Sunteți pe pagina 1din 34

t

wwffi!tr1

f f iwr o

InvChqii Jt
too
) )

A\(\^^'5erx.rx UE\-'\/[

1 ,.i

xlv
{lg

?_,rrff"i ur
5raspun

Cuprins

Introducere

)jntrepaf

'"*%

In cazul copiilor, curiozitateaunclioneazi f asemenea unuimotor careii indrum5 spredomeniul ar vast cunoaSterii. Deti pe pia!5existi o gamS largi de cirli de 5tiinli careoferi volumeplinede informatii, adesea acestea reuSesc ofereun rispunsintrebirilorpuse nu si de copii.Seria 2oode intreb;ri qi Rispunsuri aduce o

colectie zo devolume de diferite, cuprinzAnd fiecare catezoodeintrebdri. Volumele, incluzAnd Regatul Animalelor,
Regatul Plantelor, Cosmos, Planeta P;mant, Oceane RAuri, Inventii qi Descoperiri, Cdldtori 5i Exploratori, Minunile Lumii, Maqini Unelte, Dinozauri, Arti 5i Anatomia, ClSdiri tstorice, Civiliza(ia Antici, Sporturi, ti Cultur-, Oameni Celebri, Transport Comunicare, Lumea ti $tiinlei, lirile Lumii,

impiraliqilmperii, rispund

folosind pozele ilustraliile 5i oricdrei intrebiri adresate de copii.

1.Ce a ficut

posibil;aparitia foculuiin timpurile preistorice? Focul reprezin$una dintrecelemai extraordinare descoperiri ale omului. focului, folositpentrua seincSlzi a ii -De s c operire a aiutatpe oamenii produce lumin;,i-a acelor vremuri migreze regiuni si in cu permis climatmairece5i le-a se gEteascA mencare..Unii arheolo.gi cred ca srramos omulut mooern tl ar descoperii foculacum79oooo de ani. 2.Cand fost folosite,,parghiile" au pentru prima oari? P6rghiile reprezint;unadintreuneltele de bazS; esteposibil acestea fi ca si preistorice. fost folosite timpurile in a de 3, Care fost primulansamblu pietrefolositedrept unealtS in gi timpurilepreistorice cind a fost folositpentruprimaoarS? Primul a n s a ml u b pietre de folosite unealt;in timpurile preistorice a fost denumit de ,,Oldowan" c6trearheologi. Sepresupune unealta ci J ,,Oldowan" inceput fie folosite 2,5milioane sd cu de aniin urm5,durind pAn5 acumr,5 mi l i o ane ani. de 4. Carea fost prima civilizatiecarea inventato unealti specialS pentru a fabricasfoara? Secredc5 egipteniiantici fost primii au careau inventat unealt;sDecial6 o Dentrua fabricasfoara,Sfoara 4

egipteanidateaza d ina n u l o o op a n5 4 in anul35oo i,Hr. Aceasfoari era confec!ionati, in general, fibr5de din trestieti erafolositi in diferite activititi: tragere, v6n5toa16, legare, ataiare, qi ridicare cilErare. civilizatie inventatprima a 5.Care echipi sportivi organizate? Oamenii ttiintene spuncAmayatii d.e
au Tosrcet care au tnventat Dflma

echipisportivS organizati. Acettiaau inventat mingea de gumi iiio cu l ,,m tn g e carese jucain e ch ip ;. JucStorii purrau pe cap cASti elaborate minutios genunchere $i de protectie. Joculse desfiqura pe rerenun sDectat amenarate. 6. Candau fost descoperiteprofetiite inscriptionate oase? pe pe Profe!iile inscriplionate oase, care sunt!i celemaitimpurii dovezi ale scrisului chinezesc, dateazide la inceputul perioadei Sh a n g . (aproxrmauv 12oo i.Hr.). Aceste oaseau fost descoperite in China 1899 in d e u n sa va nt din Peking, caruta lost t-a prescris pentru boalasaun remediu cu de ,,oase dragon". preistoric Omul

7, Carea fost primulpopor carea descoperit sSmburii de cacao? Poporul Olmec (r5oo-4oo i.Hr.) estecu siguranli primulpoporcare a consumat ciocolatS, inceput formi lichid;, Ia in strivind samburii cacao de li amestecandu-i ap; iialte mirodenii, cu ardeiiuti $iplante. prima 8. Care a civilizalie inventat busoli magneticd? Crecii antici au inventat magnetul dupi ce au descoperit un mineral numit magnetit. Vikingii au fost ceicare au inventat primabusolS magnetice, folositoare in timpulciletoriilor explorare in de sau rizboi. 9, Ceau inventat inca;ii pentru a hrini milioanele oameni imperiullor? de din Incatii inventat au agricultura terasata pentru a hrin i milioanele d eo a m e n i din imperiul lor.Astfel, el puteau cultiva pe recolte versan!ii abrupliai munlilor. 1o.Care civilizalie inventat a anul bisect? Egiptenii anticiaufost ceicarear inventat numaicalendarul nu care conline365de zile,darii anulbisect.
Omul preistoric

1t.Dince erau confectionate primele instrumente muzicale? Fluierul fost primulinstrument a muzical confectionat. Acesta avea diferite forme era ti rispandit in toate colturile Iuniii. in

ffi? w'66

fluierul era confectionat oasesaucol!ii din animalelor s6lbatice. 12, Cand descoperit au arheologii primeledovezi existentei ale caselor primitivi? oamenilor pretstonce, In !rmpuflte omutTotosea pefteriledreptadApost, cimitirsauin scopreligios. descoperire recentia Q arheologilor Japonia scosla din a suprafatimSrturiile unoraSezSri omenegti formEde colibe, sub care d a te a zi e a cu m o oo o od e a n i. d 5 r3.Care civilizalie folosea 916dinile plutitoarein agriculturi? Mulli oamenl consideri ci folosirea grddinilor plutitoare in agriculturi in a inceput ora5ul vechiBabylon, dati cu aparitia o grddini faimoaselor suspendate. 14.Canda aperut roata? SeDare roataa fost inventat;in ce vechiul Sumerin mileniul cincilea al i.Hr. 'inChina Roata fost adus; a siin Pakistan citre civilizatia hindus; in de ' mileniul treilea al i.Hr.

t. Ce este cumpina?

Cumpena un este tip de dispozitiv cu ajutorul cEruia se scoate din api fAntSnisause irigi terenurile agricole. Aceasta fost a inventata egipteni de cu aproximativ ooo 7 de aniin urmi, fiind previzutla un capet cu o greutate, la iar celdlalt o 95leati. cu 2, Canda fost folosit pentru prima dati plugul de olel? in 1837, JohnDeere inventat plug a un previzutcu o lami de o!el.Acestpluga munca fermierilor in agriculturi. De exe mpr u, inventarea

4. in ce an a fost inventatprimul tractor pe bazi de benzine? statul in t892,in districtul Clayton, primul lowa,JohnFrolich inventat a pe bazi de benzin;.Lainceput, tractor nu aceast;masin;rie preaera iractorulpe bazi de cunoscut5. in benzin;a inceDut fie cunoscut si la 191o atuncicanda fost comercializat mai un pret acceptabil ;iintr-o variante mici in ceeace prive5te dimensiunea. 5. Cinea inventatseceritoarea?

cyrus Mccormick a
inventat secerEtoarea mecanici iulie in 1831. folosiu Era pentrua teia tulpinile gi cerealelor pentrua le pe arunca o platformi,unde in un om le aranja grdmezi. Acest mecanism scutit i-a pe fermieri de de a le aduna corvoada m a n u a t, a 6. CAnd fost inventatprimul mecanism automatde fabricarea baloturilor de fAn?

olelin 1837 aiutatpe fermieri i-a sA preene, cultive terenurile din verzi? 3. Cesuntsilozurile verzisuntaseminitoare unor Silozurile construclii ansambluri sau de folositepentrustocarea construclii, fi exoedierea cerealelor. Joseoh Darta foit celcareIe-a inventat Buffaro. in NewYork, in 1842. Tot el a / fost cel inventat un 4 mecanism -. pe Daza oe

primului EI prug de

aburi, care
tua cupeidirect din calana

transporta silozuri, in

lnnes, din lowa,a originar Davenport, devenit orimulinventator al mecanismului automatde fabricare a de Acest baloturilor fin in 1936. puteasi legebaloturile mecanism de f6n cu sfoari,cu ajutorul unuidispozitiv imprumutat la tip ,,Appleby" de seceritoareainventat; de John Deere.
Inventiiin agriculturi

qi 7. Ceestemotorulpentrubumbac la ce a fost folosit?


tn 1792,Ltl

Whitney a inventat motorul bumbac, schimbat foartemult cursu I istoriei americant. aiutorul Cu acestei maFinirii se puteauseDara separa utor fi repede usorsi reDede fibrele de bumbac seminte. de inainte. aceast; activitate executatE c;tre era de muncitori. 8. CAnd fost inventate a metodade Distrare a alimentelorin conserve? i n 1 809, fabricantul francez Nicolas Franqois Apperta descoperit c; alimentele
oitita

exterior, iar smantana este colectatS in centrul maSindriei. 1o.in ce scopera folosite treieritoarea in timpurile preistorice?

