Sunteți pe pagina 1din 6

nfiin are re ea de canalizare menajer

i sta ie de epurare n comuna Mire u Mare, localit ile Luc ce ti i D ne tii Chioarului, jude ul Maramure

Caiet de sarcini Construc ii-C mine de vane de beton


Prezentul caiet de sarcini se refer la preg tirea execu iei, execu ia, verificarea i recep ia lucr rilor de montaj a c minelor de vane pe re eaua de distribu ie ap potabil i n incinta gospod riei de ap . La ntocmirea proiectului s-au respectat urm toarele reglement ri: STAS 10.101/0A-77 Ac iuni n construc ii. Clasificarea gruparea ac iunilor STAS 10.101/1-78 Greut i tehnice i nc rc ri permanente STAS 10.101/20-90 nc rc ri date de vnt STAS 10.101/21-92 nc rc ri date de zapad STAS 10.101/2A1-87 nc rc ri tehnologice din exploatare STAS 10.107/0-90 Calculul i alc tuirea elementelor structurale din beton armat i beton precomprimat P100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e, social culturale, agrozootehnice i industriale P118-83 Norme tehnice de proiectarea i construc iilor, privind protec ia la ac iunea focului STAS 10.108/0-78 Calculul elementelor din o el. La realizarea lucr rii se vor respecta: Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii HG 273-1994 - Regulament de recep ie a lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnic a construc iei Legea 50/1991-Legea privind autorizarea execut rii construc iilor cu toate modific rile i complet rile din aferente C58-85-Normativ pentru lucr rilor de construc ii verificarea calit ii i recep ia realizarea i

C56-2002-Normativ pentru verificarea calit ii lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente C169-88-Normativ privind executarea terasamentelor pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale

Beneficiar: Comuna Miresu Mare

Pag. 1 din 6

nfiin are re ea de canalizare menajer

i sta ie de epurare n comuna Mire u Mare, localit ile Luc ce ti i D ne tii Chioarului, jude ul Maramure

P10-86-Normativ privind proiectarea si executarea funda iilor directe NE012-99-Cod de practic beton i beton armat pentru executarea lucr rilor din

C16-84-Normativ privind realizarea lucr rilor pe timp friguros C139-1987-Instruc iuni tehnice privind protec ia anticorosiv a construc iilor metalice P118-1999-Normativ de siguran la foc a construc iilor

C150-84-Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industriale i agricole. n timpul execut rii s p turilor i a lucr rilor de execu ie a re elelor de alimentare cu ap i a leg turilor hidraulice n cadrul gospod riilor de ap se vor respecta normele generale i specifice de protec ia muncii. Se vor avea n vedere urm toarele: Legea securit ii i s n t ii n munc nr. 319/2006 i Normele metodologice de aplicare, elaborate de Ministerul Muncii i Protec iei Sociale; Normele generale de protec ia muncii elaborate n comun de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei i Ministerul S n t ii; Norme specifice de protec ie a muncii pentru construc ii hidroedilitare. Protec ia muncii se va asigura i prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice, a semnelor conven ionale i a indicatoarelor de securitate.

I.

Camine de vane
Date generale C minele de vane se vor realiza din beton armat monolit, pe amplasamentul indicat n planul de situa ie. Partea superioar a c minelor va fi la nivelul terenului sistematizat. La realizarea lor se va ine cont i de detaliile ce includ partea hidraulic . Pe toat durata execu iei c minelor, va exista personal tehnic calificat i atestat pentru astfel de lucr ri care s conduc opera iunile de realizare a c minelor. La proiectarea c minelor s-a inut cont de prevederile normativului P 73-78 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i execu ia recipien ilor din beton armat i beton precomprimat pentru lichide precum i de Codul de practic pentru executarea lucr rilor din beton, beton armat i beton precomprimat indicativ NE 012-99 n alegerea betonului i a caracteristicilor sale.

Beneficiar: Comuna Miresu Mare

Pag. 2 din 6

nfiin are re ea de canalizare menajer

i sta ie de epurare n comuna Mire u Mare, localit ile Luc ce ti i D ne tii Chioarului, jude ul Maramure

n prima faz

se va executa trasarea pe teren. Acest lucru se va

face cu teodolitul, iar materializarea cu ajutorul bornelor din beton att pentru axe ct i pentru cota de nivel. La trasare se vor consulta n special urm toarele normative i instruc iuni: STAS 9824/1-81 Trasarea pe teren industriale i agrozootehnice; a construc iilor civile,

ndrum tor privind executarea tras rii de detalii n construc ii C8381. S p tura pentru execu ia c minelor se va face n urm toarele etape: etapa I - executarea s p turii pn la cota inferioar a c minului; etapa a II-a - executarea a dou pu uri de epuisment n afara perimetrului construc iei pn la cota 2.50m i coborrea nivelului apei pe perioada execut rii c minului. S p tura se va face cu sprijinirea pere ilor, iar ntre construc ie i peretele gropii se va l sa o banchet de lucru de minim 50 cm. n timpul execut rii s p turilor i a lucr rilor de execu ie a se vor respecta instruc iunile privind structurii de rezisten protec ia muncii. Incinta antierului se va ngr di, iar circula ia va fi liber pentru personalul de execu ie a lucr rii. doar

O parte din p mnt se va depozita de-a lungul tran eei, pentru realizarea umpluturilor dup executarea construc iei. Excesul de p mnt rezultat din s p tur va fi utilizat pentru nivelarea terenului sau va fi depozitat n locuri special amenajate (gropi de mprumut, depozite de de euri). Se interzice depozitarea p mntului pe marginea tran eei f r a l sa o banchet de minim 0,5 m. Dup realizarea s p turii se va trece la turnarea betonului de egalizare ntr-un strat de 5 cm. Va fi un beton C2,8/3,5 (B50). Acesta nu se va turna f r realizarea procesului verbal de recep ie a terenului. Apoi se va monta arm tura din radier conform detaliilor de execu ie. Betoanele i arm turile se vor prepara i confec iona n sec iile bazei de produc ie ale executantului sau n sec ii specializate ale furnizorilor. Fasonarea i montarea arm turilor vor respecta condi iile impuse de STAS 10107/0-90 i NE 012-99. Pentru etan area rostului de lucru dintre radier i pere i se va monta profilul din PVC plastifiat (sau material expandabil la contactul cu apa din betonul proasp t din pere i, cu efect similar). Montarea benzii de profil PVC la pozi ie se face prin legarea cu

Beneficiar: Comuna Miresu Mare

Pag. 3 din 6

nfiin are re ea de canalizare menajer

i sta ie de epurare n comuna Mire u Mare, localit ile Luc ce ti i D ne tii Chioarului, jude ul Maramure

srm neagr (1-2 mm), trecut prin cleme i arm tura radierului. Clemele se fixeaz pe conturul profilului la intervale de 33 cm. Etan area rostului se realizeaz prin ncastrarea betonului proasp t i bine compactat, a aripilor profilului, tubul central r mnnd liber n n l imea rostului format ntre radier i pere i. n timpul lucr rilor se vor respecta Instruc iunile tehnice pentru folosirea profilului ncastrat din PVC plastifiat la etan area rosturilor din cadrul construc iilor hidrotehnice C163-73. Toate materialele ce se vor pune n oper vor avea certificat de

calitate i vor respecta condi iile impuse de standardele n vigoare. Betonarea se va face cu ajutorul urmatoarelor utilaje: macara 16tf; bena de 0,8 m3 cu furtun flexibil; vibrator de adncime i suprafa . nainte de betonare se va stabili ritmul de livrare a betonului, astfel nct betonarea sa fie continu . Se interzice punerea n oper a betonului la care s-a dep it durata maxim ntre preparare i turnare (90 de minute), sau care prezint nceput de priz . Betonarea radierului se va face f r ntrerupere cu ajutorul benei cu furtun. Se va avea grij ca n l imea de c dere a betonului s nu fie mai mare de 1.00 m, astfel nct s nu se produc segregarea lui. Nu se va turna beton pe timp friguros sub 5 C. Temperatura indicat de turnare este de 13-20 C. Transportul betonului se va face n general cu autospeciale. Vibrarea betonului din radier se va face cu vibratorul de plac . nainte de nceperea lucr rilor de betonare constructorul va efectua probe prealabile pentru determinarea re etei optime a betonului n vedera realiz rii gradului de permeabilitate prescris. Nu se va turna beton n radier f r recep ia arm turii i

consemnarea acesteia ntr-un proces verbal de lucr ri ascunse. Lucr rile de betonare i montare a arm turii n radier se vor face de pe podini. Se trece apoi la cofrarea peretelui (partea exterioar ) i montarea arm turii i a pieselor de trecere. Dup recep ia acestora se cofreaz i partea interioar . Abaterile admisibile sunt cele date de normativele P73-78, C56-85 i NE 012-99.

Beneficiar: Comuna Miresu Mare

Pag. 4 din 6

nfiin are re ea de canalizare menajer

i sta ie de epurare n comuna Mire u Mare, localit ile Luc ce ti i D ne tii Chioarului, jude ul Maramure

La betonare se va folosi un beton greu clasa C18/22,5 cu

2200 2500 kg/m3 realizat cu agregate naturale grele, grad de impermeabilitate P8, ciment I32,5. Consisten a betonului va fi T3/T4, iar raportul A/C de 0,45. Prepararea betonului se va face n sta ie de betoane atestat de c tre o comisie intern n prezen a unui reprezentant desemnat de ISCLPUAT. Betonarea pere ilor se va face prin completare cu beton pe toat circumferin a n mod uniform n straturi de 15-20 cm, prin ferestre l sate n cofrajul bazinului la n l imi mai mici de 50 cm i compactare cu vibratorul de interior 70 i 36 mm cu cordon flexibil de 5,0 metri. Turnarea se va face cu macara i ben cu furtun. Turnarea betonului se va face astfel nct fiecare strat s nainte de turnarea stratului urm tor. se compacteze

Calitatea betonului preparat va fi verificat la fiecare transport din punct de vedere al concordan ei cu clasele precizate i a respect rii duratei de transport. De asemenea de cel pu in dou ori pe schimb, constructorul va verifica consisten a betonului imediat dup desc rcarea din mijlocul de transport. Ritmul de livrare a transportului de beton va fi stabilit pe baz de program de lucru, astfel nct s nu apar abateri ale perioadei de timp stabilit n plus sau minus cu 15 minute. Controlul calit ii lucr rilor de excu ie se va face i cu respectarea instruc iunilor din capitolul 17 Controlul calit ii lucr rilor din cadrul Codului de practic pentru executarea lucr rilor din beton i beton armat NE 012-99. Armarea se va face cu o el beton OB37. Acoperirea arm turii va fi de 4,5 cm att n radier ct i n pere i la partea exterioar . Pentru fa a peretelui orientat spre interiorul c minului, acoperirea arm turii va fi de 2,5cm. Dup turnarea peretelui se va realiza placa de la partea superioar a bazinului. Placa va avea o grosime de 15 cm i se va arma cu o el beton OB 37. Decofrarea elementelor se va afce cu respectarea instruc iunilor din cadrul de practic NE 012-99 capitolul 14 Decofrarea. Att pentru radier ct i pentru pere i se va asigura men inerea umidit ii betonului timp de 14-28 zile n func ie de anotimp i condi iile de expunere. Totodat se va realiza protec ia betonului (n special n plac ) cu diferite materiale (rogojini, folie PVC, prelate) func ie de temperatura din timpul execu iei. Stropirea betonului cu ap va ncepe de la 212 ore de la turnare. Sub +5C nu se execut stropiri. La rezisten e peste 5 N/mm nu se mai face stropirea.

Beneficiar: Comuna Miresu Mare

Pag. 5 din 6

nfiin are re ea de canalizare menajer

i sta ie de epurare n comuna Mire u Mare, localit ile Luc ce ti i D ne tii Chioarului, jude ul Maramure

Nu se va realiza umplutura de p mnt n jurul construc iei f r verificarea betonului din pere i i consemnarea ntr- un proces verbal existent i demontarea sprijinirilor pere ilor gropii. Solu ii tehnice C minul de 1,50x 1,50x 1,50 m va avea o form p trat n plan, avnd dimensiunile exterioare de 1,80mx1,80m. C minul va avea pe vertical o n l ime de 2,05m. La baz s-a prev zut un strat de beton de egalizare de cinci centimetri. Radierul va avea o grosime de 20cm, iar pere ii vor avea o grosime de 15cm. Placa de la partea superioar va avea o grosime de 15cm. n l imea liber a c minului va fi de 1,50m. La partea superioar s-a prev zut un gol circular cu diametrul de 75 cm pentru vizitarea c minului. De asemenea s-au prev zut trepte metalice de acces. La partea inferioar a c minului s-a prev zut o ba de colectare a apei ce poate ap rea ocazional din infiltrarea apelor meteorice. La exterior bazinul se va proteja prin tencuire mpotriva apelor din sol. Betonarea c minului se va face cu beton clasa C18/22.5, iar armarea cu o el beton OB37. Nu se vor monta piesele de trecere f r consultarea n prealabil i a detaliilor prev zute n plan ele cu instala ia hidraulic aferent acestui obiect.

ntocmit, ing.dipl. Mircea Biru

Beneficiar: Comuna Miresu Mare

Pag. 6 din 6