Sunteți pe pagina 1din 13

REFERAT Rolul social al expertizai contabile: aspecte comparative privind activitatea de expertiza contabila si activitatea de control

Prof.Univ: Cucosel Constantin

Student: Feier Andreea Victoria

SUMAR
1. Introducere 2.Sursa de documentare 3.Metodele si tehnicile 4.Domeniile de specializare 5.Principiile etice si deontologice 6.Raspunderea juridica 7.Delegarea de atributii si responsabilitati 8.Aria reglementarii 9.Competenta profesionala 10.Angajamentul juridic 11.Forma de exercitare a profesiei 12.Obiectivele misiunii 13.Antrenarea responsabilitatii 14.Demersul profesional 15.Limitele de competenta 16.Perimetrul si periodicitatea 17.Procedurile de contestare 18.Evaluarea calitatii 19.Monotorizarea profesionala 20.Caracterul stiintific 21.Sistemul de control intern 22.Forma de atestare 23.Pastrarea documentelor probante 24.Finalitatea lucrarilor 25.Apartenenta la acumularile profesiei BIBLIOGRAFIE

1.Introducere
Expertizale in general si expertiza contabila in particular sunt asociate activitatii de control (economic, financiar, contabil, gestiune, fiscal etc). Ca sfera de intindere, expertiza depaseste insa limitele actiunii de control si/sau verificare, fiind o lucrare cu caracter personal ce exprima puncte de vedere si clarificari de natura profesionala, prin raportare la anumite obiective si la un referential de calitate. Din punct de vedere social, atat activitatea de control, cat si activitatea de exp[ertiza contabila produc implicatii de natura a influenta bunul mers al activitatii economice, administrarea si gestionarea riguroasa a fondurilor, repartizarea corecta a rezultatelor economice intre partenerii sociali, evitarea risipei, alimentarea bugetului de stat, respectarea legii, cresterea bunastarii generale, expertiza contabila judiciara contribuie la solutionarea corecta a unor cauze ce fac obiectul cercetarilor de specialitate sau care se afla pe rolul instantelor judecatoresti. Tocmai de aceea atitudinea si comportamentul profesionistilor contanili implicati in aceste doua activitati trebuie sa raspunda celor mai inalte exigente de profesionalism. Analiza profunda a celor doua activitati ce fac obioectul profesiei contanbile identifica existenta unei zone de incidenta care grupeaza asemanari circumscrise unor criterii de referinta comune.

2.Sursa de documentare
Ambele activitati au ca baza de documentare informatii furnizate de documentele finaciar-contabile (situatii finaciare: documente primare; documente de evidenta contabila; documente de raportare etc).

3.Metodele si tehnicile
Ambele activitati folosesc metode si tehnici specifice contabilittaii ca stiinta si activitate practica: metode progresive, metode degresive, reconstituirea rulajelor, soldurilor si valorilor

consemnate in documentele primare ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate, efectuarea unor punctaje incrucisate intre posturile contabile, verificarea calculelor aritmetice, verificarea modului de evaluare a elementelor patrimoniale, verificarea modului de respectare a metodologiei conbtabile, verificarea permanentei metodelor, analiza modului de transpunere a informatiei financiar-contabile in raportarile adresate publicului, etc.

4.Domeniile de specializare
Cercetarile efectuate se raporteaza in ambele situatii la rglementari cu caracter legal din diverse domenii de specializare: aporturi, fuziuni, divizari, lichidari, drepturi salariale, piete de capital, asigurari, obligatii fiscale, fonduri comunitare, ONG-uri, institutii publice, institutii de credit etc.

5.Principiile etice si deontologice


Ambele activitati presupun respectarea principiilor etice si deontologice reglementate printr-un cod etic si prin urmare un inalt nivel de moralitate. Rolul oricarui cod etic este de a reglementa norme de conduita profesionala si morala care sa asigure cresterea calitatii serviciilor, o buna administrare a raporturilor sociale si profesionale, cresterea prestigiului profesiei contabile indiferent de forma ei de exercitare (ca liberi-profesionisti, angajati in societati de profil sau angajati in functiiu executive sau non-executive in cadrul unor entitati din industrie, agricultura, in institutiile publice, de invatamant etc.), informarea publicului si crearea unui climat socio-profesional bazat pe incredere.

