Sunteți pe pagina 1din 6

Grilele pentru examen Dreptul muncii

1) Contractul colectiv de munca are urmatoarele caractere juridice:


A. Sinalagmatic,cu titlu oneros, comutativ, solemn, numit B.nenumit, sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros, comutativ C.cu executare succesiva, nenumit, bilateral, cu titlu oneros, comutativ D. Niciuna din variante
2) Durata minima a concediului de odihna anual este:

A. 20 zile calendaristice B.15 zile lucratoare C. 20 zile lucratoare D. Niciuna din variante
3) Demisia produce efecte:

A. Doar daca este aprobata de angajator B.de la data expirarii termenului de preaviz C.de la data emiterii de catre angajator privind incetarea contractului individual de munca D niciuna din variante
4) Acordarea preavizului de catre angajator la desfacerea contractului de munca are

caracter obligatoriu in cazul:


A. Incetarii contractului de munca privind acordul partilor B.in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei temporar sau definitv C. In care salariatul a fost arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 zile, D niciuna din variante
5) La data expirarii termenului pentru care s-a incheiat, contractul individual de

munca inceteaza:
A. Prin acordul de vointa al partilor B.prin concedieredaca angajatul nu opteaza pentru prelungirea contractului C. De drept D . Niciuna din variante

6) Nu se pot sindicaliza urmatoarele categorii de persoane:


A. Grefierii B.functionarii publici C. Agricultorii D. Niciuna din variante

7) Clauza de neconcurenta nu produce efecte:


1

A. Pe parcursul executarii contractului individual de munca B pe parcursul perioadei de proba C. in cazul persoanelor cu functii de executie D. Niciuna din variante

8) Salariatul care este concediat disciplinar beneficiaza de un preaviz de :


A. 15 zile lucratoare B. 20 zile lucratoare C. 15 zile calendaristice D. Niciuna din variante

9) Cercetarea prealabila aplicarii unei sanctiuni disciplinare nu este obligatorie daca:


A. Sanctiunea este cea a avertismentului B. salariatul a savarsit abaterea disciplinara in prezenta unor martori C. exista parerea liderului de sindicat D. Niciuna din variante

10) Retinerea din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi operate in temeiul:
A. Unei decizii de imputare B. Unei hotarari judecatoresti irevocabile C. unei hotarari judecatoresti definitive D. Niciuna din variante

11)

Contractele de munca inceteaza prin concediere disciplinara atunci cand:

A. Salariatul este condamnat la o pedeapsa cu lipsire de libertate B. instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei temporar sau definitiv C. autoritatea competenta a ridicat autorizatia necesara pentru exercitarea profesiei D. Niciuna din variante

12)

Perioada de proba se aplica obligatori la incadrarea:

A. Unei persoane cu functii de conducere B. unei persoane cu functie de executie C. la incadrarea unui absolvent D. Niciuna din variante

13) Decizia de concediere disciplinara produce efecte de la data :

A. Emiterii B. Mentionata in cuprinsul sau C. comunicarii ei prin scrisoare recomandata la domiciliul salariatului D. Niciuna din variante
2

14) Decizia de sanctionare disciplinara poate fi contestata in fata instantei in 30 zile:


A. Calendaristice de la data cominicarii B. lucratoare de la data comunicarii C. lucratoare de la data emiterii D. Niciuna din variante

15)

Contractul colectiv de munca devine aplicabil de la data:

A. Publicarii in monitorul oficial B. inregistrarii la organele prevazute de lege C. incheierii in forma prevazuta de lege D. Niciuna din variante
16) Decizia de concediere individuala pentru motive neimputabile salariatului emisa

in art.63 codul muncii este lovita de nulitate absoluta daca nu cuprinde :


A. Lista tuturor locurilor de munca disponibile din unitate B. Criterile de stabilire a ordinii de prioritate avute in vedere de unitate pentru desemnarea persoanei concediate C. Durata preavizului D. Niciuna din variante.

17)

Durata maxima legala a timpului de lucru nu poate depasi:

A. 48 ore pe saptamana , inclusiv orele suplimentare. B. 40 ore pe saptamana inclusiv orele suplimentare. C. 48 ore pe saptamana exclusiv orele suplimentare. D. Niciuna din variante .

18) In cazul in care concedierea salariatului a fost facuta in mod netemeinic si nelegal :
A. Instanta dispune anularea ei si repune automat partile in situatia anterioara concedierii. B. Instanta dispune anularea dispozitiei de concediere si reintegreaza salariatul in locul sau de munca initial daca din probe rezulta ca reintegrarea este oportuna. C. Instanta dispune anularea dispozitiei de concediere si reintegrarea salariatului daca a intocmit cerere in acest sens (Art.76 alin 2 C.muncii) D. Niciuna din variante .
19) In situatia in care contractul individual de munca (CIM) nu a fost incheiat in

forma scrisa se prezuma ca:


A. A fost incheiat pe o durata determinate de 24 luni. B. A fost incheiat pe o durata determinate de 18 luni. C. A fost incheiat pe o durata nedeterminata. D. Niciuna din variante .

20)

Pe durata delegarii contractul de munca:


3

A. De la locul de munca la care este delegate salariatul se suspenda. B. Cu unitatea cu care a dispus delegare inceteaza. C. Incheierea cu unitatea care a dispus delegarea se suspenda. D. Niciuna din variante .

21) Actiuea in restituirea drepturilor salariale convenite si neplatite se prescrie in termen de:
A. 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune. B. 30 zile de la data nasterii dreptului la actiune. C. 6 luni de la data la care conducatorul unitatii a luat cunistinta de cererea formulate. D. Niciuna din variante .

22)

Suspendarea de drept a CIM intervine in urmatoarele situatii:

A. Exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivelul local sau central pe durata mandatului. B. Indeplinirea unei functii de conducere salarizate in cadrul sindicatului. C. Concediu paternal. D. Niciuna din variante .
23) Necorespunderea profesionala a salariatului are regimul juridic a concedierilor:

A. Imputabile salariatului. B. Neimputabile salariatului C. Imputabile sau neimputabile salariatului dupa caz. D. Niciuna din variante .

24)

Detasarea poate fi depasita dupa expirarea unei perioade de un an de zile:

A. Doar cu acordul celor doi angajatori. B. Doar cu acordul celor doi angajatori si al salariatului detasat. C. Doar cu acordul angajatorului beneficiar al detasarii si al salariatului detasat. D. Niciuna din variante .

25)

Salariatul convocat la cercetarea disciplinara prealabila:

A. Are obligatia sa se prezinte in fata comisiei disciplinare. B. Nu are obligatia sa se prezinte in fata comisiei disciplinare. C. Are obligatia sa se prezinte in fata comisiei disciplinare si sa isi prezinte apararile. D. Niciuna din variante .

26) Nu se poate incheia contract pe durata determinata pentru inlocuirea titularului:


A. Care este detasat. B. Care participa la greva. C. Care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporala de munca. D. Niciuna din variante .
4

27)

Reprezinta o modificare a CIM :

A. Schimbarea din functie ce are ca efect micsorarea salariului. B. Mutarea salariatului intr-un alt sediu al aceleiasi firme ,din aceasi localitate , cu mentinerea felului muncii si al salariului. C. Schimbarea din functie determinate de pierderea capacitatii partiale de munca. D. Niciuna din variante .
28) Modificarea temporara a locului de munca nu poate fi dispusa de angajatori

fara consintamantul salariatului:


A. In situatia inlocuirii unei personae care lipseste de la servici. B .In cazul numirii unui inlocuitor cu delegatie. C. Ca masura de protectie a salariatului. D. Niciuna din variante .
29) Prin contractul colectiv de munca (CCM) se poate conveni un termen de preaviz

mai constrans decat cel legal: A. Pentru ipoteza concedierii.


B. Pentru ipoteza demisiei . C. Atat pentru ipoteza demisiei sau concedierii. D. Niciuna din variante .

30)

CIM inceteaza de drept:

A. La data indeplinirii cumulative a varstei standard si a stagiului minim de cotizare. B. La data comunicarii deciziei de pensionare la limita de varsta potrivit legii. C. In cazul in care slariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare , darn u a solicitat pensionarea. D. Niciuna din variante .

31)

Nulitatea CIM:

A. Poate fi dispusa numai de instanta. B. Nu poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. C. Poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. D. Niciuna din variante .
32) In unitatile cu mai putin de 21 salariati, este:

A. Obligatirie incheierea contractului colectiv de munca. B. Obligatorie egocierea contractului colectiv de munca. C. Este interzisa negocierea C.C.M. D. Niciuna din variante .
33) Durata preavizului ce trebuie acordata salariatului pentru concedierea pentru

inaptitudine fizica este de:


A. 20 zile calendaristice . B. 15 zile lucratoare.
5

C. 15 zile calendaristice in cazul in care ocupa o functie de executie. 30 zile calendaristice in cazul unei functii de conducere. D. Niciuna din variante .