Sunteți pe pagina 1din 22

REPIJBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄR1A ORA§ULUI ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

EDINET

„Cu privire la cererea Cet. Ursu Alexandru”

DISPOZITIE nr. ^

din

/_ü_

H j_

/ /'

/

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕН ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

2012

in temeiul art. 29 alin. 1 lit. „k” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica localä, art. 53 §i art. 55 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, capitolul VI. art. 21 §i art. 22 Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintärii constructiilor §i amenajärilor” (pe parcursul „Regulament”) -aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr. U-1487 din 13.12. 2011,

DISPUN:

1. Se elibereaza cet. Ursu Alexandru Autorizatie de desfiintare nr.- din n d ^ C /

2012

(nr. 44 din 09.12.2011) pentru desfiintarea saraiului Lit. 03 cu S=12,5mp, Lit. 04 cu S=10,5mp amplasata pe terenul proprietate privata pe adresa: or.Edinet, str. Hotelului,24.

2. Autorizatia de desfiintare se elibereaza cu termen de valabilitate 03 luni. Termenul de fnceperea

lucrarilor de desfintare este de 01 luni de la data emiterii prezentei dispozitii. Neinceperea §i/sau

nefinisarea

lucrarilor de desfiintare

in intervalul

de valabilitate conduce

la pierderea valabilitatii

autorizatiei.

3.Executarea lucrarilor de desfiintare §ase faca in stricta conformitate cu proiectul de organizare a lucrarilor de desfiintare, cu respectarea normelor de securitate a muncii. 4.Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor; a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora. b). Tnchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

5. Se atentioneaza cet. Ursu Alexandru dupa finalizarea lucrarilor de desfiintare sa prezinte

Autorizatia de desfiintare la OCT-Edinet pentru efectuarea instrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile,

6. OCT-Edinet va asigura efectuarea modificarilor respective in Registrul Bunurilor Imobile

conform prezentei dispozitii.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primär de Edinet

^

(ty ^

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRI MARIA ORAÇULUI EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

Din 27 ianuarie 2012

DISPOZITIE

і

пг.

.

^

„Cu privire la convocarea çedintei ordinäre a consiliului oraçenesc Edinet”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

A convoca çedinta ordinarä nr. 11 a consiliului orâçenesc Edinet pentru data de 02.02. 2012 la ora 14-00 in localul Primäriei oraçului Edinet, cu urmätoarea ordine de zi:

Cu

preçedintelui §edintei de a semna deciziile. (Pre§edintele §edintei)

privire

la

numirea

unui

consilier pentru semnarea deciziilor in cazul imposibilitätii

1. Cu privire la modificarea $i rectificarea bugetului pentru anul 2012. (Raportor- A. Nistor)

2. Cu privire la repartizarea soldului disponibil primäriei pe anul 2011. (Raportor- A. Nistor)

3. Cu privire la alocarea mijloacelor fmanciare din fondul de rezervä al primäriei. (Raportor- A.

Nistor)

4. Cu privire la modificarea unor decizii. (Raportor- A. Nistor, C. Cojocaru)

5. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice §i juridice. (Raportor- A. Nistor, V.

Ciobanu,)

6. Cu privire la atribuirea terenurilor, inclusiv pentru constructia caselor individuale de locuit.

(Raportor- V. Ciobanu)

7. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale. (Raportor- V. Ciobanu)

8. Cu privire la examinarea cererilor prealabile §i sesizärilor. (Raportor- A Voleac)

9. Cu privire la darea de seamä pe anul 2011 a instutiilor subordonate Primäriei de Edinet:

• Apä Canal Edinet (Raportor V. Sorocan)

• DGLC Edinet (Raportor I. Mitriniuc)

• Termofocare Edinet (Raportor M. Cecan)

• Piata Orä§eneascä Edinet (Raportor V. Gaidei)

• Clubul Sportiv Edinet (Raportor I. Be§leagä)

• Politia Orä§eneascä (Raportor I. Cerchez)

Primär de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET

PRJMÄRIA ORA$ÜLUI EDINET STR. O. CEREMPEI, 30

TEL. 2-29-30,

2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦ ПРИМ АРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ .2-29-30, 2-28-30

К ИЙ РАЙОН

RAIONUL EDINET

PRIMÄRIA ORA§ULUI EDINET

27 ianuarie

2012

DISPOZITIE N

d t

"Cu privire la cererea despre scutirea de plata pentru fregventarea institutiilor pre§coiare ”

administratia

publica iocalä". luind ca bazä cererea dnei Oloi Rodica . din 26.01.01.2012, Zara Irina . din 25.01 2012. Para Ina din 24.01.2012 conducindu-mä de regulamentul primäriei Edinet cu privire la conditiile scutirii de plata pentru intretinerea copiiior in institutiile pre^colare

In temeiul art.14 din I.egea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

Privind

DISPUN:

l.Se permite scutirea de plata pentru intretinerea copiiior in institutilc pre§colare in märime de 50 %

2012 pina la 31 decembrie

din norma de achitare a urmätoarelor persoane incepind cu

01 ianuarie

2012

 

I Numele pärintelui

Numele

copilului

Adresa

Oloi Rodica

Oloi Vadim

§os. Bucovinei 11/14

[ Gr.Nr

2

! Zara Irina

Zara Sofia

Petru Rareç, 56

3.

