Sunteți pe pagina 1din 13

R EPU BLIC A M OL 1)0'VA RAONUL EBi.NET PR1M RIA O RA LU I EDNET STR.O .C ER EM PEI,30 TEL, 2-29-30.

2-28-30

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZITE nr.

,/Jf

din 17 ianuarie 2012 Cu privire la cererea cet.Vanic Irin a n tem eiul art.29 i art. 14 alint, 2 lit. f al Legii Republicii M oldova nr. 436-XV1 dm 28 decem brie 2006 privind adm inistratia publies locala, art. 6 i art.50 din Legea Republicii M oldova nr. 835-XII1 din 17 mai 1996 Privind principiile urbanism ului i am ena j rii teritoriului, cu respectarea cerintelor din R egulam entul privind certificatul de urbanism si au to rizarea conslruirii sau desfintrii constructiilor i am enajarilo r (pe parcu rs R egulam ent) - ap ro b ai p rin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Vanic Irin a nr.V-51 din 17 ianuarie 2012, DISPUN : 1. Se perm ite cet. Vanic Irin a dem oiarea constructiei accesorii c.c.4101209.014.02 am plasat pc terenul proprietate priv at c.c.410120901.4 de pe ad res a or.E dm et, str. M ihai Eminescu nr.38, 2. Se elibereaz cet. Vanic Irin a A utorizatie de desfiintare nr. ^<?t'din 17 ianoarie 2012 (nr.3 din 16 ianuarie 2012) pentru dem oiarea constructiei accesorii, am plasat pe adresa or.Edinet, str. M ihai Em inescu nr.38. L ucrarile de desfiintare s fie executate n stricta conform itate eu docum entatia de urbanism . 3. Se oblig cet. Vanic Trina n term en de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia . A u to rk atiei ie desfiintare la Oficiul C ad astral T eritorial Edinet. 4. Se interzice in perioada efeeturii ucrrilor; a), depozitarea m aterialelor de constructie i deeurilor pe terenurile publice i tertelor persoane In lipsa acordului acestora, b). m eblderi ale d ru m u rilo r publice (inclusiv a tro tu aru lu i), sp tu ri m spatiile publice m lipsa acordului respectiv. c). distrugerea spatiilor verzi. d). raco rd area si/sau debransarea de la reteleie de edilitate public n lipsa doeum entatiei de proiecf coordouat eu n treprinderile specializate n domeniu. 5. Se atentioneaz cet. Vanic Irin a ca gunoiul si alte deeuri rezuState de la dem olare m fie tr a n s p o r ta i n loe special am enajat au to rizat de a d j j i p ^ t i a public locai. 6. C ontrolul ndeplinirii prezentei Bispozitii^e'p^'ric.tt'^ecMna arhitectului Liubovi Galusco.

Primar de Edinet

stantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMRIA ORAULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
w w w .prim ariaedinet.m d

. . ,30 . 2-29-30,2-28-30
w w w .prim ariaedinet.m d

DISPOZITIE Nr.

Din /

2012

privire la formarea comisiei

n temeiul art.29 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 Privind administratia public local, n legtur eu ndeplinirea lucrrilor de demontare mecanizat a bordurilor de pe str. Independents n cadrul proiectului Renovarea Drumului Regional M l4,

DISPUN : l.Se constituie eomisia pentru luarea la evident a bordurilor demontate n urmtoarea eomponent: Marin Srbu - director SRL ,,Noueonst(anteprenor general) Ilie Mitriniuc - director M DPGL-C Edinet Vasile Onceanu - inginer-ef MDPGL-C Edinet Tudor Sngereanu - specialist constructii Primria Edinet Liliana Samcov - manager de proiect 2. Comisia va ntoemi actul respectiv eu indicarea volumelor. 3. Materialele de la demontare vor fi luate la evident contabila la M DPGL-C Edinet .

Constantin Cojocari

R F. P U LI A M O L D O V A RAIUNUL EDINET P R I M R I A O R A S ; 1 I I I I N E T S T R. . F R E M P L I , 30 I : !.. 2-29- 3,;. 2 - 2 S - 3 0

!i%

P F. 11 GJ I A M O J U 1,0 A ML 1. . I . ! 111 I i . . , 3 0 I I . i. 2 - 2 9 - 3 0 , 2- : a- 3a

RAIO ;I L EDINET P R I M R 1A O R A i : i J ! E D I N E T DISPOZITIE N A


18 i a n u a r i e
\

2012

"C'u p r i v i r e la e e r e r e a d c s p r c s c i u i r e a d e p i a i a peiiiru fregveatarea mstiiuliilor p re^colare 1:; i e m e i u l a r t . U d i n ; . i ; e a n . r . - i 3 6 - X Y ! dir; 2 8 d c c e m b r i e \iio n a . din de 200'o . . P n v m d a d m m i s t r a p a

p a l ''lie l o c a l " . i a i n d e a b a z a c e r e i v a d n e i M i c h i d n e 11. l . 2 0 1 2 . Feieu N icolae din

