Sunteți pe pagina 1din 27

“Investitii internationale in Europa

Centrala si de Est – studiu


comparativ”
- Riscul de ţară – studiu comparativ

Indrumator: prof.univ.dr. Spiridon Pralea


Autor: Ecaterina Rotundu

12.09.09 Riscul de ţară 1


Cert itudi ne, ri sc şi incerti tudi ne

Decidentul cunoaşte cu
exactitate evenimentele
viitoare cât şi efectele
Cert itud ine produse de acestea

Risc

Decidentul nu are nici o


informaţie cu privire la
Inc ertit udine
evenimentele viitoare cât şi
efectele produse de acestea
asupra rezultatelor activităţii
sale.

12.09.09 Riscul de ţară 2


RISCUL DE TARA-DEFINITIE
este generat de interactiunea unei multitudini de factori politici,
economici si sociali, manifestându-se ca o realitate complexa care
afecteaza orice tranzitie economica si sociala
reprezinta probabilitatea pierderilor din activitãti internationale, ca
urmare a unor evenimente economice, sociale si politice specifice
fiecarei tari în parte
Caracterul multidimensional al riscului este relevant cel mai
bine de enumerarea situatriilor care pot conduce la materializarea
sa:

evenimente care pun sub semnul intrebarii profitabilitatea si/sau


recuperarea investitiilor de portofoliu: confiscare, nationalizare,
devalorizare, restrictii in repatrierea profiturilor, limitarea infiintarii de
sucursale, deflatie.
evenimente cu efecte adverse asupra profitabilitatii
imprumuturilor din strainatate: taxe speciale si retineri aplicate
capitalului nerambursat, managementul ratei dobanzii, intarzieri impuse de
govern in achitarea obligatiilor externe ale sectorului public sau privat.
evenimente nevaforabile din punct de vedere al recuperarii
imprumutilor externe: controlul schimburilor valutare si politici interne
neprevazute, care afecteaza capacitatea firmelor de a produce sumele
necesare restituirii datoriei, cum ar fi cresterea brusca a impozitelor sau
controlul preturilor
12.09.09 Riscul de ţară 3
Tip ologia ris culu i de tara
 înglobeazã douã componente care se interconditioneazã:
- componenta politicã - rezultând din mãsurile luate de cãtre autoritãtile publice locale
sau centrale ale unei tãri, fie din manifestarea unor cauze cum ar fi revolte, greve, razboaie,
embargouri, etc.
  - componenta economicã si financiarã - care rezultã din inflatie exageratã,
absenta rezervelor valutare si nu în ultima faza incapacitate de platã

este strans legat de alte doua notiuni:


- riscul suveran - Riscurile aferente datoriei externe publice sau public garantate. El
exprima posibilitatea ca un stat suveran, la un moment dat, sa nu poata sau sa nu
doreasca sa-si onoreze angajamentele externe, din cauze aflate sub controlul
guvernului respectivului stat. Riscul suveran depinde de performantele economice si
de schimbarile politice din tara
- riscul de transfer -exprima posibilitatea ca guvernul sa nu poata sau sa nu
doreasca sa puna la dispozitia firmelor private valuta solicitata in schimbul monedei
nationale, destinata achitarii obligatiei externe. In general, riscul de transfer apare in
tarile cu deficit al balantei de plati, in care guvernul controleaza schimburile valutare

12.09.09 Riscul de ţară 4


Di mens iunea ri scul ui în af aceri le
inter naţional e

RISCURI DE MEDIU
(macroriscuri)
RM

RISCURI DE PROIECT
RP (microriscuri)

RF

ABSENŢA INFORMAŢIEI
RISCURI DE FIRMA PERFECTE
(microriscuri)
GRAD REDUS DE CONTROL
ASUPRA EVOLUŢIEI VIITOARE
RISC
A UNOR EVENIMENTE

TIMPUL LIMITAT PENTRU


ADOPTAREA DECIZIEI

12.09.09 Riscul de ţară 5


D. R isc de ţar ă, ri sc pol it ic, ri sc
suveran şi risc de transf er

Risc de Risc economic Risc politic


ţară = +

Restricţii asupra
Capacitatea de a plăti + Voinţa
transferului de
de a
capital
plăti

Insuficiente  Restricţii
fonduri în valută politice

12.09.09 Riscul de ţară 6


Ri scul de ţ ară – ri sc de credi tar e sau
risc investiţ ional
Riscul total al unui credit extern
Împrumuturi publice sau garantate: Risc de ţară + Risc de proiect
Împrumuturi private: Risc de ţară + Risc de firmă + Risc de proiect
Riscul total al unui credit extern
Investiţie directă: Risc de ţară + Risc de firmă + Risc de proiect
Investiţie de portofoliu: Risc internaţional + Risc de ţară + Riscul titlului

