Sunteți pe pagina 1din 45

JQgPUBLICA MOLDOVA R AIGNUL •E DXNET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

t4€ u

privire la cererea

cet. Masenco V ictor”

PECnYEJIHKA M OJI^OBA

EflHHHEIlKHH PAHOH

OPHM3PH51 r O P O M y jl. O.HEPEM IIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

EJIMHEU

DISPOZITIE nr/_J_

din

aprilie

2012

la temeiul art, 14 alint. 2 a! Legli Republicii Moldova nr. 436-XV1 din 28 decembrie 2006 privind adm inistratia publics locala, art. 6 si art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835 din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanism ului §i am enajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de eonslnictie, cu respectarea cerintelor din “Regularaentul privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii san desfiintarii constructiilor si am enajarilor” (pe parcurs “Regulam ent'’) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consilinlui oraseiiese Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.S-304 din 20.04.2012,

1,

DISPUN :

Se perm its cet. Rasenco Victor proiectarea constructiei anexei la apartam ent, pe cota de

49% din terenui proprietate privata c.c.4101203010 de pe adresa: or.Edinet, str.NicoIae Testem itanu nr.19 ap.2, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Rasenco Victor in term en de 30 de zile prezentarea docum entatiei prevazute

de pet. 11 die “Regulam ent’' -

pentru prim irea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului.

4,

Se obliga cet. Rasenco Victor, in term en de 12 luni de la data sem narii prezentei dispozitii

s§ prezicte docum entatia prevazuta de pct.25 din Regulament, avizata de arhitect-sef al raionului,

Avizul Inspectiei de Stat in construct!!, avizul i.M .”Apa Canal” Edinet, S.R.L”Edinet Gaz’% pentru prim irea Autorizatiei de construire.

'S.

Se atentioneaza cet. Rasenco Victor ca m cazul expirarii term enilui valabilitatii certifica-

tsiii*

de urbanizsm si nesolicitarea prelungirii ini, certificatul se va socoti nul.

pierde

valabilitatea, si va fi socotita nula din momentul expirarii term enului valabilitatii certificatului de

urbanism

In

cazul

neindeplinirii

conditiilor

pet.

2

si pct.4

-

prezents

dispozitse

>

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

e.REPUBLIC A M OLDOVA

PE C nyB JIH K A MO I. IOBA

m

i® N U L EDIN ET

E^WHHEIIKHM PAHOH

j M

r f l R I A

O R AS I I . I I EDINET

iIPHM)lH1M rO P O M E ^ H H E H

STR.£XCEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

yJI. O.HEPEM HE H, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

‘‘C u

prtvire la cererea

cet. Sim initchi Eugenia5'

In tem eiul art.29 §i a r t

14 alint. 2

D ISPO ZITIE nr.

din

02

mai

2012

//&

a! Legii Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind adm inistratia publica locala, art. 6 si a rt,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII s||'n 17 mai 1996 “Privind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie ,2,01§“ privind autorizarea executarii lucrarilor de construetie, cu respectarea cerintelor din “Jiegulam entul privind certificatul de urbanism si autorizarea eonstruirii sau desfiintarii constructiilor am en ajarilo r” (pe parcurs “ R egulam ent” ) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, eererii

solicitantului nr.S-320

din 02.05.2012,

1. Se perm ite cet. Siminitchi Eugenia

DISPUN :

proiectarea gazificarii casei individuale de locust am plasata

: pe adresa: or.Edinet, str.Gh.Asachi n r.26, conform planuiui de incadrare.

2. Se obliga cet. Siminitchi Eugenia in term en de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute

de p c t.ll din “ R egulam ent” -

pentru prim irea

C ertificatului de urbanism .

3. C ertificatul de urbanism a-1 elibera

pen tru o perioada de valabilitate de 12 funi de la data

inregistrarii de Prim arie a prelungirii certificatului.

s:fi

4. Se obliga cet. Siminitchi Eugenia, in term en de 12 luni de la data sem narii prezentei dispozitii prezinte docum entatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-sef al raionului,

A vizai Inspectiei de Stat in

5. Se atentioneaza cet.

constructs, S.R.L.”Edinet-Gaz”, pentru prim irea Autorizatiei de construire.

Siminitchi Eugenia ca in

cazul expirarii term enilui valabiiitatii certificatului

de urbanizsm , certificatul se va socoti nul.

A

In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 si pct.4 - prezenta dispozifie va pierde valabiiitatea,

?i va fi socoti'ta nula din m om entul expirarii term enului valabiiitatii certificatului de urbanism .

6=

C ertificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlu! indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu^co.

Constantin Cojocari

REPU BLICA M OLDOVA

RAIONUL EDINET

PR IM ARIA ORASULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Coca Doina”

a

PEC nY B JIH K A MOJIAOBA

IIUIHEIIkTlil PAHOH !i!»HM >PIIM TOPO.HA E JJIIH YJI. O.HEPEM IIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

D ISP O Z IT IE sir. 113

din

05 mai 2012

If.

la temeiul a r t 14 a lin t 2 lit.“f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adm inistratia publica locala, a r t 6 si art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mat 1996 “Privind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, eu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism si autorizarea constraint sail desfiintarii constructiilor §i am enajarilor” (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului ora^enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.C-324 din 03.05.2012,

DISPUN :

1. Se perm ite cet. Coca Doina proiectarea constructiei cases individuate de tocuit, pe

terenul de pe adresa: or.Edinet, str. Serghei Lazo nr. 125, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Coca Doina in term en de 30 de zile prezentarea doeumentatiei prevazute

de p c t.ll din “Regulament” -

pentru prim irea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 etibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

dataeliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Coca Doina, in term en de 12 luni de la data sem narii prezentei dispozitii

sa prezinte docum entatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al

raionului, Avizut Inspectiei de Stat in constructs, avizul C entrului Retele M agistrate SELMFO-

6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.”Edinet-Gaz” , pentru prim irea Autorizatiei de construire.

5. Se atenfioneaza cet. Coca Doina ca in cazul expirarii term enilui valabiiitatii

certificatului

>v

de urb a

i nesoticitarea pretungirii lui, certificatul se va socoti nul.

In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 si pct.4 - prezenta dispozitie va pierde

valabititatea, si va fi socotita nula din momentul expirarii term enului valabiiitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serveste temei pent™ inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indepiinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liuhovi Gatu§co.

/

Primar

de

REPUBLICA MOLDOVA R A IO N tL EDINET PRIM ARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL, 2-29-30. 2-28-30

“‘C m privire la cererea cet. Bejenari A drian”

PECnYBJIHKA MOJIflOBA EJJHHHEI|KMH PAHOH nP H M 3P H H I OPO. lA EflHHEU, y jl. O.HEPEMTIEM, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

D ISPOZITIE nr. 114

din

04 mai 2012

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind adm inistratia publics locals, art. 6 si art.42 din Legea Republicii Moldova

nr. 835-XIII din 17 mai 1996 ‘‘Privind principiile urbanism uiui §i am enajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executant lucrarilor de constructie, eu respeetarea cerintelor din “RegulamentuI privind certificatul de urbanism §i autorizarea constrain! sau desfiintarii constructiilor §i am enajarilor” (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiimlui ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.B-329 din 04.05.2012,

1. Se perm ite cet. Bejenari A drian

DISPUN :

proiectarea constructie! ease! individuale de locuit, pe

terenul de pe adresa: or.Edinef, str. M artisor nr. 10, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet.Bejenari A drian in term en de 30 de zile prezentarea documentatiei

prevazute de pet. 11 din “Regulament” - pentru prim irea Certificatului de urbanism .

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

dataeliberarii certificatului.

4. Se obliga cet, Bejenari A drian, in term en de 12 luni de la data sem narii prezentei

dispozitii sa prezinte doeumentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect- sef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in construct!!, avizul C entrului Retele M agistrale SELM FO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.”Ed!net-Gaz”, pentru prim irea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza eet. Bejenari A drian ca in cazul expirarii term enilui valabilitatii

'certificatului de urbanizsm si nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 p pct.4 - prezenta dispozitie va pierde

valabilitatea, si va fi socotita nula din momentul expirarii term enului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

Liubovi

t o i

indeplinirii

prezentei

Dispozitii

se

pune

in

seama

arhitectului

met

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

din

/ V ”

O S

2012

1

DISPOZITIE

nr.

/ '

PECnYBJIMKA MOJI -IOBA

EAHHHEI1KHH PAHOH npH M 3PH fI TOPO^A E^HHED y j l. O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30. 2-28-30

"Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent S.A. Volan

Examinind cererea S.A. “Volan” c/f 1003604014081 in persoana Stingaci Anatolie, buletin de identitate seria A88043289 din 12.02.2004 privind cumpararea terenului aferent cu S-0,0212 ha cod

cadastral 4101224779 situat in or. Edinet str. Independentei 228, in temeiul legii Republicii Moldova, nr.1308 din 25.07.1997 "Cu privire la pretul normativ si modul de vinzare-cumparare al pamintului "Hotaririi

436 privind adm inistratia publica locala, Decizia

Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, art.29 a Legii

Consiliului ora§enesc Edinet nr.41/13-16 din 21 aprilie 2011 .

DISPUN:

1. A vinde S.A. “V olan” c/f 1003604014081 adresa juridica or. Edinet str.Independentei 228, in persoana Stingaci Anatolie, buletin de identitate seria A88043289 din 12.02.2004, terenul aferent imobilului, amplasat in or. Edinet,str. Independentei 228, cu S-0,0212 ha cod cadastral 4101224779. 2. A aproba pretul de vinzare-cumparare al terenului conform celui din borderoul de calcul

95 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria de

Stat

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

TREZMD2X

5 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

c /f 1006601000037

226604

430515101554707

TREZMD2X.

3.