6.Raspunderea judiciara
In cazul savarsirii unor abateri foarte grave in exercitatea mandatului, atat organul de control, cat si expertul contabil suporta sanctiuni de natura administrativa, civila si penala care pot conduce chiar la pierderea dreptului de exercitare ( a functiei sau a profesiei, dupa caz). Astfel, refuzul expertului de a primi o lucrare sau nedepunerea unei lucrari in termenul fizat ori refuzul de a da lamuririle cerute de organul care a dispus expertiza contabila judiciara se __________________________________________________________________________

sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 30 lei si 500 lei. Aspectul retine atentia si asupra faptului ca valoarea amenzii judiciare este stabilita prin reglementarie procedurale, acestea putand depasi uneori valoarea onorariului.

7.Delegarea de atrubutii si responsabilitati


Niciuna dintre cele doua activitati nu poate fi delegata unor terte persoane. Activitatea de control se efectueaza in baza unor dispozitii primite pe scara ierarhica, in virtutea sarcinilor derivate din fisa postului si contractului individual de munca, acestea neputand fi delegate. Conform Standardului profesional nr.35 elaborat de CECCAR, efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegata de catre expertii contabili, numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor din cadrul cabinetului. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, insa raspunerea finala asupra continutului raportului de expertiza contabila extrajudiciara ii revine acestuia in exclusivitate. Adiacent coordonatelor care grupeaza asemanari, analiza evidentiaza si unele deosebiri care fac inconfundabile cele doua activitati apatinand domeniului de activitate aplicat de catre profesionistii contabili.

8.Aria reglementarii
Activitatea de control este reglementata prin acte normative, norme metodologice, instructiuni, indrumatoare si tematici specifice. Activitatea de expertiza contabila beneficiaza de un sistem propriu de reglementare atat din punct de vedere legal (Ordonanta Guvernului nr.65/1994), republicata; Ordonata Guvernului nr.2/2000, cu modificarile si completarile ulterioare), cat si procedural (Codul de procedura civila; Codul de procedura penala) si preofesional (Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR; Standardul profesional ________________________________________________________________________

Art.108, capitolul 4 din Codul de procedura civila. CECCAR, Standardul profesional nr.35:Expertizele contabile. Ghid de aplicare, editia a III-a, Editura CECCAR, Bucuresti

nr.35 emis de CECCAR; Normele nr.1.044 elaboarte de CECCAR; Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul seriviilor contabile; Codul etic national al profesionistilor contabili).

9.Competenta profesionala
Activitatea de control poate fi executata de catre orice specialist cu pregatire economica, in timp ce activitatea de expertiza contabila face obiectul unor reglementari cu caracter special. Ordonanta Guvernului nr.65/1994, repubicata, precizeaza faptul ca profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate, in conditiile prevazute de lege. Dobandirea competentei este conditionata de sustinerea unui examen de acces si parcurgerea unui stagiu de trei ani, urmat de examenul de aptitudini profesionale. Competenta expertului contabil se mentine printr-un program de pregatire profesionala continua, monotorizat atat in cadrul cabinetului individual, cat si in cadrul organismului profesional, in conformitate cu standardele profesionale emise de IFAC. Conform Normelor CECCAR nr.1.044/2010, la un interval de doi ani, expertii contabili inscrisi in Grupul Expertilor Contabili Judiciari sunt evaluati din punct de vedere profesional, in vederea continuarii activitatii de expertiza contabila judiciara; optiunile personale privind domeniile de specializare sunt evaluate, de asemenea, pe baza criterilor relevante privind experienta profesionala si pregatirea profesionala continua. Activitatea de control presupune de cele mai multe ori doar o competenta dovedita prin calificarea functionala.