TreierEtoarea a fost un dispozitiv folosit pentrua separa grenele tulpiniFide de coii.Aceasta fost inventatide c;tre a un inginer mecanic scotian anul1784 in i.Hr. fl. CAnd fost inventati combinade a secerat?
)fuft &Xdfcdll.

in5untrul unui recipient se p;streazi mai binecu


condilia acestrecipient nu aibd ca si fisuri. Aceast5 descooerire I-a determinat cauteo metoddde s; pistrarea alimentelor conserve. in separatorul de 9. Cinea inventat

smanteni?
Separatorul de smAnt6nd a fost inventat de cetre Gustav de Lavalin 1872. Acesta este folositpentrua separa

smantana de
lapte.Prin acestproces, laptele esteimpins in
Invenlii agricultur; in

Prima combinide secerat fost a inventatiin 1838 c;tre HiranMoore. de Cuaiutorul siteivibratoare, aceast; combin5 separ;g16nele paie. de 12.Canda apirut prima moari de v6nt? Previzut5 bralelungiverticale, cu moarede venta aDdrut Persia Drima in in secolul lXlea.Acest'e al morierau folositepentrua micinaporumbul gi pentrua scoate apa.Erau destulde diferite fatd de celeeuropene. 7

1.Cand fost a inventati prima scar;rulantS? in r89t,Jesse W. Renoa inventat rulante carea fost pe folosite Vechiul din in Chei Fier, Coney lsland, ora$ulNew York. Compania a Otis fost primacarea cumpiratbrevetul pentruscara rulanti. z. Cumarita la inceput motocicleta? pe motocicleta functiona Lainceput, bazi de cirbune, aveadoi cilindrii un ii motor cu aburi. Aceasta a fost inventatd d inventatoru american Sylvester HowardRoperin1867. Sydney 3. cinea fost Sirchristopher Cockerell? Sydney Cockerell, 5ir Christopher ca inginer englez, esterecunoscut fiind inventatorul naveioe oerni de aer.ln Rdzboi timpulceluide-al Doilea Mondial, acesta mailucratsi la a unui radar. Marea dezvoltarea sistem sadescoperire, pe perni de aer,a nava vizut lumina zileipentruprimadau in 1953.

4. Cinea inventatvaporulcu aburi? pe scolian nume in t8tz, un inginer HenryBella inventat vaporul cu Vaporul aburi, siu cu aburi, avind o lungime 4 de metri, cunoscut suD denumirea de fost primul vaporcu aburi comercializat cu succes Europa. in a 5. CAnd fost inventatprimul aeroplan func!ional?

wright'

wirbur !i u"llWl.qnt, wrisht iJ S?l,f


o,----i-

lXkau inventat, proiectat, gi fabricat

runcllonar. \- \ lor, Aeroplanul botezat..Zbur;torul pe Wright"a zburattimp de 12secunde o distant5 17de metriindatade 17 de i9o3. decembrie 6. in ce an a fost inventatprimul avion comercial? Primul avioncomercial, botezat ,,Cometa Havilland", a fost scos pe piali in 1952. Primul avion comercial de un real succes, m Boeing 707,esteinc; folositdupe5 0d e a ni de la lansare.

'"*S !*Jil"ri,'"

Mijloace de transport

cu ideea a folosi de o paraSute cu aiutorul cereia se si poaU coboriu;or pe elicopterului pemant. toate Cu cu aripi. insS acestea, Louisprimul Sebastien elicopter Lenormand dir,r funclional, Franta folosit a botezat primaparafutiin ,,Gyroplane tim p u lu n e i No.t",a fost demonstratiiin 1783 pe introdus in Fran!a, atunci pia!; in 19o7. Acesta fost rezultatul a cenda s;rit de pe o experimentelor lor. clidirefoarte?nalt;, 1o,Care fost cauza a inventiriiprimei folosindu-se de anvelope pneumaticeunctionale? doui umbrele soare. f de ScottJohnBoydDunlop inventat a 14.Cumfunctioneazi balonul aer cu primaanvelop;pneumatice cald? functionale. a fabricat-o El Dentru Balonul aercaldseridici vertical cu bicicleta fiuluis;u cu gendul a de datoriti faptuluici esteumplutcu aer preveni pd carefiul s5ule neplicerile cald,care6stemaiputindensdecet aveaatuncicend.se didea cu bicicleta aeruldin exterior. pe drumurile neDavate.
Mijloace de transport

7. Cumfuncliona sistemul de ttergetoarelor parbrizinventate in 1903? MaryAnderson a ' descoperit pentru primadati tterg;toarele Darbri: erg;toarele parbriz de in 1903. fost proiectate Au pentrua ajuta mafinile^s;.fun!ionezesiguranti in atuncc and r Dlou a . 8. Cumarita primabicicletisoasd pe piatil Prima bicicletia fost din lemn,sub formaunui scuter fost 5ia nu mit i celerifer. Contele Mede de Sivrac din Frantaa inventat aceasta bicicletd 't7go. in a 9. Cand apirut primulelicopter botezat,Gyroplane No.t"? in i906, doifrati francezi, Louis 5i Jacques Breguet, inceputs5 au experimenteze functionarea

11. seintelege Ce prin termenul ,,trisuri firi cai"? Termenul fird cai" a fost ,,tr5suri primei dat maSini construite de inginerii germani Benz Daimler in ti 189o. Aceasti maginiavea aspectul unei de ,,trisuritrase cai" 12. Cine inventat a motoruldiesel? In 1U92, Inginerul german Rudolf Diesel a inventat motorulcu aburi, carese bazape un modelde motorcu rezervor fierbinte. un motorcu arderi Era interne carefunctiona folosind ciclul Die se l. 13. Cine avutideea a inventa a de o paratutdcu aiutorulcireia si se poati

cobori u;or pepimant? Leonardo Vincia celcare venit da fost a

1.Careinventator

american a descoperitstiloul carenu curge? LewisE. Waterman, inventator american fi asigurator, este recunoscut ca fiindcreatorul stiloului carenu curge. Inventia sa a fost brevetat; in 1884ia t revolutionat scrisul. 2.Cinea inventatlichidul corector? Bessie Nesmith a inventat lichidul corectorin 1951,

compus vopsea din tempera culoare de Bessie, alb5. care muncea fl ca secretar: statul in Texas, 5,U.A., a ajuns foarterepede si conduci firma Paper", care ,,Liquid a avutun realsucces dupE invenlia ce sa a inceput fie si comercializatd.
3.in ce an a fost decoperitprocesulde xerografie? Xerografierea esteun proces prin intermediul ciruiase pot facecopii firi a folosi cerneata. Chester Floyd Carlson a inventat aceast6 metodE 19J8. ln Firma pentruprima a comercializat ,,Haloik" oarS acestproces, celedin urm5, In fotocopierea devenit proces a un ieftin, rispSndit intreaga in lume. 10

4. C6nda fost inventatcreionul mecanic? Tokuju Hayakawa a inventat creionul m e ca n ic? n 5. 19i Primul creion mecanic inventat de a Hayakawa fost numit mereu ,,creionul gataasculit". 5. cand a fost infiintat pentru prima de dati biroulxerografic fotocopierel Firma a ,,Xeros" infiintatpentruprima in dat5biroulxeroArafic fotocopiere de 196o. intr-operi6ad;de 20de ani,acest proces fotocopiere lnlocuit de a gradual copiile fEcute fotostatul, cu 65rtiade carbon, mimeograful, Verifax de 5icu altemaqini copiere. creionului? 6, Cea facilitatinventarea

ln 1564, fost descoperiti Anglia a in o imensimini de erafit.Acestlucrua dus la invenlia creioniului min5.Procesul cu de fabricare acestuiqen creioane al de in momeitulin carese estecomDlet introduce minade grafitin corpulde lemncioplitmanual. pentrL 7. canda fost descoperite primadati magina scris? de Latham Christopher Sholes, tipografgi a mafinade editoramerican, inventat prototipul in El scris 1867. a fabricat folosind cheia unuitelesraf vechi.
Scrisulqi tip;ritul

