Sunteți pe pagina 1din 5

ANALIZA SI MANAGEMENTUL RISCULUI BANCAR - ofera o cuprinzatoare privire de ansamblu

asupra aspectelor care se concentreaza pe evaluarea, analiza si managementul riscurilor financiare


in sistemul bancar. Publicatia evidentiaza principiile de management al riscului si subliniaza faptul
ca factorii cheie ai procesului de guvernanta corporatista sunt raspunzatori de gestionarea
diferitelor aspecte ale riscului financiar.
Aceasta publicatie ar putea interesa o gama larga de utilizatori ai datelor financiar-bancare.
Cititorii tinta sunt persoane responsabile cu analiza bancilor si cu managementul superior sau
organizatii care directioneaza eforturile acestora.
Traducere autorizata de Banca Mondiala - editie bilingva

CUPRINS
Prefaţă la ediţia a II-a

1. Analiza şi managementul riscului bancar


1.1 Introducere: Mediul bancar în schimbare
1.2 Expunerea băncilor la risc
1.3 Guvernanţa corporatistă
1.4 Analiza bazată pe risc a băncilor
1.5 Instrumente analitice furnizate

2. Context pentru analiza bazată pe risc a băncilor


2.1 Introducere: De ce sunt băncile analizate
2.2 Băncile, ca furnizori de informaţii financiare
2.3 Cadru de dezvoltare a sectorului financiar
2.4 O viziune holistică a întregului sistem financiar
2.5 Prezentarea şi transparenţa informaţiilor financiare ale băncilor: Premisă esenţială a analizei bazate pe
risc

3. Actori-cheie în guvernanţa corporatistă şi managementul riscului


3.1 Introducere: Principiile guvernanţei corporatiste
3.2 Autorităţi de reglementare: Stabilirea unui cadrul pentru guvernanţa corporatistă şi managementul
riscului
3.3 Autorităţi de supraveghere: Monitorizarea managementului riscului
3.4 Acţionarii: Numirea persoanelor potrivite însărcinate cu politicile
3.5 Consiliul de Administraţie: Responsabilitatea finală pentru activitatea băncii
3.6 Management: Responsabilitatea pentru operaţiunile bancare şi implementarea politicilor de
management al riscului
3.7 Comitetul de audit şi auditorii interni: O prelungire a funcţiei de gestionare a riscului aparţinând
consiliului
3.8 Auditori externi: O reevaluare a abordării tradiţionale a auditului bancar
3.9 Rolul publicului larg

4. Structura şi managementul bilanţului


4.1 Introducere: Alcătuirea bilanţului
4.2 Structura activelor: Creştere şi modificări
4.3 Structura datoriilor: Creştere şi modificări
4.4 Creşterea globală bilanţieră şi extrabilanţieră
4.5 Gestionarea eficientă a riscului

5. Profitabilitatea
5.1 Introducere: Importanţa băncilor profitabile
5.2 Alcătuirea contului de profit şi pierdere
5.3 Structura veniturilor şi calitatea profitului
5.4 Indicatorii de profitabilitate
5.5 Analiza indicatorilor de profitabilitate

6. Adecvarea capitalului
6.1 Introducere: Caracteristicile şi funcţiile capitalului
6.2 Constituenţii capitalului de reglementare (metodologie curentă)
6.3 Acoperirea componentelor de risc prin constituenţii capitalului (metodologie curentă)
6.4 Basel II: Modificări propuse pentru determinarea gradului de adecvare a capitalului
6.5 Implementarea Acordului de la Basel
6.6 Evaluarea informaţiilor de management cu privire la adecvarea capitalului
Anexă la capitolul 6

7. Managementul riscului de credit


7.1 Introducere: Componentele riscului de credit
7.2 Managementul portofoliului de credite
7.3 Analiza funcţiei şi a operaţiunilor de creditare
7.4 Revizuirea calităţii portofoliului de credite
7.5 Portofoliul de credite neperformante
7.6 Politici privind managementul riscului de credit
7.7 Politici de limitare sau reducere a riscului de credit
7.8 Clasificarea activelor
7.9 Politica de provizionare a pierderilor aferente creditelor

8. Managementul riscului de lichiditate


8.1 Introducere: Nevoia de lichiditate
8.2 Politicile privind managementul lichidităţii
8.3 Mediul de reglementare
8.4 Structura finanţării: Depozite şi împrumuturi pe piaţă
8.5 Structura scadenţelor şi necorelarea finanţării
8.6 Concentrarea depozitelor şi volatilitatea finanţării
8.7 Tehnici de management al riscului de lichiditate