10.Angajamentul judiciar
Activitatea de control este exercitata de catre specialisti avand calitatea de salariat, angajati in baza unui contract individual de munca; activitatea de expertiza contabila reprezinta o misiune specifica expertului contabil, fiind prestata in baza unei incheieri de sedinta sau a unei ordonante emise de catre organul de cercetare (in cazul expertizei contabile judiciare), ori in temeiul unui contract de prestari servicii (in cazul expertizei contabile extrajudiciare). ____________________________________________________________________

Art.1.

Standardul profesional nr.35 elaborat de CECCAR reglementeaza structura minimala obligatorie privind continutul contractului de prestari servicii reprezentand expertize contabile extrajudiciare, incheierea acestuia fiind obligatorie pentru fiecare misiune in parte.

11.Forma de exercitare a profesiei


Activitate de expertiza contabila se desfasoara in cabinetele individuale dotate cu publicatii de specialitate, manuale de proceduri, logistica etc., potrivit unor reguli de programare si planificare a misiunii, unor tehnici si proceduri specifice. Activitatea de control se exercita in cadrul unor structuri functionale, prin utilizarea logisticii angajatorului.

12.Obiectivele misiunii
Activitatea de control are obiective stabilite sub directa coordonare a entitatii cu specificul actului de control si cu particularitatile domeniului controlat. Activitatea de expertiza contabila are obiective stabilite numai de catre organul care a dispus expertiza contabila (in cazul expetizei contabile judiciare) sau de client (in cazul expertizei contabile extrajudiciare), iar obiectivele sunt individualizate in functie de un ansamblu de factori (natuza cauzei, tehnica prin care se construieste apararea, modalitatea de interpretare a rglementarilor juridice de catre fiecare parte sau de catre aparatorii angajati, specializarea magistratilor etc.)

13.Antrenarea responsabilitatii
Activitatea de control implica responsabilitate in conformitate cu contractul individual de munca, fisa postului, regulamentele interne, alte documente cu valoare juridica emise de angajator. Activitatea de expertiza contabila se subordoneaza atat reglementarilor procedurale (Cod de procedura civila; Cod de procedura penala in cazul expertizei contabile judiciare), cat si reglementarilor legale (Ordonanta Guvernului nr.65/1994, republicata; Ordonata Guvernului nr.2/2000, cu modificarile si completarile ulterioare) sau profesiei (Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR; standardele profesionale; Codul etic national al profesionistilor contabili; norme profesionale; Regulamentul privind auditul de

calitate in domeniul serviciilor contabile etc.). Aceasta responsabilitate este consolidata prin juramantul profesional, care se depune in forma scrisa, la data inscrierii in Tabloul Corpului. Din acest punct de vedere activitatea expertului contabil este mai restrictiva decat activitatea organului de control.

14.Demersul profesional
Activitatea de control se efctueaza in prezenta partilor, controlul fiind un atribut al conducerii. Activitatea de expertiza contabila presupune parcurgerea unor proceduri specifice (cum ar fi, de exemplu, conditiile si modalitatile de contactare a partilor in cazul expertizei contabile judiciare).

15.Limitele de competenta
Activitatea de control reflecta constatari ale specialistului desemnat, prin raportare la documente justificative si reglementari legale; controlul face incadrari juridice, mentionand actul normativ incalcat si persoanle responsabile. Activitatea de expertiza contabila cerceteaza fenomene si procese economice, continand opiniile expertului contabil cu privire la obiectivele stabilite de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expetizei, fara incadrari juridice sau stabilirea de vinovatii.

16.Perimetrul si periodicitatea
Activitatea de control este un instrument de conducere cu caracter permanent, ce cuprinde anasamblul procedurilor dintr-o entitate patrimoniala. Controlul intern se extinde asupra tuturor activitatiilor ce se desfasoara intr-o organizatie. Activitatea de conbtrol extern se efectueaza periodic asupra tututor operatiunilor ce fac obiectul tematicii controlului. Activitatea de expertiza contabila are caracter ocazional si se extinde numai asupra aspectelor ce fac obiectul intrebarilor consemnate de ornagul care a dispus expertiza contabila. In situatia in care obiectul cauzei il constituie un act de control, expertul contabil isi extinde investigatiile numai asupra obiectivelor misiunii sale. In litigiile de acest tip, misiune de expertiza contabila succede unui act de contro, contestat in instanta.