! Para Ina

Para Sabina

Sos. Bucovinei

5/1

Primarul

de Edinet

С

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,3G

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. G ira V ictoria”

DISPOZITIE

n r

/£ _

din

1 f'ebruarie 2012

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙРАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 p art. 14 aiin. 2 Iit.”f ” din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adm inistratia publica loeala, Legii Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 “Privind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea in construct«, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 01.02.2012

DISPUN :

1. Sc- aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 05 din 20 ianuarie 2012

«

Lit.

A II

-

Anexa calda:

pent™ constructlile:

amplasate pe terenul cu c.c. 4101215033 cu adresa or.Edinet, str. Octavian Cerempei nr. 47.

2. Receptiei finale au fost supuse:

«

Lit.

AH

-

Anexa calda;

Suprafata constuctiei

3. Evaluarea constructiilor -

15000,00

lei,

• m aterial de construetie - blocuri calcar §i zgura, piatra.

« Retele inginere^ti -

energie electrica, retele de gaz, apeduct.

4. Proprietarul constructiei -

G ira Victoria.

21,0 m.p.

zile ealendarisiice sa

le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Sunuriior imobile;

5. Se obliga cet. G ira Victoria , bunurile imobile receptionate, in terinen de 30

6. OCT-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile in stricta

conformitate cu prezenta dispozitie.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea

DISPOZITIE nr.

'ЯІ

din

februarie

Oficiului Starii Civile Edinet”

2012

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

14 alint. 2 l i t “f” a! Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind adm inistratia

din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desfiintarii consfructiilor si am enajariior” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prm HGRM nr.360 din 18.04. 1997, cererii solicitantului din 02.02.2012,

In temeiul art.29 si a r t

public a locala, art. 6 si art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-ХЇІІ

DISPUN :

1. Se perm ite

Oficiului Starii Civile Edinet proiectarea reconstructiei cladirii Oficiului Starii

Civile Edinet din or.Edinet, am plasata

pe adresa: or.Edinet, str.Independentei nr.59.

2. Se obliga

dna.Tatiana Lupu - sefui Oficiului Starii Civile Edinet, in term en de 30 de zile

prezentarea documentatiei urbanism.

prevazute de p c t.ll din “Regulament” -

pentru prim irea

Certificatului de

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera

pentru o perioada de valabiiitate de 12 luni de la data

Inregistrarii de Prim arie a preiungirii certificatului,

4. Se obliga dna.Tatiana Lupu, in term en de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

sa

prezinte docum entatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-fef al raionului, Avizul

Inspectiei de Stat in constructii, S.R.L.”Edinet-Gaz”, LM .”Apa-Canal Edinet” pentru prim irea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza

dna.Tatiana Lupu

de urbanizsm , certificatul se va socoti nul.

ca in cazul expirarii term enilui valabilitafii certificatului

In cazul neindeplinirii §i va fi socotita nula din momentul

conditiilor

expirarii

p e t 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, term enului valabilitatii certificatului de urbanism .

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru mceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul mdeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galuseo.

Primar de Edinet

Щч

I*f

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

Din „

P i

DISPOZITIE n r

1

2012

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИ МАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

£ £

--------

„Си privire la amplasarea unei gherete in zona pietei”

Analizind cererea dlui Spiridon Igor cu nr. S-120 din 31.01.2012, privitor la amplasarea unei gherete in zona pietei centrale,

DISPUN:

1. Se permite amplasarea vremelnica a gheretei comerciale dlui Spiridon Igor in zona pietei centrale str. O.Cerempei colt cu str. Gorkii, pe o suprafata de teren S=0,0016 ha (16 m2 ). (vezi anexa).

2. Terenul dat pentru amplasarea gheretei este proprietatea APL Edinet §i este

repartizat cu drept de folosinta.

3. Se obliga dl Spiridon Igor de a mentine in ordine sanitara sectorul pe care va

fi amplasata ghereta.

КЕРиВХЛСА МОЬВОУА Ь

К

РМ

А

М

Ю

Ш

АМ

ЕБШ ЕТ

А

О

К

А

Б иьи!

ЕВШ ЕТ

8ТК.О.СЕШЕМРЕ1,30

ТЕЕ. 2-29-30. 2-28-30

“ 1а сегегеа

е

Си

р

г

т

г

се». С'озег! МШае1а”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕД УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

018Р0г1Т1Е

иг,

с11п

ГеЬгиапе 2012

1п temeiu^ аг!29 §1 аг1. 14 а1т. 2 Ш.’Т ’ с!т Legea К.ериЬНси МоЫоуа иг. 436-ХУ1 с!1п 28.12.2006

рпут(1 аёт«ш !га11а

1оса1а,

!

