Sunteți pe pagina 1din 360

C.N.A.D.N.R. S.A.

DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI IAI


APROBAT, Director DRDP Iai ing. Viorel SCUTARU

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova

LICITATIE DESCHISA 2010

CAIET DE SARCINI

Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova

PROIECT DN 17A KM 0+412 - Caiet de sarcini specificatii tehnice - Liste cantitati - Piese desenate

MODEL DE CONTRACT Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova

CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI nr. ____/________ 2010

1. n temeiul Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii si in baza raportului procedurii de atribuire prin licitatie publica deschisa nr. ./ partile contractante: A. Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S. A. - D.R.D.P. IAI, cu sediul n Iai, str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232/214430, 214431, fax 0232/214432, avnd numar de ordine in registrul comertului J/40/552-2004, cod unic de inregistrare 16054368, cont RO 35RNCB0175008094080001 BCR Iai, reprezentata prin ing. Viorel SCUTARU, in functia de director si ec. Vasile POPA in functie de director economic, in calitate de ACHIZITOR si B. Executantul de lucrari: .. , cu sediul in ., str. nr. .. , telefon /fax ., e-mail inregistrata la Registrul Comertului cu ..., cod fiscal RO , avand cont de virament nr. deschis la banca .., reprezentata legal prin ing. in functia de , in calitate de EXECUTANT, au convenit incheierea prezentului contract. 2. Obiectul contractului si pretul contractului 2.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina lucrarile la obiectivul:

Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova


in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit pentru indeplinirea prezentului contract, n valoare de lei RON , la care se adauga TVA in valoare de .. lei. 3. Durata contractului 3.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile, asa cum este prevazut in graficul de executie, in decurs de 9 luni calendaristice de la data prevazuta in ordinul de incepere a lucrarilor, emis de catre Achizitor. 3.2. Achizitorul va comunica Executantului, ori de cate ori este cazul, nivelul fondurilor financiare alocate pentru lucrare. Functie de fondurile alocate, partile vor conveni modificarea duratei contractului. Executantul are obligatia ca in baza comunicarii Achizitorului, sa revizuiasca, in termen de 2 zile de la comunicare, graficul de executie in functie de cuantumul fondurilor alocate, grafic care va fi supus aprobarii Achizitorului. 3.3 Orice alta modificare a termenelor din contract, stabilite prin graficul de executie si solicitata de catre Executant, se va face cu acordul partilor, in baza unei fundamentari tehnicoeconomice intocmite de Executant, avizata de diriginte si insusita de catre Achizitor, in functie de situatiile ivite pe parcursul derularii contractului. 4. Definitii 4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a)contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de Achizitor, si un Executant de lucrari, in calitate de Executant; b) Achizitor si Executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul contract; c) pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract; d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica; e) amplasamentul lucrarii - locul in care Executantul executa lucrarea;
2

f) vicii: aparente-defecte, lipsuri, neconformitati, etc care pot fi sesizate de o persoana diligenta fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza. ascunse -defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza ; g) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitiei de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze ale sale. h) durata de executie- intervalul de timp in care Executantul executa operatiunile pe care la presupune indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de incepere a prestatiilor. i) oferta documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara; j) propunere tehnica document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta; k) propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale ; l) caiete de masuratori - document primar care atesta cantitatea de lucrari reale executate in conformitate cu caietul de sarcini si normativele tehnice in vigoare ; m) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului, absolut imprevizibil si insurmontabil si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti. n) zi - zi calendaristica; o) luna luna calendaristica ; p) an - 365 de zile. 5. Aplicabilitate 5.1. - Contractul de executie intra in vigoare la data semnarii de catre parti, iar perioada de aplicabilitate este pana la receptia finala. 6. Documentele contractului 6.1. - Documentele prezentului contract sunt: a) contractul cu anexe si actele aditionale, daca exista; b) graficul de executie, fizic si valoric; c) proiectul tehnic si caietul de sarcini ; d) propunerea tehnica si propunerea financiara; e)programul calitatii care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii . Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc, dar in caz de ambiguitate sau discrepante intre ele au prioritate privind explicitarea reciproca in ordinea enumerata. 7. Standarde 7.1. - (1) Executantul garanteaza ca lucrarile executate vor fi de calitate corespunzatoare, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract. Asupra masurilor intreprinse pentru asigurarea calitatii tuturor lucrarilor si serviciilor stipulate in contract si in documentatia tehnica in cauza, contractantul (Executantul), va prezenta Achizitorului, la solicitarile acestuia, informatii privind:

- "sistemul calitatii propriu", manualele de asigurare a calitatii, procedurile functiilor de sistem, procedurile tehnice de proces, planurile de control calitate verificari si incercari, organizarea retelei proprii de responsabili CQ autorizati ; - "avizul" acordat pe documentatia tehnica in executie, de catre responsabilul tehnic cu executia atestat, cu decizie pentru conducerea executiei lucrarilor contractate ; - certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate si agrementele tehnice pentru toate materialele noi si tehnologii noi aplicate, in conformitate cu prevederile HG 622/2004 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii. - capacitatea de organizare pentru toate functiile principale ale sistemului de asigurare a calitatii, la nivelul "modelului de asigurare a calitatii" aferent "categoriei de importanta a constructiei" stabilita de catre proiectant ; - documentele justificative referitoare la rezultatele auditurilor externe, realizate inclusiv in perioada derularii contractului, asupra sistemului calitatii propriu; - documentele justificative referitoare la autorizarea laboratorului de incercari propriu si/sau la autorizarea laboratoarelor de incercari externe, colaboratoare prin contract sau comenzi ale contractantului (Executantului); - documentele justificative privind modul de constituire a "componentelor" sistemului calitatii propriu si privind organizarea generala si speciala a exercitarii "obligatiilor si raspunderilor" avind calitatea de "factor Executant" al lucrarilor si serviciilor contractate. (2) La lucrarile la care se fac incercari referitoare la calitatea probei, acestea se considera realizate daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare care sunt specificate in conditiile tehnice din caietele de sarcini, iar verificarile si incercarile au fost executate in exclusivitate prin laboratoare proprii si/sau externe, autorizate conform reglementarilor in vigoare. 8. Caracterul confidential al contractului 8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca: a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 9. Drepturi de proprietate intelectuala 9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror: a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor. 10. Protectia patrimoniului cultural national 10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului. 10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 11.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul despre aceasta
4

descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii Executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul; b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului. 10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 11.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice. 11. Garantia de buna executie a contractului 11.1. - Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului. 11.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului fara TVA, prin scrisoare de garantie bancara care devine anexa la contract sau prin reineri succesive (in procent de 10%) din sumele datorate pentru facturi pariale. Executantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului, fara TVA. Restituirea garantiei de buna executie se face dupa cum urmeaza: a)70% din valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca in acesta nu sunt inscrise remedieri si/sau completari de nici un fel si riscul existentei unor vicii ascunse este minim ; b)30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Durata de garantare a lucrarilor executate este de 24 luni. Ea va incepe cu data receptiei la terminarea lucrarilor si se va termina cu data receptiei finale. 11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul perioadei de aplicabilitate a contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie Achizitorul are obligatia dea notifica pretentia contractului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. Garantia de buna executie este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in executarea contractului, inclusiv in perioada de garantie sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile Executantului ori in alte cazuri prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, Executantul este obligat sa il despagubeasca pe Achizitor integral si intocmai. 12. Responsabilitatile Executantului 12.1. - Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile.. Executantul are obligatia de a remedia viciile, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, in termen de maxim 30 de zile pentru viciile ascunse si in termen de 7 zile pentru viciile aparente, n funcie de condiiile meteo, de la sesizarea scrisa a Achizitorului, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract. Remedierea viciilor ascunse se va face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul Achizitorului. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 12.2.. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Un exemplar din documentatia predata de catre Achizitor Executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora. Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
5

verificarile calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor. 12.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, in termen de 7 zile, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului conform prevederilor legale. 12.4. - Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de proiectant, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective. Executantul are obligatia sa rectifice pe cheltuiala sa erorile constatate in cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor. Executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor pentru verificarea trasarii de catre proiectant. 12.5. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligatia: a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane; b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, in scopul protejarii lucrarilor si a participantilor la trafic sau al asigurarii confortului riveranilor; c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 12.6. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a acesteia. 12.7. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: a) confortul riveranilor; sau b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane. Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelorinterese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului. 12.8. - Pe parcursul executiei lucrarii Executantul are obligatia: a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier; b) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 12.9. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 12.10. Executantul are obligatia si raspunde de semnalizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 emis de Ministerul Administratiei si Internelor si de Ministrul Transporturilor si HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind un Management al traficului care va fi aprobat de organismele competente (C.N.A.D.N.R., M.A.I.-D.P.R.P.).
6

