Sunteți pe pagina 1din 6

Arm a re rad ie r cu oe l BS T 500 S

O e l ul B ST 5 0 0 S a re o re zi s t e n c a ra ct e rist i c d e c ur g e re de 50 0 N /m m ,
c u 4 0% mai m a re de c t a o e l ulu i P C 52 ( 35 5 N / m m ) , oe l fo los it n mo d cu r en t
l a st ru ct u ril e de bet on a rma t.
A c est t i p de o e l es te a g re me nta t te hn i c n a ra n oast r (ca ra ct e ris ti c i le
a ces tu ia f i in d d e fi n it e i v er i fi cat e n di fe r it e la bo ratoa re ), ns n o r ma ti ve le d e
p r o i e c t a re n u a u fos t n c mo d if i ca t e / a ct ua l iz a t e c u s pe c if i ca i i p e nt r u a ce s t
o e l ( p roc en te d e a r ma re, l un g im i de s u p ra p un e i an co ra j, a cope r ir i cu be ton,
e tc. ).
A s t fe l, pe nt r u mo d i fica rea t i p ul ui d e oel dintr- un radier din be ton de
c la s a C 20 / 2 5, ne e x i s t n d p re s c rip i i t e hn i ce c u r e fe ri re l a p ro ce nt e l e m in i me d e
a r mat ur (a ces tea fi in d d if e ri te n fu nc ie de t i p ul o e l u lu i ) , s - a u e fe ct ua t
c a l c ul e ( co nf o r m no r me lo r e u ro p e n e i r o man et i ) pe nt ru d e te r mi na rea
p r o c e n t u l ui m i ni m de a r mar e c u B S T 5 00 S .
P la s a cu ren t a ra di er u l ui r e pr ez i nt ma rea pa r te d i n a r mt u ra a ces tu ia,
ns a ce asta es te di cta t d e p ro c e n t u l m in im d e a r mar e a l ra d ie ru l u i.
A t re b u it v e r if i ca t n m o d di re ct e l im i nar ea u ne i co m por t ri f r a g i le a
r a di e ru lu i la n co vo ie re , ad i c ve r i fi ca rea c a mo me ntu l de cu r ge r e a ar mt u ri i
s fi e ma i m a re ca cel d e f is ura re a be ton u lu i.
P e b a za c a l c ul e lo r a re z ul t a t o a rmare cu plase genera le pe ambe le
direc i i, s us i j os, d e 1 8/ 2 0 BST 5 00 S; n ur ma a rmr i i cu a c e s t oel a
r e zu l t a t o e co no mi e d e 8 0 t o ne f r a a fec ta re z ist en a s tr u ct ur a l a ra die r ul u i
i a i mo b ilu l u i n a ns a m bl u.
D i n d i a g ra me l e a ne x a t e re z ul t c a ceas t c o n d iie este ndeplin it cu
a r mar ea p ro p us.

ARMARE CU 520 PC52

[m^-1]

x
[m]

M
[kN*m]

"Fisurare beton"
0.0003 0.4258 384.8423

Mtab = "Curge prima armatura intansa" 0.0026 0.1132 341.4771

"Cedare sectiune"
0.0773 0.0453 382.9982

"Betonul fisureaza!"

Vobs =
"Armatura intinsa curge!"

"Armatura comprimata nu curge!"

b.u.c + h0 u = 5.2184%

<- alungire in stadiul ultim pentru armatura intinsa

b.u.c + a' u = 0.2687%

<- comprimare in stadiul ultim pentru armatura comprimata

X (zona comprimata)
800

600

400

200

0.02

0.04

0.06

Diagrama M-Phi

300

200

100

0.02

0.04

0.06

ARMARE CU 518 S500

[m^-1]

x
[m]

M
[kN*m]

0.0003 0.4259 381.6773

"Fisurare beton"

M tab = "Curge prima armatura intansa" 0.0035 0.1043 377.8862

0.0706 0.0496 419.3515

"Cedare sectiune"

"Armatura
comprimata
nu
curge!"

Vobs =

"Betonul fisureaza!"

"Armatura intinsa curge!"

b.u.c + h 0 u = 4.7356 %

<- alungire in stadiul ultim pentru armatura intinsa

b.u.c + a' u = 0.2151%

<- comprimare in stadiul ultim pentru armatura comprimata

X (zona comprimata)
800

600

400

200

0.02

0.04

0.06

Diagrama M-Phi

400

300

200

100

0.02

0.04

0.06

Imo b i l u l pe nt ru c a re s - a fc ut r e duc e rea d e ca nt it i e s t e o co nst ru ci e


3 S + P +4E c u des t i na ia bi ro u ri+s pa i i com e rc ia le am p las at pe un t er en de
s up ra fa to tal de cca. 53 5 0 m 2 .

18/20 Lm= 4.50m

18/20 L= 12.00m

10

18/20 Lm= 7.00m

162 buc

18
18/20 L= 8.00m
17

jos 800

jos 800

18/20 L= 8.00m
3

10 buc

18/20 L= 6.00m

jos 600

18/20 L= 6.00m

10 buc

jos 1200

jos 600

jos 250...850

18/20 L= 6.00m

3 18/20 L= 12.00m

10 buc

18/20 Lm= 6.00m

18/20 L= 12.00m

jos 1200

16

jos 600

18/20 L= 6.00m

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 6.00m

100

120 buc

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

jos 600

120 buc

18/20 L= 6.00m

2
2

18/20 L= 8.00m

18/20 L= 8.00m

162 buc
162 buc
jos 800

38 buc

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 12.00m

jos 1150 162 buc

18/20 L= 12.00m

37 buc
4

jos 600

120 buc

18/20 L= 6.00m

32 buc

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

jos 1150
38 buc

jos 600

18/20 L= 8.00m

162 buc
jos 800

18/20 L= 8.00m
18/20 L= 8.00m
2

jos 800
37 buc

32 buc

jos 1150

18/20 L= 12.00m

jos 820

jos 800

18/20 L= 8.00m
2

37 buc jos 800

37 buc

jos 800

18/20 L= 8.00m
18/20 L= 8.00m
2
18/20 L= 8.00m
2

jos 800
46 buc

20

jos 550

18/20 L= 8.00m
2

jos 1200

12

38 buc jos 600

38 buc

120 buc

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

100

jos 800
46 buc
46 buc

jos 800

jos 800
jos 800
30 buc

18/20 L= 8.50m

18/20 L= 12.00m

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 6.00m

12

18/20 L= 6.00m

38 buc

120 buc

6 18/20 L= 12.00m

12

18/20 L= 8.00m

jos 1150
3 18/20 L= 12.00m

38 buc jos 600

jos 800

32 buc

3 18/20 L= 12.00m

32 buc

12

12

jos 1200 38 buc

3 18/20 L= 12.00m

100

jos 1150

18/20 L= 6.00m

100

jos 1200

18/20 L= 12.00m

jos 800
24 buc
32 buc jos 600

10 buc

jos 1200

162 buc

jos 1200
46 buc
30 buc
46 buc

jos 800
24 buc

17 buc
18/20 L= 8.00m

32 buc

12

jos 800

100

18/20 L= 6.00m

120 buc jos 600

18/20 L= 6.00m

30 buc

1 18/20 L= 4.00m

38 buc

168 buc

38 buc
jos 400

18/20 L= 8.00m

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 8.00m

jos 1200

24 buc

jos 800

jos 1150

1 18/20 L= 4.00m

32 buc

32 buc

18/20 L= 12.00m

32 buc
jos 400

100

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 8.00m

jos 800
168 buc

10 buc

20 buc

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 6.00m
10 buc jos 600

46 buc

18/20 L= 6.00m

jos 1150

14

120 buc jos 600

3 18/20 L= 12.00m

jos 800

120 buc

24 buc

168 buc jos 800

168 buc jos 800

18/20 L= 6.00m

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

jos 1200

18/20 L= 8.00m

18/20 L= 8.00m

18/20 Lm= 7.50m

6 18/20 L= 12.00m

37 buc

24 buc

3 18/20 L= 12.00m

120 buc jos 600

120 buc

jos 800

100

18/20 L= 8.00m

1 18/20 L= 4.00m

120 buc

jos 1200

120 buc
jos 400

120 buc

20 buc

18/20 L= 9.20m

20

46 buc

18/20 L= 6.00m

18/20 L= 6.00m

20 buc

jos 870

19 18/20 L= 9.00m

10 buc

jos 600

20

18/20 L= 12.00m

10 buc

18/20 L= 8.00m

jos 850

3 18/20 L= 12.00m

19 buc

19 buc jos 600

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 6.00m

18/20 L= 7.50m

jos 1200

jos 700

jos 1200
168 buc

18/20 L= 8.00m

1 18/20 L= 4.00m

19 buc

jos 800

18/20 L= 12.00m

jos 400

19 buc

20

3 18/20 L= 12.00m

20 buc
jos 600

9 buc jos 1200

jos 600

46 buc jos 1200

15

9 buc

18/20 L= 6.00m

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 6.00m

jos 1150

18/20 L= 6.00m

50 buc
jos 250...1150

jos 600

jos 1200

18/20 L= 6.00m

3 18/20 L= 12.00m
4

10 buc

10 buc jos 600

18/20 Lm= 9.00m

jos 1200

16

10 buc

jos 600

18/20 L= 8.00m

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 8.00m

10 buc

18/20 L= 12.00m

1 18/20 L= 4.00m

jos 1200

jos 800

18/20 L= 3.00m

10 buc
10 buc

24 buc jos 250

10 buc
jos 400

3 18/20 L= 12.00m

50 buc

50 buc jos 1200

50 buc jos 600

46 buc jos 800

18/20 L= 6.00m

jos 1200

18/20 L= 8.00m

50 buc jos 600

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 6.00m

50 buc

18/20 L= 8.00m

jos 600

jos 1200

50 buc

50 buc

46 buc jos 800

3 18/20 L= 12.00m

100

37 buc

18/20 L= 12.00m

24 buc

18/20 L= 8.00m

1 18/20 L= 4.00m

jos 800

jos 1200

12

50 buc

50 buc

100
12

50 buc
jos 400

jos 1150

18/20 L= 12.00m

168 buc
jos 1150

37 buc jos 600...980

18/20 L= 8.00m

18/20 L= 8.00m

11 18/20 Lm= 8.00m

18/20 Lm= 8.40m

60 buc

60 buc
jos 250...1050

jos 800

60 buc

jos 750

pentru acoperiri cu beton:


1. La partea inferioara a radierului a= 5cm;
2. La partea superioara a radierului a= 3.5cm.

46 buc

jos 1200

18/20 L= 12.00m

13

46 buc jos 200...550


46 buc jos 1200

1. Pentru mentinerea plaselor superioare se vor monta cate 2 capre/mp;


2. Suprapunerea barelor este de 100cm, pentru cazurile in care nu este specificata pe plan;
3. Toate barele sunt din otel-beton BST 500;
4. In zonele cu rost de turnare, acestea nu vor fi intrerupte;

18/20 L= 6.00m

38 buc
4

jos 600

jos 600

18/20 L= 6.00m

100

100
32 buc

18/20 L= 6.00m

3 18/20 L= 12.00m

38 buc

jos 600 32 buc

jos 1200

38 buc

jos 1200

3 18/20 L= 12.00m

10

jos 550...850

32 buc

7 18/20 Lm= 7.50m

jos 600
38 buc

18/20 L= 6.00m

11
A1, A2

dr. ing. Traian Popp

NUME

VERIFICATOR/EXPERT

SEMNATURA CERINTA

EPSTEIN Architecture and Engineering srl.

str.Dr Iacob Felix, 63-69, et. 7-8, sector 1, Bucuresti


tel/fax: +40 213 116 122
e-mail: office@epstein.ro

SPECIFICATIE

NUME

MANAGER PROIECT
STRUCTURA

ing. V. Vasile

SEF PROIECT

ing. G. Netoiu

PROIECTAT
DESENAT

ing. G. Netoiu
ing. V. Gheorghe

SEMNATURA

Scara:
1:100
Data:

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Cod proiect:
Beneficiar:

06020_ Mures

Proiect:

Faza:

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
str. Mures nr. 51
Titlu plansa:

D.E.
Pl. Nr.:

R-73a

REV.: 01

08.2008

PLAN ARMARE INFERIOARA RADIER


:
REZISTENTA

810X1150

1. Pentru mentinerea plaselor superioare se vor monta cate 2 capre/mp;


2. Suprapunerea barelor este de 100cm, pentru cazurile in care nu este specificata pe plan;
3. Toate barele sunt din otel-beton BST 500;
4. In zonele cu rost de turnare, acestea nu vor fi intrerupte;

60 buc

sus 250...750
sus 1200

18/20 L= 12.00m
3

20 buc

20 buc

162 buc

sus 550...1150

37 buc

18/20 L= 8.00m

sus 800

130 buc
2 18/20 L= 8.00m

130 buc

18/20 L= 8.00m
sus 800

162 buc

sus 800

18/20 L= 8.00m

18/20 Lm= 11.00m


sus 900...1150

120 buc

130 buc

sus 800

130 buc
2 18/20 L= 8.00m

46 buc

17 buc

sus 1200

sus 800

130 buc

sus 1200

120 buc

3 18/20 L= 12.00m

sus 800
130 buc
2 18/20 L= 8.00m

sus 800

20 buc

18/20 Lm= 9.00m

18/20 L= 8.00m

sus 800

sus 800

2 18/20 L= 8.00m

120 buc

sus 1200

11 18/20 L= 10.50m

168 buc

120 buc

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 8.00m

sus 800

sus 1200

sus 1150

sus 1150

30 buc sus 800

120 buc sus 800

sus 750

18/20 L= 8.00m

2 18/20 L= 8.00m

3 18/20 L= 12.00m

2 18/20 L= 8.00m

120 buc

sus 1000 24 buc

1 18/20 L= 8.00m

18/20 L= 8.00m

37 buc sus 1150

17 18/20 L= 12.00m

46 buc
46 buc
sus 1200

18/20 L= 12.00m

17 buc
sus 1200

20 buc

350...1150

3 18/20 L= 12.00m

7 18/20 L= 12.00m

sus 550

19 buc

1 18/20 L= 8.00m
sus 750

7 18/20 L= 12.00m

sus 1150

sus 800

18/20 L= 8.00m
2

17 buc

sus 800

18/20 L= 8.00m
2

30 buc

sus 800

18/20 L= 8.00m
2

sus 1200

18/20 L= 12.00m

10 buc

50 buc

sus 800

37 buc

19 buc

sus 1200

19 buc

sus 800

sus 1200

7 18/20 L= 12.00m

3 18/20 L= 12.00m

sus 800

10 buc

18/20 L= 8.00m

sus 800

19 buc

sus 750

sus 800

3 18/20 L= 12.00m

50 buc sus 1200

16 18/20 L= 6.00m

19 buc

sus 1200

10 buc

18/20 L= 8.00m

1 18/20 L= 8.00m

10 buc

18/20 L= 8.00m

3 18/20 L= 12.00m

sus 800 50 buc

sus 750

sus 800

18/20 L= 8.00m

18/20 L= 8.00m

sus 1200

50 buc

sus 800

30 buc

10 buc

3 18/20 L= 12.00m
168 buc

10 buc

18/20 L= 8.00m

1 18/20 L= 8.00m

24 buc

50 buc

18/20 L= 12.00m

sus 800

50 buc

sus 1200

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 8.00m

18/20 L= 12.00m

50 buc

sus 1200

7 18/20 L= 12.00m

sus 800

24 buc

50 buc

50 buc

18/20 L= 8.00m

3 18/20 L= 12.00m

sus 700

18/20 L= 8.00m

12 18/20 L= 7.50m

sus 750

168 buc

1 18/20 L= 8.00m

sus 1200

sus 1200

7 18/20 L= 12.00m

18/20 Lm= 5.50m

sus 900...1150

18

60 buc

15

17 buc

sus 750

18/20 Lm= 11.00m

37 buc

1 18/20 L= 8.00m

pentru acoperiri cu beton:


1. La partea inferioara a radierului a= 5cm;
2. La partea superioara a radierului a= 3.5cm.

46 buc

15

sus 250...1150

15 18/20 Lm= 7.50m

162 buc sus 800

18/20 L= 8.00m
2

37 buc

sus 800

18/20 L= 8.00m
2

46 buc

sus 800

18/20 L= 8.00m

sus 800
17 buc

18/20 L= 8.00m
2

sus 800 30 buc

18/20 L= 8.00m

sus 800 24 buc

18/20 L= 8.00m

sus 800

168 buc

18/20 L= 8.00m

sus 800 162 buc

18/20 L= 8.00m

37 buc

sus 800

18/20 L= 8.00m

46 buc
sus 800

18/20 L= 8.00m

sus 900

14

17 buc

18/20 L= 9.50m

30 buc
sus 800

18/20 L= 8.00m

24 buc
sus 800

sus 800

18/20 L= 8.00m

168 buc

18/20 L= 8.00m

38 buc

38 buc

sus 1200

sus 800

18/20 Lm= 11.00m


sus 900...1150

32 buc

32 buc

162 buc sus 1200

3 18/20 L= 12.00m

37 buc
sus 1200

3 18/20 L= 12.00m

32 buc

18/20 L= 8.00m

18/20 L= 8.00m
sus 800 38 buc

3 18/20 L= 12.00m
38 buc

sus 1200

2
38 buc

18/20 L= 8.00m
sus 800

18/20 L= 8.00m
sus 800

38 buc

18/20 L= 8.00m
sus 800

18/20 Lm= 11.00m


sus 900...1150

38 buc

38 buc

sus 550
162 buc

sus 800

18/20 L= 8.00m
sus 800

sus 800

10 18/20 L= 6.00m

sus 1200

18/20 L= 8.00m

32 buc

18/20 L= 8.00m

sus 550
37 buc

38 buc

sus 800

sus 800

sus 800

38 buc

3 18/20 L= 12.00m
13 18/20 L= 9.00m

38 buc

38 buc

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 8.00m

sus 550
24 buc

sus 750

10 18/20 L= 6.00m

1 18/20 L= 8.00m

18/20 L= 8.00m
10 18/20 L= 6.00m
sus 550 168 buc

32 buc

10 18/20 L= 6.00m

17 buc

sus 1200

sus 750

46 buc

3 18/20 L= 12.00m

32 buc

sus 1200

sus 250
32 buc

sus 1200

32 buc

3 18/20 L= 12.00m

18/20 L= 8.00m

sus 550
46 buc

sus 800

3 18/20 L= 12.00m

32 buc

sus 1200

18/20 L= 3.00m

10 18/20 L= 6.00m

32 buc

3 18/20 L= 12.00m

24 buc sus 1200

sus 800

18/20 L= 8.00m

168 buc

32 buc

sus 750

3 18/20 L= 12.00m

3 18/20 L= 12.00m

32 buc

18/20 L= 8.00m

sus 1200

1 18/20 L= 8.00m

10

11
A1, A2

dr. ing. Traian Popp

NUME

VERIFICATOR/EXPERT

SEMNATURA CERINTA

EPSTEIN Architecture and Engineering srl.

str.Dr Iacob Felix, 63-69, et. 7-8, sector 1, Bucuresti


tel/fax: +40 213 116 122
e-mail: office@epstein.ro

SPECIFICATIE

NUME

MANAGER PROIECT
STRUCTURA

ing. V. Vasile

SEF PROIECT

ing. G. Netoiu

PROIECTAT

ing. G. Netoiu

DESENAT

ing. V. Gheorghe

SEMNATURA

Scara:
1:100
Data:

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Cod proiect:
Beneficiar:

06020_ Mures

Proiect:

Faza:

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
str. Mures nr. 51
Titlu plansa:

D.E.
Pl. Nr.:

R-74a

REV.: 01

08.2008

PLAN ARMARE SUPERIOARA RADIER

:
REZISTENTA

810X1150

2
2

1018/20 L=4.00m

1018/20 L=4.00m

718/20 L=8.00m

1. Toate barele sunt din otel-beton BST 500;


2. In zonele cu rost de turnare, acestea nu vor fi intrerupte;
3. In zona baselor B/6 si E-F/4-5 barele din capitel ce intra in suprafata acesteia
se vor fasona la fata locului sau in atelier comform detaliului tip din desen;
ciocul acestor bare va fi de 50 cm si se va ancora in peretele basei
4. Toate capitelurile se vor monta la partea inferioara a radierului peste prima plasa generala;

918/20 L=8.00m
318/20 L=4.00m

1
1018/20 L=4.00m

sc 1:50

sc 1:50

1
918/20 L=4.00m

1018/20 L=4.00m

1
sc 1:50
1018/20 L=4.00m

1
1018/20 L=4.00m

Capitel tip 1

1
1018/20 L=4.00m

718/20 L=8.00m

50

918/20 L=8.00m
318/20 L=4.00m

1018/20 L=4.00m

sc 1:50

918/20 L=4.00m

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 2
Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

Capitel tip 1

10

11
A1, A2

dr. ing. Traian Popp

NUME

VERIFICATOR/EXPERT

SEMNATURA CERINTA

EPSTEIN Architecture and Engineering srl.

str.Dr Iacob Felix, 63-69, et. 7-8, sector 1, Bucuresti


tel/fax: +40 213 116 122
e-mail: office@epstein.ro

SPECIFICATIE

NUME

MANAGER PROIECT
STRUCTURA

ing. V. Vasile

SEF PROIECT

ing. G. Netoiu

PROIECTAT

ing. G. Netoiu

DESENAT

ing. V. Gheorghe

SEMNATURA

Scara:
1:100
Data:

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Cod proiect:
Beneficiar:

06020_ Mures

Proiect:

Faza:

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
str. Mures nr. 51
Titlu plansa:

D.E.
Pl. Nr.:

R-75a

REV.: 01

08.2008

PLAN ARMARE SUPLIMENTARA


JOS RADIER

:
REZISTENTA

810X1150