9. Organizarea trezoreriei şi managementul riscului


9.1 Introducere: Privire de ansamblu asupra funcţiilor trezoreriei
9.2 Stabilirea cadrului general de politici
9.3 Operaţiuni de piaţă
9.4 Analiza riscului şi conformitatea
9.5 Operaţiuni de trezorerie
9.6 Guvernanţa corporatistă şi evaluarea riscului operaţional

10. Managementul portofoliului de investiţii cu lichiditate stabilă


10.1 Natura portofoliului de investiţii cu lichiditate stabilă
10.2 Politica de investiţii
10.3 Instrumente eligibile
10.4 Riscul de credit
10.5 Riscul de piaţă
10.6 Portofoliul etalon
10.7 Managementul activ
10.8 Managementul riscului şi bugete de risc
10.9 Raportarea managementului

11. Managementul riscului de piaţă şi tranzacţionarea în nume propriu


11.1 Introducere: Caracteristicile riscului de piaţă
11.2 Politici de management al riscului de portofoliu
11.3 Registrul de tranzacţionare şi managementul tranzacţiilor
11.4 Evaluarea riscului de piaţă
11.5 Valoarea la risc
11.6 Testarea la stres

12. Managementul riscului ratei dobânzii


12.1 Introducere: Surse ale riscului ratei dobânzii
12.2 Responsabilităţi privind managementul riscului
12.3 Modele pentru managementul riscului ratei dobânzii
12.4 Impactul modificărilor survenite în curbele de randament prognozate

13. Managementul riscului valutar


13.1 Introducere: Originea şi componentele riscului valutar
13.2 Politici de management al riscului valutar
13.3 Expunerea la riscul valutar şi strategia de afaceri
13.4 Managementul riscului valutar şi adecvarea capitalului

14. Transparenţa în situaţiile financiare ale băncilor


14.1 Introducere: Importanţa informaţiilor utile
14.2 Transparenţă şi răspundere
14.3 Transparenţa în situaţiile financiare
14.4 Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale băncilor
14.5 Deficienţe întâlnite în practicile contabile bancare

15. Relaţia dintre analiza riscului şi supravegherea bancară


15.1 Introducere: Procesul de supraveghere bancară
15.2 Procesul de revizie analitică
15.3 Riscurile bancare şi răspunderea autorităţilor de reglementare / supraveghere
15.4 Procesul de supraveghere
15.5 Supravegherea consolidată
15.6 Cooperarea cu auditorii interni şi externi în scopul supravegherii

Anexe
1 Chestionar cu date generale pentru facilitarea analizei băncilor
2 Prezentarea informaţiilor cerute de IAS în situaţiile financiare, pe categorii de risc
3 Deficienţe întâlnite în practicile contabile

Căsuţe
3.1 O nouă filozofie a supravegherii bancare
3.2 Rolul Consiliului
3.3 Responsabilităţile Consiliului în ceea ce priveşte managementul riscului financiar
3.4 Răspunderea managementului băncilor
3.5 Standarde de competenţă pentru managementul băncilor
3.6 Riscul financiar şi responsabilităţile managementului
3.7 Controverse cu privire la auditul intern
3.8 Responsabilităţile comitetelor de audit şi ale auditorilor interni
3.9 Responsabilităţile auditorilor externi în ceea ce priveşte managementul riscului financiar
7.1 Conţinutul unui dosar de verificare a creditelor
7.2 Semne ale unei culturi distorsionate referitoare la credite
7.3 Reguli de clasificare a activelor
8.1 Reglementări tipice sau recomandări interne privind lichiditatea
9.1 Declaraţie de misiune privind ALM
9.2 Clase de active
14.1 Criterii de evaluare a standardelor contabile
14.2 Studiu cu privire la prezentările publice de informaţii ale băncilor

Figuri
1.1 Spectrul riscului bancar
1.2 Parteneriatul în guvernanţa corporatistă a băncilor
2.1 Cadru de dezvoltare a sectorului financiar
2.2 Viziune holistică a sistemului financiar: Model de analiză a sectorului financiar
4.1 Componentele bilanţului
4.2 Modificarea structurală şi creşterea activelor
4.3 Modificări în structura portofoliului de active al unei bănci
4.4 Modificarea structurală şi creşterea pasivelor
4.5 Creşterea totală
4.6 Active care generează profit scăzut şi active care nu generează profit, ca procent din activele totale
4.7 Elemente extrabilanţiere, ca procent din activele totale
5.1 Structura veniturilor brute
5.2 Structura activelor versus structura veniturilor
5.3 Surse de venituri versus costuri
5.4 Indicatori ai venitului operaţional
5.5 Diferenţialul randamentului mediu în activităţile de intermediere
5.6 Rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)
6.1 Componentele fondurilor acţionarilor
6.2 Profilul de risc al activelor
6.3 Profilul de risc al elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere
6.4 Capital efectiv versus capital cerut
6.5 Estimarea cerinţelor de capital potenţial
7.1 Credite acordate clienţilor pe grup de debitori
7.2 Credite acordate clienţilor pe produs
7.3 Scadenţa creditelor acordate clienţilor
7.4 Date statistice privind portofoliul de credite
7.5 Expunerea la riscul aferent celor mai mari 20 de debitori
7.6 Analiza sectorială a creditelor
7.7 Clasificarea creditelor
8.1 Lichiditatea legală cerută versus activele lichide efective deţinute
8.2 Depozite ale clienţilor pe sector
8.3 Necorelarea scadenţelor
8.4 Scadenţele depozitelor plătibile în moneda autohtonă
8.5 Cele mai mari zece surse de depozite ca procent din totalul depozitelor făcute de clienţi
8.6 Statistici referitoare la lichiditate
9.1 Viziune holistică a mediului de trezorerie
9.2 Etalonarea – operaţionalizarea alocării strategice a activelor
9.3 Rapoarte potenţiale privind analiza riscurilor
9.4 Exemplu de listă de verificare zilnică / lunară a aspectelor de conformitate a portofoliului
9.5 Operaţiuni de trezorerie: Raportarea (Activităţi de finanţare şi investiţii)
9.6 Managementul riscului în trezorerie
11.1 Portofoliul de tranzacţionare
11.2 Marcarea la piaţă
11.3 Valoarea potenţială a capitalului reglementat expus la risc
12.1 Curbe ale randamentului curente şi prognozate
12.2 Efectul potenţial asupra capitalului, datorat unei variaţii a curbei randamentului aşteptat
13.1 Structura în monedă a activelor şi datoriilor
13.2 Structura în monedă a portofoliului de credite şi a depozitelor clienţilor
13.3 Scadenţe ale depozitelor în valută liber convertibilă, ca procent din totalul depozitelor clienţilor
13.4 Expunerea la riscul valutar, ca procent din capitalul reglementat
14.1 Transparenţa în situaţiile financiare
15.1 Contextul supravegherii bancare
15.2 Expunerile la riscurile bancare

Tabele
1.1 Utilizări posibile ale instrumentelor furnizate
3.1 Actori-cheie şi responsabilităţile acestora în guvernanţa bancară şi managementul riscului
3.2 Informaţii cu privire la acţionari
3.3 Consiliul de supraveghere / Consiliul de Administraţie
4.1 Structura bilanţului unei bănci
4.2 Creşterea totală a elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere
5.1 Alcătuirea veniturilor şi cheltuielilor
5.2 Indicatori de profitabilitate
6.1 Factori de multiplicare a riscului de credit pentru instrumentele derivate
6.2 Sinteza propunerilor Basel II
6.3 Abordarea standardizată propusă: Ponderi de risc bazate pe rating-uri externe
6.4 Riscul operaţional: Linii de activitate şi tipuri de evenimente care generează pierderi operaţionale
6.5 Indicatori de adecvare a capitalului
6.6 Calcularea ponderii permise de capital de nivel 3
7.1 Date statistice privind la portofoliul de credite
7.2 Creditarea părţilor afiliate
7.3 Provizioane recomandate
8.1 Scara scadenţelor în baza unor scenarii alternative
8.2 Indicatori de lichiditate
10.1 Instrumente de management al riscului de credit
10.2 Exemple de indici de piaţă în USD
10.3 Instrumente de management al riscului de piaţă
11.1 Prezentarea informaţiilor cu privire la riscul de piaţă
11.2 Calcul simplist al poziţiilor deschise nete
12.1 Modelul diferenţei din reaşezarea preţului pentru managementul riscului ratei dobânzii
13.1 Poziţii deschise în valută
14.1 Standarde Internaţionale de Contabilitate aplicabile băncilor
15.1 Etape ale procesului de revizie analitică
15.2 Format propus pentru rapoartele analitice ale băncilor
15.3 Supravegherea pe teren şi examinarea la birou
15.4 Trăsături generale ale sistemelor de avertizare din timp
15.5 Adaptarea auditului extern la circumstanţele / nevoile specifice