Sunteți pe pagina 1din 34

Taxa pe Valoarea Adaugata

CupCuprinsrins

1. Ce este TVA?

2. Aplicare teritoriala

3. Legislatie aplicabila

4. Condiţii pentru aplicarea TVA în România/UE?

5. Persoane impozabile/neimpozabile

6. Operatiuni supuse TVA

7. Locul operatiunilor

8. Scutiri

9. Persoana obligata la plata

10. Dreptul de deducere

11. Faptul generator si exigibilitatea

12. Baza impozabilă

13. Cotele TVA

14. Inregistrarea in scop de TVA

15. Evidenta si declararea TVA

16. Răspunderea solidară

1.1. CeCe esteeste TVA?TVA?

• Impozit pe consum: trebuie colectat de către statul unde are loc consumul final;

• Colectat prin intermediul persoanelor inregistrate in scop de TVA care lucrează astfel în calitate de “perceptor fiscal” pentru stat

• Nu este un cost pentru plătitorul de TVA, ci influentează numai fluxul de numerar (cash-flowul)

• Este un cost pentru neplătitorul de TVA

2.2. ApliAplicacarere teriterittooriariallăă

Comunitate = State membre UE – teritorii

excluse + teritorii incluse

(Art.1252 C.fisc.)

State Membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

33 LegiLegislaslaţiţiee aappllicaicabbii

• La nivel european:

Directiva a 6-a republicată: Directiva 112/2006 publicată în Jurnalul Oficial al CE nr. 347/11.12.2006

• La nivelul statelor membre:

Legislaţiile statelor membre care preiau directivele.

• România: Legea 571/2003, Titlul VI TVA

• În caz de conflicte Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

4.4. CCoonndidiţţiiii penpentrutru aappllicaicarearea TVTVAA înîn RRomâomânniiaa/UE?/UE?

di di ţ ţ i i i i pen pen tru tru a a p p

CelCelee cincicinci iinntrebtrebaariri dede bbaazzaa CandCand apapliclic TTVA?VA?

Cel Cel e e cinci cinci i i n n treb treb a a ri ri

5.5. PPersoersoaannee impozimpozaabbiilele/n/neieimpmpozozababililee

• Persoană impozabilă = orice persoană care desfăşoară, în mod independent, orice activitate economică, în orice loc din lume

• Persoană neimpozabilă = o persoană care nu desfăşoară activităţi economice în nici un loc din lume

• Persoane

neimpozabile:

• persoane fizice care lucrează în baza unui contract individual de muncă;

• instituţii publice;

• persoane care realizează numai operaţiuni cu titlu gratuit

• (Art. 127 C. fisc.)

5.5. PerPerssoaoannee imimppozaozabbiille/ne/neimeimppoozzaabbiillee

Persoanele impozabile, indiferent de locul unde

sunt stabilite, trebuie să se înregistreze în scop de TVA în România, dacă realizează operaţiuni supuse TVA ,care au locul în România. Excepţii:

persoanele impozabile care realizează numai operaţiuni scutite fără drept de deducere (ex:bănci);

persoanele impozabile care beneficiază de regimul special de scutire (intreprinderi mici).

Art. 153 C. fisc.

În anumite situaţii şi persoanele neimpozabile sau persoanele impozabile exceptate de la înregistrare sunt obligate să se înregistreze în scop de TVA

Art. 1531 C. fisc.

5.5. PPersoersoaannee impozimpozaabbiilele/n/neieimpmpozozababililee

5. 5. P P erso erso a a n n e e impoz impoz a a

6.6. OOppereraattiiuunnii susuppuseuse TVTVAA

• Livrări de bunuri în ţară;

• Livrări intracomunitare de bunuri;

• Export de bunuri;

• Achiziţii intracomunitare de bunuri;

• Import de bunuri;

• Prestări servicii.

• Operaţiunile supuse TVA sunt impozabile în România dacă se îndeplinesc cumulativ:

• sunt rezultatul unei activităţi economice

• locul lor este in Romania;

• sunt efectuate “cu plată”

• sunt realizate de persoane impozabile plătitoare de TVA; sau

• celelalte persoane in anumite condiţii

7.7. LocuLocull operaoperaţiuţiunilniloror

• Loc operaţiuni = România operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din România;

• Loc operaţiuni = alt stat membru operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din acel stat membru;

• Loc operaţiuni = în afara Comunităţii operaţiunea nu este supusă TVA;

8.8. ScuScutiritiri

Operaţiunile impozabile în România pot fi:

Taxabile (Art. 140 C. fisc )

Scutite cu drept de deducere (Art.143-1441

C.

fisc)

Scutite fără drept de deducere (Art. 141

C.

fisc)

Importuri şi AIC scutite (Art. 142

C.

fisc)

Se beneficiază de scutire şi dacă persoana care realizează operaţiunea aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici!

