Sunteți pe pagina 1din 58

ANALIZA DOCUMENTAII TEHNICE

(SF/ DALI/ PROIECT COMPLEX/ PT)

TIPURI DE CONTRACTE (FIDIC, OG 34)

Karina Cistelecan

1
CUPRINS:
DOCUMENTAII TEHNICE REALIZATE PENTRU
DIVERSE INVESTIII (SF, DALI, PT)

ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI PROIECT


COMPLEX

STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT


AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

CONTRACTE CU RESPECTAREA OG 34/2006

CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER


2
I. DOCUMENTAII TEHNICE REALIZATE PENTRU
DIVERSE INVESTIII (SF, DALI, PT)

TIPURI DE INVESTIII

OBIECTIVE DE INVESTIII NOI


(HG 28/2008, ORDIN 863/2008)

INTERVENII LA CONSTRUCII EXISTENTE


(HG 28/2008, ORDIN 863/2008)

PROIECT COMPLEX intervenii pe construcii existente i extindere sau


obiective noi
(HG 28/2008 completat cu ORDINUL 276/2009, ORDIN 863/2008)

3
I. DOCUMENTAII TEHNICE REALIZATE PENTRU
DIVERSE INVESTIII (SF, DALI, PT)
OBIECTIVE DE INTERVENII LA PROIECT COMPLEX OBSERVAII
INVESTIII NOI CONSTRUCII intervenii pe construcii
(HG 28/2008, ORDIN EXISTENTE existente i extindere sau
863/2008) (HG 28/2008, ORDIN obiective noi
863/2008) (HG 28/2008 completat
cu ORDINUL 276/2009,
ORDIN 863/2008)
Expertiz tehnic i, dup caz, Expertiz tehnic i, dup caz, n cazul Monumentelor Istorice
audit energetic audit energetic nu se solicit efectuarea
Studiu de fezabilitate (SF) Documentaie de avizare a Studiu de fezabilitate (SF) pentru Auditului Energetic (Certificat
lucrrilor de intervenii ntregul proiect complex de investiii, energetic), cfm. legii 372/2005
(D.A.L.I.) cu includerea elementelor specifice privind performanta energetica
din documentaia de avizare pentru a cladirilor.
lucrri de intervenii la construcii Astfel, la Art. 8 se precizeaz:
existente, inclusiv instalaiile aferente, Cerintele stabilite n metodologie nu se
fr elaborarea distinct a acesteia; aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) cladiri si monumente protejate
Proiect tehnic (P.T.) Proiect tehnic (P.T.) Proiect tehnic (P.T.) care fie fac parte din zone construite
Detalii de execuie (D.E.) Detalii de execuie (D.E.) Detalii de execuie (D.E.) protejate, conform legii, fie au valoare
arhitecturala sau istorica deosebita,
Documentatiei tehnic necesar Documentatiei tehnic necesar Documentatiei tehnic necesar carora, daca li s-ar aplica cerintele, li
s-ar modifica n mod inacceptabil
pentru autorizarea executarii pentru autorizarea executarii pentru autorizarea executarii caracterul ori aspectul exterior;
lucrarilor de constructii lucrarilor de constructii lucrarilor de constructii
(D.T.A.C.) parte din PT (D.T.A.C.) parte din PT (D.T.A.C.) parte din PT
Documentatia Tehnica pentru Documentatia Tehnica pentru
Obtinerea Autorizatiei de Obtinerea Autorizatiei de
Demolare (D.T.A.D.) Demolare (D.T.A.D.)

4
II. ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE FEZABILITATE (SF) DOCUMENTAIE PROIECT OBSERVATII
ANEXA 2 DE AVIZARE COMPLEX
PENTRU LUCRRI (SF)
DE INTERVENII
(DALI)
ANEXA 3
Obiective de investiii noi Intervenii la construcii Ex: intervenii asupra
existente unui obiectiv i
extinderea acestuia
Documentaia tehnico-economic prin care se Documentaia tehnico- Documenttie realizata
stabilesc principalii indicatori tehnico-economici economic, elaborat pe baza conform HG 28/2008,
afereni obiectivului de investiii pe baza necesitii i concluziilor raportului de
oportunitii realizrii acestuia i care cuprinde expertiz tehnic i, dup caz, ale
ORDIN 276/2009 (SF cu
soluiile funcionale, tehnologice, constructive i raportului de audit energetic, includerea capitolelor din
economice ce urmeaz a fi supuse aprobrii; pentru aprobarea indicatorilor DALI)
tehnico-economici afereni
lucrrilor de intervenii la
construcii existente;

5
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX

STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX OBSERVATII


FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
A. PIESE SCRISE A. PIESE SCRISE A. PIESE SCRISE

DATE GENERALE: DATE GENERALE: DATE GENERALE:

1. Denumirea obiectivului de 1. Denumirea obiectivului de 1. Denumirea obiectivului de


investiii; investiii; investiii;
2. Amplasamentul (judeul, 2. Amplasamentul (judeul, 2. Amplasamentul (judeul,
localitatea, strada, numrul); localitatea, strada, numrul); localitatea, strada, numrul);
3. Titularul investiiei; 3. Titularul investiiei; 3. Titularul investiiei;

4. Beneficiarul investiiei; 4. Beneficiarul investiiei; 4. Beneficiarul investiiei;

5. Elaboratorul studiului; 5. Elaboratorul documentaiei; 5. Elaboratorul studiului;

6
ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
INFORMAII GENERALE INFORMAII GENERALE PRIVIND
PRIVIND PROIECTUL: PROIECTUL:
1. Situaia actual i informaii 1. Situaia actual i informaii despre Pentru un proiect
despre entitatea responsabil entitatea responsabil cu implementarea complex, se
cu implementarea proiectului; proiectului; utilizeaz formatul
2. Descrierea investiiei: Descrierea investiiei: 2. Descrierea investiiei: standard al
Studiului de
a) concluziile studiului de 1. Situaia existent a a)concluziile studiului de prefezabilitate sau Fezabilitate, la
prefezabilitate sau ale planului obiectivului de investiii: ale planului detaliat de investiii pe termen care se adaug
detaliat de investiii pe termen starea tehnic, din punctul lung (n cazul n care au fost elaborate n capitolele din
lung (n cazul n care au fost de vedere al asigurrii prealabil) privind situaia actual, necesitatea DALI.
elaborate n prealabil) privind cerinelor eseniale de calitate i oportunitatea promovrii investiiei, precum
situaia actual, necesitatea i n construcii, potrivit legii; i scenariul tehnico-economic selectat;
oportunitatea promovrii valoarea de inventar a b)Situaia existent a obiectivului de
investiiei, precum i scenariul construciei; investiii:
tehnico-economic selectat; actul doveditor al forei starea tehnic, din punctul de vedere al
majore, dup caz; asigurrii cerinelor eseniale de calitate n
construcii, potrivit legii;
valoarea de inventar a construciei;
actul doveditor al forei majore, dup caz;

