Sunteți pe pagina 1din 17

Man a gemen tul

in for ma tiilo r si al
in vata ri i
Modu lul I II
Obi ec tiv pr in cipal :
dezvo lt area a bil it atil or de in forma re n ec esa re in
opt imiza rea perf or ma ntei in in va tare, a p roc esulu i
de lua re a dec iziil or si a r ezolva rii de pr obleme
Managemen tul in forma tiilor s e refera l a i dent ificarea,
ev al ua rea si ut ilizarea adecv at a a i nformat iilor pe care l e avem
la di sp ozi tie l a un mo ment dat , pent ru a rezol va p rob leme si a
lua deci zi i opt ime.

 Abilitati necesare:
 Identificarea surselor utile de informatie si descoperirea in cadrul
acestora a informatiilor relevante pentru o sarcina dorita –
abilitati de identificare /cautare a informatiei;
 Evaluarea calitatii informatiilor si identificarea surselor de
distorsiune –abilitati de evaluare si prelucrare a
informatiei;
 Utilizarea informatiei in rezolvarea de probleme si in luarea de
decizii – abilitati de utilizare eficienta a informatiei.
1. Caut ar ea informat ii lo r

 Cautarea informatiilor presupune identificarea surselor utile


de informatie si descoperirea in cadrul acestora a informatiilor
relevante pentru o sarcina data.

 Tipuri de informatii:
 Informatii pe suport scris;
 Informatie orala;
 Informatie in format electronic.
 Surse de informare:
 Surse formale ( manuale scolare, biblioteci, programe mass-
media)
 Surse informale ( emisiuni divertisment, experienta, reteaua
sociala)
St rategi i de c aut ar e a informat iil or

 Tehnica celor 6 pasi( Eisenberg si Berkowitz)


1. Definirea sarcinii
2. Identificarea surselor
3. Localizarea surselor si accesarea lor
4. Utilizarea informatiei
5. Sinteza
6. Evaluarea
2. Modali tat i de pr eluc rare a in format iei /
Evaluar e

 In functie de:
 Sursa din care provine informatia (credibilitatea sursei,
atractivitatea sursei);
 Forma mesajului ( lungime, discrepanta fata de parerea initiala
a auditoriului, amenintarile, trairile pozitive asociate);
 Caracteristicile persoanei (argumente preferate, valorole
persoanei).
3. Ut il iz ar ea informati il or

CUNOSTINTE

INFORMATII

DATE

Datele sunt simboluri care exista pur si simplu si nu


au o semnificatie in sine ( materia prima a cunoasterii)
Informatiile sunt date prelucrate, inzestrate cu o
anumita semnificatie si sens prin raportarea lor la alte
date sau cunostinte
Cunostintele sunt continuturi informationale carora li
se adauga o valoare de adevar
OBS! La nivelul sistemului cognitiv, informatia
reprezinta “ materia prima” pentru :
Rezolvarea de probleme
Luarea de decizii
Rez olvar ea de pr obleme

 Problema este definita ca diferenta intre starea curenta si o


stare dorita, diferenta care nu este depasita spontan datorita
existentei unor obstacole ( obiective, subiective).
 Rezolvarea situatiei problematice implica gasirea unei
solutii sau alegerea unei alternative dintre mai multe solutii
posibile – luarea .
 Etapele rezolvarii de probleme
 Recunoasterea problemei
 Definirea problemei
 Cautarea unor solutii alternative
 Luarea deciziei
 Aplicarea solutiei alese
 Evaluarea consecintelor
 Stilul decizional: rational, intuitiv, dependent, evitant
4. Teh nologia in format ica si de
comun icare ( TIC)
 Produsele ( serviciile) societatii informationale au devenit
obiecte de larga utilizare deoarece asigura o comunicare mai
rapida si asigura accesul la un volum imens de informatii.