9.9. PPersersoaoannaa oobbliliggaallaa plapla

• Persoana obligată la plată = furnizorul va factura cu TVA aferent locului unde se desfăşoară operaţiunea;

• Persoana obligată la plată = beneficiarul va calcula TVA cu cota corespunzătoare locului în care se desfăşoară operaţiunea şi plăteşte (dacă e neplătitor de TVA) sau aplică mecanismul taxării inverse (dacă e plătitor).

1010 DreptDreptulul dede ddeduceduceerere

10 10 Drept Drept ul ul de de d d educ educ e e re re
10 10 Drept Drept ul ul de de d d educ educ e e re re

1010 DreptDreptulul dede ddeduceduceerere

1. Se datorează TVA pentru operaţiune?

• Se aplică cele cinci intrebări privind “Când aplic TVA”.

• Dacă răspunsul este că se aplică TVA se datoreaza TVA

• Dacă răspunsul este că nu se aplică TVA nu se datorează TVA

• Obs! Dacă furnizorul a aplicat eronat TVA la o operaţiune

• la care nu trebuia aplicat TVA clientul nu are drept de deducere

• Exemplu: S.C. ALFA S.R.L., intreprindere mica livrează lui S.C. BETA S.R.L., înregistrată în scop de TVA, hârtie în valoare de 1000 lei fără TVA. În mod eronat S.C. ALFA S.R.L. înscrie TVA în factură în valoare de 190 lei, iar S.C.BETA S.R.L. Îi achită lui S.C. ALFA S.R.L. 1190 lei. S.C.BETA S.R.L. Nu are drept de deducere pentru cei 190 lei.

1010 DreptDreptulul dede ddeduceduceerere

2. Cumpărătorul are dreptul să deducă?

• Trebuie stabilit dacă persoana este impozabilă şi obligată la plata TVA.

• au drept să deducă TVA persoanele înregistrate în scop de TVA în mod normal (cu art. 153)

• Exceptie: persoanele neinregistrate si care nu au obligatia de inregistrare in Romania care efectuează o livrare intracomunitară scutită de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achiziţia intracomunitară sau importul efectuat de aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou.

1010 DreptDreptulul dede ddeduceduceerere

3. TVA este deductibilă?

• Trebuie stabilit dacă bunurile si/sau serviciile achizitionate sunt destinate:

- operaţiunilor taxabile

- operaţiunilor scutite cu drept de deducere

- operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este în străinătatelor, dacă taxa ar fi fost deductibilă, în cazul în care locul ar fi fost în România;

- anumitor operaţiuni financiar-bancare şi de asigurări, dacă clientul este situat în afara Comunităţii;

• - operaţiuni de transfer active şi pasive cu ocazia divizării,fuzionării. (Art. 145 C. fisc.)

1010 DreptDreptulul dede ddeduceduceerere

4. a) Există vreo excludere?

- bunuri ce nu vor fi utilizate pentru activitatea economică

- bunuri utilizate pentru operaţiuni scutite fără drept de deducere;

- excluderi specifice: TVA achitată în numele şi contul altei persoane; TVA achitată pentru băuturi alcoolice şi tutun; TVA achitată înainte de înregistrarea în scopuri de TVA

4. b) Există vreo limitare?

Persoanele impozabile cu regim mixt = persoane care realizează şi operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni scutite cu drept de deducere. Ex: Farmacie care asigură şi servicii de consultaţii medicale generale.

pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor care DAU drept de deducere TVA este integral deductibilă

pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor FARA drept de deducere TVA este integral deductibilă

pentru achiziţiile pentru care nu se cunoaste destinata, TVA se deduce pe baza de pro-rata.

1010 DreDrepptutull dede ddededuucerecere

5. Sunt indeplinite conditiile formale? - să deţină factură care să cuprindă un set de informaţii minimale;

- să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat pentru AIC;

- să deţină declaraţie vamală de import, pentru import

- să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat pentru servicii pentru care beneficiarul este supus la plata TVA;

- să deţină documente specifice pentru transferuri. (Art. 146 C. fisc.)

11.11. FaFapptutull gengeneeraratortor şişi exiexiggiibbililitaitateatea

Faptul generator

Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau prestării

• serviciilor.

Excepţii:

• - Bunuri vândute în consignaţie: data la care consignatarul găseşte un

• cumpărător;

- Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care clientul ia bunuri din stoc;

- Bunuri livrate pentru testare sau verificarea conformităţii: data la care beneficarul devine proprietar;

- Bunuri imoblie: data transferului titlului de proprietate;

- Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări:

data emiterii situaţiilor de lucrări;

- Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu (gaze naturale, apă, energie eletrică, telefon): ultima zi a perioadei specificată în contract pentru plată, dar nu mai mult de 1 an;

- Închirere, leasing, concesionare, arendare: data plăţii specificată în contract.

- Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale, taxelor agricole sau alte taxe comunitare.

11.11. FaFapptutull gengeneerarattoorr şişi exiexiggiibbililitaitateatea

Exigibilitatea taxei

Regula generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu faptul generator.

