Sunteți pe pagina 1din 20

MODUL DE FORMARE CONTINU

STRUCTURI I SERVICII DE SUORT N CONTEXTUL EDUCA IEI INCLUZIVE


REPERE METODOLOGICE DE ORGANIZARE A
ACTIVIT II CADRULUI DIDACTIC DE SPRIJIN CU
COPIII CU CES N CLAS,
N TIMPUL LEC IEI
Agnesa Eftodi, expert
LUMOS FOUNDATION MOLDOVA
Cri ul eni
Sep e!"ri e, #$%&
Pr'e(in) (*il+ren, Pr'-i+in) .'lui'n.
LUMOS FOUNDATION MOLDOVA
/ ('n+i ii pentru asigurarea eficien ei procesului educa ional
din perspectiv incluziv
COOPERARE
NV ARE PRIN COOPERARE
REZOLVARE DE RO0LEME N EC1IP
GRUPURI ETEROGENE
ADAPTAREA DEMERSULUI DE NV ARE
NV ARE ASISTAT 2CDS 3
STRATEGII ALTERNATIVE DE NV ARE
Pl4ni5i(4re4 le( iei
Se
va
ine
cont
de
com
pete
n el
e pe
care
le
pot
achi
zi io
na:
UNII COPII
MAO!I"A"#A COPII$O!
"O I COPIII
Din 4ri"u iile CDS
Particip la ore %activit i desf urate la
clas de ctre &nv tor%profesor' &n
calitate de o(servator' consultant'
co)participant
Particip la ore %activit i desf urate la
clas de ctre &nv tor%profesor' &n
calitate de o(servator' consultant'
co)participant
Acor d asi st en*
psi hopedagogi c
% educa* i onal el evi l or cu
C#S' +col ar i za* i & n
& nv* m& nt ul gener al
Acor d asi st en*
psi hopedagogi c
% educa* i onal el evi l or cu
C#S' +col ar i za* i & n
& nv* m& nt ul gener al
Ce .e ur!6re e prin 4.i.4re4 ('pilului l4
le( ie7F4-'ri84re4 in(lu8iunii ('pilului 9n pr'(e.ul


e+u(4 i'n4l

Motivarea i &ncura,area copilului de a se implica &n procesul


educa ional

Adecvarea demersului educa ional la poten ialul copilului

Asigurarea progresului &n dezvoltarea copilului -dezvoltare de


competen e.
Al)'ri! +e 4.i.4re 4 ('pilului (u CES
Precizarea
competen elor%a(ilit ilor
copilului la disciplina
colar
Cooperare cu
&nv torul % profesorul la
clas
Identificarea
tehnologiilor de lucru
Perfectarea planului
de asistare
Pregtirea %
confec ionarea
materialelor pentru lucrul
cu copilul
Asistarea
propriu)zis

Identificarea necesit ilor
de suport educa ional &n
C!
Activit i de consolidare a
competen elor achizi ionate
-C!' familie.
A(i-i4e4 4ne:pl4ni5i(4re
Pre(i84re4
('!peen el'r;4"ili6 il'r
('pilului l4 +i.(iplin4
('l4r6
!ezultate
monitorizare P#I
Analiza evolu iei
dezvoltrii copilului
Analiza
rezultatelor
colare la
disciplina de
studiu
C''per4re (u 9n-6 6'rul ;
pr'5e.'rul l4 (l4.6
Informare reciproc
Precizarea tipului'
structurii' temei
lec iei
Precizarea strategiilor
educa ionale utilizate
de profesor la lec ie
I+eni5i(4re4 e*n'l')iil'r +e lu(ru
VIZEAZ<
Te*n'l')ii (''r+'n4e (u 9n-6 6'rul;pr'5e.'rul l4 (l4.6
Metode
"ehnici
Procedee Instrumente
Uili84e 9n 5un( ie +e ipul le( iei, e4pele ('n(ree 4le
le( iei, 4+4p4e l4 ne(e.i6 ile i p'en i4lul ('pilului
Pr'ie(4re4 4(i-i6 il'r
4-9n+ (4 "486<
Necesit ile elevului
O(iectivele P#I
!ezultatele evalurilor curente
Informa iile parvenite de la cadrele didactice' al i
speciali ti' de la elev' prin i
Pl4n +e 4.i.4re, M'+el +e .ru(ur6
Di.(iplin4 ('l4r6 ///////////////////// Cl4.4 ///////////////
D44 //////////////////////////////////////////////////////
Ele-ul;ele-ii 4.i.4 i
///////////////////////////////////////////////////////////
n-6 6'r;pr'5e.'r l4 (l4.6 ////////////////////////////////////
Te!4 le( iei ////////////////////////////////////////////////
Tipul le( iei /////////////////////////////////////////////////
C'!peen e .pe(i5i(e -pentru copilul asistat. //////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////
C'!peen e 'per4 i'n4le -pentru copilul asistat.<
01 ///////////////////////////////////////////////////
21 ///////////////////////////////////////////////////
31 ///////////////////////////////////////////////////
Pl4n +e 4.i.4re, M'+el +e .ru(ur6
E4p4 le( iei A(i-i6 i (u ('pilul 9n (4+rul le( iei
Moment organizatoric
Captarea aten iei
Controlul temei de acas %
reactualizarea
cuno tin elor
4iri,area &nv rii %
Comunicarea -asimilarea.
noilor cuno tin e
-competen e.
Cone5iunea invers -feed)
(ac6.
"ema pentru acas
Fi 4 +e '".er-4re 4 4(i-i6 ii ('pilului 9n )rup
C'!p'r4!enul ('pilului C'!p'r4!enul ele-il'r +in )rupul +e
lu(ru
Manifest ini iativ de implicare &n
activitate
Permanent Uneori Niciodat
#levii &ncura,eaz implicarea colegului
&n activitate:
Accept regulile de activitate &n grup
-nu &ntrerupe colegii' nu le &ncurc &n
realizarea sarcinii.
"otdeauna Uneori Niciodat
#levii a,ut colegului &n activitate:
Nivel de responsa(ilitate &n
e5ercitarea sarcinii de grup
7nalt Satisfctor U or sesiza(il
Nesatisfctor
#levii & i asum responsa(ilitate
pentru activitatea colegului
$ % # & = >
E%,
E#,
E&,
$ % # & = >
E%,
E#,
E&,
+4 nu
E%,
E#,
E&,
M4eri4le;in.ru!ene +e lu(ru (u ('pilul l4
le( ie
A.i.4re4 pr'priu:8i.6

n

5
u
n
(
i
e

+
e

(
'
!
p
e

e
n
e
l
e

i

C
E
S

4
l
e

(
'
p
i
l
u
l
u
i
C
'
n

i
n
u
u
<

9
n
(
u
r
4
?
4
r
e
,

(
'
n
.
u
l

4
r
e
,

(
'
!
u
n
i
(
4
r
e

'
"
.
e
r
-
4
r
e
A(i-i6 i (u ('pilul l4 le( ie, 9n 5un( ie +e ipul le( iei 2%3
Tipul le( iei CDS
Le( i4 !i@6
Activit i de captare a aten iei
7ncura,area%spri,inirea copilului &n e5punerea temei de
acas
Spri,in &n realizarea sarcinii -la diferite etape ale lec iei.
4ezvoltare%achizi ionare de competen e
Le(Ai4 +e ('!uni(4re
+e n'i (un' in e ;
4(*i8i i'n4re +e n'i
('!peen e
Motivarea copilului spre achizi ionare de competen e la
tema respectiv
Prezentarea mesa,ului profesorului la disciplin &ntr)o
formul simplificat -&n func ie de caracteristicile de
dezvoltare a copilului.
"ransfer de competen e la situa ii cunoscute copilului
Utilizare de material concret' scheme' desene etc1
Le(Ai4 +e 5'r!4re +e
pri(eperi Bi +eprin+eri
Activit i de actualizare a cuno tin elor%competen elor
la tem
"ransfer de competen e la situa ii cunoscute copilului
8ormarea deprinderilor de lucru individual
8acilitarea implicrii copilului &n activit i de grup
A(i-i6 i (u ('pilul l4 le( ie, 9n 5un( ie +e ipul le( iei
2#3
Tipul le( iei CDS
Le(Ai4 +e re(4piul4re Bi
.i.e!4i84re
Completarea' &mpreun cu copilul' a unor ta(ele'
chestionare' fi e la tema respectiv
Spri,inirea copilului &n perfectarea materialelor la tem
-desene' o(iecte' scheme' postere etc1.
7ncura,area copilului de a prezenta%demonstra
propriile competen e' viziuni' impresii' convingeri
Le(Ai4 +e -eri5i(4re Bi
4pre(iere 4 re8ul4el'r
B('l4re
Activitate preliminar de formare a convingerii &n
propriile for e -&n C!.
Coordonarea realizrii pro(ei individuale de verificare
a competen elor la tem -&n func ie de necesit i:
utilizarea unor scheme' algoritmi' desene.
Le(Ai4 +e lu(r6ri
pr4(i(e;+e l4"'r4'r
Asigurarea rechizitelor%ustensilelor necesare realizrii
lucrrii
Utilizarea%e5plicarea programelor 9pa i de urmat9
Coordonarea activit ii copilului -asigurarea
continuit ii etapelor.
A(i-i4e p'.:4.i.4re 4 ('pilului l4
le( ie 2%3
: CDS
: P.i*'l')
: Pr'5e.'r
: Ele-i
: Al i
.pe(i4li i

C
4
S

P
r
o
f
e
s
o
r
LA LEC IE

N

C
R
E@r4: ('4l6
: F4!ilie
: Cenru +e
re4"ili4re
: CZ
: CMF;
!e+i(i
.pe(i4li i
: Cenru
('!uni4r
: SAP
A(i-i4e p'.:4.i.4re 4 ('pilului l4 le( ie 2#3
Re)uli +e ur!4
A e-i4<