Sunteți pe pagina 1din 5

nod nci-tral, insuliria rnhibl se::etia d.: glu:agcn.

Scdczrea secretei pcstoran<iiale de GLP-i are o contrib,u{ie senrnificarivi ia cre$lerea giicemi:i pcsfprandiaie (GLP-1 srimuleazd seci:efia insuiinei ;i inhiba secreiia giucagonului inir-o manierd depencienti Ce nlveiul glicemiei). Glucoza esie fjitratd iiber la nivelul glornerulului renal. In mod normal, gii:ccza fiitrati pn:r glomer'"il este reabsorbitd pnnir-un mecanism Ce reabsorbtie renal| a g,l'tcazei guvernai de transpoiiori de giucozd: SGLTi gi SGLTZ (Sodium/Cl-ucc'se coTransporter) situati ia. nivelul tubului prorimai al nefronului. CanC hiperglicemia devine irrponantd, cantitatea de glucczd fiitratd pnn g!om-:r-:1 cregte ccnsiderabri gi Cepdgegte capacitatea de reabsorblie la nivelul l":buiu! re::al proxin'ra1; fiind transportatd prin celelalte segmente ale nefronuiutr, qiuccza derei-niin6 o poiiurie os:uoticd cu pierderea in exces a eoei. cu tend;nta la
ectiunez. rnsr-r;inr:. in

un:riip;i :ilil'n:i i3z:si:l:el csirrje]ri'aif,a-nancreetira t,itre secreti gl.-.:l'arcr'-ii_; ii

LU

gti
UU

int
dire

Dr. F

deshidraiaie celuiard cale declangeazd seiea ;i poiidipsia.

2",!. Apatomia patologicd a pancreasului

in diabetul zaharat tip 3

I asimpt
crescul

Mcdificarea rnorfciogicd esen{ial5 a pancreasului subieclilor cu DZ tip 2 o constituie prezenta unor depozite amiloide gi o reactie cje fibrczi la niveiul insulelor. Post-niortem, amiloidui pancreatic este gasit lag5ota dinire subieclii cu DZ tip 2, in timp ce subieciii nediabetici prezinti depozite amiloide semnificative numai in 25cto ain*e cazui. Amilcidui pancreatic este constituit din mase fibrilare amoit-e, dispuse intre capilare gi celulele endocrine ale insulelor pancreatice. Ainiiciilui pancreatic sau amilina este alcituit dintr-un polipeptid ce con{ine 3? aminoacizi. Acesta este secretat <ie celula B-pancreatic6 imoreund cu insuli^a, ca raspuns la ace iagi stimuli. Fibrileie amiloidului sunt formate prin conversia polipepticiului din stare soiubiil ?n fornra fibriiar[, ins,-.lubiid, prin mecanisme insuficielt cunoscute. Supraproductia amilinei, ca o coasecing5 a stimulSrii prelungite a ceiulelor E datoriti hiperglicemiei, ar duce la forrnarea depoziteior amilcide fibrilare i5
pancreas.

polidip chiar n

I
instali
T t

compli
t

sunt e)
zaharat

stadiul expugi dislipi<


obezita

Conionrr unei ipoteze, foimarea acestor depozite ar putea produce disfunclia gi rncarrea ceiulelor B printr-un efect "ioxic" local. Degi contribulia amiloidului pancreatic la etiopatogenia DZ tip 2 nu esie inca. clarificati, s-a dovedit cd prezenla sa este ascc:atd cu reducerea masei B-ceiulare. MetoCele imagistice actuale nu pot evideniia o reducere a rnasei betacelulare. Se;tie cd greutatea pancrea:iului uman este, in medie, de aproximativ 70 g' ilin car i.rtssl B-celulara are iAC mg. Prin urrnare, o reducere cu \cta a greutalii nu cste susceptibiia a produce o naotiiilcare sernnificativS cje volum a organului.

riscul prelim:
retrosp
I.

de teri
intoleri glade c

lL/

,.c)
-

<f)

.la 1..

