Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. 8:

Documente nautice.Corectarea şi actualizarea documentelor nautice.

Cuprins Obiectivele Unităţii de învăţare nr. 8

8.1 Documente nautice

Pagina

8.1.1 Documente nautice pentru informarea de navigaţie

8.1.2 Documente nautice oprative de navigaţie

8.2 Actualizarea documentelor nautice

8.3 Corectarea documentelor nautice

Test de autoevaluare – Unitatea de învăţare nr. 8 Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie – Unitatea de învăţare nr. 8

ş i comentarii la întreb ă rile din testele de autoevaluare Bibliografie – Unitatea de înv

Pagina 87

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 8

OBIECTIVELE Unit ăţ ii de înv ăţ are Nr. 8 Principalele obiective ale Unit ăţ ii

Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 8 sunt:

să prezinte cele mai importante documente nautice care trebuie să existe la bordul unei nave oceanice;

se descrie modul în care se păstrează la bord documentele nautice;

să explice modul în care se face ţinerea la zi şi corectarea documentelor nautice la bord.

8.1 DOCUMENTE NAUTICE

navei de către şantierul de construcţie, inventarul de navigaţie se

completează, printre altele, cu documentele nautice necesare începerii navigaţiei. Necesarul de astfel de documente este stabilit în conformitate cu prevederile capitolului V, regula 20 din Convenţia Internaţională privind siguranţa vieţii umane pe mare (SOLAS 1974 – International Convention for the Safety of Life at Sea) . Conform acestor prevederi… “Toate navele

vor avea la bord hărţi adecvate şi corectate, cărţi pilot, cărţi ale farurilor, avize pentru navigatori, table de maree şi toate celelalte publicaţii necesare pentru voiajul planificat”. Există, în practica navigaţiei, două categorii de documente nautice:

Pe

timpul

dotării

1. documente nautice pentru informarea de navigaţie;

2. documente nautice operative de navigaţie.

Hărţile standard care trebuie să se găsească la bordul unei nave oceanice se grupează în:

- hărţi la scară mare – care sunt hărţi ale porturilor, ale zonelor de ancoraj şi a raioanelor cu pericole de navigaţie;

- hărţi la scară medie – destinate pentru navigaţia costieră;

- hărţi la scară mică – destinate pentru navigaţia la larg şi pentru planificarea traversadelor. Documente nautice pentru informarea de navigaţie (mai poartă numele şi de documente informative):

a. Catalogul hărţilor şi documentelor nautice (Catalogue of Admiralty Charts and Other Nautical Publications);

b. Simboluri şi abrevieri folosite pe hărţile marine (Symbols and Abbreviations Used on Admiralty Charts);

c. Cartea pilot (Pilot, Sailing Directions);

d. Cartea farurilor (Admiralty List of Lights and Fog Signals);

e. Cartea semnalelor radio (Admiralty List of Radio Signals);

f. Table de maree (Admiralty Tide Tables);

g. Ships’ Routeing;

h. Ocean Passages for the World;

i. Guide to Port Entry;

j. Mariners’ Handbook.

k. Avizele către navigatori(Daily Notices to Mariners, The Weekly Complete Edition, The

Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners) Observaţii: Chiar dacă Avizele Radio către Navigatori (Radio Navigational Warnings) nu sunt documente, totusi conţin comunicări urgente care interesează siguranţa navigaţiei (interdicţii de navigaţie în anumite raioane, apariţia de pericole de navigaţie, modificări ale caracteristicilor

Pagina 88

luminilor farurilor ori modificarea poziţiei acestora etc.) Documente nautice operative de navigaţie:

a. Harta de navigaţie;

b. Jurnalul de bord;

c. Almanahuri nautice (Browns’ Nautical Almanac, Tablele DH-90, Tablele Norries’);

d. Efemerida nautică.

8.1.1 DOCUMENTE NAUTICE PENTRU INFORMAREA DE NAVIGAŢIE

Catalogul hărţilor şi documentelor nautice (Catalogue of Admiralty Charts and Other Nautical Publications) Catalogul cuprinde date despre hărţile marine şi documentele nautice editate de Direcţia Hidrografică Maritimă, respectiv de Amiralitatea britanică:

În documentul românesc, informaţiile referitoare la hărţile marine sunt date sub formă de tabel, conţinând 4 grupe de hărţi, funcţie de scară:

o

Conţinutul primei părţi este completat de hărţile index. Acestea precizează, cu ajutorul unor dreptunghiuri, zona geografică reprezentată pe fiecare hartă în parte.

o

Partea a doua a Catalogului hărţilor conţine date referitoare la hărţile de navigaţie ale Dunării şi canalelor.

o

În partea a treia se pot găsi, sub formă de tabel, informaţii referitoare la documentele nautice editate de Direcţia Hidrografică Maritimă.

În documentul britanic, pe pagina din dreapta este prezentată o hartă index a unei anumite zone, iar pe pagina din stânga este dat tabelul cu seriile hărţilor conţinute în indexul paginii din dreapta. De asemenea, mai este dată o listă a adreselor agenţilor din diferite porturi ale lumii, de unde se pot procura hărţi şi documente nautice, precum şi o hartă index a hărţilor index din catalog.

Simboluri şi abrevieri folosite pe hărţile marine (Symbols and Abbreviations Used on Admiralty Charts În acest document sunt reprezentate grafic simbolurile şi abrevierile utilizate pentru marcarea pe hartă şi în documentele nautice a diferitelor semnale, configuraţii, repere, etc. Lucrarea cuprinde 21 de secţiuni, numerotate de la A la U, cuprinzând simboluri şi abrevieri specifice:

secţiunea A: Linia coastei (natura coastei);

secţiunea B: Detalii costiere;

secţiunea C: Uscat (detalii costiere);

secţiunea

secţiunea S: Natura fundului;

secţiunea T: Maree şi curenţi;

secţiunea U: Magnetism.

Cartea pilot (Pilot Sailing Directions NP 1-72); Cartea pilot este documentul nautic care conţine descrierea amănunţită a zonelor de navigaţie, furnizând navigatorului toate amănuntele referitoare la zona geografică respectivă. Biroul hidrografic

al Amiralităţii britanice publică periodic cărţi pilot pentru întregul ocean planetar. Cartea pilot este structurată pe următoarele capitole:

Capitolul introductiv (Introductory), ce conţine o listă a cuvintelor străine utilizate în lucrare, sistemul ortografic şi fonetic utilizat în ţările riverane, alfabetul limbii (limbilor) respective, reguli de lucru cu cartea pilot, reguli de corectare a Cărţii Pilot şi de

Pagina 89

interpretare justă a unor informaţi conţinute de aceasta, o listă cu alte publicaţii editate de UKHO etc.

acestea sunt capitolele de fond ale cărţii pilot şi

conţin la rândul lor:

Capitolul 1, 2, ş.a.m.d. (Chapter 1,2,

)-

o

descrierea generală a zonei, istorie, poziţionare geo-politică, descrierea generală a

bazinului hidrografic şi a reliefului coastei;

o

elemente de structură etnică şi lingvistică a populaţiei;

o

ocupaţii specifice, obiceiuri;

o

elemente politice specifice zonei;

o

elemente de economie şi politică economică: exporturi, importuri, moneda naţională, specificul producţiei interne, orientări tendinţe economice;

o

elemente ale legislaţiei ţărilor riverane;

o

caracteristici meteo-climatice specifice ale zonei;

o

curenţi;

o

vânturi predominante;

o

particularităţi climatice sezoniere;

o

descrierea amănunţita a coastei, conţinând, acolo unde necesar, şi reprezentări ale aspectului coastei, specificându-se totodată şi relevmentul şi distanţa din care s-a făcut reprezentarea;

o

râuri, fluvii, lacuri.

Fiecare volum al cărţilor pilot conţine descrierea zonelor costiere, observaţii referitoare la rutele de navigaţie recomandate, pericole de navigaţie, sisteme de balizaj, facilităţi portuare, etc. Folosirea cărţilor pilot se face în paralel cu hărţile nautice, la care se fac deseori trimiteri. Cărţile pilot au fost realizate iniţial pe baza descrierii coastelor din rapoartele navigatorilor englezi. În unele ape teritoriale, acestea se bazează pe hărţile si publicaţie birourilor hidrografice locale. Fiecare volum este complet revizuit la intervale între 12 si 15 ani. Între ediţii, actualizarea se face prin editarea de suplimente emise la intervale între 18 si 24 de luni. Fiecare nou supliment este cumulativ, incluzând toate corecţiile anterioare. O serie de corecţii sunt incluse in ediţia săptămânală a Avizelor pentru navigatori (Notices to mariners).

Direcţia Hidrografică Maritimă Română editează periodic Cartea pilot a Mării Negre, în care se găseşte descrierea completă a întregului bazin al Mării Negre.

Cartea farurilor (Admiralty List of Lights and Fog Signals, NP 74- 84) Publicaţia cuprinde în 11 volume (notate A - L) toate farurile şi semnalele luminoase de interes pentru navigaţie. De asemenea, sunt incluse toate semnalele de ceaţă şi luminoase plutitoare având o înălţime mai mare de 8 m deasupra nivelului de referinţă al hărţii (geamandurile cu o înălţime mai mică de 8 m nu sunt incluse. Documentul pune la dispoziţie următoarele informaţii pentru fiecare dintre semnalele şi de ceaţă de pe întregul ocean planetar:

coloana 1: numărul internaţional al luminii;

coloana 2: numele luminii;

coloana 3: coordonatele geografice (aproximative);

coloana 4: caracteristica ritmică şi intensitatea luminii;

coloana 5: înălţimea luminii deasupra nivelului mării;

coloana 6: bătaia luminoasă (sau nominală);

coloana 7: descrierea construcţiei (se precizează şi înălţimea construcţiei deasupra solului);

Pagina 90

coloana 8: descrierea luminii (aspect, caracteristici, culoare, sector, ş.a.).

Fiecare lumină de navigaţie (light) şi semnal sonor (fog signal) este caracterizat de un număr de ordine, numit număr internaţional (international number). În acest document fiecare semnal luminos şi sonor descris este precedat de numărul său, înscris în prima coloană din stânga. La sfârşitul documentului este întocmit un index care conţine toate semnalele luminoase şi sonore descrise, în ordine alfabetică şi cu numărul internaţional ataşat, pentru identificarea operativă. Fiecare volum cuprinde table pentru calcularea bătăii geografice şi a celei luminoase, definiţii si observaţii generale referitoare la caracteristicile luminoase si a celei de ceaţă. De asemenea, este inclusă o listă cu abrevierile şi termenii echivalenţi din diferite limbi străine corespunzătoare zonei acoperite de volum. Unele volume prezintă luminile platformelor petroliere, navele-far si semnalele de pericol. Informaţiile conţinute în publicaţie provin de la autorităţile britanice şi străine responsabile cu amenajările de navigaţie, cărţi ale farurilor şi avize străine, rapoarte de ridicări hidrografice. La recepţionarea unei informaţii cu referire la schimbări legate de faruri, ce afectează siguranţa

navigaţiei, se emite un aviz de navigaţie pentru corectarea temporară a publicaţiei. Aceste avize sunt induse apoi alături alte schimbări minore în secţiunea a V-a a ediţiei săptămânale a Avizelorpentru navigatori. La intervale de aproximativ 18 luni se publică ediţii noi ale cărţii farurilor care conţin toate modificările apărute de la ediţia precedentă. Direcţia Hidrografica Maritimă editează „Cartea farurilor, semnalelor de ceaţă şi radiofarurilor din Marea Neagră şi Marea Marmara", care conţine:

tabel cu evidenţa corecţiilor aduse cărţii;

tabel cu distanţa geografică la care un obiect apare pe linia orizontului;

faruri şi semnale de ceaţă;

radiofaruri.

Cartea semnalelor radio (Admiralty List of Radio Signals, NP 281-288) Documentul este editat în opt volume (unele în câte două părţi) incluzând informaţii detaliate asupra tuturor semnalelor radio folosite în navigaţia maritimă. Volumul 1: Staţii Radio de Coastă, 2 părţi (Coast Radio Stations, NP 281(1&2)). Volumul conţine particularităţi ale staţiilor de coastă incluzând indicativele radio, orele de lucru, frecvenţele de transmisie şi recepţie, orele pentru listele de trafic, etc. Staţiile sunt enumerate în funcţie de poziţia geografică. De asemenea, în secţiuni speciale informaţii privind:

asistenţa medicală prin radio;

raportări pentru libera practică medicală;

rapoarte privind poluarea;

servicii INMARSAT;

GMDSS;

sisteme de raportare ale navelor;

reguli de folosire ale staţiilor radio în apele teritoriale;

semnale de pericol;

extrase din Regulamentul Radio Internaţional.

Volumul este divizat Tn două părţi, pe zone geografice:

Partea 1: Europa, Africa, Asia (exclusiv Filipine şi Indonezia)

Partea 2: Filipine, Indonezia, America de Nord, Centrala şi de Sud, Groenlanda şi Islanda.

Pagina 91

Volumul 2: Mijloace radio de asigurare a navigaţiei (Radio Navigational Aids, NP 282) cuprinde detalii despre radiobalize, inclusiv radiobalize aeriene din zonele costiere, radiofaruri, staţii de calibrare pentru radiogoniometre, balize radar, etc. Volumul 3: Servicii meteorologice radio şi avize de navigaţie (Radio Weather Services and Navigational Warnings, NP 263 (1&2)) prezintă informaţii despre serviciile radio meteorologice şi alte sisteme maritime de informare. Sunt incluse codurile meteorologice maritime, frecvenţele şi orele de transmitere a avizelor de furtună, a buletinelor meteo şi hărţilor faximil. Publicaţia este divizată în două părţi, în funcţie de zonele geografice acoperite (vezi Volumul 1). Volumul 4: Staţii pentru observaţii meteorologice (List of Meteorological Observation Stations, NP 284) conţine lista tuturor staţiilor care fac observaţii meteorologice incluzând numărul staţiei, localizarea şi înălţimea. Volumul 5: Sistemul Maritim Global de Siguranţă şi Pericol (Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS, NP 285) include informaţii despre diferite proceduri de căutare şi salvare, servicii disponibile pentru asistarea navelor folosind GMDSS. De asemenea, volumul conţine diagrame şi reguli corespunzătoare din Regulamentul Radio Internaţional. Volumul 6: Servicii şi operaţii portuare (Port Services and Port Operations, NP 286 (1&2) cuprinde toate procedurile radio pentru asistarea navelor pentru intrarea în port. Informaţiile specifice porturilor pot varia de la anunţarea orei estimate a sosirii (ETA), facilităţi VHF, până la instrucţiuni privind pilotajul ori acostarea. Publicaţia are două părţi, funcţie de zonele acoperite: Europa şi Marea Mediterană, respectiv Africa, Asia, Australia, America de Nord, Centrală şi de Sud, Groenlanda şi Islanda.

Volumul 7: Servicii pentru traficul navelor şi sisteme de raportare (Vessel Traffic Services and Reporting Systems, NP 287 (1&2)) conţine toate informaţiile despre serviciile locale, naţionale ori intemaţionale pentru traficul navelor (VTS- Vessel Traffic Systems). De asemenea, sunt prezentate toate sistemele de raportare voluntară, recomandată sau obligatorie. Publicaţia este divizată în două părţi, după aceleaşi zone geografice ca şi vol.6. Volumul 8: Sisteme de navigaţie cu sateliţi (Satellite Navigation Systems NP 288) cuprinde informaţii detaliate asupra sistemelor de navigaţie cu sateliţi, incluzând recomandări cu privire la minimizarea influenţei diferitelor surse de erori în determinarea poziţiei. Table de maree (Admiralty Tide Tables, NP 201-204) Publicaţie anuală în patru volume (pentru diferite zone geografice) incluzând toate informaţiile necesare calculării elementelor mareei pentru un număr mare de porturi principale şi secundare. De asemenea, documentul include prezentarea influenţei diferitelor condiţii meteorologice asupra nivelului mareei, precum şi table pentru curenţii de maree. Prima parte conţine tablele zilnice cu orele şi înălţimile mareelor înalte şi joase pentru porturile principale iar cea de-a doua conţine elementele necesare calculului orelor şi înălţimilor mareelor înalte şi joase pentru porturile secundare. Documentul prezintă în partea finală metoda (algoritmul) calculului elementelor mareei şi a curenţilor de maree. Rute de navigaţie (Ships' Routeing) Documentul este editat de I.M.O. (International Maritime Organization) şi este destinat informării navigatorilor cu privire la:

rutele recomandate;

zonele maritime ce trebuie evitate;

schemele de separare a traficului.

Documentul este structurat în 4 părţi, astfel:

Pagina 92

PART A: este partea introductivă, conţinând explicaţii generale, o (listă de definiţii şi simboluri, metode de lucru, ş.a.;

PART B: conţine schemele de separare a traficului (Traffic Separation Schemes), concepute conform regulii 10 din COLREG. Partea B conţine 10 secţiuni, numerotate

X, fiecare din aceste secţiuni cuprinzând schemele de separare a

astfel: B I, B II,

B

traficului pentru o anumită zonă geografică.

PART C: conţine rutele recomandate de navigaţie (Deep water routes) şi este structurată pe 3 secţiuni, astfel:

o

Section I: Baltic Sea;

o

Section II: Western European waters;

o

Section III: South-east Asia.

PART D: conţine zonele (raioanele) ce trebuie evitate.

Ships' Routeing constituie un document util pentru alegerea optimă a rutei de navigaţie, precum şi pentru navigaţia în zonele prevăzute cu sisteme de separare a traficului. Atlasul mondial al voiajelor oceanice (Ocean Passages For The World, NP 136) Publicaţia oferă recomandări pentru rutele folosite în traversadele oceanice, cuprinzând

distanţele între principalele porturi ale lumii şi detalii referitoare la vânturi, curenţi, gheţari, ori aite aspecte caracteristice principalelor rute maritime. De asemenea, aici se regăsesc informaţii importante ce nu sunt incluse în cărţile pilot, acestea conţinând în general informaţii despre zonele costiere. Documentul conţine, în principiu, descrierea principalelor drumuri de traversadă ale oceanelor. în partea introductivă, documentul furnizează informaţii generale. Trebuie reţinut că drumurile oceanice recomandate au fost trasate ţinându-se cont de condiţiile hidro-meteorologice (vânturi dominante, curenţi permanenţi şi sezonieri, etc.) şi cât mai aproape de arcele de cerc mare. Atlasul este structurat pe 4 secţiuni, astfel:

Secţiunea A: Oceanic winds and weather, ice and currents şi conţine informaţii despre presiunea atmosferică, vântul, condiţii meteo oceanice, vânturi sezoniere şi musoni, cicloane tropicale, anticicloane, ceaţă şi gheţari, curenţii oceanici, atlase de curenţi, curenţi calzi şi reci, direcţia şi viteza curenţilor, circulaţia generală de suprafaţă;

Secţiunea B: Steamship Routes conţine informaţii despre drumurile de navigaţie pentru navele cu maşini;

Secţiunea C: Sailing Ship Routes conţine informaţii despre drumurile de navigaţie pentru navele cu vele;

Secţiunea D: Navigational Notes and Cautions (Note asupra navigaţiei şi avertismente) conţine cele mai importante avertismente şi observaţii referitoare ia particularităţile rutelor descrise în secţiunile B şi C. Pentru fiecare din cele 4 părţi se prezintă amănunţit: vremea, vânturile predominante şi sezoniere, curenţi, gheţari, drumuri de navigaţie recomandate între porturile principale. Pentru flecare drum recomandat se precizează un număr de ordine, numele porturilor de plecare şi de destinaţie, porturi intermediare şi strâmtori, etc. De asemenea, este prevăzut şi un index ai drumurilor recomandate, fiind precizat numărul drumului recomandat şi pagina unde poate fi găsit. Documentul conţine următoarele hărţi anexă:

- hărţi climatice ale globului;

- harta cu circulaţia generală oceanică (a curenţilor);

- harta-formular cu zonele descrise de cârtite pilot engleze;

- hărţile cu drumurile de navigaţie.

Pagina 93

Ghidul intrărilor în porturi (Guide to Port Entry) Documentul este realizat în două volume şi oferă informaţii despre porturile lumii, în ordinea alfabetică a statelor riverane şi, în cadrul acestora, în ordinea alfabetică a porturilor. Pentru fiecare stat riveran în parte sunt oferite informaţiile cu caracter general, adică acele informaţii care sunt valabile pentru toate porturile statului respectiv. În continuare, pentru fiecare port în parte sunt date informaţii cu privire la:

- coordonatele portului;

- descrierea radei exterioare şi interioare a portului;

- regulile de trafic radio cu autorităţile portuare şi administrative;

- amenajarea, dotarea, lungimile danelor, precum şi adâncimile apei la dane;

- posibilităţile de remorcare, încărcare - descărcare, aprovizionare şi reparare a navei;

- facilităţile de asistenţă medicală, repatriere şi agrement;

- ora legală.

Manualul navigatorului (The Mariner's Handbook NP100) Lucrarea conţine informaţii cu caracter general pentru navigatori, completând informaţiile din cărţile pilot. Sunt incluse observaţii generale referitoare la hărţile de navigaţie şi publicaţiile nautice, noţiuni şi termeni de navigaţie, utilizarea hărţilor şi mijloacelor de navigaţie, pericole şi restricţii, maree, curenţi, anomalii magnetice, noţiuni de meteorologie, navigaţia în zone cu gheţuri, table de conversie, etc. Manualul este revizuit cu regularitate, publicându-se noi ediţii la intervale de aproximativ 5 ani. Între ediţii, sunt publicate suplimente.

8.1.2 DOCUMENTE NAUTICE OPERATIVE DE NAVIGAŢIE

Jurnalul de Bord Jurnalul de bord este documentul destinat evidenţei şi controlului tuturor activităţilor importante ce se desfăşoară la bordul navei, cu precădere cele legate de conducerea navei şi de executarea navigaţiei. Jurnalul de bord este singurul document juridic al navei şi ca urmare, completarea acestuia necesită o deosebită atenţie, promptitudine şi mai ales corectitudine. Când nava se află în marş, sarcina completării jurnalului de bord o are ofiţerul de cart; pe timpul staţionării navei la cheu, sarcina completării jurnalului de bord o are ofiţerul de gardă pe navă. Formatul jurnalului de bord utilizat la bordul navelor militare, precum şi regulile de completare şi mânuire ale acestuia, sunt asemănătoare cu ale celor utilizate la bordul navelor civile. De asemenea, la începutul jurnalului de bord, sunt date regulile de completare şi persoanele autorizate să îl completeze, respectiv să îl controleze. Almanahuri nautice Almanahul nautic de referinţă în navigaţia maritimă modernă este cel realizat în colaborare de către Biroul Efemeridei Nautice de pe lângă Observatorul Astronomic Regal de la Greenwich şi Biroul Efemeridei Nautice din cadrul Observatorului Naval al Statelor Unite. Partea sa principală o reprezintă efemerida nautică, ce conţine date referitoare la aştri, necesare navigaţiei astronomice. Este publicată anual. Cel mai cunoscut almanah nautic este Brown's Nautical Almanac (NP 314), editat anual încă din 1880 de Brown, Son & Fergurson LTd., Glasgow, UK. Acesta conţine, pe lângă efemerida nautică, o serie de informaţii suplimentare:

- table de distanţe;

- table de maree;

Pagina 94

-

table de conversie pentru unităţi de măsură;

-

amenajarea de navigaţie a coastelor Marii Britanii;

-

Regulamentul internaţional de prevenire a abordajelor pe mare;

-

Elemente de pilotaj;

-

vocabularul maritim standard etc

O

parte din aceste informaţii sunt schimbate în fiecare ediţie anuală, actualizându-se sau

introducându-se informaţii noi, de interes pentru navigatori. Tablele nautice Norie's (Norie's Nautical Tables, NP 320) sunt o colecţie de table matematice şi de navigaţie. Sunt incluse tabla pentru latitudini crescânde, tablele ABC, tablele cu distanţa la orizontul vizibil, table astronomice, table matematice etc Table nautice similare sunt editate de mai multe birouri hidrografice naţionale. Direcţia Hidrografica Maritimă din Constanţa editează periodic astfel de table, ultima ediţie fiind intitulată

D.H.- 90. D.H.–90 este un document nautic de mare utilitate pentru ofiţerul de cart, punând la dispoziţia acestuia o serie de table, a căror utilizare uşurează efectuarea calculelor de navigaţie. Aceste table sunt structurate în 6 părţi, astfel:

- table de navigaţie;

- table astronomice;

- table hidrometeorologice;

- table de transformări;

- table matematice;

- anexe.

Cunoaşterea structurii acestui document, precum şi modul de lucru cu tablele ce îl compun reprezintă una din sarcinile principale aie oricărui ofiţer de marină. Chiar dacă la bordul navei se găseşte calculator sau computer, care pot rezolva rapid problemele curente de navigaţie ori calcule mai complicate, tabla nautică, alături de compasul magnetic şi de hartă, rămâne un mijloc de calcul şi

de informare de rezervă, de neînlocuit.

8.2 ACTUALIZAREA DOCUMENTELOR NAUTICE

În funcţie de volum şi importanţă, modificările care se aduc unei hărţi de navigaţie se împart

în: ediţie nouă, corecţii mari şi corecţii mici. Ediţia nouă este o actualizare a unei hărţi de navigaţie în limitele căreia s-au produs importante schimbări de conţinut şi ea se realizează de către editorul de hărţi. Harta ediţie nouă păstrează limitele şi numărul de ordine al hărţii vechi, însă conţinutul ei poate să difere considerabil

de conţinutul ediţiei precedente. Data ediţiei noi se tipăreşte în partea dreaptă a marginii de sus (după inscripţia referitoare la prima ediţie) şi reprezintă data ultimului aviz pentru navigatori folosit în procesul de actualizare a hărţii. O hartă ediţie nouă înlocuieşte şi o anulează pe cea precedentă. Corecţiile mari se folosesc în cazul când schimbările în conţinutul hărţii nu pot fi publicate în avizele pentru navigatori şi nu necesită pentru actualizarea hărţii o nouă ediţie, ci numai refacerea unor porţiuni din originalul de editare. Data aducerii la zi a hărţii prin corecţii mari se menţionează în partea stângă a marginii de sud a hărţii. Apariţia unei hărţi cu corecţii mari atrage după sine scoaterea din uz a hărţii vechi. Corecţiile mici reprezintă o aducere la zi a unei hărţi existente, pe baza informaţiilor publicate în avizele pentru navigatori.

Pagina 95

Data ultimului aviz al cărui conţinut a făcut obiectul aducerii la zi se menţionează în partea stângă a marginii de sud, în dreptul expresiei Corecţii mici. În momentul în care se procură harta, dacă nu este o ediţie nouă, aceste corecţii sunt operate deja. Cărţile pilot se actualizează pe baza corecţiilor publicate în avizele pentru navigatori şi în suplimentul la acest document. Suplimentul conţine toate modificările cu caracter permanent survenite după data la care Cartea pilot a fost adusă la zi, inclusiv pe cele publicate în suplimentele anterioare. Corecţiile publicate în supliment sunt tipărite pe ambele feţe ale filelor, în ordinea paginilor pe care le corectează. Locul corecţiei pe pagină este indicat prin rând. Cartea Farurilor şi semnalelor de ceaţă se ţine la zi cu ajutorul corecţiilor publicate în capitolul IV al avizelor pentru navigatori.

8.3 CORECTAREA DOCUMENTELOR NAUTICE

Această operaţie, extrem de importantă, revine ofiţerului maritim II. Corecţiile care se aduc acestor documente se transmit şi pe cale radio (avize radio - Radio Navigational Warnings) sau pe suport hârtie (Notices To Mariners) în ediţii săptămânale, lunare sau anuale. La primirea unei ediţii de avize pentru navigatori, ofiţerul cu navigaţia este obligat să corecteze imediat toate hărţile şi cărţile nautice din colecţia bordului. Folosirea în navigaţie a documentelor necorectate este interzisă. Avizele pentru navigatori emise pe parcursul unui an se grupează într-o publicaţie intitulată „Sumarul anual al avizelor pentru navigatori” - Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners. Publicaţia este realizată pe trei mari părţi:

- Secţiunea1 - Avize anuale pentru navigatori - Annual Notice to Mariners;

- Secţiunea 2 – Avize temporare şi preliminare;

- Secţiunea 3 – Amendamente la cărţile pilot.

Fiecare secţiune are un index al ei cu ajutorul căruia pot fi găsite problemele de interes. În antetul fiecărui aviz către navigatori se găseşte lista documentelor nautice care fac obiectul corecţiilor. În aviz este dat, pentru fiecare document în parte, numărul documentului precum şi pagina şi rândul ce urmează a fi corectat. Corecţia se face prin înlocuirea propriu-zisă a textului vechi cu textul nou, modificat, la pagina şi la rândul / rândurile specificate în aviz. Mai precis, se decupează din aviz textul nou (corect) şi se lipeşte peste textul vechi. În final, pe interiorul primei coperţi a documentului se va nota numărul avizului pe baza căruia s-a făcut corecţia.

Corectarea hărţilor de navigaţie constă în:

- stabilirea cu ajutorul listei de la începutul avizelor pentru navigatori a hărţilor care urmează a fi corectate şi a avizelor care conţin corecţiile respective;

- transpunerea pe hartă a modificărilor semnalate în capitolul II din avizele pentru navigatori;

- înscrierea în continuarea menţiunii Corecţii mici a denumirii şi numerelor avizelor permanente pe baza cărora s-a corectat harta (exemplu: 1998 - AN 8; 1998 - AN 3);

- consemnarea cu creion negru (sub formă de fracţie) lângă modificările temporare reprezentate pe hartă a numărului avizului care a conţinut aceste modificări şi a anului în care avizul a fost emis (exemplu: AN 105/98);

- încercuirea în lista cu documentele care urmează a fi corectate din fascicula Avize pentru navigatori a numerelor de ordine ale hărţilor care au fost corectate şi trecerea în subsolul aceleiaşi pagini a datei şi semnăturii persoanei care a corectat documentele. Dacă hărţile din colecţia bordului nu au fost corectate sistematic sau au fost procurate recent, se stabileşte data de la care trebuie să înceapă aducerea lor la zi. Această dată corespunde cu data

