Sunteți pe pagina 1din 10

\ :rt

GROUP
O transformare, pe cat de simpld pe

atdt de eleganti. lnspirati din zilele demult apuse, este o coafure perfecte pentru serate, ceremonii gi ocazii speciale.

STEP

S T E PI

1- Se formeazd o sectiune care merge de la mijlocul frunlii pAni in vddul capului.

2- Se traseazd inc6 dou6


secliuni, pornind de la tdmple pAnd la capdtul primei secliuni.

3- Pdrul ce remane este


strdns intr-o coadi de cal.

4- Se rdsucegte pdrul
intr-un maxi-torchon.

5- Se divizeazd p6rul rimas in secliuni


diagonale. Se onduleazd pdrul cu clegtiqori

Babyliss.

6- Se fixeazi pdrul incet sub torchon-ul fdcut


inainte.

ESrErrcARoMaNrllrgr

STEP
I - Se creeazd doui secliuni, desendnd o linie de la o t6mplS spre

BY

ST E

-l

cealaltS, trecAnd prin mijlocul capului.

3- Dacd se incepe in
partea centrald, din spate, se ia o secliune verticald gi se tunde la lungimea doritd. Se continui, luAnd

secliuni triunghiulare 9i
migcdndu-se spre fa!d.

3
4- Se continui, linAnd pdrul cdtre tine insuli gi 2- Se str6nge pdrul de la
spate intr-o coadd de cal. Se piaptdne pdrul din fald gi se imparte exact in doud jumdtdli. tunzAnd mereu la acelaqi unghi, pentru a se pdstra lungimea.

5- Se desface coada de cal. Se impafle p5rul in


doud. Se lucreazd de sus in jos, pe secliuni de 2 cm, pan6 se ajunge in vArful capului-

6- Se folosesc clegtii de tuns pentru a curSla gi defini perimetrul.


...:":
,,:

,:.&:'.

6
7- Se folosesc clegtii de tuns pentru a curdla gi a defini marginile 9i pentru a face unghiul chiar qi mai evident. B- Se creeazd o secliune curbatd pentru breton.

9- Se tunde 9i se subliazi
bretonul, se lucreazd pe secliuni mari 9i se ajusteaze lungimea cu briciul.

ESrFrLcARoMANrali83

siTEP

BY

STEPI

1- Se creeazd o secliune care pornegte de la tdmpld la osul occipital- Se lucreaz6 pe secliuni vefiicale, pe margini gi la spate, pentru a reduce din lungime.

DupA ce s-a tuns destul de mult din pdr, se dd o formd tunsorii, in vddul capului gi pe margini, folosind un pieptin cu dintii rari gi foadece care subliazd.

3'

grade cu degetele perpendicular pe osul occipital.

2- Lucrdnd la ceafd, qi lucrindu-se mereu in secliuni vefticale, se line pdrul la 90 de

4- Se continud tunsul, trecend de la v6dul capului spre urechi, lucr6nd pe sectiuni


pdtrate.

5- Se folosesc mereu foarfecele dup6 pieptdn, se tunde de sus in jos gi de la ureche la mple.

6- Se ia o secliune orizontald din partea centrali a calotei. Se piaptdnd uniform, pentru a crea o secliune cu per de lungime mai micd.

7- Se tund toate secliunile


gi acestea vor fi mutate cdtre cealalti parte, lin6nd degetele orizontal gi tunzdnd pirul direct.

8- Se aduc impreund pdrlile. Se unegte partea din spate cu secliunea in formd de semiluni create in cregtetul capului, Se agazd pdrul, respectAndu-se lungimea diferitd a pirului, pornind dinspre cel scurt spre cel lung. Se finiseazd pdrul gi din mijlocul capului, de asemenean pentru a cdpdta coafura volum.

ESrErrcARoMANr nltez

Un suflet intunecafigi o naturd schimbit@re, pentru acest carr6 -l; scurt, de dimensiuni diferite. Modul de a, aranja aceastd tunsoare permite ca pdrul sa fie drept, ciufulit sau asimetric.

siTEP

S T E PI

1- Se imparte p6rul in mai multe segmente: Segmentul A - se face o secliune circulard care va avea ca mijloc vdrful capului. Segmentul B este reprezentat de zona gdtului, segment ce va fi separat cu o linie care merge de la o ureche la cealaltd. Segmentul C este zona frontald, de la o ureche la cealalti. Se incepe cu segmentul B. Perimetrul este axat pe linia gdrtului. Se creeazd straturi de 45 de grade in aceastd zoni, care va fi conectatd cu celelalte pdrfi mai tArziu.
S- Segmentul C. Frontal, se creeazd un breton la in6lfimea sprencenelor, urmdrind o linie curbatS. Se tunde bretonul spre capete pentru a mdri zona maxilarului.

?- Se traseaze o liniereper peste ureche care


va fi indreptatA spre partea de jos a lobului.

P6rul din margine va fi dat pe spate gi tuns la aceeagi lungime cu lungimea reperului. Partea din spatele urechii, in schimb, va fi adusd in fald pentru a crea un V asimetric.

5- Se lucreazd, in primii 3 cm, intregul


segment A cu foadece care sub!iaz5.

6- Pentru a da tunsorii mai multd migcare gi fluiditate, se selecteazi o


sectiune de 4 cm din coroanS, se rdsucegte
gi se taie cu foadecele care

%,

*.

;l

'l*- Segmentul A. Se traseazd lungimea reper peste ochiul drept, se ridic6 pdrul 9i se tunde cu tehnica point cutting (se !ine foarfeca perpendicular pe guvi!6J, la un unghi de 45 de grade. Restul pdrului din acest segment este ridicat pentru a avea aceeagi lungime gi va fi tuns cu tehnica point cutting pentru a crea straturi fine.

sub!iazd.

7- Se usucd gi i se

di

I
l
F

lumind cu Crystal Gloss. Se folosegte o placd platd pe vdduri gi se lixeazd cu Fix Anti-Frizz, dupi care se di cu rafald de vAnt cald.

ESrErlcARoMANlalt8g

"

.,i.,,:::::a,ll:::.t:a:taa,t:::,,;,,,,:,,,

:r,:,, : :i*:1,:, -.i.: :i1''


:i:.:1rt:

'':1;,.

tU(

::t tUl
:i
a:1

..::::,:at: ,l::- .l ..1tr4..

l
.t:!ail --$fn
i1+;

,,'r', .,,1
:s5i:.
ri:_,..:., _

! !.:.r-j.,..':1 l.i!lr':'

,,,ffi]

ff'k

.3'#

STEP

S T E PI

1- Se subdivide pdrul in segmente. Se traseaze o linie de la tAmpla dreapte la stdnga, trecAnd de jur imprejurul coroanei gi o alta de la urechea dreaptd la cea stinga trecdnd peste v6dul capului gi incepAnd de la secliunea fdcutd inainte.

2- Se incepe tunsoarea intr-o pafte gi se urmeazd o


linie orizontald directS.

3- Se continud cu tunsul
pdrului, urmdrind linia gi delimitdnd perimetrul tunsorii, trecAnd pe partea cealaltd.

5- Se dd drumul pdrului
din vArful capului gi se taie la aceeagi lungime cu lungimea-reper creatd mai devreme. $i in acest punct se lucreazd cu o combinalie brici-foarfecd.

4- Paftea de jos, inainte


delimitatd, este acum

tunsi, folosind atdt briciul,


c6t gi foar{eca pentru a se obline o texturd moale.

6- Se perfeclioneazd tunsoarea gi se verificd forma gi perimetrul.

ESrErtcAFG,MaNtllrgr