1 2 . U 2 U 1 2. P l e s e a N a d e j d a . d i n primriei Helmet ea

1 7 . 0 1 . 2 (j i 2 c o m l u c n d m a n

rcgalam em ui

p r i v i r e la e o n d i l i i l e s e m i r i i ti e p l a l a p e n t r u n i r e l i n e r e a c o p i i l o r n i n s t i i u l i i l e p r e e u l a r e

DIS PL . . :
l . S e pei m i l e s c a n r c n d e p l a i a ; m i m m n v n m ; ... a o p i i i o i a d i n noi a a d e a e a i t : a a a r m a a r e l o r p e r s a n e . i v e p m d aa i i !s ; i a i i ; t jm e ^ a l a r e in. iiiiViin - ... d i 1 % 01 i a a : i aie 2 0 1 2 pi mi h.: 31 d e a e a a m

2a 12 )
N aneie 1 2 pariaielui A lion a N a i r n le e o p i l ilia i V l i e h i l i u c X e r la Pl. a a A l e x a n a ra
.

m rea: i'a.-ai a i e o \ i n e 1 a 3 / 2 (. ami m2 i 2.1

M i chitine

i l e s c a M a .a a i

iderezai : 8

Pie a a A l s e x e
i etc N i c o l a e i- em i iVi : : a, a a ia o r a r . 37 N r. i

F emo D a n i e l

2.A vm d

la

baza

decizia

consiliulai

dm

02

rnartie

2011

sc

perm ite

seutirea

de

pi a t a

pemru '

int i e l l n e r e a c o p i i l o r in a a a a a a ; : p r e : ; 1a r e in m a n m e d a 10 0 1 a d i n . a r m a d e a e h i ; v a u r m a i o a r 1 p e r s o a n e i a e e ;.i. .2 e a 01 i am. a r i e 2 12 : i: la 2 i Ge a .. >rie 2 0 2

ameic p r i . a mei ." i ::i _ a e .la . Vl 1u' ll l k

.. mie V'beN e l i di i l a V . . . a; a; i

!A .a. t-a !So . aec, , a 6-2 s a i mm . 1 i . Ma;:( i 0 .:)

REPBL1CA M OLDOVA RAONUL ED INET PRIM R1A O R A U LU I ED INET STR.O .C ER EM PEI,30 TEL, 2-29-30. 2-28-30

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZIT IE . din privire la cererea cet. T u d o r Sngereanu

/& ianuarie 2012

n temeiul art.29 art. 14 alint. 2 l i t F al Legii Republicii M oldova n r. 436-XVI din 28 decem brie 2006 privind adm inistratia public local, art, 6 si art.42 din Legea R epublicii M oldova nr. 835-XIIi din 17 m ai 1996 P rivind principiile urbanism ului i am enajarii teritoriului, Legii nr.163 dm 09 suite 2010 privind autorizarea executrii Iu crrilo r de constructe, eu respectarea cerintelor din R egulam entul privind certificate! de urbanism si au to rizarea construirii sau desfiintrii constructiilor i am ena]rilor (pe p arcu rs R egulam ent) - aprobaf p rin H G RM nr.360 din 18.04. 1997, cererii solicitantului din 17.01.2012, DISPUN : 1. Se perm ite proiectarea reconstructiei slstemei de gazifcare a colii muzlcae din or,Edinet, am plasat pe adresa: or.E dinet, str.C asa M are nr.9, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig dl.T udor Sngereanu n term en de 30 de zile p rezentarea docum entadei prevzute de p e t.ll din R egulam ent - p en tru prim irea C ertificatului de urbanism . 3. C ertificatul de urbanism a-l elibera p en tru pc-rioadS de valabilitate de 12 luni de la data In reg istrarii de P rim rie a prelungirii certificatului. 4., Se oblg dl.T udor Sngereanu, n term en de 12 luni de la d ata sem nrii prezentei dispozitii sa prezinte docum entatia prevzut de pet, 25 din R egulam ent, avizat de arhitect-sef a! raiom ilui, vizul Inspectiez de Stat n constructii. S.R.L.E dinet-G az , p en tru prim irea A utorizatiei de construire. 5. Se atentioneaz dl.T udor Sngereanu c n cazul expirrii term enilui valabiittii certificatului de urbanizsm , certificatul se va socoti nul. 1rs cazul nendeplinirii conditiilor pet. 2 si pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabiHtatea, i va fi socotit nui din m om entul expirrii term enului valabiittii certificatului de urbanism . 6. C ertificatul de urbanism nu servete tem ei p en tru nceperea Iu crrilo r de construire. 7. C ontrolul ndeplinirii prezentei Dispozitii se pune ^ ^ is ^ ^ ite e tu liii Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

