Sunteți pe pagina 1din 10

Administrarea si lichidarea intreprinderii Probleme rezolvate Nr. Total : 4 Problemele : 1; 6; 30; 54.

1. Asociaii societii X au decis dizolvarea acesteia. Situaia patrimoniului conform bilanului contabil la data nceperii lichidrii se prezint astfel: 1 Construcii 30.000 lei 2 Amortizarea construciilor 20.000 lei 3 Echipamente tehnologice 15.000 lei 4 Amortizarea echipamentelor tehnologice 10.000 lei 5 Materii prime 3.000 lei 6 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime 500 lei 7 Clieni 2000 lei 8 Clieni inceri 700 lei 9 Ajustri pentru deprecierea clienilor inceri 400 lei 10 Conturi la bnci n lei 1.300 lei 11 Furnizori 7000 lei 12 Provizioane 1.250 lei 13 Capital subscris vrsat 11.000 lei 14 Rezerve legale 1.850 lei Operaiile de lichidare efectuate de lichidator au fost: a) Construciile au fost vndute cu 11.000 lei, fa de valoarea rmas neamortizat de 10.000 lei; b) Echipamentele tehnologice au fost vndute cu 7.000 lei fa de valoarea rmas neamortizat de 5.000 lei; c) Materiile prime au fost vndute cu 2.850 lei fa de valoarea de 2.500 lei; d) n vederea ncasrii nainte de scaden a creanelor certe au fost acordate sconturi n valoare de 100 lei; e) Din suma clienilor inceri de 700 lei se ncaseaza jumtate, restul fiind irecuperabile; f) Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori, acetia au acordat sconturi n sum de 350 lei; g) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societii au fost n sum de 900 lei. Se cere: a) nregistrrile contabile aferente operaiilor de lichidare. b) ntocmirea bilanului nainte de partaj. c) nregistrrile contabile aferente operaiilor de partaj la acionari Rezolvare : Situatia patrimoniala in urma inventarului efectuat de lichidator A. - elemente de activ 1. Imob.corporale amortiz imob corporale val neamortizata valori 45.000 30.000 15.000 P. - elemente de pasiv valori 1. cap. Subscris varsat 11.000 Rezerve legale 1.850 Total cap proprii 12.850

2. mat prime 3.000 ajustari depreciere mat prime 500 val neta 2.500 3. clienti 2.000 clienti incerti 700 ajustari depreciere clienti 400 val neta 2.300 4. conturi la banci 1.300 Total activ 21.100

2. Furnizori 3. Provizioane Total pasiv

7.000 1.250 21.100

A - INREG CONTABILE AFERENTE LICHIDARII In conditiile TVA = 19% 1. vanzare imob corporale vanzare constructie 461= % 13.090 7583 11.000 4427 2.090 incasare contravaloare constructie 5121 = 461 13.090 descarcare gestiune % = 212 30.000 2812 20.000 6583 10.000 vanzare echipamentelor tehnologice 461 = % 8.330 7583 7.000 4427 1.330 incasare contravaloare echipament 5121 = 461 8.330 descarcare gestiune % = 2131 15.000 2813 10.000 6583 5.000 2. vanzare mat.prime trecerea la marfuri a materiilor prime

371= 301

3.000

materii prime vandute 411 = % 3.392 707 2.850 4427 542 incasare c/v mat prime vanduta 5121= 411 3.392 descarcare gestiune 607= 371 3.000 anulare ajustare mat prime 391= 7814 500 3. clienti incasare clieni / scont acordat % = 411 2.000 5121 1.900 667 100 incasare clienti incerti 5121= 4118 350 trecere la chelt clienti incerti neincasati 654= 4118 350 anulare ajustare clienti 491= 7814 400 4. furnizori plata furnizori / scont acordat 404= % 7.000 5121 6.650 767 350 5. anulare provizion 151= 7812 1.250 6. inregistrarea cheltuielilor de lichidare 628 =5121 900
3

7. regularizare tva 4427= 4423 3.962 8. plata tva 4423= 5121

3.962

9.inchiderea conturilor de venituri % = 121 23.350 707 2.850 767 350 7812 1.250 7814 900 7583 18.000 10. inchiderea conturilor de cheltuieli 121= % 19.350 607 3.000 628 900 654 350 6583 15.000 667 100 11. impozit profit datorat ( 23350 - 19350 = 4000 x 16% = 640 ) 691= 441 640 12. inchiderea contului 691 121= 691 640 13. plata impozit profit 441= 5121 640 B. - BILANT INAINTE DE EFECTUAREA PARTAJULUI A. elemente de activ - valori 1. conturi la banci 16.210 B. elemente de pasiv - valori 1. Cap.social 11.000 Rezerve legale 1.850 Total cap proprii 12.850 2. Profit din lichidare 3.360 Total pasiv 16.210

Total activ

16.210

C. - INREG CONTABILE AFERENTE PARTAJULUI INTRE ASOCIATI


4

1. rambursare cap social catre asociati 1012= 456 11.000 2. plata cap soc catre asociati 456= 5121 11.000 3. decontare rezerve legale catre asoc 1061 =456 1.850 4. impozit profit aferent rezerve legale ( 1850 X 16% = 296 ) 456 =441 296 5. plata imp profit aferent rezerve legale 441= 5121 296 6. decontarea profitului din lichidare 121= 456 3.360 7. impozit dividende ( rezerva legale + profit lichidare ) ( 1850 - 296 = 1554 + 3360 = 4914 X 16% = 786 ) 456= 446 786 8. plata impozit dividende 446= 5121 786 9. plata dividende nete catre asociati ( 4914 - 786 = 4128 ) 456= 5121 4.128

SITUATIA CONTURILOR DUPA PARTAJ

D 456 C 11.000 11.000 296 1.850 786 3.360 4.128 16.210 16.210

D 5121 C 16.210 11.000

16.210

296 786 4.128 16.210

6. Care sunt organele care aplic procedura insolvenei? Rezolvare: Organele care aplic procedura sunt: - instanele judectoreti; - judectorul-sindic; - administratorul judiciar; - lichidatorul. 30. Rolul administratorului special i atributiile sale. Rezolvare: Administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, sa efectueze in numele si pe seama acestuia, actele de administrare necesare in perioadele de procedura cand debitorului i se permite sa-si administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar sau de lichidator, pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de administratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. 54. Rolul cenzorilor n cadrul societii pe aciuni. Rezolvare: Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligate
a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor

prezentate de consiliul de administratie, respective de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul; b. sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respective ai consiliului de supraveghere, cenzorii; In cazul societatilor ale caror situatii financiare cunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c. sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de

administratie, respective membrilor consiliului de supraveghere si cenzorilor; d. sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respective a directoratului; e. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate; f. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respective a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control a societatii. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa fie inmanat si, totodata, predate oficial consiliului de administratie, respective directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corecpunzatoare. In caz de deces sau de imposibilitate fizica de exercitare a functiei de administrator unic, numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala ordinara va fi convocata de urgenta pentru numirea definitive a administratorului. In cazul in care societatea nu are cenzori, orice actionar se poate adresa instantei care autorizeaza convocarea adunarii generale de catre actionarul care a formulat cererea sau de catre alt actionar. Prin aceeasi hotarare, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta de art. 123, alin (2) Legea 31 - , data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membrii ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerearea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor. Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligate sa participle. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor sociatatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Directorii unei societati pe actiuni, in sistemul unitar, si membrii directoratului, in sistemul dualist, nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, respective a consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte sociatati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurrent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii pentru daune. Daca consiliul de administratie, respective directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la alin (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin.(1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale extraordinare, consiliul de administratie, respective directoratul, ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris. Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutive nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul. La societatile pe actiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, in mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor. Situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege. Societatile pe actiuni care opteaza, in temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar. Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii, in acest sens, a actionarilor pot san u aplice prevederile art. 159, alin (1), hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor.
8

Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz. Consiliul de administratie, respective directorul, inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a cenzorilor, respective auditorilor financiari.
(1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil, care poate fi tert ce

exercita profesia individual ori in forme asociative. (2) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor : a. rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor; b. Persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta; c. Persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si al directoratului, in temeiul art. 73,*1;(Legea nr. 31/1990) d. Persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege. (3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinate prin actul constitutiv. In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandate a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de supleant.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1), precum si in situatia in care numarul cenzorilor nu se

poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou cenzor. Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari.

Cenzorii, sau dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului

constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale. Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor. Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 163, alin (2) din Legea 31, cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale. Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor. Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare. Dispozitiile art. 73, art. 153, pct 16 se aplica si cenzorilor. Consiliul de administratie, respectiv directorul, trebuie sa prezinte cenzorilor, respectiv auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative. Raportul cenzorilor su, dupa caz, al auditorului financiar, ramane depus la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari. Consiliul de administratie, respective directoratul, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

10