12.11. Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in caietele de sarcini ; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale, trebuie sa respecte prevederile caietelor de sarcini si ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si alte prevederi interne specifice inceperii executiei receptiei la terminarea lucrarilor si punerii in functiune. Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului. Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar acizitorul va suporta aceste cheltuieli. 12.12. - Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul. In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant. Achizitorul sau reprezentantul acestuia, are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la data primirii notificarii Executantului. Achizitorul va raspunde la obiectiile justificate ale Executantului, in scris, in maxim 5 zile de la data primirii notificarii. 12.13. - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele de control abilitate, potrivit legii, inclusiv de cele interne ale Autoritatii contractante sau ale autoritatii careia i se subordoneaza, se constata ca Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul se obliga sa restituie in timpul controalelor si inainte de sesizarea organelor competente sa solutioneze cauzele respective aceste sume, inclusiv penalitatile, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc. aferente, stabilite prin actele de control. 12.14 - (1) Partile contractante se obliga sa respecte in totalitate obligatiile prevzute n Contract. (2) Executantul (antreprenorul general) poart ntreaga rspundere n cazul producerii accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.) i de munc, procedeelor tehnologice utilizate, sau de ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar activiti pentru antreprenorul general (subcontractani), n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum i orice modificare legislativ aprut pe timpul desfurrii contractelor. (3) n cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase n activitatea desfurat de Executant (antreprenor), acesta va comunica i cerceta accidentul de munc, evenimentul, conform prevederilor legale i se va nregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munc pe raza cruia s-a produs evenimentul. CNADNR se va nregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucrtori. 12.15 - (1) Este interzisa subcontractarea lucrarilor cu exceptia situatiei in care subcontractantii au fost declarati la oferta sau exista un acord expres al Achizitorului. Lucrarile executate de catre un subcontractant nedeclarat la oferta sau pentru care nu exista acordul scris al Achizitorului nu vor fi decontate. 2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii declarati la oferta, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 3) Executantul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract si exista acordul scris al achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului.
7

13. Responsabilitatile Achizitorului 13.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie Executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele : - amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina ; - suprafete de teren din zona de siguranta a drumului care se preteaza la depozitarea materialelor si utilajelor, pe zona amplasamentului lucrarii. 13.2. Achizitorul are obligatia sa anunte Executantul, in timp util, in legatura cu toate modificarile surfenite fata de prevederile graficului si care necesita schimbari in ceea ce priveste efectuarea lucrarilor contractante. 13.3. Achizitorul are obligatia, in vederea decontarii, sa controleze, pe parcursul executiei, cantitatea si calitatea lucrarilor executate, si sa constate conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. 13.4. - Achizitorul se obliga sa organizeze receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, dupa perioada de garantie, la obiectivul prevazut la art. 2 din contract, in conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora si/sau ale celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva. 14. Inceperea si executia lucrarilor 14.1. - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile imediat dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor emis de catre Achizitor. Executantul trebuie sa notifice Achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor. 14.2. - Lucrarile trebuie sa se desfasoare conform caietului de sarcini, specificatiilor tehnice, PT, DDE avizate si sa fie terminate la data stabilita. Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract. In cazul in care Executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor, Achizitorul este indreptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 14.3. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea Executantului si din partea Achizitorului a persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii. Executantul are obligatia de a asigura accesul Achizitorului si/sau a reprezentantului sau la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 15. Finalizarea si receptia lucrarilor 15.1. - La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie. 15.2. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 15.3. - Executantul are obligatia de a efectua masuratori, in vederea receptiei finale si receptiei la terminarea lucrarilor astfel incat acestea sa corespunda standardelor impuse prin normele in vigoare.
8

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor 16.1. - Perioada de garantie este de 24 de luni si curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la data receptiei finale. 16.2. - In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor constructiilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1) pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a: a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului, b) unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari, c) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului. 16.3. - In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (1), Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 17. Modalitati de plata 17.1. Decontarea lucrarilor care fac obiectul contractului, se face in baza facturii emise de Executant si a situatiilor de lucrari. Situatiile de lucrari insotite de atasamente, se depun de Executant la sediul Achizitorului in patru exemplare originale, pina la data de 25 a lunii de referinta. Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi semnate de Executant si insusite sub semnatura de diriginte de santier, numit conform art. 14.3 Verificarea situatiilor de lucrari de catre Achizitor se face in termen de 5 zile de la depunerea lor la sediul D.R.D.P. Iasi. Factura se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegate direct la sediul mentionat la art. 1 din contract. In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document. Emiterea facturilor pentru plata lucrarilor executate se face numai dupa insusirea situatiilor de lucrari de catre Achizitor. Decontarea facturilor se va efectua in termen de 90 zile de la data inregistrarii acesteia la sediul Achizitorului, in functie de sumele alocate de CNADNR SA. Achizitorul nu este raspunzator pentu plata lucrarilor efectuate de Executant peste valoarea fondurilor alocate prin sursa de finantare a CNADNR SA si comunicata acestuia. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza Executantul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate de catre Executant completate cu date corecte, potrivit legii si contractului. Dac Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea duratei prevazute mai sus Executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce Achizitorul onoreaza factura, Executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp. 17.2 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 18. Actualizarea pretului contractului Pretul contractului este ferm. 19. Asigurari
9

19.1. - Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 20. Amendamente 20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, in situatii temeinic justificate, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional. 20.2.- In situatia in care prevederile legale ulterioare vor impune acest lucru, clauzele contractuale vor fi modificate prin act aditional. 21. Penalitati, daune-interese 21.1. - In cazul in care, Executantul nu isi indeplineste la timp obligatiile asumate prin contract, inclusiv cu privire la executarea lucrarilor potrivit graficului, anexa la contract, Achizitorul are dreptul sa incaseze, cu titlul de penalitati, o suma echivalenta cu 0,05%/ zi de intarziere din valoarea lucrarilor neexecutate la termen sau executate necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 21.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 17.1.3., atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0,05%/zi din valoarea facturilor neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 22. Rezilierea contractului 22.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese. Rezilierea Contractului se poate cere in baza unor motivatii scrise, de catre oricare dintre parti, respectand prevederile Conditiilor de Contractare. 22.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public sau fac imposibila continuarea lui. Dreptul de denuntare unilaterala a contractului din partea Achizitorului este valabil si pentru situatia sistarii alocarii resurselor financiare necesare continuarii lucrarilor. 22.3. - In cazul prevazut la clauza 22.2 Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 22.4. - Achizitorul poate cere rezilierea contractului daca: a) Executantul a fost declarat falimentar in conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006, se emite ordin de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital ; b) Executantul a abandonat contractul ; c) Executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termen de 15 de zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor date de Achizitor ; d) Executantul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei scrise date de Achizitor ; e) Executantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de Achizitor ; f) Executantul a dat in subantrepriza o parte din lucrari fara avizul Achizitorului.
10

22.5. Executantul poate cere rezilierea contractului daca: a) Achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe Executant in situatia de a nu putea executa lucrarea ; b) Achizitorul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 5 luni ; c) Achizitorul notifica Executantul ca din motive neprevazute si datorita unor conjucturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale (cu exceptia situatie prevazuta la clauza 22.2. 22.6. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art.22.4. si 22.5. se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. 22.7. Achizitorul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa fie platite Executantului. 22.8. Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de plata prevazute in contract. 22.9. In cazul in care una din parti nu isi indeplineste, in mod culpabil, obligatiile, contractul se considera reziliat de drept fara a mai fi necesara notificarea si introducerea unei actiuni in fata instantelor judecatoresti. 22.10. - In cazul rezilierii contractului din vina Executantului, Achizitorul va stabili daunele pe care trebuie sa le suporte Executantul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care Achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii lucrarilor. 22.11. In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. 22.10. recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data. 23. Cesiunea 23.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile i obligaiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al Achizitorului. 23.2. - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. 24. Forta majora 24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta. 24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor. Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respective. 25. Solutionarea litigiilor 25.1. - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 25.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de instantele judecatoresti de la locul semnarii contractului. 25.3.- In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructii, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, privind utilajele de constructii folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare-dezvoltare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita. 26. Limba care guverneaza contractul
11

26.1. - Limba oficiala a contractului este limba romana.

27. Comunicari 27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 27.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 28. Legea aplicabila contractului 28.1. Prezentul contract se supune legilor aplicabile in vigoare la data incheierii si va fi interpretat in conformitate cu legislatia Romana. Prezentul contract a fost incheiat astazi, ., in doua exemplare originale, la sediul D.R.D.P. IAI.

ACHIZITOR: C.N.A.D.N.R. S.A. - D.R.D.P. IAI Director, ing. Viorel Scutaru Director economic, ec. Vasile Popa

EXECUTANT: S.C .. Director,

Director adjunct, ing. Constantin Zbarnea

Vizat juridic

Viza CFP Sef serv. ILA-BMS ing. Mirela Popescu Responsabil contract

12

OBIECT CONTRACTANT DIRIGINTE DE SANTIER LUCRARE: DN, POZ KM

FOAIE DE ATASAMENT
pentru lucrrile executate n luna... anul . ARTICOL : CodDenumire
CANTITATE EXECUTAT ANTERIOR:

CANTITATE OFERT: .. CANTITATE EXECUTAT N LUN : ...

CANTITATE RMAS DE EXECUTAT: MSURTOAREA CANTITILOR EXECUTATE N LUNA DE REFERIN:

Se accept la plat n luna de referin cantitatea de : . CONTRACTANT AUTORITATE CONTRACTANTA (DIRIGINTE DE SANTIER)

ANEXA 3

NOT COMUN
ncheiat astzi, ..

ncepnd cu data de .. , ntre DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI IAI i a Contractului nr. .. / 2010, avnd ca obiect : execuie Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova Pentru derularea i decontarea corespunztoare a lucrrilor contractate facem urmtoarele precizri: - Documentele care se ntocmesc de ctre Contractant n vederea decontrii lucrrilor executate sunt: a. Situaia de plat a lucrrilor executate ntocmit pentru fiecare lucrare n parte, pe articole de deviz, categorii de lucrri i pe obiecte n conformitate cu centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, pe obiecte si listele de cantitati din documentatia de atribuire; b. Extrase de material, manopera, utilaj i transport n conformitate cu lista privind consumurile de resurse materiale, lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru, lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor si lista cuprinzand consumurile cu transporturile din documentatia de atribuire; c. Ataamente conform formular Foaie de Atasament; d. Centralizator situaii de plat conform formular Centralizator situaii de plat Documentele menionate la punctele a, b,c vor fi nsuite prin semntur i tampil de ctre Contractant, prin dirigintele de santier i Executant. Documentul de la punctul d va fi nsuit i de responsabilul de contract, eful serviciului din care face parte responsabilul de contract i de ctre managerul de contract. Toate documentele vor fi prezentate n 4 exemplare pn la data de 25 a lunii pentru care se ntocmesc.
AUTORITATE CONTRACTANTA C.N.A.D.N.R. SA - D. R. D. P. CONTRACTANT

Director,
Director adj., Director ec., ef serviciu ILABMS Vizat juridic Vizat C.F.P. Responsabil contract

Director general

CONVENIE de SSM si PSI la contractul nr. ....../............. ntre C.N.A.D.N.R. S.A. - D. R. D. P. IASI n calitate de achizitor i ...... ............................................... n calitate de prestator(executant), a intervenit prezenta convenie ncheiat n baza prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, si a normelor metodologice de aplicare (HG 1425/2006), a Legii nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor i Normelor generale PSI/2007. In scopul prevenirii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale, a asigurrii securitii echipamentelor de munca, precum i pentru aplicarea corespunztoare a prevederilor actelor normative n vigoare, se stabilesc responsabiliti pe linie de securitate a muncii i PSI, ntre cele 2 uniti contractante, dup cum urmeaz: I. PREVEDERI GENERALE 1. Avnd n vedere faptul c n activitatea desfasurata conform prevederilor contractului, prestatorul(executantul) lucreaz independent cu personal i mijloace tehnice proprii, va purta ntreaga responsabilitate asupra respectrii legislaiei de securitate a muncii i PSI pentru ntreaga activitate prestata . 2. Prestatorul(executantul) poart ntreaga rspundere n cazul producerii accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.) i de munc, procedeelor tehnologice utilizate, sau de ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar activiti pentru antreprenorul general (subcontractani), n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum i orice modificare legislativ aprut pe timpul desfurrii contractelor. 3. Cele doua parti contractante vor asigura toate msurile tehnico - organizatorice pentru desfaurarea n condiii optime a activitii . 4. Personalul prestatorului(executantului) este obligat, n toata perioada de derulare a contractului, s respecte pe tot teritoriul achizitorului, ct i pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii i PSI. 5. Prestatorul(executantul) va lua toate msurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instituire a restriciilor de circulaie in vederea executrii de lucrri n zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, publicat n MO nr. 397 din 24 august 2000. 6. Din punct de vedere administrativ, salariaii rmn subordonai unitii cu care au semnat contract de munc. 7. Echipamentul de protecie, alimentaia de protecie i materialele igienico-sanitare se acord conform normelor de ctre fiecare unitate peatru salariaii si. 8. Achizitorul i prestatorul(executantul) vor respecta normele PSI privind dotarea spaiilor i echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere PSI. II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI 1. Prestatorul(executantul) i va instrui personalul pentru activitile desfasurate conform legislaiei de securitate a muncii, instructiunilor proprii de securitate a muncii privind exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor i altor norme conexe cu aceast activitate.

2. Deoarece prestatorul(executantul) desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a innstruirii, etc. III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE 1. Achizitorul i prestatorul(executantul) poart ntreaga rspundere asupra tratrii corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase n care sunt implicai proprii salariai. 2. In cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase n activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea nregistrarea accidentului de munca revine prii contractante care are contract de munc cu salariatul implicat, respectndu-se prevederile Legii nr. 319/2006 i Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc . 3. Accidentele de munc de traseu i accidentele de circulaie se vor trata conform legislaiei de securitate a muncii n vigoare. 4. Pe perioada executrii lucrrilor, consultantul va duce la ndeplinire toate obligaiile ce revin beneficiarului n aplicarea pevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare i mobile (nominalizarea unui coordonator de securitate, depunerea declaraiei prealabile la Inspectoratul Teritorial de Munc de pe raza judeului unde se afl antierul, ntocmirea instrumentelor coordonrii etc.). 5. De asemenea prestatorul(executantul)va ntocmi documentele necesare ca antreprenor n conformitate cu prevederile HG 300/2006. Achizitor, C.N.A.D.N.R. S.A.-D.R.D.P. IAI Director, Prestator(Executant), ........................................... ..................

APROBAT, Director DRDP Iai ing. Viorel SCUTARU

FIA DE DATE A ACHIZIIEI I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: C.N.A.D.N.R.-S.A. Directia Regionala Drumuri si Poduri Iai Adresa: str. Gh. Asachi, nr. 19 Localitate: IAI Cod postal: ara: ROMNIA 700481 Persoana de contact: n atenia: ing. Mirela Popescu Serviciul I.L.A.B.M.S. Telefon: 0232.21.44.30 - 542 ec. Anca Ungureanu Serviciul Licitaii 0232.21.44.30 527, 528 E-mail: drdpis@mail.dntis.ro Fax: 0232.21.44.32; 0232. 26.75.57 Adresa de internet: www.drdpiasi.ro I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante [X] ministere ori alte autoritati publice centrale [ ] servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau [ ] aparare [ ] ordine publica/siguranta nationala local [ ] mediu [ ] agentii nationale [ ] afaceri economico-financiare [ ] autoritati locale [ ] sanatate [ ] alte institutii guvernate de legea publica [ ] institutie europeana/organizatie internationala [X] constructii si amenajari teritoriale [ ] protectie sociala [ ] altele (specificati) [ ] recreere, cultura si religie [ ] educatie [ ] activitati relevante [ ] energie [ ] apa [ ] posta [ ] transport [ ] altele (specificati) Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante da [ ] nu [X] Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute: [X] la adresa mai sus mentionata [ ] altele: (adresa/fax/interval orar) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 27.05.2010, ora 16:00 Adresa: DRDP IASI Iasi, str. Gh. Asachi nr.19 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 02.06.2010 ora 09:00 ATENIE!!! Corespondena dintre autoritatea contractant i operatorii economici, pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului se va face obligatoriu n scris fax sau pota electronic. Confirmarea de primire din partea operatorilor economici se va face prin retransmiterea n maximum 24 ore a actului primit de la autoritatea contractant, cu numrul de nregistrare de intrare la operatorul economic. Mijloc de comunicare: * Orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de atribuire se poate obtine numai in scris, la fax 0232-21.44.32 . * Autoritatea contractanta va raspunde in scris, la adresa operatorilor economici. 1

