Sunteți pe pagina 1din 18

Slujba Vecerniei ]i utreniei

Sf`ntului Ierarh


A AA A t tt t a aa a n nn n a aa a s ss s i ii i e e e e P PP P a aa a t tt t e ee e l ll l a aa a r rr r i ii i e ee e

Patriarhul constantinopoluluiCare a p[storit la gala gala gala gala\ \\ \i ii i(2 mai)Luna Mai in 2 zile
POMEnIREA SF. Atanasie Patelarie

VECERNIA VECERNIA VECERNIA VECERNIA

La Doamne strigat-am, stihiri pe 4, glas 5 Bucur-te cmara

Stih: Din straja dimineii pn n noapte, din straja dimineii s ndjduiasc Israel spre
Domnul

Bu cu r te P rin te A ta na si e prea str lu ci te i e rar

he al lui Hris tos c cru cea lu nd pe u meri pen tru St p

nul Hris tos i-a le lu mii toa te le p dn du le pri mind n ge

res cul chip n fl c ra tu i-ai i ni ma cu pu te rea sfin

i toa re a Du hu lui i lu crnd cu srg la-m pli ni rea E van

ghe li ei pen tru a ceas ta Dum ne zeu a cum de da ruri te-a n vred

ni cit chi ver ni sin du le bi ne n tru toa t vi a a ta

s ceri de la Dom nul s dea su fle te lor noa tre ma re mi la Lui.

Stih: C la Domnul este mila i mult mntuire la El i El va izbvi pe Israel din toate
frdelegile lui.

Bu cu r te Mi tro po li tu le cel ce tur na t-ai din bel ug

unt de lem nul tu n can de la cea fru moa s a cre din ei su fleSlujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

tu lui tu ur m tor f cn du te ma re lui Gri go ri e pur ta

tu i-ai tur ma ta la li ma nu ri le li ni tei, a le vo ii

Lui Dum ne zeu cu ru g ciu ni le, cu sf tu i rea cea dreap t

cu pos ti ri le cu pri ve ghe rea bi ru i t-ai u nel ti ri

le vrj ma u lui pen tru a ceas ta Dum ne zeu te-a n vred ni cit

pe ti ne P rin te A ta na si e m ri te

de da rul Du hu lui.

Stih: Ludai pe Domnul toate neamurile, ludai-L pe El toate popoarele.

Bu cu r te ar hi e re u le al lui Hris tos n e lep te

A ta na si e cu nu me a les fi ind m po do bit Ne mu ri

to ru le lu mi nat f cn du te n tru min tea ta prin cu noa te rea

Scrip tu ri lor pe cre ti nii a lei ai ti de la Du n rea de jos

n v a tu i-ai tai ne le mn tu i rii i din ce ruri

de sus a cum roa g te m pre u n cu so bo rul ar hi e re


Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

i lor bi ne pl cui lui Dum ne zeu s se m pli nea sc do rin

e le ce le spre fo lo sul du hov ni cesc i s fim a cum

cu to ii mn tu ii.


Stih: C s-a ntrit mila Lui peste noi i adevrul Domnului rmne n veac.

Mul te au fost n cer c ri le vi e ii ta le sfin te n s

prin rb da rea ta pri mi t de ti ne n sui de la Hris tos Dumne zeu bi ru i t-ai toa te a se m nn du te n is pi te

cu Hri sos tom pe al c rui tron tu ai e zut iz go nit ai fost de

vrj ma de par te de ai ti i cre din a ta ai i nu t-o zi

cnd a a: ori un de mi voi du ce pa ii mei sunt al Dom nu lui

a cum a flnd mul t o dih n n c m ri le ce le ce reti

la Dom nul te roa g A ta na si e p rin te pen

tru pa cea tu tu ror.
Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.
Slav, glas 5
_ _
Din prun ci e i-ai li pit su fle tul de E van ghe li a lui
_
Hris tos ves ti tor al da ru ri lor ce reti

te-a n vred ni cit Dum ne zeu che mn
_
du te la nal ta slu ji re a ar hi e ri ei

Iar tu ca un prea bun as cul t tor n e lep te A ta na

si e nu te-ai n fri co at de ne ca zu ri le vi

e ii ci n lo ca ul Sfn tu lui I e rarh Ni

co la e din Ga lai e znd ne n ce tat ai lu

crat pen tru o cro ti rea tur mei ta le ce rnd
_
mi l i a ju tor de

a ce ea Dom nul c u tnd cu n du ra re la sr gu i
_
in a ta la sr gu in a ta i-a tri mis mn

g ie re i pu te re s-m pli neti c l to ri a vi
Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

e ii n tru bu n ti Hris tos te-a n cu nu

nat cu po doa ba ne stri c ciu nii tru pul tu iz vo
_
rnd t m du iri din bel ug ce lor ce te
_
la u d i cin stesc cu sme re ni

e po me ni rea ta a

vred ni cu le P rin te.Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.
La Litie
Stihiri, glas 3

n pus ti e oa re cnd Mn tu i to rul a n des

tu lat mul i mea cu pu i n hra

n iar tu sfin te A ta na si e lu nd de la Dum ne

zeu dar ai hr nit po po rul cel drept cre din

cios cu hra na n e lep ciu nii sfin te lor scrip

turi. A ju t ne sfin te s nu fim lip sii de Cu vn tul

lui Dum ne zeu Cel ce e ste hra n d t toa re de vi

a ve ni c.


Gr ie te psal mis tul Da vid da t-ai ve se li e n i ni

ma mea mai ma re de ct ve se li a pen tru ro dul lor de

gru de vin i de unt de lemn ca re

s-au n mul it ur mnd a ces tu ia i tu A ta na


Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

si e roa de du hov ni ceti dai su fle te lor noa stre ce

lor ce prz nu im po me ni rea ta.


Slav, glas 6

Tru pul cel ne stri cat al sfn tu lui I e rarh A ta

na si e iz vo r te r uri de t m du iri
_
ve nii deci cre din cio ii s ne a tin gem de sfin te le

sa le moa te prin ca re do bn dim cu

r i re de p ca te i fi

rea noa str cea stri ca t se va n no i
_
do bn dind pu te re a su pra vrj ma u lui.


Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

La Stihoavn
Stihiri, glas 1 , Podobie: Ceea ce eti bucuria

Prea l u da te I e rar he nu te-ai l sat n fri co at de-a

vrj ma i lor lup t n nl n du-i tu min tea prin pos tiri i ru g ciuni

la ce le de sus des chi su s-au u i le ra iu lui i d ru

ieti prin cin sti te le ta le moa te s n ta te i a ju tor

tu tu ror.


Stih: ntru necaz M-ai chemat i te-am izbvit, te-am auzit n mijlocul furtunii i te-am
cercat la apa cercrii

n n cer cri n g du i t-a s p ti meti Dum ne zeu l

mu rin du-i cu fo cul lu mi na tul tu su flet de ve ni cul A de vrfi ind cu prins tu tu ror a-l cin sti ai zis cu ru g ciu ni le ta le

s ne-n vred ni ceti I e rar he A ta na si e.


Stih: Altarele Tale, Doamne al Puterilor, mpratul meu i Dumnezeul meu

Te-ai a r tat rv ni tor ps tor cin stin du-i sca u ne le cel din

Te sa lo nic i din Con stan ti no pol dra gos te a vnd c tre sfn

Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

tul lo ca cti to ri t-ai bi se ri c. Pen tru a ceas ta, P rin te

A ta na si e te fe ri cim ca slu ji tor prea bun.