17.Procedurile de contestare
Constatarile formulate de organul de control extern sau cele pronuntate de organul de control intern care au antrenat sanctiuni disciplinare, penale, administrative etc. pot fi contestate la instantele de drept comun. In aceste cauze, actele de control pot fi supuse examinarii, analizei si concluziilor exprimate prin expertiza judiciara a obiectivelor formulate de organul care a dispus expertiza contabila. Impotriva constatarilor si concluzilor exprimate in cadrul raportului de expertiza contabila, partile procesuale pot formula obiectii la organul care a dispus expertiza contabila (in cazul expertizei contabile judiciare), partile contractuale pot sa amane sau sa anuleze plata onorariului (in cazul expertizelor contabile extrajudiciare), sau pot depune plangeri disciplinare la organismul profesional care gestioneaza profesia. In cazul expertizei contabile extrajudiciare, neintelegerile se pot media pe calea arbitajului sau se poate ajunge la solutionarea acestora pe cale judecatoreasca.

18.Evaluarea calitatii
Calitatea actului de control se evalueaza pe cale ierarhica, in conformitate cu rolul atribuit functiilor intreprinderii. Calitatea expertizei contabile este apreciata de catre organul care a dispus-o, acesta fiind singurul in masura sa sanctioneze neconformitatea, prin dispunerea unei noi expertize contabile. In urma unor plangeri formulate de utilizatorii lucrarilor de expertiza contabila, comfirmate de investigatiile comisiilor de disciplina, organismul prosfesional sanctineaza calitatea necorespunzatoare a lucrarilor, in cazuri foarte grave sanctiunile imbracand forma suspendarii dreptului de exercitare a profesiei pe o anumita perioada de timp sau chiar a interdictiei.

19.Monitorizarea profesionala
Expertiza contabila judiciara este supusa auditului de calitate atat in cadrul cabinetului individual, cat si in cadrul organismului profesional, inaintea depunerii raportului la organul care a dispus expertiza contabila. Constatarile si concluziile din raportul de expetiza contabila antreneaza exclusiv responsabilitateaexpertului contabil desemnat. In cazul expertizei

contabile extrajudiciare, expertul contabil trebuie sa se asigure asupra respectarii cerintelor profesionale de catre toti colaboratorii care au contribuit la fundamentarea constatarilor si concluziilor din raport, lucrarea intocmita angajand responsabiliatatea expertului contabil, sub toate aspectele. In cazul uni act de control, responsabiliatatea asupra modului de intocmire ii revine intregului colectiv de specialisti care au contribuit la fundamentarea respectivului act de control, fara monitorizarea din partea unui oranism profesional.

20.Caracterul stiintific
In cazul expertizelor contabile judiciare, expertul contabil contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept. Raportul de expertiza contabila judiciara are caracter de proba stiintifica deoarece este expresia contributiei profesionale apartinand expertului contabil. Expertiza contabila extrajudiciara poate constitui argument al contestarii la instantele de drept comun a unui act de control. Expertiza contabila este o lucrare personala si critica supusa auditului de calitate efectuat in cadrul organismului profesional CECCAR. Ea poarta amprenta profilului profesional si aportului specific fiecarui profesionist contabil. Lucrarea de expertiza contabila contine opinia expertului contabil exprimata cu scopul de a da lamuriri de specialitate organului care a dipus expertiza contabila, in conformitate cu obiectivele stabilite si cu documentele probante administrate, prin raportare la stiinta contabilitatii si la anumite critetii de calitate. Actul de control exprima constatari si recomandari ale specialistului prin raportare la documente, reglementari, responsabilitati, sanctiuni etc.