Juristul primariei(d-na Gu§an Tatiana) de comun cu speciastul pentru reglementarea regimului proprietatii funciare( d-nul Gladiniuc Dumitru) va perfecta contractul de vinzare-cumparare a terenului §i va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial

4.

Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile conform prezentei dispozitii.

5.

Contabilul-§ef d-na.Strimbanu Lilia §i specialistul principal in problemele economiei d-na. Nistor Ala vor controla intrarea in cont a mijloacelor banesti obtinute in rezultatul vinzarii terenului in cauza.

Primar de Edinet

'

u ,

ill M

\

Constantin Cojocaru

REPUBLICA

4

s / / / S

Primaria

<Qp.

U

u

-

,

i

MOLDOVA

D I S P O Z I T I E

•>

2 0 1 1

.

nr.

^

i i

„C uprivire la protectia liniilor de comunicatii electronice”

a

Republicii Moldova, de o importanta nationals §i locala. In scopul asigurarii protectiei liniilor de comunicatii electronice, respectarii Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, §i Legii privind administratia publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006, §i tinand cont de Regulile privind protectia retelelor de comunicatii electronice §i executarea lucrarilor in zonele de protectie §i pe traseele liniilor de comunicatii electronice, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 284 din 13.04.09,

Pe

teritoriul

Primariei

sunt

amplasate

instalatii

§i

linii

de

comunicatii

electronice

DISPUN:

1. Se interzice, pe teritoriul Primariei /S y - in locurile de amplasare a instalatiilor §i liniilor de comunicatii electronice, efectuarea oricaror lucrari de terasament la o adancime mai mare de 0,3 m, inclusiv construirea caselor, constructiilor gospodare§ti auxiliare, conductelor de apa, gaz §i canalizare, sadirea copacilor, viilor, saparea fantanilor etc., fara autorizatiile eliberate de Primarie §i proprietarul liniilor de comunicatii electronice - Centrul Retele de Comunicatii (CRC) cu sediul: Chisinau, str. Drumul Viilor 26/3, tel 28-69- 81, SRC-7: or.Edinet str.Independentei 31 tel. 0246-2-27-99

2. Se introduce in com ponenta comisiei de repartizare a loturilor §i sectoarelor de teren (pamant) pentru constructs individuale, industriale §i a altor obiecte ale economiei nationale pe teritoriul Primariei, reprezentantul in teritoriu al Centrului Retele de Comunicatii, SRC-7,

3. Toate lucrarile de terasament in apropierea zonelor de protectie a liniilor de comunicatii electronice de efectuat in conformitate cu legislatia mentionata §i p. 1 al prezentei dispozitii.

4. Inginerul cadastral al Primariei sa aduca la cuno§tinta locuitorilor

, ce locuiesc in zona de protectie a liniilor de

comunicatii electronice, prezenta dispozitie, ordinea de efectuare a lucrarilor de terasament,

satului

pentru a nu admite deteriorarea liniilor de comunicatii electronice.

5. Controlul executarii prezentei dispozitii se pune in sarcina

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE NR.

2012

„Cu privire la amplasarea gheretei”

PECnyBJIHKA MOJIflOBA

e a h h

e u k h

h

PAMOH

riPHMAPHfl rO P O M EAMHELI yjl. O. HEPEIVinEH,30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

Analizind cererea direetorului II „Be§leaga Andrei”, privind amplasarea unei gherete pentru comert cu amanuntul a produselor alimentare,

DISPUN:

1. Se permite amplasarea vremelnica a gheretei II „Be§leaga Andrei” in persoana

direetorului Andrei Be§leaga in

de teren de 10 m2 (conform schemei anexate).

ora^ul Edinet, str. Alexandru cel Bun nr. 18 pe o suprafata

2.Terenul eliberat pentru amplasarea gheretei este proprietate APL Edinet.

3. Juristul primariei a incheia contract de arenda a terenului aferent gheretei.

4.Se obliga II „Be§leaga Andrei” a mentine in ordine sanitara terenul dat in folosinta temporara.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din ”■/(, ”

2012

D ISPO ZITIE

nr.

S / A

“Cu privire la vinzarea terenului de pamint, am plasat pe adresa: or.Edinet, str.M .Eminescu 22,bl 3 ,,

PECnYEJIHKA MOJI^OBA

E ^M H H E IIK H H PAHOH

HPHM3PHH TOPO^A E^HHEII, YJ1. O.HEPEMIIEH, 30

TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

Examinind cererea persoanei fizice Andruh Igor, domiciliat in Republica Moldova, raionul Edinet, str.M.Eminescu 22,bl 3, buletin de identitate seria: A nr.14001526, cod personal 0971610149402, eliberat de of. 14, data eliberarii 20.10.1997, cu privire la vinzarea-cumpararea terenului amplasat pe adresa: or.Edinet, str.M.Eminescu 22/a, conducinduma de Legile Republicii

Moldova, nr. 1308 din

25.07.1997 „Cu privire la pretul nprmativ §i modul de vinzare-cumparare al

pamintului”, cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, in temeiul deciziei nr. 11/5-8 din 06.04.2012,

D I S P

I

N

1. Persoanei fizice Andruh Igor , i se vinde terenul cu suprafata de 0,0051 ha amplasat pe adres

raionul Edinet, or.Edinet, str.M.Eminescu 22/a. cod cadastral - 4101208099 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului conform conditiilor stipulate in contractul de vinzare-cumparare.

2. A aproba pretul de vinzare-cumparare al terenului conform celui din borderoul de calcul al plati

§i deciziei nr. 11/5-8 din ,06 aprilie 2012 §i anumc in suma de

noua) lei. 100 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

1 779,00 (o mie §apte sute §aptezeci §i

Ministerul Finantilor

Trezoreria Central a

c /f 1006601000037

Contul bancar

33114001

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Centrala

TREZMD2X

3. Specialistul pentru reglementarea regimtihti proprietatii funciare dnl.Gladiniuc Dumitm de comun cu juristul Gu§an Tatiana:

va

perfecta

contractul

de

vinzare-cumparare

a -terenului

§i

va

prezenta

primarului

§i

cumparpatorului pentru semnare §i autenlifica.re la biroul notarial;

- dupa autentificarea notariala a contractul ui, va trece informatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri si va pcrlecla documcntatia necesara pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului d>- teren cu urcpt de proprietate.

- va aduce la cuno§tinta persoanelor coinieresate. prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va r ;; ira efeetuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile.

5. Contabilul-§ef dna.Strimbanu Lilia §i speciaiistul priTuipal in problemele economiei dna.Nistor

Ala vor controla intrarea in cont a mijloacelor bana:/i;ob!ini.af in rezultatul vinzarii terenului in cauza.

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

PUBLIC A MOLDOVA IONUL EDINET IMARIA ORA§ULUI EDINET .O.CEREM PEI,30 L. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE

nr. 119

din

15 mai 2012

P E cn y e jiH K A

m

o j i^

o b a

E^HHHEIIKHH PAHOH

H PM M 3PI1H TO PO A A Ej|MHEI1

YJI. O.HEPEM IIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

ii privire la eererea Societatii Comerciale „V ictorinax-N ord”

In temeiul art,-29 fi art. 14 aim. 2 Iit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006

vind adm inistratia publica locala, art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XI.t difa 12.1991 “Codui Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XUI din i7 05 1996

ivind principiile

urbanism ului si am enajarii teritoriului, Legii nr.163

din

09 iulie 2010

pri

"orizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentid privind tificatul de urbanism §i au torizarea co n stra in t sau desfiintarii constructiilor §i am enajarilor’ (pe

•curs “Regulam ent”)-aprobat prin HGRM nr.360

14.05.2012,

din 18.04.1997,

DI SPUN :

eererea solicitantului

n r ’/'H-Mi

1. Se elibereaza Societatii Comerciale

„V ictorinax-N ord” A utorizatie de construire nr. 19 din

05.2012 (nr. 25 din 11.05.2008) pentru instalarea unei gherete cu caracter provizoriu in complex so

ilion-auto, pe adresa: or.Edinet, str. Independentei nr. 75, conform planului de incadrare.

2. A utorizatia de construire se elibereaza cu term en de valabilitate - 12

rarilor-06 luni). Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de construire in intervalul de valabilitate

luni (term en de incepere

a

d«ce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3,

Executarea lucrarilor de constructie sa se faca in stricta conform itate cu proiectu! iehnic de

ra. co. respectarea aliniamentului general §i planului de incadrare,

4. Se interzice in perioada efeetuarii lucrarilor; a), depozitarea m aterialelor de constructie §i de§euriior pe terenurile

publics §i tenelor

soane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drum urilor publice (inciusiv a trotuarului), sapaturi in spaiiile publice m a acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea la retelele de edilitate publics in lipsa documentatiei de proiect coordooata cu reprinderile specializate in domeniu.

d is f a n t p i

rip lit

h n t a r p lp

Primar de Edinet

ln t n lu iiS m S S % s

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULlII EDINET E^H H EU STR.O.CEREM PEI30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PE C H y EJIHKA M OJI^OBA E/JHHHE I|K H it PAIIOH HPHM3PM5I TOPOAA

y jl. O.HEPEM IIEH, 30 TE.T. 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la cererea cet Chihai M aria”

in temeiul art,29 §i

DISPOZITIE

nr. 120

din

15 m ai 2012

art. 14 aSin. 2 l i t ”f ’ din Legea Republicii Moldova ar. 436-XVI din

28.12.2006

privind adm inistratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr, 835-XIII din

17.05.1996

“ Privind principiile urbanism ului si am enajarii ttritoriului”. Legii nr.721-XIII din

2 febraarie 1996 privind caiitatea in construct!!, Regulamentului de receptie a constractiilor si instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.0-5.1996, cererii solicitantului din 15.05.2012

DISPUN :

1.