mantin Cojo -j-ari

REPUB LI A M OLDOVA RAIONUL EDINET PR IM R IA ORAULUI EDINET STR.OCEREM PEI,30 TEL, 2-29-30. 2-28-30

. . , 30 , 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZITIE nr. / din privire la cererea cet, T entiu Vasile n tem eiul art.29 s art. 14 alin. 2 lit.T din Legea Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 i privind adm inistratia public local, art. 21 si a r t 25 din Legea Republicii M oldova nr. 828-XII din 25.12.1991 C odul F u n ciar , art.6 si a r t 42 din Legea Republicii M oldova n r. 835-XIII din 17.05.1996 Privind principiile urbanism uiui si am enajrii teritoriuui, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lu crrilo r de constructie, eu respectarea cerintelor din R eguiam entuI privind certifcatul de urbanism i autorizarea co n stru ire sau desfiintrii constructiilor i am enaj rilo r (pe parcurs R egulam ent)-aprobat p rin H G R M nr.360 din 18.04.1997, certificat de urbanism nr.174 din 27.12.2011 (nr.285 din 26.12.2011), cererea solicitantului nr.T-56 din 19.01.2012, DISPUN i 1. Se elibereaza cet. Tentiu Vasile A utorizatie de construire nr, _____din 19.01. 2012 (nr.05 din 19.01.2012) pen tru constructia casei de locuit, garaj si eeiistruetii auxiliare, pe terenul pro p rietate public a trib u it n folosint tem porar pe adresa: or.Edinet, str, G r.U reche nr. 19. 2. A utorizatia de construire se elibereaza eu term en de valabilitate - 36 luni (term en de ncepere a lu crarilor-06 luni). Nenceperea i/sau nefinisarea lu crrilo r de construire n ntervalul de valabilitate conduce la p ierderea valabilittii autorizatiei. 3. Executarea lu crrilo r de constructie s se fae n strict conform itate eu proiectul tehnic de lucru nr, 06/07 - 11 - -ED. eu respectarea aliniam entului general si planului de n cad rare. 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea m aterialelor de constructie si deeiirilor pe terenurie publice fi tertelor persoane n lipsa acorduiui acestora, b). nchideri aie d ru m u rilo r publice (inclusiv a tru tu aru lu i), sap tu ri n spatiile publice n lipsa acorduiui respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). ra c o rd area la retelele de edilitate public n lipsa docum entatiei de proiect coordonat eu n trep rin d erile specializate n domeniu. 5. Se afentioneaz c e t T entiu Vasile. dupa m aiizarea lu crrilo r de construire s i supun obiectul receptiei finale eu n reg istrarea obligatorie la O CT-Edinet.. 6. C ontrolul ndeplinirii prezentei Dispozitii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuseo. / _ianuarie 2012

Primar de Edinet

\'on$tantin Cojocari )

REPU B LICA M OLDOVA R A IO M I. EDINET PR IM R IA ORASULUI ED INET STR.O .C ER EM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

* P

/
V

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZITIE nr, 19

din 23 ianuarie 2012


Cu privire la rezultatele licitatiei publice cu strigare, de tran sm itere n aren d , vnzare-cum prare a sectoarelor de teren, care a avut loc pe data de 20 ianuarie 2012 In terneiul art, 10 al Codului Funciar al Republicii Moldova, art. 29 din Lege a nr.436-XVI din 28.12.2006 privind adminisiratia public local, Flotrrii Guvemului Republicii Moldova nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind petrecerea licitatiilor cu strigare si cu reducere (pe parcurs Regulament), deciziei Consiliului orenesc Edinet nr.7/16 din 01.11.2011 si respcctiv nr. 7/17 din 01 noiembrie 2011 cu privire la organizarea i petrecerea licitatiei publice, legii Republicii Moldova nr. 1308 din 25.07.1997 cu privire la pretul normativ i modul de vnzare-cumprare al pmintului, lund ca baz rezultatele licitatiei publice nr. 15 din 20 ianuarie 2012 (procesele-verbale a Comisiei de licitatie nr.15/1 - nr. 15/27 din 20.01.2012), DISPU N ; 1. A dclara cisigiori ai loturilor de terenuri atribuite n arenda.. sau vnzare-cumprare, in rezultatul licitatiei publice cu strigare care a avut loc pe data de 20 ianuarie 20 i 2 urmtoarele perscane fizice i/sau juridice: Lotul n r ,01. Sector de teren cu su p rafata de 50% din terenul eu su p rafata S-0,060 ha de pe str.V alentin Rosea nr.148/1, bonitatea - 65, e,c,4101222278, m odul de atrib u ire v nzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 41853-00 (patruzeci si una mil optsute cineizeci si trei) iei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.l a-1 socoti nul. Lotul n r . 02 , Sector de teren cu su p rafata S-3,0 ha de pe str.F lo rar nr. 105/8, bontatea-82, c.c.'4101202297, m odul de atrib u ire - aren d a pe term en de 15 ani, Pretul de expunere a bunului 7639-00 ( sapie mil sasesute treizeci si noua) Iei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.2 a-! socoti nui. Lotul n r .0 3 . Sector de teren cu su p rafata S-0,3946 ha de pe str.Valentin Roca nr. 176/2, bonitatea - 65, c.c.4101211, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prarei, Pretul de expunere a bunului 550510-00 (cinci sute cineizeci. n ii cincisute zece) iei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.3 a-1 socoti nul. Lotul n r . 04 . Sector de eren cu su p rafata 8-0,5512 ha de pe str.V alentin Rosca nr.176/4, bonitatea - 65, c.c.4101211467, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prarei, Pretul de expunere a bunului 768984-00 (sapte sute sasezeci si opt m l nousute optzeei si palru) lei i Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.4 a-I socoti nui. Lotul n r ,0 5 . Sector de teren cu su p rafata S-0,33 ha pe str.F lo rar nr.105/6, bonitatea - 65, c.c.4101202295, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 460386-00 (patru sute sasezeci mil trei sute ont zeci si sase) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.5 a-1 socoti nul.