lle
tua
1)l

)tie 'l-i
i
rrin

it-n con:iuz:e. desi DZtip 2 inciude rresce 90yi din:re toai- cazirrile DZ^;!- cri toaie c5 este i*iaiiv bine conturat din punci de ie,jere cirni*, r-iin pilnci cje vedere eiiosatogenic existl ?irc5. rnuite necunoscuae 9i intrebEri ixr6 rdspiins. incd i;u se cunoa$ie curn actioneazd irtportanta sa predispoziiie geneLicE gi nu esie desci*ar :rtr-egui sd'-r poiiCeterniinism. nraiales in ceea ce cri,.,egte rrzistenra la insulina. Tctusi, c,eea ce se ;iie repiezinid o bazi, atar perrrru teraoia sa. ;6i gi ptniru ciifectiile principaie ale c:rcet5rijor uitericare.

Bibliograf:e
Banner-\i,i.'i: S an.j o'Brien TD. islei in T;r,'.i:e 2 riiabetes: In Honpor Di. l:-rlrrn i. Tunter Srabetes Care.lCO8: 57:2899*29Cc.

:lul
{lrl i ii:

gi

,^

2.5. Screening-ul rtiabeiuitti zgherai tip 2


?

:o
lui
:lp
f;

lul zi.

in
n r

De obicei drabeh.il zahara: trc 2 aflai 'in iaze ciinici a bolii este oiiEo sau asimptomatic. Facientil pot evojua rnai rnulte luni sau ani cu nivele n:oderar crescute aie glicenrer. in aceastE situa'Lie, sin:ptomele ciasice (pofiurie, setepolidipsie, poiitrne. scEciere oonderald) pot lipsi, ciar expunetea la hipergiice:nir, chiar moderati,, Foate cond'.:ce in limp ia inslalaiea compiicaiiiior cornice aie boiii. Dest';l Ce h-ecveni. 'Jiabetui trp 2 este .desccpent intArnplitor sau cu i-:caz:.r; instaidni r.ineia din conplicafiile cronice ale bclii. Peste 25oA dln nacieniii cu diabet zaharartip 2 nou ,-iescoperit i;o d.e3ai:iie- ciil compiicatiile cor::rce ale bolii. Trebuie subliniat cd hiperglicen:ia este ,Ccar urrui dir., fbctr;ir ,Je risc ia care sunt expu$i pacieniii care sunt afectati de procesul eiiopatogenetic clenurait diabet
zaharat tip Z

in

ii)

In cursui isionei naturaie a bolii. cu muit inair,ie ca aceasta sa prcgreseze ia stadiul ei clinic idefinit prin inroierania la gi-,:cozi de :ip diabetic), pacleijij; suxr ia numerogi aiii factori de isc cariiovascular: rcziste ngi la irslirnE. :Tq:$] drslipidemie, tendinia la valori crescule aie :ensiunii artenale, suDraponGere sarl o.oezttate qi alfi lactoc de nsc asociati ia un sfii tlr viarj nesan[ros. Aceasta t'ace ca riscul pentru evenirnenie cardiov'asciiiare sii tle *uit .t.rrut inca din iazeir preliminare iazei ciinice a boiii, fapi cr:ir:cnstrar dc siudii epidemicicgrc: retrospective obs erv arrcnai e. . Numeroase studii au aiitar. cI pesie 60?'o rjin pacicnilr intei-nati inir-o unitate -.o.ouuri"n de terapie intensivi coronarianr, p"n,.u ur, ,i,,cir*., acut, pre :ziriii giucoza: i09/o au,jiabsr cilnosiriir zlnteiici'laiccieislte ltlgz' au iiii'eriio Il"l:t?"l'la 6toutr oe Intoierantd la giuc*za: IFG, iGT sar: di:rlel zairli.li.

Toate acestea fundamenteazi necesitatea depist6rii c6t mai precoce a diabefuiui zaharat cu scopul instituirii unui management multifactorial care sd combatd toli factorii de risc cu scopul evitdni apariliei compiicaliilor cronice ale bolii. Screening-ul diaberului zaharat trebuie efecfuat ia toli indivizii adulti care prezintd un risc crescut pentru dezvoltarea diabetului zaharat. Conform asocialiei Americane de Diabet (ADA), screening-ul diabetului
zaharat se va efecfua:

Pent

glicemiei

l1

Un in diabet zaha
(FINDRISK populalional jos.

La toate persoanele supraponderale sau obeze care prezintd unul sau mai mul1i factori adilionali de risc: - Inactivitate ftzicd

Un

sco

zaharat tip 2'.

trigliceride

mgidl Obezitate severl - Acanthosis nigricans - Boald cardiovasculari (in special boaid coronariand) - HbAic >5,7Yo sau IFG, IGT 2. La toate persoanele care au implinit vArsta de 45 ani (vdrsta este un factor de nsc pentru diabetul zaharat tip 2 3- Dacd rezultatele screening-ului sunt negative, acesta va trebui repetat la intervale de trei ani.

- Nagtere de feli macrosomi (9:4000 g la nagtere) in antecedente - Diabet zaharat gestalional in antecedente - HDl-colesterol <40 mgldl la bdrbali, <50 mgldl la femei gi /sau
> I 50

- Este rudd de gradul 1 a unui pacient cu diabet zaharat tip 2 - Hipertensiune artenal(:140i90 ori rratament antihipertensiv) - Femei cu ovar polichistic

majoreazi ris zaharat in ur


aprecierea risc risc este >15 s la glucozi.
Cregtere

impune screer Dupd A supraponderal doud (oricare) Istori Semr disliP la nai Istori Inilierea
aceasta debute

)
(

:FIND
i Varsts

RISK

{ani)

--+-.----------* <a5=0;45-54=2;
i <s+e or' i <9aBori i j >102Bori
l i

Punctaj

jscor

55-64=3;

----i-----.: >64=4
i i

Deoarec insulind poate

irttc

{xg,mz}
fiL minim

i.zs=o;2i3o=t;>30=3
<80F= <soF= 0; st-io2g oti SO+BF= S4-102Bori

Circumferinia aMominala {cm)


I

>88F=4

sosg;;*i--** 3
I I

motiv, sr Confom prezentirii, di


acest

!i'

)f

Aclivitate

IDA=0.HU=z

;
,

Consum fructe si legume zilnic

l-o{4l1?-- ---- -

lDA=0;ltU=1

Hiperglicemie?
Aveti ro{te cu

diabet?

i rtU =

O; rude gr. 2

j;

ruOe

gr.r = S

-8'tq

.t1*'l:!:1.t1r-14=16ii:

15-20=33./i: >20=

5si

- ._

__._.._

I *.

screeningul se de sarcin6), ut Femeiie ul pentru diat criteriile de di Toate fe la nagtere pet cazul persiste clasificatl in a Femeile normalS la glu

li
ll

n
A

Atl a!

.
t-

el_J

,aie

sa

rice ale

lti

care

.betuii;i au rnai

jos.

Pentru efectuarea scieening-ului se foiosesie rjeter:-cinarez g\icernlei a jeun. a slicen:iei 1a2h C,Jnd 75 r' sl;rcczi nrai s21i Ce termirra;ea FIbAlc. D""-"''-''--"--r* iJn insi:-iinreni r.aiorcs penrru depisiarea perscanaici la nsc cies;ut Denr-ru diabei zaharat este scorui de risc pentru diabet. Lin astf"el ie instrumenr (FF.iDRi-cK,\, re'al,izat cie Ascciagia Finlandezi <ie lJiabei, gi vaiidat pe gruFe ropulaiionale iin Finlancia gi aite tan Europene {Germania, Pcrioniaj este redat mar

IJn scor de risc mai mic Cec0t 7 aprectaz1. c6 nscul cie e clezvcita diabei zaharaf. tip 2 ?n urin6torii i0 ani este de ln/r,in timp ce un scoi de dsc intre i5 si 2C
330,/n (ceea ce inseamnA cd o persc.ana din 3 .:a dezvolta diabet zaharat, in uri:rEicrii 10 ani) Dupi cum reiese din tab.elui Ce mai sus, pentru aprecierea rissul:li nu esie nevoie de nici o investigalie de laborator. Dacd scoi-ui cis risc este >15 se recornandi efectuarea TTGO {pentru a identifica gradulintoleraniei

majareazA nscul ia

ia glucoza.

)l

J4U

factor
retat la

Cie;terea aiarn:antE a incidenlei diaber.rlui zaharattts:2 ia copil gi adoiescenl impune screeningui pentni diabet zaharat gi la aceasti categone de',iArstd. DupI ADA, screening-ul diabetuiui zaharat tip 2 se va efecrua ia rcd copii supraponderaii (greutate-a > 120on greutate ideala pentru iniitime) care mai au inci doud ioncare) din urmdtoarele: - istoric famiiial de diabet rip 2 {la rude de gradul i sau 2) Sernne de rezisienld 1a insulini (acanthosis nigricans, hipenensiune, dislipiceniie, ovar polichistic, on greuiate rnica, pentm virsia gestalionaid.,
Ia nagterel

Istonc matem ie diabet sau cjiabet gesralional in cursul vielii intrauterine Inilierea screening-uiui se face la vArsta de i0 ani ori ia pr"rbertate dacl aceasta debuteazi sub varsta iie 10 ani. Deoarece sarcina reprezint6 o stare riaturaid, fiziolcgici, de rezistenia la insuiind poate fi o circumstanld favorizanti pentni apanlia CiaberulLri zaharat. Din acest motiv, screeaingul diaben:lui zaharui este obiigatoriu in timpul sarcrrrii. Conform recomandinlor AIIA, la ferneile necuncscute a a'Jee, la mornentul prezent6rii, diabet zaharat dai' care pre'ztntia iacton de nsc pentru <iiabet zaharat^ screeningul se va eiectua cu ccazia pnmei ';izite prenataie (antericr siptdminii 24 de sarcin6), utiiizrinC cntenile standarrj de diagnostic. Femeile gra'ricie necunoscuie antei-icr cu diabet zaharat vcrr efeciua screeningul pentru diabet zanaftt in siptdmin a 24-28 a sarcinii utrlizincl TTGC 175 g) yr cnteriile de diagnostic pentni diabetul gesiaiional. Toate ferneile cu diabei gestai:cnal vor fi rg-cr,'a.iiir're .jupA 5-12 slrpli:r,ini ,je la nagtere pentnt a ."'erifica dacl intolerania ia glucozi persisii post-parrurn. in cazul persisteniei ilu'sDenlini a inttlie rante i ia gluccza, aceasta va irebui rcclasificati in aitl caiegorie eti,:lc5;icE. Femeilc caie 3u a'-,ui. diabet iiusii,iiion.l gi au rl.:cirp,er':ri post0arilint c i0lcrl;itii normald la gluco:'e,,.tr ir:bui e."sjulie pcri,-rdic icr L:rstiri iictii L5i),]..,, ciir i.n"iir:ir

i c. lci:Ianti nomtai lagiucazd pJstp,:rnum xer,tcita riiabet zaharat Lilleil,:li p;' parcursui \'teti:/. ADA recornandi tiecl::arez re-ezalLrdr-ilor la ui: iltert;al Ce -i ani.
.-1i,,

n.=i !-estaijr:,1;

a4

Bibiiografie

i.
(S;cp1

il:

Tesiirrg

icr

Diabetes

in Aslrnptcmai;c patients.

Drabe-Les Care

2Ai1;

31

i3-16.
t

clinici
necesal

strategi
q

ingrijirr

self rn:
vie{ii pr familie.
perrnan schimbi

ftzic, m orice m avAnd i glicemi diabetul se conj agreabil

igide
factori

qi

perrnan(

glicemi< singur.

medicul dietetrci

Pir

paclentu

conditii