7
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
b) scenariile tehnico-economice 2. Concluziile raportului de c) concluziile raportului de expertiz n cadrul Proiectului
prin care obiectivele proiectului expertiz tehnic/audit tehnic/audit energetic: complex, se vor prelua la
de investiii pot fi atinse (n energetic: - prezentarea a cel puin dou pct.d ) si optiunile raportului
cazul n care, anterior studiului - prezentarea a cel puin opiuni; de expertiz/audit energetic
de fezabilitate, nu a fost elaborat dou opiuni; - recomandarea pe lang cele legate de
un studiu de prefezabilitate sau - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra obiectivele noi.
un plan detaliat de investiii pe expertului/auditorului soluiei optime din punct de vedere
termen lung): energetic asupra soluiei tehnic i economic
scenarii propuse (minimum optime din punct de vedere d) scenariile tehnico-economice prin
dou); tehnic i economic, de care obiectivele proiectului de investiii
scenariul recomandat de ctre dezvoltare n cadrul pot fi atinse (n cazul n care, anterior
elaborator; documentaiei de avizare a studiului de fezabilitate, nu a fost
avantajele scenariului lucrrilor de intervenii. elaborat un studiu de prefezabilitate sau
recomandat; un plan detaliat de investiii pe termen
lung):
scenarii propuse (minimum dou);
scenariul recomandat de ctre
elaborator;
avantajele scenariului recomandat;

8
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
c) descrierea constructiv, e) descrierea constructiv,
funcional i tehnologic, funcional i tehnologic,
dup caz; dup caz;
3. Date tehnice ale investiiei: Date tehnice ale investiiei: 3. Date tehnice ale investiiei:

a) zona i amplasamentul; 1. Descrierea lucrrilor de baz a) zona i amplasamentul; Se recomand la varianta


i a celor rezultate ca necesare DALI, completarea datelor
de efectuat n urma realizrii referitoare la zona si
lucrrilor de baz; amplasament i la statutul
juridic al imobilului.
b) statutul juridic al terenului b) statutul juridic al terenului
care urmeaz s fie ocupat; care urmeaz s fie ocupat;
c) descrierea lucrrilor de baz
i a celor rezultate ca necesare
de efectuat n urma realizrii
lucrrilor de baz;
c) situaia ocuprilor definitive d) situaia ocuprilor definitive
de teren: suprafaa total, de teren: suprafaa total,
reprezentnd terenuri din reprezentnd terenuri din
intravilan/extravilan; intravilan/extravilan;

9
ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
d) studii de teren: e) studii de teren: Se recomand corelarea
studii topografice cuprinznd studii topografice cuprinznd continutului DALI cu cel al
planuri topografice cu planuri topografice cu Legii nr. 50/1991, actualizata,
amplasamentele reperelor, liste amplasamentele reperelor, liste privind autorizarea executarii
cu repere n sistem de referin cu repere n sistem de referin lucrarilor de constructii, cu
naional; naional; privire la necesitatea atarii
studiu geotehnic cuprinznd studiu geotehnic cuprinznd studiilor topografice precum i
planuri cu amplasamentul planuri cu amplasamentul a studiului geotehnic (n cazul
forajelor, fielor complexe cu forajelor, fielor complexe cu interveniei asupra structurii de
rezultatele determinrilor de rezultatele determinrilor de rezisten: infrastructur,
laborator, analiza apei laborator, analiza apei zidrie).
subterane, raportul geotehnic subterane, raportul geotehnic
cu recomandrile pentru cu recomandrile pentru
fundare i consolidri; fundare i consolidri;
alte studii de specialitate alte studii de specialitate
necesare, dup caz; necesare, dup caz;

10
ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
e) Caracteristicile principale 2. Descrierea, dup caz, a f) Descrierea, dup caz, a
ale construciilor din cadrul lucrrilor de modernizare lucrrilor de modernizare
obiectivului de investiii, efectuate n spaiile efectuate n spaiile
specifice domeniului de consolidate/reabilitate/reparate consolidate/reabilitate/reparate
activitate, i variantele ; ;
constructive de realizare a
investiiei, cu recomandarea g) Caracteristicile principale
variantei optime pentru ale construciilor din cadrul
aprobare; obiectivului de investiii,
specifice domeniului de
activitate, i variantele
constructive de realizare a
investiiei, cu recomandarea
variantei optime pentru
aprobare;

11
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX

STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii


FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
f) Situaia existent a 3. Consumuri de utiliti: f) Situaia existent a
utilitilor i analiza de a) necesarul de utiliti utilitilor i analiza de
consum: rezultate, dup caz n situaia consum:
- necesarul de utiliti pentru executrii unor lucrri de - necesarul de utiliti pentru
varianta propus promovrii; modernizare; varianta propus promovrii;
- soluii tehnice de asigurare b) estimri privind depirea - soluii tehnice de asigurare
cu utiliti; consumurilor iniiale de cu utiliti;
utiliti.
g) Concluziile evalurii g) Concluziile evalurii
impactului asupra mediului; impactului asupra mediului;

12
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
4. Durata de realizare i Durata de realizare i etapele 4. Durata de realizare i Se recomand acordarea unei
etapele principale; graficul de principale;graficul de realizare a etapele principale; graficul de atenii sporite realizrii acestui
realizare a investiiei investiiei realizare a investiiei grafic!

COSTURILE ESTIMATIVE COSTURILE ESTIMATIVE COSTURILE ESTIMATIVE


ALE INVESTIIEI ALE INVESTIIEI ALE INVESTIIEI
1. Valoarea total cu detalierea 1. Valoarea total cu detalierea 1. Valoarea total cu detalierea Conform Anexei 4 HG 28 -
pe structura devizului general; pe structura devizului general; pe structura devizului general; METODOLOGIE
ntocmirea devizului general pentru privind elaborarea devizului
ntregul proiect complex de general pentru obiective de
investiii, se va realiza cu investiii i lucrri de intervenii
evidenierea distinct pe capitole i i Anexei 5 - Structura devizului
subcapitole de cheltuieli a valorii general pe capitole de cheltuieli.
aferente lucrrilor de investiii i
Obiectul de construcie este o
lucrrilor de intervenii la
parte a obiectivului de investiie,
construcii existente, inclusiv
instalaii aferente. cu funcionabilitate distinct n
2. Ealonarea costurilor 2. Ealonarea costurilor 2. Ealonarea costurilor cadrul ansamblului acestuia.
coroborate cu graficul de coroborate cu graficul de coroborate cu graficul de Delimitarea obiectelor din
realizare a investiiei. realizare a investiiei. realizare a investiiei. cadrul obiectivului de investiie
se face la faza de proiectare-
studiu de fezabilitate de ctre
proiectant
13
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX

STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii


FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
ANALIZA COST- INDICATORI DE ANALIZA COST-
BENEFICIU APRECIERE A EFICIENEI BENEFICIU
ECONOMICE
1. Identificarea investiiei i Analiza comparativ a costului 1. a. Identificarea investiiei i
definirea obiectivelor, inclusiv realizrii lucrrilor de definirea obiectivelor, inclusiv
specificarea perioadei de intervenii fa de valoarea de specificarea perioadei de
referin; inventar a construciei. referin;

