Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Program de studii: Marketing

REFERAT ECONOMIA NTREPRINDERII SC.CokeDistribution.SRL

Constantin Andrei-Calin Grupa 8101

1. Statutul societii comercial................................................................................................3 2. Memoriu de activitate..........................................................................................................3 2.1. Descrierea activitii reprezentative...........................................................................3 2.2. Asigurarea condiiilor sanitare pentru personalul societii......................................4 3. Obiectul de activitate al societatii.......................................................................................4 3.2. Stabilirea organigramei societatii. ..............................................................................4 3.3. Fisa unui post................................................................................................................5 4. Calcule financiare................................................................................................................9 4.1. Determinarea pragului minim de rentabilitate............................................................9 4.3. Valoare amortismentului............................................................................................10 4.4. Cifra de afaceri a firmei. ...........................................................................................11 5. Activitatea de marketing...................................................................................................11 5.1.Promovarea..................................................................................................................11 5.2. Sloganul firmei............................................................................................................12 5.3. Sigla societii:...........................................................................................................12 5.4. Stampile.......................................................................................................................12 6. Bibliografie........................................................................................................................13

1. Statutul societii comercial


SC. Coke Distribution SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata cu sediul in Brasov pe Str Oltului 4, ce a fost infiintata la data de 7/02/2009, avand capital romanesc. Nr.Reg.Com : J02/10231/2009 C.I.F: RO2659204 Contul: RO43 BCTF 2353 0989 238F L34P Banca : Banca Comerciala Romana Capital social : 800.000 lei

2. Memoriu de activitate
2.1. Descrierea activitii reprezentative
Activitatea firmei Sc. Coke Distribution. SRL consta in distribuirea de bauturi racoritoare atat carbogazoase cat si ne-carbogazoase in orasul Brasov atat catre comapnii comerciale mari, cat si catre restaurante, baruri, mini-market. Firma noastra se afla in acest domeniu de 3 ani si este lider autoritar in acest segment. Dorim sa va oferim cat mai rapid si cat mai usor cu putinta acces la produsele noastre. Pentru procesarea si depozitarea produselor sunt necesare urmtoarele utiliti: 1) energie electric 220V de la reea penru racire 2) alimentare cu ap de la reea 3) gaz metan de la reea necesar pentru alimentarea centralei proprii Activitatea firmei noastre se desfasoara intr-un spatiu care are urmatoarele dimensiuni: -Cladire 120mp : -depozit -birouri -grupuri sanitare -spatiu de comercializre si expunere 3

2.2. Asigurarea condiiilor sanitare pentru personalul societii


Pentru a asigura conditiile sanitare necesare ,sediul este prevazut cu doua grupuri sanitare. Asigurarea curateniei in spatiul de lucru intra in atributiile personalului de curatenie.

3. Obiectul de activitate al societatii


3.1.Obiectul de activitate a firmei este :
COD CAEN 5134 : Comert cu ridicata al bauturilor. Personalul societatii este format din 10 persoane care lucreaza cu norma intreaga. Angajaii i desfoar activitatea n sediul social al firmei, situat pe Str.Oltului Nr 4, Brasov, Judetul Brasov. Structura detaliata a personalului este prezentata in Tabelul 1. Tabelul 1 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Functia/Calitatea Director general Director adjunct Director marketing Contabil Personal curenie Sofer 1 Sofer 2 Sofer 3 Sofer 4 Sofer 5 Studii Superioare,manager Superioare,economist Superioare,economist Superioare Urmeaz a fi angajat Medii Medii Medii Medii Medii Calificare Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu

3.2. Stabilirea organigramei societatii.

Director General

Director Adjunct

Director Marketing

Contabil

Sofer 1

Sofer 2

Sofer 3

Sofer 4

Personal Curatenie Sofer 5

3.3. Fisa unui post


Sofer- Cel putin studii medii, plus sa posede permis de conducere Cat B di D de cel putin 2 ani si sa aiba experienta in domeniu. Responsabilitatile soferului: Sa transporte marfa in siguranta de la deposit la destinatar. Sa patreze curatenia in masina Sa pastreze integritatea masinii si a marfii transportate Sa fie amabil si placut

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA Coke Distribution

Subsemnatii: 1.Constantin Andrei-Calin, nascut/a la data 10/02/1991 in localitatea Craiova, de cetatenie romana, domiciliata in Brasov, B-dul Muncii Nr10 Bl E18 Ap 25, posesor al buletinului de identitate seria RT nr 345232, eliberat de Politia Mun. Brasov, si 2.Manea Maria-Madalina, nascut/a la data 20/08/1991 in localitatea Brasov de cetatenie romana, domiciliata in Brasov, str.Florilor Nr 8, posesor al buletinului de identitate seria NB nr 783567 eliberat de Politia Mun. Brasov, Si prin prezentul act constitutiv, convenim sa ne asociem si sa infiintam societatea comerciala cu raspundere limitata denumita Coke Distribution. CAPITOLUL I Denumirea, forma juridica, sediul si durata Art.1. Partile convin sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica romana, denumita Coke Distribution . In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal si capitalul social. Art.2. Forma juridica a societatii este societate cu raspundere limitata, cu capital integral roman, constituita potrivit Legii nr.31/1990, republicata. Art.3. Societatea va avea sediul in Brasov,Str. Oltului Nr 4 In baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in Brasov sau in alte orase din tara si din strainatate. Art.4. Societatea va functiona pe o perioada de timp nedeterminata. CAPITOLUL II Obiectul de activitate Art.5. Obiectul de activitate - COD CAEN 5134 : Comert cu ridicata al bauturilor. Art.6. Obiectul principal de activitate al societatii este acela de a comercializa si distribuii bauturi carbogazoase si ne-carbogazoase. CAPITOLUL III Capitalul social si partile sociale Capitalul social va fi de 800.000 lei i este integral vrsat de asociai la data constituirii societii. Capitalul social se formeaz astfel:

a).Domnul Constantin Andrei-Calin aduce ca aport 400.000 lei reprezentnd 50% din capitalul social. b).Doamna Manea Maria-Madalina aduce ca aport 400.000 lei reprezentnd 50% din capitalul social. Capitalul social subscris 800.000 lei divizat n 100 de pri sociale egale. Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii. Majorarea sau reducerea capitalului social se va face in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale. Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv, cu eventualele modificari ulterioare. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce I se va repartiza de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv. Art.8. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titlui negociabile. Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor sociale, cu respectarea dreptului de preemtiune al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv. Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de terte persoane daca exista consimtamantul asociatilor care detin cel putin din capitalul social, cu respectarea dreptului de preemtiune recunoscut celuilalt asociat. Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanda. Art.9. Majorarea si reducerea capitalului social Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual sau succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc. Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv. In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati. Reducerea capitalului social se hotaraste de Adunarea Generala a Asociatilor pana la limita minima admida de lege. Art.10. Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea de parti sociale.

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in Adunarea Generala a Asociatilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale. Asociatii vor participa la beneficiu (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social. CAPITOLUL IV Excluderea si retragerea din societate Art.11. In cazul excluderii sau retragerii unuia din asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora. Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege . CAPITOLUL V Conducerea, administrarea si controlul societatii Art.12. Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor. Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale. Adunarea Generala a Asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.Adunarea Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii principale: - aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile; - desemneaza administratorul societatii, cenzorii (daca este cazul), lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea sau rechemarea in functie; - aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societatii; - stabileste competentele si responsabilitatile administratorului; - analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul annual de venituri si cheltuieli; - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii; - modifica si aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi dupa prezentarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul); aproba repartizarea pe destinatii a profitului net; - decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale; - decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii; - decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore; - hotaraste modalitatea de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii. Adunarea Generala a Asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara; in general, ambele sunt convocate de administrator. Adunarile Generale Ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru analizarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi din anul precedent, pentru analizarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul), pentru examinarea si aprobarea bugetului annual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator. Adunarile Generale Extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii: 8

-la cererea asociatilor reprezentand din capitalul social; -in cazul in care cu exceptia primilor doi ani ani de activitate, doi ani consecutiv, capitalul social al societatii a inregistrat o diminuare cu cel mult 5% pe an. Toate celelalte probleme referitoare la Adunarile Generale a Asociatilor, intrunirea, valabilitatea deliberarilor, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile Legii 31/1990 republicate. Hotararile Adunarilor Generale a Asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu au fost prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire. Art.13. Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertii se va face de catre Manea Maria Madalina, puterile acesteia fiind nelimitate.

ASOCIATI,

Constantin Andrei-Calin

Manea Maria-Madalina

4. Calcule financiare
4.1. Determinarea pragului minim de rentabilitate
Nivelul minim al vanzarilor (pragul minim de rentabilitate = PR) pentru care firma nu inregistreaza pierderi se calculeaza dupa formula: PR = total costuri fixe/ (1 - % costurilor variabile in vanzari)

Determinarea Pragului minim de Rentabilitate COSTURI FIXE (nu variaza in functie de nivelul vanzarilor) Salarii si asigurari sociale 8.000

Chirie teren si cladire Telecomunicatii Asigurari Servicii bancare Dobanzi Total costuri fixe

2.000 5.000 500 100 200 15.800

COSTURI VARIABILE (variaza in functie de nivelul vanzarilor) Cheltuielile cu marfa vanduta (% din vanzari) 65% Cheltuielile cu transportul (% din vanzari) 2% Total % costuri variabile in vanzari (% din vanzari) 67% VANZARI MINIME LUNARE (pragul de rentabilitate, profit = 0) Total costuri fixe / (1 - total % costuri variabile in vanzari) = 15.800 / (1-67%) = 15.800 / 0,33 47.879

4.2. Evaluarea activelor metoda statistic


1.Bunuri imobiliare- Cladire 120 mp 2. Bunuri mobile- Dubite (5x 40.000 Ron) Aplicand metoda statistica de evaluare se obtine: Bunuri Cladire Dubite 2.800RON/mp 40.000 Ron/Buc x x 50 5 =140.000 RON =200.000 RON 340.000 RON

TOTAL:

4.3. Valoare amortismentului


Total bunuri x 60%=204.000 RON Cladiri:Perioada de amortizare =50 de ani => 140.00RON/50 ani/12 luni=233.3RON Autoturisme:Perioada de amortizare=10 ani=> 200.00RON/10 ani/12 luni=1666.6 RON REZULTA COST LUNAR=1899.9 RON

10

4.4. Cifra de afaceri a firmei.


Metode de stabilire a cifrei de afaceri minime Volum vanzari estimat pentru urmatorii 3 ani: 2010:200.000 RON 2010:220.00 RON 2012:242.000 RON 2013:266.200 RON Valoarea minima a cifrei de afaceri este 200.000 RON.S-a estimat o crestere anula de 10% a cifrei de afaceri. [Atasez Factura Fiscala in Anexa 1 si Chitanta in Anexa 2.]

5. Activitatea de marketing

5.1.Promovarea
Clienii sunt reprezentai de: persone fizice persone juridice ( societile comerciale)

Cum se gsesc clienii?

activiti de promovare mass-media prin spoturi publicitare, bannere prin internet (site specializat)
Activiti de promovare:

amplasarea de bannere in oras


11

crearea unui site propriu efectuarea prezentrilor de produse promovarea produselor nou aprute prin preuri promoionale organizarea de tombole cu diferite ocazii spoturi publicitare menite s capteze atenia

5.2. Sloganul firmei

Racoreste-te alaturi de noi


5.3. Sigla societii:

5.4. Stampile
Brasov RO2659204 S.C. COKE DISTRIBUTION S.R.L BRASOV RO2659204

12

BRASOV RO2659204

6. Bibliografie
1. Guga Lucian, Sanda Constantin, General Management, Editura Universitatii Transilvania din Brasov 2007 2. Guga Lucian, Guga Sabin, Management Strategic, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2011. 3. Sorin V. Stan, Evaluarea Intreprinderilor 2010 4. Constantin Sanda, Tiberiu Foris, Nicolae Antonoaie, Economia Intreprinderii 1999 [Atasez Factura Fiscala in Anexa 1 si Chitanta in Anexa 2.]

13