Sunteți pe pagina 1din 11

Dezvoltarea sociologiei şi

cunoaşterii umane în
Republica Moldova

«Faceţi în aşa fel ca omul să


fie privit în toate cazurile ca scop,
şi niciodată doar ca mijloc».
Immanuel Kant
În procesul dezvoltării ştiinţei
sociologice în R. Moldova pot fi sesizate
cîteva etape distincte
► Dezvoltarea sociologiei în cadrul Instituului Social Roman (filiala de la
Chişinău) 1934- 1940 intelectualii basarabeni au aderat la sistemul sociologic al
lui D. Gusti;
► Perioada anilor 1960, cea de-a doua etapă a devenirii sociologiei ca ştiinţă în
cadrul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti – sau creat condiţii
favorabile renaşterii sociologiei în cadrul URSS;
► Anii 1970, cea de a treia perioadă a cercetărilor socio- demografice. În acest
timp în URSS s-a dus o luptă intensă pentru determinarea dimensiunilor
sociologiei ca ştiinţă teoretico-practică;
► Anii 1980, o altă etapă în dezvoltarea cercetărilor sociologice în Moldova.
Transformările care au avut loc în urss la mijlocul anilor 80 au determinat
sfărşitul luptei
de 70 de ani pentru recunoaşterea sociologiei ca ştiinţă.
► Anii 1990, cea de-a cincea etapă a dezvoltării cercetărilor sociale. În URSS această
etapă este marcată de procesul de instituţionalizare a învăţămîntului sociologic.
Structura asociaţiei
Sociologice
Filiala Bălţi Biroul Secţiei de Filiala Tiraspol
Sociologie

Adunarea Generală Adunarea Generală


Secţiile de cercetări
ştiinţifice

Biroul Filialei Biroul Filialei

Problemele
Planificarea Sociologia Opinia publică,
Structura sociale ale Sociologia
Socială muncii şi Ideologia şi
socială dezvoltării culturii
economică organizării mass-media
satelor
Învăţămîntul ca condiţie
fundamentală a dezvoltării
sociale:
Imporatanţa învăţămîntului în progresul social şi, în mod
Imporatanţa învăţămîntului în progresul social şi, în mod
special, în formarea capitalului uman este argumentată
şiinţific şi recunoscută unanim.
În plan global, cererea socială pentru învăţămînt este în
continuă creştere, problema respectivă este una dintre
cele prioritare în cadrul politicilor sociale.
Perioada anilor 80 este caracterizată prin orientarea
învăţămîntului spre contingentul mediu, puţină atenţie se
acordă celor sub acest nivel, chiar dacă au capacităţi de
a învăţa.
Recomandările sociologilor în
vederea îmbunătăţirii
învăţămîntului.
► Îmbunătăţirea bazei materiale a
învăţămîntului prin editarea manualelor,
materialelor didactice;
► Utilizarea metodelor intensive şi interactive
de instruire-discuţii, modelarea de situaţii,
► Acordarea burselor de studii, diferenţiată, în
dependeţă de performanţele şcolare.
Dezvoltarea sociologiei în
perioada de tranziţie:
Anul 1988 Comisia Superioră de Atestare a URSS a introdus
sociologia în Nomenclatorul de spacialităţi;
În august 1988 a fost emis decretul Comitetului de
învăţămînt al URSS “Despre formarea sistemului de pregătire
a cadrelor sociologice”;
La 6 iunie 1989 s-a deschis prima facultate de sociologie la
Universiatea de Stat din Moldova;
În 1991 reorganizarea Secţiei de Filosofie, Sociologie şi
Drept;
1991 Asociaţia Sociologilor este redenumită în Asociaţia
Sociologilor şi Demografiilor din Moldova.
Realizări în evoluţia
învăţămîntului sociologic.
Manualul Sociologia muncii este unul dintreprimele
manuale de sociologie;
V. Guţu a editat primul manual “studiu de sociologie”
(1991, ed. Cartea Moldovenească, pentru studenţi);
O. Bădină a contribuit la deschiderea Institutului Naţional
de Sociologie pe lîngă Guvernul Republicii Moldova;
La 28 mai 1996, în cadrul Facultăţii de Filosofie şi
Psihologie a fost deschisă Catedra Sociologie şi Istoria
Filosofiei;
În 1998 în cadrul facultăţii numite mai sus este înfiinţată
Facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie.
Direcţiile majore în studierea
disciplinilor sociologice sunt:

Teoria sociologică;
Metodologia crcetărili sociologice;
Sociologiile de ramură
Activitatea de cercetare ştiinţifică a
Universităţilor în domeniul pregătirii
specialiştilor vizaţi este orientată spre studierea
metodelor şi tehnicilor de lucru cu persoanele
aflate în dificultate, investigarea familiilor aflate
în situaţie de risc, cercetarea programelor de
plasament familial din Republica Moldova,
elaborarea propunerilor pentru perfecţionarea
sistemului de protecţie socială etc.
menţionăm că între anii 1962-1968 în
Moldova au fost efectuate peste 200 de
cercetări sociologice, ale căror rezultate
au fost publicate în peste 80 de
monografii. Aproximativ în aceeaşi
perioadă (1978-1990) au fost pregătiţi la
secţia cu frecvenţă la zi sau cu
frecvenţă redusă 36 doctori în domeniul
sociologiei şi 8 doctori habilitaţi. După
1990, specialiştii în domeniul sociologiei,
au fost disponibilizaţi în legătură cu
reducerea cadrelor şi închiderea
intreprinderilor.
“Viaţa trebuie trăită
prospectiv
dar învăţată retrospectiv“
Soren Kirkegaard