*

Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 38 din 08 mai 2012 -

Lit.

4,

nr. 18.

G araj:

am plasatepe terenul cu adresa or.Edinet, str.G ribov

2. Receptiei finale an fost supu.se:

a

Lit.

4

- garaj

Suprafata constuctiei

3. Evaluarea constructiilor -

3878,1,00 lei,

* m aterial de constructie - blocuri calcar §i zgura, piatra.

* Retele ingineresti -

energie electrica.

4. P roprietarul constructiei -

. cet. Chihai M aria

22,1m.p

pentru constructive:

5. Se obliga cet. Chihai M aria, bunurile imobile receptionate, in term en de 30 ztle

calendaristice

inscrierilor respective in Registrul B unurilor Imobile;

sa

le inregistreze

la

Oficiul

C adastral

Teritorial

Edinet

pentru

efectuarea

6. OCT-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conform itate cu prezenta dispozitie.

7. C ontrolul indeplinirii prezentei dispozjtu '^e,'|>wne in seama arhitectului Liubovi Galu§co,

Primar de Edinet

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

PE C nyE JIH K A MOJ1AOBA E^HHHEUKHH PAHOH

IIPHM 3PHM T O P O M

EjlMHEIi,

YJI. O .H EPEM nEH , 30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE

nr. 121

din

18 mai 2012

”4Cu privire la cererea cet. Petrova V alentina”

* In temeiul art.29 §1 art. 14

28.12.2006 privind adm inistratia

alin. 2 lit.”f ’ din Legea

publica locals, art. 21 si art. 25 din Legea Republicii Moldova

Republicii

M oldova nr. 436-XVI din

i nr. 828-XII din 25.12.1991 “Codul Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.

835-XUI din 17.05.1996 “Privind principiile urbanism ului §i am enajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de eonstruetie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sail desfiintarii constructiilor si am enajarilor* (pe parcurs “ReguIament,,)-aprobat prin HGRM

pr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantuSui nr.P-397 din

18.05.2012,

DISPUN

1. Se elibereaza cet. Petrova Valentina

09.09.2008) pentru

Autorizatie de construire nr. 20 din. 18.05.2012

casei de locuit, pe terenul proprietate

(nr.

€.€.4101220079, de pe adresa: or.Edinet, str. V arlaam nr. 3, conform planului de incadrare.

156 din

reconstructia

privata

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu term en de valabilitate -- 24 luni (termen de

S'aeepere

^intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

a

lucrarilor-06

Mni).

Neinceperea

si/sau

nefinisarea

lucrarilor

de

construire

k

•3.

Exeeutarea lucrarilor de eonstruetie sa

se faca in stricta conform itate cu proiectul tehnie

de lucru nr. 135 - 08 - AC. cu respectarea aliniam entului general si planului de incadrare. 4.: Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor; a), depozitarea m aterialelor de eonstruetie si deseurilor pe terenurile publice si tertelor persoane in lipsa acordului acestora,

.af

y j fit lipsa acordului respectiv,

b). inchideri ale drum urilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice

c). distrugerea spatiilor verzi.

W- a). racordarea la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de protect • coordonatS cu intreprinderile specializate in domeniu. e). respectarea distantei de la hotarele lotului vecin.

5. Se atentioneaza cet. Petrova Valentina, dupa finalizarea lucrarilor de construire sa

supuna obiecu.il receptiei finale cu inregistrarea obligatorie

la OCT-Edinet

% 6.

Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune In seama arhitectului Liubovi Galu§co<

Primar de Edinet

i

n

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET

E^HHEU,

jSTR.0.CEREMPEI,3O

T E L . 2-29-30. 2-28-30

P E C Iiy B j 1HKA M OJI^OBA E^HHHEMKHM PAHOH HPMM3P11H F O P O M

W

YJI. O.HEPF.MIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

[“Cu privire la cererea cet. Baaiiova Natalia”

DISPOZITIE

nr. 122

din

18 mai 2012

a r t 14 alin. 2 i i t ”f ’ din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006 privind adm inistratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

J L 17.05,1996 “Privind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIIl din Sm,2 februaric 1996 privind calitatea in constructs, Regulamentului de receptie a constractiilor si

din 23.05. 1996,

J |

In temeiul art.29 si

« P Bstaiatiilor aferente (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat pritt HGRM nr.285

■Spererii solicitantului din

18.05,2012

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finals nr. 29 din 16 mai 2012

«

01.

01.

01.

Lit.

Lit.

Lit.

A l.

A2,

al.

-

-

-

Anexa

Anexa de locuit:

Terasa.

de locuit:

pentru constmetiile;

apla^atepe terenul proprietate privata de pe adresa or.Edinet,

str.ALcel Bun

n r J 10.

2. Receptiei finale an fost supuse:

• 01.

Lit.

AL

-

A nexa de locuit:

Suprafata constuctiei

23,5 m.p

• 01.

Lit.

A2,

-

Anexa de locuit:

Suprafata constuctiei

23,8 m.p

®

01.

Lit.

a l.

-

Terasa.

Suprafata

constuctiei

5,3 m.p

 

3.

Evaluarea constractiilor -

35000,00 lei,

 

® m aterial de constructie - blocuri calcar §i zgura. piatra.

« Retele ingineresti - energie electrica, apeduct, canalozare, telefon.

 

4.

Propri

m l constructie! -

. cet. Danilova Natalia.

t

5.

Se obliga cet. Danilova Natalia, bunurile imobile receptionate, in term en d- 30 zik

|calendaristice

|as^rierilor respective in Registrul B unurilor Imobile;

m

le tnregistreze

la

Oficiul

C adastral

6. , OCT-Edinef va asigura efectuarea inscrierilor re

.stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

Teritorial

Edinet

pentru

eetive in registrul bunurik

mobi!

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama artiitectiihn Llubovi Galu^co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea

A.O.”ASCOR”

PEC11V BJIHKA MOJLIOBA

EilHMHEHKIlM PAHOH II PH M 3 PH 51 I O POilA

YJI. O.HEPEMHEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

IvIHHKII

DISPOZH IE nr. 123

din

21 mai

2012

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “ Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de eonstruetie, eu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor $i amenajarilor” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului ora§enese Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, ccrerii solicitantului din 21.05.2012,

DISPIJN :

1. Se permite Asociatiei Ob$te§ti “ASCOR” proiectarea troitci din piatra §i a gardului

decorativ, pe teritoriul scuarului din fata hotelului de pe adresa: or.Edinet, str. Independentei nr.76/1, conform planului de incadrare.

2. Se obliga Asociatia Ob§te§ti “ASCOR” In termen de 30 de zilc prezentarea doeumenta-

tiei prevazute de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

dataeliberarii certificatului.

4. Se obliga Asociatia Ob§te§ti “ASCOR”, in termen de 12 luni de la data semnarii

prezentei dispozitii sa prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de

arhitect-§ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrate SELM FO-6(or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.”Edinet-Gaz”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza Asociatia Ob§tc§ti “ASCOR” ca in cazul expirarii termenilui \alabilita-

tii certificatului de urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 si pet.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi soeotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te tcmei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar

de

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE

nr. 124

din

21 mai 2012

“ Cu privire la cererea S.O.”ASCOR””

PECnYBJIHKA MOJI/JOBA E^HHHELIKHH PAHOH IIPHM3PHJI TOPOM E^HHEIJ YJT. O.HEPEMnEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul art.29 §i art. 14 aiin. 2 lit.’T ’ din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 “Codul Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constractiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “R egulam ent”)-aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului din 21.05.2012,

DISPUN :

1. Se elibereaza A .O .”ASCO R” Autorizatie de construire nr. 21 din 21.05.2012 pentru

constructia unei Troite cu imprejmuire din piatra pe terenul proprietate publica, de pe adresa:

or.Edinet, str.Independentei nr. 76/1 (pe teritoriul scuarului), conform planului de incadrare.

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu termen de valabilitate - 12 luni (termen de

incepere a Iucrarilor-06 luni). Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de construire in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabiiitatii autorizatiei.

3. Executarea lucrarilor de constructie sa se faca in stricta conformitate cu proiectul tehnic

de lucru, cu respectarea aliniamentului general

§i planului de incadrare.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora,

b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu. e). respectarea distantei de la hotarele lotului vecin.

5. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu^co.

Constantin Cojocari

Re p u b l ic a

m

o

l d

o v a

ilONUL EDINET UMARIA ORA§ULUI EDINET TR.O.CEREMP ElJO CEL. 2-29-30. 2-28 30

PECnYEJIHKA MOJIflOBA

E^HHHEUKHH PAHOH IIPHM3PHM i OP<UA y jl, O.MEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

. UHII'H

DISPOZITIE nr. 123

din. 18 mai 2012

*Cu privire la cererea pet. Simbiriov Victor §i Siiiibiriova Svetlana

il

In temeiul art. 14 alint. 2 la. ’T ' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 deeembrie M)6 privind adm inistratia publica locala. art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova

1996 “Privind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriului, Legii

r. 835-XIII din 17 mai

f.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de eonstruetie, cu respectarea erinteldr din “Regulamenttil privind certificatul de urbanism si autorizarea constraint &au lesfiintarii constructiilor rf amenajarilor"’ (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM |r.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului orasenesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii dicitantilor nr.S-371 din 17,05.2012

DISPUN :

1. Se perm ite cet. Simbiriov Victor si Simbiriova S ■etlana eonstructia anexei la casa

idividuWla de locuit, pe terenul de pe adresa: or.Edinet, str.Igor Vieru nr.47, conform planului

|e incadrare.

2. Se obliga cet. Simbiriov Victor si Simbiriov Svetlana in term en de 30 de zile prezentarea

)cumentatiei

prevazute de pet. 11 din “Regulam ent” -

pentru

prim irea

Certificatului de

rbanism.

3. Certificatul de urbanism a-i elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

itaeliberarii certificatului.

4. Se, obliga cet. Simbiriov Victor si Simbiriov Svetlana, in term en de 12 luni de la

daf t;

sm narii prezentei dispozitii

sa

prezinte docum entatia prevazuta de pet. 25

din Regulament, avizul C entrului

(246)2-27-99, GSM-

•'izata. de arhitect-§ef al raionului, Avizul Inspeetiei de Slat in construct!!,

etele M agistrale

SELMFO-6

(or.Edinet,

str.Independenfei nr.31, tel:

>7199718), S.R.L. ’’Edinet-Gaz”, pentru prim irea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Simbiriov Victor §t Simbiriov Svetlana ca in cazul expirarii

m en ilu i valabilitatii socoti nul.

certificatului

de urbanizsm si nesolicitarea prelungirii lui, certificatul ss

In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde

falabiKtalea, fi va fi socotita nula din momenta! expirarii term enului valabilitatii certificatului

V-

;

,

urbiadism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor, de construire.

7.

C ontrolul Gal us i-o.

indepiinirii

prezentei

Dispozitii

se

pune

in

seama

arhitectului

Liubovi

Primar de Edinet

Constantin Cojocan

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULU1 EDINEJ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30,2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIAOBA EjJHHEUKHH PAHOH

f IIPHMAPHfl rOPOM E^MHEU yjl. O. MEPEMnEM^O TEJI. 2-29-30, 2-28-30

din

“22“ mai 2012

DISPOZITIE NR. 125

«Cu privire la acordarea titlului “Personalitate de onoare”»

in temeiul art. 29 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

DISPUN

1. Se acorda titlul “Personalitate de onoare” a ora§ului Edinet, post mortem, arhimandritului Sofian Boghiu, nascut in s. Cucone§tii Vechi, r-nul Edinet la 07.10.1912 - decedat in Bucure§ti la 19.09.2002.

2. Controlul asupra indeplinirii prezentei dispuzi|ii se pune in seama specialistului primariei Mircea Morari.

Primar de Edinet *

Constantin Cojocari

, REPU BLIC A M OLDOVA

* RA IO N U L I! 1)1N ET PRIM ARIA ORASULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL, 2-29-30. 2-28-30

P E C n ys JIM KA MOJI/S.OBA

EAHHHEIJKHH PA H O H

n P H M 3 P H H F O P O JA E^HHELI,

D ISPO Z IT IE

nr. 126

y jl. O.HEPEMHEH, 30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

 

din

23 m ai

2012

Cu privire la cererea c e t Iurcu V alentin”

 

in

tem eiul art.29

§i art.

14

alin. 2

 

din

Legea Repubiicii

M oldova nr, 436-XVI din

28.12.2006

privind adm inistratia

publica locaSa, art. 21 §i a r t

25 din

Legea R epubiicii M oldova

nr. 828-XII din 25.12.1991 “ C odul F u n ciar” , art.6 §i art.42 din Legea R epubiicii M oldova nr. 835-X1II d ie 17.05.1996 “ P rivind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriuiui, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerinteior din ‘"Regulam entul privind certificatul de urbanism si au to rizarea construirii sau

desfiintarii constructiilor §i am en ajarilo r” (pe parcurs “ R egulam ent” )-aprobat p rin H G RM nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr.iu-391 din 23,05.2012,

DISPUN :

1. Se elibereaza cet. Iu rcu V alentin A utorizatie de construire nr, 22 din 23.05.2012

(nr.116 din 14.07.2011) pentru constructia casei de locuit, pe terenul p ro p rietate publica, de pe adresa: or.E dinet, str. Tcacenco nr. 1/10, conform planului de incadrare.

2. A utorizatia de construire se elibereaza cu term en de valabilitate - 36 luni (terinen de

incepere a lucrarilor-06 luni). N einceperea si/sau nefinisarea lu crarilo r de construire in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3. E xecutarea lu crarilo r de constructie sa

se f’aca in stricta conform itate cu proiectul tehnic

de lucru nr. 045 - 11 - AC. cu respectarea aliniam entului general

4. Se interzic'e in perioada efectuarii lucrarilor;

§i planului de incadrare.

a), depozitarea m aterialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice si tertelor persoane in lipsa aeordului acestora,

b). inchideri ale d rum uriior publice in lipsa aeordului respectiv,

(inclusiv a trutuarului),

sapaturi in spatiile publice

. c). distrugerea spatiilor verzi. d). raco rd area la retelele de edilitate publica in lipsa docum entaiiei de proiect

coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu. e). respectarea distantei de la hotarele lotuiui vecin.

s5.

Se atentioneaza c e t Iurcu V alentin, dupa finalizarea lucrarilor de construire sa

supuna obiectul reeeptiei finale cu inreg istrarea obligatorie

6. C ontrolul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in

la O C T-Edinet seam a arhitectului Lsubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din ”? c/

2012

“Cu privire la arenda terenului de pe adresa:

or.Edinet, str. §os. Bucovinei 35/10”

PECnYEJIHKA MOJI^OBA EflHHHEHKHH PAHOH nPHM 3PH5I TOPO^A e /i h h e h YJI. O.H EPEM nEH , 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

Examinind cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: or.Edinet, str. Independentei nr.39/1, a persoanei juridice I.I „ACCHERM AN“L.M. cod fiscal-1003604004231, data inregistrarii 27.07.1996, in persoana Accherman Leon domiciliata in Republica M oldova, raionul Edinet, or.Edinet, str.M. Eminescu 6 ap. 10, buletin de identitate seria: A nr. 04003637, cod personal 00972801047149, eliberat de of. 04, data eliberarii 30.01.1997, conducandu-ne de Legile Repubiicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul norrmativ si modul de vinzare-cumparare al pamintului DISPUN:

1. Persoanei juridice

I.I „ACCHERM AN“L.M.

i se atribuie in arenda pe un termen de 5(cinci)

ani terenul cu suprafata de 0,72 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, str. §os. Bucovinei 35/10, cod cadastral - 4101202361 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda, in

suma de 69 756,00 (trei mii patrusute §asezeci §i opt) lei. 100 % din suma indicata in pet. 2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritorial a

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

3. Specialistul in problemele reglementarii regimului funciar (d-1 D.Dladiniuc) §i juristul Primariei (dna. Gu§an Tatiana):

- va perfecta contractul de arenda a terenului §i-l va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial; dupa autentificarea notariala a contractului, va trece informatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesara pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu drept de arenda. va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) si specialistul principal in problemele economiei (dna.Nistor

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor banesti obtinute in rezultatul arendei terenului in cauza.

Primar de Edinet *

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din

2012

DISPOZITIE n r . ^

f

“Cu privire la arenda terenului de pe adresa:

or.Edinet, str. Independentei nr.39/2”

PECnYBJIHKA MOJI^OBA E/IHHHEHKHH PAHOH nPHM3PHfl TOPO^A E^HHEH YJI. O.HEPEMHEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

Examinind cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: or.Edinet, str. Independentei nr.39/1, a persoanei juridice „CARO-SERVICE” S.R.L. cod fiscal-1003604011389, data inregistrarii 10.01.1996, in persoana Carazan Arina domiciliata in Republica M oldova, raionul Edinet, or.Edinet, str.Cantemira nr.31, buletin de identitate seria: A nr.14062094, cod personal 0963011589318, eliberat de of.14, data eliberarii 03.05.2006, conducandu-ne de Legile Repubiicii M oldova nr.1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul norrmativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului

1. Persoanei juridice

DISPUN:

„CARO-SERVICE”

S.R.L.,

i

se

atribuie

in

arenda

pe

un

termen

d

25(douazeci §i cinci) ani terenul cu suprafata de 0,0537 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, str. Independentei nr.39/2, cod cadastral - 4101208291 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda, in

suma de 3 468,00 (trei mii patrusute §asezeci si opt) lei. 100 % din suma indicata in pet. 2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

:

3. Specialistul in problem ele reglementarii regimului funciar (d-1 D.Dladiniuc) §i juristul Primariei (dna. Gu§an Tatiana):

va perfecta contractul de arenda a terenului si-I va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial; dupa autentificarea notariala a contractului, va trece informatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesara pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu drept de arenda. va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-sef (dna.Strimbanu Lilia) §i specialistul principal in problemele economiei (dna.Nistor

Ala) vor controla intrarea in cont a mijloacelor banesti obtinute in rezultatul arendei terenului in cauza.

Primar de Edinet »

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET

PRIMARIA

ORASULUI

EDINET TEL. 2-29-3o', 2-28-30

din 24 mai 2012

DISPOZITIE

„Cu privire la convocarea §edintei consiliului ora$enesc Edinet”

PECnyEJIHKA MOJIflOBA E^HHEHKHH PAHOH LIPHMAPH5I TOPOAA

E A H H E U

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

nr.

/ ty

in temeiul art. 16 din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, avind ca premisa demersul a 12 consilieri ora§ene§ti nr.275 din 23.05.2012, tinind cont de faptul ca ziua de 27 mai este zi de odihna §i membrii Primariei ce trebuie sa prezinte materialele executorii nu sunt in servicu, fund zi de odihna conform Codului Muncii:

DISPUN:

A convoca §edinta consiliului ora§enesc Edinet nr. 12 pentru data de 31.05.2012, la ora 14-00 in localul Primariei ora§ului Edinet, cu ordinea de zi propusa de grupul de consilieri ce au inaintat demersul:

Cu

privire

la

numirea

unui

consilier

pentru

semnarea

deciziilor

in

cazul

imposibilitatii

pre§edintelui §edintei de a semna deciziile. (Pre§edintele §edintei)

1. Cu privirea la examinarea sesizarii Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de stat nr. 108/12 din 20.04.2012. (Raportor N. Priseajniuc)

2. Cu privirea la alocarea mijloacelor fmanciare gradinitei „FO I§O R” or. Edinet (Raportor I.

Nepeivoda)

3. Cu privirea

(.Raportor I. Nepeivoda)

4. Cu privirea la transmitere I.M. „Apa Canal’—in proprietatea Consiliului raional Edinet. (Raportor I. Reva)

5. Cu privirea la transmitere

(Raportor I. Nepeivoda)

unele modificari in cadrul comisiilor de specialitate a Consiliul or. Edinet.

Pjata

oraseneasca!-in proprietatea Consiliului raional EdinefT

6. Cu privirea la examinarea cererilor persoanelor fizice §i juridice. ( Raportor I. Nepeivoda)

7. . Cu privirea la numirea unui consilier pentru semnarea diciziilor in caz de inposibilitatea

pre§edintelui §edintei de a semna. Secretarul Consiliului va aduce la cuno?tinta consilierilor dispozitia de la data semnarii

acesteia, 24.05.2012.

Nota: ContinutuI ordinii de zi este scris cu strictete confon inclusiv §i gre§elile de divers tip, care sunt evidemkue cu r

Primar de Edinet

[V

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

Din „

DISPOZITIE NR.

?!

2012

„Cu privire la demersul Directiei regionale supraveghere §i control a frontierei de stat „ Edinet”

PECTIYEJIHKA MOJI^OBA HPHMAPHH FOPO^A E/IMHEU, E/IHHEIIKHH PAHOH YJI. O. HEPEMnEH,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

Analizind demersul Directiei regionale supraveghere §i control a frontierei de stat „Edinet” cu privire la instalarea unui panou suspendat in ora§ul Edinet, strada Independentei nr.60 (in apropierea Directiei regionale) in legatura cu ziua profesionala a granicerului,

Se

permite

Directiei

DISPUN:

regionale

supraveghere

§i control

a

frontierei

de

Stat

„Edinet” instalarea unui panou suspendat cu suprafata de 3 m2 in ora§ul Edinet,strada

Independentei, nr. 60 (in apropierea Directiei regionale) pe perioada 25 mai 2012 pina la 11 iunie 2012.

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA O R \s i l.l I EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI^OBA E^HHHEIIKHH PAHOH nPHM3PHH r o p o M e ^ h h e ii YJI. O.HEPEMnEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE

n r . /

§

din

2 r

"Cu privire la

2012

vinzarea-cum pararea terenului aferent cet. Miron Ivan"

Examinind cererea cet. Miron Ivan, buletin de identitate seria A14063825din 14.08.2006 privind cumpararea terenului aferent cu S-0,0057 lA din S-0,0114 ha cod cadastral 4101208271 situat in or. Edinet str. Independentei 79/1, in temeiul legii Repubiicii Moldova, nr.1308 din 25.07.1997 "Cu privire la pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului "Hotaririi Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, art.29 a Legii 436 privind administratia publica locala, Decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 11/6-32 din 06.04.2012 .

DISPUN:

1. A vinde cet. M iron Ivan, buletin de identitate seria A14063825 din

14.08.2006, terenul aferent

imobilului, amplasat in

4101208271.

or. Edinet,str.

Indepedentei 79/1, cu S-0,0057

lA

din

S-0,0114 ha cod cadastral

2. A aproba pretul de vinzare-cumparare al terenului conform celui din borderoul de calcul

95 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

c /f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

TREZMD2X

5 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

c /f 1006601000037

226604

430515101554707

TREZMD2X.

3. Juristul primariei(d-na Gu§an Tatiana) de comun cu speciastul pentru reglementarea regimului proprietatii funciare( d-nul Gladiniuc Dumitru) va perfecta contractul de vinzare-cumparare a terenului §i va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea inScrierilor respective in registrul bunurilor imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef d-na.Strimbanu Lilia ?i

vor controla intrarea in cont a mijloacelor bane§ti obtinute in rezultatul vinzarii terenului in cauza.

specialistul principal in problemele economiei d-na. N istor Ala

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

'

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din ”2

2012

DISPOZITIE

nr.

“Cu privire la arenda terenului de pe adresa:

or.Edinet, str. Independentei nr.79”

PECnYBJIHKA MOJI^OBA E^HHHEIJKHH PAHOH nPHM3PH«[ TOPO^A IvUlHKH YJI. O.HEPEMnEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

Examinind cererea, cu privire la arenda terenului amplasat pe adresa: or.Edinet, str. Independentei nr.79, a persoanei fizice in persoana Miron Ivan domiciliata in Republica Moldova, raionul Edinet, or.Edinet, str.Independentei 79 ap. 1, buletin de identitate seria: A nr. 14063825, cod personal 0960806041826, eliberat de of.14, data eliberarii 14.08.2006, conducandu-ne de Legile Repubiicii M oldova nr. 1308 din 25.07.1997 - cu privire la pretul norrmativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului

DISPUN:

1. Persoanei fizice M iron Ivan i se atribuie in arenda pe un term en de 25 (douazeci §i cinci) an

terenul cu suprafata de 0,0065 din S-0,2078 ha amplasat pe adresa: raionul Edinet, or.Edinet, str. Independentei nr. 79, cod cadastral - 4101208078 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea

pretului anual.

2. A aproba pretul de arenda al terenului conform celui din borderoul de calcul al platii de arenda, in

suma de 419,00

lei.

100 % din suma indicata in pet. 2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

12133554101

Ministerul Finantilor Trezoreria Teritoriala

TREZMD2X

3. Specialistul in problemele reglementarii regimului funciar (d-1 D.Dladiniuc) §i juristul Primariei (dna. Gu§an Tatiana):

- va perfecta contractul de arenda a terenului §i-l va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial; dupa autentificarea notariala a contractului, va trece informatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri si va perfecta documentatia necesara pentru eliberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu drept de arenda. va aduce la cuno§tinta persoanelor interesate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef (dna.Strimbanu Lilia) si specialistul principal in problemele economiei (dna.Nistor

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

„Cu privire la cererea

DISPOZITIE NR.

din n <H>

i'j

2()Lj'

cet. Vinaga Fiodor”

P E C n y E JM K A MOJEHOBA E/HiHEIEECMH PAHOH nPH M A PH H TOPOAA e a h h e h YJI. O. H EPE M nE H ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

/?'■?

In temeiul art. 14 alin. 2 lit. „f” din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala , art. 21 §i art. 25 din Legea Repubiicii Moldova nr. 828-

XII

din 25.12. 1991 „Codul Funciar”, art.6 §i art. 42 din Legea Repubiicii Moldova nr.835-XIII

din

17.05.1996„Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09

iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din

„Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”, (pe parcurs „Regulament”) -aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 29 din 17.03.2006, certificat de urbanism nr. 95 din 07.04.2011 (nr.251 din 01.11.2011), cererea solicitantului V-400 din 25.05.2012,

D I SPUN:

1.

Se elibereaza cet. Vinaga Fiodor

Autorizatie de construire nr

23 din 25.05 2012 (nr. 120

din

18.07.2011) pentru indeplinirea lucrarilor de constructie a casei de Iocuit pe str. Dormidont

nr. 22 din ora§ul Edinet.

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu termen de valabilitate 36 luni (termen de incepere a lucrarilor - 6 luni). Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de construire in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3. Executarea lucrarilor de constructie sa se faca in stricta conformitate cu proiectul tehnic de

executie nr. 041-11 AC elaborat de IM „Proconsis” or.Edinet, str. Independentei,33.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa aeordului acestora, b).inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa aeordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

lucrarilor de construire sa supuna

obiectul receptiei finale cu inregistrarea obligatorie la OCT-Edinet.

5. Se atentioneaza

cet. Vinaga Fiodor dupa finalizarea

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

7

M

j L '/J

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Smoleac Vasile”

PECnYBJIHKA MOJI^OBA E^HHHEHKHH PAHOH nPHM3PHfl t o p o m e ^ h h e h YJI. O.HEPEMnEH, 30

DISPOZITIE nr.

din

28 mai 2012

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

'ffr 1/

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ’ al Legii Repubiicii M oldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deeiziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantilor nr.S-394 din 24.05.2012

DISPUN :

1. Se permite cet. Smoleac Vasile proiectarea anexei gospodare^ti, pe terenul de pe adresa:

or.Edinet, str. Gagarin nr.26, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Smoleac Vasile in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei

prevazute de p c t.ll din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

dataeliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Smoleac Vasile, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei

dispozitii sa prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect- §ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246)2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.

”Edinet-Gaz”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Smoleac Vasile ca in eazul expirarii termenilui valabilitatii

certificatului de urbanizsm §i nesolieitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului

de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Primariei

dna.Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

'

r

L /

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Scutari Ion”

PECnYBJIHKA MOJI/JOBA EAHHHEHKHH PAHOH nPH M 3PH H TOPO^A E^HHEH YJI. O.H EPEM nEH , 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

28

mai

2012

in temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ” al Legii Repubiicii M oldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.S-396 din 24.05.2012,

DISPUN :

1. Se permite cet. Scutari Ion proiectarea constructiei

statiei de reparatie a unitatilor de

transport

cu

destinatie

agricola,

pe

terenul

de

pe

adresa:

or.Edinet,

str.

Valentin

Ro§ca

nr.l78/b, c.c.4101211248 (fostul 4101000732), conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Scutari Ion in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute

de p c t.ll din “Regulam ent” -

pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-I elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

dataeliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Scutari Ion, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

sa

raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-

6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, pentru primirea Autorizatiei de construire.

de arhitect-§ef al

prezinte

documentatia

prevazuta

de pet.

25

din

Regulament,

avizata

GSM -067199718), S.R.L.”Edinet-Gaz”,

5. Se atentioneaza cet. Scutari Ion ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii

certificatului

prezenta dispozitie va pierde

valabilitatea, §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului

de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

de urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

in

cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 -

7. indeplinirii

Controlul

prezentei

Dispozitii

se

pune

in

seama

arhitectului

Liubovi

Galu^co.

Primar de Edinet

>

1

/

'

\

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

28

mai 2012

/? /,'

“Cu privire la cererea cet. Smoleac Vasile”

PECnyBJIHKA MOJI/JOBA E^HHHEHKHH PAHOH nPHM3PHiI TOPO^A E^HHEH y jl. O.HEPEMnEH, 30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul art.29 §i art. 14 alint. 2 lit. “f” al Legii Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.50 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Chitic Dinu nr. S-395 din 24 mai 2012,

DISPUN :

1. Se permite cet.Smoleac Vasile demolarea constructiilor auxiliare n r.l, nr.2, nr.al,

amplasata pe terenul proprietate privata c.c.4101206007 de pe adresa or.Edinet, str. Gagarin nr.26.

2. Se elibereaza cet. Smoleac Vasile

Autorizatie de desfiintare nrdin

28 mai 2012

(nr.15 din 12 mai 2012) a constructiilor auxiliare cu suprafata de S- 25 mp. amplasate pe terenul proprietate privata c.c.4101206007 de pe adresa or.Edinet, str. Gagarin nr.26.

Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu documentatia de urbanism.

3. Se obliga cet. Smoleac Vasile

in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia

Autorizatiei de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa aeordului acestora,

b). inchideri ale drumurilor lipsa aeordului respectiv,

c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

publice (inclusiv a trutuarului),

sapaturi in spatiile publice in

5. Se atentioneaza cet. Smoleac Vasile ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare

sa fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica locala.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

v

/

y

\

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CER EM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE NR.

9

d i n

„Cu privire la demersul II „Accherman L.M”

PECnyEJIHKA MOJIAOBA

E/IHHEHKHH PAHOH nPH M A PH fl rO P O ^A

e a h h e h

yjl. O. HEPEMnEM,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

2 0 1 1

In temeiul art. 29 §i art. 14 alin. 2 lit. „f” din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala , art. 21 §i art. 25 din Legea Repubiicii Moldova nr. 828-XII din 25.12. 1991 „Codul Funciar”, art. 6 §i art. 42 din Legea Repubiicii Moldova nr.835-XIII din 17.05.1996„Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”, (pe parcurs „Regulament”) -aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, certificat de urbanism nr. 170 din 16.XII.2011 (nr.283 din 14.XII.2011), cererea solicitantului A-423 din 25.05.2012,

DISPUN:

1. Se elibereaza II „Accherman L.M .” Autorizatie de construire nrdin 28.05 2012

pentru indeplinirea lucrarilor de constructie a unui bloc locativ cu

suprafata totala 4042 m2 cu cinci nivele pe str. $os. Bucovinei, nr, 35/10 din ora^ul Edinet. 2. Autorizatia de construire se elibereaza cu termen de valabilitate 36 luni (termen de incepere

a lucrarilor - 6 luni). Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de construire in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3. Executarea lucrarilor de constructie sa se faca in stricta conformitate cu proiectul tehnic de

executie nr. 3-12-3-1 elaborat de institutul de proiectari de stat „Iprocom” or. Balti,

str.Libertatii nr. 3.

(nr. 27 din 25.05

2012)

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa aeordului acestora, b).inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sapaturi in spatiile publice in

lipsa aeordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect.

e). respectarea distantei de la hotarele loctului vecini.

5. Se atentioneaza II „Accherman I.M.” dupa finalizarea lucrarilor de construire sa supuna

obiectul receptiei finale cu inregistrarea obligatorie la OCT-Edinet.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

(Or

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL ED IN EJ PRIMARIA ORA$ULUI TEJI. 2-29-30, 2-28-30

EDINET

din

„Cu privire la cererea cet. Novitcaia Evdochia”

DISPOZITIE nr.

PECIiyEJIIIKA MOJI^OBA EflHHEIIKHH PAHOH nPHMAPHM I OPO/JA E^HHEIi, TEJI. 2-29-30, 2-28-30

^

2 0 lX ^

in temeiul art. 29 alin. 1 lit. „k” din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 53 §i art. 55 din Legea Repubiicii Moldova nr.835-XIII din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, capitolul VI. art. 21 §i art. 22 Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcursul „Regulament”)-aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr. N-1360 din 10.11. 2011,

DISPUN:

1. Se elibereaza cet. Novitcaia Evdochia

Autorizatie de desfiintare nrJT - din

201!’

(nr. 36 din 10.11.2011) pentru desfiintarea 1- bucatarie de vara cu suprafata 37,0 m2, 2-veranda -2,9 m2 amplasata pe terenul proprietate privata pe adresa: or.Edinet, str. Frunze,86. 2.Autorizatia de desfiintare se elibereaza cu termen de valabilitate 01 luni. Termenul de inceperea lucrarilor de desfintare este de 01 luni de la data emiterii prezentei dispozitii. Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de desfiintare in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3.Executarea lucrarilor de desfiintare §ase faca in stricta conformitate cu proiectul de organizare a lucrarilor de desfiintare, cu respectarea normelor de securitate a muncii. 4.Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor; a), depozitarea materialelor de constructie §i de§euriIor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa aeordului acestora. b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa aeordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

5. Se atentioneaza cet. Novitcaia Evdochia, dupa finalizarea lucrarilor de desfiintare sa prezinte

Autorizatia de desfiintare la OCT-Edinet pentru efectuarea instrierilor respective in Registrul

Bunurilor Imobile,

6. OCT-Edinet va asigura efectuarea modificarilor respective in Registrul Bunurilor Imobile

conform prezentei dispozitii.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI ED IN ET

STR.O.CEREMPE1,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

l’FCnyK JIH K A MOJI/JOBA IW H H E IJK H H PAHOH

11PHMDPHfl TOPOAA E^HHEH

VJI. O.H EPEM nEH , 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

i)!S!'f

t-r.

/

6

§

D in

/;/

-7.2

“Cu privire la cererea

filialei rnui

Edinet

:■

!’■

Socialistilor din Moldova ”

In temeiul cererii

filialei rnui

Ediiiei. ;i l;:

Socialistilor din M oldova din 24.05.

2012 Nr 285

1.

Se permite

desfa§urarc?

jr^anizate dc catre ansamblul de dansuri

„ Copilarie” din satul Bratuseni piata de linga §tefan cel

penirn d

sic 2012, in or.Edinetde la orele 15.00-17.00, pe

2. Comisariatul de Politic Edinet

desfa?urarii mtrunirii.

Responsabil de petn

Primar de Edinet

CA

<■

M'ul necesar in mentinerea ordinei publice la locul

'

:;Lime§te

dnul Streletchii V.F,

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL ED1NEJ PRIMARIA ORA§ULUI EDINEJ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30,2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIAOBA EAHHEUJKHH PAHOH

f nPHMAPHfl rOPOM EilHHEH yjL O. HEPEMnEH^O TEJI. 2-29-30,2-28-30

din

DISPOZITIE NR.

*

i y.(

2012

Y K ?

«Cu privire la demersul OT a PLDM Edinet»

In temeiul art. 29 din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administratia publica locala, demersului OT a PLDM Edinet nr. 287 din 24.05.2012:

1. Se permite OT a PLDM

DISPUN

de a folosi

sala Casei de Cultura Edinet pentru prezentarea

spectacolului teatralizat “Pui§orul de Aur” a teatrului “V. Alecsandri” Balti pentru data de 31

mai 2012 intre orele 12.00 §i 15.00.

2.

Comisariatul

de

Politie

Raional

Edine|;

de

a

asigura

ordinea

publica

in

perioada

desfa§urarii actiunii.

 

3.

Responsabil

de

petrecerea

activitatii

se

nume§te

pre§edintele

OT

a

PLDM

Edinet,

d. Verimciuc Marin.

Primar de Edinet

9

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIM ARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. C ER EM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJIAOBA E/IHHEIIKHH PAMOH nPHMAPHfl TOPO^A EAHHEU yjl. O. HEPEMI1EM,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE NR. / ' / /

d in

„Cu privire la cererea cet.

/ \ (

Bodiul Oresia”

201JL

in temeiul art. 14 alint.2 lit.’T ’ al Legii Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala ,art.6 §i art,42 din Legea Repubiicii M oldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din „Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, deciziei Consiliului ora^enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului B-426 din 29.05.2012,

DISPUN:

1. Se permite cet. Bodiul Oresia proiectarea retelei de alimentare cu energie electrica §i gaze

naturale la casa de locuit pe str. Magurele nr. 2 din ora§ul Edinet.

2. Se obliga cet. Bodiul Oresia in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute de

p ct.ll din „Regulament”-pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 uni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Bodiul Oresian termen de 12 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa

prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM -067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Bodiul Oresia, ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de

urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

In cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi GaIu§co.

Primar de Edinet

f

/[ O

(

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIM ARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

D in,,

DISPOZITIE NR.

2012

„Cu privire la formarea grupului de lucru”

PE C nyE JIH K A M OJIflOBA E^HHEHKHH PAHOH nPH M A PH H T O P O M E/IHHEH YJI. O. H E PEM nEH ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul scrisorii Ministerului Economiei al Repubiicii Moldova, Agentiei pentru Eficienta Energetica din 22 mai 2012, nr. 29-250, adresarii primariei ora§ului Edinet din 15 mai 2012, nr. 154, in scopul solutionarii problemelor ce tin de gestionarea sistemelor de alimentare cu apa §i canalizare, sistemelor de termoficare,

1.

Se

formeaza

DISPUN:

grupul

de

lucru pentru

analiza

§i

problemelor enuntate in urmatoarea componenta:

elaborarea

studiilor,

a

1. Vitalie Sorocan

-

director IM „Apa-Canal” Edinet.

2. Cecan Mihail

-

director IM „Termoflcare,, Edinet.

3. Ciobanu Valerian

-

vice-primar de Edinet.

2. Se nume§te §ef al grupului de lucru - dl Vitalie Sorocan - director

IM „Apa-Canal” Edinet.

Primar de Edinet

C [9 1

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA

jffc

PECnyEJIM KA MOJIAOBA

RAIONUL ED IN EJ

J f

EflHHEIiKIIM PAHOH

PRIM ARIA ORA^ULUI EDINET

Is

^

nPH M A PH H TOPO,HA E^HHEH,

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

P

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

din

DISPOZITIE nr.

?

nM n

0 6

--------

20

mL7

„Cu privire la cererea cet. Plotnicu Maria Nicolae”

/v

In temeiul art. 29 §i art. 14 alin.2 lit.’T ’ AL Legii Repubiicii Moldova nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art. 50 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM

nr. 360 din 18.04.1997, cererii cet. Plotnicu Maria Nicolae nr. P-406 din 28.05. 2012, DISPUN:

1. Se permite cet. Plotnicu Maria Nicolae demolarea constructiilor casei de

locuit lit. A l amplasata pe terenul proprietate privata c.c. 4101219081 de pe adresa:

ora§ul Edinet, str. Uzinei nr. 9.

2.

Se elibereaza cet. Plotnicu Maria Nicolae Autorizatie de desfiintare nr.

9

9

-------

din 28 mai 2012 (nr.17 din 28 mai 2012) a casei de locuit cu suprafata de S-54,54 aplasata pe terenul proprietate privata c.c. 410121981 ora§ul Edinet, str.

Uzinei nr.9. Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu documentatia de urbanism.

5

3. Se obliga cet. Plotnicu Maria Nicolae in termen de 30 zile calendaristice, de

a prezenta copia Autorizatiei de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor; a).depozitarea materialelor de constructie §i de^eurilor pe terenurile publicei

§i tertelor persoane in lipsa aeordului acestora; b).inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa aeordului respectiv; c). distrugerea spatiilor verzi; d).racordarea §i/sau debran§area de la retelele de editate publica in lipsa

documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. Plotnicu Maria Nicolae ca gunoiul §i alte de§euri

rezultate de la demolare sa fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in sarcina arhitectului

Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

(0 f

J

Constantin Cojocari

y REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIM ARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. C ER EM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE NR. m

y

 

/

d i n

[

%

_

C

6

2

0

l l

„Cu privire la cererea cet.

Radu Liudm ila”

PECnyBJIMKA MOJIflOBA EAMHEUKHH PAHOH

nPHM APHM TOPOAA EAHHELl

yjl. O. HEPEMnEH,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint.2 lit.”f ’ al Legii Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala ,art.6 §i art,42 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din „Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, deciziei Consiliului ora^enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului R-352 din 11.05.2012,

DISPUN:

1. Se permite cet. Radu Liudmila proiectarea constructiei anexei gospodare§ti la bucatarie situata

in ora§ul Edinet str. Alexandra cel Bun,24 apartamentul nr. 1

2. Se obliga cet. Radu Liudmila in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute de

p c t.ll din „Regulament”-pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 uni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Radu Liudmila termen de 12 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa

prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al raionului,

Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMEO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Radu Liudmila, ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de

urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

In cazul nemdeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul mdeplinirii prezentei Dispozitii se-piVue.iii ^eama arhitectului Liubovi Galu§co.

onstantin Cojocari

i REPUBLICA MOLDOVA '-RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

din

2012

DISPOZITIE

nr.

A

J"

PEC nyEJIMKA MOJI/JOBA KimimnKiiii p a h o h nPMM3PHH TOPOflA K IHIIKH y jl. O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30. 2-28-30

"Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent I.I. Harlamov"

I .I / ’Harlam ow ” c/f 1002604000018 in persoana Harlamov Vasili, buletin de

identitate seria A14044241 din 13.02.2004 privind cumpararea terenului aferent cu S-0,0117 din S-0,0222 ha

cod cadastral 4101216023 situat in or. Edinet str. 31. August 9/1, in temeiul legii Repubiicii Moldova, nr.1308 din 25.07.1997 "Cu privire la pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului "Hotaririi Guvemului nr. 1428 din 16.12.2008, art.29 a Legii 436 privind administratia publica locala, Decizia

Consiliului ora§enesc Edinet nrJ J ] 6_- d din A? aprilie

Examinind cererea

2012

DISPUN:

1. A vinde I.I.”HarIamov” c/f 1002604000018, in persoana

Harlamov Vasili, buletin de identitate

seria A14044241 din 13.02.2004, terenul aferent imobilului, amplasat in or. Edinet,str. 31 August 9/1, cu S-

0,0117 din S-0,0222 ha cod cadastral 4101216023. 2. A aproba pretul de vinzare-cumparare al terenului conform celui din borderoul de calcul

95 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

TREZMD2X

5 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

c /f 1006601000037

226604

430515101554707

TREZMD2X.

3. Juristul prim ariei(d-na Gu§an Tatiana) de comun cu speciastul pentru reglementarea

regimului

proprietatii funciare( d-nul Gladiniuc Dumitru) va perfecta contractul de vinzare-cumparare a terenului §i va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul

notarial

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef d-na.Strimbanu Lilia §i specialistul principal in problemele economiei d-na. Nistor Ala vor controla intrarea in cont a mijloacelor bane§ti obtinute in rezultatul vinzarii terenului in cauza.

Primar de Edinet

K

T J.

W

.

W l'L o',

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIM ARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Troian Ivan”

DISPOZITIE nr.

din

I

PECnYEJIHKA MOJI^OBA E^HHELIKHH PAHOH nPHM APHfl T O P O M E/IHHEU, yjl. O. HEPEM nEH,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

/

/

20lC

In temeiul art. 14 alin. 2 lit. “f” din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Legii Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea in constructs, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcursul “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului,

DISPUN :

1. Se aproba procesul-verbal de receptie finala nr.

garajului pe str. §os. Bucovinei, 30/17.

1

din

21.05. 2012 pentru constructia

2. Receptiei finale au fost supuse: Constructia casei de locuit, str. §os. Bucovinei,30/17 suprafata 21,6 m.p

3. Evaluarea constructiilor

-

f j

v V U

lei,

4. Proprietarul constructiei - cet. Troian Ivan.

5. Se obliga cet. Troian Ivan, ca procesul-verbal nr. 1 din 21.05.2012 pentru

bunul imobil receptionat, in termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral

Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile. In stricta conformitate cu prezenta dispozitii.

6. OCT -E dinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

din

C'b

2012

DISPOZITIE

nr

PECnYBJIHKA MOJmOBA E^HHHEIJKHH PAHOH nPH M 3PH H rO P O M FJTHHETT YJI. O.HEPEMHEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

"Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent cet. Andruh Anatoli"

Examinind cererea cet. Andruh Anatoli, buletin de identitate seria A14015364din 11.06.199 privind cumpararea terenului aferent cu S-0,0051 ha cod cadastral 4101208099 situat in or. Edinet str. Mihai Eminescu 22/a, in temeiul legii Repubiicii Moldova, nr. 1308 din 25.07.1997 "Cu privire la pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului "Hotaririi Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008, art.29 a Legii 436 privind administratia publica locala, Decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 11/5-8 din 06.04.2012 .

DISPUN:

1. A vinde cet. Andruh Anatoli, buletin de identitate seria A14015364 din 11.06.1999, terenul aferent

imobilului, amplasat in or. Edinet,str. M ihai Eminescu, cu S-0,0051 ha cod cadastral 4101208099.

2. A aproba pretul de vinzare-cumparare al terenului conform celui din borderoul de calcul

95 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

TREZMD2X

5 % din suma indicata in p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

c /f 1006601000037

226604

430515101554707

TREZMD2X.

3. Speciastul pentru reglementarea regimului proprietatii funciare( d-nul Gladiniuc Dumitru) va perfecta contractul de vinzare-cumparare a terenului §i va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-§ef d-na.Strimbanu Lilia §i specialistul principal in problemele economiei d-na. Nistor Ala vor controla intrarea in cont a mijloacelor banesti obtinute in rezultatul vinzarii terenului in cauza.

Primar de Edinet

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORAJjSULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

Din „ 0 $

2012

PECnyEJIM KA MOJ1AOBA EJHHEUKHH PAHOH HPHMAPHH T O P O M E/IHHEU, yjl. O. 4EPEM nEH ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

„Cu privire la formarea eomisiei de transmitere a baii ora§ene§ti”

in temeiul art. 14 a Legii Repubiicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 „Privind adminiatratia publica locala” §i deciziei Consiliului ora^enesc Edinet nr. 11/5 -26 din 6.04. 2012 „Cu privire la cererea cet. Reaboi Valentina”,

DISPUN:

1.

A

constitui

comisia

pentru

transmiterea

baii

ora§ene§ti§i

a

bunurilor

materiale

de

la

II

„Reaboi Valentina” primariei

ora§ului Edinet in urmatoarea

components :

1. Ciobanu Valerian

vice primar al primariei Edinet

2.

Vasilcov Rodelia

vice primar al

primariei Edinet

3.

Strimbanu Lilia

contabil-§ef al primariei Edinet

4.

Singereanu Tudor

specialist al primariei

Edinet

5.

Nistor Ala

specialist al primariei Edinet

6.

Cecan Mihail

director IM „Termoficare” Edinet

2. Comisiei de a intocmi actul de primire-predare a baii ora§ene§ti §i a

bunurilor materiale de la II „Reaboi Valentina” primariei ora§ului Edinet.

oM/.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

1

£

„Cu privire la cererea cet. Vrabii Liudmila”

PEC IiyEJlH K A MOJLHOBA E^HHELIKMM PAHOH

nPHM APHH T O P O M TEJI. 2-29-30, 2-28-30

E^HHEH

^ /

2 0 lA

In temeiul art. 29 §i art. 14 alin.2 lit.”f” AL Legii Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art. 50 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii cet. Vrabii Liudmila nr. V-442 din 04.06. 2012,

DISPUN:

1. Se permite cet. Vrabii Liudmila demolarea casei de locuit amplasata pe terenul proprietate privata c.c. 4101212129 de pe adresa: ora§ul Edinet, str. Gagarin, nr.29.

2. Se elibereaza cet. Vrabii Liudmila Autorizatie de desfiintare

nr

d in

2012

(nr.43 din 1 decembrie 2011 ) a casei de locuit cu suprafata de S-44,5 aplasata pe terenul proprietate privata c.c. 4101212129 ora§ul Edinet, str. Gagarin nr.29.

Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu documentatia de urbanism.

3.

Se obliga

cet.

Vrabii Liudmila Tn termen

de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia

Autorizatiei de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor; a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publicei §i tertelor

persoane in lipsa aeordului acestora; b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sapaturi in spatiile publice 111 lipsa aeordului respectiv; c). distrugerea spatiilor verzi; d). racordarea §i/sau debran^area de la retelele de editate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. Vrabii Liudmila ca gunoiul §i alte de$euri rezultate de la demolare sa fie

transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica.

6.

ft I #

KL

Controlul Tndeplinirii prezentei Dispozitii se pune in sarcina arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

!

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. C ER EM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE NR. A 7

»

din

0 <

I

t

,Cu privire la cererea cet.

Ca§caval Vasile”

2012

PE C nyB JIH K A MOJ1AOBA E^HHEHKHH PAHOH

nPH M A PH H

t

o

p o

m

e ^

h h e h

y jl. O. HEPEM nEH ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint.2 lit.’T ’ al Legii Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala ,art.6 §i art,42 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din „ReguIamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului C-455 din 05.06.2012,

DISPUN:

1. Se permite cet. Ca§caval Vasile proiectarea constructiei casei de locuit, constructs accesorii

situata in ora^ul Edinet str. E. Bucov, nr. 18.

2. Se obliga cet. Radu LiudmilaCa§caval Vasile in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei

prevazute de pet. 11 din „Regulament”-pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 uni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga cet.

Ca^caval Vasile termen de 12 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa

prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructs, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Ca§caval Vasile, ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de

urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

In cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve^te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIM ARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Ca§caval Vasile”

DISPOZITIE nr.

din

, / • „

'

PECnY EJIH K A MOJIAOBA E/JMHEIJKMM PAHOH nPH M A PH H T O P O M E/I.HHEH, YJI. O. H EPEM nEH ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

■/S<L

2(2012

In temeiul art. 14 alin. 2 lit. “f” din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Legii Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcursul “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului,

DISPUN :

1.

Se aproba procesul-verbal de receptie finala nr.

33

din

5.06.2012

pentru constructia

anexelor

la

depozit

amplasata

pe

teren

proprietate

privata

nr.

cadastral

41111020350

s.Alexandreni extravilan

2. Receptiei finale au fost supuse: Constructia A l - suprafata - 88,1 m.p. A2 - suprafata - 52,3 m.p.

Evaluarea constructiilor

- 97100,00 lei,

anexelor la d ep o zit:

3. Proprietarul constructiei - cet. Ca§caval Vasile.

4. Se obliga cet.

Ca§caval Vasile, ca procesul-verbal nr. 33 din 5.06.2012

pentru

bunul imobil receptionat, in termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile. In stricta conformitate cu prezenta dispozitii.

5. OCT -E dinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor

imobile

6. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi

Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. C ER EM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PE C nyE JlH K A MOJUIOBA

e ^ h h e h k h h

PAHOH

nPH M A PH JI T O P O M E.USHEII y jl. O. H EPEM nEH,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

^

3

din 08 iunie

2012

or.Edinet

“Cu privire la convocarea §edintei ordinare a Consiliului ora§enesc Edinet”

nr.436-X V I din 28.12. 2006 privind adm inistratia publica

locala, avind ca prem isa dem ersul nr.310 din 06.06.2012 a 12 consilieri ora§ene§ti, luind in co n sid erate ca §edinta consiliului oea§enesc Edinet convocata pentru data de 31.05.2012 prin dispozitia prim arului nr.129 din 24 mai 2012 nu a avut loc pe m otivul neprezentarii la §edinta a consilierilor din fractiunile PCRM §i PLDM ,

In conform itate

cu

art.

16

a

Legii

Repubiicii

M oldova

DISPUN:

A

convoca §edinta ordinara nr. 12 a C onsiliului ora§enesc Edinet

localul Prim ariei orasului Edinet cu urm atoarea ordine de zi :

pentru data de 14 iunie 2012 la ora

14-00 in

Cu privire la num irea unui consilier pentru sem narea deciziilor in cazul im posibilitatii prcsedintelui sedintei de a semna deciziile.

1.

Cu privire la alocarea m ijloacelor financiare pentru indeplinirea lucrarilor de proiectare.

8.

Cu

privire

la

transm iterea l.M .’T ia ta O raseneasca”

Raportor - consilier, Igor Reva; in proprietatea C onsiliului raional Edinet-

Secretarul

C onsiliului ora§enesc(dl.A rcadie

Raportor - consilier, Igor Nepeivoda; G udum ac) va asigura instiintarea si prezenta consilierilor la sedinla

Consiliului la data si in localul stabilit prin prezenta dispozitie.

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE

nr.

din

08 iunie 2012

“ Cu privire la cererea cet. Bejenari Adrian”

PEdlYEJIHKA MOJI^OBA E^HHHEqKHH PAMOH nPHM3PH5I TOPO/IA E^HHEII, YJI. O.MEPEMIIEH, 30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

In temeiuS art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 21 §i art. 25 din Legea Repubiicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 “Codul Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulament”)-aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr.B-464 din 08.06.2012,

DISPUN :

1. Se elibereaza cet. Bejenari Adrian Autorizatie de construire nr. din 08.06.2012

(nr.28 din 08.06.2012) pentru constructia garajului, pe terenul de pe adresa: or.Edinet,

str.Marti§or nr.10, conform planului de incadrare.

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu termen de valabilitate - 12 luni (termen de

incepere a lucrarilor-06 luni). Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de construire in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3. Executarea lucrarilor de constructie sa se faca in stricta conformitate cu proiectul tehnic

de lucru nr. 021 - 12 - AC. cu respectarea aliniamentului general

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

§i planului de incadrare.

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice si tertelor persoane in lipsa aeordului acestora,

b). inchideri ale drumurilor

publice (inclusiv a trutuarului),

sapaturi in spatiile publice

in lipsa aeordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu. e). respectarea distantei de la hotarele lotului vecin.

5. Se atentioneaza cet. Bejenari Adrian, dupa finalizarea lucrarilor de construire sa

supuna obiectul receptiei finale cu inregistrarea obligatorie la OCT-Edinet

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI^OBA

e a h h h e h k h h

PAHOH

nPHM3PH5I TOPO^A e ^ h h e ij y jl. O.H EPEMnEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

 

DISPOZITIE

nr.

Din ”

0 6

2012

“Cu privire ia vinzarea terenului aferent, amplasat pe adresa: or. Edinet str. Gagarin 41/4”

 

—,

^:

:II

.:

!

Examinind cererea persoanei juridice 1.1. NAZAROVA c/f 1003604002710, reprezentata de Nazarova Vera domiciliat in Republica Moldova, or. Edine§ str. Igor Vieru 4, buletin de identitate seria: A nr. 14087475, cod personal 09804031448056 eliberat de of. 14, data eliberarii 14.01.2011, cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent amplasat pe adresa:

or.Edinet, str. Gagarin 41/4, conducinduma de Legile Repubiicii Moldova, n r.1308 din 25.07.1997 „Cu privire la pretul nprmativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului”, cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, in temeiul Legii Repubiicii Moldova, n r.1428 din 16.12.2008 „Cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente”

D I S P U N :

1. Persoanei juridice I.L NAZAROVA, i se vinde terenul cu suprafata de 0,0129 ha amplasat pe adresa: or. Edinet, str. Gagarin 41/4, cod cadastral - 4101211475 cu adiacentii conform planului cadastral, cu achitarea pretului conform conditiilor stipulate in contractul de vinzare-cumparare.

!

.

2. A stabili pretul de vinzare-cumparare al terenului conform celui din borderoul de calcul §i anume in suma de 596,00 (douzeci §i una de mii cincisute nouazeci §i §ase) lei. 5 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

21

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

;j |

430515101554707

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

!■

TREZMD2X.

95 % din suma indicata in pct2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantelor Trezorerial de Stat

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantelor Trezorerial de Stat

TREZMD2X.

Specialistul pentru reglementarea regimului proprietatii funciare dnl.Gladiniuc Dumitru:

va perfecta contractul de vinzare-cumparare a terenului §i va prezenta primarului §i cumparpatorului pentru semnare §i autentificare la biroul notarial; dupa autentificarea notariala a contractului, va trece inforrnatia necesara in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri §i va perfecta documentatia necesara pentru e]liberarea titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu drept de proprietate. va aduce la cuno§tinta persoanelor cointeresate prezenta dispozitie.

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile.

5. Contabilul-jef dna.Strimbanu Lilia §i specialistul principal in problemele economiei dna.Nistor

Ala vor controla intrarea in cont a mijloacelor bane§ti obtinute in rezultatul vinzarii terenului in cauza.

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru