Sunteți pe pagina 1din 21

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE MONTAJ A SISTEMULUI DE RETELE TERMICE

ANTREPRENOR GENERAL Departamentul Instalatii PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod PTE -Inst-05 Revizia.0 INSTALATII IN INCINTA : SISTEMUL DE RETELE TERMICE EXTERIOARE EXECUTIE ,PROBE ,RECEPTIE 1.SCOP Prezenta procedura cuprinde conditiile tehnice de executie,probe si receptie privind sistemul retelele termice exterioare si are ca scop asigurarea si garantarea lucrarilor executate in conformitate cu nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementarilor tehnice in vigoare si ale clauzelor contractelor incheiate cu beneficiarii.In acest sens executarea retelelor termice exterioare se va face astfel incat acestea sa satisfaca cel putin nivelurile minime de performanta precizate in urmatoarele exigente de calitate : -rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice -siguranta in exploatare -igiena,,sanatatea oamenilor ,refacerea si protectia mediului -izolatie termica,hidrofuga si economia de energie -siguranta la foc -protectie impotriva zgomotului 2.DOMENIU 2.1.Procedura se aplica in cazul executarii sistemului de retele termice exterioare din incinta la obiective realizate de antreprenori generali sau prin subantreprenori de specialitate,caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract. 2.2.Domeniul de aplicare al prezentei proceduri de executie se refera la sisteme de retelele termice exterioare aferente urmatoarelor tipuri de obiective : -cladiri noi sau ansambluri de cladiri noi din domeniul constructiilor civile ,industriale,agroindustriale,locuite administrative sau commercial-administrative . -cladiri existente sau ansambluri de cladiri existente din domeniul constructiilor civile industriale,agroindustriale,locuite administrative sau commercial-administrative la care se espectiv,se modernizeaza sau se transforma retelele termice exterioare dupa criterii functionale,de siguranta,ecologice si economie de energie. 2.3.Procedura se refera la executia urmatoarelor sisteme de retele de canalizare pluviala : Sitem de retele termice exterioare subteran in canal termic Sistem de retele termice exterioare subteran direct in pamant Sistem de retele aerian 2.4.Conditii de utilizare a procedurii Procedura se utilizeaza la executarea retelelor termice exterioare care au la baza documentatii tehnice prin care se asigura : -dimensionarea corecta corespunzatoare cerintelor din documentatiile tehnice -date suficiente pentru materializarea traseelor retelelor si cote de nivelment pentru montarea conductelor .

-coordonarea retelelor termice exterioare cu celelalte retele din incinta-canalizare pluviala ,electrice,canalizare menajera ,apa rece in vederea folosirii cat mai rationale a spatiilor aferente traseelor retelelor si a folosirii in comun a elementelor de constructii necesare pentru sustinerea conductelor . 3.DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1.Se au in vedere definitiile si prescurtarile conform MAQ ( Manualul de Asigurare a Calitatii )al antreprenorului ,cod .- MAQ si anume : MAQ Manualul de Asigurarea a Calitatii AQ Asigurarea calitatii CQ Controlul calitatii PFS Procedura functie de sitem PTE Procedura tehnica de executie PCC Procedura de control a calitatii PVRC Proces verbal de receptie de receptie calitativa PVLA Proces verbal de lucrari ascunse RNC Raport de neconformitate RAC Raport de actiuni espective 3.2.Se au in vedere si prescurtarile introduse de prezenta procedura : PVFL Proces verbal de predare-primire front de lucru 3.3.Mentionarea documentelor de referinta in text se face prin indicarea numai a codului sau a simbolului espective. 3.4.Documentatia tehnica de executie,specificatiile tehnice si dispozitile ulterioare date de proiectant sunt denumite in text proiect. 4.DOCUMENTE DE REFERINTA 4.1.Documentele de rang superior prezentei proceduri : -Legea Nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii -HGR Nr766/1997 Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse ,procedee si echipamente noi in constructii. -OG Nr.60/1997 Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor -NGPM-1996-Normele generale de protectia muncii -HGR Nr273/1994-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii -Manualul de Asigurare a Calitatii al antreprenorului cod-MAQ-03.00 4.2.Normative si instructiuni I13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala aprobat de MLPTL cu ordin 930/02.07.02 I6-98 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale I7-98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consummator cu tensiuni pana la 1000Vc.a si 1500Vcc NP029 Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate montate in sol utilizate la transportul agentului termic de incalzire sau pentru probleme tehnologice

Ord.9/N/15.03.93 Regulament privind protectia si igiena muncii Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii 5.RESPONSABILITATI 5.1.Sef santier Asigura la punctul de lucru toate documentele necesare inceperii si derularii executiei ( incusiv PTE si PCC probate pe lucrare ) Verifica daca in proiect sunt incluse date privind exigentele de calitate minime obligatorii stipulate la capitolul 1 din prezenta PTE. Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de executie si numeste seful punctului de lucru Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite in contract. Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al antreprenorului referitor la aceste lucrari. Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor efectuata pe santier si de asigurarea calitatii,dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale acestora. Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena muncii si respectarea normelor PSI 5.2. Sef punct de lucru Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aferenta PTE si PCC aprobate pe lucrare,de catre personalul de executie. Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legtale privind protectia si igiena muncii. Si PSI Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,unelte,scule,mijloace de masurare si calibrare necesare bunei desfasurari a lucrarilor. Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru,indentificabile si cu documente de calitate insotitoare. Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in santier Asigura activitatea de predare - primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de predare primire. Raspunde de realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor executate. Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre responsabilul tehnic cu executia atesta si rezolva observatiile communicate de acesta. Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate. Urmareaste primirea la termen a utilajelor si echipamentelor tehnice ale acestora in conformitate cu specificatiile tehnice din proiecte. 5.3. Compartimentul Controlul calitatii - CQ Participa la activitatea de predare-primire a frontului de lucru Efectueaza controale planificate pe lucrare si participa la punctele de control conform PCC aprobata. Confirma calitatea lucrarilor executate,in inregistrarile emise- PVRC,PV de probe,FCC. Emite,tine sub control si confirma incheierea RNC. Verifica la terminarea lucrarilor ,inregistrarile de calitate emise si participa la activitatea de receptie finala.

6.PROCEDURA 6.1.Conditii prealabile generale Asigurarea punctului de lucru cu documentatie tehnica de executie completa,la ultima revizie in vigoare,a PTE si PCC probate pe lucrare. Asigurarea cu personal calificat si instruit in ceea ce priveste cerintele proiectului,ale PTE si PCC aferente lucrarii. Existenta materialelor necesare,avand calitatea ceruta,precum si a datelor de identificare si a certificatelor de calitate ale materialelor conform PFS I dentificare si regasire produse si lucrari Verificarea existentei agrementelor tehnice necesare pentru materialele a caror utilizare nu este prevazuta in reglementarile tehnice. Receptia pe santier si depozitarea materialelor in depozite satelit si la punctele de lucru conform PFS Primire,manipulare,si depozitare produse Asigurarea punctului de lucru cu utilaje,unelte si scule adecvate precum si cu utilitatile necesare( energie electrica,termica,apa) Dotarea cu mijloace de masurare si verificare calibrare. Organizarea punctului de lucru pentru desfasurarea eficienta a executiei lucrarilor conform proiectului,fiselor tehnologice,PTE si PCC aprobate. Asigurarea punctului de lucru cu mijloace specifice pentru protectia muncii si PSI. Verificarea frontului de lucru Realizarea conditiilor prealabile revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri. 6.2.Masuri preventive Pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate se impune : -Respectarea cu strictete a prevederilor urmatoarelor documente : a) Norme generale de protectia muncii -NGPM-1996 b)Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor OG Nr.60-1997 Instruirea personalului executant inainte sip e parcursul executiei lucrarilor,cu privire la continutul prevederilor de protectia si igiena muncii si PSI aferente acestor lucrari,cu intocmirea proceselor verbale de instruire pe echipe si a fiselor individuale. Existenta personalului auxiliar de interventie calificat,care sa asigure buna functionare a utilajelor si instalatiilor utilizate. Realizarea conditiilor preventive revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri agrement tehnic certificat de atestare BRML,pentru produsele care necesita atestarea conditiilor de lucru de catre Biroul Roman de Metrologie Legala. Inaintea punerii in opera toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic. 6.3.Receptia materialelor Nu se pun in opera materiale ( tevi de otel,material plastic ,armaturi ) care nu satisfac conditiile tehnice cerute in proiect sau care nu corespund caracteristicilor si tolerantelor prevazute in standarde de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni si externi.Controalele de