 Functii:
 Sustinerea proceselor de informare;
 Facilitarea comunicarii interumane;
In tern etul

 “ cale de transmitere a datelor la nivel mondial, un mecanism de


raspandire a informatiilor si un mediu de interactiune intre oameni
si calculatoarele acestora, facand abstractie de pozitia
geografica”.
 Functii: informare, comunicare, publicare
 Localizarea informatiilor pe Internet
 Motoarele de cautare
 Portalurile
 Posta electronica
 Chat rooms si forum de discutii
Cen tr e de Informar e si Fo rma re. Ser vic ii
de consil iere s i informar e pr in tel ef on

 Serviciul Electronic de Mediere a Muncii ( SEMM) lansat de


ANOFM
 Consilierea prin telefon
 Centre de Informare si Consiliere privind Cariera
 Asociatia Nationala de Orientare Scolara si Profesionala
( ANOSP)
 Consilierea la distanta ( on-line)
Man agemen tul in vatar ii
 Presupune autoreglarea de catre elev a propriei invatari ( aspecte
motivationale si aspecte strategice)

Motivatia pentru invatare este rezultanta unui complex de


factori:
 Culturali ( valori acordate invatarii de tip scolar, tipuri de
interactiune care le incurajeaza in activitatea de invatare, conceptii
despre competenta, experiente de invatare asigurate)
 Contextuali ( tipuri de sarcini scolare, autonomia, recunoasterea,
munca in grup, evaluarea, timpul)
 Individuali ( valoarea acordata sarcinii de invatare de catre elev,
expectantele legate de rezultatele invatarii, reactiile emotionale legate
de sarcinile dew invatare)
Strategii motivationale: de control cognitiv, de control emotional,
de control al mediului
A. Strategii d e i nvatare

 Strategii de elaborare asupra materialului:


 Gandirea critica
 Monitorizarea invatarii
 Mnemotehnicile
B. Strategii de organizare a materialului
 Extragerea ideilor principale, ordonarea lor
 Schematizarea continutului pe baza relatiilor existente intre
idei
 Reprezentarea grafica a materialului
 Realizarea unui sumar al textului
Teh nici c are stau la baz a organ iz ar ii
mat eri alului

 Sublinierea
 Luarea de notite
 Reprezentarile grafice( hartile conceptuale,
diagramele, tabelele,
Abil it at i gen er al e de valo rificar e a
ses iun ilo r de in vat are

1. Organizarea si planificarea timpului de studiu


 Stabilirea scopurilor
 Identificarea prioritatilor
 Identificarea modalitatilor actuale de utilizare a
timpului
 Planificarea studiului
 Identificarea dificultatilor care pot aparea in aplicarea
planului/programului
 Punerea in practica a programului
Abil it at i gen er al e de valo rificar e a
ses iun ilo r de in vat are

2. Creativitatea

Def. Reprezinta capacitatea de a identifica probleme si de a gasi


solutii cat mai diferite de cele existente

Indicatori ai creativitatii: curiozitatea, puterea de concentrare,


adaptabilitatea, puterea
demunca,independenta,nonconformismul, capacitatea de a risca,
atractia fata de complex si misterios, intoleranta fata de plictiseala
Abil it at i gen er al e de valo rificar e a
ses iun ilo r de in vat are

Factori care faciliteaza creativitatea: adaptarea si


incurajarea gandirii de tip divergent, tolerarea opiniilor
nonconformiste, incurajarea increderii elevilor in propriile judecati,
sublinierea faptului ca oricine este capabil sa realizeze activitati
creative intr-o anumita forma, respectarea intrebarilor neuzuale,
respectarea imaginatiei si ideilor inedite, sublinierea valorii ideilor
pe care le emit elevii, oferirea de oportunitati de exprimare sau de
lucru in absenta unor evaluari imediate
Bloc ajele c rea tivităţii :
 Blocajele sociale / Conformismul /Neîncrederea în fantezie
 Blocaje metodologice / Critica prematură
 Blocaje creative: teama de a nu greşi, descurajarea rapidă