8. Cinea inventat pixul? Fratji nationalitate de maghiarS, cyctrgy LAszlo Biro, inventat au primulpixin fi 1 9 3 5D u p i . o vreme, aceStra au brevetat inventia lor au fr deschis o fabrici de productie a pixurilor in Argentina, America 5ud. de a 9, Cand fost inventatd primapresd mobilS de tipar? Johannes Cutenberg a inventat prima presi mobili de tiparin 1450. 10. ce tarSa fost prelucratiplanta in de papirus pentrua fifolositi ca5i hArtie? Planta de papirus a fost prelucra$5i folosite ti ca hirtie in Egiptul antic, aproximativ cu 5 ooo de aniin urmi. Straturi subliride papirus erau folosite pentru a formahArtia de papirus. Ts'ai Lun, oficial chinez membru Cu4iilmperiale China, al din fi a inventat acestproces anulto5 in d .Hr .ac um , 2oo od e a n i .
Scrisuliitip;ritul

11, ce a fost De inventat sistemul Br a ille u n sistem coduriformat din de *f reliefate? Duncte in r825,Louis Braille inventat a sistemul Br a ille u n sistem de coduriformat din puncte pentruorbi. Pentru un ca orb s5 poati citi,trebuiesd foloseasci acestsistem. Braille publicat a cartea cuvintelor, a ,,Metodi pentruscrierea c6ntecelor a muzicii prinintermediul 5i punctelor, pentruceiorbi". 12, I-afdcutfaimospe aurarul Ce german Johannes Gensf leisch? in t447,Johannes Gensfleisch, aurar un german, inventat a tehnologia a de imprima ajutorul cu tiparelo"r mobile. Aceastd metod; presuounea folosirea u n u itip a d ina lia ld e e ta { ice r n e al S r m l pe baz; de uleigio matrit6pentr, turnarea corecti a tioarului. 1J.Cuce inventie devenit a faimos Ha ve n ll? Ha Frank Haven Hall, administratorul In stitu tie id in lllinois pentru Orbi,a Inventat maSina scris de HallBraille in
1892. 14.Cinea brevetat

metodaietuluicontinuu de cerneali? jetuluide cerneald folosit Metoda este in comert,pentru imprimarea bareide cod qipentruinregistrarea produselor LordKelvin fost cel a sia pachetelor. carea brevetat Dentru Drima oari 'i867. aceastd ideein 11

1.Cine inventat a

maiinaelectrici de geuritl Arthur James Arnotfi william Blanch Brain au


inventat maSina electrice giurit in de M^elbourne, r 889,in ln Australia. 1895, Wilhelm Fein a maSina inventat electricide giurit portabil;, in stuttgart, Germania. 2. Canda fost inventatprimul motor de functional? aercondi{ionat motor Primul o e a er condi!ionat funclional a fost inventat de cdtre Nikola Tesla in 1888. motor acestui a dusla i n v nlia, . ststemulul polifazat cu transmisie electricS.

4, Cinea inventatsintetizatorul electric? a Elisha Gray inventat primul sintetizator in electric 1876. este El cunoscut ii elaborarea unuiprototip de telefon. 5, cine a fost Sir HumphryDavy? Davy fost un om de a SirHumphry curentul stiinteenslez carea inventat ileciricin"r8oo. Acesta f;cut a experimente implicau care a electricitatea astfel, inventat fi, electrice. bateria 6. cine a inventatmicro-electrodul? Hyde, fiziolog american, lda Henrietta esterecunoscutS fiindinventatorul ca in micro-electrodului. Inventat 193o, mic micro-electrodul un dispozitiv este vie electric celulS gi o carestimuleaz; din activitatea electricd inregistreaze inteiiorul celulei.

3.canda ap;rutprimulmotorelectric de curent continuu comutator? cu Inventat omuldettiinti britanic, de William Sturgeon, motorulelectric '-; i. -,.,,,'b..

t -fit

& '.Tilliit:i. fost folosit in


i832.

ri,

de curent

Continuand lui munca Sturgeon, amencanul


Thomas

Davenport a gibrevetat motor acest comercializat electric curent de continuu cu 1837. comutatorin 12

Michael Faraday? 7. Cea inventat Faraday ficut a in r834,Michael cu un inelde feriG,un experimente galvanometru o baterie. De 5i Faraday a 5semenea, r834,Michael in mobilitS!ii ionice dezvoltat principiul ii din in reactiile chimice baterii.

electronice Echipamente

8. Cind a fost inventat vehiculul electricl In opiniaunor istorici, Robert Anderson al Scoliei fi ar inventat primulvehicul electric intre 1 8 j 2t i i 8 3 9 . ln 1842, Thomas Davenport a dezvoltat cateva vehicule electrice utilizabile li practice America. in a primulfax? 9. Cand fost inventat Faxul parea fi o inventie recenti,inse acesta iost descoperit secolul a in al XlXlea. toateacestea, Cu psihologul fi filozoful scolian Alexandei Bain a inventat primulfax in j843. 1o.Cinea proiectat primul tren electri din lume?

tl. Pentru ce realizare a devenitcunoscut Alessandro Volta? Fizicianul italian Alessandro Volta estecunoscut pentru activitateasain electricitStii. ^domeniul In 188o, a dezvoltat el ceeace se numeste pilavoltaici, predecesoarea bateriei electrice, a care produs flux un constant de electricitate. 12. Cine a inventatprima celulS ,,uscat5"? in 1886, Carl Dr. Gassner a Jr. inventat prima celuli,,uscati,, cu zinc,drept recipient atat pentrualte elemente, ti cat pentru electrodul negativ. lj, Cinea inventat pitura electric;?

Echipamente electronice

Werner VonSiemens, om de stiint; un german proiectat primultren e'lecti.ic a din lume.Acesta fbst expusin cadrul a uneiexpozilii in r9rz, internationale americanul desf65urati?n S,l.Russel a Berlin 1829. in inventat pernddeinc6lzit o electrici Pentru acest pentrua-iincSlzi pacientiicare pe tren a fost sufereau tubeiculoz5. de construit6 o r4. Carea fost prima magini de sp5lat fin; special; electrici? careputea sustine pani Inventat;de c5treAlvaJ. Fisher. la treizecide ,,Thor"a fost primamasin6 sbElat de cilitori. electrice. Firma Hurley Chicago, din lllinois introdus a peniruprimaditi aceastimaqiniin formi de tamburin 19o8.

13

1.Cine a Droiectat

ti inventat televizorul mecanic? JohnLogieBaird, inginer ii inventator este scolian, cunoscut fiind ca proiectantul ;i inventatorul ,,televizorului in mecanic". t924, Baird filmat a conturul acesta filmatgi a in obiectelor. t925, de chipuri oameni. 2. cine a inventatbandaadezivi? G. in 1923, Richard Drewa inventat adezivi banda mascare banda de si a lui Prima inven{ie fost transoarent;, de b anda mascare ceii ajuta pe pictori si picteze de o l i nie desp;4ire intre douS culori. 3, Cea inventatArhimede? al matematician Greciei Arhimede, inventat turubulde api. Acest mecantsm erafolositin transferarea apeiIa un nivelmai

4. Anda fost inventatelamPaArgand? Argand Iampa a AimdArgand inventat Aceastilampi puteaproduce in 178o. mai lumind in intensA interiorul decat casei rampa cu lntensitatea luminii produside IampA era cu echivalentd ceaa 6 -1olumaniri. de a 5. Care fost primulaparatmanual principiul curilat carefolosea aspiratorului? de manual curitat care Primul aparat a aspiratorului dupi principiul functiona (,,Varteiul"). W. lves fost ,,Whirlwind" a McCaffey fost cel carea inventat in in acestmecanism Chicago 1868. era Acestaparat u$orti comPact. ceaiul? a 6. Cine descoperit Nung,domnitor impiratul Shen qi al legendar Chinei eroual mitologiei a chineze$ti, descoperit a ce a iu lin n u l 2737 i.W.in este ceaiul a considerat fi ceamai consumata biuturi din Iumea intreagS. conservele 7. Cumse deschideau inainte sd fie inventatdesf:cetorul de conserve? 5.U.4. a din Ezra Warner Waterbury, in de desf;c5torul conserve inventat era Acestmecanism alcdtuit 1858. brat si o lam;. Peni atunci, dintr-un erau conservele desficutecu aiutorul de ciocanului daltei.Desfic;torul 5ia la a conserve fost inventat 50 de ani de inventate conserva duDS a fost ce metal.
Viala<otidian,

It cu u ajutorul n u l qurub introdus


intr-un cofraj la deschis p5(i. ambele gurubul lui estefolosit5iazi. Arhimede

14

8. Cand fost emis a primulbrevet pentru englezesc categoriade maiini de spSlat ti stors? Primul brevet pentru englezesc categoria de masinideDilat i s s stois a fost emisin 1691. a 9. Cine fost Celsius Anders? Anders Celsius a fost un profesor su eoez oe astronomie carea inventat termometrul Celsius. el a fost cel Tot carea clasat de stele. 3oo 1o.Carefarmacistamericana inventat Coca-Cola? Inventia biuturii recoritoare Coca-Cola i seatribuie doctorului JohnStith Pemberton, farmacist ii soldat american. in datade 8 mai 1886, acesta a inventat in Coca-Cola ora;ulAtlanta statulCeorgia, din S.U.A. Ela inventat bdutur;foarte o cunoscut; numitd..Vinul francez Coca". 11. Canda fost inventati centurade sigurantS? Ceorge Cayley inventat a centura de siguranlila sfarfitul anului i8oo. Centurile sigurant5 fost folosite de au
viafacotidiani

pentruprima dati in avionde citre Adolphe Pegoud, acesta fiin-d primulom 5i carea pilotatun avioncu capulinjos. 12. Cinea inventat metodade plati a bunurilorprin intermediul cardului? Ralph Schneider Frank McNamara X. 5i au inventat metodade DIatia bunurilor

ili ll

ril

i'l

prinintermediul carduluiin t950,cu scopul a uni maimultecarduri. de primulcard CIubul,,Diners" a fabricat careobligala plata ,,inscopgeneral", intesral;a facturii. 13. C-5nd fost introduse au modelele comerciale analoage celularelor automate? Primul modelanaloE celularului automata fost fabricat t96o. in Modelele comerciale fost au comercializateJaponia citre NTT in de in datade 3 decembrie 1979. datade in 13octombrie 1983, acestea fost au comercializateChicago, in S.U.A., in iar Europa, sf6r;itul la anui-uii98o. 14,Cand fost inventat a celofanul? Celofanul fost inventat iqoSde a in c5trechimistul suedez JacquisEdwin Brandenberger. Celofanul o este peliculS protectie, de sublire, impermeabil5 transparenti, folosit; ti pentruimpachetat. 15

1.Cinea inventat metoda de

pistrare a prin alimentelor inchiderea ermeticAa in acestora ambalai? Nicolas Appert, cofetarfrancez, este recunoscut metodeide cafiind inventatorul prin Destrare alimentelor inchiderea a in brmetic5 acestora imbalai.in r8ro, a a o acesta descoDerit metoddde a pistra calitatea alimentelor fi prospelimea acestora, z, in ce an a fost infiintate marea producitoare mincaregi de companie 5,A."? biuturi,,Nestl6 HenriNestld a pusbazele companiei ,,Nestl6 S.A." anul in 1867. ldeea pentruo astfelde companie luat nattereatuncicand a a un HenriNestld inventat Drodus hrenitorpentru sugari,careputeafi folositde mamele carenu-iputeau HenriNestl6 esteunul hrini la sAn. principali ai dintreinventatorii cu ciocolatei IaDte. bomboanele de 3,Cinea inventat ciocolati fi priiiturile cu bomboanede ciocolati? Ruthwakefield a inventat bomboanele de ciocolate li priiiturile cu bomboanede ciocola6 in 19oj in Whitman, Massachusetts.

4. Ceestevinul Coca? un JohnStithPemberton, farmacist a american, inventatreteta pentruvinul francezCoca in coc^4. wI NE. i865,in columbus, Georgia. Aceasu releti a primit la inceput numele de Coca" ,,Vinul numitgi,,Vinul francez cocaa lui Pemberton". 5, Cinea inventatprima formi de sandvit? evreu,,Hillel Bitran" este cel inleleptul cel carea inventatDrimaformi de sd sandvi;. spunecdacesta Se obifnuia pundcarne miel5i ierburi amare de in iniuntrul painii ,,matzo" timpul Paqtelui. 6. cum a fost inventati metodade oblinere a apeigazoase? metoda Joseph Priestley descoperit a de a combina CO2 apa ti (api gazoasd) atuncicand a suspendat o cand api de unui deasupra recipientcu bere la o din Anglia. beririe localS Leeds, in 7. Cumau apirut bomboanele formi de inel mentolate5i cu aromi de fructe numite ,,LifeSavers"? in r9rz,fabricantul ciocolati de clarence Crane DreDarat a bomboana ,,LifeSavers"car6trabuias; fie o bomboanide var;, careeramai rezistentila cilduri decatciocolata. Deoarece aceste de bomboane menti de au formaunuicolac salvare miniaturi,ele in aufost numite,,Life (,,Colac de 5avers" salvare").
Mancare beuturi si

8. CAnd fost inventatprimul teietor a automatde paine? in t927,americanul Otto Frederick Rohwedder inventat a primultiietor automat de pAine, carea fost comercializat. Ma:ina lui putea impacheta li t;ia in feliio paine. 9. Candauinceput si foloseasci oamenii cornetele hArtie de de si

metal? in timpul secolului XlXlea,locuitorii al Fran!ei,


Cermaniei ti MariiBritanii auinceputsi foloseasci cornetele de hartie5ide metalpentrua punein ele inghe!ata. Inghelata era celmaipopular gicelmai consumat desertdin Statele Unite.Cutoate acestea, Ernest Hamwi fost celcarea a inventat orimulcornetcomestibi.. 1o.Cand fost introduse piali au pe cerealele,,Kelloggrs Krispies"? Rice in 19o6, will KeithKellogg, careocupa functiade director unuisanatoriu, al a hotSrat comercializeze scard s; pe Iarg;acest de mancare. tip Compania saficea experimente noi boabede cu cereale timpulprocesului in ,,Rice Krispies", inventat el.Acestprodus de s-avandutpentruprimadatS 1928. in

11, Cand inceput a vAnzarea mAncirii,,hotdog"7 ldeea de.hot-dog pfln a lnceput vAnzarea de pufiin carnali interiorul unei chifle. lmigran!ii germani obiSnuiau ii si pe str;zileora5ului vand; NewYorkin 186o, ni$tec;ruci6are. din Dupi ce farfuria fost inlocuitide chifld, a hotdog-ul fost foarteu:or de tinutin a man; !i de mencat. 12.Cine creatpateulvegetal a ,Gardenburger"? ln 1981, bucitarulPaul Wenner creat a pateul vegetal,,Gardenburger", in restaurantul vegetarian, sdu din ,,Gardenhouse", Oregon. 13. Cumau fost descoperite chipsurile ? George Cruma lucratca $i bucitarin statiunea ,,MoonLake Lodge", din Saratoga Springs, statulNewYork, S.U.A. Intr-ozi,el a primitplangere la de un clientcumci ar fi t;iat preagros cartofii p.iiiti. Pentru multumiclientul, a-{i Cruma tiiat cartofiiinrondele subtiri, insdtot nu a reusits5-l multumeasii. in celedin urmi, pentrual iritape clientul agitat,George Cruma t;iat cartofii pi;jiti foartdsubtire. insdclientul fost a foartesurprins totodate, mul!umitEi 5i, astfel, 185j,au aperutchipsurile. in 14.in ce an a fost inventatceaiul? ShenNung, impirat din Dinastia fi Yan eroual mitologiei chinezeSti,inventat a ceaiul anul2737 Hr.Sepresupune in i. c5 Shennong experimentat pentru a primadat; gustulceaiului frunzele din de ceai,arzind crengulelede ceai.

Mancare sib;uturl

17

y' r'"FT"iff lii'." lx'J,:,. esteo fibr; de polimer


folositi in confeclionarea vestelor antiglon!, rachetelor tenisfi a a de ci$tilorde protectie. 2.Cinea inventat blugiialbaftril LeviStrauss fost un antreDrenor a care a inventatSi t,r,.i comercializat ,iii' bl u gii albagt rii:. ln 1873, Strauss impreunicu JacobDavid, un croitordin Nevada, au brevetat ideea a de folosinituri de cuprupentrua impiedica se s6 desfacipantalonii lucrurigizi. de la 3. Dince a fost confeclionat inceput orimulscutec? in t95o,MarionDonovan inventat a scutec unic;folosinu.Primul de Drimul s;u scutec confectionat era dintr-un prevSzut <ibandi de plastic. material cu Maitarziu, Donovan inventat a scutecul de unici folosinli,

I.Cand fost a comercializatd pentruprimadate fibra de polimer Kevlar? Louise Stephanie Kwolek inventat a materialul Kevlar, carea fost pentru comercializat

XIX-iea,

WhitcombL.Judson? 4. Cea inventat Withcomb Judson, L. inginer american, a inventat fermoarul d inm e ta lin 8 9 0.i n r datade 29 august t8 9 3 , d so n a Ju ob!inutbrevetul pentru ,,inchizdtoareacatarami".Ela prezentat aceast; noui invenlie in cadrul T6rgului M o n d ia ld in Chicago 1893. din au 5.Cand apirut pantalonii? Pantaloniiisi oriEinea colantii au in Durtati b'irbatiii secolul XV-lea. de al in secolul XVIlea, fost incorporat al a in acesticolanti susDensorul,secolul ln al

locuitorii din America de vestse imbricaumai desin pantaloni, deoarece ace$tra erau confec!ionati dintr-un material gi aspru durabil. 6. Cineestecunoscut fiind perintele ca cravatei? Cravata areoriginea timpul iti in Rizboiului 3o de ani.Cutoate de acestea, fabricant cravate un de pe american, numeLangsdorf, este cunoScut cafiind p;rintele cravater moderne. Ela primit brevetul penrru pentrutoateanotimpurile, nu se care in r9zo. Sifoneazi,

ts

W,ii!,t|ti.

Vestimentalie

primul a 7.Cand fost inventat pentrusportivi? suspensor


In 1 9 2 O, JOe

16oo i.Hr.Aceast; inc;l!;minte moaleeradin rnTafurata Jurut prcrorutur, In precum mocasinii. 11. ce an a fost inventatifibra in sinteticide nailon? Fibra artificial; de nailon fost a inventatiin 193i. Aceasta estefoarte ufoar;, esteuSor de spelat uscat. $ide Deatunci, multe altefibre sintetice fost inventate. au r:. Cumeraufabricate po{etele in secolul XVll-lea? al in secolul XVlllea, poleteleerau,oe al obicei. confectionate material din banal. Acested eraudin piele^se Iegau in suDerioar; sfoar;,ln vremea Dartea cu aceea, apirut gentile au maridin purtatede cilitori de-a material, curmezi5ul corpului. 13. Cine este inventatorul impermeabiluluil Chimistul scolian, Charles Macintosh, a brevetat metodade a fabrica materialele impermeabile in 1823. acest In scop,el a folosit cauciuc dizolvat in pScuride gudronpentrua lipidouE buc5lide material. 14.Cine inventat a matinade croietat {osete? in t589,pastorul William din Lee Nottinghamshire, Anglia, inventat a ma$ina crofetatciorapi. aiutorul de Cu acestei mafini, viu $osete colorate puteaufi crofetate foarte ufor ti la pre!uriconvenabile.
I- :i-' t --:

Cartledge a primul inventat : suspensor pentrusportivi. Ela fost proprietarul fi fondatorul Companiei de Tricotaje E l a s t i cG u e l p h . e pe Suspensorul sportivi fost a comercializat numele cu de..Protex". 8. Cinea inventat licomercializat primap6l6rie? JohnBatterson Stetson a inventat fi comercializat primasap;ldrie in t8 65.E la v6ndutprimasa pelArie in CentralCity, statulColorado. Deoarece avea margini Iateti erafoartebombat;, aceastipilirie a primitnumele de c ,,5l a panaampll o r " , a tricoularticol 9. Cand devenit vestimentar? Originea tricoului este incdneclard, Secredecd tricoula devenit articol vestimentarin California, iar aceastimodda ajuns Marea in Britanie secolul in al XlXlea. 1o,Cand aperutincSltimintea a moale in timpurilepreistorice? Secredec; oamenii caretreiau in muntiiMesopotamiei, inceput au si poartepantofulmoale intreaniirzoogi
Vestimentalie

19

l.Cuma fost inventat bandaiul? Earle Dickson a inventat bandajul ,,Band-AlD"in 1920, confectionand un bandaj mic cu adeziv, care impiedica infectia, Acest bandaj folositin era scoP casnrc.

Bandajulfost a inventat cand Dicksonciutat a


un mod mai uior de a bandaia ranasotieisale, carese renea in bucet;rie. des 2. Cuma devenit faimoasiVirginia Apgar? Virginia, fizician american este pentruinventarea recunoscute ,,testului Apgar", care estefolosit in stabilirea sdnitilii noilornisculi.Virginia Apgara fost un liderin domeniul teratologiei, anestezieiti a infiin!at cu succes domeniul neonatologiei. infiinlirii unei 3. Cinea avut ideea binci de s6nge? ldeeade a deschide o banci de sAnge avut-o a Dr.Charles Richard Drew, carea fost un doctor 5i cnrrurg american. Dr.

4. Cinea inventatlentilelede contact? Adolf Eugen Ficbun fiziolog german, a inventat lentilele de contact.in i8 5 1 lia , obtinut dipioma de doctoratla Marburg. 5.in ce an au fost descoperiterazeleX? Wilh e lm Konrad Von Roentgen a oescopent razejex in 1 8 9 5Cu . ajutorul acestei noi formede radiatii pot doctorii fotografia obiectele carese afldin spatele unor ecrane opace, 6. Canda fost testat primul vaccin impotrivapoliomielitei? Jonas Salka elaborat orimulvaccrn poliomielitei. impotriva Acestvaccin a fost testatpentruprimaoar; in 1952 fi ficut Dublic c;tre Salk datade i2 de in aprilie 1955. Vaccinul con!ine dozd o iniectabilS poliovirus de inactiv. Hyde? 7. Cea inventatlda Henrietta lda Henrietta Hyde, fiziolog american, a inventat microelectrodul 193o. in Cu aiutorul acestui mic aparat, se inregistra activitatea electric;a uneicelule vii, stimuland-o electronic.

prima Drew infiinlat condus a banci fi des6nge cadrul in Spitalului Presbitarian ora;ulNewYorkdin

20

Inventiimedicale

11. Cine a descoperit penicilina, un ,ran aud; 5; medicament pentru infeclii sunetele din bacteriologice? interiorul Omulde ttiinte corpului uman scotian, Sir S i a la n i m a l e lo r . Alexander Fleming Rena descoperit Th6ophilep e n icilin a 1 9 2 8 . in Hyacinthe Penicilina este Laennec a folositi ?nprocesul inventat acest de vindecare a aparat Franta, i816. in in infectiilor Samuel 9. Cea inventatBaruch bacteorologice cauzate e organrsme Blumberg? Gram-pozitive. Baruch Samuel 12. Cumpreveneau rispAndirea bolilor Blumberg este un om de ftiin!; doctoriidin timouriletrecute? amencan in t870,un vascu aburierafolosit devenit faimos pentrua pulveriza aeracidcarbonic in dupd in salade operatii. Acestprocedeu a identificarea fost folositde chirurgul britanic Joseph virusului Lister. pulveriziacest pe EIiqi acid Hepatitei Tot B. m6ini, mdnuqi, bandaje instrumentele ii Blumberg a de operat. Acestaciddistrugea descoperit fi mtcroDlt. testulde 13. Cinea inventat fenolulantiseptic? diagnosticare 5i In 1874, pentru Joseph vaccrnut Lister, chirurg un britanic, inventat a aceast;boa15. a primit,,Premiul fenolul. El careesteun antiseptic. Nobel Medicini"in 1976. Acestaciddistrugea in - microbii carer;sDendeau infectiile. 1o.Cine elaborat a antibioticul 14.Canda fost folosite pentru prima ,rNystatin"impotriva ciupercii? dati seringa hipodermici? Inventia antibioticului,,Nystatin" impotriva ciupercii fost rodulmuncii a a dou5femei:Elizabeth Hazen Lee si Rachel Fuller Brown.Laacea vreme, amAndou5 activau 5icercetetoriin ca cadrul institutului ,,NewYorkof Health". Medicamentul erafolosit pentru Charles Pravaz, doctorfrancez, un a vindecarea inventat seringa hipodermic; 1853. in maimultor Cuajutorul acestei seringi, tipuride medicamentele fi Duteau iniectate infeclii ciupercS. cu directin corp.
Inventiimedicale

8. Cinea inventat stetoscoDul? Stetoscopul un aparatmedical este acustrc care permite oricui

21

1.ce a inventat
5 a l vtn o u A rma r ei

in lucru intamplat s-a

D'Armate Salvino esteinventatorul primeiperechi de ochelari, Acest

anuli284in ltalia. Portretul cardinalului Hughde Provence, realizat Tomaso de da Modena 1j52,este in dovad;a folosirii ceamaitimpurie ochelarilor. de 2,Cand aperutlentilele contact? au o in secolul alXVll-lea,exista varietate de de de schite Ientile contact Dosibile realizate Leonardo Vinci. toate de da Cu german, acestea, Muller, sticlar F.E. un ca a fost considerat fiindprima persoanicarea elaborat lentilele oe fi careputeau pusepe ochi contact, foarteu;or,ferda fi incomode. de 3. ce firme a vandutprimapereche de ochelari soare? proprietarul companiei Foster ,, Grant", fost cel a carea v6ndutprima pereche ochelari de pe de soare faleza

dinAtlantic city, PanA statul NewJersey. in anul193o, dejamaimultemodele de apdruseri -il

de ochelari soare. au 4. C6nd ap6rutprimele optice nocturne? echipamente in timpulcelui de-al Doilea RizboiMondial, atet alialii,cat li au Germania dezvoltat echipamente opticenocturne sofisticate. Acest echipamentii aiut6pe oameni s5vadi binein intuneric,

estecunoscut chirurgfrancez 5. Care cumtrebuie ca fiind celcarea descris pentrua un confeclionat ochiartificial in se Dotrivi orbitaochiuluil Ambrose Pare a fost un chirurg francez renumit carea descris cumtrebuie un confec!ionat ochiartificial a Pentru se potriviin-orbita o ch iu luln i. vremurile de demult, romanii foloseau ochiartificial un confectionat pentrua ornastatuile. din argint, 6. Cea inventat Dr.TheodorH. Benzinger? H. a Dr.Theodor Benzinqer fost un In meorcrnfl, a care cercetator oomenrul in inventat termometrul Dentru ureche 1964. el a inventat aparqlcaresd Tot un misoarearderea de calorii. primul 7. Cinea inventat produsmascara? Eugene Rimmel a primulprodus inventat in al mascara secolul XIX-lea. Astfel, femeile igi puteau farda pentru genele m a im u ltvo lu m . 8. Cinea creat rimelulmodern? Rimelul modern, folositpentrua innegriqiingroga genele, fost creat a in 1913 cEtre de T.L.Williams.a El inventat acest de rimeleraun amestec orafde de qivaselinS. cirbune

produs pentru sora Acest tip sa,Mabel.

Ochi Eiurechi

a de 9, Cand inceputprocesul transplant genelor? al 5e presupune ci procesul de transplant al inceputacum 9 0 d ea n i . Tehnica de reconstructie a genelor pierdute fost a elaboraG de Franz Krusius !i a fost publicati in t914. 1O. Care stat a interzis folosirea mercuruluiin produselede cosmetic;? Deobicei, mercurul estefolositla fabricarea rimelului. Statulcarea interzis folosirea mercurului in de Drodusele cosmetic; este Minnesota, S.U.A. Acestlucrus-a intamDlat anul2oo8. in atuncicand acesta emisun standard sever a mai decAt al Euvernuluifederal. cel

12. Cums-au dezvoltat aparatele pentru digitale auzla miilocul

devenit toarte rispenditpe la mijlocul {"' anului 99o.Aparatele i pentruauz digitale permiteau perceptie o mai finda sunetelor citre de purt5torul acestui aparat. Cu aiutorul acestui aparat, puteafi micsorat sunetul sau amplificat dupi caz. 13. Cumaritau primeleaparate pentru auzacumdoudsutede ani? Acumdoui sutede ani.aDaratele auz formaunorcornete Dentru aveau acustice. Acestea ar;tau asemenea unei pSlnii, careeraufolosite, citre de persoanele deficiente auz, cu de in directionarea sunetului citre ureche.

\:"li:l:??:ia digital" d. ,,Auzul

11. ce sefoloseau La ciitile pentru urechifabricate Brandes 1919? de in CistileDentru urechi fabricate de Brindesint919eraufolosite, obicei, de lainceDuturile activit;tiiinradio.ln . I . J ... - oe pentru aTara aceslrucru, caSt|te urechi foloseau aparate receptie de mobiledinfier.

14.Dece erauatat de comodde purtat ;i de eficienteaparatelepentru auzin a n u l1 9 2 o ? Lainceputul anului 192o, tehnologia aparatelor pentruauza inceput s; introducifolosirea ..tuburilor electronice vid". Aceste cu tuburi permiteau amplificare mareqi o mai maieficientia sunetului.

#t",:'r

Ochi qi urechi

. Cinea inventat primulsistem de radarfunctional? Fizicianul scotian, SirRobert Alexander Watson-Watt inventat a primulsistem radarfunclionalin i915.

EIa inventat acesr aparar pentru a purea suPravegtrea


TUrtune tn
w^A^ra)

-'' miir"iiiiriiin i f

siguran!5 avioanelor. a Inventand acest sistem, i-aaiutatpe alialis5ii invingi el pe germaniin de-al cel Doilea RizboiMondial. z. Cinea descooerit radioul?

4. Cea inventat John Logie Baird? in r9zo,John LogieBaird a inventat un sistem mecanic de televiziune. 5. Cinea fabricat primultelescop adevirat? Primul telescop adev;rata fost fabricat de c5treGroteReber, dupi ce a citit despre decoperirile luiJansky. 6. Karl Jansky fost celcarea descoperit a pentruprimadati undele radio provenite dintr-osursi cosmicS 1932. in Un exemplu telescoD de radioeste releaua telescoape NewMexico, de din

Nikola Tesla fost a celcare descoperit a radioul, toate Cu acestea, radioul a fostfEcut cunoscut de citre cuglielmo Marconiln Mai 1895. mult,prima transmisie radio peste ocean fost a realizate datade in rudecembrie r9o't.
a 3. Cand fost inventatimetoda radioimunologici? Metodaradioimunolosici fost a inventatide cdtreDr. Solomon A, Berson Dr. fi Sussman Yalow r959, in Prinaceaste pot doctorii analiza chimic sangele uman Se $itesuturile. maifolose$te In diagnosticarea bolilor. 24

s.u.A.

6.Cend fostdescoperit primul a iconoscop? Vladimir Zworykin a inventat primul iconoscop in 192o. Inventia sa dezvolt5rii
IUtUrOr

electronice. a 7. Cand creatJohnLogieBaird, pirintele televiziunii, primeleimagini televizateale obiectelorin miScare? P;rintele televiziunii, JohnLogie Baird, creat a primele imagini televizate ale obiectelor in mi;care 1924. in

sistemelor

Televiziune radio li

8. CAnd fost sistemul a electric a lui TV Philo Farnsworthbrevetatti pusin practicd? in r927, Philos Farnsworth a brevetatSipus In pracflca primulsistem electricTV.Cu toateacestea, brevetul a siu fost acceptatin 1930. 9. Cenda fost inventati banda magneticdl FritzPfleumer a inventat banda magneticA in 1928,in Germania, cu s c o p ud e a l inregistra sunetete, Inventia Pfleumer lui includea folosirea unuiprafde oxidde fier careacoperea o band; subtire hartie. de 1o,Pentruce realizarea devenit cunoscut MahlonLoomis? MahlonLoomis, stomatolog american, S d demonstrat cu '[ procedeul succes de ...{ far; fir"in i ,,telegrafie "i 1 86 0.Loomis a conectat aparat un de m6sur;de un

oferit o demonstratie spectaculoasA televizati. Masina prooucea energte considerabile. t2.Cand fost lansatS a ideea existentei undelorradio? ldeea existentei undelor radio'a fost lansata pentruprimadat; de citre farmacistu I sco!ian, Clerk Maxwell, 186o. in In 1886, fizicianul german, Heinrich Rudolph Hertz, a descoperit variatiile c; rapide ale curentului pot electric fi proiectate in spaliusubformade underadio. 13. ce an a inceputpostulde in televiziune britanicBBC emit;, si folosindsistemul 30 de linii al lui de Braid? Postul televiziune de britanic BBC a inceputs; emit5, folosind sistemul de d e lin ii l lu i Br a idin i9 2 9 . 1 9 3 oa a , in , 30 tost emisa emisiune Drima televizau undesunetul corelat imaginea. era cu in iulier93o,a fost televizatiprima pies5 britanicd teatruintitulatS,,The de Manwith the Flower his in Mouth"(,,Omul floarea gur5"). cu in 14.Cea inventat Valdemar Poulsen? In i899,Valdemar Poulsen, inginer danez, a inventat un fel de robot telefonic. a EI demonstrat principiul inregistrdrii magnetice Ia I inceputul anului r898,cu alutorul telegrafonului

;;;;;;;;;;;.;;,:. \J
o, (u ' -: c - ^ - : - tir < , ) e ||r ^ -l +. . 1 5
r - -r

rdPL

,tl

**L

carea dusla primulexemplu reconstituit comunicare de aeriand firi fir. 11. Care ceamai puternicifirm5 de era electronici lumein 19jo? din Corporatia Radio America fost cea din a mairenumit;5i maiputernicifirm; de electronici Iumeinr93o.in cadrul diri Tergului Mondial 1939, din aceasta a
Televiziune radio qi

25

1.Care erau sarcinile indeplinite de calculatorul mecanicinventat in de KonwardZuse 1936? in Inventat 1936, calculatorul mecanic IuiZuse al sub eracunoscut de denumirea ,,2t", orimulcalculator binar.Ela inventat pentrua explora acestcalculator de a cateva tehnoloEii dezvoltare Zuse inventat a Ti calculatorului. t939, modelul ,,22",carea fost qiprimul f unc!ional computer mecanico-electric 2. Cine inventat a primulcomputer electronic digital din lume? qi JohnAtanasoff Berryau Clifford primul inventat electronic computer digitaldin lume intre anii1939 ti 1942. j. Canda fost inventat FORTRAN, la primullimbaide programare nivel inalt? a in 1954, JohnBackus inventat sauformulade traducere ,,FORTRAN" pentrulBM.Acestlimbaj de

a 4. CAnd fost introdusi prima discheti azi de memorie, cunoscutisub disk"? de denumirea ,rfloppy IBMa in tr o d u s primadischetide memofle sau disk"in ,,floppy i971.Primul disk" ,,floppy

era

confec!ionat din plastic cu acoperit oxidde fier magnetic. 5. cine a creat primii roboli electronici autonomi? CreyWaltera creatprimi' William in autonomi 1949. robotielectronici primitnumele de,,Elsie" Aceiroboliau s5 Aceltiaeraucapabili ii,,Elmer". perceapiIumina si intrein contact qi din careii ajutau cu obiectele exterior se milte. sA de a 6. carecompanie electronice numit creatprimulrobot umanoid, ,,Elektro"? ,,Westinghhouse Electronic a corporation" primul creat robot umanoid, numit,,EIektro", in r93o.Aceasti inven!ie nemaipomeniti a fost expus; pentruprima oari in cadrul Tergului Mondial d ini9 3 9$ ii9 4 o . 7. cand a fost primul inventat robot modern, cunoscut subnumele ;i de ,,Unimate"? Devol fost celcarea inventat a George primu=l in in robot modern t954,care, celedin urmi, a fost botezat Acestrobot modern avea .,Unimate".
computerfi robotlci

programare la a nivelinalt fost

comercializat pentruprima dat; in 1957. In prezent, multe exist5 companii care inci folosesc acestlimbaj pentruprogramarea.aplicatiilor matemaflce !tInIlflce, !r 26

puteaf i urmitoarele caracteristici: puteafi programat;i manipulat digital, primul inv;tat. Devol vandutpersonal a robot modern firmei..Ceneral Motors" in 1960. 8. cine estecunoscut fiind creatorul ca ratei-robot, numiti Si,,Canard Dig6rateur"? Jacques oe Vaucansonfost cel a carea crearrararobot,,,Canard

11. Cinea inventat mecanismul automatnumit ,,clepsidri"? in anulz5o i,Hr., fizicianul Ctesibitius din Alexandria a inventat un
mecanlSm auTomar

in Di96rateur",

i739.Acestrobot si eracapabil inghiti boabele cerealelor, Ie si metabolizeze $i si le filtreze.

numrt ,,clepsidr5".
r2, Cenda proiectat inventatorularab primulrobot umanoid Al-Jazari ce putea fi programat? pnmul In l2ob,AFJazafl prorectat a robot umanoid puteafi programat. ce Robotul Al-Jarazi aseminitor lui era proiectate cu uneib;rci,carefusese invitalii cu4ii regale scopul a amuza de in timDUl Detrecerilor. 13. a inventatLeonardo Vincil da Ce Primele schilealeunuirobot umanoid da aufost ficute de Leonardo Vinciin 1495. r95o,au in fost redescoperite caietele cu notitealeluida
vtnct. Acesfe

de 9, in cepiese teatru
a fost folosit pentru prima dati termenul de ,,robot"? Scriside citre Karel c apeki n i963, , , Ro b o l i i universali lui Rossum" ai primapiesS a fost de teatru in carea fost folositpentruprimadati termenul de,,robot". piese Acliunea acestei de omul teatruestesimpl6: robotul, iar creeazS acesta ucidepe om. il a to. in ce perioadidin Antichitate apArut conceptul similar cu cel de ,,robot"? similar cu Conceptul celde,,robot"dateazi al celpulindin secolul lea i.Hr.Atunci, grec, matematicianul Archytas din

Tarentum,propus a ideea uneip;siri

care i ,,Porumbelul", sdfie pusa mi;care ajutorul in cu :aburului.


computere robotici ti

mecanice, numit;

caieteconti desenele detaliateale unui cavaler mecalic ce se Dutea manulasca armele,si se ridice in picioare,si-qi miqte capul qi mandibula. r4.Deceerau deosebi!i roboliilui Hisashige Tanaka? HisashigeTanakaa creat o varietate mare dejuclrii mecanicecomp]exe, careeraucaDabile tragdcu slgeli s[ ceaiul scoase tolbd.sl servdasci din sauchiar sXoictezecaractere japoneze Kaniji.
t7

1.Canda fost descoperiti Europa? Europa, de-a cea d o u al u n i a neteiJupiter,a _ O pla tost descoperiti de cdtreGalileo Galilei in 161o. Numiti Europa d u p dn u m e l e n e i u nobiledin Fenicia, Europa, careera cunoscuti fiind ca regina Cretei. Europa esteceamaimic; dintrecelepatruluni descoperite Galileo. de 2 . In ce tari s-ainventat primul satelitcreatde o m ? in Rusia s-a Inventat primulsatelit creatde om fi d enumit ,,Sputnik". Acestsatelit a fost lansat in datade 4 octombrie 1957. Satelitul Sputnik, avand cm sicantirino 58 aproximativ 83,6kg,nu a fost invenrar de o singuripersoJnd, fost cia rezultatul uneiIungicolabor;ri ai oamenilor Etiinli ru5i. de Galileo? 3. Cea descoperit 6alileo descoperit a planeta Jupiterli trei dintre l u n i l e a l en s i datade 7 ianuarie 161o. Sase serimai t6rziu,in i3 ianuarie, a el descoperit a

planeta 4. in ce an a fost descoperit; Neotun? Jo h nCo u ch a descoperit planeta Neptun in i846. Neptun esteceade-a tapteaplaneti de la Soare ce-a qi de-a treiaplaneti cad im e n siune din Sistemul
50tar.

a 5.Cine creatprimulcostum func!ional anti-gravitational sau costumul zbor? de in r94t, canadiand co n d u s; e d Dr.Wilbur Franks a creatprimul costum functional antrgravitational costumul zbor. sau de Costumul zbor,,Mark a lui Franks de ll,, a fost primulcostum anti-gravitationaj folositin luDt5. 6. Cel-ainspirat Christiaan pe Huygens si descopere Titanul, mai mare cea Iuni a planetei Saturn? Astronomul olandez, Christiaan Huygens a descoperit Titanulin datade 25martie 1655. Huygens fost a inspirat c5tre de descoperirea celei de-apatralunia lui Jupiter citre de Galileo Calileiin 161o a imbun5tilirilor aduse acesta de in 5i tehnologia privitoare telescop. la planeta 7.Cinea descoperit Uranus? SirWilliam Herschel, faimos astronom a l se co lu lu il XVlll- le aa d e sco De rrt a , pe planeta Uranus 178j. lange' in aceaste descoperire, a mai5bservat el
Universul

patra lune. calileo le-a

J3qi J 4- I unile 2A

numit J1,J2,

peste8oo de steledubleii ti clasat 2 5o o nebuloa s e . de 8, Cand fost introdusprimul a telescop? Primul telescop a fost introdus in astronomie in 1609 de cAtre marele om de Etiinti italian, Galileo 6alilei. el a fost primulom Tot carea descoperit craterele pe de precum patruluni suprafata Lunii, $i m a rial eplanet ei J u p i t5 ir n e l e l e ei planetei Saturn. au pentru oamenii 9. Cand descoperit primadati nebuloasa planetari, numitS,,Nebuloasa Dumbbell Mz7,'! Prima nebuloasd descoperiti de oameni fost a ,,Ne buloas a Dumbbell M27" in constelatia Vulpea. Chirles Messier fost a celcarea descoperit aceaste nebuloasi datade 12iulie 1764. in ro. Cine descoperit a conceptulde

1r.Cand inceput a programul pentru nave spa!iale? pentrunavespatiale Programul a fosiiniliatin data oe 5 ranuane 1972. Acestprogram a luatnaStere atunci c6ndpre;edintele Nixona anuntat c; NASA incefie va dezvoltarea unui sistem nave de spatiale oameni cu la bord,care puteau fi refolosite. Prima navdspaliali a ,,Columbia",fost livrati Centrului Spa!ial Kennedy data de 25 martie in 1979. 12. Cinea descoperit planetaPluto? Astronomul Clyde Tombaugh a planeta descoperit Pluto 191o. in 5e ciuta de mult timp ceade-anoua planet;.5ecredea trebuias; existe ce o astfelde planeti pentrua puteafi explicate anumite Iucruri ciudate care seint6mplau orbitele pe planetelor Ur a n u si Ne Dtu n . s

,,gaurineagrS"?
Karl Schwaezschild, astronom inventat conceptul de neagr;". llgaur; In t9t6, folosind teoriageneral5 a lui Einstein privind relativitatea, Schwaezschild a inceput calculeze s; campul gravitalional stelelor. al
Universul

29

r.Cand fost a
inventateroata Ferris? RoataFerris, mare dintr-un parddedistraclii, fost a inventatide c;tre de constructorul poduri Washington GaleFerris Jr,originar din statul Pittsburgh, Prima roateFerris fost a Pennsylvania. din pornitE cadrul TArgului Mondial in 21iunie1893. chicago din 2.Cinea inventat a prafulde ,,, , pugcd? Anul inventiei prafuiui de putcaeste incert. Cu toate acestea, se presupune prafulde puScia fost cE in in inventat China aniitooo. 3. Carea fost motivul pentru cares-a inventatbaschetul? a James Naismith fost celcarea El inventat baschetul. a fost antrenor YMCA din de sportla Univesitatea El statu] Ya:-s,9!husetts. a S-priengfile$ :::,.,};inventat
.,,iiXEilii1ffi;?i+fl

5, Decandseioaci in Indiaiocul ,,Pachisi" ioc de strategieli hazard? estecea maiveche versiune de strategie ti nazaro loaci pe tablA. joc se Acest nemaipomenit joaci in i.Hr. lndiaincedin orimulmileniu primulioc de a 6. Cand fost publicat cuvinteincrucitateJ -=;-;; lnventat Arthur de joculde Wynne i913, in incruciSatefost a cuvinte introdus un puzzle ca siptimdnalin ziarul lffiamerican uqLlll ,,NewYork World".Wynnea scris *..,.-"_;_.".._.,-" j ds-"-r" primuljoc de cuvinte 'Ft*",.-4 numit,,ioc rl:ir!,.- I r!r,""rr:r-incruciSate, in incrucifate de cuvinte care formi de diamant", in a fost publicat ziarul de duminici,,NewYorkWorld"in data i913. de 21decembrie caleidoscopul? 7. cinea descoperit care prive$ti5i po!i oDserva m o d e le frumoase realizate cu ajutorul oglinzilor. Fizicianul Brewster fost celcarea a SirDavid in caleidoscopul inventat brevetat fi
16',11.

acest sportin 1891 astfel incat lui studenlii sportulin timpul anotimpului

de iarni. 4. Cinea inventatmobilul? pe a american numeCalder Un sculptor secolului mobilullainceDutul inventat mobilele al lui al XXlea. Treptat, Iume. in cunoscute intreaga devenit

zmeul? 8, in ce tari a fost inventat Zmeul fost folositca mod de relaxare a de cu 25oo-3ooo aniin urmi. Existi Malaezia multetiri, printrecareChina, care ci sauIndonezia. Dretind ar fi
Divertisment

30

inventat zemul. Conform unoropinii, celemaivechi formede zmeu includeau frunz5enormi de careera o legatd bucati de ali lung;. o 9, in ce an s-aiucatprimulmecide baschet? in martiet892,s-ajucatprimulmecide baschet Springfield, in Massachusetts, primulmecide S.U.A. toateacestea, Cu jucatla Olimpiada baschet oficial fost a din Berlin, cermania, 1936. in

rz.in ceiocifi are originile Ludo (iocpe tablS)?


Ludoesteun joc simplu tabli pe carese pareci igiareorginile in joculmaicomplex, joc Pachisi. Acest

petabli a

ffi

pentru prima dati ?n r896 qia


fost

brevetat in Anglia. 1J.in ce an a fost comercializati formulade succes gumeide a mestecat? in t9o6, Frank HenryFleer inventat a gumade mestecat. Compozitia Fleer lui pentru,,Blibber-Blubber" prea era Iip icio a s5 , u a a vu tsu cce s. r 9 2 8 , n in ti WalterE.Diemer inventat a o compozitie imbunSt;lite gumeide a pentruprodusul mestecat ,,Double Bubble". 1J,Cine inventat a creioanele colorate? EdwinBinney Harold gi Smith, care conduceau firmi de vopsele oraSul o in NewYork,U.S,A. fost ceicareau au inventat creioanele colorate. DupS ce parafinA au amestecat transparenti cu coloranti, Binney Smithau inventat fi creioanele colorate caresuntfolositeii in zilele noastre. Aceftiaau scospe piati inventia creioanele lor, colorate in ,,Crayola" r9o3.

to. Cand fost folosit,,yo-yo" a drept iucirie in vremurileantice? esteconsiderat fi unadintre a ,,Yo-yo" cele mai ve ch i i uc ; r ii di nl u m e. Aceasti luciriea fost folositd cu mai mu lt d e z5oo de a ni i nurm 5, cAn d m aniis e ro distrau cu,,yo-yo" confeclionat din Iemnti metal. 11. Cine inventat a ambarcatiunea personalS? Clayton Jacobson lllea din statul al Arizona fost celcarea inventat a personal;. a inventat ambarcaliunea El pentrua se putearelaxa acest vehicul pe api folosind ambarcatiune o cu vitezi mare. Acestmod de relaxare a publicului datecu targul fost introdus o 5ki"in ig73, ,,KawasakiJet
flivertis ment

31

1.Cinea fost Vespucci? Amerigo Italianul Vespuccia un fost cartograf.Ela fost unuldintre personaiele au care un rol iucat important cele in doui cilitorii de a de explorare coastei est a Americii i u o . de grotele 2.Cend fost descoperite au sculptatein stanci din Aianta? 6roteledin Aianta constituie o moftenire b udis t S. ln 1819, au acestea fost
I comerciant, explorator$i

5. CeI-adeterminatpe Cristofor din Columb cdlStoreasci Europa s5 spreAmerica?


Lataton e

lu iCo lu m b i-auficut pe europeni oesPre existenta emrsferet,


Lataton e

lu ia u culturile europene

ln Noui. s5Ditrundicusucces Lumea prima a date 6.Cine descoperit templele Angkor? din a Henri Mahout, botanist francez, fost primul Wat strSin a vizutAngkor care in locatia dinjungliin t86o. sa
Cascada 7.in ce an a fost descoperiti Niagara? Niagara fost format; cu mai a Cascada binetz ooo iie aniin urmEde R6ul Niagara. Cascadafost descoperiti a pen-iru primadati in 1678 cEtre de Louis Hennepin, tElugirulfranciscan careera5iexplorator. explorator spaniol descoperit a 8. Care Amazon? Fluviul

Morgan intSmplStor citre C;pitanul de Madras, al armatei


carea 3,cine a fost primuleuropean cSlStorit lndiaoe mare?

Vasco da navigator portughez, a primul fost european navrgat spre India !5r

1490. In

15o2, acesta s-areintors in Indiacu 20 de nave, infiinland portughezd IndiagiAfrica. in colonia pefterileJenolan? 4. cine a descoperit in timpurile strivechi, triburile aborigene numitzonapesterilor au intuneiati:". r838, in JenolEn, ,,Locurile pentruprima zonaa fost descoperit5 Whalan, timp ce in datSde citre James iii ciuta vitelerdt;cite.

Francisco Orellana descooerit de a Fluviul Amazon t54t,in63j, Pearo in portughez, a Teixera, explorator Amazonul imDreun; 20oo cu coboret de oameniin de canoe. +z

32

Pimantul

[iASTTB

( ur ioz ild l e d r . p r p z i n l ;u n fa cto A e te , mi ndnl din \iak r

extinsdinvitArii. a spre copiilor li conduce o s{er; care pe disponibile de De;i o mare varietate c;rti de cunoaltere si piati prezint; mare ele un volumde informalii, nu reugesc intrebirilor carecopiiiajungsd le formuleze. pe rdspundd o aduce coleqiede 2o Seria 2oo de intrebdri rdspunsuri de 5i 200 de intrebdri. de volumediferitecare continfiecare Lumea volume,care includ:Lumeaanimalelor, Aceste plantelor,Cosmosul,PlanetaPdmant,Oceane qi rduri, Invenlii Ei descoperiri,Cdlitori Ei exploratori,Minunile lumii, MaEini Si unelte, Dinozaurii,Artd Si culturi, Anatomie,Clddiri istorice,Civilizalii strivechi. Sporturi, LumeaStiintei, Oamenicelebri,Transport comunicalie, Ei la lumii 5i impdraliigi imperii,rdspund intrebdrile Statele prin imaginilorilustratiilor. copiilor, intermediul $i

llnven(ii rt DescoDeriri rq

rc

mndaffill EfiG

Pret lei 7,99

mlilfrililililffi|i
BIT MAXIM CluiNapoca 400457 cod postal Tel./Fax: 0264-535307 073041400a,0722-395095 e-mail: maximdiskibution@yahoo.com