Sunteți pe pagina 1din 18

STABILITATEA STRUCTURILOR DIN BARE

STABILITATEA STRUCTURILOR DIN BARE

Cursul 4
Calculul de stabilitate-generaliti

1.1. GENERALITI
GENERALITI
Calculul
Calculul de destabilitate
stabilitateare
arelalabaz
bazipotezele
ipotezelecalcului
calculuigeometric
geometricde deordinul
ordinulIIIIlalacare
carese
seadaug
adaugurmtoarele
urmtoarele
ipoteze specifice:
ipoteze specifice:
.. forele
forelesunt
suntconcentrate
concentrateiise seaplic
aplicastfel
astfelnct
nctssproduc
producnumai
numaifore
foreaxiale
axialede decompresiune
compresiunepn pnlalaatingera
atingera
strii de echilibru limit stabil;
strii de echilibru limit stabil;
.. forele
forelesunt
suntcresctoare
cresctoarecontinuu
continuuiivariaz
variaznnraport
raport cucuununsingur
singurparametru.
parametru.nnconsecin
consecinpentru
pentrustructurile
structurile
cu mai multe bare comprimate rezult un parametru
cu mai multe bare comprimate rezult un parametru critic unic; critic unic;
.. se
se presupune
presupunec cdirecia
direciadedeaciune
aciuneaaforelor
forelornunusesemodific
modificprin
printrecerea
trecereadindinpoziia
poziiainiial
iniialrectilinie
rectilinienn
poziia
poziiauor
uordeformat
deformatprinprinncovoiere,
ncovoiere,nncare
carese
seajunge
ajungennmomentul
momentulpremergtor
premergtorpierderii
pierderiistabilitii
stabilitii
echilibrului.
echilibrului.
Prin
Prin efectuareacalculului
efectuarea calcululuide destabilitate
stabilitateseseobine:
obine:
o. fora critic de pierdere a stabilitii;
o. fora critic de pierdere a stabilitii;
o.
o.lungimea
lungimea critic
criticsau
saudedeflambaj
flambaj. .

2.2.GRADE
GRADEDE
DELIBERTATE
LIBERTATENNCALCULUL
CALCULULDE
DESTABILITATE
STABILITATE
Prin
Pringradele
gradelededelibertate
libertatennstabilitatea
stabilitateastructurilor
structurilorse
senelege
nelegenumrul
numruldedeparametrii
parametriigeometrici
geometriciliniar-
liniar-
independeni, necesari pentru a defini poziia deformat sau deplasat a structurii n momentul
independeni, necesari pentru a defini poziia deformat sau deplasat a structurii n momentul premergtor premergtor
pierderii
pierderiistabilitii
stabilitiiechilibrului.
echilibrului.
Structurile
Structurile reale,lalacare
reale, carerigiditatea
rigiditateaelementelor
elementelorcomponente
componenteesteestecompatibil,
compatibil,reprezint
reprezintun
unsistem
sistemcucuununnumr
numr
infinit de grade de libertate.
infinit de grade de libertate.

Fig.1
Fig.1
Calculul de stabilitate-generaliti

Formele
Formeledeformate
deformatesau
saudeplasate
deplasateale
alestructurilor
structurilordin
dinfigura
figura11 sunt
suntprezentate
prezentatennfigura
figura2.2.

Fig.2
Fig.2
nnprimele
primeletrei
treicazuri,
cazuri,deformatele
deformatelesunt
suntdescrise
descriseprin
prinfuncii
funciicontinue
continueiar
iarnncazurile
cazurileddiieesunt
suntsuficiente
suficiente
unghiurile
unghiurile de rotire , respectiv i pentru a preciza poziia deplasat a oricrei seciuni a elementelorinfinit
de rotire , respectiv i pentru a preciza poziia deplasat a oricrei seciuni a elementelor infinit
rigide.
rigide.
Structurile
Structurileconstruciilor
construciilorcu
cuelemente
elementesvelte
sveltencrcate
ncrcatecucufore
foreaxiale
axialemari
mariiipot
potpierde
pierdestabilitatea
stabilitateanndou
dou
moduri:
moduri:
- - prinprindeformare
deformarecontinu
continu(fig.3a)
(fig.3a)sau
sau
- - prin bifurcarea echilibrului (fig. 3b).
prin bifurcarea echilibrului (fig. 3b).

