3 J

W.m-2 W.m-2sr1 W.s11

watt pe metrupatrat steradian 1 4 0 wattpe steradian


1 4 1 Weber 142 Yard 143 zi

Wb
Yd
zl

1 y d= 0 , 9 1 4 4 m 1 z i = 8 , 6 4 0 0 x 1 0s 4

timp

Bibliografie: - lscrulescu lspagoiu 1., Gh., Petrescu Sistemul U., International unitd{i mdsurd,Editura Tehnice, 1970 de de - Uniunea lnternalionald chimiepurdgi aplicatd. de Mdrimi, in Academiei uniteti simboluri chimiafizicd,Editura RomAne, Bucure$ti, 1996 Si - Institutul RomAnde Standardizare, Tehnicd, Bucure$ti, 1997 Unita{i masurd,Editura de Materialavizatde MEC cu numarul 1314.11.2000. prof. Hripsime Publicat Liceul"GeorgeCogbuc", sub indrumarea Ceamurian, Bucure$ti. Editura Booklet.Tel 021 4113137:0723 428.630. Bucuresti