Lotul nr. 06. Sector de teren eu su p rafata S-0,152 h a de pe str.M ihai Em inescu nr.41/1,
bonitatea - 65, c.c.4101210245, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 212057)0 (dou sute dousprezece mil cmei zeci si sapte) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pemru lotul nr.6 -i socoti nul. Lo tul nr .07, Sector de teren agrico! cu su p rafata S -l,0295 ha, extravilan, bonitatea - 82, c.c.4101102134, m odul de atrib u ire - aren d pe term en de 15 ani, Pretul de expunere a bunului 2621 -0 (doua mii sase sutedouzeci i unii) lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului, urmtorii solicitanti: C retu V aleru A rcadie, persoan fizic, numrul de nregistrare, nr. 2: Fret final de realizare a lotul ui a eonstituit suma de - 3932,00 lei propus de dl.Crem Valeriu. Cstigtor al lotului nr.07 este declarat cet.Cretu Valeriu Arcadie. Lotul n r .08 . Sector de teren agricol cu su p rafata S-0,2 ha extravilaul s.A lexndreni (fosta brigad de tractoare), bonitatea - 82, c.c.4111102346, m odul de atrib u ire aren d pe term en de 15 ani Pretul de expunere a bunului 509-00 C einci sute n o m ) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.8 a-1 socon nul. Lotul n r .09. Sector de teren cu su p rafata S -l,8807 ha din intravilanul or.E dinet, bonitatea - 65, c.c,4101202321, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 2623780-00 (dou milioane sase sute douzaci si trs nisi sapte sute optzecQfei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.9 a-1 socoti nul. Lotul n r .10 , Sector de teren cu su p rafata S-0,0527 ha de pe str.M ihai Em inescu nr.41/3, bonitatea - 65, c.c.4101210248, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 73522-00 (saptezeci si trei mii eincl sute douazeci si doi) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr. 10 a-1 socoti nul. Lotul n r . 11. Sector de teren agricol cu su p rafata 8-0,3987 ha, extravilan, bonitatea - 82, c.c.4101104289, m odul de atrib u ire - aren d pe term en de 15 ani, Pretul de expunere a bunului 1015-00 ;una mii clecisnrezece i lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului urmtorii solicitanti: lacuboi E rie A lexandra, persoan fizic, numrul de nregistrare, nr. 1; Prt final de realizare a lotului a eonstituit suma de - 1523,00 lei propus de dl.lacuboi Eric. Cstigtor al lotului nr.l 1 este declarat cet.lacuboi Eric Alexandra. Lotul nr 12 . Sector de teren cu su p rafata S-0,12 ha de pe str.oseaua Bucovinei nr.35/8, bonitatea - 65, c.c.4101202317, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prare, 1 de expunere a bunului 209266-00 (doua sute noua mil doua sute sasezeei si sase) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr. 12 a-1 socoti nul. Lotul nr. 13 . Sector de teren cu su p rafata S-0,0129 ha, or.Edinet, str.G ag arin nr.41/4, bonitatea - 65, c.c.4101211475, m odul de atrib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 14757-00 (patrusprezeee mii sapte sute cinci zeci si ^apte)lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului, urmtorii solicitanti: ln tre p rin d e re a In dividual! NAZAROVA , persoan juridic. numrul de nregistrare. nr. 7; Prt final de realizare a lotului a eonstituit suma de - 22136.00 lei propus de I.I.N AZAROV A. Cstigtor al lotului nr. 13 este deciarat 1.1.'NAZAROVA'. Lotul n r ,14 . Sector de teren cu suprafata S-,0548 ha de pe str.oseaua Bucovinei nr.29/2, bonitatea - 65, c.c4101202319, m odui de atrib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 95700-00 (nouzeci si cinei mil saute sute) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul n r.l4 a-1 socoti nui.

