Sunteți pe pagina 1din 8

ALEXANDRU MACEDONSKI

(14 martie 1854 - 24 noiembrie 1920)

Ca ~i la Slavici, recunoa~terea adevaratei valori a lui Macedonski a venit tirziu . In timpul

vie pi,

lui de fideli, nici macar toti inconditionali. Adver-

sarii i-au fost mult mai numero~i . Maiorescu il a~ezase in r a nd cu Aricescu. Dupa moartea poetului , Lovinescu va continua sa fie de parere ca "omul a d a unat operei " , dqi v a fi cel dintai care sa schi~eze 0 revizuire. Aceea morala are doar 0 jum a tate de rezultat: v a zand in Macedonski un "erou al iluziei" care a crezut ca poate tdi numai pentru arta lui intr-o ~ara fara traditie cultur a la , Lo v inescu e con v ins ca poetul n-a

prestigiul poetului s-a marginit la cercul

fost capabil de un s a crificiu major, ci de lamen- tapi ~i proteste minore. Iara~i ca ~ i Slavici. Opera n-ar indritui calificati v ul de "mare poet", lipsindu-i unitatea profunda de l a un Eminescu sau, curios lucru!, Co~buc. 0 revizuire sistema- tica intreprinde abia Tudor Vianu in amplul studiu introduetiv al editiei sale ( 1939-1946). Originalita tea poeziei 0 su g ereaz a eel mai bine Vladimir Streinu ( in eapitolul din Istoria literaturii romane moderne (1944 ) , urmat de Adrian Marino, primul biograf ( 1966 ) ~ i a utor al unei ample monografli in 1967, ~i de Mihai Zamfir (Introducere in poeiJa lui Alexandru Macedonski, 19 7 2 ) . A~ adar,

~ v t : i rzi u , cmar d aca p un em l a so c otea l a

- : : : " b utia l u i G . Calinescu di n Istoria l ui d i n

-

,

, nu i n sa d e c isiva ca i n ca z ul lu i S l avi ci ,

a nd d e c atev a m ar i rezerve c a 0 p qtera de

- a " ( Ca line s cu a firm a ca " ii es t e defi cie nt lui

~ do n sk i si m~ lim b ii ", i g n ora Poema ronde!unlor

s e ne ctut e, dar nu iarta "imita t ille se n i l e

- _ ~ ) " f us set" din j un e~e ) . Ce es t e in te r esant l a -- = 1 ~ i l a Za mf u este s i t u a re a p oezi e i

- -e

-~ ' . :I a ) i ntr -o po sibil a se rie i s t o ric a . Streinu

_- o a r a l eaga p r i m a parte a oper e i, a c eea d e re 1890 , n u d oar de p a~optis m , c i ~i d e > o ptis m , priv i te amb e le pe 0 l atur a neo - r a a nterior. Cr it i cul re m arca un e l e "se n s uri co pe rit e" l a p oe~ p e c are Ma i o r es cu ii

t : i n a rul

- _ o ns k i: poezia so c ia l a a l ui Cezar Bo lli a c ,

o nsk i e n e (~ i a pr oz e i , a pr oa pe i n ega l a

r a se , se n s uri

c are

t rec

la

~ c u l m a cabru a l lui Stamati, "e x otis m u l

- ; - e ne ti ano -ib eri c "a l l ui A l e c sa nd r i ori a c e l a - -e " ru r co-ar m ea n o - araba " a llui B o linti nea nu , z: " t i l e ~ i c hi a r " gargar a d e cu vi nt e " a l e lui _ a . ra ~ eanu,i n fin e, " liri sm ul e retic " a l lu i

_

,

_ - - 'e a nu . Toate a c estea p r egatesc " e s tetis mul "

va

-~ 1 " M acedo n ski de mai apoi, c a r e

: ~ a e ru l ins t rume n talism ul ui, an tic ipand p e ~ G " c u al sa u T ra i t ! du Ver be , (Macedo n s ki _ - : ~ e rs l ib er i nca din 1880 ) sa u al simbolis -

~ . m a i pre ci s a este sit u a r ea din s tud i ullui

- - -- . :\ 1 a cedons k i ar il u stra var ful u n e i a : : el e d o ua " di reqi i esen~ale" din p o e zia ca de dup a 1830 ~i a num e "poez i a

dup a m oda f ra nc eza ~ i i t a l ia n a ,

==:=- d i n febra mim e tic a ~ i no va t o are a

- -_ ~ - = - o r m unte ni " . A do u a dire c ~e va fi a c eea - - : - d e mi t osul n a~onal". Lamarti n ism ul ~i

_ ~a n ta,

s e interse c teaza adesea, am b e l e

cm a r m a i inainte d e 1848, gen u rile ~i

e ri p o cci de n ta l a l e p o e z iei noi.

ki fa ce un "a d ev ar at c az d e f i x atie

,

pa s puse l e l ui Ma rin o, fa~ad e H e li a d e pa ~o p ti ~ ti i franco - italieni, respinga n d

~ g " r m a na a Ju n im ii o ri "impor tul " a rd e-

- - : ~ _ o e ri p re cum C o~ b u c , J os i f sau Goga.

u ? i i i v a f i "l a bete noire", d in

: J

aceasta p nc ma, fi e din a b so l u t a i n co mp a- ti b ilitate, c u m so c otq t e Mari n o, fie pent ru ca Ma c e d onski ii i nt u i s e geni ul , da r n u vo i a sa- l a cc e pt e con ~ ti e n t, cum s u s ~n e Z am fi r. A c es t a din urm a e d e par e r e ca a b ia m oar t ea l u i E min esc u I- a "e l i be ra t " pe Mace d o n ski ~i d e a ce ea "mu t a~a" poeziei lu i s - a pro du s in 1 8 9 0, ca n d ro m a n tismu l a c edat d ef i nitiv l o cu l sim b o- l is mul ui in i m agi n a rul ~i mani era poetu l ui . E st e ~ i data d e l a c a re p oe tica m ace don skia n a se pr e ci zeaza , d e p a~i nd ni v e l u l acel eia a lui Maio resc u ~ i i nt r a nd i n co nt e m po r a n eitatea eu ropea n a . Ma c e d onsk i este in t : ii ull a n o i c are socote~te c a " l ogi c a po e z i ei este i n su~i a b s u rdul", r adi c al a lt a dec a t l ogi c a l im b a julu i u z u a l sa u a proze i ~i a nun ~a i n "p oez ia vii t o rului" p red o mi n an~ a " mu z ic i i ~ i a im ag inii ", cu a lt e cu v int e, a formei. M a iores cu si m ~se e l ins u ~ i gratu i tatea act ulu i poetic, d es f a c ut de ob l iga~ etice, so c ia l e sau d e ori c e a l ta n atu r a s tr a i na d e esenp l ui , d ar n - av u sese i nc a ac ce s l a 0 d eoseb ire d e es ent a i ntre vo rbire a p o etic a ~ i a c eea comun a , car e c o ntin uas e sa i se para d oar ch es tiun e de stiI . Macedonsk i fa c e p as ul mai d eparte spre in~e l e - g e rea p oeziei n u c a 0 proza im p o d obita ~ i p r ozodi c regu l ata, ci ca u n mod c a m p l e t d i f er it d e a c o munic a mesa juI . As t a , tot dup a 1890 .

,

Prim e l e d o u a cule ge ri (Prima verba din 1 8 72 ~i Poesii din 1 882) sunt f ad va l oare , c o n ~mi nd co m p une r i mimetice , p e tem e le co mun e a le p a~op ti s mulu i ( c o nd a mn a r ea ti ra ni ei ~ i eliber a - rea "po p o l u lu i") , d e~ i pr oces ul is t or ic c a r e Ie d a du se n a~ t e r e s e inch e i ase. E r o tic e l e i mpru- mu ta s tilu l lu i A l e c sa ndri d i n Steluta, i n sa cu mai pu ~ n a g r avi t a t e ("Vaz ui un a n ge l s u razat o r"), f o a rt e t e a t r a l e in g e s ti d ( "A mici, a cum a s unt

di s p e r a t "), plin e d e impr o pri e t a ~ l e x ic a l e ~ i de

t o t a c e l vo c a b u l a r ironi za t d e Ma i o r es cu ~ i de

mai f a c a u z it e cantecele lui Hein e . E couri e min es ci e n e s unt deja i n medi o crii Psalmi modemi, d a r a b ia Noaptea de noembrie este 0 e min es cian a

va l a b i l a, sa ti d a epocii ~i a p erso n a j e l or

c are 0

p o pu l e aza, si mul a nd e ea mai d ep l i n a n e p a s a re a t ara ct id :

"Merg i , t ri s t a Rom a n ie , pe c a l ea i nc e pu ta, ~i voi, iubi~ prieteni , p et r ece ~ sa u c a n ta~ L as a ~- mi , i n sa , mie o dihn a c ea m cut a, L asa ~-mi v i s ul m o q ei ~ i nu m a d qt ep ta ~.

Ca r agia le : "a n g e l dulce d e a m o r ", f ee, fll o m e l a, selbe , sa u d e diminutiv e le ca re -l en e r v a se d deja

C e - mi

p asa

d ad lum ea a f ost ~ i e to t lum e?

pe Ma i o re s cu : g uri ~a ,fluturel, p as and. lnt e resant

Ce -mi

pas a

de

dm a ne cum e, ~ i cum a

e d p o etul d e dica Poesiile tocmai lui Maiorescu ~i avea acc e ptul acestuia. Ruptura intre ei se

produce ulterior. Dar chiar id e ile prefe~ei din

1882 ( M a cedonski va pastra toat a via~a obiceiul

de a s e com e nt a singur ) sunt nem a i o reseiene. A ut o rul Poesiilor descoperea poe z i a so eial a ~ i v ede a sc o pul e i i n "sdp a r a re a" Luminii, Binelui ~ iAdevaruluz: D e ocamdam po e ti ca lui Ma cedonsk i se afl a s ub ni ve lul c e lei a lui Ma i o re s cu. P oez iile

c a a t a re sunt pro z aice din c a l e a f ad ori prea infantil e : " Cu bu ze le-n foc brunit e,/ U nite, ! N u m a i form a m a mandoi, ! D o i / / C a ~ erpi de

f l a dr i , pl av i ~e / V i~e" etc. Nu s unt mai bune p r im e le NoPfi o ri bal a dele, cu o ri g ine in M us s et ,

B y r o n , B o lintin e anu ~ i Stam a ti. V ersul li ber din

Hinov o ri ar moniile imitati ve d i n Lupta !i toate

sunetele ei o r i din inmormantarea !i toate sunetele dopotului s eamana m a i degrab a a calcuri decat a

in o v a~ . E g reu de apreeiat insemn a tatea un or

anti e ip a ~, cum ar fi acelea ale lui Co~buc (Calul

arabulut) o ri A n g h e l (Sub frunze). Tin probabil de

in d m plare .

Excelsior (1895) este indiul v o lum reprez e n - t a ti v, d a r nu pen t r u marel e p o et, ci tot p e ntru

n eo r omantic u l de l a i nc e puturi. Un t o n nou es t e dej a i n Stepa ( i n p o fida ne o logismelor

c a r ag hio ase :"f id an~ta p e c o nf i n e" , "o nduloase ' ' ),

~ i anum e i n evo c a r ea

c a re domn e~ te s piritul poe t ului : ,,~i i ntind e r e a

s clipe ~ te, ~ i s unt s ingurul e i ~" sau: " St e le cl a re

pri veg h ea z a c o rtul m e u n e m as u ra t . l ei -colo s e

m are~ei i ntinderilor peste

f o st ? Ce-mi pasa de se-ntreab a sau nu de al

m e u nume?

Prin moarte , ca~tigat-am o b ~ tescul

a

d a post. "

Se o b se r va imediat incredin ~a rea p o etulu i d e va l oa re a p e r soa nei sal e. Renumele e s te ma i presu s d e m o ar t e. Re s emn a r e a se d ove d q t e fal sa, c a t a v reme p oe tul a ~ te a pt a 0 i n vie re p r ecum a c ee a ar g he zia n a din Cimitirul Buna- Vestire:

,, ~ i i a t a

S e pa r e d i nchide l a zgo m o t o rice p o r~, ~ i lun a se as cund e, ~ i c a nd e l a s e s tin ge Pe pi e tr e l e -n v echite , pe crucil e d e mor~.

- 0 s ufl a re c e r a mur i l e - a tin ge

T a c er e L

Se-mbr a d eimitirul i n no a pte ca-ntr-o

E s te ce a sul d e n e gur a ~i tain a

h a ina,

o r a z a nu

A ~ tept cu nerabdare ca m o r~ sa s e sco a le,

L a s a nd sa I e r a mana co ~ ciugurile g oale,

mut i mi e morm a n t ul , ~ i mut o ric e morm a nt.

Dar

se vede in cer nici pe pamant. , .

': r 'lc e

n oa pte ? Nici ci o cne t e d e oa se, n i ei r a njet e , nici

~o apt e? D a r oa re c e f ac m o r~ ? - S a v in a ! - V o i sa

<;;.'

;: l

N '

~ ;: l

lm l . c a mc a

A

N '

Iffi1C , a d e c a t

A

~

t i u. "

Invazia oribila a viermilor n-are compara~e in epoca de cat cu macabrul hasdeian . Noaptea de ftbruarie este 0 evocare curajoasa a bord e lului, pentru 0 epoca in definitiv victoriana cum era aceea a lui Carol 1. Baudelairianismul nu prin- sese in poezia noastra inca destul de pudica. in astfel de versuri se vede ca Macedonski a fost, intre poe~ no~tri din secolul XIX, intaiul euro- pean. "Voi ro~i~, fara-ndoiala, delicate cititoare", scrie el in aceea~i Noapte, con~tient de ~ocul pe care tema11 putea avea. Sunt ~i cateva prevestiri ale poeziei parnasiene de mai rarziu, plina de refrenele lui Samain:

"In Kars, sub cer cu fund de aur, Pe cand e soarele-n apus, incolacit ca un balaur Pe dupe deal aproape dus;

Se arata galbenul ce scade, Topindu-~i fap in azur, o minareta cu arcade Ce predomne~te imprejur"

o ri , inca ~i mai surprinzator, de nenascut e le

a c o rduri pure din Ion Barbu:

"Pe balta clara, barca molateca plutea Albe~ nemaculate curgeau din cer, - lucioase Zambeau in fundul apei rasfrangeri argintoase;

Oh! alba dimineata, ~i visul

$i norii albi - ~i crinii suavi - ~i balta clara, $i sufletul- curatul argint de-odinioara -

ce ~optea,

Oh! sufletul! - curatul argint de-odinioara."

i

n Noapte

de mai rasuna

deja un alt

_ l a ce donski care a ingropat securea antitezei

~ol e mice

i zv o a r e le idilei clasice ~i anacreontice, impros-

_ at a t a insa intr-un chip absolut uimitor:

~i a intors romantismul eminescian la

"Posomorarea fara margini a nop~lor de altadata,

Cand sufletul pentru sarcasme sau deznadejde sta deschis, Cu focul stins, cu soba rece, ramase-n urma ca un vis . E mai ~i inca ma simt ranar sub inaltimea inste lata. Trecu talazul du~maniei cu groaza lui de nedescris, La fund se duse iar gunoiul ce inaltase 0 secunda $i sranca tot ramase sranca, ~i unda tot ramase unda Trecu talazul du~maniei cu groaza lui de nedescris, Se lumina intinsa noapte de poleieli mangaietoare, $i astazi e parfum de roze ~i cantec de privighetoare.

Vestalelor, numai 0 noapte de fericire va mat cer. Pe jgheabul verde al ci~melei un faun rustic c-o naiada S-au prins de vorbe ~i de glume sub licaririle din cer; Columbe albe bat din aripi pe piatra lucie sa cada Basnesc de vremile batrane, cand zanele se coborau Din limpezimile albastre, ~i-n unda clara se spalau Reinviaza ca prin farmec idilele patriarhale Cu Fe~-Frumo~i culcati pe iarba izbindu- se cu portocale; Pe dealuri clasice s-arara fecioare in cama~i de in, Ce-n maini cu amforele goale i~i umplu ochii de senin, $i printr-a serii lacrimare de ametiste ~i opale, Anacreon re-nalta vocea, dialogheaza Teocrit V eni~: privighetoarea canta in aerul imbalsamit."

D e p e a cum, Ma c e d o n s k i e 0 sint eza cur ioa s a d e n o u ~i de ve chi, de n eoc l a sicism ~ i d e ne o ro- ma nt is m , da r ~i d e par n as i a ni s m ~i d e s im- b o li s m . 0 limpe zi r e i n sen s ul m o d er n ita pi se f a ce in Flori sacre ( 191 2), und e se a cc e ntue aza

t e nd i n ~ a f or m ala. U lt i mul Ma c e d o n sk i e s te i n

d ef in i ti v un

b a rbi a na: ,, ~i v ii , i n o eM s cl a vei , zarii cicori

a l bas tr e". D o u az eci de a ni d es p a rt Noaptea de decemvrie de i n d emine s cian a Noaptea de noiembrie

~i s in g ur a l eg at u ra dintr e e l e const a in p o lemica ,

d e d ata as ta alegoriza t a, a p oe tulu i cu d et r a c- tor ii sa i, m a i bin e z i s i n s i m bol i sti ca i n f o nd

e r o n a t a a po e mei , fJind d nici o d a t a calea dreaptd,

a e mi r ul u i , n u e s t e c a l ea a d evara t a a p oe tului;

d i n c o nt ra, a c e ea o c o lit a a d r um e~ lui s lut ar s luji m a i bine ide ea. No t a mo ra l a c a re c o mplid opti un e a es te 0 r e mini s c e n ~a r o m a nt id , d e care Ma c e d o n s ki nu s -a e l iber at cu t o tul . Frumu -

m a ni e ri s t ~ i un pr e ~o s, cu 0 t o pid

se

spr e Meka a p oet ulu i c are se v i s ea za e mi r p e ntru 0 n oa pte a l B ag dadului dec a t in spl e n- did e l e im ag ini flor a l-c o l o ri s tic e car e imp a n zes c

te a NofJtii de decemvrie s ta m a i p utin i n c a l a t or i a

,

1 ; )

,

fa nt ezia l ir i d . Inc e pu t ul , cu o d a i a i n c a r e s e

c oa c e r eve n a sol i taru lu i poet, e s te b a co v ian

avant la lettre:

~E m o ar ta od a ia, ~ i m or t e p oe tul In za r e , lupi g r oaz ni c i s - a ud r ag u ~ it , C um lat r a, cum url a , cum u r d, cu-nc et ul , U n tr e mol sin is tru de va nt -n abu ~ it

Jar c r i va rul ~ p a

-

- d a r e l c e - a gr e ~ i t?"

S- a r zi ce d od ata i nch e iat a s int e z a poe z iei a n te ri oa r e, Ma ced o n ski e ga t a p en tru s int eza

ce l ei vii t oare. Ce t a t ea fan t o m atid es te b a r bia n -

d o in a~ i a n a, un Is a rl a k mai pu t in p i t ore s e, dar d eo p o t r i va d e mist e r ios:

" Sp re alb e le z iduri , al e ar ga - a l e a rga , ~ i a l be l e z id ur i luc esc - st r a lue es c , - D ar Meka i nc e p e ~ i d ansa sa m ea r ga C u p a suri ee-n fundul de za ri 0 rap e se , ~ i a lb e l e z idu r i , l u c es c - s t ra luc es c !

Ca ga ndul a l e ar ga s pr e a lb a n a lu d , Spr e po a m e l e de- a ur din vi nu-i c er esc . Ca mil a , ca t p oa t e , g r a b qte sa -l du d . D ar v i s u - i, nu este un v is o m e ne s c - ~i p o am e le de-aur luc e sc - str a luc es c - Jar a lb a ce ta t e r a m a n e n a luc a . "

E mil Botta ~i Radu St a nc a s unt anunta p d e a c e a s t a i n te n sa po ez ie a une i n ei mplin i te as pir a pi quijot i e e de c a re v is a t o rul e st e de vo r a t c a I oa na d ' Arc de fladril e rugului!

"N iei u r m a d e ierbu ri , n i ci p o mi, nie i lz v oa re ~i e l n a inte aza s ub fl ad ri d e soa r e In o chi , 0 n a lud de sa n g e - in ga t U n chin f a r a mar g ini de se te- a rzat o ar e Nes i p, ~ i de as upr a, e er r o~ u - ~ - a t i t - ~ i t o~ n ai n teaza s ub fl a c ar i d e s o a r e.

~ i tot fa r a m arg in i p ustia se -ntind e, ~ i t o t nu s - a r a t a o ra ~ ul p rea sf a nt - N im i c n- o s fa r ~ e ~ tein z o r i cand s- a prinde , ~i n - o -n v io rea z a sufl a re d e va nt - L ue e~ t e, v ibr eaza, ~ i - ntr - una se -ntind e."

E ste pa ra d oxa l c a, te mp e r a m e nt b izar, su mbru ~ i re vo lt a t , b a ntuit de v i z iuni infern a l e , Ma ced o n sk i i z bute ~ t e eel m a i bin e in in vo e a ti a exaltata a unu i p a r a di s ' se r afi e ~i f lora l , r as u na nd de sublim e armonii cor a le :

,

" B agda du l! B ag d a dul ! ~ i el e e mi r ul Prin ae r , peta l e d e r o ze plut es c Ma t ase a-nfl o rit a m a rit a cu firul N uan ~e, c e -n um b r a, i nc et, vqtej e s c

H av u ze l e ca nt a

B ag d a dul! B ag dadul ! ~i e l e e m i rul [ . J

-

- - vo ci l i mp ez i ~o pt es e

B agda du l ! ce r g alb e n ~i r oz c e p al pi ta , Ra i d e-ar ipi de v i se, ~ i r ai d e gra d i n i, Argint d e izvoare, ~i zare-aur it a - B ag d a dul , p oia n a d e r oz e ~i er i ni - D ja m ii - mi n are t e - ~i ce r ce p a lp i t a . "

Capodoper a , ignorati de G. C a linescu , a liricii maced o n s kiene, ra m a ne Poema rondelunlor. Cel e m a i mult e d i ntr e poe z ii sunt s cr is e i n

ultimii ani de v iat a . C a rtea a a parut p o stum , in

192 7 . M a c e d o nski are n e indoi e lnic vo catie par-

n as i a na. A st az i nu ne m a i ap a re atat de n e t a ca acum un sec o l diferenta dintre simboli~ti ~i p a rnasieni. $i cum Macedonski amested per- manent v izu a lul cu auditi v ul , 0 lini e d es parti- t o a r e e a pr oa pe imposibil d e tr as at in c az ullui. $i si mboli ~ tii,~ i p a rnas i enii a u f os t i n definiti v ni ~ te

m a n i er i~ ti ~ i n i ~ te pr etio~ i. Baud e l a i re dedic a Les Fleurs du Mal " au po e t e impecc a bl e" , lui G a utier, a di d . Ma llarme int e legea p oe mul ca " lucr a tur a" . $i unii, ~i altii s e ivesc intr-o epod

de reflux al pasionalitatii rom a ntice

~i cred intr-o

pur a , 1n s e nsul abatelui Br e mond, a ce as t a ~i e s te, plin a d e a lc o oluril e t ar i v erl a ini e ne , pro v o- c a t oa re d e e x t aze :

"in crini e betia c ea ra ra :

Sunt a lbi, delic a ti, subtiratici. - Potir e le lor au fan a tici - Argint din a soar e lui para.

D e~ i , c a nd atin ~ i s unt de v ar a,

Mo r p a lcuri, s a u m o r sin g ur a tici ,

in crini e beti a c ea r a r a :

,

Sunt a lbi, delic at i , s ubtiratici .

in m oa rt e le v remi , ma-mb a tar a ,

Cand fragezi, ~i primavarateci,

po e z ie mai pura. Dad an a lizam d e obicei la

in

e i ma sorbira, ex tatici,

r o m a ntici e x presia sentimentului, se cade sa

$i

pe- a ripi de ra i m a purtar a .

o b s er v am c a la parnasieni, ca ~ i la s imb o li ~ ti, e y orba mai cur a nd de sent i mentul e x pr e siei.

in

crini e betia c ea rar a . "

Ex presia, avant

toute chose. M a cedon s ki ~ ti a a sta,

c hia r dad i nc e pu s e, c a bun rom a ntic , prin a mo r a liza , sa tiri z a, ftlosofa ori declama in poe- z iile sale de din a inte de Flori sacre. in s imbolism

~ i in parnasianism triumfa artisticul , mistica a rt e i pure, un e o r i mistificarea, jocul, toate insu~iri m a nieriste, fi e d ne gandim la Gongora ~i M a rino, fie l a H e redia ~ i M a ll a rme. Edg a r Papu (Barocul ca tip de existenjti, 19 77) v orb e a despre sfa r ~ itul s e c o lului X IX ca de s pre 0 nou a epoca

a b a rocului in care s-ar reg a si atat parnasia-

nis mul, c a t ~ i simbolismul. $i , l a urma urmelor , c a lea regal a a lirismului, separat pentru 0 suta de a n i , de prozaic, de elocinta , de anecdota, trece p r in manierismul simbolisto-parnasian ilustrat la

no i de Macedonski. Nimeni n-a e v ocat ca e l

o b ie ct e le n e in s ufletite ori m a teriile car e Ie com- _ u n . Restr a n ge re a tematid ~ i a bandon a rea oridrei e l o ci nte situ e a za Poema rondelurilor la an t ipodul _"\Topplor~ i, i n g e neral, a l po ez iei macedonskiene e p a na a t unci . $i, din nou , in timbrul incon-

- n da bil macedonskian din rondeluri se presimt a t e v a din viitoar e le muzici lirice, ale lui Mateiu Ca ra g i a le (Rondelul Domnijez), Pillat (Rondelul .7ecutuluz),Maniu, Arghezi, B a rbu (Rondelul ctitonloi), T o m oz ei . in definiti v , prim a noastr a poezie

Dad perf e ctiunea a r e se ns i n art i i , ~ i are m a i ales la m a ni e ri ~ ti, iat- o in Rondelul rozelor ce mor.

"E vremea roz e lor ce mor, Mor in gradini ~ i mor ~ i-n min e - $-au fost at a t d e v i ata pline, $i azi s e sting a~a u ~ or.

in tot, se simte un fior . a jale e i n ori ~ icin e.

E vreme a roz e lor c e mor -

Mor in gradini, ~i mor ~i-n mine.

P e sub amurgu-ntristitor, Cur g va lma ~ agur i de su spine, $i-n mare a no a pte c a re v ine Duio a se- ~ i pleac a fruntea l o r

-

inca mai putin pretuit decat poetul a fost prozatorul Macedonski. C e e drept, proza lui ie ~ ea, spre deosebire de poe z ie, din curentul m a re al reali s mului ~i al rom a nului. Autorul nu

se imp a c a d e loc cu ide e a n e recunoa ~ t e rii sal e . Cartea de aur ( 1902) a re 0 pr e fat a, atribuita unui d is c i p o l a nonim, i n c a r e Ma cedon s ki v orbqte de s pr e sine c a d e spr e "un om de g e niu" c a re a dus " mai dep a rt e ~ i m a i su s num e le t a ri s a l e" d e c a t orice rom a n. Se r e fer a l a ve rsiunile

po ez iilor ~ i prozelor sa l e in france z a ~i la e cou- ril e p e car