Sunteți pe pagina 1din 24

110 110 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii

MODELAREA I SIMULAREA CU
MODELAREA I SIMULAREA CU
RE|ELE PETRI
RE|ELE PETRI
- Re[elele Petri sunt instrumente de modelare matematica Re[elele Petri sunt instrumente de modelare matematica
i grafica i grafica
- Destinate ini[ial Destinate ini[ial analizei fluxului informa[iei analizei fluxului informa[iei
- S au dovedit de utilitate mai generala, pentru descrierea S au dovedit de utilitate mai generala, pentru descrierea
i analiza sistemelor i analiza sistemelor paralele paralele, , concurente concurente, , asincrone asincrone, ,
distribuite distribuite, , nedeterministe nedeterministe ifsau ifsau stocastice stocastice
- Pot fi utilizate pentru Pot fi utilizate pentru comunicarea vizuala comunicarea vizuala, similar , similar
schemelor logice i schemelor-bloc schemelor logice i schemelor-bloc
- Este posibila utilizarea de Este posibila utilizarea de ecua[ii de stare ecua[ii de stare, , ecua[ii ecua[ii
algebrice algebrice i alte tipuri de expresii matematice pentru i alte tipuri de expresii matematice pentru
descrierea comportarii sistemelor descrierea comportarii sistemelor
- Pot fi folosite la Pot fi folosite la analiza sau sinteza sistemelor cu analiza sau sinteza sistemelor cu
evenimente discrete evenimente discrete n general, dar, prin extensie, i a n general, dar, prin extensie, i a
sistemelor continue sistemelor continue
111 111 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Utilizand diverse structuri elementare, cu re[ele Petri se pot descrie urmatoarele Utilizand diverse structuri elementare, cu re[ele Petri se pot descrie urmatoarele
probleme: probleme:
- secven[ialitatea; secven[ialitatea;
- paralelismul; paralelismul;
- excluderea mutuala; excluderea mutuala;
- nedeterminismul. nedeterminismul.
Analiza cu re[ele Petri permite realizarea urmatoarelor cerin[e: Analiza cu re[ele Petri permite realizarea urmatoarelor cerin[e:
- prevenirea realizarii de proiecte cu defec[iuni (prin prototipare nemateriala); prevenirea realizarii de proiecte cu defec[iuni (prin prototipare nemateriala);
- estimarea costurilor; estimarea costurilor;
- evaluarea i prognoza evaluarea i prognozarea rea performan[elor; performan[elor;
- optimizarea parametrica i structurala hardware sau software; optimizarea parametrica i structurala hardware sau software;
- identificarea elementelor critice din sistem (blocaje, stari interzise, substructuri inerte, identificarea elementelor critice din sistem (blocaje, stari interzise, substructuri inerte,
conflicte, capacita[i supradimensionate, func[ii inabordabile etc.). conflicte, capacita[i supradimensionate, func[ii inabordabile etc.).
Domeniile de aplicare sunt diverse: Domeniile de aplicare sunt diverse:
- arhitectura sistemelor de calcul; arhitectura sistemelor de calcul;
- software i algoritmi; software i algoritmi;
- protocoale de comunica[ii; protocoale de comunica[ii;
- structuri i procese de afaceri; structuri i procese de afaceri;
- conducerea proceselor industriale (clasice, sisteme flexibile de fabrica[ie etc.); conducerea proceselor industriale (clasice, sisteme flexibile de fabrica[ie etc.);
- re[ele de calculatoare; re[ele de calculatoare;
- procese decizionale. procese decizionale.
112 112 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Elementele componente ale
Elementele componente ale
re[elelor Petri
re[elelor Petri

- O re[ea Petri este un graf orientat, cu o stare ini[iala, O re[ea Petri este un graf orientat, cu o stare ini[iala,
numita numita marcaj iniial marcaj iniial, i care are doua tipuri de noduri: , i care are doua tipuri de noduri:

locuri locuri { {poziii poziii, , locaii locaii) ), reprezentate prin cercuri; , reprezentate prin cercuri;

tranziii tranziii, reprezentate prin dreptunghiuri. , reprezentate prin dreptunghiuri.


- Starea Starea sistemului modelat este reprezentata de sistemului modelat este reprezentata de
marcajul marcajul modelului re[ea. modelului re[ea.
- Tranzi[iile constituie suportul variabilelor de stare. Tranzi[iile constituie suportul variabilelor de stare.
- Un Un eveniment eveniment este reprezentat de declanarea sau este reprezentat de declanarea sau
terminarea uneia sau mai multor tranzi[ii. terminarea uneia sau mai multor tranzi[ii.
113 113 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Re[eaua con[ine arce ce pornesc de la tranzi[ii spre loca[ii Re[eaua con[ine arce ce pornesc de la tranzi[ii spre loca[ii
( (numite numite de ieire de ieire sau post-arce sau post-arce) ), sau de la loca[ii spre , sau de la loca[ii spre
tranzi[ii tranzi[ii ( (de intrare de intrare sau pre-arce sau pre-arce) ), etichetate cu , etichetate cu ponderea ponderea
( (cardinalitatea cardinalitatea) lor. Pot exista i alte tipuri de arce, de ) lor. Pot exista i alte tipuri de arce, de
exemplu exemplu de inhibare de inhibare. .
Pentru a reprezenta starea unui loc la un moment dat se folosesc Pentru a reprezenta starea unui loc la un moment dat se folosesc
puncte desenate n interiorul cercului (sau relativ, prin gradul puncte desenate n interiorul cercului (sau relativ, prin gradul
de umplere al cercului). Punctele sunt reprezentari ale de umplere al cercului). Punctele sunt reprezentari ale
jetoanelor ( jetoanelor (tokens tokens), entita[ile mobile din sistem. Narcajul ), entita[ile mobile din sistem. Narcajul
( (starea starea) ) unei re[ele la un moment dat este exprimat prin unei re[ele la un moment dat este exprimat prin
numarul i tipul jetoanelor din fiecare loc a numarul i tipul jetoanelor din fiecare loc al l re[elei. re[elei.
Se numete Se numete circuit circuit o cale directa dintr o re[ea Petri, n care o cale directa dintr o re[ea Petri, n care
toate nodurile sunt distincte, cu excep[ia primei i ultimei toate nodurile sunt distincte, cu excep[ia primei i ultimei
loca[ii. loca[ii.
Elementele componente ale re[elelor Petri
Elementele componente ale re[elelor Petri

114 114 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Definirea re[elelor Petri
Definirea re[elelor Petri

O re O re[ [ea Petri ea Petri netemporizata netemporizata este este u un +-tuplu de forma: n +-tuplu de forma:
N = (P, T, F, W) N = (P, T, F, W)
n care: n care:
P = {p P = {p
1 1
, p , p
2 2
,., p ,., p
m m
) este mul[imea finita nevida a locurilor; ) este mul[imea finita nevida a locurilor;
T = {t T = {t
1 1
, t , t
2 2
,., t ,., t
n n
) ) - - mul[imea finita nevida a tranzi[iilor; mul[imea finita nevida a tranzi[iilor;
F F (P x T) (P x T) (T x P) (T x P) - - o rela[ie care descrie arcele; o rela[ie care descrie arcele;
W : F W : F N N - - func[ia de atribuire a ponderilor arcelor func[ia de atribuire a ponderilor arcelor, ,
W(p W(p
i i
, t , t
j j
) sau W(t ) sau W(t
j j
, p , p
i i
) )
115 115 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Exemplu de re[ea Petri
Exemplu de re[ea Petri
PN = (N, PN = (N, M M
0 0
, , K K, , D D) )
P = { p P = { p
1 1
, p , p
2 2
, p , p
3 3
, p , p
+ +
, p , p
5 5
, p , p
6 6
) )
T = { t T = { t
1 1
, t , t
2 2
, t , t
3 3
, t , t
+ +
, t , t
5 5
) )
M M
0 0
= [ + 0 0 0 0 0 | = [ + 0 0 0 0 0 |
T T
K K = [ + 1 2 1 1 2 | = [ + 1 2 1 1 2 |
T T
D D = [ l l l l l l | = [ l l l l l l |
T T
p p
4 4
t t
1 1
p p
2 2
t t
3 3
t t
5 5
2 2
p p
1 1


p p
6 6
p p
5 5
t t
2 2
p p
3 3
t t
4 4
W=

-1 -1 0 0 0
1 0 -1 0 0
0 2 -1 -1 0
0 0 1 0 -1
0 0 0 1 -1
0 0 0 0 1
|
116 116 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Admisibilitatea tranziiilor
Admisibilitatea tranziiilor
O tranzi[ie este admisibila (executabila, O tranzi[ie este admisibila (executabila, enabled enabled n engleza) pentru un anumit n engleza) pentru un anumit
marcaj al re[elei, marcaj al re[elei, M M = [N(p = [N(p
1 1
), N(p ), N(p
2 2
),., N(p ),., N(p
m m
)|, daca i numai daca, oricare )|, daca i numai daca, oricare
loc p din P verifica rela[iile: loc p din P verifica rela[iile:
N(p) N(p) pre pre (p,t); (p,t);
K(p) K(p) N(p) - N(p) - pre pre (p, t) + (p, t) + post post (t,p), (t,p),
n care: n care:
pre pre (p, t) este o func[ie de inciden[a nainte" (de intrare), definita astfel: (p, t) este o func[ie de inciden[a nainte" (de intrare), definita astfel:
pre pre : P x T : P x T ; ;
0, daca nu exista un arc de la p la t; 0, daca nu exista un arc de la p la t;
pre pre (p,t) = (p,t) =
0, daca exista un arc de la p la t; 0, daca exista un arc de la p la t;
post post (t, p) este o func[ie de inciden[a dupa" (de ieire), definita astfel: (t, p) este o func[ie de inciden[a dupa" (de ieire), definita astfel:
post post : T x P : T x P ; ;
0, daca nu exista un arc de la t la p; 0, daca nu exista un arc de la t la p;
post post (t,p)= (t,p)=
0, daca exista un arc de la t la p. 0, daca exista un arc de la t la p.
117 117 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Natricea de inciden[a
Natricea de inciden[a
A = Post - Pre
A = Post - Pre
n care n care Post Post i i Pre Pre sunt matricele care au ca elemente sunt matricele care au ca elemente
valorile func[iilor valorile func[iilor post post, respectiv , respectiv pre pre, adica: , adica:
a a
i,j i,j
= = post post (t (t
j j
, p , p
i i
) - ) - pre pre (p (p
i i
, t , t
j j
), i = 1, 2,., m; j = 1, 2,., n. ), i = 1, 2,., m; j = 1, 2,., n.
A=

-1 -1 0 0 0
1 0 -1 0 0
0 2 -1 -1 0
0 0 1 0 -1
0 0 0 1 -1
0 0 0 0 1
|
118 118 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Dinamica
Dinamica

Elementele active sunt tranzi[iile. Ele modeleaza activita[ile ce pot avea Elementele active sunt tranzi[iile. Ele modeleaza activita[ile ce pot avea
loc (se loc (se declaneazJexecut declaneazJexecut o tranzi[ie), modificand marcajul o tranzi[ie), modificand marcajul
re[elei, deci starea sistemului. Tranzi[iile pot avea loc doar daca re[elei, deci starea sistemului. Tranzi[iile pot avea loc doar daca
sunt sunt admisibileJexecutabile admisibileJexecutabile. .
O tranzi[ie t este executabila daca fiecare loc de intrare p a lui t are O tranzi[ie t este executabila daca fiecare loc de intrare p a lui t are
cel pu[in cel pu[in pre pre (p, t) jetoane. (p, t) jetoane.
O tranzi[ie nu este executata neaparat imediat ce devine admisibila, ci O tranzi[ie nu este executata neaparat imediat ce devine admisibila, ci
doar n momentul n care au loc evenimentele de care este doar n momentul n care au loc evenimentele de care este
determinata. determinata.
Prin executarea unei tranzi[ii sunt preluate Prin executarea unei tranzi[ii sunt preluate pre pre (p,t) jetoane din fiecare (p,t) jetoane din fiecare
loc de intrare p a lui t i sunt adaugate loc de intrare p a lui t i sunt adaugate post post (t,p) jetoane n fiecare (t,p) jetoane n fiecare
loc de ieire p a lui t, adica: loc de ieire p a lui t, adica:
N'(p) = N(p) - N'(p) = N(p) - pre pre (p, t) + (p, t) + post post (t, p), (t, p), p p P P
n care n care M' M' este marcajul re[elei dupa executarea tranzi[iei t. este marcajul re[elei dupa executarea tranzi[iei t.
119 119 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Necanismul de avans al timpului
Necanismul de avans al timpului

Netoda uzuala: introducerea unei ntarzieri la declanare Netoda uzuala: introducerea unei ntarzieri la declanare
pentru fiecare tranzi[ie. Aceasta ntarziere indica durata pentru fiecare tranzi[ie. Aceasta ntarziere indica durata
pe care o tranzi[ie trebuie sa fie admisibila nainte de a fi pe care o tranzi[ie trebuie sa fie admisibila nainte de a fi
declanata (de a se ncepe executarea ei efectiva). Daca declanata (de a se ncepe executarea ei efectiva). Daca
ntarzierea este data de o func[ie de distribu[ie ntarzierea este data de o func[ie de distribu[ie
aleatoare, clasa rezultanta de re[ele poarta numele de aleatoare, clasa rezultanta de re[ele poarta numele de
re[ele Petri stocastice re[ele Petri stocastice. Diferitele tipuri de tranzi[ii sunt . Diferitele tipuri de tranzi[ii sunt
individualizate prin func[iile ce genereaza ntarzierile, de individualizate prin func[iile ce genereaza ntarzierile, de
exemplu exemplu tranzi[ii imediate tranzi[ii imediate (fara ntarziere), (fara ntarziere), tranzi[ii tranzi[ii
exponen[iale exponen[iale (ntarzieri cu distribu[ie exponen[iala) i (ntarzieri cu distribu[ie exponen[iala) i
tranzi[ii deterministe tranzi[ii deterministe (cu ntarziere constanta). (cu ntarziere constanta).
120 120 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Proprieta[i
Proprieta[i
Exista doua clase de proprieta[i: Exista doua clase de proprieta[i:
- comportamentale comportamentale, care depind de marcaj; , care depind de marcaj;
- de structura de structura, independente de marcaj. , independente de marcaj.
Cele mai importante proprieta[i ale unei re[ele Petri sunt: Cele mai importante proprieta[i ale unei re[ele Petri sunt:
- realizabilitatea realizabilitatea: existen[a unei secven[e de execu[ii care sa conduca : existen[a unei secven[e de execu[ii care sa conduca
de la marcajul ini[ial la cel considerat; de la marcajul ini[ial la cel considerat;
- marginirea marginirea: existen[a unei limite finite a numarului jetoanelor din : existen[a unei limite finite a numarului jetoanelor din
orice orice loc loc; ;
- viabilitatea viabilitatea: existen[a unei tranzi[ii posibile din oricare marcaj : existen[a unei tranzi[ii posibile din oricare marcaj
realizabil; realizabil;
- reversibilitatea reversibilitatea: existen[a unei secven[e de execu[ii care sa conduca : existen[a unei secven[e de execu[ii care sa conduca
din orice marcaj realizabil n marcajul ini[ial (sau un marcaj de din orice marcaj realizabil n marcajul ini[ial (sau un marcaj de
baza); baza);
- persisten[a persisten[a: conservarea admisibilita[ii oricarei tranzi[ii dupa : conservarea admisibilita[ii oricarei tranzi[ii dupa
executarea oricarei alte tranzi[ii. executarea oricarei alte tranzi[ii.
121 121 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Analiza
Analiza
Analiza calitativa a re[elelor Petri permite verificarea absen[ei Analiza calitativa a re[elelor Petri permite verificarea absen[ei
blocajelor, absen[a depairilor, corectitudinii, excluderii mutuale etc. blocajelor, absen[a depairilor, corectitudinii, excluderii mutuale etc.
Exista patru clase de metode de analiza calitativa: Exista patru clase de metode de analiza calitativa:
- prin enumerare; prin enumerare;
- prin transformare; prin transformare;
- prin simulare; prin simulare;
- structurala. structurala.
Cel mai frecvent sunt utilizate doua metode prin enumerare: Cel mai frecvent sunt utilizate doua metode prin enumerare:
- metoda grafului de realizare metoda grafului de realizare, doar pentru sisteme marginite , doar pentru sisteme marginite
- metoda arborelui de acoperire, metoda arborelui de acoperire, aplicabila i pentru sisteme ce nu aplicabila i pentru sisteme ce nu
sunt marginite. sunt marginite.
Analiza cantitativa trateaza aspecte privind performan[ele, Analiza cantitativa trateaza aspecte privind performan[ele,
caracteristicile raspunsului, proprieta[ile de utilizare (de exemplu: caracteristicile raspunsului, proprieta[ile de utilizare (de exemplu:
lungimile medii ale cozilor, timpii medii de ateptare, gradul de lungimile medii ale cozilor, timpii medii de ateptare, gradul de
utilizare) etc. utilizare) etc.
122 122 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Netoda grafului de realizare
Netoda grafului de realizare

Graful de realizare Graful de realizare: :
- are ca noduri mul[imea tuturor marcajelor are ca noduri mul[imea tuturor marcajelor
realizabile din marcajul ini[ial, iar ca arce - realizabile din marcajul ini[ial, iar ca arce -
tranzi[iile corespunzatoare. tranzi[iile corespunzatoare.
- este util, de exemplu, pentru descoperirea este util, de exemplu, pentru descoperirea
capcanelor (marcajelor din care nici o tranzi[ie nu capcanelor (marcajelor din care nici o tranzi[ie nu
este posibila) sau a tranzi[iilor inaccesibile este posibila) sau a tranzi[iilor inaccesibile
(moarte", ce nu se executa n nici un caz). (moarte", ce nu se executa n nici un caz).
Netoda se bazeaza pe Netoda se bazeaza pe simularea secven[iala simularea secven[iala
exhaustiva exhaustiva. .
123 123 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Lista marcajelor realizabile
Lista marcajelor realizabile

i graful de realizare
i graful de realizare
m1 = (+,0,0,0,0,0) m1 = (+,0,0,0,0,0) m12 = (2,0,0,0,0,1) m12 = (2,0,0,0,0,1)
m2 = (3,1,0,0,0,0) m2 = (3,1,0,0,0,0) m13 = (0,1,2,1,1,0) m13 = (0,1,2,1,1,0)
m3 = (3,0,2,0,0,0) m3 = (3,0,2,0,0,0) m1+ = (1,1,0,0,0,1) m1+ = (1,1,0,0,0,1)
m+ = (2,1,2,0,0,0) m+ = (2,1,2,0,0,0) m15 = (1,0,2,0,0,1) m15 = (1,0,2,0,0,1)
m5 = (3,0,1,0,1,0) m5 = (3,0,1,0,1,0) m16 = (0,1,2,0,0,1) m16 = (0,1,2,0,0,1)
m6 = (2,0,1,1,0,0) m6 = (2,0,1,1,0,0) m17 = (1,0,1,0,1,1) m17 = (1,0,1,0,1,1)
m7 = (2,1,1,0,1,0) m7 = (2,1,1,0,1,0) m18 = (0,0,1,1,0,1) m18 = (0,0,1,1,0,1)
m8 = (1,1,1,1,0,0) m8 = (1,1,1,1,0,0) m19 = (0,1,1,0,1,1) m19 = (0,1,1,0,1,1)
m9 = (2,0,0,1,1,0) m9 = (2,0,0,1,1,0) m20 = (0,0,0,1,1,1) m20 = (0,0,0,1,1,1)
m10 = (1,1,0,1,1,0) m10 = (1,1,0,1,1,0) m21 = (0,0,0,0,0,2) lock m21 = (0,0,0,0,0,2) lock
m11 = (1,0,2,1,1,0) m11 = (1,0,2,1,1,0)
m m
2 2
t t
5 5
t t
5 5
t t
5 5
t t
5 5
t t
3 3
t t
3 3
t t
2 2
t t
4 4
t t
4 4
t t
3 3
t t
3 3
t t
2 2
t t
2 2
t t
2 2
t t
2 2
t t
1 1
t t
1 1
t t
1 1
t t
1 1
t t
1 1
t t
4 4
t t
5 5
t t
4 4
t t
4 4
t t
4 4
t t
1 1
t t
1 1
t t
4 4
t t
2 2
t t
1 1
t t
1 1
m m
1 1
m m
3 3
m m
4 4
m m
5 5
m m
7 7
m m
9 9
m m
12 12
m m
15 15
m m
17 17
m m
19 19
m m
6 6
m m
8 8
m m
10 10
m m
14 14
m m
16 16
m m
18 18
m m
20 20
m m
21 21
m m
11 11
m m
13 13
p p
4 4
t t
1 1
p p
2 2
t t
3 3
t t
5 5
2 2
p p
1 1


p p
6 6
p p
5 5
t t
2 2
p p
3 3
t t
4 4
124 124 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Metoda arborelui de acoperire
Metoda arborelui de acoperire
Netoda consta n construirea unui arbore pornind din marcajul ini[ial i Netoda consta n construirea unui arbore pornind din marcajul ini[ial i
construind cate un arc pentru fiecare tranzi[ie executabila. Arcul se construind cate un arc pentru fiecare tranzi[ie executabila. Arcul se
marcheaza cu numele tranzi[iei careia i corespunde, iar la varful marcheaza cu numele tranzi[iei careia i corespunde, iar la varful
arcului se noteaza marcajul re[elei ob[inut prin executarea tranzi[iei arcului se noteaza marcajul re[elei ob[inut prin executarea tranzi[iei
respective. Construirea continua pana cand se epuizeaza toate respective. Construirea continua pana cand se epuizeaza toate
tranzi[iile executabile i toate marcajele tranzi[iile executabile i toate marcajele. .
Pornind de la Pornind de la arborele de acoperire arborele de acoperire se poate construi se poate construi graful de graful de
acoperire acoperire. Acesta este un graf orientat ce are ca noduri nodurile . Acesta este un graf orientat ce are ca noduri nodurile
etichetate distinct din arborele de acoperire, iar ca arce - tranzi[iile etichetate distinct din arborele de acoperire, iar ca arce - tranzi[iile
corespunzatoare. Utilitatea grafului de acoperire este similara celei a corespunzatoare. Utilitatea grafului de acoperire este similara celei a
grafului de realizare. grafului de realizare.
Pentru re[elele Petri marginite, arborele de acoperire poarta numele Pentru re[elele Petri marginite, arborele de acoperire poarta numele de de
arbore de realizare arbore de realizare. Din arborele de realizare se poate construi . Din arborele de realizare se poate construi
graful de realizare graful de realizare. .
125 125 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
plecare plecare sosire sosire coada2 coada2 coada1 coada1 proces proces
Graful de acoperire Graful de acoperire
10 10
t2 t2
t2 t2
t1 t1
t2 t2
t2 t2
t2 t2
t2 t2
t1 t1
t1 t1
t1 t1
t1 t1
t1 t1
t3 t3
t3 t3
t3 t3
t3 t3
t1 t1
00 00
01 01

1 1
0 0
11 11
0 0
1 1
t1 t1
t1 t1
t3 t3
t1 = sosire; t2 = proces; t3 = plecare t1 = sosire; t2 = proces; t3 = plecare
t3 t3
t1 = sosire; t2 = proces; t3 = plecare t1 = sosire; t2 = proces; t3 = plecare
10 10
t1 t1
t2 t2
t2 t2
t2 t2
t2 t2
t1 t1
t3 t3
t3 t3
t3 t3
t1 t1
t1 t1
t1 t1
t3 t3
t3 t3
t3 t3
t1 t1
00 00
01 01
12 12
21 21
20 20 11 11
02 02
22 22
Graful de realizare Graful de realizare
K K = [ = [ 2 2 2 2 | |
T T
K K = [ = [ | |
T T

126 126 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Netode ale invarian[ilor
Netode ale invarian[ilor

Un Un invariant de tip P invariant de tip P este un vector este un vector Y Y cu proprietatea ca produsul scalar cu orice cu proprietatea ca produsul scalar cu orice
vector al unui marcaj realizabil produce acelai rezultat: vector al unui marcaj realizabil produce acelai rezultat:
Y Y
T T
M M
0 0
= Y = Y
T T
M M
1 1
= Y = Y
T T
M M
2 2
= . = Y = . = Y
T T
M M
s s
, ,
n care s este cardinalul mul[imii marcajelor realizabile. Rela[ia poate fi considerata n care s este cardinalul mul[imii marcajelor realizabile. Rela[ia poate fi considerata
legea de conservare a marcajelor, iar sistemele n care este valabila poarta numele de legea de conservare a marcajelor, iar sistemele n care este valabila poarta numele de
sisteme conservative. sisteme conservative.
Din cauza ca o tranzi[ie modifica marcajul cu valoarea vectorului corespunzator din Din cauza ca o tranzi[ie modifica marcajul cu valoarea vectorului corespunzator din
matricea de inciden[a matricea de inciden[a A A, rezulta: , rezulta:
Y Y
T T
A = 0, A = 0,
ecua[ie din care se poate determina invariantul. Daca numarul de pozi[ii n este mai ecua[ie din care se poate determina invariantul. Daca numarul de pozi[ii n este mai
mare sau cel pu[in egal cu numarul de tranzi[ii m, de regula n-m+1 valori din vectorul mare sau cel pu[in egal cu numarul de tranzi[ii m, de regula n-m+1 valori din vectorul
solu[ie solu[ie Y Y se pot alege arbitrar. se pot alege arbitrar.
Utilizand invariantul Utilizand invariantul Y Y se poate verifica, de exemplu, daca: se poate verifica, de exemplu, daca:
-
un marcaj un marcaj M M este irealizabil, daca este irealizabil, daca Y Y
T T
M M Y Y
T T
M M
0 0
; ;
- anumite tranzi[ii nu se pot executa n paralel, verificand ca marcajul necesar este anumite tranzi[ii nu se pot executa n paralel, verificand ca marcajul necesar este
irealizabil; irealizabil;
- exista blocaje, anumite tranzi[ii neputand fi executate, verificand ca marcajul exista blocaje, anumite tranzi[ii neputand fi executate, verificand ca marcajul
corespunzator este irealizabil. corespunzator este irealizabil.
127 127 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Pentru re[eaua Petri din figura , ecua[ia matriceala Pentru re[eaua Petri din figura , ecua[ia matriceala Y Y
T T
A = 0 A = 0 se poate rezolva se poate rezolva
alegand arbitrar, de exemplu, y alegand arbitrar, de exemplu, y
5 5
, cand are solu[ia: , cand are solu[ia:
Y Y = [ 2y = [ 2y
5 5
2y 2y
5 5
y y
5 5
3y 3y
5 5
y y
5 5
+y +y
5 5
| |
T T
. .
Alegand y Alegand y
5 5
= 1, rezulta instan[a: = 1, rezulta instan[a:
Y Y = [ 2 2 1 3 1 + | = [ 2 2 1 3 1 + |
T T
. .
Pentru toate marcajele realizabile, prezentate n lista: Pentru toate marcajele realizabile, prezentate n lista: Y Y
T T
M = M = 8. 8.
Un Un invariant de tip T invariant de tip T este un vector este un vector X X cu proprietatea ca: cu proprietatea ca:
A A X = 0, X X = 0, X 0. 0.
Daca exista un astfel de vector, se poate gasi un marcaj ini[ial i o secven[a de Daca exista un astfel de vector, se poate gasi un marcaj ini[ial i o secven[a de
tranzi[ii care sa realizeze un marcaj identic cu cel ini[ial. S a presupus ca tranzi[ii care sa realizeze un marcaj identic cu cel ini[ial. S a presupus ca
re[eaua nu con[ine bucle elementare. re[eaua nu con[ine bucle elementare.
p p
4 4
t t
1 1
p p
2 2
t t
3 3
t t
5 5
2 2
p p
1 1


p p
6 6
p p
5 5
t t
2 2
p p
3 3
t t
4 4
128 128 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Reele Petri temporizate
Reele Petri temporizate
!ncluderea timpului n model se poate realiza prin asocierea unor atribute !ncluderea timpului n model se poate realiza prin asocierea unor atribute
temporale nodurilor re[elei Petri. Astfel, se poate specifica o ntarziere ntre temporale nodurilor re[elei Petri. Astfel, se poate specifica o ntarziere ntre
momentul n care o tranzi[ie devine admisibila i momentul n care ncepe momentul n care o tranzi[ie devine admisibila i momentul n care ncepe
execu[ia ei ( execu[ia ei (tranziie temporizat tranziie temporizat). De asemenea, se poate specifica o ). De asemenea, se poate specifica o
durata pe care un jeton trebuie sa o petreaca ntr o pozi[ie nainte de a durata pe care un jeton trebuie sa o petreaca ntr o pozi[ie nainte de a
putea fi extras ( putea fi extras (locaie temporizat locaie temporizat). ).
O re[ea Petri cu loca[ii temporizate poate fi transformata n re[ea cu tranzi[ii O re[ea Petri cu loca[ii temporizate poate fi transformata n re[ea cu tranzi[ii
temporizate, nlocuind fiecare pozi[ie temporizata cu doua loca[ii temporizate, nlocuind fiecare pozi[ie temporizata cu doua loca[ii
netemporizate i o tranzi[ie temporizata. Transformarea se poate face i n netemporizate i o tranzi[ie temporizata. Transformarea se poate face i n
sens invers. sens invers.
Pentru a descrie o re[ea Petri temporizata, trebuie specificate valorile Pentru a descrie o re[ea Petri temporizata, trebuie specificate valorile
temporizarilor pozi[iilor i ale tranzi[iilor. De exemplu, pentru re[eaua temporizarilor pozi[iilor i ale tranzi[iilor. De exemplu, pentru re[eaua
anterioara, temporizarile fiind afectate doar tranzi[iilor, pot fi descrise cu: anterioara, temporizarile fiind afectate doar tranzi[iilor, pot fi descrise cu:
= [ 1 2 2 1 3 |. = [ 1 2 2 1 3 |.
Deci aceasta re[ea este definita de un 5-tuplu: Deci aceasta re[ea este definita de un 5-tuplu:
PN = (N, PN = (N, M M
0 0
, , K K, , D D, , ). ).
129 129 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Pentru re[elele temporizate, grafurile de realizare nu se pot construi. Pentru re[elele temporizate, grafurile de realizare nu se pot construi.
Se pot ob[ine informa[ii despre marginire, realizabilitate etc. prin Se pot ob[ine informa[ii despre marginire, realizabilitate etc. prin
analiza unei re[ele Petri simplificate, ob[inuta prin anularea tuturor analiza unei re[ele Petri simplificate, ob[inuta prin anularea tuturor
temporizarilor din re[eaua de analizat. n aceste condi[ii, trebuie temporizarilor din re[eaua de analizat. n aceste condi[ii, trebuie
[inut cont de urmatoarele: [inut cont de urmatoarele:
- mul[imea secven[elor de execu[ii ale unei re[ele Petri temporizate mul[imea secven[elor de execu[ii ale unei re[ele Petri temporizate
este o submul[ime a secven[elor de execu[ii ale re[elei este o submul[ime a secven[elor de execu[ii ale re[elei
netemporizate, deoarece informa[iile temporale pot doar sa inhibeze netemporizate, deoarece informa[iile temporale pot doar sa inhibeze
execu[iile anumitor tranzi[ii, dar nu pot sa creeze secven[e execu[iile anumitor tranzi[ii, dar nu pot sa creeze secven[e
executabile suplimentare; executabile suplimentare;
- mul[imea marcajelor realizabile ale unei re[ele Petri temporizate mul[imea marcajelor realizabile ale unei re[ele Petri temporizate
este o submul[ime a marcajelor realizabile ale re[elei netemporizate; este o submul[ime a marcajelor realizabile ale re[elei netemporizate;
- unele proprieta[i, precum marginire unele proprieta[i, precum marginirea a, se conserva, despre altele, de , se conserva, despre altele, de
exemplu realizabilitatea, nu se pot trage concluzii n cazul general. exemplu realizabilitatea, nu se pot trage concluzii n cazul general.
130 130 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Analiza cantitativ
Analiza cantitativ
a
a
n cazul re[elelor Petri temporizate, devine interesanta i este utila n cazul re[elelor Petri temporizate, devine interesanta i este utila
cunoaterea duratei necesare transferului jetoanelor ntre doua cunoaterea duratei necesare transferului jetoanelor ntre doua
pozi[ii, a duratelor de parcurgere a circuitelor sau a frecven[ei de pozi[ii, a duratelor de parcurgere a circuitelor sau a frecven[ei de
executare a tranzi[iilor. Aceste valori se pot ob[ine prin metodele de executare a tranzi[iilor. Aceste valori se pot ob[ine prin metodele de
analiz cantitativ analiz cantitativ. .
Una din metodele cele mai eficiente are ca punct de plecare Una din metodele cele mai eficiente are ca punct de plecare matricea matricea
ratelor tranzi[iilor ratelor tranzi[iilor. . Aceasta matrice are ca elemente ratele tranzi[iilor Aceasta matrice are ca elemente ratele tranzi[iilor
ntre cele doua stari ce corespund liniei respectiv coloanei. Natricea ntre cele doua stari ce corespund liniei respectiv coloanei. Natricea
R R este patrata, cu numarul de linii i de coloane egal cu cardinalul este patrata, cu numarul de linii i de coloane egal cu cardinalul
mul[imii marcajelor realizabile, s. Elementele sunt definite ca: mul[imii marcajelor realizabile, s. Elementele sunt definite ca:
r r
ij ij
= =
k k
, i = 1, 2,., s; j = 1, 2,., s; i , i = 1, 2,., s; j = 1, 2,., s; i j, j,
n care n care
k k
este rata tranzi[iei ce transforma marcajul este rata tranzi[iei ce transforma marcajul M M
i i
n n M M
j j
, ,
considerata ca inversul duratei medii a execu[iei ( considerata ca inversul duratei medii a execu[iei (
k k
=1f =1f
k k
). ).
Elementele diagonale r Elementele diagonale r
ii ii
se determina din condi[iile: se determina din condi[iile:

_
f =1
n
r
if
=0
131 131 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Daca re[eaua Petri este reversibila pentru oricare marcaj, se poate determina vectorul Daca re[eaua Petri este reversibila pentru oricare marcaj, se poate determina vectorul
probabilita[ilor marcajelor din: probabilita[ilor marcajelor din:
n care n care = [ = [
1 1
, ,
2 2
,..., ,...,
s s
|, |,
i i
fiind probabilitatea ca re[eaua sa fie n starea fiind probabilitatea ca re[eaua sa fie n starea
corespunzatoare marcajului N corespunzatoare marcajului N
i i
. .
Pentru a calcula numarul mediu de jetoane dintr o pozi[ie data se poate utiliza rela[ia: Pentru a calcula numarul mediu de jetoane dintr o pozi[ie data se poate utiliza rela[ia:
n care j n care j
ik ik
este numarul de jetoane din p este numarul de jetoane din p
i i
n marcajul N n marcajul N
k k
. Acest numar mediu este . Acest numar mediu este
determinat considerand ca jetoanele raman n pre-pozi[ii pe durata tranzi[iilor. determinat considerand ca jetoanele raman n pre-pozi[ii pe durata tranzi[iilor.
Pentru a calcula frecven[a execu[iilor unei tranzi[ii t Pentru a calcula frecven[a execu[iilor unei tranzi[ii t
j j
, se vor suma frecven[ele execu[iilor , se vor suma frecven[ele execu[iilor
din fiecare stare (marcaj) unde ea este posibila. Frecven[a f din fiecare stare (marcaj) unde ea este posibila. Frecven[a f
j j
a execu[iilor unei tranzi[ii a execu[iilor unei tranzi[ii
t t
j j
dintr o stare N dintr o stare N
i i
este propor[ionala cu inversul duratei execu[iei respective, este propor[ionala cu inversul duratei execu[iei respective,
j j
, cu , cu
probabilitatea starii respective, probabilitatea starii respective,
i i
, i cu cota de participare a execu[iei respective la , i cu cota de participare a execu[iei respective la
rata totala a execu[iilor tuturor tranzi[iilor din starea respectiva. Ratele de execu[ie a rata totala a execu[iilor tuturor tranzi[iilor din starea respectiva. Ratele de execu[ie a
tranzi[iilor posibile se gasesc pe linia corespunzatoare (i) din matricea tranzi[iilor posibile se gasesc pe linia corespunzatoare (i) din matricea R R a ratelor a ratelor
tranzi[iilor. Pentru ca suma tuturor elementelor liniei, inclusiv r tranzi[iilor. Pentru ca suma tuturor elementelor liniei, inclusiv r
ii ii
, este nula, rezulta ca , este nula, rezulta ca
suma cautata este - r suma cautata este - r
ii ii
. .
HR=0,
_
i =1
s

i
=1
E

M
(
p
i
) |
=
_
k=1
s
f
ik

k
132 132 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Frecven|a execu|iilor va avea expresia: Frecven|a execu|iilor va avea expresia:
n care B n care B
j j
este mul|imea marcajelor corespunzatoare este mul|imea marcajelor corespunzatoare
starilor din care tranzi|ia considerata este executabila. starilor din care tranzi|ia considerata este executabila.
Gradul de utilizare (de ncarcare) a tranzi|iilor, h Gradul de utilizare (de ncarcare) a tranzi|iilor, h
i i
, se poate , se poate
determina din frecven|a execu|iilor, f determina din frecven|a execu|iilor, f
j j
, si durata lor, , si durata lor,

j j
= 1f = 1f
j j
: :

j j
= f = f
j j

j j
= f = f
j j
f f
j j
]
]
]
]
,
,

,
(
(
,
\
,
,
(
j

f i
B M
ii
f
i f f
r
f


133 133 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Reele Petri stocastice
Reele Petri stocastice
ntarzierea asociata fiecarei tranzi[ii este o variabila ntarzierea asociata fiecarei tranzi[ii este o variabila
nenegativa asociata cu o func[ie de distribu[ie de nenegativa asociata cu o func[ie de distribu[ie de
probabilitate data probabilitate data
Cea mai utilizata este distribu[ia negativ-exponen[iala, Cea mai utilizata este distribu[ia negativ-exponen[iala,
f(t) = f(t) = e e
- - t t

Alta distribu[ie utila este Poisson, Alta distribu[ie utila este Poisson, f(t) = f(t) = t t e e
- - t t. .

vectorul vectorul al temporizarilor va con[ine func[iile densitate al temporizarilor va con[ine func[iile densitate
de probabilitate corespunzatoare. de probabilitate corespunzatoare.
Caracterul stocastic poate fi atribuit i arcelor, definind Caracterul stocastic poate fi atribuit i arcelor, definind
ponderile acestora prin func[ii de densitate de ponderile acestora prin func[ii de densitate de
probabilitate probabilitate
Analiza cantitativa a re[elelor Petri stocastice se poate Analiza cantitativa a re[elelor Petri stocastice se poate
realiza cu rela[iile prezentate la re[elele temporizate, cu realiza cu rela[iile prezentate la re[elele temporizate, cu
particularitatea ca aici rata execu[iei particularitatea ca aici rata execu[iei este inversul este inversul
valorii medii a distribu[iei duratelor. valorii medii a distribu[iei duratelor.
134 134 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Re[ele Petri de nivel nalt
Re[ele Petri de nivel nalt
n re[elele Petri de nivel nalt jetoanele pot transporta informa[ii complexe, spre n re[elele Petri de nivel nalt jetoanele pot transporta informa[ii complexe, spre
deosebire de celelalte re[ele, unde exista un singur tip de jeton i starea loca[iilor e deosebire de celelalte re[ele, unde exista un singur tip de jeton i starea loca[iilor e
data de cate un numar. Se utilizeaza doua tipuri de re[ele de nivel nalt: data de cate un numar. Se utilizeaza doua tipuri de re[ele de nivel nalt:
- re[ele Petri re[ele Petri colorate colorate; ;
- re[ele Petri re[ele Petri cu predicate i tranziii cu predicate i tranziii. .
Re[elele Petri Re[elele Petri colorate colorate con[in jetoane de mai multe tipuri, colorate". Se utilizeaza o con[in jetoane de mai multe tipuri, colorate". Se utilizeaza o
funcie de gard funcie de gard, care asociaza tranzi[iilor predicate care trebuie sa fie formate cu , care asociaza tranzi[iilor predicate care trebuie sa fie formate cu
variabile din mul[imea finita a tipurilor - variabile din mul[imea finita a tipurilor - mulimea culorilor mulimea culorilor. Tranzi[iile sunt . Tranzi[iile sunt
admisibile cand func[ia de garda corespunzatoare are valoarea admisibile cand func[ia de garda corespunzatoare are valoarea adevarat adevarat. .
Nul[imea culorilor determina tipurile de opera[ii, expresii i func[ii care pot fi folosite n Nul[imea culorilor determina tipurile de opera[ii, expresii i func[ii care pot fi folosite n
re[ea. ntr o re[ea Petri colorata sunt acceptate mai multe arce ntre doua noduri re[ea. ntr o re[ea Petri colorata sunt acceptate mai multe arce ntre doua noduri
date. O func[ie speciala asociaza fiecarei loca[ii un set de culori posibile pentru date. O func[ie speciala asociaza fiecarei loca[ii un set de culori posibile pentru
jetoane. O loca[ie accepta doar jetoane ce corespund culorilor asociate ei. O alta jetoane. O loca[ie accepta doar jetoane ce corespund culorilor asociate ei. O alta
func[ie asociaza arcelor expresii. Aceste expresii au rolul ponderilor din re[elele func[ie asociaza arcelor expresii. Aceste expresii au rolul ponderilor din re[elele
necolorate. necolorate.
Re[ele Petri Re[ele Petri cu predicate i tranziii cu predicate i tranziii se ob[in prin adnotare. Aceste re[ele sunt obiecte se ob[in prin adnotare. Aceste re[ele sunt obiecte
formale ce pot fi prelucrate asemanator expresiilor algebrice sau logice. formale ce pot fi prelucrate asemanator expresiilor algebrice sau logice.
135 135 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Re[ele Petri colorate
Re[ele Petri colorate
Pentru ca tranzi[iile Pentru ca tranzi[iile activ activ i i vine vine sunt n conflict, este necesara atribuirea sunt n conflict, este necesara atribuirea
de priorita[i diferite celor doua, cu prioritate superioara pentru de priorita[i diferite celor doua, cu prioritate superioara pentru vine vine. n caz . n caz
contrar, este posibil ca tranzi[ia contrar, este posibil ca tranzi[ia activ activ sa fie declanata prima, consumand sa fie declanata prima, consumand
jetonul, deci tranzi[ia jetonul, deci tranzi[ia vine vine corespunzatoare nu va mai fi admisibila, ducand corespunzatoare nu va mai fi admisibila, ducand
la con[inut eronat al loca[iei la con[inut eronat al loca[iei active active. .
inactiv1 inactiv1 activ1 activ1
vine1 vine1
=0 =0
Cul=3 Cul=3
Cul=3 Cul=3
Cul=4 Cul=4
Cul=4 Cul=4
=0 =0
=0 =0
=0 =0
iese1 iese1
bun1 bun1
defect1 defect1
bun2 bun2
inactiv2 inactiv2 activ2 activ2
active active
vine2 vine2
iese2 iese2 defect2 defect2
136 136 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
M M
0 0
= [ 2 0 0 0 0 | = [ 2 0 0 0 0 |
T T
K K = [ 2 1 2 1 1 | = [ 2 1 2 1 1 |
T T
D D = [ l l l l l | = [ l l l l l |
T T
= [ 1 2 2 1 3 |. = [ 1 2 2 1 3 |.
W=

-1 -1 0 0 2
1 0 -1 0 0
0 2 -1 -1 0
0 0 1 0 -1
0 0 0 1 -1
|
Analiza r
Analiza r
e|elelor
e|elelor

Petri cu aplica
Petri cu aplica
|
|
ia
ia
P!PE
P!PE
137 137 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Analiza r
Analiza r
e|elelor
e|elelor

Petri cu aplica
Petri cu aplica
|
|
ia
ia
P!PE
P!PE
p p
3 3
t t
0 0
p p
1 1
t t
2 2
t t
4 4
2 2 p p
0 0

p p
4 4
t t
1 1
p p
2 2
t t
3 3
2 2
138 138 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
139 139 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Reachability List: 8 Reachability List: 8
-------------------------------- --------------------------------
marking(p1,p2,p3,p+,p5 ) marking(p1,p2,p3,p+,p5 )
m1 = (2,0,0,0,0) m1 = (2,0,0,0,0)
m2 = (1,1,0,0,0) m2 = (1,1,0,0,0)
m3 = (1,0,2,0,0) m3 = (1,0,2,0,0)
m+ = (0,1,2,0,0) m+ = (0,1,2,0,0)
m5 = (1,0,1,0,1) m5 = (1,0,1,0,1)
m6 = (0,0,1,1,0) m6 = (0,0,1,1,0)
m7 = (0,1,1,0,1) m7 = (0,1,1,0,1)
m8 = (0,0,0,1,1) m8 = (0,0,0,1,1)
m m
2 2
t t
2 2
t t
4 4
t t
4 4
t t
1 1
t t
3 3
t t
3 3
t t
1 1
t t
4 4
t t
2 2
t t
5 5
t t
1 1
m m
1 1
m m
3 3
m m
8 8
m m
6 6
m m
4 4
m m
5 5
m m
7 7
Graful de realizare Graful de realizare
Y Y
T T
A = 0 A = 0 Y Y = [ 2y = [ 2y
5 5
2y 2y
5 5
y y
5 5
3y 3y
5 5
y y
5 5
| |
T T
Y Y = [ 2 2 1 3 1 | = [ 2 2 1 3 1 |
T T
. .
Nodelul con[ine urmatoarele circuite elementare: Nodelul con[ine urmatoarele circuite elementare:

1 1
= (p = (p
1 1
t t
1 1
p p
2 2
t t
3 3
p p
+ +
t t
5 5
p p
1 1
) )

2 2
= (p = (p
1 1
t t
2 2
p p
3 3
t t
+ +
p p
5 5
t t
5 5
p p
1 1
) )

3 3
= (p = (p
1 1
t t
2 2
p p
3 3
t t
3 3
p p
+ +
t t
5 5
p p
1 1
) )
n momentul ini[ial, numarul de jetoane din fiecare circuit este: n momentul ini[ial, numarul de jetoane din fiecare circuit este:
N( N(
1 1
) = 2+0+0+0+0+0 = 2 ) = 2+0+0+0+0+0 = 2
N( N(
2 2
) = 2+0+0+0+0+0 = 2 ) = 2+0+0+0+0+0 = 2
N( N(
3 3
) = 2+0+0+0+0+0 = 2 ) = 2+0+0+0+0+0 = 2
140 140 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
( ( ) = ) = ( ( ) f N( ) f N( ) ), cu , cu ( ( ) ) = = t( t( ) )
( (
1 1
) = 1+2+3 = 6; ) = 1+2+3 = 6; ( (
1 1
) = 6f2 = 3 ) = 6f2 = 3
( (
2 2
) = 2+1+3 = 6; ) = 2+1+3 = 6; ( (
2 2
) = 6f2 = 3 ) = 6f2 = 3
( (
3 3
) = 2+2+3 = 7; ) = 2+2+3 = 7; ( (
3 3
) = ) = 7 7f2 = 3,5 f2 = 3,5
( (
3 3
) = ) = max max ( ( ( ( )) )) * * =2 * 3,5 = 7 =2 * 3,5 = 7
(2 jetoanefprodus) (2 jetoanefprodus)
R( R(M M
0 0
) = { m ) = { m
1 1
, m , m
2 2
, m , m
+ +
, m , m
7 7
, m , m
8 8
) )
R=

-
1

1
0 0 0
0 -
2
i

2
i
0 0
0 0 -
4

4
0
0 0 0 -
3
i

3
i

5
0 0 0 -
5
|
_
i=1
5

i
=1
HR=0 ii
i
p
1
=
1
7
, p
2
=
1
7
, p
4
=
1
7
, p
7
=
1
7
, p
8
=
3
7
141 141 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Numarul mediu de jetoane din fiecare Numarul mediu de jetoane din fiecare
loca[ie este: loca[ie este:
E[N(p E[N(p
1 1
)| = 2 )| = 2
1 1
+ +
2 2
= 3f7 = 3f7
E[N(p E[N(p
2 2
)| = )| =
2 2
+ +
+ +
+ +
7 7
= 3f7 = 3f7
E[N(p E[N(p
3 3
)| = 2 )| = 2
+ +
+ +
7 7
= 3f7 = 3f7
E[N(p E[N(p
+ +
)| = )| =
8 8
= 3f7 = 3f7
E[N(p E[N(p
5 5
)| = )| =
7 7
+ +
8 8
= +f7 = +f7
N Numarul mediu efectiv umarul mediu efectiv: :
Q Q
1 1
= E[N(p = E[N(p
1 1
)| - ( )| - (
1 1
+ +
2 2
)f )f * = 0 * = 0
Q Q
2 2
= E[N(p = E[N(p
2 2
)| - ( )| - (
3 3
)f )f * * = 1f7 = 1f7 0,1+3 0,1+3
Q Q
3 3
= E[N(p = E[N(p
3 3
)| - ( )| - (
3 3
+ +
+ +
)f )f * = 0 * = 0
Q Q
+ +
= E[N(p = E[N(p
+ +
)| - ( )| - (
5 5
)f )f * = 0 * = 0
Q Q
5 5
= E[N(p = E[N(p
5 5
)| - ( )| - (
5 5
)f )f * = 1f7 * = 1f7 0,1+3 0,1+3
Q
i
=E

M
(
p
i
)
|
-
1
t
.
_
t
i
- p
i
o
0
i
E

M
(
p
i
)
|
=
_
k=1
s
f
ik

k
142 142 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Frecven[ele medii de execu[ie a tranzi[iilor Frecven[ele medii de execu[ie a tranzi[iilor
sunt preliminate la: sunt preliminate la:
f f
1 1
= =
1 1

1 1
( (
1 1
f f
1 1
) = 1f7; ) = 1f7;
f f
2 2
= =
21 21

2 2
( (
2 2
f f
2 2
) = 1f7; ) = 1f7;
f f
3 3
= =
3+ 3+

+ +
( (
+ +
f f
+ +
) = 1f7; ) = 1f7;
f f
+ +
= =
+ +

+ +
( (
+ +
f f
+ +
) = 1f7; ) = 1f7;
f f
5 5
= =
5 5

8 8
( (
5 5
f f
5 5
) = 1f7, ) = 1f7,
n care s a [inut cont de executarea par[ial n n care s a [inut cont de executarea par[ial n
paralel a tranzi[iilor t paralel a tranzi[iilor t
1 1
, t , t
2 2
i t i t
3 3
, t , t
+ +
prin prin
utilizarea ratelor utilizarea ratelor
21 21
= 1f( = 1f(
2 2
- -
1 1
) i ) i

3+ 3+
= 1f( = 1f(
3 3
- -
+ +
). ).
Rezulta i gradele de ncarcare: Rezulta i gradele de ncarcare:

1 1
= f = f
1 1
f f
1 1
= 1f7; = 1f7;
2 2
= f = f
2 2
f f
2 2
= 2f7; = 2f7;

3 3
= f = f
3 3
f f
3 3
= 2f7; = 2f7;
+ +
= f = f
+ +
f f
+ +
= 1f7; = 1f7;

5 5
= f = f
5 5
f f
5 5
= 3f7. = 3f7.
f
f
=
f

_
M
i
-B
f

(

f
-r
ii
)
|
143 143 Simularea sistemelor electromecanice Simularea sistemelor electromecanice 2009 George Savii 2009 George Savii
Transitionname Transitionname t1 t1 t2 t2 t3 t3 t4 t4 t5 t5
ServiceSum ServiceSum 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429

Service/Time Service/Time 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142

ServiceDistance ServiceDistance 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99
ServiceTime ServiceTime 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3
IdIeTime IdIeTime 5.99 5.99 4.99 4.99 4.99 4.99 5.99 5.99 4 4
UtiIisation UtiIisation 0.142 0.142 0.285 0.285 0.285 0.285 0.142 0.142 0.428 0.428

ModeI ModeI: :
cartel.sim cartel.sim
Time Time: :
10000 10000
Event Event: :
14289 14289
Step Step: :
7145 7145
144 144 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Iacename Iacename p p p p p p p p p5 p5
rrivaISum rrivaISum 2856 2856 1429 1429 2858 2858 1429 1429 1429 1429
rrivaI/Time rrivaI/Time 0.285 0.285 0.142 0.142 0.285 0.285 0.142 0.142 0.142 0.142
rrivaIDistance rrivaIDistance 3.5 3.5 6.99 6.99 3.49 3.49 6.99 6.99 6.99 6.99
TrouputSum TrouputSum 2856 2856 1429 1429 2858 2858 1429 1429 1429 1429
Trouput/Time Trouput/Time 0.285 0.285 0.142 0.142 0.285 0.285 0.142 0.142 0.142 0.142
assaeDistance assaeDistance 3.5 3.5 6.99 6.99 3.49 3.49 6.99 6.99 6.99 6.99
assroaiIit assroaiIit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

aitinTime aitinTime 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
ueueent ueueent 0 0 0.142 0.142 0 0 0 0 0.142 0.142
ModeI ModeI: :
cartel.sim cartel.sim
Time Time: :
10000 10000
Event Event: :
14289 14289
Step Step: :
7145 7145
145 145 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Optimizare
Optimizare
a
a
re[ele
re[ele
i
i
Y Y = [ 2 2 1 3 1 | = [ 2 2 1 3 1 |
T T
; ; M M = [ 0 0 0 0 0 | = [ 0 0 0 0 0 |
T T
Admisibilitatea: Admisibilitatea:
t t
1 1
: : N(p N(p
1 1
) = N(p ) = N(p
1 1
)+1 = 1; )+1 = 1;
t t
2 2
: : N(p N(p
1 1
) = N(p ) = N(p
1 1
)+1 = 2; )+1 = 2;
t t
3 3
: : N(p N(p
2 2
) = N(p ) = N(p
2 2
)+1 = 1; N(p )+1 = 1; N(p
3 3
) = N(p ) = N(p
3 3
)+1 = 1 )+1 = 1
t t
+ +
: : N(p N(p
3 3
) = N(p ) = N(p
3 3
)+1 = 2; )+1 = 2;
t t
5 5
: : N(p N(p
+ +
) = N(p ) = N(p
+ +
)+1 = 1; N(p )+1 = 1; N(p
5 5
) = N(p ) = N(p
5 5
)+1 = 1 )+1 = 1
M M = [ 2 1 2 1 1| = [ 2 1 2 1 1|
T T
Y Y
T T
M= M=12 12 N N
0 0
(p (p
1 1
) = ( ) = (Y Y
T T
M M) f Y ) f Y
1 1
= 6 = 6
M M
0 0
= [ 6 0 0 0 0 | = [ 6 0 0 0 0 |
T T
K K = [ 6 1 2 1 1 | = [ 6 1 2 1 1 |
T T
146 146 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Comportarea optim
Comportarea optim
a
a
E[N(p E[N(p
1 1
)| = 2 )| = 2
1 1
+ +
2 2
= 1 = 1
E[N(p E[N(p
2 2
)| = )| =
2 2
+ 2 + 2
2 2
+ +
3 3
= +f3 = +f3
E[N(p E[N(p
3 3
)| = 2 )| = 2
1 1
+ +
2 2
+ 2 + 2
3 3
= 5f3 = 5f3
E[N(p E[N(p
+ +
)| = )| =
1 1
+ +
2 2
+ 2 + 2
3 3
= +f3 = +f3
E[N(p E[N(p
5 5
)| = )| =
1 1
+ 2 + 2
2 2
+ 2 + 2
3 3
= 5f3 = 5f3
Q Q
1 1
= E[N(p = E[N(p
1 1
)| - ( )| - (
1 1
+ +
2 2
)ft* )ft* = 0; = 0;
Q Q
2 2
= E[N(p = E[N(p
2 2
)| - ( )| - (
3 3
)ft* )ft* = 2f3; = 2f3;
Q Q
3 3
= E[N(p = E[N(p
3 3
)| - ( )| - (
3 3
+ +
+ +
)ft* )ft* = 2f3; = 2f3;
Q Q
+ +
= E[N(p = E[N(p
+ +
)| - ( )| - (
5 5
)ft* )ft* = 1f3; = 1f3;
Q Q
5 5
= E[N(p = E[N(p
5 5
)| - ( )| - (
5 5
)ft* )ft* = 2f3. = 2f3.
12112 12112
t t
2 2
t t
1 1
t t
3 3
t t
4 4
t t
5 5
t t
1 1
t t
4 4
21211 21211
01222 01222
Graful de Graful de
realizare pentru realizare pentru
M M

2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
R=

-
1

1
0
0 -
2
i

2
i

5
i
0 -
5
i |
p
1
=
1
3
, p
2
=
1
3
, p
3
=
1
3
147 147 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Comportarea optim
Comportarea optim
a
a
12112 12112
t t
2 2
t t
1 1
t t
3 3
t t
4 4
t t
5 5
t t
1 1
t t
4 4
21211 21211
01222 01222
Graful de Graful de
realizare pentru realizare pentru
M M

2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
148 148 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
ncarcarea tranzi[iilor
ncarcarea tranzi[iilor
f f
1 1
= =
1 1
p p
1 1
( (
1 1
f f
1 1
) = 1f3 ) = 1f3
f f
2 2
= =
21 21
p p
2 2
( (
2 2
f f
2 2
) = 1f3 ) = 1f3
f f
3 3
= =
3+ 3+
p p
2 2
( (
3 3
f f
2 2
) = 1f3 ) = 1f3
f f
+ +
= =
+ +
p p
1 1
( (
+ +
f f
1 1
) = 1f3 ) = 1f3
f f
5 5
= =
5 5
p p
3 3
( (
5 5
f f
5 5
) = 1f3 ) = 1f3

1 1
= f = f
1 1
f f
1 1
= 1f3 = 1f3

2 2
= f = f
2 2
f f
2 2
= 2f3 = 2f3

3 3
= f = f
3 3
f f
3 3
= 2f3 = 2f3

+ +
= f = f
+ +
f f
+ +
= 1f3 = 1f3

5 5
= f = f
5 5
f f
5 5
= 1 = 1
f
f
=
f

_
M
i
-B
f

(

f
-r
ii
)
|
149 149 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Optimizarea structurii
Optimizarea structurii
Transitionname Transitionname t t t t t t t t t5 t5 t t

UtiIisation UtiIisation 0.428 0.428 0.857 0.857 0.857 0.857 0.428 0.428 0.636 0.636 0.636 0.636
Iacename Iacename p p p p p p p p p5 p5

aitin Time aitin Time 0.0024 0.0024 7.99 7.99 0.999 0.999 0.999 0.999 1.99 1.99
ueueent ueueent 0.0016 0.0016 2.66 2.66 0.666 0.666 0.333 0.333 0.666 0.666
un produs la 3f(0,636*2) un produs la 3f(0,636*2) 2,27 2,27
unita[i de timp unita[i de timp
150 150 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Optimizarea structurii
Optimizarea structurii
151 151 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Analiza dependen
Analiza dependen
[elor
[elor
152 152 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Analiza prin
Analiza prin
hardware
hardware
t t
sim sim
=500; =500;


=500f71=7,0+ =500f71=7,0+
E[N(p E[N(p
0 0
)| )|=(1+++72) =(1+++72)
f500=0,+32 f500=0,+32
E[N(p E[N(p
1 1
)| )|=216f500 =216f500
=0,+32 =0,+32
. .
E[N(p E[N(p
+ +
)| )|=286f500 =286f500
=0,572 =0,572
f f
0 0
=f =f
1 1
=.=f =.=f
+ +
=1f7,0+ =1f7,0+

0 0
= =
3 3
= 1f7,0+ = 1f7,0+

1 1
= =
2 2
= 1f7,0+ = 1f7,0+

+ +
= =
+ +
. f . f
+ +
= 3f7,0+ = 3f7,0+
153 153 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Modelarea unui sistem de circulaie
Modelarea unui sistem de circulaie
utiliznd reele Petri colorate
utiliznd reele Petri colorate
M0 M0 = [ 0 {R,G) | = [ 0 {R,G) |
T T
K K = [ 1 2 | = [ 1 2 |
T T
D D = [ f f | = [ f f |
T T
= [e(5) e(5) e(10)| = [e(5) e(5) e(10)|t t
1 1

2 2
t t
3 3
l l l l
2 2
l l l l

1 1

t t
2 2
W=

-1 -1 1
1 1 -1
|
Cul=

R G 0
R G 0
|
var.: K(p5)=1 => Pri(t7)=0 var.: K(p5)=1 => Pri(t7)=0
154 154 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Re[ea cu trenuri
Re[ea cu trenuri
n sens opus
n sens opus
155 155 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Analiza cantitativ
Analiza cantitativ
a
a
Transitionname Transitionname t t t t t t t t t5 t5

t t

t t t t
ServiceSum ServiceSum 612 612 379 379 612 612 612 612 378 378 379 379 612 612 379 379
ServiceTime ServiceTime 5.28 5.28 5.45 5.45 10.3 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.49 9.49
Iacename Iacename p p p p p p p p p5 p5 p p
rrivaIDistance rrivaIDistance 16.3 16.3 16.3 16.3 26.4 26.4 26.4 26.4 10.1 10.1 10.1 10.1
aitinTime aitinTime 1.28 1.28 5.88 5.88 0.759 0.759 5.44 5.44 18.2 18.2 0 0
156 156 imlarea sistemelr electrmecaice imlarea sistemelr electrmecaice 2009 ere aii 2009 ere aii
Analiza cantitativ
Analiza cantitativ
a
a
- S Se calculeaza durata medie a parcursului ntregului circuit pentru fiecare tren: e calculeaza durata medie a parcursului ntregului circuit pentru fiecare tren:
T T
R R
= N = N
R R
AD(p AD(p
1 1
) = 2 ) = 2 16,3 = 32,6; 16,3 = 32,6; T T
G G
= N = N
G G
AD(p AD(p
3 3
) = 2 ) = 2 26,+ = 52,8; 26,+ = 52,8;
n care n care AD este intervalul ntre sosiri; AD este intervalul ntre sosiri; N N
X X
- numarul total de trenuri de tip X; - numarul total de trenuri de tip X;
-
S Se calculeaza durata medie a parcursului p e calculeaza durata medie a parcursului p
6 6
p p
5 5
(ramura A, respectiv B) pentru (ramura A, respectiv B) pentru
fiecare tip de tren fiecare tip de tren ( (ST este durata medie a procesarii ST este durata medie a procesarii, , WT - durata medie a ateptarii WT - durata medie a ateptarii
n loca[ie n loca[ie) ): :
T T
6-5,R 6-5,R
= ST(t = ST(t
+ +
) + WT(p ) + WT(p
1 1
) + ST(t ) + ST(t
1 1
) + WT(p ) + WT(p
2 2
) + ST(t ) + ST(t
7 7
) = 12,++ ) = 12,++
T T
6-5,G 6-5,G
= ST(t = ST(t
5 5
) + WT(p ) + WT(p
3 3
) + ST(t ) + ST(t
2 2
) + WT(p ) + WT(p
+ +
) + ST(t ) + ST(t
6 6
) = 11,65, ) = 11,65,
-
S Se calculeaza durata medie a parcursului p e calculeaza durata medie a parcursului p
5 5
p p
6 6
(ramura C) pentru fiecare (ramura C) pentru fiecare tren: tren:
T T
5-6,R 5-6,R
= T = T
R R
- T - T
6-5,R 6-5,R
= 20,16; = 20,16; T T
5-6,G 5-6,G
= T = T
G G
- T - T
6-5,G 6-5,G
= +1,15; = +1,15;
- D Din durata medie a parcursului pe ramura C se scade durata medie a tranzi[iei de pe in durata medie a parcursului pe ramura C se scade durata medie a tranzi[iei de pe
parcurs, rezultand ateptarile n loca[ii: parcurs, rezultand ateptarile n loca[ii:
WT WT
R R
(p (p
5 5
)+WT )+WT
R R
(p (p
6 6
) ) = = T T
5-6,R 5-6,R
-ST(t -ST(t
3 3
) ) = = 9,86; 9,86; W WT T
G G
(p (p
5 5
)+WT )+WT
G G
(p (p
6 6
) = T ) = T
5-6,G 5-6,G
-ST(t -ST(t
8 8
) = ) = 31,66 31,66
-
]inand cont ca WT ]inand cont ca WT
R R
(p (p
6 6
) = WT ) = WT
G G
(p (p
6 6
) = WT(p ) = WT(p
6 6
) = 0, rezulta duratele medii de ateptare ) = 0, rezulta duratele medii de ateptare
n loca[ia p n loca[ia p
5 5
pentru fiecare tip de tren: pentru fiecare tip de tren:
WT WT
R R
(p (p
5 5
) = 9,86; ) = 9,86; WT WT
G G
(p (p
5 5
) = 31,66. ) = 31,66.
- Ca verificare, se poate determina durata medie combinata (pe ambele trenuri): Ca verificare, se poate determina durata medie combinata (pe ambele trenuri):
WT WT
R+G R+G
(p (p
5 5
) = (SS(p ) = (SS(p
1 1
) ) WT WT
R R
(p (p
5 5
) + SS(p ) + SS(p
3 3
) ) WT WT
G G
(p (p
5 5
)) f (SS(p )) f (SS(p
1 1
) + SS(p ) + SS(p
3 3
)) = 18,20 )) = 18,20
ceea ce corespunde cu valoarea statistica n urma simularii, WT(p ceea ce corespunde cu valoarea statistica n urma simularii, WT(p
5 5
) = 18,2. ) = 18,2.