Sunteți pe pagina 1din 13

Doctrina si deontologia profesiei contabile

Doctrina si deontologia profesiei contabile


1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a CECCAR? a) Stabileste directiile de baza pentru organizarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA b) Aproba ROF al Corpului, modificarile si completarile acestuia, avizate de MF si MJ, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA c) Aproba BVC si bilantul contabil al CECCAR; d) Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acstuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e) Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de cenzori ai acesteia; f) Analizeaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor CECCAR si dispune masurile necesare; g) Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor CECCAR in conformitate cu prevederile art.16, la propunerea comisiei superioare de disciplina; contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala poate fi facuta la sectia contencios administrativ a Curtii de Apel in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive; h) Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si consiliile filialelor; i) Alege si revoca presedintele si doi membrii ai Comisiei superioare de disciplina; j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de OG 65/1994 2. Care sunt atributiunile Consiliului Superior al CECCAR? a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre experti contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati; b) asigura elaborarea si completarea ROF a Corpului , solicitand avize MF si MJ c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA f) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict aplicat; g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor;stabileste metodologia de elaborare a BVC al Corpului; h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor; i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sai in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia Superioara de disciplina; k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului; l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului m) indeplineste alte atributiuni prevazute de lege, ROF si hotararile Conferintei Nationale a EC si CA; 3. Care sunt atributiunile presedintelui CECCAR? a) asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si ale deciziilor Biroului Permanent si coordoneaza activitatea curenta a Corpului b) convoaca si conduce sedintele Cosniliului Superior si Biroului Permanent; c) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa 3 la Regulament d)Prezinta anual Cosniliului Superior, spre aprobare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor; e)aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nationala; f)Prezinta bilantul contabil spre adoptare , Consiliului Superior si spre aprobare Conferintei Nationale; g)numeste si revoca , cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul Superior, personalul propriu al Corpului si ii stabileste salariile, cu aprobarea Biroului Permanent;

Doctrina si deontologia profesiei contabile h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala, Consiliul Superior si Biroul Permanent. 4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere? -La nivel central-Comisia superioara de disciplina -La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei 5. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR -Este un organ ales de Adunarea Generala a filialei cu atributiuni de investigare, judecare si trage la raspundere; Comisiile de disciplina judeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni savarsite de membrii Corpului prin nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduita etica si profesionala prevazute in OG 65/94; Comisiile de disciplina , din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati , ori adminsitrate de comisiile de disciplina. Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazua respectiva. Dupa depunerea raportului , presedintele comisiei de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecraii cauzei; Compeltul de judecata este format din trei membrii ai Comisiei de disciplina. Unul dintre membrii este desemnat presedintele acestuia. 6. Ce este si cum functioneaza Comisia Superioara de Disciplina? Comisia Superioara de Disciplina este o comisie formata din 5 membrii titulari si 5 membrii supleanti al caror mandate este de 4 ani.si care are urmatoarele competente: Solutioneaza plangerile referitoare la abateri la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si aide consiliilor filialelor,facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotareste : Solutioneaza plangerile referitoare la abaterilor de la conduita etica si profesionala a presedintilor Consiliului Superior si consiliilor filialelor , precum si a persoanelor fizice straine carora le-a recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil si contabil autorizat in Romania Rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor Aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave

7. Care este structura organizatorica (organigrama )unei filiale a CECCAR ? Organigrama unei filiale este stabilita in functie de gradul(categoria) acesteia, existand urmatoarele grade( categorii): -Ctg.0- peste 3.000 membrii -Ctg.I- peste 600 membrii -Ctg.II- intre 301- 600 membrii -Ctg.III-intre 101- 300 membrii -Ctg.IV- pana la 100 membrii Organigrama cea mai completa Adunarea Generala Comisia Auditor statutar Consiliul Reprezentantul MF

Doctrina si deontologia profesiei contabile de arbitraj Comisia de disciplina Comisia de apel alese Biroul Permanent Sectiunea Presedinte Sectiunea Experti c. contabili autoriz. Organe

Director executiv Sector evid. Sector Sector dezvol- Sector etica Birou Birou Tablou organiz. tare prof. si control expertize admistagiu continua respectare contabile nistraexecunorme tiv tie Filiala Teleorman Sectiunea experti Contabili Director executiv Sector gestiune Profesie Presedinte Sectiunea contabili autorizati Sector adminsitrativ

de

Organe

8. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR? Logo-ul (emblema) Corpului este compusa dintr-o carte simbolizand insemnele profesiei, un toiag al zeului Hermes cu cei doi serpi incolaciti, ceea ce semnifica in Grecia antica diplomatia, precum deviza: Stiinta, Independenta, Moralitate, atribute esentiale ale acestei profesii. 9. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil; precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare? OG 65/94 -are studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de MEC si practica in specialitate de cel putin 3 ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel putin 5 ani; 10. Care sunt atributiunile CECCAR? a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de EC sau CA; b) organizeaza evidenta EC si CA si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in tabloul Corpului; c)asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA; d)elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a EC si CA, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil; e)elaboreaza, impreuna cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora. f) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a EC si CA prin programe anuale de pregatire continua organizate in diverse forme , astfel incat la acestea sa aiba acces toti membrii; g)apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate; h)colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate i) editeaza publicatii de specialitate j)alte activitati stabilite prin lege sau regulament; 11. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si a Finantelor Publice pe langa Consiliile filialelor? OG 65/94-art.39 a) participa la lucrarile Adunarii generale , ale Consiliului filialei, ale Biroului Permanent si ale Comisiei de disciplina, fara drept de vot;

Doctrina si deontologia profesiei contabile b) sesizeaza CECCAR cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile filialelor , pe care le considera nelegale; c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile Comisiei de disciplina a filialei pe care le consiera nelegale; d) sesizeaza reprezentantul MFP de pe langa Consiliul Superior asupra hotararilor Consiliului filialei, care contravin regelementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit.b si c. Pe lng Cosiliul Superior particip, fr drept de vot, la lucrrile CN, la edinele CS i ale BP i ale CSD. Primete materiale i convocatorul cu 7 zile nainte. Este ntiinat de ctre secretarul CSD despre toate contestaiile primite de aceast comisie. Sesizeaz MF ori de cte ori hotrrile i msurile adoptate de Corp contravin reglementrilor legale i trimite BP, spre tiin, o copie dup sesizare. Pe lng Consiliul filialei particip, fr drept de vot, la lucrrile AG, CF, BP i CD. Primete materialele cu 7 zile nainte nsoite de convocator. Sesizeaz BP al CS al C cu privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n TC de ctre CF pe care le consider nelegale Sesizeaz CSD cu privire la hotrrile CD a filialei pe care le consider nelegale. Sesizeaz reprezentantul MF de pe lng CS asupra hotrrilor i msurilor CF care contravin reglementrilor legale.

12. Enuntati 8 atributii ale Adunarii generale a filialei CECCAR. OG 65-Art.34 a) aproba BVC al filialei si executia acestuia b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local; c) alege si revoca membrii consiliului filialei CECCAR si cenzorii; d) propune , dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul Superior al CECCAR; e) examineaza activitatea desfasurata de consiliul filialei si de Comisia de disciplina care functioneza pe langa acesta si hotaraste; f) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotarate de Consiliul Superior al CECCAR; 13. Ce reprezinta Codul etic national al profesionistilor contabili ? Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania stabileste norme de conduita pt profesionistii contabili si formuleaza principii fundamentale care trebuie respectate de catre profesionistii conabili in vederea realizarii obietivelor comune. Scopul de baza al Codului, trebuie insa intotdeauna respectat. 14. Ce contine declaratia Consiliului Superior al Corpului privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice ? 15. Prezentati si explicati cele 6 principii fundamentale prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili; 1. Integritatea- un profesionist trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale 2.Obiectivitatea- profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii obiectivitatii; 3.Competenta profesionala si bunavointa-Profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut, pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislatiei si tehnicii; 4.Confidentialitatea-Profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge aceste informatii fara autorizarea clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acst lucru; 5.Comportamentul profesional

Doctrina si deontologia profesiei contabile Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistiului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membrii ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni si fata de publicul larg. 6. Independenta Sa se manifeste liber de orice interese care ar putea fi avute in vedere cu incompatibilitatea, cu integritatea si obiectivitatea. 16. Prezentati principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate? Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunii sale si nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge fara autorizatie scrisa, in afara de cazurile cand obligatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. 17. Ce intelegeti prin Supravegherea Publica ? 18. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2005-2010? 1. Organizarea profesiei. Corpul trebuie sa se transforme treptat dintr-un organism inchis, intr-un institut profesional in serviciul economiei; 2. Exercitarea profesiei: Corpul trebuie sa-si intensifice in continuare preocuparile pe linia gestionarii profesiei de EC si CA indiferent de lucrarile pe care acestia le efectueaza si de organismul profesional care gestioneaza lucrarea; 3.Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public in conditii de competenta si deplina responsabilitate este cea mai inalta misiune pe care membrii Corpului o au de indeplinit in continuare; 4.Educatie. Indeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este conditionata de formare si instruire-principalele cai pentru mentinerea competentei membrilor Corpului . 5. Parteneriatul sector public-sector privat. Una din preocuparile fundamentale ale Corpului o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul public si in mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul si cu celalate organisme guvernamentale. Corpul trebuie sa valorifice in interesul general al tarii pozitia sa de membru in organismele internationale si sa sprijine introducerea IFRS-urilor pentru sectorul public si privat. 6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii-trebuie sa constituie in continuare o preocupare majora pentru Corp; identificarea de noi servicii, elaborarea de norme profesionale si ghiduri de aplicare , in serviciul membrilor, imbunatatirea sistemului de comunicare cu membrii si de participarea acestora la luarea deciziilor spijin pentru rezolvarea unor probleme financiare si sociale ale acestora. 7. Activitatea internationala-Corpul va trebui sa-si sporeasca in continuare aportul la lucrarile organismelor europene si inetrnatioanle din care face parte si sa-si consolideze pozitia de lider in cadrul organismelor profesionale din Europa centrala si de est. 19. Prezentati structura si partile componente ale Codului etic national al profesionsitilor contabili. Codul etic national al profesionsitilor contabili este structurat pe 6 capitole si trei parti: Cap: I-Definitii II-Introducere III-Interesul public IV-Obiectivele V.Principiile fundamentale VI.Codul Partile: -Partea A: aplicabila tuturor profesionsitilor coantabili -Partea B: aplicabila liber-profesionsitilor -Partea C-aplicabila profesionistilor contabili angajati 20. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? a) taxele de inscriere in Tabloul Corpului b)taxele de inscriere la examenul de EC sau CA; c)cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpuluii care isi exercita profesia

Doctrina si deontologia profesiei contabile individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp; d)donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri; 21. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului? OG 65/94, Norme 3334 a)Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de EC si/sau CA Aceasta conditie imperativa exclude inscrierea in contractul de societate si statut , ca obiect de activitate distinct, a unor activitati economice sau comerciale. b) Majoritatea actionarilor sau administratorilor sa fie experti contabili sai contabili autorizati si sa detina majoritatea actiunilor sau partilor sociale; Prin majoritatea actionarilor sau asociatilor in cadul societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate se intelege ca cel putin 51% din numarul membrilor sunt EC sau CA membrii ai Corpului. Aceeiasi majoritate trebuie sa fie detinuta din actiuni sau parti sociale. c)Consiliul de adminsitratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate, dintre actionarii sau asociatii membrii ai Corpului; d)Actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contablitate trebuie sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de Adunarea generala; Membrii Corpului nu pot fi administratori asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate, membre ale Corpului. 22. Ce este si ce contine Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua? Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua este un program stabilit prin Norme ale Corpului si are in vedere mentinerea unui grad ridicat de pregatire si competenta in activitate.Este obligatoriu pentru toti membrii Corpului si consta in efectuarea anual a min. 40 de ore de curs pe temeticile si bibliografia pus la dispozitie de filiale. Este structurat pe profiluri corespunzatoare principalelor domenii de activitate avand : obligatorii: - contabilitate financiaraDiscipline - audit financiar - intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilicate - contabilitate si control de gestiune - fiscalitate - evaluare economica si financiara a intreprinderii - piete de capital - doctrina si deontologie profesionala Discipline facultative: - control financiar - contabilitatea conturilor consolidate - contab. trezoreriei si situatia fluxurilor financiare - contabilitatea creantelor si datoriilorcontabilitatea cheltuielilor si veniturilor - analiza pozitiei financiare - analiza performantelor Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua este structurat pe 3 nivele de pregatire : initiere,perfectionare si aprofundare si se face pe categorii profesionale: experti contabili si contabili autorizati cu studii superioare precum si contabili autorizati cu studii medii 23. Ce intelegeti prin integritate? Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale. Integritatea implica nu numai onestitate pur si simplu, dar si abordarea ei in mod corect si veridic. 24. Ce intelegeti prin obiectivitate? Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii obiectivitatii.Principiul obiectivitatii impune obligativitatea ca toti profesionistii contabili sa fie corecti,onesti si sa nu aiba conflicte de interese.

Doctrina si deontologia profesiei contabile 25. Ce intelegeti prin competenta profesionala? Competenta profesionala poate fi imaprtita in doua parti: a) Dobandirea competentei profesionale care initial trebuie sa aiba un inalt standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica de practica si examinare privind teme profesionale semnificative. Aceasta trebuie sa fie modelul normal de urmat pentru un profesionist contabil b) Mentinerea competentei profesionale- cere cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila, inclusiv reglementarile importante la nivel national si statutar si cerinte relevante -trebuie sa adopte un program destinat sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor lui profesionale, in conformitate cu reglementarile existente pe plan national si international; 26. Ce intelegeti prin Independenta? Sa se manifeste liber de orice interese care ar putea fi avut in vedere, ca incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa : -implicare financiara directa sau indirecta; -implicarea in ativitatile unui client; -acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale ce pot genera conflict de interese, in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei; -incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei; -conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj neacceptabil de ridicat fata de cea a expertului; -acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat; Independenta se manifesta prin: -independenta rationamentului profesional- starea de spirit care permite formarea unei opinii, fara sa fie afectata de influenta ce compromit acest rationament(de spirit); -independenta comportamentala- evitarea unor fapte sau imprejurari care pot fi atat de semnificative incat o terta persoana logica si informata, detinand toate informatiile relevante si aplicand toate masurile de prevedere necesare, ar ajunge in concluzia normala ca integritatea , obiectivitatea si prudenta profesionala au fost compromise de aparenta; Profesionistul contabil este obligat de a fi independent atunci cand isi exercita activitatea ca liber profesionist evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta. 27. Ce nelegei prin profesionalism? (comportament profesional) Profesionalismul presupune c profesionistul contabil nu trebuie s fac ceva care ar atingere reputaiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei; aceasta oblig institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de de etic, s prevad responsabiliti clare ale profesionistului contabil vizavi de cleni, teri, angajatori, ali membri ai profesiei, public, n general. 28. n ce const respectul fa de normele tehnice i profesionale? Respectul fa de normele tehnice i profesionale presupune c profesionistul contabil trebuie s realizeze serviciile profesionale conform normelor tehnice i profesionale aplicabile i este obligat s urmreasc cu grij i competen instruciunile clientului sau sau angajatorului su, n msura n care acestea sunt compatibile cu exigenele de integritate, obiectivitate, iar n cazul liber profesionitilor, de independen. ntre altele, profesionistul contabil trebuie s respecte normele tehnice i profesionale publicate de: IFAC (Normele internaionale de audit), IASC (Normele contabile internaionale), organismul profesional, membru al IFAC i legislaia n vigoare. 29. Ce se intelege prin competenta expertului contabil? Expertul contabil trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le poseda. Competenta trebuie intretinuta printr-o pregatire prof.continua. Competenta expertului contabil se impune de necesitatea de a-si apara onoarea si independenta Corpului si de a se oferi lucrarilor acestuia autoritate stiintifico- profesionala. In acest scop expertul contabil trebuie sa aiba cel putin urmatoarele calitati esentiale:

Doctrina si deontologia profesiei contabile stiinta, competenta si constiinta independenta de spirit si dezinteres material moralitate, probitate si demnitate

30. In ce constau secretul profesional si confidentialitatea EC? EC trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti; cu exceptia cazurilor in bcare a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau prof.sa faca o astfel de divulgare. Secretul prof. si confidentialitatea EC trebuie sa se manifeste si prin urmatoarele acte de comportament: 1-EC numit din oficiu sau la recomandarea unei parti, nu trebuie sa se refere mai mult decat se cere. El trebuie sa invoce in raportul sau de expertiza contabila judiciara numai acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura cauzala cu obiectivul (intebarea)ce i-a fost fixata de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara. 2-EC numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate in actul justitiar. EC trebuie sa depuna raportul sau la organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara, de unde cei interesati il pot consulta in conditiile legii. 3-Trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate in actul justitiar in afara procedurilor prevazute de lege. Astfel, in cazul proceselor civile, daca este vorba de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor. In procesele penale, expertul poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. In toate cazurile, informatiile si explicatiile primite de EC, in contractele sale cu partile implicate in actul justitiar, trebuie sa ramana confidentiale. 31. Cine poate exercita profesia de expert contabil? Profesia de EC si de CA se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile prevazute de OG 65/94 si OG 89/1998, cu respectarea principiului independentei profesiei. 32. In ce consta diferenta dintre EC si economistul salariat? Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr.65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit sau pierdere. Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. De asemenei, economistul este specializat n multe domenii: financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr.65/1994 i are capacitatea de a ine contbilitatea i de a ntocmi bilanul contabil. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic. Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contbile. De regul, este specializat pe un sector al contabilitii. Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de treprindere.

Doctrina si deontologia profesiei contabile n schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase. Rezumnd avem: EXPERT- CONTABIL, CONTABIL AUTORIZAT Independen apartenen la organismul profesiei nu fac parte din structurile entitii certificare responsabilitate confidenialitate

ECONOMISTUL SALARIAT CONTABIL SALARIAT Slujba subordonare Ierarhic fac parte din structurile entitii rspundere limitat

CONCLUZII: Este n discuie starea de salariat al unei firme i al unui cabinet de experi contabili sau de contbili autorizai; Trebuie fcut distincia ntre auditorii interni i cei externi, prin prisma independenei; Economistul, contabilul profesionist salariat sau angajai n industrie, comer, sectorul public, nvmnt .a. Contabilul profesionist independent este acela care efectueaz, unui client, n mod curent, lucrri de audit sau eviden contabil, fiscalitate i alte servicii profesionale similare; Contabilul profesionist lucreaz independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporaie) n industrie, comer, sectorul public, nvmnt .a. i este membru ale unei organizaii afiliate IFAC. 33. Cine este expertul contabil? Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/94 si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economic-financiare si de contabilitate, de a supraveghea in gestiunea societatilor comerciale si de verifica legalitatea blilantului contabil si a contului de profit si pierdere; EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si care are acces neangradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare. 34. Cine este contabilul autorizat? Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei (O.G. nr.65/1994) i are capacitatea de a ine contabilitatea i de a ntocmi bilanul contabil. 35. Cum se obtine calitatea de EC? Prin examen , care se desfasoara in baza normelor Corpului a) Examen de admitere privind accesul( media minimum 7, iar pe discipline minim 6) Stagiu 3 ani-tutore sau sistem centralizat-200 ore munca + pregatire deontologica si doctrina profesionala; Pentru accesul la profesia de EC , examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele: 1) contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor 2) audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si expertiza contabila, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor. b) Examen de aptitudini-consta in probe scrise si orale; Proba scrisa consta in :- un caz practic la alegere din domeniul expertizei contabile, monografiei

Doctrina si deontologia profesiei contabile contabile sau auditului financiar, cu durata de 4 ore; -o lucrare cuprinzand intrebari din legislatia privind activitatea de expertiza contabila. 36. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat? Prin examen in trepte: acces, stagiu,examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Pentru a fi admis la examen se cer a fi indeplinite conditiile: - au capacitate de exercitiu deplina - au studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decat economice, cu diploma de licenta, dupa caz, recunoscute de MEN si o vechime in specialitate de 2 ani, (cei cu studii superioare), de 3 ani cei cu studii economice medii si de 5 ani, in cazul celor cu studii medii in alt domeniu decat cel economic; - nu au sufetit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in vigoare interzice dreptul de gestiune si de adminsitrare a societatilor comerciale. 37. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? b) tienerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil: acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptata unitatii, a contabilitatii d egestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului de buget, in baza si cu respectarea normelor generale; c) efectuarea de analize economico- financiare; analiza structurilor financiare; analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring, etc; deterimanrea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale; elaborarea tabloului de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea tabloului de utilizari si resurse; asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii; d) efectuarea de audit financiar-contabil: diagnostic financiar cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii , asistenta pentru realizarea de investitii financiare; audit si certificarea bilantului contabil; e) efectuarea de evaluari patrimoniale: evaluari de bunuri si active patrimoniale evaluari de intreprinderi si de valori mobiliale pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; evaluari de elemente intangibile f) efectuarea de exepertize contabile: amiabile( la cerere) contabil- judiciare arbitraje in cauze civile expertize de gestiune g) executarea de lucrari cu caracter financiar- contabil care: intocmirea de situatii periodice consolidarea conturilor si bilantului; intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung; h) executarea de lucrari cu caracter fiscal ca: studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal; participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale; asistenta in aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor; i) efectuarea de lucrari de organizare adminsitrativa si informatica;

10

Doctrina si deontologia profesiei contabile organigrame , structuri, definiri de functii legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor; analiza si organizarea fluxului informational; formarea profesionala continua; contributii la protejarea patrimoniului unitatii; mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare;

38. Care sunt lucrrile ce pot fi executate de contabilii autorizai ? Lucrri ce pot fi executate de contabilul-autorizat: Cu studii superioare a. ine contabilitatea operaiunilor economico-financiare prevzute n contract b. ntocmete bilanul contabil Cu studii medii a. ine contabilitatea operaiunilor economico-financiare prevzute n contract.

c. verific i certific bilanul contabil b. ntocmete bilanul contabil d. ndeplinete obligaiile prevzute de lege pentru cenzorii numii la societile comerciale. 39. Cum se execita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? Se exercita de catre persoane care au dobandit legal acesta calitate. Exercitarea se realizeaza numai de catre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, inscrise in tablou. Tabloul se publica in M.Of. Atat EC cat si CA pot exercita profesia individual ori in societati comerciale de expertiza contabila sa/sau contabiliate. Atat EC cat si CA nu pot efectua lucrari pentru angenti economici sau pentru institutii unde sunt salatriati si pentru cei cu care angajatii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. Le este interzis sa efectueze lucrari pentru angentii economici , in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, inclusiv soti/ sotii ale administratorului, ori in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. 40. Ce este CECCAR? CECCAR este persoan juridic de utilitate public i autonom, din care fac parte experii contabili i contabilii autorizai, n condiiile prevzute de O.G. nr. 65/1994, modificat. 41. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului? O colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopurilor. Elementele conctitutive ale persoanelor juridice, sunt: - organizarea de sine statatoare; - patrimoniul propriu; - scopul determinat; Aceste elemente la care si CECCAR, are deasemeni capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata( persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Are capacitatea de exercitiu din momenrul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia , in raport cu alte institutii din Romania si din alte tari. -Relatiile cu bugetul directe; -are cont in banca; -intocmeste BVC -organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii; -gestioneaza intreg patrimoniul al Corpului, inclusiv pe cel dat in adminsitrare filialelor; -Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul(interne si

11

Doctrina si deontologia profesiei contabile externe). 42. Ce se intelege prin autonomia Corpului? Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; acesta presupune nesubordonarea unei autoritati; Corpul , prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism sau statului. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptuld e exercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele sale alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila , dar normele de lucru, specifice profesiei, sunt rezultatul activitatii Corpului. 43. Care este organizarea CECCAR? Sediul central al Corpului este n municipiul Bucureti. Corpul Exeperilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia are filiale fr personalitate juridic n fiecare reedin de jude i n Municipiul Bucureti. CECCAR este astfel organizat nct s-i poat ndeplini atribuiile de organism de autoreglementare.

LA NIVEL CENTRAL Organe de decizie (legislativ) Conferina Naional Consiliul Superior Biroul permanent Preedintele Corpului Seciuni, comisii i departamente Organe de execuie Secretariatul General Sectoare

LA NIVEL DE FILIAL Adunarea General Consiliul filialei Biroul Permanent Preedintele filialei Seciuni SURSA: R.O.F. al CECCAR, n Cartea expertului contabil i al contabilului autorizat, CECCAR, Bucureti, 2001 44. Ce este etica? Stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorilor conditiei umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala;totalitatea normelor de conduita etica morala. Corespunzatoare unui Secretariatul filialei Sectoare

12

Doctrina si deontologia profesiei contabile domeniu , unei activitati sau unei colectivitati. Etica este straina dictaturii si centralismului ;ea este sepcifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luate de principii etice, astfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine. 45. Ce sunt serviciile profesionale? Orice serviciu care acere aptitudini contabile inrudite, prestat d eun contabil profesionist. -servicii de contabilitate -audit -fiscalitate -consultanta manageriala -management financiar Serviciu -o munca prestata in folosul sau interesul cuiva, sar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului - indeplinirea unei indatoriri fata de cineva; 46. Caracteristicile eseniale ale unei profesii contabile? Caracteristicile eseniale ale unei profesii contabile sunt: - deinerea unei competene intelectuale specifice, obinut prin formare i nvmnt; - respectarea de ctre membri a unui ansamblu de valori i de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refer la obiectivitate; - recunoaterea unei datorii vizavi de public, n ansamblu. Uneori datoria membrilor, vizavi de profesiunea lor i de public, poate fi n contradicie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligaiile lor de loialitate, vizavi de angajator. innd seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale naionale s defineasc regului de rtic pentru membrii lor, nct s garanteze o calitate optim a serviciilor i s pstreze ncrederea publicului n profesie. Profesia contabil liberal este bazat pe moralitate ireproabil, pe independen, pe tiin n profesie, pe competen.

13