Slav, glas 4

Su fle tul tu cel sfin it prin vir tui s-a s l lu

it n I e ru sa li mul cel ce resc

de Hris tos iu bi to ru le I e rar he A ta na si

e tru pul tu r m nnd pe tron n ce ta tea Har
_
co vu lui prin rn du ia la lui Dum ne

zeu trup din tru pul cel prea m rit s-a dat spre
_
n chi na re ur ma i lor Sfn tu lui A pos tol An drei din ce ta

tea Ga la iu lui. Drept a ce ea cu bu cu ri e

te cin stim P rin te A ta na si e I e rar

hul lui Hris tos.Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.


utre utre utre utreNIA NIA NIA NIA


Sedelna I, glas 1 Podobie: Mormntul Tu Mntuitorule

n trup ne mu ri tor ai pe tre cut vi a n ge reas c a

le su le n tre ar hi e rei A ta na si e pen tru a ceas ta te

m rim c ai a flat har fe ri ci tu le la Ta tl cel ce resc

pe ca re roa g-l p rin te pe noi s ne scoa t din tru is pi

te i pa timi i din tru ne ca zuri.

Slav, tot aceasta sau a Sf. din Minei, i acum, a praznicului

Sedelna a II-a, glas 4 Podobie: Degrab ne ntmpin pe noi

Cu da rul Tu Mn tu i to ru le moa te le sl vi tu lui Pa tri

arh ne fe resc de vrj ma ii cei ne a dor mii i t m du i toa re pu

te rea lor ne a lun g ne pu tin e le noa stre pen tru ru g ciu

ni le Sfn tu lui A ta na si e de oa meni Iu bi to ru le

ne mi lu ie te pre noi.

Slav, aceeai sau a Sf. din Minei, i acum, a praznicului

Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

Mrimurile, glas 1,

Stihuri: 1. Auzii acestea toate popoarele, ascultai toi cei ce locuii n lume!

M ri mu te pe ti ne sfin i to ru le

P rin te A ta na si e i cin stim sfn t po me
_
ni rea ta c tu te rogi pen tru

noi lui Hris tos Dum ne ze ul no stru.


2. Gura mea va gri nelepciune i cugetul inimii mele pricepere.

Ve nii toi n tr-un glas s l u dm
_
pe P rin te le A ta na si e zi
_
cnd: pe n v to rul cre ti

ni lor.


3. Doamne, iubit-am buncuviina casei Tale i locul slluirii slavei Tale.
4. Gura dreptului griete nelepciune i limba lui rostete dreptate.
5. ntru pomenire venic va fi dreptul, de auzul ru nu se va teme.
6. Fericii sunt cei ce locuiesc n casa Ta, n vecii vecilor te vor luda.


Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.
Prochimen, glas 4

Pre o ii Ti Doam ne se vor m br ca n tru drep ta te i cu

vi o ii Ti se vor bu cu ra

Stih: Gura mea va gri nelepciune i cugetul inimii mele pricepere. (i a treia oar:)

Pre o ii Ti Doam ne se vor m br ca n tru drep ta te

i cu vi o ii Ti se vor bu cu ra.

Dup citirea Sf. Evanghelii
Stihira glas 6: Miluiete-m Dumnezeule dup mare mila Ta

Ur m tor al po run ci lor lui Hris tos te-ai a r tat fe ri

ci te A ta na si e cu pos tul i cu ru g ciu nea

is pi te le bi ru ind cu rb da rea co vr ind mul
_
i mea pri go ni ri lor ce le cu a ne vo ie de pur tat

cu n dej dea n str i na rea de nea mul tu cu t ri

a cre din ei n vr to a rea ne cre din cio

i lor a vnd n drz nea l c tre Dum ne

zeu ce re s ne d ru ia sc vi a ve ni c i ma re mi

l. Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.


Condac, glas 8, Podobie: Aprtoare Doamn

Vred nic a p r tor al cre din ei or to do xe

i i coa n n fru mu se a t a + ar hi e ri ei
_
a r ta tu te-ai Sfin te I e rar he A ta na si e. Ci ca cel ce

ai n drz nea l c tre Dom nul pen tru su fle te le noa

stre ce re pa ce i ma re mi l ca s-i cn tm: Bu

cu r te, P rin te de trei ori fe ri ci te.


Luminnda, glas 3,

C ma ra su fle tu lui tu s-a um plut n ce ruri de

lu mi na lui Hris tos iar tru pul tu pe p mnt
_
a fost l sat iz vor de t m du iri cre din cio i lor

P rin te A ta na si e de Dum ne zeu
_
pur t to ru le.

Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

La Laude, stihiri pe 4, glas 8,

Stih: Ludai-L pre El ntru puterile Lui, ludai-L pre El dup mulimea slavei Lui.

S prea m rim mi nu na ta vie u i re a ma re lui

ar hi e reu A ta na si e c pri ve ghind pen tru dreap ta cre

din ne-a n v at drep ta tea i st ru in

a n ru g ciu ne

Stih: Ludai-L pre El n glas de trmbi, ludai-L pre El n psaltire i n alut.

Sfin i te po v u i to ru le n-ai n ce tat a n v a pe

cei n cre din ai spre mn tu i re s as cul te gla sul E van ghe liei i s se gr beas c tot dea u na spre m pli

ni rea ei. D ne i no u P rin te s ne p trun dem de

bi ne fa ce ri le po run ci lor pe ca re s le-m pli nim spre mn

tu i rea su fle te lor noa stre.

Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.
Stih: Ludai-L pre El n timpane i n hor, ludai-L pre El n strune i n organe.

Plin de sfin i re es te tru pul tu Sfin te A ta na
_
si e i n fri co toa re es te a tin ge rea de ti ne

pen tru cei p c toi iar ce lor ce se po c iesc

le re veri cu n des tu la re t m du iri i-i bi

ne cu vin tezi prea l u da te.

Stih: Ludai-L pre El n chimvale bine rsuntoare, ludai-L pre El n chimvale de
strigare. Lui Toat suflarea s laude pe Domnul.

n cl ri le pi cioa re lor ta le vor besc de a ler ga rea

ta c tre cei ne a ju to rai zi ua i noap tea

Mi los ti ve te te spre noi cei ce ne ru gm la i coa

na ta i ce rem s pri mim de la Dum ne zeu vin de

ca re i ier ta re de p ca te prin sfin te le

ta le mij lo ciri.Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

Slav, glas 6


Pe stea ua cea pu ru rea lu mi noa s a Or to do xi

ei pe cel ce a pur tat cu vred ni ci e lu mi na n vi e rii
_
lui Hris tos n toa te pr i le cre ti neti s-l l u dm

c a ce sta prin cu no tin i prin n e lep ciu ne n

cin gn du se a ri si pit n tu ne ri cul necre din ei i c tre ca lea cea ne n se ra

t a vie u i rii E van ghe li ei a c l u zit po po

rul cel bi ne cre din cios n c i pe ur me le sl

vi tu lui A po stol An drei mer gnd n ce ta tea Ga la

i lor a ps to rit cu bu n cu cer ni ci e a vnd bu n

vo in a ev la vi o su lui Vo ie vod Va si le

al Mol do vei pen tru a ceas ta s-i stri gmSlujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.

O, de trei ori fe ri ci te P rin te stea lu mi

noa s a pa tri ar hi lor roa g ne n ce tat pe

Dum ne zeu s d ru ias c ce lor ce te cin stesc cu dra

gos te ier ta re de gre eli i ma re mi l.


Troparul, glas 8, a


Dum ne ze ias c o dras l a cre ta ni lor ps tor al ce t

ii cei m p r teti i po v u i tor sfin it al cre ti ni lor

de la Du n re co moa ra cea de mult pre a Har ko vu lui

A ta na si e n e lep te pri mi t-ai har bo gat de sus cu nu me

ne mu ri tor fi ind roa g pe Hris tos Dum ne zeu s mn tu ias
_
c su fle te le noa stre.

Slujba Sfntului Atanasie Patelarie C.T.