Specificaţie Credit extern Investiţie străină

Indicatori Diferă Diferă


Metodologie Similară Similară
Perioada de timp 1 - 3 ani 1-5 ani
Utilitate Costul finanţării Rata pofitului estimat
Management Înainte Înainte / După
C. sistemică Dominantă Dominantă

12.09.09 Riscul de ţară 7


Rol ul anal izei ri scul ui de ţară în deciz ia
de credi tare / investi ţi e

-     Localizarea creditului / afacerii (harta de risc);

- Luarea deciziei de internaţionalizare;

- Stabilirea gradului de implicare pe o piaţă;

- Luarea unor decizi strategice la nivel de


companie (ex. în strategiile concurenţiale);

- Adoptarea unor decizii ulterioare realizării


investiţiei / acordării creditului.

12.09.09 Riscul de ţară 8


Ri scul de ţ ară şi internaţi onal izar ea
af aceri lor
Et apa I: Ana li za situa ţiei în ţara gazd ă:
 • Căutarea de informaţii pertinente; 
• Evaluarea riscului de ţară; 
• Analiza nevoilor şi cererii solvabile;   Tipologia pieţelor 
• Analiza concurenţei;  externe 
• Determinarea barierelor de acces pe piaţă  Gradul de atractivitate  
 
Et apa II: Dia gn ost icu l înt rep rinderii (pu nct e sla be şi pun cte fort e) : Et apa III: Det ermina rea
 • Strategia viitoare a întreprinderii;  ob ie ctivelo r int erna ţion ale
ale înt reprind erii :
• Resursele  disponibile  (financiare,  materiale, 
umane, tehnologice);   • Volumul  de  afaceri  de  realizat;  segmentul  de  piaţă  vizat  în 
• Avantajele distinctive în materie de:  Profilul de câmpul internaţional; 
⇒ produs;  competenţă al • Ritmul dezvoltare dorit; 
⇒ pieţe;  întreprinderii • Rentabilitatea capitalului investit; 
⇒ tehnologie; 
⇒ experienţă; 
⇒ resurse productive. 

Et apa IV: Eva lua rea alt erna tivelor st ra tegice: Et apa V: Rea liz are a pro gr amului de intern aţiona liza re:

Export direct sau indirect; Buge t Ex ecuţi e Contr ol


Implantare în străinătate;
Forme de cooperare şi alianţe;

12.09.09 Riscul de ţară 9


H. D eterm inanţ ii ri scul ui de ţară

Riscul de ţară – risc de Balanta contului curent, datori externa,


deficitul balantei de plati, structura
creditare
economica, dezvoltarea economica, nivelul
(Aspecte politice şi concentratiei pe exporturi, dependenta
economice) fata de import, convertibilitatea monedei
nationale, PIB-ul, rezervele internationale,
acumularea de capital intern, abilitatile
politici, coruptia, credibilitatea si
independenta Bancii Centrale, orientarea
politica, sociala si economica a guvernului
Riscul de ţară – risc Nivelul de educatie al fortei de munca,
nivelul salariilor, dimensiunea pietei
investiţional
interne, concurenta in plan intern,
(Aspecte politice şi infrastructura, accesibilitatea pietei si
economice) capacitatea de absorvtie a statului,
nivelul ratei dobanzii, facilitatile
investitionale, reglementarile cu privire
la proprietate si trasferul de
12.09.09 Riscul de ţară nivelul taxelor
proprietate, 10
Diferi tel e forme de ri sc de ţ ară

Credite externe Afaceri internaţionale


Intarzierea platilor confirscarea
Lipsa serviciului datoriei; nationalizarea;
Negarea datpriei externe exprpopierea ;
Renegocierea datoriei externe indigenizarea;
Reesalonarea serviciului datoriei Limitari sau restrictii asupra
externe repatrierii capitalului
External debt moratorium; Distrugerea totala/partiala a
Neindeplinirea temporara a investitiilor straine cauzate de
obligatiilor datorita unui deficit evenimente politice si sociale
cronic al balantei de plati, ( greve, actiuni sindicale,
deficitului bugetar, scaderea conflicte militare, alegeri )
veniturilor din import, turbulente Pierderea de profit datorita
majore pe piata schimburilor crizelor economice, scaderea
externe, turbulente sociale, brusca a pietei interne,
politice interne si/sau instabilitatea legislativa,
internationale
12.09.09 coruptia
Riscul de ţară 11
Componenta politica a riscului de tara
Riscurile politice apar ca urmare a acţiunilor sau lipsei de acţiune a unui
guvern străin sau a propriului guvern, sau a unei ţări terţe, sau a unei
organizaţii supranaţionale.

- Aceste riscuri pot deposeda o companie de activele sale, pot împiedica sau
limita Executarea unui contract sau afecta rambursarea împrumuturilor către
băncile finanţatoare sau creditori

Exista patru elemente esentiale care trebuie sa fie luate în considerare


pentru reflectarea profilului structurii politice a unei tari, si anume: structura
pe clase sociale, institutiile statului, personalitatile politice si mecanismele
de control
Factori politici: instabilitate politica din zona; tari cu importanta strategica
geopolitica; apartenenta la grupari politice; instabilitatea economica
provocata din exterior ( influenetel economice dintre state vecine )

12.09.09 Riscul de ţară 12


Componenta economico-financiara a riscului
de tara
- presupune influente de politica guvernamentala, de rolul
economic al guvernului, de
strategiile de preturi, de prioritatile investitionale, de
structurile financiare, de politica
macroeconomica, de capacitatea de obtinere a fondurilor
valutare, de nivelul datoriei
externe, precum si de lichiditatile si fluxurile banesti din tara
respectiva

12.09.09 Riscul de ţară 13


EV ALU ARE A RI SCU LU I DE TA RA

Identificarea riscurilor
Evaluarea riscului de ţară
Analiza riscului

Clasificarea riscului 

Identificarea probabilităţii de 
materializarea a factorilor de 
risc şi a componentei care se 
va materializa
Managementul riscului de
ţară
Adoptarea unor măsuri de 
protecţie adecvate

12.09.09 Riscul de ţară 14


Managementul ri scul ui de ţară

frecvenţa
ridicată

MĂSU RI DE PREVENI RE EVI TAREA RI SC ULUI

ridicată
scăzută
gravitate

AS UMAREA RI SCU LUI TRANSF ERU L RI SC ULU I

scăzută

12.09.09 Riscul de ţară 15


Pr ofil ul de ris c d e ţară p entru ECE

R ating R ating Cos t of


Country Spread
(S&P) (Moody) Debt
Bulgaria BB B1 4.50% 9.50%
Croatia BBB- Baa3 1.40% 6.40%
Czech Republic A- A1 0.80% 5.80%
Hungary A- A1 0.80% 5.80%
Poland BBB+ A2 0.90% 5.90%
Romania B+ B1 4.50% 9.50%
Russia BB- Ba3 4.00% 9.00%
Slovak Republic BBB- A3 0.95% 5.95%
Slovenia A Aa3 0.60% 5.60%
Ukraine B B2 5.50% 10.50%
Source: S&P, Moody's

12.09.09 Riscul de ţară 16


Clas el e de ri sc – detal ier e (PRS Model)

Ţă ri “A”: nici o restr icţie sau contro l la tr ansferu ril e finan ciare , restr icţii
re duse pri vind deţi ner ea de capital în acţiuni , re stri cţi i red use pri vind
re patri ere a pro fituril or, politi că ficală ce nu di scri minea ză în nici un fel
co mpani il e străine de cele lo cale, ţări stabile din punct de ved er e econo mic şi
poli tic, bari ere co mercia le red us e, reze rve oficial e suf iciente pe ntru ono rar ea
plă ţilo r interna ţionale , şans e re duse ca to ate aceste co nd iţi i să se modifice
curând ;

Ţă ri “B”: întârz ier i nes emnificative în transfer uril e financiar e, ex is tă o


pro bab ilitate rid icată ca în viitor ace ste întârz ie ri să fie mai mari, unele
pro bleme în de ţine rea de acţiuni la co mpani i private (m ai al es la comp anii lo r
mix te), re stri cţ ii la nivel lo cal în derul are a uno r oper aţiuni, res tricţii la
re patri ere a pro fitur il or şi la schi mbu ril e val utare , exis tenţa uno r dis crimină ri
fiscal e într e co mpani ile stră ine şi cele lo cale , influe nţă mo dera tă a med iului
poli tic asup ra mediului de afaceri , pre zen ţa unui se nti ment pro tecţio nist sau o
pozi ţie sl ab ă pe pieţel e inte rnaţio nal e imp li că exi ste nţa uno r ba rie re tar ifare
dar mai ale s netar ifare de protejar e a eco no miei local e, pro bleme în der ular ea
12.09.09 plă ţilo r ex terne . Riscul de ţară 17
Cl asel e de ri sc – conti nuare (PR S
Model )
Ţă ri “C”: blo caj e frecv ente în tran sf erur ile financia re , şanse mari ca
bari er ele în cale a tra nsferuri lo r financi are să cr eas că în vii tor, restr icţii
majo re în deţiner ea acţiuni lo r de către străi ni ex is tând chi ar oblig ativ itatea
deţin eri i maj or ităţi i de cătr e enti tăţi lo cale , res tri cţi i lo cal e puterni ce în
der ular ea unor oper aţiuni pe pia ţa valutar ă sau la rep atrie rea pro fitur ilo r si a
cap ital ului investi t, di scri minări fiscal e si imp lica ţie putern ică a politicul ui în
der ular ea af acer il or , pro tecţie co mercial ă rid icată cu acc ent pus pe pro tectia
tari far ă, întâr zi eri în plăţile ex ter ne şi ch iar ne on or are a uno r ob lig aţi i faţă de
cre di to ri străi ni, deze chil ib re în b ala nţa d e p lăţi ex ter ne;

Ţă ri “D”: blo caj e permanente în tr ansf erur il e financia re, şanse re duse de
îmb unătăţir e a aces tei situaţi i, exi stenţa unor inter dicţii cu privire la acc esul
stră inil or pe piaţa de cap ital lo cal ă, interd icţii pri vind par ticip area cap italu lui
stră in la înf iinţare a de co mp anii , interd icţ ii privind re patrie re a profitur ilo r şi a
cap ital ului investi t, co ntro l din par tea med iul ui poli tic as upra med iului de
afac eri , d efici te maj or e în b alanţa de p lăţi, n ep lata uno r d ator ii ex ter ne.

12.09.09 Riscul de ţară 18


Etapel e anal izei ri scului de ţară

Selectarea grupului de ţări;


• Selectarea setului de indicatori (calitativi / cantitativi);
• Gruparea indicatorilor;
• Ponderarea indicatorilor;
• Selectarea surselor de informaţii;
• Observarea indicatorilor pe o perioada determinata;
Stabilirea listelor de control;
• Notarea indicatorilor (Metoda Delphi)
• Prelucrarea indicatorilor (regresii, corelaţii);
• Calculul indicatorului sintetic de risc de tara;
• Realizarea clasamentelor sau a harţilor de risc;
• Includerea riscului de tara in procesul decizional.

12.09.09 Riscul de ţară 19


Tipuri de modele de risc de ţară

Abordare macro
Modele 
Modele Delphi  macrofinanciare 
(BERI; PRS) (Euromoney)

Modele  Modele 
econometrice bancare

Nr. mic de 
ţãri Nr. mare 
Modele In House de ţãri
(ESP elaborat de DOW 
CHEMICAL pentru 
Am. Lat.)

Abordare micro

12.09.09 Riscul de ţară 20


“ Insti tuti onal I nvestor”

Produse oferite: risc de credit;


Tipul informaţiilor: indicatori calitativi;
Sursa de informaţii: informaţii furnizate de băncile internaţionale;
Indicatorii: mediul economic (10p), serviciul datoriei externe (10p), rezerve
internaţionale / soldul contului curent (10p), politica fiscală (10p), mediul
politic, accesibilitatea pieţei de capital (10p), balanţa comercială (10p),
fluxul de investiţii de portofoliu (10p), fluxul de investiţii directe (10p);
Semnificaţia indicatorului: risc de credit masurat pe o scala de la 0 la 90.
Metodologia: indicator scalar calculat ca suma a punctajelor acordate
indicatorilor de mai sus pentru fiecare tara observata.

12.09.09 Riscul de ţară 21


“ Standar d & Poor ’s ”

Produse oferite: risc suveran, rating pentru emitenţii de obligaţiuni în monedă


locală sau străină, riscul pentru emisiuni internaţionale de obligaţiuni;
Tipul informaţiilor: indicatori calitativi şi cantitativi;
Sursa de informaţii: surse publicate, surse interne;
Indicatorii (risc suveran): mediul politic (stabilitatea, alternanţa la guvernare,
flexibilitatea sistemului, sprijinul politic, orientarea partidelor politice), mediul
social (standardul de viaţă, distribuţia veniturilor, condiţiile de pe piaţa muncii,
rata de urbanizare, nivelul de şcolarizare, relaţiile cu vecinii, conflicte la
frontieră), mediul economic (poziţia investiţională internaţională, PIB,
exporturi, structura economiei, resurse naturale, regimul valutar, nivelul
impozitării)
Semnificaţia indicatorului: indicator de risc de tip ordinal (litere)
Metodologia: indicator calculat prin combinarea indicatorilor de mai sus.

12.09.09 Riscul de ţară 22


“ Poli tical Ri sk Servi ce”

Pro duse of erit e: ri sc de ţară


Tipul info rm aţ iilo r: i ndicat ori cant itat iv i şi cant itat ivi;
Sursa de inf orma ţii : surse int erne, surse ofi cial e, surse p ub licate;
Ind icat ori i: e vol uţ ia econo mică (6 %), lideri i pol itic (5 %) , conf li cte ex terne
(5 %) , corup ţia (3 %) , implicarea religiei în pol itică (3% ), implicarea
arma tei în pol itică (3 %) , tensiuni rasi al e şi naţ ional ist e (3 %), tero ri sm
(3 %) , răzb oai e civi le (3%), ist oric ul datori ei ext erne (5% ), cont ro lul
transferur il or şi sc himb uri lo r val uata re (5 %) , exp rop ri eri (5 %), infl aţi a
(5 %) , gradul de înd at orare (5 %), lichid itat ea int ernaţ ional ă (5 %) ,
cont ul curent (8 %), piaţ a val ut ară ( 5% ).
Sem ni fi caţ ia ind icatorul ui : ind icator de ri sc d e t ip or dinal (sc alar)
Met odol og ia: i nd ic at or calcul at ca medie pond erat ă a ind icat ori lor de mai
sus ord ona ţi în trei gru pe: poli tic (5 0%), fi nanc iar (2 5%) şi ec onomi c
(2 5%) .

12.09.09 Riscul de ţară 23


“ The Economi st”

Produse oferite: risc de ţară


Tipul informaţiilor: indicatori cantitativi şi cantitativi;
Sursa de informaţii: panel de experţi (indicatorii politici), surse interne,
surse publicate (indicatorii economici);
Indicatorii: ritmul de creştere economică (PIB), inflaţia, datoria
externă, gradul de prelucrare al exporturilor, vecinătatea
nefavorabilă, autolitarismul, legitimitatea guvernului, implicarea
armatei în politică, corupţia, tensiunile etnice, conflicte interne.
Semnificaţia indicatorului: indicator de risc de tip ordinal (scalar)
Metodologia: indicator calculat pe bază de punctare a indicatorilor de
mai sus, ordonaţi în trei grupe: economic (33 pct.), social (17 pct.) şi
politic (50 pct.).

12.09.09 Riscul de ţară 24


“ Mood y’s ”

Produse oferite: risc suveran, calificative asupra guvernelor


Tipul informaţiilor: indicatori cantitativi şi cantitativi;
Sursa de informaţii: surse interne, surse oficiale, surse publicate;
Indicatorii: extremismul politic, sistemul legislativ, structura politică,
distribuţia veniturilor, diferende etnice / religioase, lichiditatea,
balanţa de plăţi, independenţa autorităţii monetare, rata dobânzii,
cursul de schimb, fluxurile internaţionale de capital, dependenţa
de importuri / exporturi, mobilitatea forţei de muncă,
Semnificaţia indicatorului: indicator de risc de tip ordinal (litere)
Metodologia: indicator calculat ca medie ponderată a indicatorilor
de mai sus, ordonaţi în trei grupe: politic, financiar şi economic.

12.09.09 Riscul de ţară 25


Concl uz ii f inal e

Riscul de ţară este un concept relativ nou, dezvoltat odată cu


accentuarea procesului de globalizare şi de liberalizare a pieţelor;
Acest risc este un risc de mediu strâns legat de evoluţia climatului
general de afaceri dintr-o ţară;
Există în prezent o distincţie clară între riscul de ţară şi riscul politic, de
transfer sau riscul suveran;
Apărut iniţial în domeniul creditelor externe guvernamentale, conceptul
a fost extins şi asupra creditelor private, investiţiilor străine directe,
investiţiilor străine de portofoliu şi chiar operaţiunilor comerciale mai
simple (export, licenţiere, franchaising);
Există o diferenţă clară între toate aceste dimensiuni ale riscului de ţară
(metodologie, indicatori, durată);

12.09.09 Riscul de ţară 26


Concl uz ii f inal e

Odată cu lărgirea sferei de aplicabilitate a acestui tip de risc s-a extins


şi utilitatea sa în domenii cum ar fi (management, marketing, investiţii);
Acest risc este dificil de evaluat, are o pronunţată componentă
sistematică;
Practica internaţională a dezvoltat o serie de metode de gestionare a
riscului de ţară folosite atât de creditori cât şi de investitori;

În prezent, orice decizie legată de derularea unei operaţiuni


comerciale sau financiare internaţionale trebuie să aibă în vedere
şi această variabilă – riscul de ţară.

12.09.09 Riscul de ţară 27