1. b. Analiza comparativ a
costului realizrii lucrrilor de
intervenii fa de valoarea de
inventar a construciei.
2. Analiza opiunilor 2. Analiza opiunilor Se vor lua n considerare:
Varianta zero (variant fr
investiie), varianta maxim
(variant cu investiie
maxim), varianta medie
(variant cu investiie medie);
se va preciza varianta
selectat.
14
II. ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX

STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii


FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
3. Analiza financiar, inclusiv 3. Analiza financiar, inclusiv
calcularea indicatorilor de calcularea indicatorilor de
performan financiar: fluxul performan financiar: fluxul
cumulat, valoarea actual net, cumulat, valoarea actual net,
rata intern de rentabilitate i rata intern de rentabilitate i
raportul cost-beneficiu; raportul cost-beneficiu;
4. Analiza economic, inclusiv 4. Analiza economic, inclusiv Este obligatorie doar n cazul
calcularea indicatorilor de calcularea indicatorilor de investiiilor publice majore.
performan economic: performan economic:
valoarea actual net, rata valoarea actual net, rata
intern de rentabilitate i intern de rentabilitate i
raportul cost-beneficiu; raportul cost-beneficiu;
5. Analiza de senzitivitate; 5. Analiza de senzitivitate;

6. Analiza de risc. 6. Analiza de risc.

15
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
SURSELE DE FINANARE SURSELE DE FINANARE SURSELE DE FINANARE
A INVESTIIEI A INVESTIIEI A INVESTIIEI
Sursele de finanare a Sursele de finanare a Sursele de finanare a Se vor corela cu precizrile
investiiilor se constituie n investiiilor se constituie n investiiilor se constituie n din Ghidul Solicitantului n
conformitate cu legislaia n conformitate cu legislaia n conformitate cu legislaia n cazul studiilor elaborate
vigoare i constau din fonduri vigoare i constau din fonduri vigoare i constau din fonduri pentru obiective de investiii
proprii, credite bancare, proprii, credite bancare, proprii, credite bancare, pentru care se vor accesa
fonduri de la bugetul de fonduri de la bugetul de fonduri de la bugetul de finanri nerambursabile.
stat/bugetul local, credite stat/bugetul local, credite stat/bugetul local, credite
externe garantate sau externe garantate sau externe garantate sau
contractate de stat, fonduri contractate de stat, fonduri contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile i alte externe nerambursabile i alte externe nerambursabile i alte
surse legal constituite. surse legal constituite. surse legal constituite.
ESTIMRI PRIVIND ESTIMRI PRIVIND ESTIMRI PRIVIND
FORA DE MUNC FORA DE MUNC FORA DE MUNC
OCUPAT PRIN OCUPAT PRIN OCUPAT PRIN
REALIZAREA INVESTIIEI REALIZAREA INVESTIIEI REALIZAREA INVESTIIEI
1. Numr de locuri de munc 1. Numr de locuri de munc 1. Numr de locuri de munc Proiectantul va realiza o
create n faza de execuie; create n faza de execuie; create n faza de execuie; estimare n funcie de
complexitatea lucrrilor.
2. Numr de locuri de munc 2. Numr de locuri de munc 2. Numr de locuri de munc Se recomand acordarea unei
create n faza de operare. create n faza de operare. create n faza de operare. atenii sporite, analiza 16
posturilor necesare!
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
PRINCIPALII INDICATORI PRINCIPALII INDICATORI PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI AI TEHNICO-ECONOMICI AI TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIIEI INVESTIIEI INVESTIIEI
1. Valoarea total (INV), 1. Valoarea total (INV), 1. Valoarea total (INV),
inclusiv TVA (mii lei) (n inclusiv TVA (mii lei) (n inclusiv TVA (mii lei) (n Capacitati:
preuri - luna, anul, 1 euro = preuri - luna, anul, 1 euro = preuri - luna, anul, 1 euro = Ex: suprafa desfsurat
..... lei), ..... lei), ..... lei), restaurata, reabilitat,
din care: din care: din care: modernizat, suprafa
- construcii-montaj (C+M); - construcii-montaj (C+M); - construcii-montaj (C+M); desfurat cldire nou,
2. Ealonarea investiiei 2. Ealonarea investiiei 2. Ealonarea investiiei lungime drumuri, etc.
(INV/C+M): (INV/C+M): (INV/C+M):
- anul I; - anul I; - anul I; Se va realiza o list care
- anul II - anul II - anul II cuprinde att unitile fizice
.................; .................; .................; ct i valorice (valorile se pot
3. Durata de realizare (luni); 3. Durata de realizare (luni); 3. Durata de realizare (luni); prelua din devizele pe obiecte).

4. Capaciti (n uniti fizice 4. Capaciti (n uniti fizice 4. Capaciti (n uniti fizice


i valorice); i valorice); i valorice);
5. Ali indicatori specifici 5. Ali indicatori specifici 5. Ali indicatori specifici Echipamente, mobilier, soft-
domeniului de activitate n domeniului de activitate n domeniului de activitate n uri, etc.
care este realizat investiia, care este realizat investiia, care este realizat investiia,
dup caz. dup caz. dup caz. 17
ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX

STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii


FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
AVIZE I ACORDURI DE AVIZE I ACORDURI DE AVIZE I ACORDURI DE
PRINCIPIU PRINCIPIU PRINCIPIU
1. Avizul beneficiarului de 1. Avizul beneficiarului de Cheltuielile de investiii
investiie privind necesitatea i investiie privind necesitatea i aferente lucrrilor de
oportunitatea investiiei; oportunitatea investiiei; intervenii se aprob de ctre
ordonatorul principal de
credite, conform prevederilor
art. 46 alin. (3) din Legea nr.
500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile
ulterioare.
HCL, HCJ privind aprobarea
Documentaiei tehnico-
economice / SF/DALI cfm
Legii 215/2001 actualizat.
2. Certificatul de urbanism; 1. Certificatul de urbanism; 2. Certificatul de urbanism; Se va verifica dac Autoritatea
Contractanta a solicitat
prezentarea avizelor legale

18
ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU COMPLEX
ANEXA 2 LUCRRI DE (SF)
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
3. Avize de principiu privind 2. Avize de principiu privind 3. Avize de principiu Este necesar obinerea
asigurarea utilitilor (energie asigurarea utilitilor (energie privind asigurarea avizelor/acordurilor
termic i electric, gaz metan, termic i electric, gaz metan, utilitilor (energie termic furnizorilor/administratorilor de utiliti
ap-canal, telecomunicaii etc.); ap-canal, telecomunicaii etc.); i electric, gaz metan, (alimentare cu ap, canalizare,
ap-canal, telecomunicaii electricitate, gaze, termoficare,
etc.); telecomunicaii, salubritate, transport
urban inclusiv soluiile de asigurare,
branare i racordare a acestora la
infrastructura edilitar, dup caz)
stabilite prin certificatul de urbanism,
inclusiv pentru restriciile impuse
pentru sigurana funcionrii reelelor
de transport energetic sau tehnologic
din zona de amplasament, dup caz.
4. Acordul de mediu; 3. Acordul de mediu; 4. Acordul de mediu;
5. Alte avize i acorduri de 4. Alte avize i acorduri de 5. Alte avize i acorduri de Ex: Aviz Comisia zonala sau Naional
principiu specifice. principiu specifice. principiu specifice. de Monumente Istorice, Aviz ANIF,
Apele Romane, etc.

19
ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
STUDIU DE DOCUMENTAIE DE PROIECT COMPLEX Observaii
FEZABILITATE (SF) AVIZARE PENTRU (SF)
ANEXA 2 LUCRRI DE
INTERVENII (DALI)
ANEXA 3
1. Plan de amplasare n zon 1. Plan de amplasare n zon 1. Plan de amplasare n zon Pentru DALI i PROIECT COMPLEX,
(1:25000 - 1:5000); (1:25000 - 1:5000); (1:25000 - 1:5000); se vor ataa relevee ale fiecarui nivel,
2. Plan general (1: 2000 - 2. Plan general (1: 2000 - 2. Plan general (1: 2000 - se va prezenta situaia existent i
situaia propus. Se recomand
1:500); 1:500); 1:500);
evidentierea pe relevee a situaiei
3. Planuri i seciuni generale 3. Planuri i seciuni generale 3. Planuri i seciuni generale existente (note, marcaje, inserare
de arhitectur, rezisten, de arhitectur, rezisten, de arhitectur, rezisten, foto). De asemenea se recomand
instalaii, inclusiv planuri de instalaii, inclusiv planuri de instalaii, inclusiv planuri de realizarea inventarului strii fiecrei
coordonare a tuturor coordonare a tuturor coordonare a tuturor ncperi prin extragerea unui medalion
al incaperii i precizarea surafetei,
specialitilor ce concur la specialitilor ce concur la specialitilor ce concur la dimensiunilor, strii tmplriei,
realizarea proiectului; realizarea proiectului; realizarea proiectului; tencuielilor, zugrvelilor, pardoselilor,
4. Planuri speciale, profile 4. Planuri speciale, profile 4. Planuri speciale, profile instalaiilor.
longitudinale, profile longitudinale, profile longitudinale, profile
transversale, dup caz. transversale, dup caz. transversale, dup caz. n cazul lucrrilor care prevd extinderi
de lucrri de instalaii edilitare sau
lucrri noi, se recomand realizarea
unui plan general n care s fie
marcate foarte clar toate reelele. Se
va ataa o legend care va include
toate specialitile (electrice, retele
ap, canalizare, post trafo, etc.)

20
II.ANALIZA COMPARATIV CONINUT SF DALI
PROIECT COMPLEX
Exemplu de descriere
a situatiei existente a ncperii

21
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

STRUCTUR PT
Acesta se va elabora n conformitate cu Ordinul Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru
aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii"

22
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Art 1, Art 1 Anexa 1 Ordin 863/2008
Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezint documentaia ce
conine pri scrise i desenate privind realizarea obiectivului de investiii: execuia
lucrrilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaiilor tehnologice, aciunile de
asigurare i certificare a calitii, aciunile de punere n funciune i teste, precum i
aciunile de predare a obiectivului de investiii ctre beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie s permit elaborarea detaliilor de execuie n conformitate cu


materialele i tehnologia de execuie propus, cu respectarea strict a prevederilor
proiectului tehnic, fr s fie necesar suplimentarea cantitilor de lucrri i fr
a se depi costul lucrrii stabilit n faza de studiu de fezabilitate/documentaie de
avizare.

Proiectul tehnic se elaboreaz pe baza studiului de fezabilitate/documentaiei de


avizare, etap n care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele i soluiile
principale ale lucrrii i n care au fost obinute toate avizele i acordurile de principiu,
n conformitate cu prevederile legale.

23
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
A. Prile scrise

1. Date generale: 2. Descrierea general a lucrrilor


- denumirea obiectivului de investiii; 2.1. n cadrul seciunii "Descrierea lucrrilor" care
- amplasamentul (judeul, localitatea, adresa potal fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri
i/sau alte date de identificare); asupra urmtoarelor elemente:
- titularul investiiei; a) amplasamentul;
- beneficiarul investiiei; b) topografia;
- elaboratorul proiectului. c) clima i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialiti;
f) devierile i protejrile de utiliti afectate;
g) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i
altele asemenea pentru lucrri definitive i provizorii;
h) cile de acces permanente, cile de comunicaii i
altele asemenea;
i) trasarea lucrrilor;
j) antemsurtoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialiti (arhitectur,


rezisten, instalaii electrice, termice, sanitare, reele
edilitare, organizare de antier)

24
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
3. Caietele de sarcini (elaborarea caietelor de sarcini se f) standardele, normativele i alte prescripii, care
face de ctre proiectani - arhiteci i ingineri specialiti, pentru trebuie respectate la materiale, utilaje, confecii,
fiecare categorie de lucrare) execuie, montaj, probe, teste, verificri;
Caietele de sarcini trebuie s cuprind:
a) breviarele de calcul, care reprezint documentele 4. Listele cu cantitile de lucrri
justificative pentru dimensionarea elementelor de a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv
construcii i de instalaii i se elaboreaz pentru (formularul F1);
fiecare element de construcie n parte. Breviarele de b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
calcul, prezentate sintetic, vor preciza ncrcrile i lucrri, pe obiecte (formularul F2);
ipotezele de calcul, precum i tipurile de programe c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de
utilizate; lucrri (formularul F3);
b) nominalizarea planelor care guverneaz d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente
lucrarea; tehnologice, inclusiv dotri (formularul F4);
c) proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor
tolerane, probe, teste i altele asemenea, pentru tehnologice (formularul F5);
materialele componente ale lucrrii, cu indicarea f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii
standardelor; provizorii OS (organizare de antier) (Se poate utiliza
d) dimensiunea, forma, aspectul i descrierea formularul F3.).
execuiei lucrrii; SE RECOMANDA ANALIZA ATENT A
e) ordinea de execuie, probe, teste, verificri ale DEFINIRII OBIECTELOR!
lucrrii;

25
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

5. Graficul general de realizare a investiiei publice (formularul F6)

B. Prile desenate
1. Plane generale
2. Planele principale ale obiectelor
2.1. Plane de arhitectur
2.2. Plane de structur
2.3. Plane de instalaii
2.4. Plane de utilaje i echipamente tehnologice
2.5. Plane de dotri

26
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Recomandri elaborare caiet de sarcini achiziie servicii de proiectare:
Este esenial ca AC s elaboreze caietul de sarcini pentru achiziia serviciilor de proiectare
(SF/DALI/PT/DE) chiar dac achiziia serviciilor se face prin cumprare direct.
Tema de proiectare care se regasete n caietul de sarcini trebuie s fie bine definit, s
cuprind date concrete despre:
amplasament
proprietate
regimul de nlime
destinaia obiectivului (vor fi cuprinse detalii n functie de specificul obiectului)
folosina actual (detaliere constrangeri de execuie dac este cazul)
structura de rezisten propus
amenajri propuse / lucrri noi / restaurare / reabilitare / modernizare /extindere
precizarea inteniei de a fi cuprinse anumite dotri/echipamente/active necorporale
informaii referitoare la reelele de utiliti din zona
surse de finanare

27
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

Destinaia obiectivului (tema de proiectare)


-n funcie de specificul obiectivului de investiii, se vor furniza date ct mai
cuprinztoare referitoare la situaia actual (Ex: n cazul unei coli se vor cuprinde toate
informaiile referitoare la numrul de clase, organizarea cursurilor de zi/de dupa
amiaza, laboratoare, spaii administrative, etc. )

Cerine cuprinse n caietul de sarcini:


Se vor formula ct mai detaliat cerinele pe care AC le solicit i precizarea legislaiei
la care se face referire:
-Elaborarea SF / DALI conform HG 28/2008
-Realizare expertize tehnice, studii (arheologice, istorice, geologice)

28
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Cerine minime cuprinse n caietul de sarcini:
Se vor formula ct mai detaliat cerinele pe care AC le solicit, se va preciza legislaia
la care se face referire:
Elaborarea SF / DALI conform HG 28/2008 si ORDIN 276/2009 (proiect complex);
Elaborarea PT conform ORDIN 863/2008; Prezentare DTAC/DTAD/DTOE;
Realizare expertize tehnice, studii (arheologice, istorice, geologice, topografice,
hidrologice, etc);
Realizare documentaii obinere avize (mediu, sanitar, sanitar-veterinar, cultur,ANIF,
Apele Romne, utiliti dup caz);
Adaptarea soluiilor propuse n cazul modificrilor sau clarificrilor cerute de avizatori
sau de ctre verificatorii tehnici;
Se va solicita proiectantului asigurarea corelarii propunerii tehnice cu prevederile
planurilor de amenajare ale oraului, existente, precum i cu studiile conexe,
respectarea Planului Integrat de Dezvoltare Urban (PIDU, PUZ)

29
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

Cerine minime cuprinse n caietul de sarcini:


-Se va solicita proiectantului asigurarea unei estimri a valorilor din cadrul
documentaiei economice ct mai apropiate de valorile de pia. Pentru achiziiile de
dotari, echipamente, active necorporale, se vor solicita de ctre proiectant oferte de pret
pe care le va analiza mpreun cu AC.
-Se va solicita proiectantului asigurarea unei corelri ntre piesele scrise, desenate i
documentaia economic, prezentarea unei antemsurtori clare, cantiti de lucrri
preluate n formularele F3 verificabile. n cazul lucrrilor de intervenii se recomand
solicitarea unor fise de evaluare pentru fiecare ncpere analizat i propus pentru
reabilitare/modernizare, cantittile din aceste fie, urmnd a fi preluate n
antemasurtoare.

30
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

Cerine minime cuprinse n caietul de sarcini:


-Se va solicita asigurarea asistenei pe perioada solicitrilor de clarificri din partea
finanatorului
-Se va solicita asigurarea Asistenei Tehnice pe perioada execuiei lucrrilor
-Se va solicita asigurarea asistenei pe perioada derulrii licitaiei / asigurarea
rspunsurilor la solicitrii de clarificri
-Se va preciza de catre AC, numarul de exemplare predate pe fiecare tip de
documentatie, obligativitatea predrii i n format electronic, termenul impus de
realizare pentru fiecare documentatie.

Precizri:
n etapa de proiectare, se va respecta Legea 10/1995, Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, normele,
normativele n vigoare.

31
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

Precizri (continuare):
Se atenioneaz asupra faptului c n cadrul Art. 221 din Legea nr. 177/2015 , se :
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrri suplimentare fa de documentaia
tehnico-economic aprobat, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect i proiectanii pe specialiti, persoane
fizice sau juridice, n solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificat a
investitorului i/sau a beneficiarului n baza unui raport de expertiz tehnic elaborat
de un expert tehnic atestat.
Conf. Art. 291 Proiectanii, precum i specialitii atestai tehnico-profesional sau
autorizai, prevzui la art. 6, au obligaia s ncheie asigurri de rspundere civil
profesional, cu valabilitate pe durata exercitrii dreptului de practic.

32
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT
Precizri (continuare):
Cfm art.40 din Legea nr. 177/2015 :
(1) Investitorii sau proprietarii au obligaia s vireze ctre Inspectoratul de Stat n Construcii -
I.S.C. o sum echivalent cu o cot de 0,5% din valoarea autorizat, fr TVA, a lucrrilor
pentru realizarea construciilor noi i a lucrrilor de intervenie la construciile existente pentru
care se emit, n condiiile legii, autorizaii de construire/desfiinare, cu excepia
investitorilor/proprietarilor care realizeaz lucrri de intervenie pentru consolidarea cldirilor
de locuit ncadrate n clasa I de risc seismic.
(2) Suma echivalent cotei de 0,5% prevzut la alin. (1) se determin i se vireaz ctre
Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. astfel:
a) 50% din suma echivalent cotei de 0,5% aplicate valorii lucrrilor autorizate se vireaz, de
ctre investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C.
a ntiinrii privind data nceperii lucrrilor autorizate, astfel cum este prevzut n Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) suma rezultat ca diferen dintre suma echivalent cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fr
TVA, a lucrrilor executate i suma virat potrivit prevederilor lit. a) se vireaz de ctre
investitori sau proprietari la data semnrii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor.

33
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE DEZAVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

AVANTAJE LICITARE SF/DALI/Proiect complex mpreuna cu PT:


-Maturitate ridicat a proiectului, coeren la nivelul ntregii documentaii;
-Punctaj ridicat n cazul accesrii fondurilor nerambursabile;
-Evaluare realista a costurilor de execuie;
-Urmare a detalierilor solutiei din PT, se poate reface nainte de depunerea
documentatie spre finantare i DALI/PT/ Proiect Complex pentru a fi n concordan cu
PT-ul i pentru a fi transmis la ISC n vederea avizarii.
-Evitarea situaiei de analiz a dreptului de proprietate intelectual.
-Aviz ISC pentru solutia DALI/SF - PT

DEZAVANTAJE LICITARE SF/DALI/Proiect complex mpreun cu PT:


- Riscul de a aloca o sum ridicat n condiiile neaprobrii proiectului spre finanare.