Pagina 96

ultimului aviz care a stat al baza actualizării hărţii şi este indicată în dreptul inscripţiilor „ Ediţie nouă, „Corecţii mari” sau „Corecţii mici”. Întrucât avizele cu numere mai vechi sunt modificate sau anulate de avizele publicate ulterior, operaţia de corectare a hărţilor necorectate sistematic se execută în ordinea inversă a numerelor de ordine a avizelor. Corecţia hărţilor pe baza avizelor cu caracter temporar se face numai la bord. Gradul de detaliere a corecţiilor pe hărţile de navigaţie depinde de scara acestora:

- pe planurile şi hărţile la scară mare se reprezintă toate corecţiile publicate;

- pe hărţile costiere generale se trec pericolele de navigaţie şi mijloacele de semnalizare care interesează navigaţia costieră;

- pe hărţile generale se corectează numai mijloacele costiere de semnalizare cu bătaie mai mare de 5 mile marine, mijloacele plutitoare de larg şi pericolele de navigaţie. Corecţiile pe hărţi se reprezintă cu acurateţe şi precizie, respectând următoarele reguli:

- semnele convenţionale şi abrevierile se desenează (se scriu) în conformitate cu cele reprezentate pe hartă;

- corecţiile cu caracter permanent se efectuează cu cerneală violetă sau roşie, iar cele temporare se fac cu creionul negru;

- corecţiile temporare prin anulare se şterg, iar prin confirmarea lor ca permanente acestea se reprezintă cu cerneală violetă sau roşie;

- inscripţiile originale (sau numai anumite elemente din inscripţii) care fac obiectul corectării se taie cu o linie subţire;

- semnele convenţionale se anulează cu două linii dispuse în formă de „X”. În cazul unor semne convenţionale compuse trebuie să se anuleze numai elementul menţionat în aviz, de exemplu pentru transformarea unei geamanduri luminoase în geamandură neluminoasă se va anula numai flamura prin care este reprezentată lumina geamandurii.

- contururile şi limitele raioanelor se desfiinţează prin mai multe semne de anulare (X) dispuse la intervale regulate de-a lungul laturilor respective. Activitatea de corectare a Cărţii Pilot constă în:

- decuparea corecţiilor din avizele pentru navigatori şi lipirea lor în supliment;

- anularea în cartea pilot a textului modificat prin avize şi înscrierea pe marginea paragrafelor modificate a numărului publicaţiei în care a fost dată corecţia. Când se primeşte un nou supliment se procedează astfel:

- se stabileşte până la ce dată suplimentul respectiv completează cartea pilot;

- se decupează din aviz sau se scot din vechiul supliment corecţiile apărute după această dată şi se introduc în noul supliment;

- pe marginea paragrafelor din carte se înlocuiesc cu litera S trimiterile la avizele ale căror informaţii au fost introduse în supliment. Corecţiile cu un text din câteva cuvinte se pot opera direct în Cartea Pilot, însă în acest caz, pe marginea corecţiilor din supliment, se va trece menţiunea ,,operat”. Orice menţiune în aceste documente se efectuează numai cu creion negru. Corectarea Cărţilor Farurilor constă în:

- decuparea corecţiilor din avize şi lipirea lor în Cartea Farurilor în locurile indicate prin numerele de ordine;

- dacă modificarea se referă la un far existent, corecţia se lipeşte peste textul vechi, pe toată lungimea ei sau numai la capete, iar textul vechi se anulează;

- în cazul în care se dau date despre un nou far (lumină), corecţia se lipeşte în locul indicat, numai la capătul din stânga. Evidenţa corecţiilor se ţine în tabelul de la începutul fiecărui document.

Pagina 97

TEST DE AUTOEVALURE

1. Ce prevede SOLAS-1974 referitor la dotarea navei cu hărţi şi documente nautice?

2. Cum se clasifică hărţile de la bordul unei nave?

3. Cu ajutorul cărei publicaţii nautice se ţine evidenţa hărţilor la bord?

4. Ce documente nautice trebuie să existe la bord?

5. Cum se ţin la zi hărţile de navigaţie?

6. Cum se ţin la zi cărţile nautice?

7. Cum se corectează hărţile de navigaţie la bord?

8. Cum se se corectează cărţile nautice la bord?

BIBLIOGRAFIE

1. Cojocaru, S., Tratat de navigaţie maritimă, vol. I, Ed. Ars Academica, Bucureşti, 2008;

2. Balaban, G., Tratat de navigaţie maritimă, Ed. Sport turism, Bucureşti, 1981;

3. Atanasiu, T., Bazele navigaţiei. Navigaţie estimată şi costieră, Ed. Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 2005.

Pagina 98