Sunteți pe pagina 1din 5

Posibile subiecte la examenul de DIP 1) Care sunt asemanarile si deosebirile dintre tratat si cutuma?

Cutuma este modul spontan, natural, informal de productie juridica si expresia fortei traditiei; este un mecanism de autoreglare sociala creat de subiecte de drept care sunt destinatari ai normelor(asemanare la tratat) Tratatul este un act juridic si o norma internationala Cutuma reprezinta un izvor formal de drept (jus stictum), iar tratatul reprezinta o norma conventionala(jus aequum). 2) Ce este consuetudo? Consuetudo reprezinta parametrul constitutiv al cutumei care este unul material sau obiectiv si care reprezinta caracteristicile traditionale ale cutumei 3) Care este distinctia dintre principiu general de drept si principiu fundamental de drept international public? Principiul general de drept este un mod de productie normativa care contine principile ordinii juridice pentru a fi considerata inchisa, ontologica; este un mod de formare al normelor, izvor de drept international. Principiul fundamental de drept nu este izvor de drept international si este o norma juridica care isi are baza in toate cele trei categorii de izvoare (tratat, principii generale, cutuma). Are un caracter constitutional si baza erga omnes. Contin norme jus congens si au caracter de legitimitate. 4) Ce este opinio iure sive necessitatis? Este parametrul psihologic sau subiectiv al cutumei. 5) Care este distinctia dintre tratat-act si tratat-norma? Tratatul-act(tratatul-contract) nu stabileste norme juridice, ci doar situatii subiective (instituie drepturi si obligatii). Tratatul-norma(tratatul-lege) sugereaza ca anumite tratate, in special cele incheiate sub auspiciile organizatiilor internationale, indeplinesc in dreptul international o functie cvasi-legislativa. 6) Cum opereaza viciile de consimtamant in dreptul international public? S-a urmat linia de inspiratie din dreptul privat si s-au codificat, prinCV-1969, o serie de vicii de consimtamant: a. Eroarea b. Dolul c. Coruperea reprezentantului unui stat d. Constrangerea exercitata asupra reprezentantilor statali e. Constrangerea exercitata asupra unui stat 7) Care este regimul juridic al rezervelor la tratat? Regimul juridic al rezervelor la tratat este reglementat in articolele 19-23 in CV. Este o declaratie unilaterala a unui stat, independent de textul tratatului si avand un caracter facultativ. 8) Ce este ratificarea tratatelor? Ratificarea tratatelor reprezinta confirmarea vointei statului de a se considera legat prin tratat. 9) Cum opereaza modificarea, suspendarea si extinctia tratatelor? Modificarea- o singura parte nu poate sa modifice in mod unilateral termenii unui tratat. Arbitrajul sau jurisdictia investite sa aplica jus aquum pot sa procedeze la p revizuire ad-hoc a tratatului Suspendarea si extinctia-guvernate de consimtamant sau achiesare intemeiate pe dreptul international generaldesuetudine, renuntare, acord abrogator. Sunt stabilite prin textul tratatului(conditii suspensive sau rezolutorii). Operationeaza la aparitia unei norme jus cogens cu care tratatul este in conflict. Extinctia opereaza cand are loc o schimbare fundamentala a circumstantelor care au constituit baza acordului (clausula rebus sic stantibus) 10) Care este rolul actelor unilaterale in dreptul international public? Care e distinctia intre acte autonormative si acte heteronormative?

Actele unilaterale au caracter de izvoare de obligatii; pot constitui baza juridica a unei sentinte internationale. Trasatura care le distinge de alte fapte internationale este intentia de a produce efecte juridice. Actele autonormative-sunt actele prin care care subiectele de drept se auto-limiteza; isi impun anumite obligatii determinate (promisiunea, recunoasterea, renuntarea). Actele heteronormative-creaza drepturi si obligatii pentru alte subiecte de drept decat subiectele de la care emana. 11) Care sunt imunitatile statului suveran? Imunitatile statului suveran sunt de natura jurisdictionala(imperium): imunitatea judiciara fata de toate jurisdictiile interne ale statului forului; imunitatea de executare silita a bunurilor statului strain aflate pe teritoriul statului forului. 12) Care este statutul juridic al functionarilor internationali? Persoana prin care functioneaza organul; independenti cu incompatibilitati: nu pot exercita activitati politice in statul de origine si nu ii este permis sa intretina legaturi cu entitati comerciale care intra in raporturi juridice cu OI din care face parte; se bucura de imunitati si privilegii. 13) In ce consta libertatea marii? Niciun subiect de drept international nu poate exercita drepturi suverane asupra marii. 14) Ce este marea teritoriala? Portiune adiacenta frontierei maritime terestre asupra careia statele inteleg sa exercite drepturi suverane; spatiul maritim in care statul riveran exercita drepturi suverane 15) Ce este platoul continental? Soclul marii si subsolul regiunilor maritime adiacente tarmurilor, situate dincolo de marea teritoriala, pana la o adancime de 200 metri, sau dincolo de aceasta limita, pana la punctul in care adancimea apelor permite exploatarea resurselor naturale. 16) Ce sunt zonele libere, economice exclusive si contigue? Zona contigua-spatiul maritim de la limita exterioara a marii teritoriale in care, pana la o distanta determinata, statul riveran exercita o serie limitata de competente suverane Zone economica exclusiva-regim juridic conventional bazat exclusiv pe conventia de la 1982. La 200 mm de la linia de baza. Statul exercita aici drepturi suverane. Zona libera-spatiul international in care statele exercita o serie de libertati specifice(pescuitul) 17) Care este regimul juridic al Dunarii? Principiile stabilite pentru fluviile internationale prin actul de la Viena. Regim juridic dual: fluvial si maritim. 18) Cand este un judecator obligat sa refuze extradarea? Cand are motive serioase de a crede ca persoana risca sa fie supusa torturii in statul solicitant. Cand persoana in cauza este incriminata pentru o infractiune prevazuta intr-o lege militara si nu una penala ordinara Cand cererea de extradare este blocata de incidenta principiului non bis in idem.(o fapta savarsita de catre o persoana nu poate fi sanctionata de doua ori) Cand sentinta judecatoreasca a fost deja pronuntata in cursul unui proces judiciar in care au fost violate regulile cutumiare ale procesului echitabl Cand cererea urmareste pedepsirea unei persoane pe considerente de rasa, religie, nationalitare, origine etnica opinii politice, sex sau statut personal 19) Care sunt atributiile Adunarii Generale a ONU? 1.3 - Adunarea Generala are urmatoarele atributii: a - stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei si aproba programele

Asociatiei; b - aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Situatiile financiare anuale; valideaza rectificarile Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs facute de catre Consiliul Director; c - aproba Raportul anual de activitate al Consiliului Director si al cenzorului; d - alege si revoca membrii Consiliului Director; e - alege si revoca cenzorul; f - aproba infiintarea de filiale ale Asociatiei; g - aproba infiintarea de societati comerciale in vederea realizarii scopului Asociatiei; h - hotaraste modificarea Actului Constitutiv si a Statutului; i - adopta sau amendeaza Regulamentul intern al Asociatiei; j - hotaraste retragerea calitatii de asociat; k - hotaraste asupra cuantumului indemnizatiei membrilor Consiliului Director si ai cenzorului; l - aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei; m - valideaza sistemul de penalizari stabilit de Consiliul Director; n - aproba incheierea actelor de dispozitie ale Asociatiei care au o valoare mai mare decat cea prevazuta in Regulamentul Intern; o - hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; p - stabileste cuantumul cotizatiei anuale; q - orice alte atributii prevazute in lege sau in Statut. 20) Ce sunt tribunalele ad-hoc? Sunt organe ONU, tribunale in materie penala internationala a drepturilor omului pe situatii specifice (Rwanda) 21) Cum si cand raspund statele pentru fapte care nu le sunt imputabile? Raspund de faptele comise de particulari doar sub rezerva ca dreptul international sa impuna statului obligatia de a le impiedica; dar si daca statul aproba sau isi asuma faptele particularului.Sentinta e repararea prejudiciului comis. 22) Care este distinctia dintre razboi licit si razboi ilicit? Razboi licit- este conform scopurilor ONU. A. Utilizarea fortei pentru protejarea nationalilor aflati pe teritoriul altui stat; b. Razboiul umanitar c. Razboiul autorizat Razboiul ilicit- razboiul ca instrument de politica externa, centrat pe interesul national al unui stat(razboiul de agresiune) 23) Care este distinctia dintre razboi just si razboi injust? La fel ca 24. 24) Care este distinctia dintre razboi drept si razboi nedrept? In razboiul drept nu este suficienta o cauza justa ci si ca razboiul sa fie inspirat de recta intentio. Razboiul nedrept presupune o pace nedreapta 25) Care sunt sanctiunile descentralizate? Acte internationale iliciteretorsiunea, represaliile 26) Care este distinctia intre metode si mijloace de interpretare? Metodele-sunt incerte din punct de vedere al intensitatii normative, relevantei lor in functie de tipul jurisdictiei si al incertitudinii in legatura cu aplicarea lor in cazurile concrete. Mijloacele au fost comparate cu armele in in lupta. Metodele arata cum si cui sunt destinate mijloacele(directiva de interpretare). Mijloacele fac obiectul metodelor. 27) Care sunt mijloacele de rezolvare a diferendelor internationale? Negocierea, bunele oficii, medierea, concilierea.

28) In ce consta validitatea tratatelor? In capacitatea subiectilor de drept, in forma si in consimtamant si obiect. Este discretionara si neuniforma. 29) Ce este denegarea de dreptate? Atunci cand se refuza judecata, cand se intarzie nejustificat sau este obstructionat accesul la tribunale, cand exista o sentinta in mod manifest injusta 30) Care sunt libertatile din marea libera? De navigare, de survol, de a instala cabluri si conducte, de a construi insule si alte instalatii, de pescuit, cercetari siintifice. 31) Care este competenta ratione materiae si ratione temporis a Tribunalului Special Irakian? Ratione materiae- genocidul, crimele impotriva umanitatii, crime de razboi, crime prevazute de dreptul Irakian Ratione temporis-intreaga perioada de conducere a lui Saddam Hussein(17.07.1968-1.05.2003) 32) Cum se stabileste competenta unui tribunal arbitral? Se instituie ad-hoc, pentru solutionarea unui singur diferend;se stabileste in functie de natura diferendului. 33) Cum se stabileste competenta CIJ? Competenta a posteriori conferita de parti dupa aparitia conflictului Competenta a priori , in situatia in care statele parti au acceptat clauza optionala (clauza facultativa de jurisdictie obligatorie); prin prezenta tratatelor blaterale sau multilaterale care prevad aceasta clauzal 34) Care este competeta ratione personae a CIJ? In materie contencioasa la statele-parti la statutul curtii. 35) Care sunt principiile declaratiei de la Rio? Princiupiul dezvoltarii durabile, responsabilitatii comune dar diferentiate, poluatorul plateste, precautiei. 36) Care sunt atributiile Secretarului General ONU? Este cel mai inalt functionar administrativ al Organizatiei. Actioneaza la toate sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului de Securitate, ale Consiliului Economic si Social si ale Consiliului de Tutela si va indeplinii orice alte functii incredintate de aceste organe. Poate atrage atentia Consiliului de Securitate asupra oricarei probleme care dupa parerea sa, ar putea pune in primejdie mentinerea pacii si securitatii internationale. Numeste personalul conform regulilor stabilite de Adunarea Generala. 37) Care este clasificarea organizatiilor internationale? Organe regionale si universale; OI inchise (UE, NATO) si OI deschise; Organizatii politice (ONU) si organizatii cu caracter sectorial (NATO); OI de integrare si OI de cooperare. 38) Care sunt etapele adoptarii unui tratat? Schimbul si examinarea deplinelor puteri Negocierea textului tratatului Adoptarea si autentificarea textului Decizia statului de a se obliga pentru tratat Intrarea in vigoare 39) Ce este clauza compromisorie? Stabileste o cale judiciara prin care se traseaza diferendele nascute din interpretarea sau executarea tratatelor 40) Ce este clauza in all circumstances? Garanteaza respectul normelor indiferrent de context, in orice imprejurare

41) Ce este teritoriul de stat? Teritoriul statului suveran; o unitate juridica; sfera de competenta spatiala a statului, portiunea din suprafata terestra in care sistemul de norme juridice este valid, eficace si executoriu 42) Care sunt asemanarile si deosebirile intre pericolul extrem si starea de necesitate? Ambele exonereaza de raspundere pentru un act voluntar determinat de un pericol grav. Pericolul extrem-situatia in care autorul actului(organul), intr-o situatie de pericol extrem, nu are la indemana un alt mod rezonabl de a-si salva propria viata sau viata persoanelor aflate in grija sa, singura modalitate de actiune fiind cea contrara dreptului international. Reprezinta un comportament ilicit expres, un risc asumat. Starea de necesitate-in cazul acesta, pericolul nu mai ameninta viata unui irgan de stat sau viata altora ci un interes al statului. 43) Care sunt elementele (conditiile) cutumei? Practica generala nu si universala, opozabila erga omens(in ceea ce-i priveste pe toti) Practica repetate uniform Practica constanta Practica frecventa Practica certa Practica subiectelor trebuie sa fie rezonabila 44) Care sunt conditiile de validitate ale promisiunii ca act unilateral? Nu este necesar un act in contrapartida a altor state; nu orice declaratie unilaterala creaza drepturi sau obligatii noi, ci doar cele facute cu aceasta intentie; actul prin care statul promite nu trebuie sa aiba un destinatar determinat 45) Precizati si explicati cele patru caracteristici sistemice ale DIP. Sistemul este un ansamblu de norme efectiv= majoritatea subiectelor de drept respecta ansamblul normelor. Ansamblul cuprinde, inafara de normele care reglementeaza comportamente, si alt tip de norme care indeplinesc un complex de functii care le putem numii functii de sistem. Ansamblul de norme poseda o anumita unitate, pe care o asigura normele juridice care indeplinesc functiile de sistem Ansamblul de norme este complet sau inchis= orice conflict dintre subiectele de drept legat de existenta sau aplicarea normelor poate fi transat de un tert neutru Jus ad bellum-dreptul suveran al statelor de a recurge la razboi Jus in bello- complexul de norme de drept pozitiv care reglementeaza comportamentul beligerantilor si al statelor neutre pe timp de razboi Jus cogens-norma peremptorie (higher law) Jus dispositivum-norma adoptata prin consens Jus strictum-interpretarea stricta si literala a legii(normei) Jus aequum-norma(lege)flexibila care poate fi interpretata de la caz la caz