Fig.3
Fig.3
Calculul de stabilitate-generaliti

Pierderea
Pierdereastabilitii
stabilitiiprin
prindeformare
deformarecontinu
continuare
areloc
locatunci
atuncicnd
cndcreterea
cretereatreptat
treptataaforelor
foreloreste
estensoit
nsoit
de creterea deplasrilor. Aceast situaie reprezint stadiul limit al calculului de ordinul
de creterea deplasrilor. Aceast situaie reprezint stadiul limit al calculului de ordinul II, II,
Pierderea
Pierdereastabilitii
stabilitiiprin
prinbifurcare
bifurcarededeechilibru
echilibruare
areloc
locnumai
numainncazul
cazulcnd
cndforele
foreleexterioare
exterioareacioneaz
acioneaz
numai
numai n lungul axei stlpilor. Atunci cnd forele exterioare care acioneaz n lungul axei stlpilorating
n lungul axei stlpilor. Atunci cnd forele exterioare care acioneaz n lungul axei stlpilor ating
valoarea critic, structura trece brusc din poziia iniial de echilibru ntr-o nou poziie de echilibru.
valoarea critic, structura trece brusc din poziia iniial de echilibru ntr-o nou poziie de echilibru.
Pentru
Pentruorice
oricecretere
cretereaaforelor
foreloraxiale
axialestructura
structuracapt
captdeplasri
deplasrimari
mariiieste
estescoas
scoasdindinexploatare
exploatareparial
parial
sau total. n acest caz se poate considera c forele axiale depind numai de un singur
sau total. n acest caz se poate considera c forele axiale depind numai de un singur parametru. parametru.

SISTEME
SISTEMECU
CUUN
UNNUMR
NUMRFINIT
FINITDE
DEGRADE
GRADEDE
DELIBERTATE.
LIBERTATE.
I.I. STUDIUL
STUDIULSTABILITII
STABILITIISTRUCTURILOR
STRUCTURILORCU
CUMETODA
METODAFORELOR
FORELOR
Pe
Pesistemul
sistemuldedebaz
bazobinut
obinutprin
prinsuprimarea
suprimarealegturilor
legturilorsuplimentare
suplimentarese
seintroduc
introducforele
forelegeneralizate
generalizate pe
pe
direcia legturilor suprimate (fig.4).
direcia legturilor suprimate (fig.4).

Fig.4
Fig.4
Se
Seadmite
admiteipoteza
ipotezac
ceforturile
eforturilesecionale,
secionale,forele
foreleaxiale
axialedin
dinbarele
barelestructurii
structuriisunt
suntsuficient
suficientde
deprecise
precisedac
dacsunt
sunt
determinate n urma unui calcul de ordinul I i n consecin:
determinate n urma unui calcul de ordinul I i n consecin:
Calculul de stabilitate - metoda forelor

Astfel
Astfelfora
foraaxial
axialdin
dinstlp
stlp este
este iar
iarfactorul
factorulde
decomportare
comportare . .
Deplasrile
Deplasrilegenerale
generalepepedirecia
direcianecunoscutelor
necunoscutelorfiind
fiindnule,
nule,rezult:
rezult:
+=0
+=0
ii ecuaiile
ecuaiilede
decondiie
condiiesunt
suntde
deforma:
forma:
++.++
++.++
++.++
++.++ (1)
(1)


++.++
++.++
nncare:
care:
- - - -reprezint
reprezintdeplasarea
deplasareape pedirecia
direcianecunoscutei
necunoscutei generat
generatde dencrcarea
ncrcareasistemului
sistemuluide debaz
bazcu
cu
necunoscuta
necunoscuta n prezena forelor axiale. Barele puternic comprimate au caracteristicile geometricemodificate
n prezena forelor axiale. Barele puternic comprimate au caracteristicile geometrice modificate
care se pot obine prin amplificarea cu funciile coeficienilor
care se pot obine prin amplificarea cu funciile coeficienilor de coreciede corecie
- - - -reprezint
reprezintdeplasarea
deplasareape pedirecia
direcianecunoscutei
necunoscutei generat
generatdedencrcarea
ncrcareasistemului
sistemuluide debaz
bazcu
cunecunoscuta
necunoscuta
nnprezena
prezena forelor axiale. Barele puternic comprimate au caracteristicile geometrice modificate carese
forelor axiale. Barele puternic comprimate au caracteristicile geometrice modificate care sepot
pot
obine prin amplificarea cu funciile coeficienilor de
obine prin amplificarea cu funciile coeficienilor de corecie corecie
- - - -reprezint
reprezintdeplasarea
deplasareape pedirecia
direcianecunoscutei
necunoscutei determinat
determinatprinprinaplicarea
aplicareape
pesistemul
sistemuldedebaz
bazaancrcrilor
ncrcrilor
exterioare n prezena forei axiale.
exterioare n prezena forei axiale.
Deplasrile
Deplasrile ii se sepot
potcalcula
calculautiliznd
utilizndcoeficienii
coeficieniidedecorecie
corecieaacror
crormrime
mrimedepinde
depindede defactorii
factoriide
de
compresiune
compresiune
nnstudiul
studiulstabilitii
stabilitiistructurii,
structurii,factorii
factoriide
decomportare
comportareau auvalori
valorineprecizate
neprecizatenumeric
numericiidepind
depindfactorul
factoruldede
comportare al barei
comportare al barei etalon.etalon.
Sistemul
Sistemulecuaiilor
ecuaiilorde
decondiie
condiie(1)
(1) admite
admitesoluii
soluiidiferite
diferitede
desoluia
soluiabanal,
banal,dac
dacdeterminantul
determinantulcoeficienilor:
coeficienilor:

=0
=0 (2)
(2)
Coeficienii
Coeficienii pentru barele puternic comprimate depind de factorulde
pentru barele puternic comprimate depind de factorul decompresiune
compresiune stabilit
stabilitpentru
pentrubara
baraetalon,
etalon,prin
prin
afectarea acestora cu funciile de corecie dup cum urmeaz:
afectarea acestora cu funciile de corecie dup cum urmeaz:
pentru
pentrubarele
bareledublu
dubluarticulate
articulatecu
cucapete
capetefixe,
fixe,funcia
funcia pentru
pentruintegrarea
integrareatriunghiurilor
triunghiuriloromogene
omogeneiifuncia
funcia pentru
pentru
integrarea triunghiurilor neomogene (fig. 5a) sunt date de expresiile:
integrarea triunghiurilor neomogene (fig. 5a) sunt date de expresiile:
dx=,
dx=, dx=,
dx=,
pentru
pentru barele ncastrate perfect la un capt, funcia pentruintegrarea
barele ncastrate perfect la un capt, funcia pentru integrareatriunghiurilor
triunghiuriloromogene
omogenecu
cubaza
bazanncaptul
captul
ncastrat iar pentru integrarea triunghiurilor omogene cu baza n captul deplasabil, funcia
ncastrat iar pentru integrarea triunghiurilor omogene cu baza n captul deplasabil, funcia

dx=
dx= dx=
dx=
pentru triunghiurile neomogene se utilizeaz funcia
pentru triunghiurile neomogene se utilizeaz funcia
dx=,
dx=,

Fig.5
Fig.5
pentru
pentrubarele
barelelalacare
careefectul
efectulforei
foreiaxiale
axialeeste
estenesemnificativ,
nesemnificativ,calculul
calcululcoeficienilor
coeficienilor se
serealizeaz
realizeazdup
dupregulile
regulile
cunoscute din calculul de ordinul I i n consecin efectul funciilor , , , se neglijeaz,
cunoscute din calculul de ordinul I i n consecin efectul funciilor , , , se neglijeaz,
nncalculul
calcululcoeficienilor
coeficienilor sau
sau pentru
pentrubarele
bareleputernic
puterniccomprimate,
comprimate,suprafeele
suprafeelediagramelor
diagramelorse sedescompun
descompunnn
triunghiuri
triunghiuricare
carese senmulesc
nmulescntre
ntreele
elecu
curegula
regulalui
luiVereciaghin.
Vereciaghin.
Rezolvarea
Rezolvareaecuaiei
ecuaieide
destabilitate
stabilitate(2)
(2)se
serealizeaz
realizeazprin
prinncercri,
ncercri,valoarea
valoareaminim
minimaacoeficienilor
coeficienilor reprezint
reprezint
valoarea
valoarea critic a factorului de comportare al barei etalon. Limitarea numrului ncercrilor se poate realizaprin
critic a factorului de comportare al barei etalon. Limitarea numrului ncercrilor se poate realiza prin
aprecierea lungimilor de flambaj ale barei etalon innd seama de legturile de la extremitile acesteia:
aprecierea lungimilor de flambaj ale barei etalon innd seama de legturile de la extremitile acesteia:

ALGORITMUL
ALGORITMULDE
DEREZOLVARE
REZOLVARE

LaLastructura
structuraanalizat
analizatsunt
suntcunoscute
cunoscutecaracteristicile
caracteristicilegeometrice
geometriceiielastice
elasticeale
alefiecrei
fiecreibare
barect
ctiigrupul
grupul
ncrcrilor a cror intensitate depinde de un singur parametru.
ncrcrilor a cror intensitate depinde de un singur parametru.
1.1. Se Sedetermin
determinvalorile
valorileforelor
foreloraxiale
axialedin
dinbare
bareprin
prinrealizarea
realizareaunui
unuicalcul
calculde
deordinul
ordinul I;I;
2.2. Se Sestabilete
stabiletebara
baraetalon
etalonpentru
pentrufactorul
factorulde
decomportare
comportarelalacompresiune
compresiunecare
carese sedetermin
determincu curelaia:
relaia:

care
careare
arevaloarea
valoareamaxim;
maxim;
3.3. Se
Se alege un sistemde
alege un sistem debaz
bazstatic
staticdeterminat
determinatsuprimnd
suprimndlegturile
legturilesuplimentare
suplimentarecare
caresunt
suntnlocuite
nlocuitecu
cu
necunoscutele
necunoscutele ;;
4.
4. SeSetraseaz
traseazdiagramele
diagramelede
demomente
momenteunitare
unitare pepesistemul
sistemulde
debaz
bazpentru
pentrunecunoscutele
necunoscutele. .Pe
Pebarele
bareleputernic
puternic
comprimate, diagramele unitare au variaie neliniar;
comprimate, diagramele unitare au variaie neliniar;
5.5. Se
Secalculeaz
calculeazcoeficienii
coeficienii cu
curelaiile
relaiile Mohr-Maxwell.
Mohr-Maxwell.La
Laefectuarea
efectuareaintegralelor
integralelorcorespunztoare
corespunztoarebarelor
barelor
puternic comprimate cu diagrame neliniare, acestea se descompun n triunghiuri omogene sau
puternic comprimate cu diagrame neliniare, acestea se descompun n triunghiuri omogene sau neomogene. neomogene.
Rezultatele
Rezultateleobinute
obinuteprin
prinnmulirea
nmulireadiagramelor
diagramelordescompuse
descompusese seafecteaz
afecteazcucufunciile
funciilede
decorecie
corecie
corespunztoare schemei statice a barei;
corespunztoare schemei statice a barei;
6.6. Se
Sealctuiete
alctuietematricea
matriceade
deflexibilitate
flexibilitateaastructurii
structuriiiise
serezolv
rezolvecuaia
ecuaiade
destabilitate
stabilitateprin
prinncercri
ncercrisuccesive,
succesive,
obinndu-se
obinndu-se ==

7.7. Se
Secalculeaz
calculeazfora
foraaxial
axialcritic
criticpentru
pentrubara
baraetalon:
etalon:
==
iidin
dinacestea
acestease
sedetermin
determinncrcarea
ncrcareacritic
critic( ( sau
sau););
8.8. Cunoscnd
Cunoscnd se
sedetermin
determinlungimea
lungimeacritic
criticsau
saude
deflambaj
flambajreal
realaabarei
bareiputernic
puterniccomprimate.
comprimate.
Observaie
Observaie
Necunoscutele
Necunoscutele nnrezolvarea
rezolvareamatricial
matricialpot
potfifiexprimate
exprimatesub
subforma:
forma:
==

Dac
Dac adic
adicpierderea
pierdereastabilitii
stabilitiibarei
bareise
seproduce
produceprin
prindeformare
deformarecontinu.
continu.
Remarc
Remarc
innd
inndseama
seamac cpentru
pentrucalculul
calcululcoeficienilor
coeficienilordedeflexibilitate
flexibilitatesunt
suntaplicate
aplicatefunciile
funciilede
decorecie
coreciepentru
pentrubare
bare
puternic comprimate dublu articulate cu capete fixe sau ncastrate perfect la un capt i avnd
puternic comprimate dublu articulate cu capete fixe sau ncastrate perfect la un capt i avnd cellalt captcellalt capt
deplasabil,
deplasabil,se
selimiteaz
limiteazutilizarea
utilizareametodei
metodeidoar
doarlalastructurile
structurilecucunoduri
nodurifixe
fixeiilalastructurile
structurilecucunoduri
nodurideplasabile
deplasabile
avnd barele comprimate puternic ncastrate la un
avnd barele comprimate puternic ncastrate la un capt.capt.

Aplicaie
Aplicaie
S
Sse
secalculeze
calculezefora
foracritic
criticaastructurii
structuriiplane
planecu
cuschema
schemastatic
staticprezentat
prezentatnnfigur.
figur.

Fig.6
Fig.6

dx==0
dx==0

=-0,625 =3,89
=-0,625 =3,89
== =0,5ql
=0,5ql
==47,29
==47,29
Calculul de stabilitate- metoda deplasrilor

CALCULUL
CALCULULSTABILITII
STABILITIISTRUCTURILOR
STRUCTURILORPRIN
PRINMETODA
METODADEPLASRILOR
DEPLASRILOR
I)I) Stabilitatea
Stabilitateastructurilor
structurilorcu
cunoduri
nodurifixe
fixe
Metoda
Metoda deplasrilor utilizat pentru studiulstabilitii
deplasrilor utilizat pentru studiul stabilitiistructurilor
structurilorcu
cunoduri
nodurifixe
fixese
sebazeaz
bazeazpepeurmtoarele
urmtoareleprincipii:
principii:
o)o) sistemul de baz se obine din structura real prin introducerea unor legturi suplimentare care constaunn
sistemul de baz se obine din structura real prin introducerea unor legturi suplimentare care constau
blocarea
blocareanodurilor;
nodurilor;
o)o) necunoscuteleproblemei
necunoscutele problemeisunt
suntrotiri
rotiride
denoduri;
noduri;
o)o)ecuaiile
ecuaiile de condiie sunt ecuaii de echilibrupe
de condiie sunt ecuaii de echilibru penoduri.
noduri.
Din
Din condiia ca sistemul de baz s se comporteidentic
condiia ca sistemul de baz s se comporte identiccu
custructura
structurareal,
real,rezult
rezulturmtoarele
urmtoareleecuaii
ecuaiide
de
condiie:
condiie:
++.++
++.++
++.++
++.++ (3)
(3)
..
..
++.++
++.++
unde:
unde:
- - - -reprezint
reprezintreaciunea
reaciuneadin
dinlegtura
legturasuplimentar
suplimentari
i datorit
datoritrotirii
rotiriiunitare
unitareaanodului
noduluii
i sub
subinfluena
influenaforei
forei
axiale;
axiale;
- - - -reprezint
reprezintreaciunea
reaciuneadin
dinlegtura
legturasuplimentar
suplimentari
igenerat
generatdedencrcrile
ncrcrileexterioare
exterioarennprezena
prezenaforei
foreiaxiale.
axiale.
Sistemul de ecuaii omogene (3) admite soluia nebanal dac determinantul coeficienilor necunoscutelor
Sistemul de ecuaii omogene (3) admite soluia nebanal dac determinantul coeficienilor necunoscutelor
este
este egalcu
egal cuzero:
zero:

=0
=0 (4)
(4)
Observaie
Observaie
oo n calculul de stabilitate, ncrcrile aplicate n nodurile structurii nu produc deformaii de ncovoiere nainte
n calculul de stabilitate, ncrcrile aplicate n nodurile structurii nu produc deformaii de ncovoiere nainte
de
depierderea
pierdereastabilitii
stabilitiiiinnconsecin
consecintermenii
termenii sunt
suntnuli
nuli; ;
oo Pentru nodurile i i j ale structurii plane dublu ncastrate, reaciunile moment suplimentare din nodurile
Pentru nodurile i i j ale structurii plane dublu ncastrate, reaciunile moment suplimentare din nodurile
structurii
structuriise
seevalueaz
evalueazcu curelaiile:
relaiile:

=4
=4 ii=2
=2
iar
iarpentru
pentrubarele
barelencastrat-articulate
ncastrat-articulatereaciunea
reaciuneamoment
momentdin
dinextremitatea
extremitateancastrat
ncastratse
seevalueaz
evalueazcu
curelaia:
relaia:
=3
=3

nncare:
care:
unde:
unde:
-- - este momentul de inerie al barei i;
- este momentul de inerie al barei i;
-- - este lungimea barei i .
- este lungimea barei i .
Dac
Dacbara
barai
i aastructurii
structuriinu
nueste
esteputernic
puterniccomprimat,
comprimat,funciile
funciilede
decorecie
corecie se
seconsider
considerunitare.
unitare.
Dezvoltnd
Dezvoltnd determinantul (4) se obine ecuaia de stabilitate care se rezolv prin ncercri. Valoareaminim
determinantul (4) se obine ecuaia de stabilitate care se rezolv prin ncercri. Valoarea minimaa
factorului
factoruluidedecomportare
comportare rezultat
rezultatdin
dinrezolvarea
rezolvareaecuaiei
ecuaieide
destabilitate
stabilitatereprezint
reprezintfactorul
factorulde
decomportare
comportare
critic:
critic:
==
Fora
Foraaxial
axialcritic
criticse
sedetermin
determincu
curelaia:
relaia:
=;=;

i
ilungimea
lungimeade
deflambaj
flambajaabarei:
barei:
==
Observaii
Observaii
oo n calculul de ordinul I determinantul coeficienilor D
n calculul de ordinul I determinantul coeficienilor D
oo n calculul de stabilitate cnd forele aplicate pe structur cresc funcie de un singur parametru (factorul de
n calculul de stabilitate cnd forele aplicate pe structur cresc funcie de un singur parametru (factorul de
comportare
comportare ) )structura
structuraare
areurmtoarele
urmtoareleforme
formededeechilibru:
echilibru:
oo 1. echilibru stabil dac care se obine atunci cnd determinantul coeficienilor D;
1. echilibru stabil dac care se obine atunci cnd determinantul coeficienilor D;
oo 2. echilibru instabil dac care se obine atunci cnd determinantul coeficienilor D;
2. echilibru instabil dac care se obine atunci cnd determinantul coeficienilor D;
oo 3. echilibru indiferent dac care se obine atunci cnd determinantul coeficienilor D
3. echilibru indiferent dac care se obine atunci cnd determinantul coeficienilor D
Reducerea
Reducereanumrului
numruluide
dencercri
ncercrise
seobine
obineprin
prininterpolarea
interpolareacu
cuurmtoarea
urmtoarearelaie:
relaie:
==
nncare
caredeterminanii
determinanii ii intervin
intervincu
cusemnele
semnelelor
lor (plus
(plussau
sauminus).
minus).

Aplicaie
Aplicaie
S
Ssesecalculeze
calculezefora
foracritic
criticiilungimea
lungimeacritic
criticaabarei
bareicomprimate
comprimatepentru
pentrustructura
structuracu
cunoduri
nodurifixe
fixecu
cuschema
schema
static prezentat n figura 7. Date numerice:
static prezentat n figura 7. Date numerice: . .

Fig.
Fig.77
Rezolvare
Rezolvare
Structura
Structuracu
cunoduri
nodurifixe
fixeeste
esteoodat
datstatic
staticnedeterminat,
nedeterminat,cu
cusistemul
sistemulde
debaz
bazprezentat
prezentatnnfigura
figura8a.
8a.

Fig.
Fig.88
Ecuaia
Ecuaiade
destabilitate
stabilitateeste:
este:
+=0
+=0

ncrcrile
ncrcrilefiind
fiindaplicate
aplicatennnoduri,
noduri,termenul
termenul=0
=0 iiecuaia
ecuaiade
destabilitate
stabilitatedevine
devinede
deforma:
forma:
Calculul de stabilitate structuri cu noduri fixe

Calculul
Calculul rigiditii
rigiditiipractice
practicelalarotire
rotireaabarelor:
barelor:
Se
Sealege
alegerigiditatea
rigiditateapractic
practicde
decomparaie:
comparaie:

Barele
Barelesistemului
sistemuluide
debaz
bazau
auurmtoarele
urmtoarelerigiditi:
rigiditi:

=14
=14 =-3,60
=-3,60

Calculul
Calculul forei
foreicritice
critice

==KN
KN
Calculul
Calculullungimii
lungimiicritice
critice
==
STABILITATEA
STABILITATEA STRUCTURILOR
STRUCTURILOR CU
CUNODURI
NODURI DEPLASABILE
DEPLASABILE
nncazul
cazulparticular
particularalalstructurilor
structurilorcu
cunoduri
nodurideplasabile,
deplasabile,exist
existdou
doutipuri
tipuride
denecunoscute:
necunoscute:
- - rotiri de noduri;
rotiri de noduri;
- - translaii
translaiidup
dupdirecia
direciagradului
graduluide
delibertate
libertatecinematic.
cinematic.
Astfel
Astfelpepesistemul
sistemulde
debaz
bazacioneaz:
acioneaz:
- - rotirile nodurilor
rotirile nodurilor
- - translaiile
translaiilenodurilor
nodurilorcaracterizate
caracterizateprinprinrotiri
rotiride
debare
bare
- - ncrcrile exterioare
ncrcrile exterioare
Reaciunea
Reaciuneamoment
momentdin dinnodul
noduliialalstructurii
structuriise
seobine
obineaplicnd
aplicndprincipiul
principiulsuprapunerii
suprapuneriiefectelor:
efectelor:
++=0
++=0
unde:
unde:
- -este
estereaciunea
reaciuneamoment
moment dindinlegtura
legturasuplimentar
suplimentari i generat
generatdederotirea
rotirea
Reaciunea
Reaciuneafor
fordin
dinpendulul
pendululsuplimentar
suplimentar a
a se
sedetermin
determincu
curelaia:
relaia:
++=0
++=0
nncare:
care:
- -este
estereaciunea
reaciuneafor
for din
dinpendulul
pendululsuplimentar
suplimentar i
i generat
generatde
derotirea
rotireadedenod
nod
- - reprezint
reprezint reaciunea for din pendulul suplimentar a datorit translaieinodurilor
reaciunea for din pendulul suplimentar a datorit translaiei nodurilorsistemului
sistemuluide
debaz
baz
corespunztoare
corespunztoare gradului de libertate cinematic b. Imprimnd sistemului de baz rotirea n seciunilede
gradului de libertate cinematic b. Imprimnd sistemului de baz rotirea n seciunile decapt
capt
se dezvolt momentele pentru barele dublu ncastrate i pentru barele dublu
se dezvolt momentele pentru barele dublu ncastrate i pentru barele dublu articulate. articulate.
- -este
estereaciunea
reaciuneafor
for din
dinpendulul
pendululsuplimentar
suplimentar a
a generat
generatde
dencrcrile
ncrcrileexterioare
exterioare
Observaie
Observaie
nncazul
cazulbarelor
barelorcare
carenu
nusunt
suntputernic
puterniccomprimate
comprimatefunciile
funciilede
decorecie
corecie ii se
seconsider
consideregale
egalecu
cuunitatea.
unitatea.

Aplicaie
Aplicaie
Pentru
Pentrustructura
structuraplan
plancu
cunoduri
nodurideplasabile
deplasabileprezentat
prezentatnnfigura
figura99se
secere
ceres
sse
secalculeze
calculezefora
foraaxial
axialcritic
criticii
lungimea
lungimeade deflambaj
flambajaastlpului
stlpului3.3.

Fig.
Fig.99
Rezolvare
Rezolvare
1.1. Fora
Foraaxial
axialdin
dinbara
bara33este
este ii factorul
factorulde
decomportare
comportareare
arevaloarea:
valoarea:
=4
=4
2.2.Calculul
Calcululelementelor
elementelormatricii
matriciide
derigiditate:
rigiditate:
Determinarea reaciunilor unitare
Determinarea reaciunilor unitare
=0
=0 =EI
=EI

Fig.
Fig.10
10

=0
=0 =0
=0 ===
===

Reaciunea
Reaciunea unitar
unitar se
se determin
determindin
dincondiia
condiiade
deechilibru
echilibrupe
peorizontal:
orizontal:

Fig.
Fig.1111
==
===0,375
=0,375
3.3.Matricea
Matriceade
derigiditate
rigiditateaastructurii
structuriieste:
este:
4.
4.Ecuaia
Ecuaiade
destabilitate
stabilitate

Dezvoltnd
Dezvoltnddeterminantul
determinantulse
seobine
obineecuaia
ecuaiatranscendent:
transcendent:

care
carese
serezolv
rezolvprin
prinncercri
ncercrisuccesive
succesiveiiadmite
admitesoluia:
soluia:

5.5.Calculul
Calcululforei
foreicritice
critice
KN
KN
6.6.Calculul
Calculullungimii
lungimiicritice
criticeaabarei
bareicomprimate
comprimate

mm