21.Sistemul de control intren


Amele activittai se desfasoara pe baza unor proceduri interne a caror eficienta si eficacitate sunt apreciate in cadrul sistemului de control intern. In cazul activitatii de control, procedurile dunt stabilite de catre angajator, in conformitate cu politicile de guvernanta corporativa, culta organizationala, sectorul de activitate etc. In cazul activitatii de expertiza contabila, procedurile interne se elaboreaza in cadrul cabinetelor individuale sub directa responsabilitate a expertului contabil, in stricta corespondenta cu reglementarile prodedurale, profesionale si legale, experienta expertului contabil si bunele practici ale profesiei.

22.Forma de atestare
Atestarea constatarilor rezultate in urma controlului se efectueaza de cele mai multe ori prin incheierea unor procese-verbale sau a unor rapoarte avand continut si structura specifice tipului de control efectuat. Stanardul profesional nr.37 contine norme de raportare speficice misiunii de expertiza contabila, inconfunabile cu alte tipuri de rapoarte.

23.Pastrarea documentelor probante


In cazul activitatii de control, pastrarea documentelor probante aste atributul exclusiv al entitatii care a emis respectivele inscrisuri. In cazul expertizei contabile, pastrarea documnetelor probante administrate in dosarul cauzei cade in sarcina organului care a dispus efectuarea expertizei contabile. Actul de control poate fi insotit de xerocopii ale documentelor care stau la baza constatarilor organului de control. Expertul contabil ii este interzis sa colecteze probe in favoarea vreuneia dintre parti, raportul de expertiza contabila putand fi insotit numai de anexe al caror autor este insusi expertul contabil numit (de instanta judecatoreasca sau de organul de cercetare penala) sau angajat sa efectueze misiune in baza contractului de prestari servicii.

24.Finalitatea lucrarilor
Actul de control este destinat managementului organizatiei (controlul intern) sau utilizatorului legal (statul) care a dispus efectuarea controlului (controlul extern). Expertiza contabila are ca destinatari finali (utilizatori) ornganele de cercetare penala, instantele judecatoresti, persoanle fizice sau juridice care au calitatea procesuala (in cazul expertizei contabile judiciare) si clientii ( in cazul expertizei contabile extrajudiciare).

25.Apartenenta la acumularile profesiei


Formele de control au caracter extrem de complex, determinate fiind variabile precum: natura controlului (control gestionar, constrol fiscal, controlul resurselor umane, contro,

finaciar, control intern, control tehnic, control de calitate etc.), cultura organizationala, specificul obiectului controlat, capacitatea cognitiva a subiectilor implicati, calitatea managementului. Aceasta confera comportamentelor si metodelor de control o mare diversitate. Fiind parte integranta a serviciilor de expertiza contabila detine cadru standardizat de norme, fapt care ii confera caracter de unicitate si uniformitate. Totodata, comportamentul profesionistului contabil imprumuta din experienta profesiei la nivel global, afalndu-se intr-o permanenta competitie de implementare a experientei si bunelor practici. Exigentele diseminate de acumularile profesiei la nivel global determina expertii contabili sa interactioneze in carul unor forme de colaborare ce valorifica si consolideaza unitatea profesiei. Aspctele mentionate succint evidentiaza rolul social pe care il detine activitatea de espertiza contabila, precum si particularitatile care-i confera caracter unic, inconfundabil in ansambul activitatilor ce tin de resortul economico-finaciar.

BIBLIOGRAFIE

1.CECCAR, Codul etic national al profesionistilor contabili, editia a IV-a, Editura CECCAR, Bucuresti,2007. 2.CECCAR, Standardul profesional nr.35: Expertizele contabile, Ghid de aplicare, editia a III-a, Editura CECCAR, Bucuresti,2009. 3.Cucosel Constantin si Beju Viorel, Fiscalitate, evaziune si armonizare fiscala, Editura Universitatii de Nord, Baia Mare, 2010 4.Florea Ion si colectiv, Introducere in expertiza contabila si in auditul financiar, Editura CCECAR, Bucuresti, 2008 5.Ordonanta Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in Monitorul Oficial nr.13/08.01.2008 6.Ordonanat Guvernului nr.2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial nr.13/25.01.2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 7.www.gardafinaciara.ro 8.www.mfinante.ro 9.www.anaf.ro