I.c. Cai de atac Eventualele contestatii se pot depune in conditiile legii, conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, la Curtea de Apel Bucuresti, dupa o notificare prealabila a autoritatii contractante. Lipsa notificarii prealabile conduce la imposibilitatea aplicarii prevederilor legale privind perioadele de asteptare pentru incheierea contractului de achizitie publica, fara culpa autoritatii contractante. Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII a de contencios administrativ si fiscal Adres: Splaiul Independentei nr. 5, sector 4 Localitate: Bucuresti, Cod potal: 050091 ara: Romania E-mail: infobuc@just.ro Telefon: 021.3195180 Adres internet: Fax: 021.3195176 In sectiunea Formulare se prezinta model de contestatie Formular 1 I.d. Sursa de finantare: Proiect/program finantat din fonduri comunitare BDCE SI BUGETUL DE STAT da [] nu [X] II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere II.1.1) Denumire contract: Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova II.1.2) Locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare. (b) Produse (c) Servicii (a) Lucrri x Cumprare Categoria serviciului Execuie x Leasing 2A Proiectare i execuie nchiriere 2B Cumprare n rate Principala locaie a lucrrii Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare DN 17A km 0+412 la Sadova CPV 45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri poduri II.1.3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie publica: [X] II.1.4) Durata contractului de achizitie publica: Durata de executie a lucrarilor 9 luni de la data precizata in ordinul de incepere a lucrarilor, emis de catre autoritatea contractanta. II.2. Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantitati/prestatii servicii/lucrari: executie lucrari - Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova. Valoarea estimata 7.538.181 lei fara T.V.A. II.2.2) Optiuni(daca exista) DA Autoritatea contractant isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari si/sau servicii similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare n cadrul procedurii de referinta, in conformitate cu prevederile art. 122 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dupa caz) NU III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere) NU III.1.2. Altele (dac DA, descriei) IV. PROCEDURA IV.1) Procedura selectata Licitatie deschisa [X] IV.2) Etapa finala de licitatie electronica da [ ] nu [X] IV.3) Legislatia aplicata: Ordonanta de Urgena a Guvernului nr. 34/2006(A) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/19 iulie 2006(A) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind privind achizitiile atribuirea contractelor de achizitie 2

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n M.O. nr. 681/29.07.2004 + O.G. nr. 27/2006. V. CRITERII DE CALIFICARE V.1) Situatia personala a candidatului/ofertantului Se solicit Cerin obligatorie: prezentare Formular 2 Declaraie privind situatia personala Certificate fiscale in original sau copie legalizata a operatorului economic privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a Solicitat X impozitelor si taxelor la bugetul de stat i bugetele locale valabile la data deschiderii ofertelor. Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitati in conformitate cu cerintele solicitate de Autoritatea Contractanta. Se va tine cont de sistemul de plati international. Cerinta obligatorie: prezentare Formular 3 Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat X V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Persoane juridice/fizice Cerin obligatorie: romane 1. Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, copie; 2. Certificat constatator emis de ctre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, valabil la data deschiderii ofertei, in original sau copie legalizata. Certificatul constatator trebuie sa contina codurile CAEN privind activitatea aferenta indeplinirii obiectului viitorului contract de achizitie publica. Persoane juridice/fizice Cerin obligatorie: straine Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de nregistrare ca persoana juridica, n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident. Documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine vor fi prezentate in original, nsoite de traduceri autorizate n limba romn. Certificatele s fie valabile la data deschiderii. V.3) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economico-financiara Solicitat X Nesolicitat [ ] Ofertantul trebuie s prezinte urmatoarele documente: 1. Bilantul contabil la data de 31.12.2008 si 31.12.2009 semnat si vizat de DGFP copie. 2. Balanta contabila la data de 31.12.2009 semnata si stampilata de reprezentantul legal copie. 3. Fisa de informatii generale Formular 4. Cifra medie anual de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv 2007, 2008, 2009, sa fie de cel putin 15.000.000 lei. Cifra de afaceri a operatorilor economici incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM , care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri. 4. Dovada ca dispune de 2.500.000 lei pentru sustinerea derularii contractului. In acest sens va prezenta: - extras de cont, in original, emis de o unitate bancara cu max. 2 zile inainte de data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca are in cont disponibil de 2.500.000 lei, suma necesara pentru asigurarea cash-flow-ului in vederea derularii acestei lucrari sau dovada de la o unitate bancara prin care se confirma ca operatorul economic are acces la resurse reale negrevate de datorii/linii de credit suficiente, respectiv cel putin 2.500.000 lei, in vederea asigurarii cashflow-ului necesar executiei lucrarii; 3

- o declaratie pe propria raspundere in care sa se precizeze fara echivoc ca suma reprezentand 2.500.000 lei va fi utilizata numai pentru asigurarea cash-flow-ului necesar derularii acestei lucrari. Declaratia va fi autentificata in cazul in care oferta depusa va fi declarata castigatoare. 5. Scrisoare de bonitate emisa cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de o unitate bancara, in original. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In acest sens, pentru a dovedi sustinerea de care beneficiaza, ofertantul va prezenta un angajament privind sustinerea financiara - angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, intocmit conform modelului de Angajament Ter susintor financiar din sectiunea FORMULARE, insotit de Declaraia privind situatia personala a operatorului economic Formularul nr. 2. Angajamentul va fi autentificat daca oferta este declarata castigatoare. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea nivelului minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului de achizitie, angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati financiare, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului. Pentru a evita concurenta neloiala, un operator economic care participa cu oferta nu poate oferi sustinere financiara unui alt operator economic participant cu oferta in cadrul aceleiasi proceduri de licitatie. In caz contrar, nu va fi luata in considerare sustinerea financiara. V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a) Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat X Nesolicitat [ ] 1. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului - Formular 5. Cerina minim pentru dotarea cu utilaje este: Numrul minim Nr. Tipul i caracteristicile echipamentului necesar 1 Electropompa apa 1 2 Excavator 0,4-07 mc 1 3 Autogreder pina la 175cp 1 4 Buldozer pe senile 1 5 Aparat torcretare 1 6 Compactor pana la 10-16 tf 1 7 Perie mecanica 1 8 Repartizator finisor mixt asf 1 9 Incarcator frontal 2,6-3,9 mc 1 10 Instalatie de foraj 1 Se vor prezenta documente care sa ateste modul de detinere: proprietate sau posesie (inchiriere, leasing, etc). 2. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu anual al personalului angajat, - Formularul 6/1. 3. Declaratie privind persoanele responsabile cu executia lucrarilor Formular 6/2. Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului: Experien similar Minim...lucrri Nr. Poziia (min....ani) experien similar 1 2 3 4 5 6 Inginer C.F.D.P. Inginer C.F.D.P. atestat RTE Responsabil cu calitatea atestat Responsabil atestat cu sanatatea si securitatea muncii Inginer mecanic Muncitori construcii drumuri poduri 5 5 5 5 5 2 1 2 2 2 4

Pentru fiecare persoana responsabila cu indeplinirea contractului se va preciza functia care va fi indeplinita in cadrul contractului si se va prezenta CV-ul semnat pe fiecare pagina, copii dupa diplomele, autorizatiile (RTE,CQ,SSM, etc.) sau certificatele detinute de persoanele respective. Pentru personalul propus pentru derularea contractului se va prezenta dovada raporturilor contractuale de munca cu ofertantul: copie dupa contractul individual de munca inregistrat la ITM sau contract de colaborare. Se va prezenta dovada detinerii numarului minim de personal calificat, conform extrasului de manopera, prin prezentarea unei declaratii in care se specifica datele personale pentru fiecare muncitor calificat (nume+prenume, meseria, numar contract de angajare). 4. Declaratie privind lista principalelor contracte de lucrari similare executate in ultimii 5 ani Formular 7. Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii (semnarii) si indeplinirii (receptionarii la terminarea lucrarilor) in ultimii 5 ani (socotiti prin raportare la data publicarii anuntului de participare), in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, a unui contract de lucrari de natura si complexitate smilara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (lucrari de consolidare/ reabilitare/ constructii poduri) cu o valoare de cel putin 6.500.000 lei fara TVA valoare realizata in calitate de contractant, asociat sau subcontractant. Se va evidentia in Formularul nr. 7. In acest sens se va prezenta copie dupa contractul de achizitie publica (paginile din care sa rezulte partile contractante, obiectul + durata + pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi) insotit de recomandarea beneficiarului pentru indeplinirea contractului si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor. * Pentru demonstrarea experientei similare, in situatia n care ofertantul a avut calitatea de membru asociat in cadrul unei asocieri, ofertantul va prezenta contractul de lucrari al asocierii; procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ncheiat cu beneficiarul final (administratorul drumului pe care se afla obiectivul in cauza) si recomandarea emisa de beneficiarul final catre asociere prin lider. Din recomandare si, dupa caz, din alte documente asociate contractului de lucrari prezentat drept experienta similara trebuie sa reiasa fara echivoc cota de participare si tipul lucrarilor indeplinite de membrul asociat in cauza (ofertantul din prezenta procedura), oricare si toate aceste documente fiind insusite de catre beneficiarul final al lucrarilor respective. * In mod similar, ofertantul care a indeplinit calitatea de subcontractant al unor lucrari similare, trebuie sa prezinte contractul principal de lucrari, ACORDUL beneficiarului pentu subcontractare; procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ncheiat cu beneficiarul final (administratorul drumului pe care se afla obiectivul in cauza) si recomandarea emisa de beneficiarul final catre prestatorul/antreprenorul general. Din recomandare si, dupa caz, din alte documente asociate contractului de lucrari prezentat drept experienta similara trebuie sa reiasa fara echivoc cantitatea si tipul lucrarilor indeplinite de subcontractant (ofertantul din prezenta procedura), oricare si toate aceste documente fiind insusite de catre beneficiarul final al lucrarilor respective. 5. Declaratie pe propria raspundere privind lista contractelor care sunt in derulare Formular 8. Alte autorizari specifice domeniilor de activitate: 6. Certificat privind atestarea tehnica a societatii pentru executia de lucrari de constructii si/sau reparatii poduri pe drumurile nationale emis de catre un organism tehnic (APDP sau alte organisme similare), valabil. 7. Certificat de atestare ISO 14001:2005 privind managementul de mediu, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte sate ale UE. Nu se admit ofertanti in curs de certificare. 8. Certificat de atestare ISO 9001:2008 privind managementul calitatii, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte sate ale UE. Nu se admit ofertanti in curs de certificare. 9. Certificat de atestare OHSAS 18.001/2008 privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte sate ale UE. Nu se admit ofertanti in curs de certificare. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. 5

*In acest sens, pentru a dovedi sustinerea de care beneficiaza, ofertantul va prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale (utilaje, echipamente si/sau personal de specialitate) invocate. Se vor prezenta urmatoarele documente pentru tertul care sustine operatorul economic: 1. Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala. Angajamentul va fi autentificat in cazul in care oferta depusa va fi declarata castigatoare. - model de Angajament de sustinere tehnica si profesionala; 2. Declaratie tert sustinator tehnic si profesional Model Declaraie ter susintor tehnic i profesional utilaje, echipamente si/sau Model Declaraie ter susintor tehnic i profesional personal; 3. Pentru tert sustinator - Declaraie privind situatia personala a operatorului economic Formular nr. 2. * In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica in ceea ce priveste indeplinirea cerintei minime de calificare referitoare la experienta similara prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului. Se vor prezenta urmatoarele documente pentru tertul care sustine operatorul economic din punct de vedere al experientei similare: 1. Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala. Angajamentul va fi autentificat in cazul in care oferta depusa va fi declarata castigatoare - Model de Angajament de sustinere tehnica si profesionala cu privire la experienta similara; 2. Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - Model Declaratie tert sustinator tehnic si profesional experienta similara; 3. Pentru tert sustinator - Declaraie privind situatia personala a operatorului economic conform Formular nr. 2. Pentru demonstrarea experientei similare, in situatia n care tertul sustinator a avut calitatea de membru asociat in cadrul unei asocieri, ofertantul va prezenta contractul de lucrari al asocierii; procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ncheiat cu beneficiarul final (administratorul drumului pe care se afla obiectivul in cauza) si recomandarea emisa de beneficiarul final catre asociere prin lider. Din recomandare si, dupa caz, din alte documente asociate contractului de lucrari prezentat drept experienta similara trebuie sa reiasa fara echivoc cota de participare si tipul lucrarilor indeplinite de membrul asociat in cauza (ofertantul din prezenta procedura), oricare si toate aceste documente fiind insusite de catre beneficiarul final al lucrarilor respective. In mod similar, tertul sustinator care a indeplinit calitatea de subcontractant al unor lucrari similare, trebuie sa prezinte contractul principal lucrari, ACORDUL beneficiarului pentu subcontractare; procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ncheiat cu beneficiarul final (administratorul drumului pe care se afla obiectivul in cauza) si recomandarea emisa de beneficiarul final catre prestatorul/antreprenorul general. Din recomandare si, dupa caz, din alte documente asociate contractului de lucrari prezentat drept experienta similara trebuie sa reiasa fara echivoc cantitatea si tipul lucrarilor indeplinite de subcontractant (ofertantul din prezenta procedura), oricare si toate aceste documente fiind insusite de catre beneficiarul final al lucrarilor respective. b) Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o condiie necesara pentru buna indeplinire a contractului. n cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerinele privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie s fie ndeplinite de fiecare asociat n parte, iar celelalte cerine privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar trebuie s fie ndeplinite prin cumul de grupul de asociai. Ofertanii asociai nu au dreptul de a depune, pe lng oferta comun, alte oferte n mod individual sau n alt asociere ori de a participa n calitate de subcontractant la procedur. 6

Se va prezenta acordul de asociere intocmit conform Formular 9 - model acord de asociere. Informatii privind subcontractarea Se admite. Se vor prezenta: 1. Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora, conform Formular 10 2. Acordul de subcontractare intocmit conform Formular 11 3. Fisa de informatii generale Formular 4. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. SUBCONTRACTANTII TREBUIE DECLARATI LA OFERTA.VALOAREA LUCRARILOR SUBCONTRACTATE NU VA DEPASI 30% DIN VALOAREA OFERTEI Lucrarile executate de catre un subcontractant nedeclarat la oferta sau pentru care nu exista acordul scris al Achizitorului nu vor fi decontate. Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii declarati la oferta, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. Nu este cazul V.5) Daca este aplicabil, modul de selectare/preselectare VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1 Limba de redactare a ofertei Limba romn VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la data depunerii ofertelor VI.3) Garantia de participare Solicitata [X] Nesolicitata [] Garantia de participare este 150.000 lei. Perioada de valabilitate a garaniei de participare trebuie s fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei. Forma de constituire a garaniei de participare: a. Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta n original, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

sau
b.Virament bancar cu OP in contul RO33RNCB0175008094080037, BCR Iasi, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta pn la data deschiderii ofertelor. In cazul in care se doreste constituirea garantiei de participare conform punctului a., se recomanda Scrisoarea de Garantie Bancara pentru participare conform - Formular 12. Garantia de participare a unei asocieri va fi in numele asocierii sau a liderului asocierii conform acordului de asociere. VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice a. Propunerea tehnica se intocmeste respectand cerintele prevazute in documentatia tehnica. Propunerea tehnica va contine: 1. Programul calitii, care concretizeaz sistemul de asigurare i de conducere a calitii la particularitile lucrrii ce face obiectul ofertei, avizat de specialiti sau de organisme abilitate n acest sens, astfel: - descrierea sistemului calitii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii; - listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii; - laboratoarele utilizate si autorizate/acreditate, cu grad corespunzator lucrarilor. Ofertantul va prezenta la licitaie n copie fa + verso + anexe autorizaiile/acreditrile laboratoarelor autorizate/acreditate cu care va efectua ncercrile de laborator necesare execuiei lucrrilor. n cazul n care laboratorul respectiv nu aparine ofertantului se vor prezenta i contractele de prestri servicii ncheiate ntre ofertant i laboratoarele respective. Autorizaiile/Acreditrile laboratoarelor trebuie s cuprind n profilele autorizate/acreditate toate ncercrile de laborator necesare execuiei lucrrilor i trebuie s fie n termenul de valabilitate. Att contractele de colaborare ncheiate ntre ofertant i laboratoarele respective ct i autorizaiile 7

