Sunteți pe pagina 1din 11

CONTRACTUL DE VÂNZARE

INTERNAŢIONALĂ
CURS VII CONF.UNIV.DR. DOREL PARASCHIV
CONTRACTUL INTERNAŢIONAL

= UN ACORD DE VOINŢĂ ÎNTRE PĂRŢI, PRIN


CARE ACESTEA ÎŞI ASUMĂ OBLIGAŢII ÎN
CADRUL UNUI PROIECT COMUN, ÎN VEDEREA
PROMOVĂRII UNOR INTERESE PROPRII.

Contractul comercial interes comun


afacere în urma căreia părţile vizează
obţinerea unui câştig economic, material.
CONTRACTUL INTERNAŢIONAL
Criterii de calificare a contractelor privind
caracterul lor internaţional:

- Criteriul economic: plata internaţională,


existenţa unor interese legate de comerţul
internaţional, mişcarea bunurilor, serviciilor şi a
monedei dincolo de graniţele naţionale etc.
- Criteriul juridic: condiţii sau prevederi în contract
care cad sub incidenţa mai multor sisteme de
drept.
- Criteriul mixt: aplicarea cumulativă a criteriului
economic şi a celui juridic.
VÂNZAREA INTERNAŢIONALĂ
CONTRACTUL DE VÂNZARE INTERNAŢIONALĂ:

CARACTER CARACTER
CONSENSUAL SINALAGMATIC

CARACTER
CARACTER DE
TRANSLATIV DE
INTERNAŢIONALITATE
PROPRIETATE
CONTRACTUL DE VÂNZARE
INTERNAŢIONALĂ

Tipuri de contracte :

- Contracte translative de drepturi


- Contracte pentru prestări de servicii
- Contracte de executări de lucrări
- Contracte de cooperare economică
internaţională
CONTRACTUL DE VÂNZARE
INTERNAŢIONALĂ
Principalele clauze în contractele de vânzare
internaţională (1) :
- Preambulul
- Identificarea părţilor
- Descrierea bunurilor
- Preţul şi condiţiile de plată
- Termenele şi condiţiile de livrare
- Variaţiile cantitative şi calitative
- Rezerva proprietăţii şi transferul dreptului de
proprietate
- Transferul riscurilor
- Garanţiile vânzătorului şi reclamaţiile cumpărătorului
CONTRACTUL DE VÂNZARE
INTERNAŢIONALĂ
Principalele clauze în contractele de vânzare
internaţională (II) :
- Despăgubirile şi penalităţile
- Clauza de forţă majoră
- Solicitarea ca amendamentele sau
modificările să fie făcute în scris
- Stabilirea limbii oficiale a contractului
- Legea aplicabilă
- Mecanismul soluţionării litigiilor
CONTRACTUL DE VÂNZARE
INTERNAŢIONALĂ
SANCŢIUNEA NEEXECUTĂRII
NEEXECUTARE = Orice defecţiune a uneia dintre
părţi în respectarea clauzelor contractuale, inclusiv
executarea defectuoasă sau tardivă.

Convenţia de la Viena stipulează mai multe


demersuri ce pot fi adoptate în cazul neexecutării:
- Repararea din partea debitorului
- Suspendarea executării contractului
- Reducerea preţului
- Solicitarea de daune-interese
CONTRACTUL DE VÂNZARE
INTERNAŢIONALĂ
CLAUZE ASIGURATORII

FORŢA MAJORĂ

CLAUZA DE IMPREVIZIUNE
CLAUZELE ASIGURATORII
FORŢA MAJORĂ

Permite exonerarea de răspundere a debitorului


– vânzătoul, pentru livrare, cumpărătorul,
pentru plată – care nu a executat obligaţiile
sale contractuale în condiţii care presupun:
- Intervenţia unei împrejurări exterioare voinţei
părţilor, imprevizibilă şi irezistibilă
- Incapacitatea uneia sau alteia dintre părţi de
a-şi executa obligaţiile contractuale
ClAUZELE ASIGURATORII
CLAUZA DE IMPREVIZIUNE
HARDSHIP

Permite părţilor să solicite renegocierea contractului în


următoarele condiţii:
- Intervenţia, după încheierea contractului, a unor
împrejurări imprevizibile şi exterioare voinţei părţilor
- Modificarea circumstanţelor perturbă grav echilibrul
comercial, astfel încât una dintre părţi să se găsească
într-o situaţie foarte dificilă (hardship)