Excepţii:

- Factura se emite înainte de faptul generator:

la data emiterii facturii;

- Se încasează avansuri: la data încasării avansului;

- Livrări sau prestări prin maşini automate: la data extragerii numerarului;

- Achiziţii intracomunitare: data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare celei în care loc faptul generator

11.11. FaFapptutull gengeneerarattoorr şişi exiexiggiibbililitaitateatea

Exigibilitatea plăţii taxei = scadenţa de plată a TVA către buget

• Dacă CA în anul anterior < 100.000 euro perioada fiscală= trimestrul , scadenţa = 25 a lunii următoare treimestrului în care a avut loc exigibilitatea taxei

• Dacă CA în anul anterior > 100.000 euro perioada fiscală= luna , scadenţa = 25 a lunii următoare lunii în care a avut loc exigibilitatea taxei

• Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 3 luni dintr-un semestru la cerere perioada fiscală = semestru

• Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 6 luni dintr-un an la cerere perioada fiscală = anul

12.12. BBaazzaa iimpmpozaozabbililăă

Situatii in care baza se ajusteaza :

Returnarea ambalajelor care circula prin facturare

Contrapartida nu se poate încasa datorită falimentului beneficiarului

Reducerile de preţ acordate după livrare sau prestare

Refuzuri calitative şi cantitative

Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura, însă înainte de livrare

calitative şi cantitative • Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura, însă înainte de

1313 CoCottelelee ddee TVATVA

• Cota standard 19%

• Cota redusa 9% (raman aceleasi operatiuni)

• a) serviciile constând în permiterea accesului la castele,

muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe;

• b) livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu

excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;

• c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare;

• d) livrarea de produse ortopedice;

• e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;

• f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.

1313 CoCottelelee ddee TVATVA

Măsuri de simplificare (taxare inversă).

Condiţii de aplicare:

locul operaţiunii este în România

-

-

şi furnizorul şi

beneficiarul sunt

- • - şi furnizorul şi beneficiarul sunt înregistraţi în scop de TVA cu art. 153

înregistraţi în scop de TVA cu art. 153

Mecanism de aplicare:

- furnizorul: dă factură

fără TVA pe

care scrie “taxare inversă”

- beneficiarul calculează

taxa, o

înscrie pe factură şi face înregistrarea 4426 = 4427

14.14. ÎnÎnrregegiiststrraarearea îînn scopscop dede TVTVAA

• Persoanele impozabile normale: au

• obligaţia de înregistrare în scop de TVA înainte de efectuarea operaţiunilor :

RO+CUI

• Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru AIC > 10.000 euro

• Codul furnizat acestora poate fi folosit numai pentru AIC

VERIFICAREA CODULUI DE INREGISTRARE IN SCOP DE TVA

- la livrări intracomunitare: vânzătorul verifică condul transmis de client in scopul determinării modului de aplicare a TVA;

- la achiziţii de bunuri şi servicii:

cumpărătorul verifică codul transmis de furnizor în scopul determinării posibilităţii de deducere a TVA Pe internet în baza de date VIES:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies /en/vieshome.htm

Prin transmiterea unei solicitări la ANAF OMFP 1706/2006: “informaţiile obţinute ca urmare a solicitării de verificare au caracter informativ şi nu obligă în nici un fel furnizorul informaţiei “

15.15. EvEviidentdentaa sisi dedeccllaarararreaeaTVTVAA

• Evidenta TVA se tine cu ajutorul următoarelor documente:

- jurnal pentru cumpărări;

- jurnal pentru vânzări;

- registrul non-transferurilor;

- registrul bunurilor primite din alt stat membru; (OMFP 2217/2006 M.O. 1041/28.12.2006)

15.15. EvEviidentdentaa sisi dedeccllaarararreaeaTVTVAA

• Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor documente:

- decont de TVA (formular 300): se depune lunar/trimestrial/semestrial/anual;

- decont special de TVA (formular 301): se depune numai pentru lunile pentru care sunt operaţiuni. (OMFP 36/2007 M.O. 62/25.01.2007)

- declaraţie recapitulativă (formular 390): se depune trimestrial numai pentru AIC si LIC, in trimestrele cand acestea apar.

- declaraţia semestriala (394): se depune semestrial pentru achizitii/livrari locale (OMFP 537/2007 M.O. 260/18.04.2007) (OANAF 702/2007 M.O. 376/04.06.2007)

16.16. RaRaspuspunnddereaerea sosolilidadarara

• Beneficiarul raspunde solidar pentru plata TVA catre buget de catre furnizor, daca nu poate dovedi ca a achitat taxa catre furnizor. Beneficiarul nu-si poate deduce TVA daca codul de inregistrare in scopuri de TVA transmis de furnizor nu este valabil.

BBibiblliiograograffiiee ::

• Codul Fiscal editia a VIII a , Text actualizat la 10 septembrie 2007