laboratoarelor trebuie s acopere toat durata ofertat de ndeplinire a contractului. Sistemul(le) de asigurare a calitii propus(e) pentru asigurarea succesului deplin al lucrrilor trebuie sa fie conform reglementrilor tehnice n vigoare. Documentul de certificare a sistemului de asigurare a calitii trebuie sa fie in termenul de valabilitate pe perioada de ndeplinire a contractului. 2. Tehnologia de Execuie care concretizeaz ansamblul proceselor, metodelor, procedeelor i operaiilor utilizate pentru execuia lucrrii ce face obiectul ofertei, astfel: - descrierea tehnologiei de execuie a lucrrilor - descrierea msurilor propuse pentru asigurarea exigenelor impuse pentru suprafeele de rulare - descrierea msurilor propuse pentru asigurarea exigenelor referitoare la asigurarea rezistenei, stabilitii i siguranei n exploatare - descrierea msurilor propuse pentru reducerea perioadelor n care tronsoanele de drum, pe care se vor executa lucrrile, sunt supuse restriciilor sau nchiderii circulaiei; - descrierea msurilor privind asigurarea siguranei circulaiei pe timpul executrii lucrrilor; 3. Explicitarea duratei propuse pentru execuia lucrrilor pe baza forei de munc i dotrii tehnice propuse de ofertant i aplicarea tehnologiei de execuie a lucrrilor. 4. Declaratie pe propria raspundere privind insusirea/acceptul cerintelor din caietul de sarcini. VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare !!! Oferta financiara va fi prezentata si in format electronic (excel). Propunerea financiara va contine: 1. Formularul de oferta lucrari - Formular nr. 13 insotit de Anexa la formularul de oferta 2. Formular 14 centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 3. Formular 15 - centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, pe obiecte; 4. Formular16 lista detaliata privind cantitatile de lucrari (deviz oferta conform listelor de cantitati pe categorii de lucrari si articole de deviz); La intocmirea recapitulatiei devizelor, la capitolul alte cheltuieli directe, se va tine seama ca procentele aferente C.A.S., somaj. etc, sa fie conforme cu cele in vigoare la data deschiderii ofertelor. 5. Formular 17 graficul fizic si valoric de executie a lucrarii. 6.Formular 18 Lista privind consumurile de resurse materiale + oferte de pret pentru principalele resurse materiale; Ofertele de preturi pentru materiale vor fi datate, semnate, stampilate de catre furnizor si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. Se va preciza daca preturile includ transportul si se vor preciza locatiile de livrare. 7. Formular 19 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru; 8. Formular 20 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor; 9. Formular 21 - Lista cuprinzand consumurile cu transporturile. Pentru transportul auto al materialelor achizitionate se va prezenta analiza de pret in care sa se precizeze traseul urmat, calculul distantei de transport si se va detalia calculul pretului de transport cuprins in propunerea financiara. * Oferta va respecta articolele de deviz si cantitatile de lucrari inscrise in Listele de cantitati din documentatia de atribuire. * La articolele de deviz tip TRA.... cuprinse in listele de cantitati, care au specificate distantele de transport nu se vor lua in considerare distantele de transport mentionate. Ofertantii vor respecta numai incadrarea in articol ( ex. TRA01..., TRA02...., TRA04...., TRA05....,TRA06.....) si isi vor preciza distantele proprii de transport. 10. Declaraie pe propria rspundere pentru nsuirea clauzelor contractuale din documentaia de atribuire. Eventualele observatii la modelul de contract se vor transmite achizitorului in perioada de clarificari prevazuta. VI.6) Modul de prezentare a ofertei 1. Documente care nsoesc oferta: a. Scrisoarea de inaintare 8

Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu Formularul 22. b. Imputernicirea Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa, inregistrata si stampilata de ofertant, prin care semnatarul ofertei autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica intocmita conform Formular 23. c. Garania pentru participare conform pct. VI.3 d. Documente care dovedesc ncadrarea n categoria IMM. Ofertanii care se prezint la procedura de achiziie n calitate de IMM vor prezenta alturat garaniei de participare, documentele care dovedesc c se ncadreaz n categoria IMM, n conformitate cu Legea nr. 346/2004 Anexa 1, 2, dupa caz, din O.G. nr. 27/2006, completate, semnate i stampilate. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute n achizitiile publice de produse, lucrari si servicii conform art. 16(2)/ Legea 346/2004 mputernicirea i garania pentru participare, n original, inclusiv actele care fac dovada calitaii IMM se prezint n plic separat de documentele ofertei la comisia de evaluare a ofertelor. 2. Prezentarea ofertei a) Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la ora stabilita. b) Numarul de exemplare in copie : 1 (unu). In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, semnate i tampilate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. c) Sigilarea i marcarea ofertei Oferta va fi prezentat ntr-un colet inchis, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea procedurii de achizitie ................, denumirea si adresa ofertantului si inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE .......................... Acest colet va conine: - 2 plicuri inscriptionate DOCUMENTELE DE CALIFICARE ORIGINAL+ denumirea si adresa ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului; - 2 plicuri inscripionate PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL + denumirea si adresa ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului; - 2 plicuri inscripionate PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL + denumirea si adresa ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului. Toate documentele vor fi numerotate, stampilate si semnate de catre persoana imputernicita. Acestea vor fi n mod obligatoriu ndosariate, iar fiecare dosar va contine un opis. Numerotarea documentelor se face continuu, incepand cu documentele de calificare si terminand cu propunerea financiara. d) Oferte ntarziate Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. e) Oferte alternative: n cazul de fa nu se accept ofertele alternative! f) Oferta comun Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligate sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestea isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie. g) Interdictia de a depune mai multe oferte Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna. 9

VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia MODIFICARI ALE OFERTEI. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. Oferte ntarziate Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. VI.8)Data limita de depunere a ofertei 08.06.2010 ora 09:00 VI.9) Deschiderea ofertei Ofertele se vor deschide la sediul achizitorului, n data de 08.06.2010 ora 10:00 Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii: a)au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa dect cele stabilite n anuntul de participare; b)nu sunt nsotite de garantia de participare, n cuantumul, forma si avnd perioada de valabilitate solicitate n documentatia de atribuire. Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanti ai operatorilor economici prezenti la sedinta. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Pretul cel mai scazut [X] VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica [] VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1) Ajustarea pretului contractului da [ ] nu [X] Tarifele ofertate sunt ferme pe toata durata derularii contractului. VIII.2) Garantia de buna executie a contractului da [X] nu [ ] Garantia de buna executie se exprim procentual i reprezint 10% din din pretul contractului fr TVA i se constituie in lei. Contractantul va constitui garantia de buna executie prin scrisoare de garantie bancara sau prin reineri successive (in procent de 10%) din sumele datorate pentru facturile pariale. In acest caz avand obligaia de a deschide un cont bancar la dispoziia autoritatii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de bun execuie se va face conform prevederilor art. 92 din H.G. 925/2006. Sef Serviciul I.L.A.B.M.S., ing. Mirela Popescu Sef Serviciul Licitatii, ing. Manuela Popa ntocmit, ec. Anca Ungureanu 10

FORMULARE

Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova

Formular nr. 1 Formular pentru persoane juridice Antet/contestator ..................................... CONTESTATIE Subscrisa ......................., cu sediul in ............................, cod unic de inregistrare ..................................., reprezentata legal prin ....................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................, organizata de autoritatea contractanta ......................, avand sediul in ....................., contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider nelegala. Motivele care stau la baza contestatiei sunt: - in fapt .............................................................. - in drept ............................................................. In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba: ................................................................ ................................................................ Reprezentat legal (nume/prenume in clar) ................................................................. (semnatura autorizata)

Formular nr. 2 Operator economic ............................... (denumirea/numele) DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat; d) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; e) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii Operator economic, ................................. (semntur autorizat)

Formular nr. 3 Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: [ ] in nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; [ ] ca subcontractant al .........................................; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, .......................................... (semnatura autorizata)

Formular nr. 4 OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri anual 2008 euro lei

lei TOTAL (lei/euro) MEDIA ANUAL (lei/euro)

2007 euro

lei

2009 euro

Ofertant, _______________ (semnatura autorizata)

Formular nr. 5 Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................................ ............. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, ........................ (semnatura autorizata) LISTA cuprinzand utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice
Nr. crt. Denumire utilaj/echipament/ instalatie UM Cantitate Form de deinere Proprietate n chirie

Operator economic, .................................... (semnatura autorizata)

Formular nr. 6/1 Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2 Anul 3

Data completarii ................... Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)

Formular nr. 6/2 Operator economic _________________________ (denumirea/numele)


DECLARATIE PRIVIND PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUIA LUCRRILOR Subsemnatul _________________________, Director General al

.......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria rspundere c pentru lucrarea ___________________________ voi folosi urmtorul personal: NUMELE I PRENUMELE Studiile se specialitate 2 Experien similar (ani) 3 Total lucrri experien similar 4

Nr. crt. 0 1 2 3 4

FUNCIA 1 Inginer C.F.D.P. Inginer C.F.D.P. atestat RTE Responsabil cu calitatea atestat Responsabil atestat cu sanatatea si securitatea muncii Inginer mecanic Muncitori construcii drumuri poduri

5 6

Operator economic, (semntura autorizat )

Anexez la declaratie CV-urile personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Formular nr. 7 Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)
Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. Obiectul contractului 1 Codul CPV 2 Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului Adresa 3 Calitatea executantului*) 4 Preul total al contractului 5 Procent executat (%) 6 Perioada de derulare a contractului **) 8

Cantitatea (UM)

Operator economic, ....................... (semnatura autorizata)

_____________ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

Formular nr. 8 Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA CONTRACTELOR CARE SUNT IN DERULARE Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)
Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. Obiectul contractului 1 Codul CPV 2 Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului Adresa 3 Calitatea executantului*) 4 Preul total al contractului 5 Procent executat (%) 6 Perioada de derulare a contractului **) 8

Cantitatea (UM)

Operator economic, ....................... (semnatura autorizata)

_____________ *) Se precizeaza calitatea in care participa la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului

FORMULAR NR. 9 ACORD DE ASOCIERE Nr. .................... din .................................. CAPITOLUL I PRILE ACORDULUI Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre : S.C. ..............................................................., cu sediul n ............................................. , str. .......................................................... nr. .................., telefon ................................................, fax .............................................., nmatriculat la Registrul Comerului din ............................................. sub nr. .............................................., cod unic de nregistrare ...................................., cont .......................................................................... deschis la .............................................................., reprezentat de .................................. ....................................................avnd funcia de ........................................... n calitate de asociat LIDER DE ASOCIERE i S.C. ..............................................................., cu sediul n ........................................................... , str. .......................................................... nr. .................., telefon ........................................................, fax .............................................., nmatriculat la Registrul Comerului din ............................................. sub nr. .............................................., cod unic de nregistrare ......................, cont .... .............................................................................. deschis la ................................................................ ............, reprezentat de ............................................................................. avnd funcia de ........................................... n calitate de asociat CAPITOLUL II OBIECTUL ACORDULUI Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea executarii ................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................., conform documentaiei de atribuire puse la dispoziie de ctre C.N.A.D.N.R. S.A. D.R.D.P. IAI. CAPITOLUL III TERMENUL ACORDULUI Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la terminarea lucrarilor prevzute ...................................., respectiv pn la stingerea tuturor datoriilor. CAPITOLUL IV ALTE CLAUZE Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere s fie ........................................................ ........................................... Contractul de lucrari cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de asociere ......................................................................................., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat s primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i tuturor membrilor asocierii. Art. 5. Ambii asociai vor fi solidar i individual responsabili pentru execuia contractului n conformitate cu termenii acestuia. Art. 6. Execuia ntregului contract, inclusiv plata, va fi fcut exclusiv cu asociatul desemnat ca lider.

Art. 7. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca ............................................................ s execute ................ %, iar ............................................................................... s execute .............. % din valoarea ofertei. Art. 8. Pentru lucrarile efectuate ................................................................ (asociatul) va emite facturi ctre ................................................................................ (liderul de asociere). Art. 9. .................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare (garania de participare, garania de bun execuie, etc) aferente obiectivului menionat la art. 2. Art. 10. Asociaii convin s se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii lucrarilor, acordndu-i sprijin de natur tehnic, managerial sau / i logistic ori de cte ori situaia o cere. Art. 11. Orice probleme vor aprea pe parcursul derulrii contractului, se vor rezolva prin discuii i dac va fi necesar se vor concretiza prin ncheierea unui act adiional la contract. Art. 12. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va ncheia ntre ................................................................................... (liderul de asociere) i achizitor. Art. 13. Eventualele litigii aprute ca urmare a derulrii prezentului acord se vor rezolva pe cale amiabil. Dac acest lucru nu este posibil se va apela la instanele judectoreti competente din Romnia. Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi ..................................... n ........... exemplare. ASOCIAT 1 LIDER ..................................................................... ASOCIAT 2 .............................................

.....................................................................

..............................................

Formular nr. 10 _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................... ..................................................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)
Nr. crt. Datele de Denumire/ recunoatere ale nume subcontractant subcontractanilor Specializare Partea / prile din contract ce urmeaz a fi subcontractate Acord subcontractor cu specimen de semntur

Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)

Formular nr. 11
ACORD DE SUBCONTRACTARE nr./

La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre __________________ ____________________________ privind executia ______________________________ (denumire autoritare contractanta) la ___________________________________________________________________. (denumire contract) 1. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ ____________________, reprezentata prin __________________ Director General si (adresa,tel.,fax) ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, (adresa,tel.,fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 2. Obiectul contractului: Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari,produse,servicii) - ____________________ - ____________________. Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. (lucrari,produse,servicii) Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: - lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________________ executate (lucrari,produse,servicii) in perioada respectiva. - plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor, produselor, serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art.4. Durata de executie a ________________________________ este in conformitate cu (lucrarilor, produselor, serviciilor) contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea _____________________________________. (lucrarilor, produselor, serviciilor) Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 3. Alte dispozitii: Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _____________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ______________________________ nerealizata la termen. (lucrarilor, produselor, serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________. (denumire contract) Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ (contractant)

_________________________ (subcontractant)

Formular nr. 12 BANCA ........................ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Catre ......................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova, noi .............................................................................. (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la .......................................................................... (adresa bancii), ne obligam fata de ................................................................................... (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ................................................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ...................................................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .................................................. (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul ....

Formular nr. 13 Operator economic ................................ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre ............................................................. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova pentru suma de ................................................................................ lei (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ......................................................... (suma in litere si in cifre). 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat, in ............................. (perioada in litere si in cifre). 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ................................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Precizam ca: [ _ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; [ _ ] nu depunem oferta alternativa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data .../.../..........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) Operatorul economic ...............................................

Operatorul economic ................................................

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1 2 3 4 5

Garania de bun execuie va fi constituit sub forma de....................... n cuantum de: Perioada de garanie de bun execuie (luni calendaristice) Penalizri pentru ntrzieri la termene intermediare i la termenul final de execuie (% din valoarea care trebuia s fie realizat) Termenul de transmitere a asigurarilor a. dovada incheierii b. polite Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) a. vicii ascunse b. vicii aparente ..................................................... (semntura autorizat) L.S.

( 10%) 24 luni 0,05%/zi 15 zile 30zile 30 zile 7 zile

Formular nr. 14 OBIECTIV .. (denumirea)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr. crt. 0 1 Nr. cap./ subcap. deviz general 1 4 Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA lei euro *) 3 4 Din care C+M lei 5 euro *) 6

2 Investiia de baz Obiect 01 .................................... Taxa pe valoare adugat

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

... lei lei

euro *)

... lei

... euro *) ... i lei ... i lei

... lei TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): *) Cursul de referin = ...................... lei/euro, din data de ....................................

Operator economic, . (semntura autorizat )

Formular nr. 15 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI Devizul-ofert al obiectului ______________ din care (dup caz) Operatorul asociatul economic/ conductorul(lide 1 rul asociaiei) 3 4

Nr. crt.

Categorie de lucrri

Valoarea (exclusiv T.V.A) lei 2

asociatul

subcontractantul 1

subcontractantul

0
I. 1. 2.

1
Cldiri i construcii speciale, instalaii aferente construciilor i reelelor de utiliti n incint Ts Terasamente C Construcii .

Total valoare (exclusiv TVA) lei euro Taxa pe valoare adaugat lei Total(inclusiv TVA) lei

Operator economic, . (semntura autorizat )

Formular nr.16 - LIST DETALIAT PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI LIST cuprinznd cantitile de lucrri Obiectul ___________________ Categoria de lucrri __________ Capitolul de lucrri Preul unitar a) materiale b) manoper Utilaj Cantitatea c) utilaj Material Manoper [3x4c] d)transport [3X4a] [3x4b] ____________ Total a)+b)+c)+d) SECIUNEA FINANCIAR 3 4 5 6 7

Nr. crt.

Transport [3x4d]

Total(3X4) sau (5+6+7+8)

0 1.

SECIUNEA TEHNIC 1 Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol Capitol de lucrare 2.1 Subcapitol 2.2 Subcapitol

2. Cheltuieli directe:

U = Vut termice + Vut electrice din care: -Vut termice (valoarea pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea pentru utilaje electrice)

Alte cheltuieli directe: - CAS: - somaj;

- sntate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io) x % TOTAL GENERAL:

Mo

mo

Uo

to

To Io Po V0=T0+I0+P0

Operator economic, ______________ (semntura autorizat )

Formular nr. 17 OPERATOR ECONOMIC, ____________________ (denumirea/numele) GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII

Grupa de Nr.crt. obiecte/denumirea obiectului 1 fizic % 1. Obiect 01 Categoria de lucrri: __________________ Obiect 02 2. Categoria de lucrri: __________________ Obiect .... Categoria de lucrri: .... __________________ val

Anul 1 Luna 2 fizic % val ...

...

Anul 3

... fizic %

n val

Operator economic, ........................................

Formular nr. 18 LISTA privind consumurile de resurse materiale Obiectul __________________ Categoria de lucrri _________ Nr crt Denumirea resursei materiale U/M Consumurile cuprinse in oferta 3 . . . . Pretul unitar (exclusiv T.V.A.) - lei 4 . . . . Valoarea (exclusiv T.V.A.) - lei (col.3 x col.4) 5 . . . . Furnizorul Greutat ea (tone)

0 1 2 3 4

1 ... . . . .

6 ..

. TOTAL M: lei euro Operator economic, (semntura autorizat ) Not: Lista se ntocmete pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru ndeplinirea ntregului contract de lucrri, grupate pe categorii de lucrri

Formular nr. 19

LIST privind consumurile cu mna de lucru

Nr. crt. 0 1. 2. 3.

Consumurile (om/ore) cu manopera direct 1 2 ... . ... . ... . . Denumirea meseriei

Tariful mediu - lei/or3 .. .. .. ..

Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) 4 . . . .

Operator economic, . (semntura autorizat )

Formular nr. 20

LISTA privind consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii 1)

Nr. crt. 0 1. 2. 3.

Denumirea utilajului de construcii 1 ... ... ...

Consumurile - ore de funcionare 2 . . . .

Tariful orar - lei/or de funcionare3

Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) 4 . . . .

TOTAL

lei . ______________ euro

Operator economic, , (semnatura autorizata )

Not: Lista se ntocmete pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru ndeplinirea ntregului contract de lucrri grupate pe categorii de lucrri.

Formular nr. 21 LISTA privind consumurile cu transporturile Elementele rezultate din analiza lucrrilor ce urmeaz sa fie executate Tipul de ___________________________________________________ transport Tone km ore de transportate parcuri funcionare 1 2 3 4 Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. . 1.2. ... Transport pe cale ferat(total), din care, pe categorii: 2.1. . 2.2. ... . Alte transporturi (total) Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei

Nr crt 0 1.

Tariful unitar lei/t x km 5

2. 3.

TOTAL

t
Operator economic, (semntura autorizat)

lei . _____________ euro

Formular nr. 22 Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. ________/___________

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anunului de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedur) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziie public), noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Documentul ______________________(tipul, seria/numrul, emitentul) privind garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilit de dumneavoastr prin documentaia de atribuire; 2. Pachetul/plicul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ________ copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.

Data completarii ___________

Cu stima, Operator economic, __________________ (semnatura autorizata)

Formular nr. 23

MPUTERNICIRE Subscrisa , cu sediul n , nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CIF , atribut fiscal , reprezentat legal prin , n calitate de , mputernicim prin prezenta pe , domiciliat n , identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP , eliberat de , la data de , avnd funcia de , s ne reprezinte la procedura nr. , organizat de C.N.A.D.N.R. - S.A. n scopul atribuirii contractului n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur. Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur. Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport). Data Denumirea mandantului S.C. reprezentat legal prin ___________________________ (Nume, prenume) ___________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

ANEXA 1 conform O.G. 27/2006 DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ........................................................................................................................................ Adresa sediului social ......................................................................................................................................... Cod unic de nregistrare ............................................................ Numele i funcia ....................................................................................................................................... (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent) II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: [] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr. 2. [] ntreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. [] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1) Exerciiul financiar de referinta*2) Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anuala Active totale neta RON/EURO RON/EURO Important: Precizati dac, fata de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determina ncadrarea ntreprinderii ntr-o alta categorie (respectiv microntreprindere, ntreprindere mica, mijlocie sau mare). [] Nu [] Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior). Semnatura ........................................ (numele i funcia semnatarului, autorizat sa reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria rspundere ca datele din aceasta declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii ........................... -------------Semnatura .................................

*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din prezenta lege. *2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anuala neta i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifia de afaceri anuala neta i activele totale se determina i se declara pe propria rspundere

Angajament Ter susintor financiar Ter susintor financiar .......................... (denumirea)

ANGAJAMENT privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova, noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat)

ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului de operatori economici .......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, .............................................. (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova, noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, ........................... Ter susintor, ..................... (semntur autorizat)

Declaraie ter susintor tehnic i profesional utilaje, echipamente Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispun i care urmeaz a fi folosite efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public de Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadovasunt reale. Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca obiect..........................................................( obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice aflate n dotare si care urmeaz a fi efectiv folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Nr. crt Denumire utilaj/echipament/instalaie Cantitate U.M. Forma de deinere Proprietate n chirie

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor, (semntur autorizat)

Declaraie ter susintor tehnic i profesional personal Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........(denumirea terului susintor tehnic si profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziie public de Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova sunt reale. LISTA privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv alocate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Anexez declaraiei, CV-urile personalului de conducere precum i ale personalului care va fi alocat efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar, capacitile tehnice i personalul angajat i cel de conducere sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat) Anul 2 Anul 3

Ter susintor tehnic i profesional experienta similara .......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului din punct de vedere a experientei similare Ctre, .............................................. (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova, noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate actele doveditoare privind incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani, in calitate de contractant/asociat sau subcontractant, a unui contract de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul contractului (lucrari de consolidare/reabilitare/constructii poduri) cu o valoare de cel putin 6.500.000 lei fara TVA. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional) ne obligam sa garantam autoritatii contractante ca, n cazul n care contractantul ntmpina dificultati pe parcursul derularii contractului vom asigura ndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea noastra directa, prin punerea la dispozitia contractantului a urmatoarelor resurse umane si materiale: Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 (A) coroborat cu art. 111 alin. (4) din H.G. 925/2006 (A), care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, ........................... Ter susintor, ..................... (semntur autorizat)

Declaraie ter susintor tehnic i profesional experienta similara Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie ter susintor tehnic i profesional din punct de vedere al experientei similare Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos privind experienta similara sunt reale.

Nr. crt. 0 1.

Obiectul contractului 1

Codul CPV 2

Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului Adresa 3

Calitatea executantului*) 4

Preul total al contractului 5

Procent executat (%) 6

Cantitatea (UM)

Perioada de derulare a contractului **) 8

Anexez declaraiei, copie dupa contractul de achizitie publica (paginile din contract din care sa rezulte partile contractante; obiectul + durata + pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi), recomandari si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Sustinerea in ceea ce priveste experienta similara este pentru contractul de achiziie public de Reabilitare pod DN 17A km 0+412 la Sadova. Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat)