Sunteți pe pagina 1din 3

SISTEME DE ILUMINAT INTERIOR

Ansamblul aparatelor de iluminat echipate cu surse de luminã corespunzãtoare,


amplasate dupã o dispunere logicã într-o încãpere, dependentã de considerente
func[ionale çi/sau estetice, în scopul realizãrii mediului luminos confortabil
capabil sã asigure desfãçurarea unei activitã[i umane sau realizãrii unei anumite
func[iuni, defineçte no[iunea de sistem de iluminat SÌL.
Sistemele de iluminat se clasificã din punct de vedere func[ional în douã
categorii: sisteme de iluminat normal çi sisteme de iluminat de siguran[ã.

1.SistemuI de iIuminat normaI, asigurã desfãçurarea normalã a unei activitã[i
umane într-o incintã, conform destina[iei acesteia în condi[iile în care iluminatul
natural nu este satisfãcãtor.
Sistemele de iluminat normal se pot clasifica dupã func[iunile çi rolul pe care îl
îndeplinesc, în douã categorii: SÌL principale, SÌL secundare.
SIL principale asigurã desfãçurarea activitã[ii umane într-o încãpre, realizând un
ambient luminos confortabil, func[ional çi estetic.
SIL secundare se folosesc pentru delimitarea unor zone de interes çi/sau
realitzarea de aspecte vizuale speciale ( accentuare, de efect, modelare sau
culoare), pentru punerea în valoare a unor obiecte sau a unor suprafe[e
caracteristice din incintã (arhitectural) çi/sau pentru realizarea unui iluminat
spectaculos de ambian[ã (decorativ), etc.
Dacã SÌL normal principale se realizeazã pentru orice incintã, cele secundare au
un domeniu mai restrâns çi se folosesc adi[ional în spa[ii çi locuri deosebite
(spa[ii comerciale, clãdiri de locuit, muzee, spa[ii pentru expuneri, etc.).

Proiectarea modernã se manifestã în direc[ia realizãrii unor sisteme de iluminat
flexibile care se pot adapta în timp çi/sau spa[iu, fie la unele schimbãri
func[ionale sau recompartimentãri (birouri çi similare), fie la unele schimbãri
determinate de esteticã, mentalitate, sti, de asemenea variabile în timp ( spa[ii
comerciale, mizee, locuin[e), fie la unele schimbãri tehnologice (industriale).
În toate clãdirile moderne indiferent de destina[ie este necesar sã se realizeze
posibilitatea echipãrii cu un sistem de iluminat flexibil. ce se poate constitui în
aça fel ca sã se pot realiza modificãri de pozi[ie, schimbãri ale aparatelor,
modificãri de parametrii ai sursei, etc.

2. SistemuI de iIuminat de siguran|å ( urgen|å), asigurã fie continuarea
activitã[ii, fie evacuarea incintei sau alte func[iuni în cazul întreruperii alimentãrii
cu energie electricã a iluminatului normal.
Aceste sisteme au rolul de a func[iona çi când sistemul de iluminat normal se
întrerupe din cauze voite sau accidentale.
Ele pot fi alimentate permanent (simultan cu ilumnatul normal) çi nepermanent
prin conectarea automatã la întreruperea iluminatului normal.
a). Sisteme de iluminat de siguranJà pentru continuarea lucrului.
Aceste sisteme au rolul de a asigura continuarea procesului de muncã sau a
unor activitã[i importante la acelaçi nivel d eiluminare sau la unul mai scãzut,
determinat de sarcina vizualã în procesul ce nu poate fi întrerupt.
Acest sitem s eprevede în urmãtoarele situa[ii:
- în încãperile în care întreruperea iluminatului normal poate provoca distrugeri,
explozii, incendii, pagube materiale sau spirituale, accidente sau victime umane.
- în sãlile de opera[ii ale spitalelor çi policlinicilor
- în laboratoarele unde au loc experien[e ce nu se pot întrerupe
-în încãperi industriale în care utilajele necesitã o permanentã supraveghere sau
necesitã manevre specifice
-în încãpei im portante pentru activitatea de conducere a statului

b). Sisteme de iluminat de siguranJà pentru intervenJii
Aceste sisteme au rolul de a asigura interven[ia personalului d eexploatare în
încãperile sau spa[iile în care existã aparate sau utilaje ce trebuie comandate
sau manevrate la întreruperea func[ionãrii iluminatului normal.
Acest sistem s eprevede în urmãtoarele cazuri:
- în încãperi unde sunt montate armãturi ale unor instala[ii çi utilaje ce trebuie
ac[ionate în caz de incendiu
- în încãperea centralei de avertizare çi semnalizare a incendiilor çi în încãperea
de garare a utilajelor PC
- în încãperiile industriale unde la întreruperea func[ionãrii iluminatului normal
trebuie ac[ionate utilaje, aparate, etc.

c). Sisteme de iluminat de siguranJà pentru evacuare çi alte funcJiuni
Aceste sisteme au rolul de a asigura evacuarea clãdirilor în cazul întreruperii
iluminatului normal, precum çi alte func[iuni conexe securitã[ii fie în cazul apari[iei
unor situa[ii accidentale (incendii, panicã, etc), fie unor func[iuni suplimentare în
condi[ii de noapte (veghe, pazã, etc).
Aceste sisteme au rolul sã marcheze clar traseele de circula[ie destinate
evacuãrii în cazul întreruperii iluminatului normal sau în caz de necesitate, sã
asigure cu claritate ghidajul vizual al traseului de evacuare, sã punã în eviden[ã
eventualele obstacole, modificãri de direc[ie, etc.
Sunt utilizate în mod curent urmãtoarele sisteme:
- sistemul de iluminat pentru evitarea panicii, are rolul de a asigura ambian[a
luminoasã de nivel scãzut necesarã evitãrii accidentelor grave ce s epot produce
la sãlile d espectacole mai mari de 400 d elocuri (teatre, cinematografe, sãli de
concert individuale sau înglobate în case de culturã çi similare), în cazul
îtreruperii iluminatului normal sau în condi[iile nefunc[ionãrii acestuia din motive
tehnologice.
- sistemul de iluminat de circulatie, are rolul de a asigura circula[ia în interiorul
sãlilor de spectacol atât în cazul întreruperii tehnologice a iluminatului normal cât
çi a întrerupeii lui accidentale, având acelaçi regim de func[ionare ca çi iluminatul
de evacuare pentru marcarea ieçirilor din sãlile de spectacole.

- sistemul de iluminat de veghe, are rolul de a asigura circula[ia în încãperile
destinate odihnei din spitale, maternitã[i, sanatorii, grãdini[e, creçe, cãmine
pentru bãtrâni,etc, în lipsa iluminatului normal. Culoarea recomandatã este
albastru.
- sistemul de iluminat de marcare a hidrantilor interiori, are rolul de a sigura
depistarea acestora în caz de necesitate, când de regulã iluminatul normal este
întrerupt. Se prevede în clãdirile în care iluminatul de evacuare nu este suficient
pentru marcarea hidran[ilor.
- sistem de iluminat de pazä (securitate), are rolul asigurãrii securitã[ii unor
incinte, cãi de circula[ie sau în exteriorul unor obiective. Acest sistem trebuie sã
func[ioneze o datã cu lãsarea întunercului sau permanent în încãperile fãrã
luminã naturalã.