calitate se indeplinesc pe baza documentelor si constatarii realitatilor fizice.Se va verifica existenta urmatoarelor documente : a) certificate obligatorii certificatul de calitate a produsului prin care furnizorul confirma realizarea de catre produsul respective a caracteristicilor tehnice prevazute. certificatul de garantie a produsului prin care furnizorul specifica perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor certificatul de conformitate. certificari complementare dupa caz fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentin aceste caracteristici. instructiuni de montare,probe,intretinere,si exploatare a produsului. certificat de atestare a performantelor produselor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop. 6.4.Transportul,manipularea,depozitarea si conservarea materialelor Transportul materialelor ,echipamentelor,si componentelor retelelor de canalizare pluviala se va efectua cu mijloace adecvate mecanizate ( trenuri,camioane) acoperite sau pe Dunare asigurate contra deteriorarilor in concordanta cu indicatiile producatorilor.Materialele receptionate se vor pastra in depozitele santierului conform prevederilor PFS Primire,manipulare si depozitare produse si cu respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor. Depozitarea materialelor se vautiliza in functie de caracteristicile tehnice si instructiunile furnizorilor astfel : in aer liber,pe platforme betonate sau balastate in stive sau rastele,cu respectarea normelor de paza si tehnica securitatii muncii. sub soproane,acoperite cu prelate sau folii de polietilena. in magazii inchise. Montarea conductelor,armaturilor si probele aferente Generalitati(Conditii ) Conductele Stabilirea configuratiei si traseul retelei termice se face pentru a se asigura transportul si distributia energiei termice in conditii de eficienta si economicitate.Schema adoptata poata fi de tip ramificat sau inelar.Alegerea tipului de schema de distributie se face in functie de marimea ,amplasarea si importanta consumatorilor ,de constrangerile impuse de geometria terenului si se urmareste o echilibrare a retelei.La stabilirea traseului retelei termice se urmareste obtinerea unui numar cat mai redus de tronsoane si intersectii cu alte retele cat mai putine.Amplasarea retelei termice se face in spatii verzi,compensarea realizandu-se natural pentru dilatarile conductelor.Ramificatiile din retelele termice sunt facute perpendicular pe conducta principala.Amplasarea retelelor termice se face subteran in canal termic, subteran direct in sol, aerian in exteriorul cladirilor pe estacade si in interior pe elemente de constructie ale cladirii. Retelele termice subterane se monteaza la adancimi cuprinse intre 0.6-2.5m,si se urmareste realizarea unor solutii constructive rezistente,durabile,functionale si economice.La intrarea retelelor termice in cladiri canalul termic va fi prevazut cu un canal vertical de ventilare naturala ,care este alipit cladirii.Trecerea conductelor prin peretele cladirii se face la o cota superioara celei din canal si se iau masuri de etansare la intrarea conductelor din canal in cladire ,in vederea

evitarii patrunderii in subsol a gazelor naturale infiltrate si a evitarii inundarii subsolului.Canalele retelelor termice subterane sunt de tip vizitabil necirculabile. Pentru realizarea lucrarii antreprenorul va elabora detaliile privind procedeele si tehnologiile de executie in conformitate cu proiectul de detalii de executie si cu prevederile din prescriptiile tehnice ISCIR CR 7/1-2003 ,respectandu-se si normativele privind Protectia muncii si PSI. Constructorul si instalatorul raspunde raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie stabilite,de calitatea executiei si a materialelor folosite in concordanta cu prevederile din priectul cu detalii tehnice si presciptiile ISCIR C10/2-2003.Raspunderea este valabila pe toata durata normata prevazuta pentru utilizarea retelelor exterioare.Inainte de inceperea montajului toate materialele vor fi verificate in ceea ce priveste aspectul,dimensiunile,marcajul, si certificatele de calitate .Se solicita furnizorului de conducte sa livreze conductele preizolate insotite de certificate de calitate si conformitate in care trebuie sa fie precizate urmatoarele caracteristici : -marca conductelor -simbolul materialelor -proprietati fizico-mecanice. Pentru conductele preizolate firma furnizoare va atasa pentru fiecare lot in parte certificate de calitate si pe sorturi si dimensiuni.Toate acestea sunt in conformitate cu prevederile normelor si standardelor europene in vigoare ISO 9001 si SR EN ISO 9001/2001. Armaturile Armaturile folosite pe traseele retelelor de apa sunt insotite de certificate de calitate emise de firmele producatoare.Inainte de montarea lor pe racorduri ,armaturile se curate si se verifica la standul de proba daca functioneaza.Operatia de verificare se realizeaza din ambele parti ale sertarului sau ventilului pentru ambele cazuri : Cu sertarul sau ventilul ridicat Cu sertarul au ventilul coborat Pentru fitinguri preizolate firma furnizoare va atasa pentru fiecare lot in parte certificate de calitate pe sorturi si dimensiuni .. Toate acestea sunt in conformitate cu prevederile normelor si standardelor europene in vigoare ISO 9001 si SR EN ISO 9001/2001. Armaturile de inchidere ,reglare,golire si dezaerisire Armaturile de inchidere si reglare se prevad pe conductele de tur si retur ale distribuitoarelor si colectoarelor din centralele termice .,pe conductele racordurilor termice ale cladirilor . Goliri la canalizare In vederea asigurarii golirilor retelei termice la canalizare ,reteaua se realizeaza cu pante cuprinse intre 25%.In punctele cele mai joase conductele se vor prevede cu armaturi de golire a apei adica robineti cu sertar Pn 10bar,din tronsonul respective. Caminul adiacent de golire va fi racordat la canalizarea cea mai apropiata printr-o canalizare Dn 200.Debitul evacuat nu va depasi debitul nominal al canalizarii.. Timpul de golire al apei dintr-un tronson este de 1530minute. Armaturi de aerisire In punctele inalte ale retelei se prevad dispozitive de evacuare ale aerului Transportul,manipularea si depozitarea conductelor Conductele si elementele preizolate se vor feri de loviri mecanice de orice natura.Transportul se

efectueaza in asa fel incat sa nu deformeze sau sa se deterioreze din grosimea conductelor ,izolatia termica . In timpul transportului conductele se vor fixa impotriva deplasarii.In bena camionului conductele nu se vor gasi impreuna cu obiecte ascutite .care pot deteriora conductele sau izolatia lor.Conductele pot sa depaseasca cu cel mult 1 m suprafata de incarcare ,conform prescriptiilor de circulatie si transport.Capetele conductelor se fixeaza impotriva pendularii sau miscarii de translatie. Daca transportul se face pe cale ferata ,conductele se fixeaza pe toata lungimea lor de suprafata de transport ,luandu-se in considerare prescriptiile specifice de circulatie si transport feroviar.Daca transportul se face pe distante mari ,distantele de rezemare nu vor depasi 2m si suprafata de rezemare trebuie sa aiba o latime de cel putin 20cm. Conductele si fitingurile din materiale plastice sunt foarte sensibile la temperaturi exterioare cuprinse intre 0C si -5C,si din aceasta cauza incarcarea si transportul se face cu mare atentie.Daca intr-o zi temperatura exterioara este mai joasa de -5C se interzice cu desavarsire manipularea,transportul si montarea conductelor preizolate.Ridicarea conductelor si fitingurilor se va face doar cu dispozitive corespunzatoare de ridicare. Prinderea conductelor se face cu chingi de ancorare de minim 10 cm latime.Este interzis pentru ridicarea directa a acestor produse utilizarea cablurilor de otel sau a franghiilor de sarma fara distribuitor de sarcina deoarece se poate deteriora teava de protectie .Este cu desavarsire interzisa aruncarea ,rostogolirea,tararea conductelor si a fitingurilor preizolate.Depozitarea se face doar pe suprafete plane,cu sprijinirea corespunzatoare.Se evita sarcinile mecanice punctiforme ,datorate asezarii neuniforme ,care ar putea conduce la deteriorarea conductelor.Mufele se pun in pozitie verticala atat in timpul transportului cat si in perioada de depozitare fara despachetarea lor.Despachetarea se face numai inainte de folosirea lor imediata si numai de catre echipele specializate pentru izolari ale conductelor.Este interzisa depozitarea pe timp indelungat ,mai mare de 40 de zile in locuri expuse la actiunea razelor solare a elementelor de protectie ,deoarece razele ultraviolete au effect distructiv asupra conductei de protectie si a izolatiei din spuma poliuretanica.Se iau masuri suplimentare prin depozitare in magazii unde conductele sunt ferrite de raze ultraviolete si/sau de zapada ,ploaie. Pozarea conductelor Lucrarile de montaj a conductelor incep numai dupa marcarea in teren a traseului conform planului de situatie ( planul de trasare ) si procesul verbal de predare primire a frontului de lucruaici este vorba de traseul unde se pozeaza conductele.Conductele preizolate se lanseaza in santuri urmarindu-se in acelasi timp traseul conductelor,ordinea asezarii tevilor si fitingurilor retelei. Latimea santului in cazul diametrelor tevilor de protectie sub 200mm se va realize astfel incat distanta intre mantalele de protectie ale conductelor invecinate ,respectiv intre peretii santului si prima conducta montata langa pereti va fi de minim15cm ,iar in cazul diametrelor mai mari sau egale cu 200mm ale tevilor de protectie aceasta distanta trebuie sa fie de minim 20cm.In santuri conductele preizolate se vor monta in doua variante :Din 3 in 3metri se pun in sant perne de pozare din lemn spuma poliuretanica rigida sau saci umpluti cu nisip cu dimensiunile 15 x 15 cm ,iar pe acestea se monteaza conductele preizolate.Inaltimea si latimea de 15cm sunt importante deoarece in cazul latimii necorespunzatoare teava de protectie se poate deteriora sub greutatea tevii conductei,iar in cazul inaltimii necorespunzatoare nu se poate asigura grosimea minima a patului de nisip.Dupa efectuarea lucrarilor de izolari locale si dupa realizarea patului de nisip pernele de pozare din lemn se pot indeparta putandu-se utilize la alte pozari. Se pun in sant cate 2 bucati de perne de pozare din spunma poliuretanica pentru fiecare

conducta,perne care sunt fabricate cu dimensiunile 40x15cm.Pernele de pozare din spuma poliuretanica in cazul conductelor de 6m se pun la aproximativ 1m de capatul conductelor ,astfel incat mufa sa se poata trage pe capatul conductei preizolate .In cazul conductelor de 612mcentrul de greutate se imparte in doua ,in asa fel incat conducta saq nu se inconvoaie de la greutatea proprie..Aceste perne de pozare se lasa in santuri dupa terminarea lucrarilor deoarece nu sunt poluante si asigura montajul usor al retelei ,iar pana la nivelul de 15cm protejeaza conductele de apa de ploaie ce se pot acumula in sant prin infiltrare.In decursul lucrarilor de montaj se acumuleaza uneori apa in santuri ceea c ear putea deteriora izolatia termica ;paturile de nisip din santurile de lucru se executa doar dupa terminarea lucrarilor de izolari locale si predarea suprafetei de lucru pe baza de process verbal.Granulatia patului de nisip este de maxim 2mm( nisip spalat de rau ) si doar in proportie de 3% poate contine granule de maxim 10mm.Adancimea minima de pozare la care conductele rezista fara deteriorare la sarcinile temporare datorate circulatiei autovehiculelor este de 0.8m,peste generatoarea superioara a mantalei de protectie.In cazul circulatiei constante a autoturismelor ,adancimea minima de pozare este de 1m. Constructiile anexe retelelor adica punctele fixe si caminele se vor construi inaintea inceperii lucrarilor de izolare locale.Pretensionarea termica a retelei punctele fixe se vor suda numai dupa ce reteaua a fost incarcata cu agent termic la temperature prescrisa in proiect si s-au realizat dilatarile termice indicate in partea scrisa.Sudurile trebuie realizate incat fortele de intindere ce vor apare dupa racirea retelei san u rupa sudurile.In peretele caminelor de beton se vor monta in fiecare caz inele de etansare la trecerea prin pereti.Daca beneficarul nu comanda executarea caminelor uscate ,este absolute necesara executarea de traversari ale elementelor de constructie din alte tevi de protectie sprijinite la capete cu doua inele de cauciuc Pentru traversari de perete se prevede teava de polietilena ,cu lungimea de 400mm,avand diametru mai mare cu 20 mm fata de mantaua de protectie.Aceasta solutie are avantajul ca teava de traversare se poate betona .Teava de protectie a conductei nu se deterioreaza fiind sprijinita pe doua inele de cauciuc amplasate la capetele tubului de protectie.Teava de protectie de polietilena sau metal trebuie sa aibe diametrul interior mai mare cu 20mm decat diametrul exterior al conductei protejate preizolate.Daca traversarile de perete sunt langa coturi atunci teava de protectie metalica va trebui sa aibe diametrul interior cu 60mm mai mare.Teava de protectie trebuie sa depaseasca cu 50 mm peretele caminului in ambele parti.Daca beneficiarul solicita camine uscate atunci se vor monta traversari de perete realizate din piese speciale impotriva infiltrarilor de apa.Orice varianta se alege ,capetele libere ale traversarii trebuie sa fie intr-un plan la aproximativ 20cm de perete interior al caminului.Ramele punctelor fixe executate din profile I sau dublu U se monteaza in beton armat ,la nivel corespunzator montarii conductelor.Punctele fixe se verifica vizual inainte de montare ,san u aibe deteriorari datorate transportului ,care ar putea afecta etansarea perfecta .In cazul in care se observa urme de deteriorare pe punctele fixe ,atunci se anunta imediat furnizorulca sa se remedieze defectiunea inainte de montare.Ramele de fixare a flanselor punctelor fixe trebuie pozate coliniar si se vor betona.Corespunzator acestor pozari este permisa saparea unei singure gropi de fundatie a blocului de beton.Executarea armaturii pentru blocul de beton armat pana la dimensiunea punctului fix 219/315 este de 10mm ,iar peste de 16 mm prinsa cu etriere din OL beton 6mm..Reteaua si structura armaturii,calitatea betonului blocului de ancorare pentru fixare vor fi date de catre proiectantul structurist ,care cunoaste structura solului si a eforturilor care se descarca prin punctele fixe.Analiza structurii solului cade in sarcina constructorului..Cu caracter informativ se propune armatura din OL beton tip STM cu ochiuri de 150x150mm ,iar blocul de beton ce acopera punctul fix care inglobeaza talerul cu jugul ,iar in grinda punctului fix armature din OL beton de 10mm sau de 16 mm,prinsa cu etriere din OL beton 6mm.In blocul de beton pentru ancorarea punctului fix se toarna betoanele de marca B250 adica Bc

20.Sudarea flanselor punctelor fixe de ramele metalice se face numai dupa intarirea definitiva a blocului de beton ,in caz contrar se poate fisura.Daca proiectantul a prescris pretensionarea termica a retelei ,atunci flansele se vor suda numai dupa ce reteaua a fost probata la presiune,incalzira si mentinuta la temperature constanta de pretensionare indicate prin proiect.Daca proiectantul a prescris pretensionarea mecanica a retelei,atunci flansele se vor suda numai dupa ce reteaua a fost trasa conform indicatiilor prin proiect. Instructiuni pentru pretensionarea termica a retelelor 1.Daca primul grup de puncte fixe are rolul de a proteja camin de vane,atunci flansele punctelor fixe se vor suda de rama metalica. 2.Reteaua ce urmeaza sa fie pretensionata va fi incalzita cu agent termic la temperature data de catre proiectant ,asigurandu-se circulatia agentului in retea pana se atinge temperatura corespunzatoare pe toata portiunea ce urmeaza a fi pretensionata,urmarindu-se cu atentie alungirile prescrise prin proiect ,dupa care se sudeaza flansele punctelor fixe. Fazele de lucrari in cazul pretensionarii termice Se pozeaza conductele si fitingurile preizolate conform proiectului executandu-se imbinarile intre elemente. Se fac inchiderile de capat pentru efectuarea probelor de presiune la etanseitate a retelei Se fixeaza primul punct fix de langa caminul de racord ( sau PT,CT ) Se executa probele de etanseitate la presiune conform prevederilor din proiect. Se executa racordul definitiv al noii retele realizata din conductele preizolate cu reteaua existenta in caminul de racord . Prin organizare de santier se face in capatul opus al tronsonului de retele preizolate un by pass intre tur - retur avand diametrul minim egal cu cel al conductelor pentru Dn < 100mm,iar pentru Dn > 100mmdiametrul by pass-urilor este de 100 mm. Se umple reteaua cu agent termic primar la temperatura de pretensionare asigurandu-se circulatia in retea timp timp de minim 7 ore,interval in care se urmaresc alungirile conform prescriptiilor din proiect. Inainte de pozarea conductelor si a fitingurilor preizolate in profilul sapaturii se executa grinda blocului de ancorare realizat din beton pentru prinderea punctului fix. Dimensiunile gropii ,tipul de armatura si placa metalica de fixare se vor indica in proiectul de structura . Se sudeaza in ordine ,dupa realizarea alungirilor flansele punctelor fixe de placa de fixare inglobata in blocul de ancorare din beton,dupa care se sudeaza jugul punctului fix ,se pune armatura ,se cofreaza si se betoneaza partea superioara a blocului de ancorare a punctului fix. Decofrarea blocului de beton pentru ancorarea punctului fix se va face dupa intarirea betonului.Se descarca reteaua termica si se executa cuplarea acesteia in caminul de vane din aval executandu-se totodata si lucrarile de izolare locale. Este cea mai simpla si eficienta metoda de pretensionare care nu necesita piese si utilaje speciale.Daca jugurile de fixare a punctelor fixe sunt sudate de ramele acestora si sunt sapate gropile de fixare si ancorare a punctelor ,se incarca reteaua termica cu agent la temperatura data de catre proiectant asigurandu-se circulatia agentului pana se atinge temperature prescrisa pe toata portiunea de retea ce urmeaza a fi pretensionata urmarindu-se alungirile,dupa care prin betonare se fixeaza punctele fixe in blocul de beton ,mentinandu-se in continuare circulatia agentului termic in retea pana la intarirea betonului.( minim 72 ore ).Daca temperatura de

exploatare este 110C,atunci temperatura de pretensionare este 50C.Montarea pernelor de dilatare la retele Montarea pernelor de dilatare la retele La fiecare punct de dilatare ( lire,elemente L,Z ) trebuie montate perne de dilatare,materialul pernelor poate sa fie vata minerala,burete,spuma poliuretanica.Pernele de dilatare se monteaza in exteriorul curbelor in asa fel incat pernele sa acopere toata suprafata tevii de protectie pe portiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1m si pe toata curbura exterioara.Este permisa pe aceasta portiune montarea pernelor de dilatare pe toata circumferinta tevii de protectie. MONTAREA RETELELOR DE CONDUCTE Fazele cuprinse in tehnologia montarii conductelor : Pozarea in sant a elementelor dupa schema de montaj Este interzisa sprijinirea conductelor cu pietre ,caramida ,moloz sau bucati de metal.Devierea unghiulara maxima admisa la pozarea retelei este de 3;peste aceasta valoare se vor monta intercala coturi preizolate.Pozarea individuala a conductelor pep erne de pozare din lemn sau din spuma poliuretanica ,tragerea mufelor pe capetele elementelor.Capacele de protectie de la capetele conductelor se vor indeparta numai inaintea inceperii sudarii ,pentru ca sa nu ajunga la reteaua de conducte impuritati. Procesul verbal de predare - primire a frontului de lucru da acordul pentru acoperirea retelei cu pamant. La limita paturii fine si dure inaintea acoperirii cu pamant trebuie asezata o banda de folie cu inscriptia Conducte termice corespunzator prescriptiilor. Pentru finalizarea acoperirii se utilizeaza pamant ,care va fi compactat in straturi,compactarea realizandu-se conform documentatiei de proiectare la un grad de 95% din starea terenului natural realizandu-se o densitate minima de compactare de 1800 kg/m3.Constructorul nu va acoperi reteaua pana cand furnizorul,proiectantul, beneficiarul nu a verificat calitatea lucrarilor sau nu este semnat procesul verbal de predare ,incheiat intre organelle de control,pentru ca acesta duce la retragerea garantiei. La imbinarea cap la cap a conductelor se va face un control riguros in interiorul tevii pentru indepartarea tuturor corpurilor straine care pot produce avarii in retele de transport agent.Tevile asamblate in tronsoane mai lungi nu trebuie supuse la lovituri si nu se va admite o sageata mai mare de 0.5% din lungimea cuprinsa intre punctele de sustinere consecutive.In vederea limitarii si controlarii dilatarilor termice,conductele sunt rigidizate in punte fixe,dilatarile fiind preluate de catre compensatori de dilatare.Acesti compensatori de dilatare pot fi naturali,rezultati din configuratia traseului,in forma de L sau Z precum si compensatori artificiali in forma de U..Toti compensatorii artificiali adica lirele de dilatare precum si o parte din compensatorii naturali se pretensioneaza la montaj 50%.Locul si valoarea pretensionarii se scriu in plansa Scheme de pretensionare compensatori ce se va intocmi la faza a detaliilor de executie.In lungul traseului ,intre punctele fixe ,conductele se sprijina pe stratul support de nisip fin granulat in grosime de 15cm si pe suporti de spuma poliuretanica conform PT de montaj .Operatiunea de pretensionare consta in executa punctele fixe pentru a putea prelua fortele de pretensionare care pot apare,executa compensatorii cu caracteristici geometrice prevazute in proiect. In locurile prevazute pentru realizarea pretensionarilor se realizeaza intreruperi de teava pe lungimi egale cu valorile de pretensionare stabilite. Se executa o tractiune la extremitatile compensatorului respectiv ,astfel incat sa se realizeze continuitatea tevii dupa care se sudeaza extremitatile compensatorului de tronsoane de teava rigidizate in puncte fixe.Omiterea operatiunilor de pretensionare sau realizarea acestora in mod

necorespunzator ,conduce la avarii grave : ruperea imbinarilor sudate sau a conductelor.Pretensionarea se va face numai in prezenta reprezentantului beneficiarului ( dirigintele ) incheindu-se cu acest prilej process verbal de constatare. Montarea retelelor de conducte Executia ,montarea si repararea conductelor poate fi facuta numai de antreprenori autorizati in acest scop conform prescriptiilor tehnice CR10/1- 2003 colectia ISCIR.Sudorii utilizati la executia,montarea sau repararea conductelor trebuie sa fie autorizati in conformitate cu prescriptiile tehnice CR9/1-2003-colectia ISCIR. Inainte de inceperea executiei lucrarilor de montaj sau reparatii ,toate materialele si elementele retelei vor fi verificate in ce priveste aspectul,dimensiunile,marcajul si certificatele de calitate in conformitate cu prevederile normelor de produs si reglementarile tehnice C10/1-2-2003-colectia ISCIR.Taierea conductelor preizolate la lungimile necesare se poate executa prin procedee mecanice nefiind agreate datorita periclitarii izolatiei termice.In cazuri exceptionale se pot utiliza si procedee termice,dar cu masuri corespunzatoare pentru protejarea izolatiei termice contra efectelor calorice .Dupa taiere capetele afectate vor fi prelucrate la profilul si forma initiala ,asigurandu-se lungimile de cochilii necesare executarii izolarilor locale de minim 50mm.Pozarea conductelor se realizeaza dupa procedeele utilizate in solutiile clasice cu izolatie tip Carmacell sau echivalent. Se acorda o atentie deosebita montarii corecte a suportilor mobile,incat sa fie asigurata dilatarea corecta a conductei.Intre doua puncte fixe consecutive conducta sa fie aliniata in plan,dilatarea sa se poata efectua in acelasi plan sis a nu depaseasca valorile prescrise.In portiunile unde conductele subtraverseaza linii electrice aeriene LEA de 0.5kVsau 6kV se iau masuri de siguranta prevazute in normativul PE 106 al MEE,tabel 9,pg83.Imbinarea elementelor si conductelor preizolate vor fi executate prin sudare respectandu-se urmatoarele instructiuni specifice. Sudarea conductelor Cerinte de baza Firmele care executa lucrari de sudura la construirea,,montarea si repararea instalatiilor sub presiune,care intra in prevederile prescriptiilor tehnice de ISCIR In acest scop trebuie sa fie dotate cu echipamente de executie si aparatura de control corespunzator ,sa aiba responsabil tehnic cu sudura autorizat ,lucrarile de sudura sa fie executate numai de catre sudori autorizati in specialitatea de sudare aplicata si sa respecte prescriptiile tehnice legale.Imbinarile sudate se executa pe baza si cu respectarea stricte a prevederilor din proiectul de executie si din conditiile tehnice de executie si de control a sudurii.Se admite folosirea oricarui procedeu de sudare capabil sa realizeze calitatea indicata a sudurii.Este interzisa existenta gaurilor in imbinarile sudate sau la o distanta mai mica de 4S,unde S reprezinta grosimea peretelui,de la marginea cusaturii.Clasa de calitate a sudurilor vor fi conform PTC 10/1-2-2003,P.T.CR 6/2003,P.T.CR13/2003,colectia ISCIR. Tehnologia de sudare a conductelor va fi elaborata pe baza de procedee de sudare omologate in conformitate cu prevederile tehnice CR 7/I-2003 colectia ISCIR.Tronsoanele de conducte se centreaza in vederea sudarii provizorii prin puncte de sudura pe intregul traseu ,astfel ca dezaxarea masurata la suprafata conductei sa nu depaseasca 10% din grosimea peretelui de teava .Suprafetele ce urmeaza sa fie sudate se curate inainte in conformitate cu tehnologia de executie ,pentru asigurarea unei calitati corespunzatoare imbinarilor sudate. Se respecta geometria si dimensiunile rosturilor la imbinarea prin sudura conform prevederilor STAS 6726-85 ,inlocuit prin SR EN ISO 9692-2000,SR EN 29692-94,inlocuit prin SR EN ISO 9692-I2004,STAS 8456-

69. La realizarea rosturilor se foloseste sanfrenul sau in caz de executie pe santier se traseaza si se taie conductele folosindu-se sabloane.Pentru indepartarea bavurilor se folosesc polizoare de mare turatie care cu ajutorul discurilor abrasive vor creea conditii de sanfren Se sudeaza in trei staturi de polizari intermediare folosindu-se electrozi adecvati cu dimensiuni 2.5;3.5;4; si de calitate. Lucrarile de sudura se executa la temperatura mediului ambiant de cel putin 0 C5C si dup ace se verifica ca procedeul omo;ogat de sudare a conductelor este corespunzator calitativ ,probanduse ca materialul de baza si de adaos sunt cele din fisa omologata si certificatele de calitate ale acestora. Clasa de calitate a sudurii va fi III pentru care se impune folosirea de sudori autorizati ISCIR conform prevederilor din prescriptiile tehnice C10/12/2003. Sudurile de pozitie pentru incheierea mansoanelor sau a conductelor se executa numai dupa ce portiunile de conducta care se imbina se gasesc de cel putin 4 ore la temperature mediului ambiant.Distanta minima dintre doua cordoane de sudura consecutive nu trebuie sa fie mai mica de 50 mm. Materialul de adaos folosi la sudare trebuie sa fie astfel ales incat sa corespunda materialului de baza si procedeului de sudare ,sa asigure in cusatura sudata aceeasi compozitie chimica si aceleasi proprietati mecanice ca si materialul tevii. Materialul de adaos folosit la sudare va fi insotit de buletin de ciliate emis de producator si corespunde in ceea ce priveste conditiile tehnice ,regulile pentru verificarea calitatii,marcarea,livrarea si documentele care sunt prevazute in prescriptiile ISCIR.Depozitarea electrozilor se face in locuri uscate ,ferite de umezeala,,si este interzisa sudarea cu electrozi umezi.Se doteaza punctele de lucru cu cuptoare de uscat electrozi iar pastrarea electrozilor de catre sudori in timpul executiei sudurilor se face in teci capsulate metalice.Materialul de adaos dupa sudare va fi compact ,nu va fi poros, nu prezinta crapaturi sau fisuri de-a lungul cordonului de sudura ,verificarae imbinarilor sudate executandu-se potrivit ISCIR CR 13 -2003.Imbinarile sudate sunt poansonate de sudorul care le-a executat prin poansonare cu indicativul sudorului ,emise de ISCIR.Verificarea sudurilor se face prin : Examinare exterioara Incercari distructive Examinari nedistructive Incercare la presiune hidraulica conform presriptiilor ISCIR C10/12/2003. Pe timpul sudarii este obligatorie protejarea izolatiei elementelor cu placi de azbest pentru ca izolatia sau mantaua de protectie sa nu se deterioreze.La cererea beneficiarului constructorul face verificarea nedistructiva a sudurilor si in functie de rezultat sa efectueze remediere eventualelor defecte. Este strict interzisa elementelor preizolate cum sunt coturile,ramificatii,reductii,puncte fixe.Este permisa numai taierea conductelor preizolate . Verificarea executiei Montajul si imbinarile conductelor si elementelor preizolate va fi verificat de catre reprezentantii ISCIR sau de personal autorizat ISCIR sin u scuteste intreprinderea de montaj de raspunderea pentru respectarea prevederilor prescriptiilor si a documentatiei de executie precum si pentru eventualele defecte aparute ulterior.Verificarea sudurilor se face prin : Examinare exterioara Incercari distructive Examinari nedistructive Incercare la presiune hidraulica conform prescriptiilor ISCIR C10/12/2003. Daca beneficiarul solicita constructorului efectuarea de examinari nedistructive ale sudurilor

,acestea se vor executa in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR C10/12/2003.care prin modul de interpretare a filmelor asigura sudurilor de calitate a III-a.Ca urmare privind conditiile de montare a conductelor executantul va lua cunostiinta din start de conditiile care sa-i permita sa inceapa operatiunile de montare a conductei In legatura cu aceasta problema executantul o este obligat sa aibe un om autorizat ISCIR in conformitate cu prescriptiile tehnice C10-2003 ,sa aiba autorizatia de executie in conformitate cu Anexa E din prescriptii. In conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR C10/12/2003,se oblige sa aiba aprobat de organele teritoriale ISCIR procedeul de sudare omologat in conformitate cu prescriptiile tehnice CR7-2003.Procedeul omologat de sudare va tine seama de conditiile materiale prescrise de proiectele de executie. Sa elaboreze o fisa tehnologica proprie de montare a conductei ,cu respectarea obligatorie a prescriptiilor de executie date de proiectant. Executia sudurii in conformitate cu ISCIR C10/12/2003 va fi facuta numai de sudori autorizati ISCIR conform cu prescriptiile tehnice ISCIR C9/1/2003.. Analiza rezultatelor nedistructive se va efectua de cadre calificate si autorizate in conformitate cu prescriptiile tehnice CR 1-2003. Sustinerea retelelor termice Pentru sustinerea conductelor retelelor termice montate subteran in canal termic sau aerian se folosesc suporturi metalice care transmit elementelor de constructii eforturile primate.Suporturile conductelor retelelor termice sunt de tip mobil si de tip fix .Se folosesc suporturi conform detalilor tip de instalatii.Suporturile mobile permit deplasarea libera axiala a conductelor. Suporturile fixe se amplaseaza astfel incat intre doua suporturi fixe consecutive sa existe un singur dispozitiv de compensare a dilatarii retelei.Ele se monteaza pe conducta de ducere in amonte iar pe conducta de intoarcere in aval armature de sectionare sau inchidere. Distante intre suporturile mobile ale conductelor retelelor termice Aceste distante sunt pentru agent termic cu temperatura maxima de 150C Diametrul interioral conductei ( toli sau mm ) Distanta dintre doua suporturi mobile successive ( mm ) 13 11/4 4 4858 4.5 6470 5 7682 5.8 8895 6 100125 6.5 130150 7 Suporturile fixe sunt elemente prin care se rigidizeaza conductele retelei termice.Elementele de constructii precum peretii si radierul canalelor termice,stalpii estacadelor si grinzile cladirilor industriale obligatoriu vor fi verificate daca au capacitatea de a prelua eforturile transmise de suporturi. Suporturile fixe vor fi prevazute cu posibilitatea inlocuirii conductelor fara deteriorarea constructiei portante a suportului fix.

Probe care se efectueaza Probele din timpul lucrarilor de montaj cat si dupa terminarea acestora se executa in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia retelelor de termoficare Indicativ PE 2211998,prescriptiilor ISCIR C10-2003 si cu legea nr 9/1980cu urmatoarele precizari : Proba de presiune hidraulica la rece Se face inainte de executia izolarilor locale si de montarea armaturilor ,la presiunea de 1.5Pn dar nu mai mica de 9daN/c2 pentru conducte cu diametrul pana la 1000 mm.Conducta se va lasa sub presiune timp de 30 de minute dupa care odata cu scaderea presiunii la presiunea de lucru ,se va examina conducta si se vor ciocani cusaturile sudate cu un ciocan de 1.5kg..Conducta ramane la ceasta presiune minim 12 ore.Proba este corecta daca in timpul efectuarii ei presiunea de manometru nu scade,iar la imbinari nu apare umezeala.Daca in timpul probelor se constata defectiuni la suduri,acestea se vor remedia iar proba se va repeta.Rezultatele probelor se consemneaza intr-un process verbal. Verificarea partilor mecanice Verificarea partilor mecanice aferente retelelor de termoficare se consemneaza intr-un proces verbal de constatare.Se verifica executarea partii mecanice conform proiectului. Proba de presiune hidraulica la rece pentru verificarea etanseitatii se considera reusita daca pe durata ei pierderile de presiune nu depasesc 0.2daN/cm2.Pe durata probei instalatiile consumatorilor vor fi separate prin vane cu inchidere etansa sau prin flanse oarbe. Spalarea Operatiunea de spalare se executa in urmatoarele etape : Umplerea conductei se executa deschizandu-se toate aerisirile din tronsonul respectiv,astfel ca sa se realizeze pe toata suprafata interioara a conductei contactul cu apa. Dupa umplere se lasa conducta 24 de ore pentru ca apa sa inmoaie sis a descompuna bulgarii de pamant si impuritatile. Se lasa toata suprafata conductei in contact cu apa in permanenta noaptea dinaintea operatiunii de spalare ,se deschid vanele de purjare,astfel ca sa se scurga la canal o cantitate egala cu apa pe care o furnizeaza reteaua .Conducta ramane permanent plina si se realizeaza o reimprospatare a apei de suflare In timp ce o conducta este plina cu apa ,cealalta sub actiunea compresoarelor inmagazineaza aer comprimat pana la 5.3 kgf/cm2..In acest moment se deschide ventilul care sunteaza cele doua conducte si face imediat o purjare pana la caderea de presiune de 3 kgf/cm2.Se inchide vana de purjare si se asteapta ridicarea presiunii in ambele conducte pana la aceeasi presiune .Se repeta purjarea.Purjarea se continua fara ados de apa ;ultima operatiune de purjare se face numai cu aer comprimat pana la caderea totala de presiune.Din cauza volumelor de aer comprimat din ce in ce mai mari ,timpul de purjare se lungeste la fiecare operatiune.Se iau toate masurile de protectia muncii ,vitezele de evacuare crescand in masura in care cantitatea de aer comprimat creste.La ultima operatiune oamenii vor parasi zona jetului imediat dupa deschiderea vanelor. Umplerea cu pamant a santurilor in care s-au montat conductele termice In cazul retelelor termice alcatuite din conducte si alte elemente montate direct in pamant lucrarile de umplutura se fac astfel : Umplutura pe fundul santului sapat pentru aducerea radierului la cota indicata in proiect.

Umplutura de nisip fin granulat spalat de rau maxim 20mm pentru protectia conductelor a carui grosime va depasi cu 15 cm generatoarea superioara a tubului de protectie. Umplutura de pamant in straturi compacte. Umplutura pe fundul santului sapat se compacteaza manual sau dupa caz mai rar mecanic si se adduce cota radierului la cota de fundare inainte de executarea patului de pozare a conductelor executat din nisip fin granulat.Materialul de umplutura trebuie sa fie din pamant fara impuritati grosiere cum ar fi bolovani,caramizi,peturi,resturi de teava,peturi,etc.La executarea umpluturilor pentru corectarea radierului se indeparteaza stratul de pamant impurificat de gunoaie care pot apare pe fundul sapaturii in timpul lucrarii.In caz ca este necesar se aduce pamant dintr-o sursa apropiata. Daca nu exista spatiu de depozitare pe marginea sapaturii pamantul rezultat se evacueaza in intregime in deposit ,urmand sa fie readus la lucrare pentru umplutura.Realizarea stratului de nisip pentru protectia conductelor se face cu nisip fin granulat cu grosimea stratului de 15cm peste generatoarea superioara a tubului de protectie.Inaintea realizarii acestui strat se scot din sant bolovanii,caramizile si resturile vegetale.Umpluturile de nisip se fac manual prin imprastiere cu lopata in straturi de 15cm,darn u inainte ca, coturile lirelor sa fi fost protejate cu perne de dilatare realizate din spuma poliuretanica.Straturile de umplutura de nisip se compacteaza cu maiul mecanizat sau manual pe toata grosimea lor ,iar gradul de compactare va fi de 95%.Acest strat este executat dupa efectuarea probelor hidraulice la rece si a celor de dilatare si dupa executarea lucrarilor de izolare si fixare a punctelor fixe in profile metalice inglobate in blocuri de beton armat.Umplutura de pamant peste stratul protector de nisip se face manual prin imprastierea pamantului cu lopata in straturi de 30cm grosime,compactate cu maiul manual sau mecanic.Dupa realizarea umpluturii in doua straturi se folosesc utilaje pentru imprastierea si compactarea pamantului. Analiza calitativa a aspectelor de siguranta Posibilitati de avarie prezumate ca urmare a experientei unor instalatii similare sunt urmatoarele : Cedarea unor suduri a conductelor de apa calda sau fierbinte. Avarierea unor armaturi Cedarea unor elemente de constructii ( chituci ,stalpi sau console ) Pentru prevenirea unor asemenea accidente se vor lua urmatoarele masuri in cadrul proiectarii : Calculul mecanic al conductelor se va face conform Instructiunilor pentru calculul mecanic si hidraulic al conductelor de abur si apa fierbinte pentru retelele de termoficare aprobate cu ord.MEE 1055/1968. Pentru tevile trase se va utiliza un coeficient de siguranta global Cr = 3.75. Toate punctele fixe se prevad la distante care nu depasesc limitele impuse ,prin rezultatele calculelor care stau la baza instructiunilor de mai sus. Toate armaturile au fost prevazuet pentru Pn 10kgf/cm2 cu obligatia incercarii la bancul de proba,inainte de montare. Elementele de rezistenta subterana se calculeaza la un vehicol greu . Fundatiile se calculeaza la presiunea admisibila conform studiilor geotehnice din zona.In vederea asigurarii conditiilor care sa permita interventia rapida in cazul unor avarii s-au luat urmatoarele masuri : Corelarea intre specialisti in vederea atingerii conditiilor de siguranta necesare Dimensionarea elementelor de constructii respective puncte fixe se efectueaza pe baza elementelor de tema transmise de catre proiectantul partitermo-mecanice. Calculele de stabilire a fortelor care actioneaza asupra partilor constructive au fost de asemenea

elaborate conform Instructiunilor pentru calculul mechanic si hidraulic a conductelor de apa calda,fierbinte si abur pentru retele termice . Borderoul probelor efectuate inainte de intrare in exploatare a obiectivului In timpul executiei si inainte de intrarea in exploatare a obiectivului se prevad urmatoarele probe : Proba de presiune la rece Proba de etanseitate la cald Proba de receptie de 72 de ore Proba de stabilire a circulatiei Rezultatele tuturor probelor se consemneaza intr-un process verbal semnat de executant cu beneficiarul. Masurile luate pentru asigurarea exploatarii si intretinerii instalatiilor In cadrul proiectului s-au luat masuri pentru asigurarea tuturor posibilitatilor de interventie in cadrul operatiunilor de intretinere si exploatare . Toate armaturile conductelor montate in canal au fost prevazute in canale vizitabile. La golirea canalelor si conductelor s-a realizat prin camine adiacente de golire racordate la retelele de canalizare din zona. Documentele strict necesare care trebuie puse la dispozitia comisiei de receptie Receptia retelelor termice se face in conformitate cu prevederile privind receptia si punerea in functiune a retelelor termice si in conformitate cu prevederile legii investitiilor.Scopul receptiei este de a asigura primirea de catre beneficiar in conditii de buna calitate a retelelor termice care prin verificarea realizarii lucrarilor de constructii-montaj in conformitate cu documentatiile tehnico-economice si cu prescriptiile tehnice in vigoare si indeplinirea conditiilor privind asigurarea durabilitatii ,functionalitatii,calitatii,sigurantei si economicitatii functionarii retelelor termice.Receptia retelelor termice se efectueaza in etape dupa cum urmeaza : Receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj Receptia punerii in functiune Receptia finala a lucrarilor de constructii-montaj Receptia definitiva a retelelor de termoficare Receptia preliminara Receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj se face pe tot parcursul realizarii obiectivului de investitii,pe masura terminarii obiectivelor sau partilor de obiecte ce pot functiona independent,dupa efectuarea verificarilor,incercarilor si probelor prevazute in Regulamentul privind punerea in functiune a retelelor termice care constau in principal din : Verificarea partii de constructii Verificarea partii de montaj conducte si izolatii termice Verificarea instalatiilor anexe. Documentele pe care beneficiarul si executantul trebuie sa le prezinte comisiei de receptie in vederea receptiei preliminare sunt : Piesele scrise si desenate ale documentatiei tehnico-economice de executie,cu toate modificarile si completarile intervenite pe parcurs.

Contractile de antrepriza ,actele aditionale la contracte si caietele de sarcini. Certificatele de calitate pentru materialele ,utilajele si echipamente. Procesele verbale incheiate pe parcursul executiei cu privire la verificarile,incercarile si probele efectuate in conformitate cu programul privind controlul calitatii la lucrarile de contructii montaj ,inclusiv al lucrarilor ascunse. Procesele verbale definitive ale lucrarilor executate si documentele de plata intocmite in conformitate cu dispozitiile in vigoare. Receptia provizorie Receptia provizorie se face obligatoriu cu instalatia completa astfel incat sa fie posibila functionarea in conditiile proiectate. Prin receptia provizorie a retelelor termice executantul ramane cu obligatia eventualelor completari si remedieri stabilite prin proces verbal de receptie provizorie . Receptia punerii in functiune Receptia punerii in functiune are drept scop verificarea indeplinirii conditiilor pentru exploatare normala in conditii de siguranta a retelelor termice ,astfel incat sa se asigure atingerea nivelului de indicatori prevazuti in documentatia tehnico-economica aprobata. Receptia punerii in functiune trebuie sa fie executata numai dupa efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor de constructii-montaj si dupa reusita probei complexe de 72 de ore cu agent in functiunea retelelor.In vedera receptiei punerii in functiune ,beneficiarul si executantul vor prezenta comisiei urmatoarele documente : Autorizatia de functionare a conductelor eliberata de ISCIR ( numai in cazul in care in care categoria de retele se supune acestor norme ) Procesele verbale de admitere a receptiei preliminare a lucrarilor de constructii-montaj. Procesele verbale privind efectuarea tuturor verificarilor,incercarilor si probelor precizate in Regulamentul privind receptia si punerea in functine a retelelor termice. Dispozitiile de santier de inspectie si control ,procesele verbale incheiate de organele de control in perioda ulterioara receptiei preliminare. Indicatiile scrise date de proiectant pentru buna functionare si exploatare a retelelor termice Procesul verbal de receptie a punerii in functiune va contine concluziile comisiei de receptie cu privire la terminarea probelor si realizarea conditiilor normale pentru punerea in functiune ,precum si masurile ce se impun pentru asigurarea functionarii in conditiile proiectate si atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobati la termene. Rceptia finala Rceptia finala a lucrarilor de constructii- montaj are loc la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor,care pentru retelele termice este de un an.La receptia finala comisia de receptie are sarcina de a verifica si a testa : Comportarea normala in exploatare ,in perioada de garantie a obiectivului receptionat ,inclusiv a lucrarilor aferente. Efectuarea remedierii defectelor constatate la receptia preliminara sau aparute in perioada de garantie precum si calitatea lucrarilor de remediere. In vederea receptiei finale a lucrarilor de constructii-montaj ,beneficiarul in prezenta executantului va executa urmatoarele verificari ,incercari si probe : Functionarea instalatiilor de golire si drenaj Functionarea suporturilor mobile si a compensatorilor

Functionarea vanelor Functionarea instalatiilor de masura si electrice Determinarea pierderilor de presiune Determinarea pierderilor de caldura Daca rezultatele arata ca instalatiile nu realizeaza performantele garantate beneficiarul va cere executantului remedierea defectiunilor. . In vederea efectuarii receptiei finale beneficiarul si executantul trebuie sa prezinte comisiei urmatoarele documente : Procesul verbal de admitere a recptiei preliminare pentru fiecare obiectcare este supus receptiei finale. Comunicarile facute de beneficiar executantului in legatura cu comportarea lucrarilor in perioada de garantie si cu calitatea remedierilor efectuate in acest interval. Cartea tehnica a constructiei pentru fiecare obiect. Receptia definitiva Receptia definitiva a retelelor termice se face dupa receptia finala a lucrarilor de constructii montaj a ultimului obiect cand se verifica in ansamblu si pe parti componente modul de comportare in exploatare a obiectivului.In cazul retelelor termice care constituie un singur obiect ,receptia definitiva poate coincide cu cea finala a lucrarilor de constructii-montaj.Receptia definitiva se efectueaza numai dupa reusita verificarilor,incercarilor si probelor prevazute in vederea receptiei finale a lucrarilor de constructii-montaj si dupa remedierea tuturor deficientelor semnalate in perioada de garantie de un an.In vederea receptiei definitive a retelelor termice beneficiarul va prezenta urmatoarele documente : Procesul verbal de receptie a punerii in functiune Procesul verbal de verificare a indicatorilor tehnico-economici aprobati in documentatiile de proiectare intocmit pe baza darilor de seama statistice si a altor documente din care sa rezulte valorile indicatorilor si datele de realizare efectiva a acestora. Procese verbale cu rezultatele incercarilor retelelor termice effectuate in perioada de garantie de un an. O nota cuprinzand observatiile beneficiarului de investitii cu privire la functionarea instalatiilor echipamentelor de la punerea in functiune pana la receptia definitiva Masuri de protectia muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor Masuri de protectia muncii La executarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia muncii : Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostiinte profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor care le executa ,precum si cunostiintele privind acordarea primului ajutor in caz de accidente. PT C10 -2003 colectia ISCIREste necesar sa se faca instructaje cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei precum si verificarea cunostiintelor NTS.Instuctajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier precum si pentru cei din alte unitati care vin in santier in interes de serviciu sau personal. Se vor afisa placute de semnalizare si instructiuni prin care se vor indica norme ce trebuie respectate in fiecare sector de lucru sau zona periculoasa.Aparatele de sudura precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate inainte de inceperea lucrului si in timpul lui de catre serviciul mecanic sef al santierului.Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personal calificat. Nu se deplaseaza sarcini suspendate pe

deasupra muncitorilor.In timpul transportului pe verticala ,tevile vor fi asigurate contra deplasarilor longitudinale si transversale.In cazul folosirii macaralelor se respecta sarcina admisa a acestora.Este interzisa descarcarea tevilor prin cadere sau rostogolire libera. Santurile sapate in teren slab precum si cele care depasesc 1.0m adancime vor trebui sprijinite.Se monteaza podete pentru traversarea santurilor ( canale ).Se monteaza placute avertizoare pentru locurile periculoase.La lansarea conductelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespunzatoare sarcinii,cu carlige aasigurate ,iar operatia de lansare se executa numai in prezenta sefului de echipa.Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri,puturi,sau goluri cand se coboara sau se ridica in acestea sau prin acestea tevi sau fitinguri. Personalul muncitor care participa la operatiunile de pretensionare a conductelor va trebui inainte de inceperea lucrului sa se faca un instructaj special .Se interzice examinarea tevilor ce se incearca la presiune,precum si ciocanirea lor in timpul introducerii aerului comprimat sau a apei.Examinarea tevilor se poate face numai dupa atingerea si stabilirea presiunii de incercare.In timpul probelor se interzice personalului muncitor de a cobora in santurile in care sunt pozate tevile.Se interzice personalului muncitor sa stationeze langa blinduri ( flanse oarbe ) si imbinari cu flanse pe timpul executarii probelor de presiune. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor Normativele avute in vedere la executarea lucrarilor sunt : Normele generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin DCS r.290/1977. Normele de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C300/1994. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE Societatea beneficiara este obligata sa ia toate masurile in vederea respectarii prevederilor prezentelor instructiuni corelate cu prescriptiile tehnice C10/1-2-2003-Colectia ISCIR in scopul functionarii in conditii de siguranta. Exploatarea corecta asigura fiabilitatea retelei de conducte si micsoreaza eforturile depuse pentru intretinere si reparatii.Exploatarea conductelor se face de personal instruit de societatea beneficiara corespunzator gradului de complexitate al instalatiilor care le are in exploatare si va fi verificat ca si-a insusit cunostiintele teoretice si practice necesare cu privire la functionarea conductelor in conditii de siguranta.Exploatarea conductelor trebuie sa asigure in principal fnctionarea la parametrii stabiliti prin proiect ,adica presiune,temperatura si debit ),fiind interzisa depasirea acestora,supravegherea functionarii armaturilor,sistemelor de sustinere si a starii izolatiei termice si revizia,intretinerea si repararea pentru mentinerea permanenta in stare buna de functionare. Principalele etape ale exploatarii conductelor 1.Punerea in functiune a conductelor La punerea in functiune se incalzesc conductele.Pentru evitarea socurilor hidraulice se asigura drenarea si aerisirea corespunzatoare.Se verifica dilatarea conductelor si functionarea normala a sistemelor de sustinere.Se executa urmatoarele operatiuni : Verificarea armaturilor ,starea conductei si a izolatiei termice ,intregritatea mantalelor de protectie si a inchiderilor de capat.Deschiderea armaturilor de golire si aerisire pentru a se scurge eventuale urme de lichid din conducte,respectiv condensul formau in timpul procesului de

incalzire.Se controleaza etanseitatea conductei,armaturilor si flanselor. 2.Functionarea in regim de exploatare Conductele ajunse in regim normal de exploatare din momentul in care parametrii fluidului sunt cei prescrisi si necesari procesului tehnologic si s-a realizat cu succes incalzirea conductelor.In timpul exploatarii se verifica : Armaturile de aerisire Modul de functionare al sistemului de rezemare Etansarea intregii retele de conducte Starea izolatiei termice prin verificarea temperaturii mantalei de protectie. Functionarea oalelor de condens Daca apar manifestari anormale se anunta seful mecano-energetic pentru a lua masurile ce se impun.In timpul functionarii conductei nu este permisa efectuarea de lucrari de reparatii prin sudare ,strangerea de suruburi ,stemuirea unor pori. 3.Oprirea conductei Oprirea sau scoaterea conductelor din regim se face prin oprire normala sau oprire fortata.In cazul opririi normale se anunta consumatoriide oprire si durata opririi retelei de conducte. Se inchide treptat alimentarea conductei .Se deschid robinetii de golire si aerisire pentru evacuarea condensului si aburului format in timpul racirii.Se urmareste comportamentul de contractare al conductei in timpul racirii si comportarea sistemului de rezemare.Dupa evacuarea completa a fluidului din conducte se inchid armaturile de golire si aerisire.Daca oprirea se face pe timp de iarna exista pericolul de inghet al condensului format ,iar golirea se face complet si este o conditie necesara evitarii acestui fenomen. Oprirea fortata se face in caz de stricta necessitate cum ar fi avarii la elementele retelei sau la consummator ce reprezinta un pericol in exploatare sau din punct de vedere NTS. Decizia de oprire fortata va fi luata de conducatorul locului de munca in cazuri de avarie. Oprirea fortata se face prin inchiderea alimentarii cu abur si deschiderea drenajelor respective a golirilor.retelei de conducte. Personalul de exploatare ,intretinere si reparatii a retelelor de conducte va trebui sa posede o pregatire profesionala si o instruire corespunzatoare din punct de vedere NTS.Se respecta obligatoriu indicatiile Normativului Republican de Protectia Muncii si prescriptiile tehnice PTC2-2003- colectia ISCIR . Verificari functionale si de siguranta Verificari specifice Controlul dimensiunilor si si calitatii materialelor,fitingurilor,armaturilor,termoizolatiei,aparatelor de masura si control Dupa umplerea conductelor cu apa tratata si dedurizata se realizeaza circulatia agentului termic in conductele de ducere si de intoarcere. Realizarea circulatiei se face cu racordurile la consumatori intrerupte,prin deschidere lenta a vanelor de sectorizare a conductelor de ducere intoarcere ,si prin deschiderea lenta si succesiva a vanelor de legatura ale conductelor de derivatie. Se controleaza obligatoriu evacuarea aerului din conducte prin robinete de dezaerisire.Cresterea temperaturii apei se face treptat si uniform respective 30C pe ora.Temperatura maxima pe durata verificarii este pastrata minim 30 de minute.Verificarea functionarii compensatoarelor de dilatare se face prin compararea deplasarilor

effective cu cele calculatepentru aceleasi temperaturi.Verificarea se face atat pentru temperature maxima cat si pentru temperature minima de lucru a conducteisi se face dupa stabilizarea temperaturii agentului termic.Termoizolatia trebuie sa fie uniforma sis a nu prezinte deformatii,protectia termoiolatiei trebuie sa fie continua.La canale ,caminele si constructiile aferente retelei termice se verifica panta radierului canalului termic conform proiectului de executie,calitatea hidroizolatiei canalului termic,suporturile si consolele ,etanseitatea placilor de acoperire ale canalelor. Incidente si avarii posibile