Sunteți pe pagina 1din 13

REPUBLIC A MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORAULUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30.

2-28-30

. ., 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din d 3 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. Jaloba-Balan Cristina

In temeiul art.29 i art. 14 alint. 2 Iit.f ai Legii Republicii Moldova nr. 436-XV1 din 28 decembrie 2006 privind administratia public local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de constructie, cu respectarea cerintelor din Reguamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintrii constructiilor i amcnajrilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr,360 din 18.04.1997, cererii solicitantuui din 03.01.2012, DISPUN : 1. Se permite cet. Jaloba-Balan Cristina pro ices area casei de locuit, pe terenul proprietate privata de pe adresa: or.Edinet, str. Valentin Roca nr.5, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Jaloba-Balan Cristina n termen de 30 de zile prezentares documentasse; prevzute de p c t.ll din Regulament - pentru primirea Certificatului de urbanism . 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru perioad de valabilitate de 12 lirai de la data eliberrii certificatului. 4. Se oblig cet, Jaloba-Balan Cristina n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispozitii sa prezinte documentatia prevzut de pet. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat n construct, S.R.L.Edinet-Gaz, Centrul de Sntate Public Edinet, Serviciul Situatii Exceptionale Edinet, pentru primirea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaz cet. Jaloba-Balan Cristina c n cazul expirrii termenilui valabilittii certificatului de urbanizsm si nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va soeoti nul. lu cazul nendeplinirii conditiilor pet. 2 si pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din raomentul expirrii termenuiui valabilittii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. ControluS ndeplinirii prezentei Dispozitii se pune m seama arhitectului Liubovi Gauco.
A

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORALUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. / din ianuarie 2012

privire la cererea specialistului n problemele constructiei a Primriei or.Edinet dl.Sngereanu Tudor

n tem eiul art.29 i art. 14 alint. 2 iit.f al Legii Repitblieii Moldova nr. 436-XVI dn 28 decembrie 2006 privind administratia publica local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii M oldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de constructie, eu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintrii constructiilor i amenajrilor (pe pareurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04.1997, cererii solicitantului din 03.01.2012, DISPUN : 1. Se permite proiectarea reparatiei Centrului Comunitar din s.Gordinetii-Noi, pe terenul proprietate publica, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig d.Tudor Sngereanu n termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevzute de p c t.ll din Regulament - pentru primirea Certificatului de urbanism . 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru perioad de vaabilitate de 12 luni de la data eliberrii certificatului. 4. Se oblig d.T udor Sngereanu n term en de 12 luni de la daa sem nrii prezentei dispozitii s prezinte documentatia prevzut de pet. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat n constructii, S.R.L.Edinet-Gaz, Centrul de Sntate Publica Edinet, Serviciul Sifuatii E xceptional Edinet, pentru primirea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaz d.Tudor Sngereanu c n cazul expirrii term enilui valabilittii certificatului de urbanizsm si nesolicitarea prelungirii Sui, certificatul se va socoti nul. n cazul nendeplinirii conditiilor pet. 2 si pet.4 - prezenta dispozitie va pierde valabiiitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilittii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru neeperea lu crrilo r de construire. 7. C ontrolul ndeplmirii prezentei Dispozitii se pune n seam a arhitectuiui Liubovi Gahifco.

?- 0 r - 'i X 4

fp

Primar de Edinet

iff :j:'i
s

Constantin Cojocaru
i

PUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORALUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. ., 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din 04 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. Antoficiuc Maria In temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 Iit.f din Legea Republicii Moldova nr. 436-XV din 28.12,2006 privind administratia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 Privind principiile urbanismului i amenajarii teritoriului, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construct, ReguSamentuui de receptie a constructiilor i instalatiilor aferente (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 04.01,2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de receptie final nr. 92 din 30 decembrie 2011 pentru eonstructiile: 01. Lit. - Casa de locuit ; 02. Lit.AI - Anex cald - Teras fr pereti; 01. Lit.bl 02. Lit. A ll - Anex cald * - constructie; 01. Lit.1V 02. Lit. - Anex cald 01. Lit.V - constructie; 02. L it.ll - ura (magazie) ampiasate pe terenui proprietate privat c.c. 4101221078, cu adresa or.Edmet, str.Vasile Lupu 2. Receptiei finale au fost supuse: 01. Lit. -Casa de locuit; Suprafata constuctiei - 152,6m.p. * 01. Lit.bl - Teras fr pereti; S u p rafata constuctiei - 23,3m.p 01. Lit. IV - constructie; S u p rafata constuctiei - 26,4m.p - constructie; 01. Lit.V S u p rafata constuctiei - 83,1m,p 02, Lit.AI - Anex cald; S u p rafata constuctiei - 18,6m,p - Anex cald; 02. L i t AU Suprafata constuctiei - 30,4m.p 02. Lit.AlII - Anex cald; Suprafata constuctiei - 61,3m.p 02. Lit. 11 - ur (magazie); Suprafata constuctiei - 24,4m.p 3. Evaluarea constructiilor - 150000,00 lei, m aterial de constructie - blocuri calcar i zgur, piatr. Retele inginereti - nergie eectric, retele de gaz, apeduct, retele de canaizare, telefon. 4. P ro p rie taru l constructiei - Antoficiuc M aria. 5. Se oblig cet. Antoficiuc Maria, bunurile imobiie receptionate, n term en de 30 zile calendaristice sa le nregistreze 2a Oficiul C adastral T erito rial Edinet pen tru efectuarea n scrier o r respective n R egistru! B unurilor Imobiie; 6. OC -E dinet va asigura efectuarea nscrier o r respective n regisirui b u n u rilo r imobiie In strict conform itate eu prezenta dispozitie. 7. C ontrlai m deplinirii prezentei dispozitii se purse n seam a arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORAULLT EDINET STR.G.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. ., 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. Cb din Q ianuarie 2011 Cu privire la cererea cet. T raian Ivan Ivan

n temeiuS art.29 si art. 14 alint. 2 lit.f al Legii Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii M oldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de constructie, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor i amenajarilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin H G RM nr.360 din 18.04. 1997, cererii solicitantului din 05.01.2012, DISPUN : 1. Se permite cet. Traian Ivan Ivan proiectarea gazificrii oficiului notarial ampSasat pe adresa: or.Edinet, str.Alexandri cel Bun nr.111/3, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Traian Ivan Ivan n termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevzute de p c t.ll din Regulament - pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. C ertificatul de urbanism a-1 elibera pentru perioad de valabilitate de 12 luni de la data Inregistrrii de Primrie a prelungirii certificatului. 4. Se oblig cet. Traian Ivan Ivan, n termen de 12 tuai de Sa data semnrii prezentei dispozitii sa prezinte documentatia prevzut de pet. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raioimlui, Avizul Inspectiei de Stat n constructii, S.R.L.Edmet-Gaz, pentru primirea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaz cet. Traian Ivan Ivan c n cazul expirrii termenilui valabilittii certificatului de urbanizsm, certificatul se va socoti nul. In cazul nendeplinirii conditiilor pet. 2 i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din m om entul expirrii term enului valabilittii certificatului de urbanism . 6. C ertificatul de urbanism nu servete temei p en tru nceperea lu crrilo r de construire. 7. C ontrolul ndeplmirii prezentei Dispozitii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.
A

/ j

Primai' de Edinet

f [C c l

Constantin Cojocari

REPUBLIC A M OLDOVA RAIONUL EDINET PRMRA ORALUI EDINET STR.O,CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

din && ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. Stasurscaia Antoneta n temeiul art.29 i art. 14 an. 2 lit.f din Legea Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica local, Legii Republicii Moldova nr. 835- din 17.05.1996 Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.721-XHi din 2 februarie 1996 privind catatea n constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor i instalatiilor aferente (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 996, deciziei din 28 m ai 1997 Despre construetia garaju lu i , extrasul din Registrul Bunurilor Imobiie pentru terenul proprietate publica cu numr cadastral 4101202029, cererii solicitantului din 06.01.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de receptie final nr. 78 din 09 noiembrie 201 p en tru construetia: * Lit. - Garaj; amplasat pe terenul proprietate publica c.c.4101202029 cu adresa or.Edinet, str. Florar nrJ05/c. 2. Receptiei finale au fost supuse: Lit. - Garaj;

S u p rafata constuctiei - 26,1 m.p.

3. Evaluarea constructiilor - 9772,00 lei, material de constructie - blocuri calcar i zgur, piatr. Retele mginereti - energie electric. 4. ProprietaruI constructiei - Stahurschi Antoneta. 5. Se oblig cet. Stahurschi Antoneta, ca procesul-verba! de receptie final nr.78 din 09.11.2011 pentru bunul imobil receptionat, n termen de 30 zile calendaristice a-1 prezenta la Ofieiul Cadastrai Teritoria Edinet pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobiie; 6. -Edinet va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobiie rs stricta conformitate cu prezenta dispozitie. 7. C ontrolul ndeplinirii prezentei dis ectului lu b o v i Galuco.

Prim ar de Edinet

in Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ PRIMRIA ORAULUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30.2-28-30

. ., 30 . 2-29-30,2-28-30

DISPOZITIE nr.

Q_

Din @6

( /

2012

Cu privire la vnzarea terenului aferent, amplasat pe adresa: s.Gordinetii Noi, extravilan


Examinnd eererea persoanelor fizice Tureac Viorel David, domicilit n Republica Moldova, or. Edinet str. Mrtior 18 ap. 5, buletin de identitate sria: A nr. 89011408, cod personal 0981103140885, eliberat de of. 89, data eliberrii 18.07.2001, Tureac Oleg David, domicilit r. Edinet s. Gordinetii Noi, buletin de identitate sria: A nr. 1400838, codpersonal 0981103140900,eliberat de of. 14, data eliberrii 18.03.1998, Tureac Ludmila Tudor, dimiciliat r. Edinet s. Gordinetii Noi, buletin de identitate sria: A nr. 14052814, cod personal 2002014032808,eliberat de of. 14, data eliberrii 09.03.2005, Tureac Liudmila Alic, dimiciliat or. Edinet str. Mrtior 18 ap. 5, buletin de identitate sria: A nr. 14054124, cod personal 2005014003803, eliberat de of. 14, data eliberrii 10.05.2005, cu privire la vnzarea-cumprarea terenului aferent amplasat pe adresa: r.Edine|, s.Gordinetii Noi, conducndum de Legile Republicii Moldova, nr.1308 din 25.07.1997 privire la preful nprmativ i modul de vnzare-cumprare al pmntului, cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, n temeiul Legii Republicii Moldova, nr.1428 din 16.12.2008 privire la vnzarea-cumprarea terenurilor aferente

DISPUN:
1. Persoanelor fizice Tureac Viorel, Tureac Oleg David, Tureac Ludmila Tudor, Tureac Liudmila Alic ii se terenul cu suprafata de 0,9175 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, s.Gordinetii Noi, cod cadastral - 4135108521 cu adiacenii conform planului cadastral, cu achitarea pretului conform condifiilor stipulate n contractul de vnzare-cumprare. 2. A stabili pre|ul de vnzare-cumprare al terenului conform celui din borderoul de calcul i anume n sum de 9 345 (nou mii treisute patruzeci i cinci) lei. 5 % din suma indicat n pct2 a prezentei dispozitii a achita: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat c/f 1006601000037 Contul bancar 226604 Contul trezorerial 430515101554707 Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat TREZMD2X. 95 % din suma indicat n pct2 a prezentei dispozitii a achita: Ministerul Finantelor Trezorerial de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezorerial de Stat 3.

c/f 1006601000037 226604 21202554101 TREZMD2X.

Specialistul pentru regiementarea regimului proprietatii fonciare dnl. Dumitru Gladiniuc de comun cu juristul Antonina Voleac: va perfecta contractul de vnzare-cumprare a terenului i va prezenta primarului i cumprptorului pentru semnare i autentifcare la biroul notarial; dup autentificarea notarial a contractului, va trece informatia necesarrtxegistrul cadastral al detintorilor de terenuri i va perfecta documentatia necesar pentru eliberarea titlul^^lnfiaj'ft-.a dreptului detintorului de teren cu drept de proprietate. va aduce la cunotinta persoanelor cointeresate prezenta dispozit 4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea nscrierilor|Tipecti|| urilor imobiie. 5. Contabilul-ef dna.Strmbanu Lilia i specialistul principal n probleiriefe ec^gim A la vor contrla intrarea n cont a mijloaceor bneti obpnute n rezultatul vj

Primar de Edinet

fifth Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORAULUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. ., 30 . 2-29-30,2-28-30

DISPOZITIE nr. &

Din

C'i

2012

Cu privire la vnzarea terenului, amplasat pe adresa: or.Edinet, str. los. Bucovinei 26/1
Examinnd cererea persoanei fizice Remleanschi Ana, domicilit n Republica Moldova, raionul Edinet, or.Edinet, str. 8 martie nr.23, cod personal 0982702144272, cu privire la vnzarea-cumprarea terenului amplasat pe adresa: or.Edinet, str. os. Bucovinei 26/1, conducndum de Legile Republicii Moldova, nr.1308 din 25.07.1997 Cu privire la pretul nprmativ i modul de vnzare-cumprare al pmntului, cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, n temeiul Legii Republicii Moldova, nr.1428 din 16.12.2008 Cu privire la vnzareacumprarea terenurilor aferente

DISPUN:
1. Persoanei fizice Remleanschi Ana, i se vinde terenul cu suprafata de 0,0108 ha amplasat pe adresa: or. Edinet, str.os. Bucovinei 26/1, cod cadastral - 4101203190 cu adiacent conform planului cadastral, cu achitarea prefului conform conditiilor stipulate n contractul de vnzare-cumprare. 2. A stabili pretul de vnzare-cumprare al terenului conform celui din borderoul de calcul i anume n sum de 2 958 (dou mii nou sute cinci zeci i opt) lei. 5 % din suma indicata n pct2 a prezentei dispozitii a achita: c/f 1006601000037 Ministerul Finan{elor Trezoreria de Stat 226604 Contul bancar 430515101554707 Contul trezorerial TREZMD2X. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat 95 % din suma indicat n pct2 a prezentei dispozitii a achita Ministerul Finantelor Trezorerial de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezorerial de Stat 3.

c/f 1006601000037 226604 21202554101 TREZMD2X.

Juristul Antonina Voleac: va perfecta contractul de vnzare-cumprare a terenului i va prezenta primarului i cumprptorului pentru semnare i autentificare la biroul notarial; dup autentificarea notarial a contractului, va trece informafia necesar n registrul cadastral al detintorilor de terenuri i va perfecta documentatia necesar pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detintorului de teren cu drept de proprietate.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORENESC EDINET T EL. 2-29-30, 2-28-30

' . 2-29-30, 2-28-30

R A IO N U L E D IN E T P R I M A R I A or. E D IN E T

DISPOZITIE

O&ianuarie 2012
"Cu privire la cererea despre scutirea de plata pentru fregventarea institutiilor precolare In tem eiul art. 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decem brie 2006 ,,Privind administratia public local , lund ca baza cererea dnei Osetchi Ina , din 02.01.2012, conducndu-m de regulamentul primriei Edinet cu privire la conditiile scutirii de plata pentru intretinerea copiilor in institutiile precolare

DISPUN :
l.S e permite scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in instituti le precolare n mrime de 50 % din norm a de achitare a urm toarelor personae ncepnd eu 01 ianuarie 2012 pin la 31 decembrie 2012 Num ele printelui Osetchi Ina N um ele copilului Osetchi Liliana Adresa A!, cel B un63, ap 55

Gr.Nr2

PrimaruI de Edinet

C onstantin Cojocaru ~/ Is

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORAULUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. ., 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. 9 din 11 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. Bzdga Sergiu

n tem ciul art. 14 alint. 2 lit.f al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de constructie, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintrii constructiilor si amenajrilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiiuiii oraenesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr,B-25 din 10.01.2012, DISPUN : 1. Se permite cet. Bzdga Sergiu proiectarea constructiei casei individuale de locuit i constructii auxiliare, pe terenul proprietate privat c.c.4101215018 de pe adresa: or.Edinet, str. Octavian Cerempei nr.46, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Bzdga Sergiu n termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevzute de p etJI dm Regulament - pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. C ertificatul de urbanism a-1 elibera pentru perioad de valabilitate de 12 luni de la data eliberrii certificatului. 4. Se obig cet. Bzdga Sergiu, n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispozitii sa prezinte documentatia prevzut de pet. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat n constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.EdmeC, str.lndependentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.Edinet-Gaz, p en tru prim irea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaz cet. Bzdga Sergiu c n cazul expirrii termenilui valabilittii certificatului de urbanizsm i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul nendeplinirii conditiilor pet. 2 i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilittii certificatului de urbanism. 6. C ertificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndepiinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitcctului Liubovi GaSuco.

Pdmar de Edinet

' (_ .

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORALUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. ., 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. 1 0 din 12 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. Fntn Ion n temeiul art.29 i art. 14 alint. 2 lit. f al Legii Republicii M oidova nr, 436-XVI din 28 decem brie 2006 privind administratia public local, art. 6 i art.50 din Legea R epublicii M oldova nr. 835- din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construira sau desfiintrii constructiilor i amenajarilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin H G RM nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Fntn Ion nr.F-28din 12 ianuarie 2012, DISPUN : 1. Se perm ite cet. Fntn Ion dem olarea casei individuale de locuit c.c.4101215.015.01 am plasate pe teren proprietate privat c.c.4101215015 de pe adresa or.E dinet, str. O ctavian Cerem pei nr.52. 2. Se elibereaz cet. Fntn Ion Autorizatie de desfiintare nr. / din 12 ianuarie 2012 (nr.28 din 11 august 2011) a casei individuale de locuit amplasat pe adresa or.Edinet, str. Octavian Cerempei nr.52. Lucrrile de desfiintare s fie executate n strict conformitate cu documentatia de urbanism . 3 Se oblig cet. Fntn Ion n termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia A utorizatiei de desfiintare la Oficiul Cadastra! Teritorial Edinet. 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea matcrialelor de constructie i deeurilor pe terenurile publice i terteor persoane m lipsa acordului acestora, b). m chideri aie drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sp tu ri n spatiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). ra c o rd area si/san debransarea de la retelele de edilitate public m lipsa docum entatiei de proieci coordonat cu n treprinderile specializate m domeniu. 5. Se atentioneaz cet. Fntn Ion ca gunoiul si alte deeuri rezuitate de la dem olare s fie tra n sp o rta te n loc special amenajat autorizat de adm inistratia public local. 6. C ontrolul ndeplinirii prezentei Dispozitii se pu ae n seam a arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

[ (

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORALUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. ., 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. 4 L din 12 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. B aranetehi Elena

n temeiul art. 14 alint. 2 lit.f al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de constructie, cu respectarea cerintelor din Reguamentu privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sail desfiintrii constructiilor i am en ajrilo r (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului oraenesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.B-35 din 12.01.2012, DISPUN : 1. Se permite cet. Baranetehi Elena proiectarea constructiei casei individuate de locuit i constructii auxiliare pe terenul proprietate privat c.c.4101202090 de pe adresa: or.Edinet, str. Maria C ibotaru nr,13/a, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Baranetehi Elena n termen de 30 de zile prezentarea docum entatiei prevzute de p c t.ll din R egulam ent - pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru perioad de valabilitate de 12 luni de la data eliberarii certificatului. 4. Se oblig cet. Baranetehi Elena, n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispozitii sa prezinte docum entatia prevzut de pet. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raionului, Avizu! Inspectiei de Stat n constructii, avizu! Centrului Retele Magistrale SELM FO -6 (or.Edinet, str.lndependentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L. Edinef-G az , pentrii prim irea A utorizatiei de construire. 5. Se atentioneaz cet. Baranetehi ESena c n cazul expirrii termenilui valabilittii certificatului de urbanizsm i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul nendeplinirii conditiilor pet. 2 i pet.4 - prezenta dispozitie va pierde valabiitatca, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilittii certificatului de urbanism. 6. C ertificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lu crrilo r de construire. 7. C ontrolul ndeplinirii prezentei Dispozitii se pune n seama arhitectuiui Liubovi Galuco.
A

Primar de Edinet

/ (<( ]
' V

Constantin Cojocari

REPU LIC A MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORALUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. din 12 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. Balaniuc Evghenia

n temeiul art. 14 alint. 2 lit.f al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia public local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de constructie, cu respectarea cerintelor din Regulamentui privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintrii constructiilor i am en ajrilo r (pe p arcu rs Regulament) - ap ro b at prin H G RM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei ConsiliuSui orenesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului din 12.01.2012, DISPUN : 1. Se permite cet.Balaniuc Evghenia proiectarea constructiei buctriei de var, pe terenul proprietate privat c.c.4101204089 de pe adresa: or.Edinet, str. Mrtior nr.17, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Balaniuc Evghenia n termen de 30 de zile prezentarea docum enatiei prevzute de pct.l 1 din Regulament - pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru perioad de valabilitate de 12 hmi de la data eliberrii certificatului. 4. Se oblig cet. Balaniuc Evghenia, n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispozitii s prezinte documentatia prevzut de pet. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raionului, Avizui Inspeetiei de Stat n constructii, S.R.L.Edinet-Gaz, pentru primirea A utorizatiei de construire. 5. Se ateytioieaz c e t Balaniuc Evghenia c n cazul expirrii term enilui valabilittii certificatului de urbanizsm i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul nem deplinirii conditiilor pet. 2 i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din m om entul expirrii term enului valabilittii certificatului de urbanism . 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispozitii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

( uf

Constantin Cojocari

" :

REPUBLICA MOLDOVA RA iONUL EDINET PRIMRIA ORAUXUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

* I *

. ., 30 . 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. i / J din 16 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet. Cuzina Elena In temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit.T din Legea Republicii Moldova nr. 436-XYI din 28.12.2006 privind adm inistratia publica local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 Privind principiile urbanism ului si amenajrii teritoriului, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n constructii, Regulamentului de receptie constructiilor si instaiatiilor aferente (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 16.01.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de receptie final nr. 02 din 10 ianuarie 2012 pentru constructible: 01. Lit. a l - Anex rece: * 01, Lit.A I - Anex cald am plasate pe terenul cu c.c. 4101206089 cu adresa or.Edinet, str. T rifan B alta nr. 4. 2. Receptiei finale au fost supuse: a 01. Lit. al - Anex rece; . 0L Lit.A! - - Anex cald;

Suprafata constuetiei Suprafata constuctiei

- 5,8 m p . 169,6-mip.

3. Evaiaarea constructiilor - 50000,00 lei, e m aterial de constructie - blocuri calcar i zgur, piatr. * Re tele inginereti - energie electric, retele de gaz, apeduct. 4. Proprietary! constructiei - C uzina Elena. 5. Se oblig cet, C uzina Elena, bunurile imobiie receptionate, n term en de 30 zile caiendarisiice sa le nregistreze la Oficiul C ad astral Teritorial Edinet pentru' efectuarea nscrierilor respective m Registrul Bunurilor Im obiie; 6. -Edinet va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobiie n sirieta conformitate cu prezenta dispozitie. 7. Contrlai ndeplinirii prezentei dispozitii sd g u in o n s&att&rhitectului Liubovi Galuco. /(} 0 ? Z -tJ a 4? # , m . ; 'm M r n l? \

Prirnar de Edinet

V ,

\ w\* i\

V i4

santin Cojocari

s& P