34
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

Verificarea documentatiilor SF/DALI/Proiect complex/PT predate ctre


Autoritatea Contractant:
-Se recomand realizarea unui check-list de ctre AC corelat cu cerinele din
caietul de sarcini i cu specificatiile/capitolele solicitate cfm legislaiei.
-Se va verifica cuprinderea tuturor capitolelor n documentaia predata,
existenta tuturor exemplarelor, existena studiilor, a documentaiilor pentru
obtinerea avizelor.
-Se va verifica prin grija compartimentelor de specialitate ale AC, coninutul
documentaiilor, corelarea ntre piesele scrise-desenate-documentatia
economica. Se recomand nainte de predarea final, recepionarea i
analizarea propunerii prealabile, prezentarea soluiilor, a costurilor, iniierea
unui proces interactiv de lucru cu proiectantul.

35
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

Diverse aspecte constatate pe parcursul evalurii proiectelor:


-n cazul interveniilor asupra cldirilor existente: planuri incomplete, fr
legend intervenii, fr cote, fr suprafee, nu exist evaluri aferente
ncperilor pentru a putea avea o imagine clar asupra tuturor interveniilor.
Sunt ataate doar F3 cuprinzand global listele de cantiti.
-Definirea obiectelor nu este corespunztoare (Ex: obiect arhitectur,
rezisten, instalaii, obiect drum in cazul unui proiect care include mai multe
strzi, etc.)
-ncadrarea costurilor la capitole necorespunztoare (Ex: realizarea utilitilor
aferente obiectivului la cap.4 n loc de cap.2).
-Lips de evaluri de pre (nu exist devize, evaluari conforme norme de cost,
oferte echipamente, rulri programe, etc). Nu sunt cuprinse toate cantitile de
lucrri.
-Soluiile oferite sunt nvechite, sau nu se preteaz structurii n cauz.

36
III. STRUCTUR PT CAIET DE SARCINI ACHIZIIE PT
AVANTAJE LICITARE SF(DALI)-PT

Diverse aspecte constatate pe parcursul evalurii proiectelor


(continuare):
-Realizarea de documentaii incomplete (lips planuri, rapoarte de audit
energetic, studii);
-Realizarea de documentaii n condiiile n care amplasamentul nu este scos
din circuitul agricol, teren in proprietatea privat a CL si nu in publica, probleme
privind proprietatea terenului, lrgiri drumuri, n condiii de defriri fr
obinerea avizelor n prealabil sau fr exproprieri;
-Necorelarea pieselor scrise cu cele desenate, lipsa descrierilor tehnice.
-Soluiile din PT nu in cont de soluiile din avize (cel mai frecvent caz aviz
ENEL)

37
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

CONDITII CONTRACTUALE FIDIC


(Federaia Internaional a Inginerilor Consultani)

FIDIC
Organizatie profesional international, reunind n cadrul su organizatiile profesionale
nationale de ingineri-consultanti.
Sediu central: Geneva
nfiintat n anul 1913 de ctre Franta, Belgia si Elvetia

38
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

Tipuri de contracte:

Cartea Rosie Conditii de Contract pentru constructii de cldiri si lucrri de


inginerie proiectate de ctre Beneficiar
Cartea Galben - Conditii de Contract pentru echipamente electrice si
mecanice si pentru cldiri si lucrri de inginerie proiectate de ctre Antreprenor
Cartea Verde - Forma Scurt a Contractului pentru lucrri de mic
anvergur
Cartea Argintie - Conditii de Contract pentru Proiecte la Cheie

n data de 27 iunie 2006 a fost semnat un Acord ntre Ministerul Economiei si Finantelor din Romnia
si FIDIC, prin care, FIDIC a garantat Ministerului drepturi ne-exclusive pentru traducerea n limba
romn si includerea n legislatie a documentelor de mai sus.

39
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

CARTEA ROIE

Condiii de Contract pentru construcii de cldiri si lucrri de inginerie


proiectate de ctre Beneficiar
Se recomand pentru cldiri sau lucrri ingineresti proiectate de ctre
Beneficiar sau de ctre reprezentantul acestuia, Inginerul.

n cadrul acestui tip de contract Antreprenorul execut lucrrile n conformitate


cu un proiect asigurat de ctre Beneficiar. Totusi, lucrrile pot include unele
elemente pentru lucrri civile, mecanice, electrice si / sau de constructii
proiectate de ctre Antreprenor.

40
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

CARTEA GALBEN

Condiiile de Contract pentru Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare - se


recomand pentru furnizarea echipamentelor electrice i / sau mecanice i pentru
proiectarea i execuia cldirilor sau lucrrilor inginereti.
n cadrul acestui tip de contract, Antreprenorul, n conformitate cu cerinele
Beneficiarului, ntocmete proiectul i furnizeaz echipamente i / sau execut
lucrri care pot include orice combinaie de lucrri civile, mecanice, electrice i / sau
de construcii.

41
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

CARTEA VERDE

Forma Scurt a Contractului - se recomand pentru cldiri sau lucrri


ingineresti cu valoare relativ redus.

Aceast form de contract poate s fie potrivit pentru:


-contracte cu valoare mai mare, n special pentru lucrri relativ simple sau
lucrri repetitive, sau unor lucrri de scurt durat. n cadrul acestui tip de
contract, Antreprenorul execut lucrrile n conformitate cu un proiect asigurat
de ctre Beneficiar sau de ctre reprezentantul acestuia.
-contract care include, lucrri civile, mecanice, electrice si / sau de constructii,
proiectate de ctre Antreprenor.

42
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

CARTEA ARGINTIE

Condiiile de Contract pentru Proiecte la Cheie, care pot s corespund asigurrii, la


cheie, a unui proces tehnologic, a unei centrale electrice, a unei uzine sau instalaii
similare, a unui proiect de infrastructur sau alt tip de proiect, unde este cerut un grad
mai mare de siguran referitor la costul final i durata de execuie, i Antreprenorul i
asum responsabilitatea total pentru proiectarea i execuia proiectului, Beneficiarul
implicndu-se n mic msur.

n cadrul acestui tip de proiect, Antreprenorul realizeaz Proiectarea, Achiziia i


Construcia, furniznd un produs complet, pregtit pentru a fi pus n funciune ("la
cheie").

43
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC

Documentele de licitatie FIDIC ROU Documentele de licitatie FIDIC GALBEN


(execuie): (proiectare+execuie):

VOLUMUL 1. Instructiuni pentru VOLUMUL 1. Instructiuni pentru ofertanti


ofertanti VOLUMUL 2 Condiii de contract (Conditii
VOLUMUL 2 Condiii de contract Generale & Conditii Specifice)
(Conditii Generale & Conditii Specifice) VOLUMUL 3 Specificatii tehnice / Cerintele
VOLUMUL 3 Specificatii tehnice / Angajatorului
Cerintele Angajatorului VOLUMUL 4 Liste
VOLUMUL 4 Lista de cantiti VOLUMUL 5 Documentele proiectului /
VOLUMUL 5 Documentele proiectului / Desenele
Desenele

44
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
CONTINUT VOLUME (var. Utilizata n cadrul POS Mediu)

VOLUMUL 1- DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE (Instructiuni pentru ofertanti)


1.1.Fia de date a achiziiei
1.2.Formulare

VOLUMUL 2 - DATE REFERITOARE LA CONTRACT


2.1.Acord contractual
2.2.Condiii speciale de contract
2.3.Condiii generale de contract

VOLUMUL 3.1. - CERINELE SPECIFICE ALE BENEFICIARULUI (CAIETUL DE SARCINI)


VOLUMUL 3.2. - PROIECTUL TEHNIC (CAIETUL DE SARCINI)
VOLUMUL 4 - LISTE DE CANTITI(CAIETUL DE SARCINI)
4.1.Preambul la listele de cantiti
4.2.Liste de cantiti
4.3.Grafic de execuie
VOLUMUL 5 - DESENELE

45
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
DECONTAREA LUCRRILOR
CARTEA ROSIE CARTEA GALBENA
12.1.Lucrrile trebuie s fie msurate i evaluate n 14.3. Antreprenorul va transmite Inginerului, la
vederea plii. sfritul perioadei de plat stabilit n Contract (sau la
Cu excepia cazului n care se specific altfel n Contract, sfritul fiecrei luni, dac nu este stabilit), o situaie
ori de cte ori Lucrrile Permanente trebuie msurate pe de lucrri, n ase exemplare, ntr-o form aprobat de
baza nregistrrilor din documente, acestea vor fi pregtite ctre Inginer, n care va prezenta detaliat sumele la
de ctre Inginer. Atunci cnd i dac i se va cere, care Antreprenorul se consider ndreptit, mpreun
Antreprenorul va participa la examinarea nregistrrilor, va cu documentele justificative care vor cuprinde
conveni asupra lor cu Inginerul, i va semna aceste raportul privind evoluia lucrrilor potrivit
nregistrri odat convenite. Dac Antreprenorul nu prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind
particip, atunci nregistrrile vor fi acceptate ca fiind Evoluia Lucrrilor].
exacte.
12.2. Cu excepia cazului n care se specific altfel n
Contract i fr a lua n considerare practica local :
(a) msurtorile se vor face pentru cantitatea net real a
fiecrui articol din Lucrrile Permanente, i
(b) metoda de msurare va fi n conformitate cu Listele de
Cantiti sau alte Liste aplicabile.

46
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
Avantaje atat conditii carte rosie cat si carte galbena:
-Utilizarea unor clauze care reglementeaz n amnunt procedura de derulare a
contractului de lucrri, conduita prilor, drepturile i obligaiile acestora.
-Rezolvarea diferendelor, evitarea proceselor
-Sunt stipulate clauze detaliate cu privire la regimul cilor de acces, al bunurilor
livrate pe antier, al utilajelor i materialelor asigurate de Antreprenor sau de
Beneficiar, msurile necesare pentru protecia mediului, aspecte legate de furnizarea
energiei, apei, gazelor i a altor servicii, de sntatea i securitatea muncii, etc.

Avantaje conditii carte galben:


n cazul n care Autoritatea contractant nu dispune de toate informaiile necesare
elaborrii unui proiect sau timpul este foarte lung (ex: statii de epurare, gestiune
integrat deseuri, proiecte la care detaliile nu pot fi realizate decat odat cu
execuia,etc) sunt de preferat conditiile incluse n cartea galben.

47
IV. TIPURI DE CONTRACTE FIDIC
Dezavantaje conditii carte galben:
- Datorit deconturilor sub form de sume forfetare exist riscul decontrilor n plus.
-Materialele, tehnologiile indicate n proiectul tehnic elaborat prin grija antreprenorului
pot s fac obiectul unei dispute avnd n vedere interesul antreprenorului de a se
incadra in costurile ofertate.
-Posibile necorelri cu metodologia de decontare a lucrrilor n cadrul POR.

Dezavantaje condiii carte roie:


- Posibile necorelri cu metodologia de decontare a lucrrilor n cadrul POR n ceea ce
privete ordinele de variaii.

48
V.CONTRACTE CU RESPECTAREA OG 34/2006

Contracte de servicii
Contracte de furnizare
Contracte de lucrri (proiectare+lucrari)

Utilizarea formei de contract uzuale care cuprinde clauze specifice si clauze


obligatorii. Forma de contract nu face referire la INGINER, reglementeaz
doar relaiile dintre cele 2 pri.

ART. 4 (OUG 34/2006)


(1) Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca obiect:
a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau execuia unei construcii;
b) fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau att
proiectarea, ct i execuia unei construcii;
Doc. de achizitie va cuprinde formularele/cerintele atat pentru proiectare cat si pentru executie.

49
V.CONTRACTE CU RESPECTAREA OG 34/2006

Utilizarea formei de contract uzuale care cuprinde clauze specifice si clauze


obligatorii. Forma de contract nu face referire la INGINER, reglementeaz
doar relaiile dintre cele 2 pri.

Avantaje: form simplificat, uzual, Autoritile Contractante au dezvoltat


forme standartizate funcie de tipurile de contracte.

Dezavantaje: nu reglementeaz relaiile dintre toate prile implicate n


realizarea unui proiect, nu precizeaz modul de abordare pentru o palet larg
de posibile situaii, nu definete termenele de realizare a diverselor activitti
(depunere certificat interimar, verificare, aprobare, refacere, etc.)

50
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER

Se recomand realizarea unui caiet de sarcini detaliat, chiar dac achiziia se realizeaz
prin cumprare direct.

Se vor cuprinde n caietul de sarcini toate informaiile referitoare la proiectul


implementat (extrase memorii, descriere amplasament, specialiti).

Se va solicita personal atestat pe domenii de specialitate conform Ordinului 277/2012


pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier ,
aprobata prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii regionale si turismului nr.1496/2011. Se
recomand solicitarea experienei similare.

Se vor preciza toate obligaiile diriginilor de antier.

51
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER

RESPONSABILITI:
n perioada de pregtire a investiiei
n perioada execuiei lucrrilor
La recepia lucrrilor
n perioada de garanie

52
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER
Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada de pregtire a investiiei:
verific existena autorizaiei de construire, precum i ndeplinirea condiiilor legale cu privire la ncadrarea n termenul de valabilitate;
verific concordana dintre prevederile autorizaiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor i ale proiectului;
studiaz proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile i procedurile prevzute pentru realizarea construciilor;
verific existena tuturor pieselor scrise i desenate din proiect, inclusiv existena studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
prin avize i concordana dintre prevederile acestora;
verific existena expertizei tehnice n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor;
verific respectarea reglementrilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatori de proiecte atestai i nsuirea acestora de
ctre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
verific dac este precizat n proiect categoria de importan a construciei;
verific existena n proiect a programelor de faze determinante i le depune mpreun cu proiectanii de specialitate la IJC/ICB n
vederea vizrii;
verific existena proiectului sau a procedurilor de urmrire special a comportrii n exploatare a construciilor, dac aceasta va fi
instituit;
emite un raport initial in care isi exprima punctul de vedere cu privire la documentele analizate si isi formuleaza observatiile daca este
cazul;
preiau amplasamentul i reperele de nivelment i le predau executantului, libere de orice sarcin;
particip, mpreun cu proiectantul i cu executantul, la trasarea general a construciei i la stabilirea bornelor de reper;
predau ctre executant terenul rezervat pentru organizarea de antier;
verific existena si vizeaza Programul de control al calitatii si verificarilor si incercarilor (PCCVI) emis de catre constructor i a
procedurilor/instruciunilor tehnice pentru lucrarea respectiv;
verific existena anunului de ncepere a lucrrilor la emitentul autorizaiei i la IJC;
verific existena panoului de identificare a investiiei, dac acesta corespunde prevederilor legale i dac este amplasat la loc vizibil;

53
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER
Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada execuiei lucrrilor:
urmreste realizarea constructiei n conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectului tehnic,
caietelor de sarcini si ale reglementrilor tehnice n vigoare;
conduce evidenta cantittilor de lucrri real executate si a preturilor de decontare;
confirm situatiile de lucrri, care vor fi nsotite obligatoriu de foi de atasament;
verifica si confirma centralizatorul situatiilor de lucrari emis de constructor;
verific existenta documentelor de certificare a calittii materialelor pentru constructii (declaratii de performanta,
agremente tehnice, fise tehnice, etc) , respectiv corespondenta calittii materialelor puse in opera cu prevederile
cuprinse n proiecte;
interzice utilizarea produselor pentru constructii fr certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;
interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;
verific respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ
prevzut n documentatia tehnic si n reglementrile tehnice;
verific respectarea Programul de control al calitatii si verificarilor si incercarilor (PCCVI) avizat , a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiv;
interzice executarea de lucrri de ctre personal necalificat;
particip la verificarea lucrrilor ajunse n faze determinante;
efectueaz verificrile prevzute n reglementrile tehnice, in programul de control al calitatii lucrarilor vizat de ISC si
cu programul de control al calitatii si verificarilor si incercarilor (PCCVI) emis de constructor si avizat , semneaz si
stampileaz documentele ntocmite ca urmare a verificrilor, respectiv procese-verbale n faze determinante, procese-
verbale de receptie calitativ a lucrrilor ce devin ascunse etc.;
asist la prelevarea de probe de la locul de punere n oper;

54
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER
transmite ctre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizrile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformittile constatate pe parcursul executiei;
informeaz operativ beneficiarul privind deficientele calitative constatate, n vederea dispunerii de msuri si, dup caz,
propun oprirea lucrrilor;
verifica si vizeaza dispozitiile de santier emise de catre proiectantii de specialitate si documentele anexate acestora (
memorii , planse , antemasuratori NR si NCS );
urmreste respectarea de ctre executant a dispozitiilor si/sau a msurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
verific, n calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale n cazul schimbrii solutiilor
tehnice pe parcursul executiei lucrrilor;
anunt IJC privind oprirea/sistarea executrii lucrrilor de ctre investitor/ beneficiar pentru o perioad mai mare de
timp, exceptnd perioada de timp friguros, si verific punerea n sigurant a constructiei, conform proiectului;
anunt IJC privind reluarea lucrrilor la investitiile la care a fost oprit/sistat executarea lucrrilor de ctre
investitor/beneficiar pentru o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros;
monitorizeaza ndeaproape progresul si calitatea lucrrilor si atentioneaz la timp beneficiarul asupra problemelor
care pot afecta costul sau timpul de executie a contractului de executie;
inregistreaz evenimentele de pe santier si instructiunile date antreprenorului ntr-un registru;
pstrarea nregistrrilor, msurtorilor lucrrilor finalizate cu detalii despre orice abatere de la prevederile contractului;
raportarea imediat ctre beneficiar a oricrui eveniment sau disput ce necesit interventia si asistarea acestora n
rezolvarea oricarei probleme si completitudini;
s organizeze si s conduc ntlniri sptmnale/lunare pe santier si ntlniri lunare de progres cu antreprenorul si
managerul de proiect, s pregateasc si s emit minutele ctre toate partile implicate;
s redacteze rapoarte lunare de progres, acestea trebuie sa fie in concordanta cu datele din situatiile de lucrari pe care
le emite constructorul si pe care dirigintii de santier le avizeaza;
rapoartele lunare de progres sa fie insotite si de jurnalul foto;

55
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER

asist beneficiarul n finalizarea oricarei plngeri neconcluzionate pentru plati suplimentare sau extinderi de timp
din partea antreprenorului;
informarea autorittii contractante cu privire la toate defectele constatate n urma verificrilor efectuate si
propunerea unor lucrri de remediere a acestora;
preia documentele de la constructor si proiectant si completeaz cartea tehnic a constructiei cu toate
documentele prevzute de reglementrile legale si o pred beneficiarului;
urmreste dezafectarea lucrrilor de organizare de santier si pred terenul detintorului acestuia.
in cazul n care Dirigintele de santier constat neconformitatea lucrrilor executate cu prevederile mentionate mai
sus, acesta are obligatia de a ntocmi Rapoarte de Neconformitate n care va preciza n ce constau
neconformittile, descrierea detaliat a acestora si termenul maxim de remediere. Reprezentantul Constructorului
n santier va trebui s propun msurile de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stins pna ce problemele
semnalate nu vor fi rezolvate.
Verific planul de actiuni pentru implementarea msurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului,
ntocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu, precum si monitorizarea implementrii
acestor msuri.
Verific si aprob propunerile Constructorului privind mamagementul traficului si msurile de protectia muncii att
pentru personalul din santier al Constructorului, ct si pentru public, acolo unde este cazul.Organizarea de santier,
accesul la/si din santier trebuie amenajate n asa fel nct s nu distrug mediul nconjurtor, iar n privinta
programului de lucru , acesta s nu perturbe activitatea din mediul spitalicesc.

56
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER
Responsabilitatile dirigintelui de santier la recepia lucrrilor:
asigur secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrrilor si ntocmesc actele de receptie;
urmreste solutionarea obiectiilor cuprinse n anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrrilor si ndeplinirea recomandrilor comisiei de receptie;
preda investitorului actele de receptie si cartea tehnic a constructiei dup efectuarea receptiei
finale.

57
VI. CONTRACT DIRIGENIE DE ANTIER

Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada de garantie:


Sarcinile si ndatoririle Dirigintelui de santier n perioada de notificare a defectelor se refer, fr a
se limita la acestea, la remedierea defectiunilor/ neconformittilor constatate de ctre Comisie la
receptia lucrrilor :
Dup receptia la terminarea lucrrilor, dirigintele de santier urmreste rezolvarea remedierilor
cuprinse n anexa Procesului verbal de receptie la terminarea lucrrilor.
Certificarea la plat a sumelor retinute sau confirmarea eliberrii garantiei de bun executie n
termenul prevzut de contract.
Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la defectiunile care au aparut
n perioada de garantie si pe care executantul trebuie s le remedieze pe cheltuiala sa, dac acestea
s-au datorat nerespectrii clauzelor contractuale de ctre executant;

58