Lotul ni: 15 , Sector de teren agricol cu suprafata S-21,2636 ha, extravilan, bonitatea - 82, .
c.c.4101101019, m odul de atrib u ire - arend pe term en de 15 ani, Pretul de expunere a bunului 21658-00 (douzeci si una mii sase sute cinci zeci si doi) lei * Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului. urmtorii solicitanti: G ospodria T rneasc PANCIUC GHENADIE, persoan juridic, numrul de nregistrare. nr. 4; Prt final de realizare a lotului a constituit suma de - 32487,00 lei propus de Gospodria Trneasc (de fermier) PANCIUC GHENADIE .
C tig to r al lotului n r.l 5 este d eclarat G osp o d ria T rn easc (de ferm ier) P A N C IU C G H E N A D IE .

Lotul n r . 1 6 . Sector de teren a g rk o cu su p rafata S-2,3686 ha extraviaul or.Edinet,


bonitatea - 82, c.c,4101101017, m odul de atrib u ire - aren d pe term en de 15 ani Pretul de expunere a bunului 6031-00 (sase mii treizeci si unu) lei * Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. * Rezultatul licitatiei pentru lotul n r.l6 a-1 socoti nul. Lotul nr . 2 7 , Sector de teren agricol cu su p rafata S-5,50 ha, extravilan, bonitatea - 82, c.c.4101101011, m odul de atrib u ire - arend pe term en de 15 ani, Pretul de expunere a bunului 5602-00 (cinci mii $ase sute doi) lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului, urmtorii solicitanti: G ospodria T rneasc PANCIUC GHENADIE, persoan juridic, numrul de nregistrare, m-. 3; Prt final de realizare a lotului a constituit suma de - 8403,00 lei propus de Gospodria Trneasc (de fermier) PANCIUC GHENADIE .
C tig to r al lotului n r . l 7 este d eclarat G osp o d ria T rneasc (de ferm ier) P A N C IU C G H E N A D IE .

Lotul n r .18 . Sector de teren cu su p rafata S-0,0242 ha, or.Edinet, str.ndependentei nr.82/1,
bonitatea - 65, c.c.4101215193, m odul de atrib u ire - v nzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 42202-00 (patruzeci si doua mii doua sute doi) lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului. urmtorii solicitanti: V engher A lexandra, persoan fizic, numrul de nregistrare, nr. 10; R usu OSesea Boris, persoan fizic, numrul de nregistrare, nr. 9; S.C. C atarv i S.R.L., persoan juridic, numrul de nregistrare. nr. 8; P rt final de realizare a iotului a co nstitu it sum a d e - 1 39262,00 lei p ropus de dna.V e n g h e r A lexandra. Ctigtor al lotului nr.l 1 este declarat cet. Vengher Alexandra. Lotul n r .19 . Sector de teren cu su p rafata S-0,0021 ha de pe str.G orki nr.3/11 o r.E d in e t, bonitatea - 65, c.c.4101216160, modul de atrib u ire - v nzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 3488-00 (trei mii patru sute optzeei si opt) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul n r.l9 a-1 socoti nul. Lotul nr .20 . Sector de teren cu su p rafata S-0,0024 ha de pe str.G orki nr.3/12 o r.E d in e t, bonitatea - 65, c.c.4101216161, modul de atrib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 4815-00 (patru mii optsute cincisprezece) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.20 a-1 socoti nul. Lotul n r 2 1 Sector de teren eu su p rafata S-0,1069 ha de pe str.G orki nr.47/4 o r.E d in e t, intravilan, bonitatea - 65, c.c.4101211476, modul de atrib u ire - aren d pe term en de 25 ani. Pretul de expunere a bunului 6905-00 (sase mii nousute cinci) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.21 a-1 socoti nul. Lotul n r ,22 . Sector de teren cu su p rafata de 50% dm terenul cu S-0,1002 ha de pe str.M aria C ibotari nr.3/1 or.E dinet, bonitatea - 65, c.c.4101202325, modul de atrib u ire - v nzare/cum prare. Pretul de expunere a bunului 69755-00 (sasezeci si nou mii sapte sute cineizeci si cinci) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.22 a-1 socoti nul. Lotul n r .23 . Sector de teren cu su p rafata de S-0,0348 ha de pe str. 31 Augustnr.50/1 or.E dinet, bonitatea - 65, c.c.4101219169, modul de a trib u ire - vnzare/cum prare, Pretul de expunere a bunului 60687-00 (sasezeci mii sase sute optzeei si sapte) lei Nuci-un solicitant nu a prezentat documentatia pentru lotul respectiv. Rezultatul licitatiei pentru lotul nr.23 a-1 socoti nul.