21

§1

!

25

dm

Ее§еа

Л1«»к1о\ а пг. 828-ХН

din

25.12.199Г‘С(^«1 Еипс1аг”, аг!б ч! аг1.42 ё т

 

КериЫ кн пг. 835-ХШ

е‘;и 17.05.1996

р аи1опхагеа ехеси!аги 1исгап1ог «1с сош1гисйе, си ге§рейагеа

сегНГката!

рагсигз иЕе§и1атеш ,,)-аргоЬа'1: р г т

“Рпуин!

ргшс1рн1е

de

1егИ:ог1и1ш, Legii пг.163

с

е

г

к

к

г

с!ю

09

“К

^ и

шИе 2010 рпуш<!

?п п ни!

и

гЬ

т

аш

р

эти Ы

ажепаШгп

т

и НСКМ пг.360 1!ги 18.04.1997,

1

а

т

л

т

Н

а^о п х агеа

с

о

т

^

ш

§аи (Iesfiinfйrii сош*гис|Шог §1 амепа]агПог” (ре

сегегеа §о1кИапш1ш

пг.С-124

и гЬ агш

г

din

02,02.2012,

 
 

В 18РШ

:

1. 8е еИЬегеаха се! Со§еп МШаеЗа

29.12.2011)

сазе! де

Ашопхайе ёе соп$1гшге пг.

1осик,

Г

_ с11п 02.02,2012 (пг.196 ё т

а1пЬий

8

1ешрогага

 

аёгеза:

ы'.ГЛЬн'Ь >.1«. М ^ и г е к

1егепи1 ргорпе1а!е пг. 16.

 
 

2.

\utorizatm

     

че еНЬегеага си к 'гте п

ёе уа1аЫ1ка!е -

12

1иш (1егтеп

(к- тсереге а

 

1исгап!ог-06 1иш).

 

^

р/чаи

пеНшэагеа 1исгап1ог de сош ^ш ге

нйегуа1и1 de уа!аЬШ1а1е

conduce

^

уа1аЬШШи аи1опга1кь

3. ЕхесШагеа 1исгап1ог ск‘ согЫп;с{к ча §е Гас а т

ч1г1е!а соп!опш(а1е си ргокс!и!1еЬшс ёе

1исги пг. 045/04- 10

АС-ЕВ, си геарес1агеа а11шатеп1и!ш аепега! §1 р!апи!ш >«е тсаёгаге.

4. 8е т1еггке ш регюаёа еГеешагм 1исгап1ог;

a), ёерогйагеа таСегтМ ог de соп81гисйе §1 ёе§еип!ог ре 1егепип1е риЬНсе §11ег|е1ог

Нрэа асогёи!ш асе81ога,

регчоапе т

b).

^ е

а!е ёгитигИ ог

п Нрча асогёи1ш гевресйу,

т

с

Л

риЬИсе (текш у

т

^

е

р

п

п

c).

гчщегеа 8раШ1ог уегх!.

«1;. гасоМагеа 1а ге(екк

8рейаНга1е т

ё

е

п

к

е<:кнШе риЫка т ёотеш и.

а 1ги1иаги1ш),

§раШ!е риЫке т

ч

а

р

а

т

п

т

Нрча иоснгги^ипт! -;!е ргоке! соогйепат си

5. 8е а1еп|1опеа2Й се! Со§еп МШае!а, иира Ипа!Ёагеа !исгаг!1ог ае соттгш ге §а чирипа оп1ес(и!

гесерйе! Нпа1е си ?пге^ 1>:(гагеа {.-ЬП'дан^г^с 1а ОСТ-Еёше!

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂR1A ORAÇTJLU1 EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

Din „

Coi-

DISPOZITIE NR. <//

9

2012

„Си privire la cererea despre scutirea de plata pentru fregventarea institutiilor preçcolare”

în temeiul art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administratia publicâ localà”, luînd ca bazà cererea dnei Oleinic Olga, din 27.01.01.2012 conducîndu-mâ de regulamentul primàriei Edinet eu privire la conditiile scutirii de plata pentru întretinerea copiilor în institutiile reçcolare,

D I S P U N :

1. Se permite scutirea de plata pentru întretinerea copiilor în institutiile pre§colare în mârime de 50 % din norma de achitare a urmàtoarelor persoane începînd eu 01 ianuarie 2012 pînâ la 31 decembrie 2012.

Numele pârintelui

Numele copilului

Adresa

Nr.

Nr.

gradin.

d/o

1 Oleinic Olga

Primar de Edinet

Oleinic Ilada

Str. §.Bucovinei, 15/16

Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAiONUL EDINET PRIM ARI A ORAÇLLUI EDINET

STR,O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. G rib Va 1eriu §i G rib

Dina”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE

nr. Jot*

din

0S februarie

2012

în temeiul art.29 §i a r t 14 alin. 2 lit.”f ’ din Legea Repubiicii Moldova iir. 436-XVI din 28.12.2006

privind adm inistratia

principiile urbanism ului si am enajàrii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind

calitatea în constructii, Regulam entului de receptie a constructiilor §i instalatiiior aferente (pe parcurs

publicâ localâ, Legii Repubiicii Moldova nr. 835-XI1I din 17.05.1996 “Privind

“Reguiament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,

DISPUN :

cererii solicitantului din

06.02.2012

1.

Se aprobâ procesul - verbal de receptie finala nr. 07 din 03 februarie 2012 -

Lit.

Lit.

Lit.

A

A 1

I

-

Constructia de bazà-Casâ de locuit:

Constructia de bazâ; Garaj.

pentru constructiile:

amplasate pe terenul cu c.c. 4101215033 cu adresa or.Edinet, str. Valentin Roçca nr. 23.

2. Receptiei finale au fost supuse:

<*

Lit.

A

- Constructia de bazâ-Casà de locuit

Suprafata constuetiei

88.0 m.p.

«

L it

A

-

Constructia de baza;

 

Suprafata constuetiei

21,7 m.p

«

Lit.

I

- Garaj.

Suprafata constuctiei

15.0 m.p

3. Evaluarea constructiilor -

75000,00

lei,

#

m aterial de constructie - blocuri calcar §i zgura, piatra.

 

e

Retele ingineresti -

energie eleetrica, retele de gaz, apeduct.

 

4. P roprietarul constructiei -

. cet.Grib Valeriu

si G rib Dina

5. Se obliga cet. G rib Valeriu §i G rib Dina, bunurile imobiie receptionate, in term en de 30 ziSe

calendaristice sa Se inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrieriior respective in Registrul Bunurilor Imobiie;

6. OCT-Edinet va asigura efectuarea inscrieriior respective in registrul bunurilor imobiie in stricta

conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul m deplinirii prezentei dis

Primar de Edinet

în seama arhitectului Liubovi Galusco.

omtantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМ ЗРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. M

din M

februarie

2012

“Cu

privire la cererea cet. Miron G rigore”

In temeiul art,29 §i art. 14 alint. 2 lit. “f” a! Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adm inistratia publica locala, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIiI din 17 rnai 1996 “Privind principiile urbanism ului §i am enajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “RegulamentuI privind certificatul de urbanism si autorizarea constrain! sau desflintarii constructiilor §i am enajarilor” (pe parcurs “Regulament”) -- aprobat prin HGRM nr.360

din

18.04. 1997, cererii cet. M iron Grigore

nr. M-133 din 06 februarie 2012,

DISPUN :

1. Se perm ite cet. M iron Grigore

demolarea constructiei auxiliare (3,3x5,2)m §i anexei rece

(2,3x3,0)m

am plasate

pe terenul proprietate privatä

de pe adresa or.Edinef, sir. A lexandra eel Bun

nr. 132.

2. Se elibereazä cet. M iron Grigore Autorizaiie de desfiintare n r.C't din 06 februarie 2012

(nr.08 din 27 ianuarie 2012) a constructiei auxiliare

sir. A lexandra cei Bun nr.132.

§i anexei rece

am plasate

pe adresa or.Edinet,

L ucrärile de desfiintare sä fie executate in strictä conformitate cu docum entatia de urbanism.

3. Se obligä cet. M iron Grigore in term en de 30 zile calendaristice, de a prezenta

copia

Autorizatiei de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuärii Iucrärilor;

a), depozitarea m aterialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice si tertelor persoane in lipsa acordului acestora,

b). inchideri ale drum urilor

publice (inclusiv a trutuarului),

säpäturi in spatiile publice in

lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea si/sau debran^area de la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonatä cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. M iron Grigore

ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare

sä fie transportate in loc special am enajat antorizat de adm inistratia publkä localä.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi GaIu§co.

s

Primar de Edinet

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE NR. гЗ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

„Си privire la instalarea panoului publicitar”

Analizmd cererea d-nei Ro§ca Jana cu nr. R-137 din 07.02.2012, privitor la instalarea temporara a panoului publicitar,

DISPUN:

l.Se permite d-nei Ro§ca Jana instalarea panoului publicitar cu о suprafata de 2 m2, cu amplasarea publicitatii pe ambele parti a panoului.

2. Panoul se instaleaza temporar pe str. Independents, la intrarea spre

S.A. „Moldtelecom”, pe un teren ce apartine A.P.L. Edinet.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

din

o h

Ok

2012

DISPOZITIE

nr.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30. 2-28-30

“Cu pärivire la vînzarea terenului de pamînt de pe adresa: Independentei nr.82/1 nr. cadastral 4101215193

Examinînd cererea, eu privire la vînzarea-cumpârarea terenului amplasat pe adresa: în Republica Moldova, r-nul Edinet, or.Edinet str.Independentei nr.82/1 nr. cadastral 4101215193, persoanei fizice Vengher Alexandra, domiciliatä în Republica Moldova, r. Edinet com. Alexandreni, buletin de identitate séria A14085893, eliberat de of. 14, data eliberärii 23.08.2010 cod personal 0982901142521, conducändu-ne de Legile Republicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul nprmativ §i modul de vînzare- cumpärare al pâmîntului, respectiv, Legii cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, în temeiul rezultatelor licitatiei publice din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr.15/18 din 20.01.2012)

DISPUN:

1. A perfecta contractul de vînzare-cumparare a terenului cu suprafata de 0,0242 ha, amplasat în Republica Moldova, r-nul Edinet,or. Edinet str. Independentei nr.82/1 nr. cadastral 4101215193, cu

adiacentii conform planului cadastral anexat, destinatia terenului - pentru constructii. 2. A aproba pretul de vînzare-cumparare al terenului conform celui din procesul verbal nr.15/18 din 20.01.2012, §i anume în sumä de 139 262 (una sutätreizeci §i nouä mii douâ sute çasezeci §i doi) lei. 95 % din suma indicatä în p.2 a prezentei dispozitii a о achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria de

Stat

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria de

Stat

TREZMD2X

5 % din suma indicatä în p.2 a prezentei dispozitii a о achita:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

c /f 1006601000037

226604

430515101554707

TREZMD2X.

3. Juristul primäriei(d-na Voleac Antonina) de comun cu speciastul pentru reglementarea regimulüi

proprietätii funciare( d-nul Gladiniuc Dumitru):

- in decurs de 20 zile calendaristice, va perfecta contractul de vinzare-cumpärare a terenului §i va prezenta primarului §i cumpärpätorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial;

- dupä autentificarea notarialä a contractului, va trece informatia necesarä in registrul cadastral al detinätorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesarä pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinätorului de teren cu drept de proprietate. va aduce la cuno§tinta persoanelor cointeresate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef d-na.Strîmbanu Lilia scialistul principal in problemele economiei d-na. Nistor Ala

:sti I

vor contrôla intrarea în cont a mij

inute în rezultatul vînzârii terenului în cauzä.

Primär de Edinet

Constantin Cojocaru

OHAÿVV

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din ”№ ” f'V

2012

DISPOZITIE

»

nr.

^

---------

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

“Си privire la arenda terenului de pe adresa:

r. Edinet or. Edinet extravilan nr. cadastral 4101102134”

Examinind cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: r. Edinet or.Edinet extravilan cu nr. cadastral 4101102134, a persoanei fizice Cretu Valeriu domiciliat in Republica Moldova, raionul Edinet, or. Edinet str. Sf. Vasile 106, buletin de identitate seria: A nr. 14040644, cod personal 0962012580005, eliberat de of. 14, data eliberarii 09.09.2003, conducandu-ne de Legile Republicii Moldova nr. 1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul nprmativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului, in temeiul rezultatelor licitatiei publice din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr. 15/7 din

20.01.2012),

DISPUN:

1. D-lui Cretu Valeriu, i se atribuie in arenda pe un termen de 15(cincisprezece) ani terenul cu

suprafata de 1,0295 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, extravilan, cod cadastral - 4101102134 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda a

terenului §i rezultatul licitatiei din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr. 15/7 din 20.01.2012), in suma de 3932,00 (trei mii nouasute treizeci §i doi) lei. 100 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

3. Specialistul in problemele reglementarii regimului funciar (d-1 Gladiniuc Dumitru) §i juristul Primariei (d-na Voleac Antonina):

- va perfecta contractul de arenda/locatiune a terenului §i-l va prezenta primarului §i

cumparpatorului pentru semnare §iautentificare la biroul notarial; dupa autentificarea notariala a contractului, va trece informatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesara pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu drept de arenda.

- va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) §i specialistul pfiflcipM:fn<problemele economiei (dna.Nistor

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor bane§ti obtinute in rezultatul arendei terenului in cauza.

Primar de Edinet

N f

WX

^^hstdnkln Cojocaru

" 3 r

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORAÇÙLUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din

Г''>”

U

DISPOZITIE

2012

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

“Си privire la arenda terenului de pe adresa:

r. Edinet or. Edinet extravilan nr. cadastral 4101104289”

Examinînd cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: r. Edinet or.Edinet extravilan eu nr. cadastral 4101104189, a persoanei fizice Iacuboi Eric domiciliât in Republica Moldova, raionul Edinet, or. Edinet str. Vasile Alecsandri 5, buletin de identitate seria: A nr.07009258, cod personal 0962007587972, eliberat de of.07, data eliberärii 07.04.1998, conducändu-ne de Legile Republicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul nprmativ §i modul de vinzare-cumpärare al pämintului, in temeiul rezultatelor licitatiei publice din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr. 15/11 din

20.01.2012),

DISPUN:

1. D-lui Iacuboi Eric, i se atribuie in arenda pe un termen de 15(cincisprezece) ani terenul cu

suprafata de 0,3987 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, extravilan, cod cadastral -

4101104289 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda a

terenului §i rezultatul licitatiei din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr. 15/11 din 20.01.2012), in suma de

1523,00 (una mie cincisute douazeci §i trei) lei. 100 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul

Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

Contul

bancar

226604

!c 1:

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

3. Specialistul in problemele reglementärii regimului funciar (d-1 Gladiniuc Dumitru) §i juristul Primäriei (d-na Voleac Antonina):

- va perfecta contractul de arendä/locatiune a terenului §i-l va prezenta primarului §i cumpärpätorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial; dupä autentificarea notarialä a contractului, va trece informatia necesarä in registrul cadastral al detinätorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesarä pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinätorului de teren cu drept de arendä.

- va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile

conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) §i specialistul principal in problemele economiei (dna.Nistor

1

• *

a

*

"1

i l

-

: u*-

%*k*1

j

, -4 a

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor bänesti obtinute'in rezultatul arendei terenului in cauzä.

.

Primär de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din

^

2012

DISPOZITIE

nr.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la arenda terenului de pe adresa:

r. Edinet or. Edinet extravilan nr. cadastral 4101101011”

Examinind cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: r. Edinet or.Edinet extravilan cu nr. cadastral 4101102134, a persoanei fizice Panciuc Ghenadie domiciliat in Republica Moldova, raionul Edinet, or. Edinet str. Florar nr.49, buletin de identitate seria: A nr. 14015800, cod personal 0972105581040, eliberat de of. 14, data eliberärii 15.07.1999, conducändu-ne de Legile Republicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul nprmativ §i modul de vinzare-cumpärare al pämintului, in temeiul rezultatelor licitatiei publice din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr.15/17 din

20.01.2012),

DISPUN:

1. D-lui Panciuc Ghenadie, i se atribuie in arenda pe un termen de 15(cincisprezece) ani terenul cu

suprafata de 5,5 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, extravilan, cod cadastral - 4101101011

cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda a

terenului §i rezultatul licitatiei din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr.15/17 din 20.01.2012), in suma de 8403,00 (opt mii patrusute trei) lei.

100 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

!

Contulbancar

226604

CH

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

3.

Specialistul in problemele reglementärii regimului funciar (d-1 Gladiniuc Dumitra) §i juristul Primäriei (d-na Voleac Antonina):

- va perfecta contractul de arendä/locatiune a terenului §i-l va prezenta primarului §i cumpärpätorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial;

- dupä autentificarea notarialä a contractului, va trece informatia necesarä in registrul cadastral al detinätorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesarä pentru eliberarea titlul de

autentificare a dreptului detinätorului de teren cu drept de arendä. va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4.

5.

Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei dispozitii.

Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) §i specialistujj äi3fö>plc)blemele economiei (dna.Nistor

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor bäne§ti

1arendei terenului in cauzä.

Primär de Edinet

in Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORAsi l l l EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

D in ” 0 # ”

ОЛ

2012

DISPOZITIE

nr.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la arenda terenului de pe adresa:

r. Edinet or. Edinet extravilan nr. cadastral 4101101019”

Examinind cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: r. Edinet or.Edinet extravilan cu nr. cadastral 4101102134, a persoanei fizice Panciuc Ghenadie domiciliat in Republica Moldova, raionul Edinet, or. Edinet str. Florar nr.49, buletin de identitate seria: A nr. 14015800, cod personal 0972105581040, eliberat de of.14, data eliberärii 15.07.1999, conducändu-ne de Legile Republicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul nprmativ §i modul de vinzare-cumpärare al pämintului, in temeiul rezultatelor licitatiei publice din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr.15/15 din

20.01.2012),

DISPUN:

1. D-lui Panciuc Ghenadie, i se atribuie in arenda pe un termen de 15(cincisprezece) ani terenul cu

suprafata de 21,2636 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, extravilan, cod cadastral - 4101101019 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda a

terenului §i rezultatul licitatiei din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr.15/15 din 20.01.2012), in suma de

32 487,00 (treizeci §i doua de mii patrusute optzeci §i §apte ) lei. 100 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

1 ■

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

Specialistul in problemele reglementärii regimului funciar (d-1 Gladiniuc Dumitru) §i juristul Primäriei (d-na Voleac Antonina):

- va perfecta contractul de arendä/locatiune a terenului §i-l va prezenta primarului §i cumpärpätorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial; 1 011 dupä autentificarea notarialä a contractului, va trece informatia necesarä in registrul cadastral al detinätorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesarä pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinätorului de teren cu drept de arendä.

- va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) §i specialistul principal in problemele economiei (dna.Nistor

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor bäne§ti о

Primär de Edinet

zultatul arendei terenului in cauzä.

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 www.priinariaedinet.md

din

“ / / “

DISPOZITIE NR.

2012

«Си privire la delegarea persoanelor pentru patricipare la cursuri»

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30 www.primariaedinet.md

In temeiul art. 29 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administratia publica locala, luind ca baza invitatia Primariei mun. Dorohoi:

D I S P U N

:

1. Pentru participarea la cursurile de formare din cadrul proiectului “Retea Transfrontaliera intre Dorohoi, Edinet §i comunitatea Briceni”, finantat de Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova, se delegheaza urmatoarele persoane:

• Valerian Ciobanu - viceprimar

• Arcadii Gudumac - secretar

• Caterinciuc Vadim - consilier

• Mircea Morari - specialist

RE PU ВLIGA MOLDOVA RAIONUL EDINET PR] MARIA ORAÇÙLUI КDI NET

STRO.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cn privire la cererea cet. Coçeri M ihaela”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙРАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕН УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE

nr.nr.

din i')

februarie

il

2012

în temeiul art.29 çi art. 14 alin. 2 lit.’T ’ din Legea Repubîicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adm inistratia publicâ localâ, Legii Repubîicii Moldova nr. 835-XIÏI din 17.05.1996 “Privind principiile urbanism ului si araenajârii teritoriuliii”, Legii nr.721-XIÏI din 2 februarie 1996 privind calitatea în constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor çi instalatiilor aferente (pe pareurs “Regulamenf”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, Certificatului de urbanism nr.SO din 28.04.2010 (nr,85 din 26.04.2010), Autorizatiei de construire nr.41 din 04.05.2010 (nr.70 din 04.05.2010), cererii soücitantului din 09.02.2012

DISPUN :

1. Se aprobâ procesul - verbal de receptie finala nr. 06 din 27 ianuarie 2012

pentru constructiile:

« 01.

Lit,

A.

-

Casa de îocuit:

» 01.

Lit.

A.

-

Terasa eu pepeti;

publicâ eu c.c. 4101211500 eu adresa or.Edinet, str. M agureie nr. 16.

- am pïasate pe terenul proprietate

Lit.

1.

Çurâ (magazie).

2,

Receptiei finale au fost supuse:

 

«

01.

Lit.

A

» Casa de Iocuit

Suprafata

constuctiei

101.0 m.p,

«

01.

L it

a.

-

Terasa eu pereti;

Suprafata constuctiei

19.0 m.p

e

Lit.

1

-

$urâ (magazie).

Suprafata constuctiei

8,8 m.p

3.

Evaluarea constructiilor -

160000,00

lei,

 

m aterial de coastruetie -

bloeuri calcar si zgurä, piatrâ.

 

«

Retele ingineresti -

energie electrica, apeduct

 

4.

Proprietarul constructiei -

. cet. Coçeri M ihaela Gheorghi

 

5.

Se obligâ c et

Coçeri M ihaela, bunurile imobile receptionate, în term en de 30 zile calendaristice

sä Se înregistreze la

Registrul B unurilor Imobile;

Oficiul C adastral Teritoria! Edinet

pentru efectuarea înscrieriîor respective în

6. OCT-Edinet va asigura efectuarea înscrieriîor respective în registrul bunurilor imobile în strictâ

conformitate eu prezenta dispozitie.

7. ControluI îndeplinirii prezentei dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.

Primar de Edinet '

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORA§TJLUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din ” OS”

o

l

2012

DISPOZITIE

nr.

“Cu privire la arenda terenului de pe adresa:

Çoseaua Bucovinei nr. f/n, intravilan ”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРНМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

Examinînd cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: r. Edinet or.Edinet nr.f/n , a S.C. "CATÂRVÂI" c/f 1004604002924 certificat de înregistrare din 31.05.2004 reprezentat de directorul Goncear Clavdia domiciliatâ in Republica Moldova, raionul Edinet, or. Edinet str. Çoseaua Bucovinei 31/1, buletin de identitate seria: A nr.14032235, cod personal 2002014035670, eliberat de of.14, data eliberârii 21.06.2002, conducându-ne de Legile Republicii Moldova nr. 1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul nprmativ §i modul de vînzare-cumpàrare al pâmintului, în temeiul rezultatelor licitatiei publice din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr.15/24 din 20.01.2012),

DISPUN:

1. D-lui Goncear Clavdia, i se atribuie in arenda pe un termen de 5 (cinci) ani terenul cu suprafata de 0,50 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, str. §oseaua Bucovinei f/n intravilan cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda a

terenului §i rezultatul licitatiei din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr. 15/25 din 20.01.2012), in suma de 48 441 (patruzeci §i opt mii patrusute patruzeci §i unu) lei.

100 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

3. Specialistul in problemele reglementarii regimului funciar (d-1 Gladiniuc Dumitru) §i juristul Primariei (d-na Voleac Antonina):

- va perfecta contractul de arenda/locatiune a terenului §i-l va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial; dupa autentificarea notariala a contractului, va trece informatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesara pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu drept de arenda.

- va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile

conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) §i specialistul principal in problemele economiei (dna.Nistor

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor bane§ti obtinute in rezultatul arendei terenului in cauza.

Primar de Edinet

Г

Constantin Cojocaru

iill

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORASl Ll l EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din ” DP’

Q<L

2012

DISPOZITIE

nr.

“Cu privire la arenda terenului de pe adresa:

§oseaua Bucovinei nr. f/n, intravilan ”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

Examinind cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: r. Edinet or.Edinet nr.f/n , a i.I. "ACCHERMAN L.M." certificat de inregistrare MD 0001161 din 24.07.1996 c/f 1003604004231 reprezentat de directorul Accherman Leon domiciliat in Republica Moldova, raionul Edinet, or. Edinet str. Mihai Eminescu 6/10, buletin de identitate seria: A nr.04003637, cod personal 0972801047149, eliberat de of.04, data eliberarii 30.01.1997, conducandu-ne de Legile Republicii Moldova nr. 1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul nprmativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului, in temeiul rezultatelor licitatiei publice din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr. 15/25 din 20.01.2012),

DISPUN:

1. D-lui Accherman Leon, i se atribuie in arenda pe un termen de 5 (cinci) ani terenul cu suprafata de 0,72 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, str. §oseaua Bucovinei f/n intravilan cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda a terenului §i rezultatul licitatiei din 20 ianuarie 2012 (procesul-verbal nr. 15/25 din 20.01.2012), in suma de "

69 756 (§asezeci §i noua mii §apte

sute cincizeci §i §ase) lei.

100 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

3. Specialistul in problemele reglementarii regimului funciar (d-1 Gladiniuc Dumitru) §i juristul Primariei (d-na Voleac Antonina):

- va perfecta contractul de arenda/locatiune a terenului §i-l va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial;

- dupa autentificarea notariala a contractului, va trece informatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesara pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu drept de arenda.

- va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile

conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) §i specialistul principal in problemele economiei (dna.Nistor

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor bane§ti obtinute in rezultatul arendei terenului in cauza.

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

iUi ■

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORAÇÙLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZniE NR.

*

Din

2012

“ Cu privire la solicitarea cet. Bordianu

Tamara”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА I И’ИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30,2-28-30

4

în temeiul art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind Administratia publicâ localâ”, solicitàrii cet. Bordianu Tamara,

DISPUN:

1. Se permite cet. Bordianu Tamara, instalarea gheretei comerciale pe cota de

62 % din teritoriul, cod cadastral 4101212002, conform planului de incadrare (cu suprafata de 18 m2), in gradina proprie, pe str. Gagarin nr. 37 in ora§ul Edinet.

2. Specialistului de planificare a primariei a elibera autorizatie de functionare

pe ghereta comerciala, conform legislatiei in vigoare.

3. Cet. Bordianu Tamara sa coordoneze amplasarea gheretei comerciale cu cet. Bordianu Victor.

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA§ULUI EDINET

STR,O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕДКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

 

DISPOZITIE

nr.

Н6

din

/

febrtiarie

2012

 

“Cu privire la cererea cet. Belitei Liviu prin procura de la cet.Gorobica Ion”

 

In

temeiul

art.29

§i arf.

14 aiin.

2

Legea

Republicii Moldova

nr.

436-XVI

din

28.12.2006

privind

adm inistrativ

publica

lit.”f ” din localä,

Legii

Republicii

Moldova

nr.

835-XIII

din

17.05.1996

“Privind

principiile

urbanism ului

si

am enajärii

teritoriului”, Legii

nr.721-XJII

din

2 februarie 1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05.1996, cererii solicitantului din 10.02.2012

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 10 din 06 februarie 2012

«

01.

Lit.

12

-

Garaj.

am plasat pe terenul proprietate public! c.c. 4101204134 cu nr. 7/a.

adresa or.Edinet,

pentru constructive:

sfr. Petru Zadnipru

2. Reeeptiei finale au fost supuse:

®

01.

Lit.

12

-

G araj.

3. Evaluarea eonstructiilor -

15000,00 lei,

• m aterial de constructie - blocuri calcar

• Retele ingineresti -

energie electrica.

Supra fa la constuctiei

si zgura, piatra.

4. Proprietarul constructiei -

. cet.Gorobica Ion

24,0 m.p

5. Se obliga cet. Gorobica Ion, bunurile imobile receptionate, in term en de 30 zile calendaristice

pentru efectuarea inscrierilor respective in

sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritoria! Edinet Registru! B unurilor Imobile;

6. O C T-£dm et

a asigura efectuarea inscrierilor respective in registru! bunurilor imobile in

stricta conform itatc cu prezenta dispozitie.

7. Controlul m deplinirii prezentei disp«zim se pune in seama arhitectului Liubovs Galusco.

Primär de Edinet

{,

C'

/

Constantin Cojocari