Lotul n r , 24 . Sector de teren eu su p rafata S-0,50 ha, o r.E d in e t str.Soseaua Bucovinei nr.f/n,
intravilan, bonitatea - 65, m odul de atrib u ire - aren d pe term en de 5 ani, Pretul de expunere a bunului 32294-00 (treizeci si doua mii doua sute nouzeci si patru) lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului. urmtorii solicitanti: Societatea C om ercial CATA RV A I S.R.L., persoan j uridic. numrul de nregistrare, nr. 6; Prt final de realizare a lotului a constituit suma de - 48441,00 lei propus de Societatea Comercial CATARVI S.R.L. Ctigtor al lotului nr.24 este declarat Societatea Comercial CATARVI S.R.L. Lotul n r .25, Sector de teren cu su p rafata S-0,72 ha, or.Edinet, str.Soseaua Bucovinei nr.f/n, intravilan, bonitatea - 65, m odul de atrib u ire - aren d a pe term en de 5 ani, Pretul de expunere a bunului 46504-00 (patruzeci si sase mii cinci sute patru) lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului, urmtorii solicitanti: n tre p rin d e re a Individuals ACCERM A N L.M . , persoan juridic, numrul de nregistrare. nr. 5; Prt final de realizare a lotului a constituit suma de - 69756,00 iei propus de ntreprinderea Indvidual ACCERMAN L.M.,. Cstigtor a! lotului nr.25 este declarat ntreprinderea Indvidual ACCERMAN L.M.'. Lo tu1 n r .26, Sector de teren agricol eu su p rafata S-20,00 ha, extraviaul or.Edinet, bonitatea - 82, c.c.4101101 (lng fosta ferm a a s.Gordinetii-Noi), m odul de atrib u ire - arenda pe term en de 15 ani Pretul de expunere a bunului 50926-00 (emeizeei mu noua sute dotizeci si sase) lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului. urmtorii solicitanti: B aban Nicolae C arp, persoan fizic, numrul de nregistrare, nr. 11: Prt final de realizare a lotului a constituit suma de-76389,00 lei propus de dl.Baban Nicolae. Cstigtor al lotului nr.26 este declarat cet. Baban Nicolae Carp. Lotul nr .27, Sector de teren agricol eu suprafata S-6,00 ha, extravilanul or.E dinet, bonitatea - 82, c.c.4101101 (lng fosta ferm a a s.Gordinestii-Noi), m odul de atrib u ire - aren d a pe term en de 15 ani Pretul de expunere a bunului 15279-00 cinci sprezece mii douasute sap;:ezeel si nou) lei Au prezentat documentele respective pentru vnzarea lotului, urmtorii solicitanti: B aban Nicolae C arp, persoan fizic. numrul de nregistrare, nr. 12; Prt final de realizare a lotului a constituit suma de-22919,00 lei propus de dl.Baban Nicolae. Cstigtor ai lotului nr.27 este declarat cet. Baban Nicolae Carp. 2. Specialists Primariei oe problemele reglementrii funciare (dl.Dumitru Gladiniuc) de comun cu juristul Primariei (dna.Antonina Voleac) n termen de 20 de zile calendaristice (pn la data de 10.02.2012) de la data petrecerii licitatiei publice, de moemit documentatia nec-esar i de prezentat primarului contractele respective pentru semnare. 3. Specialistul Primariei pe problemele reglementrii regimului funciare (dl.Dumitru Gladiniuc) de comun cu specialistul principal pe problemele economice (dna. Ala Nistor) se numesc persoane responsable cie nregistrarea contractelor n RegistruJ Primariei si evidenta achitrii pltii de arend i/sau de la vnzare-cumprare a terenurilor supuse licitatiei publice. 4. Se scabileste ultima zi de perfectare si semnare a contractelor de arend si/sau vnzare-cumprare a terenurilor supuse licitrii, ziua de 10 februarie 2012 Rezultatele licitatiei din 20 ianuarie 2012 pentru loturile care nu vor fi semnate contractele respective pn ia data de -0.02.2012 (inclusiv) vor fi socotite nuie si loturile respective vor fi supuse licitrii la urmtoarele licitatii. 5. Se aduce la cunotinta cltigtorilor loturilor la iiciiaja public din 20 ianuarie 2012. care pe parcursul a doi ani de la data petrecerii licitatiei nu vor foiosi terenuriie conform destinatiei. sau nu vor achiia soma contractual pe parcursul a trei luni consecutive, se va reziiia n mod unilateral contraetul de arenddocatiune. 6. Controlul ndeplinirii prezentei dispozitii se pune n seama viceprtmaruiui Valerian Ciobanu.

f:

'

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPU B LCA M OLDOVA RAIONUL ED INET PR IM R A ORAULUI EDINET STR.O .C ER EM PEI,30 TEL. 2-29-30, 2-28-30

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZIT IE nr. M din Cu privire la eererea cet. Coca Doina In tem eiul art,29 si art. 14 aim. 2 lit.T din Legea Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adm inistratia public local, art. 21 i art. 25 din Legea Republicii M oldova nr. 828-XII din 25.12.1991 Codul F unciar , art.6 i art.42 din Legea Republicii M oldova nr. 835- din 17.05.1996 Privind principiile urbanism ului i am enajrii teritoriuiui, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lu crrilo r de constructie, cu respectarea cerintelor din Regulam entu! privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintrii constructiilor i am en ajrilo r (pe parcurs R egulam ent)-aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04.1997, certificat de urbanism iir.174 din 27.12.2011 (nr.285 din 26.12.2011), cererea solicitantului nr.K-62 din 23.01.2012, DISPUN : . Se elibereaz cet. Coca Doina A utorizatie de construire nr, ^ din 23.01. 2012 (nr.01 din 04.01.2012) pen tru constructia cases de locuit, pe terenul proprietate public a trib u it n folosint tem p o rar pe adresa: or.E dinet, str. G r.U reche nr. 30. 2. A utorizatia de construire se elibereaz cu term en de valabilitate - 36 luni (term en de ncepere a lu crrilor-06 luni). Nenceperea i/sau nefinisarea lu crrilo r de construire n intervalui de valabilitate conduce la pierderea valabilittii autorizatiei. 3. Executarea iu crrilo r de constructie s se faca n strict conform itate ea proiecul tehnic de lucru nr. 044 - 96 - AC. cu respectarea aliniam entului general i panului de n ead rare. 4. Se interzice n perioada efecturii ucrrilor; a), depozitarea m aterialelor de constructie si deeurilor pe terenurile publice i tertelor persoane n ipsa acorduiui acestora, b). nchideri ae d ru m u rilo r publice (inclusiv a tru tu aru iu i), sp tu ri n spatiile publice n lipsa acorduiui respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). ra c o rd area la retelele de edilitate public n ipsa docum entatiei de proiect coordonat cu n treprinderile speciaizate n domeniu. 5. Se atentioneaz cet. Coca Doina, dupa finalizarea lu crrilo r de construire s supun obiectul receptiei finale cu n reg istrarea obligatorie la Q CT-Edinet.. 6. C ontrolul ndeplinirii prezentei Dispoziti! se pune n seania arhitectului Liubovi Galusco. ianuarie 2012

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLCA M O L D O V A RAIONUL EDINET PR1MRIA OR A ULUl E D IN E J STR. O. C ER EM PEI, 30 TEL. 2 - 2 9 -3 0 , 2 - 2 8 -3 0

P M . . ,30 . 2 - 2 9 - 3 0 , 2 - 2 8 - 3 0

RAIONUL EDINET
PRIMR1A ORAUL UI EDINE J

DISPOZITIE N

24 ianuarie

2012

Cu privire la cererea d esp re scu tirea de plata pentru freg v en tarea instituai i lor precolare

In temeiul art. 14 din Legea nr.436-XVl din 28 decembrie 2006 Privind administratia public local". lund ca baz cererea dnei C'iritel Sofia, din24.01.2012. conducndu-m de regulamentul primriei Edinet cu privire la conditiile scutirii de plata pentru ntretinerea copiilor n insiitutiile precolare DISPUN : l.Se permite scutirea de plata pentru ntretinerea copiilor n institutile precolare n mrime de 100 % din norma de achitare a urmtoarelor personae ncepnd cu 01 ianuarie 2012 pin la 31 decembrie 2012 Numele printelui Ciritel Sofia Numele copilului Ciritel Sabina Adresa Gagarina 62, ap 14 ~1 ; Gr.Nrl 1

P r i m a r u l de E d i n e t

Constantin Cojocaru

REPU B LCA M OLDOVA RAIONUL EDINET PR IM ARIA O R A SU L L i ED INET STR.O.C E REM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

6 i 1 .0 .4 . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZIT IE nr.


lin din

ianoarie 2012

privire la cererea cet. T u d o r Sngereanu

n tem eiul art.29 fi a r t 14 alint. 2 ai Legii Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28 decem brie 2006 privind adm insfratia public local, art. 6 si art.42 din Legea Republicii M oldova nr. 835-XII din 17 m ai 1996 Privind principale urbanism ului fi am enajarfi teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lu crrilo r de constructie, cu respectarea cerm telor din R egalam entul privind certificatul de urbanism fi autorizarea co n stru ire sau desfim tarii constructiilor i am en ajrilo r (pe p a rc u rs R eguam ent) - ap ro b at p rin H G RM nr.360 din 18.04. 1997, cererii solicitaniului dm 29.01,2012, DISPUN : 1. Se perm lte proiectarea sistemei de gazificare a Stadionului orsenese din or.E dinet, am plasat pe adresa: or.E dinet, str. AL cel Bun n r.l8 /b , conform planului de ncadrare. 2. Se oblig d.T udor Sngereanu n term en de 30 de zile p rezentarea doeum entatiei prevzute de p c t.ll din R eguam ent - pen tru p rim irea C ertificatului de urbanism . 3. C ertificatul de urbanism a-1 elibera p en tru perioad de valabilitate de 12 luni de a data n reg strrii de P rim rie a prehingirii certificatului. 4. Se oblig d.T udor Sngereanu, n term en de 12 luni de la data sem nrii prezentei dispozitii s prezinte docum entatia prevzuta de pet. 25 din Reguam ent, avizat de arh ". sef al raionului, Avizul Inspeetiei de S ta tn constructii, S.R,L.Edinet-G az , pen tru prim irea A utorizatiei de construire. 5. Se atentioneaz d.T udor Sngereanu c n cazul expira ri i term enilui vaabilittii certificatului de urbanizsm , certificatul se va socoti nui. In cazul nendeplinirii conditiilor pet. 2 si pet.4 - prezenta dispozitie va pierde valabiitatea, i va fi socotic nul din m om entul expirrii term enulul vaabilittii certificatului de urbanism . 6. C ertificatul de urbanism nu servete temei pent nceperea lu crrilo r de construire. 7. C ontrolul ndeplinirii prezentei Dispozitii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPU BLIC A M OLDOVA RAIONUL ED INET PR IM R IA ORALUI ED INET STR.O .C ER EM PEI,30 TEL, 2-29-30. 2-28-30

. . , 30 . 2-29-30, 2-28-30

D ISPO ZIT IE nr. din ' '

dj

ianuarie 2012

Cu privire Sa cererea cet. Terecenco A lexandr n tem eiul art.29 i art. 14 alint. 2 lit. f al Legii Republicii M oldova n r. 436-XVI din 28 decem brie 2006 privind adm inistratia publica local, art. 6 i art.50 din Legea R epublicii M oldova nr, 835-XIII din 17 m ai 1996 Privind prncipiile urbanism ului i am enajrii teritoriului, eu respectarea cerintelor din Regulam entuI privind certificatul de urbanism i au torizarea construirii sau desfiintrii constructiilor :;.i am enajrilor (pe p arcu rs R egulam ent) - ap ro b at p rin H G RM nr.360 din 18.04. 1997. cererii cet. Teresceneo A lexandr nr.T-78 din 25 ianuarie 2012, DISPUN : 1. Se perm ite cet. Teresceneo A lexandr dem oiarea constructiilor auxiliare cu nr.10, n r .l l , nr.12 am plasate pe cota de / 2 din terenul p ro p rietate p rivat c.c.4101206143 de pe adresa or.Edinet, str. O ctavian C erem pei n r . l 6. 2. Sc elibereaz cet. Teresceneo A lexandr A utorizatie de desfiintare n v O din 26 ianuarie 2012 . (nr.01 din 20 ian uarie 2012) a constructiilor auxiliare am plasate pe adresa or.E dinet, str. O ctavian Cerem pei n r .l 6. L u crrile de desfiintare sa fie executate n sfricta conform itate cu docum entatia de urbanism cu aeordul tu tu ro r eoproprietarilo r de teren inciusiv Ianacova-R im leanscaia N adejda si H anganu Lilia. 3. Se oblig cet. Terecenco A lexandr n term en de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia A utorizafiei de desfiintare la Oficiui C adastral T eritorial E d in e t 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea m aterialelor de constructie si deeurilor pe terenurile publice si tertelor persoane n lipsa acordului acestora, b). nchderi aie d ru m u rilo r publice (inciusiv a tru tu aru lu i), sp tu ri n spatiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). ra c o rd area si/sau debransarea de la retelele de edilitate public n lipsa docum entatiei de proiect coordonat eu ntreprinderile speciallzate n domeniu. 5. Se atentioneaz cet. Teresceneo A lexandr ca gunoiul si alte deseari rezultate de la dem olare sa fie tra n sp o rta te n loc special am enajat au to rizat de adm inistratia public local. 6. C ontroluI ndeplinirii prezentei Dispozitii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru