Sunteți pe pagina 1din 57

Ce înseamnă

Sf.
Liturghie,Euharistia
, pentru un creştin?
De la Cina cea
de Taină la
Celebrarea
Celebrarea
Euh
Euharistică
aristică
Cina cea de
constit
taină
uie sinteza întregii vieţi a lui Isus

anticiparea morţii sale mântuitoare

voinţa lui Isus de a-şi oferi viaţa în dar


Tatălui pentru a-i răscumpăra pe fraţii săi

începutul preoţiei
creştine
Cina cea de taină
Isus oferă drept hrană
trupul şi sângele său
vărsat spre iertarea
păcatelor
anticipând astfel
sacrificiul de pe
Calvar
Sf. Liturghie, Celebrarea
Euharistică
reînnoieşte în mod tainic
evenimentul Cinei
Domnului
şi, prin intermediul
acesteia,
reactualizeză misterul
morţii şi învierii
Sfânta Liturghie
prin consacrarea
pâinii şi a vinului
îl face prezent în mod
real pe Cristos
în mijlocul nostru
cu trupul, sângele,
sufletul şi dumnezeirea sa
Sfânta Liturghie
te un ospăţ care
susţine şi alimentează viaţa noastră

ne transformă
în“pâine”
pentru fraţii noştri

ne face să creştem sufleteşte


Biserica a primit
Memorialul Domnuluide la
Domnul
porunca de a perpetua
în timp
celebrarea
memorialului său
“Faceţi aceasta
în amintirea mea”
Din acest
motiv,
noi, creştinii,
ne
reunim în
biserică în
fiecare zi şi,
mai ales,
în fiecare
duminică:
De ce mergem la Sf.
•Pentru Liturghie?
a-i mulţumi lui
Isus care a murit şi a înviat
pentru noi.
•Pentru a asculta Cuvântul
său care ne luminează
viaţa.
•Pentru a primi Trupul său,
care e hrană pe drumul
Sf. Liturghie NU e un
spectacol, la care se
asistă pasivi
ca în faţa unui Tv!

De aceea trebuie înlocuit termenul


“a asculta Sf. Liturghie” cu
Sfânta Liturghie: noi
participăm sau doar o
ascultăm?
Sunt multe gesturi pe care
le săvârşim la Sf. Liturghie.
Sunt gesturi mecanice sau
le înţelegem?

Rostim multe cuvinte la


fiecare Sf. Liturghie.
Le cunoaştem sensul şi de
de le rostim tocmai atunci?
Structura Sfintei
Liturghii
In Ritualul
tr
ar începutului
e
Liturgia
Cuvântului.
Liturgia Ie
şi
re
euharistică.
Ritualul încheierii
Ritualul
începutului
* Procesiunea şi
cântecul intrării
* Semnul crucii şi
salutul
* Actul penitenţial
* Gloria
* Rugăciunea zilei
(colecta)
Ritualul începutului
În procesiunea intrării cel care prezidează
(episcopul sau preotul) împreună cu
ministranţii se îndreaptă spre altar precedaţi
fiind de Cruce şi de Sfânta Carte, arătând că
adunarea dinCântecul
biserică este
deun lapopor care are
început îl
urmează scopul
pe Cristos şi Cuvântul său.
de a pregăti inimile, de a
exprima bucuria întâlnirii cu Domnul
şi de a favoriza uniunea interioară a
Preotul, ajuns latuturor
altar, celor prezenţi.
simbolul lui Cristos, îl
sărută în semn de
Ritualul începutului
Semnul Crucii: În numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh.
Acesta este semnul care ne reprezintă
din clipa în care am fost botezaţi,
când am devenit copii ai lui
AminDumnezeu.
!
Este expresia credinţei din
partea întregului popor
credincios. În traducere
literală ar spune: “mă
sprijin pe EL” … “este ceea
Ritualul începutului
Salutul celebrantului:
Este anunţul plin de
bucurie al prezenţei
Domnului în mijlocul
ucenicilor căci “unde
doi sau trei se adună în
numele meu,acolo sunt
şi eu în mijlocul lor“ (Mt
18,20) .
Cuvintele salutului sunt
însoţite de gestul
deschiderii
Prin răspunsulbraţelor:
lor, creştinii se deschid harului lui
semn
Cristosalşi,
primirii, al timp, recunosc prezenţa
în acelaşi
Ritualul începutului
Actul penitenţial:
Este compus dintr-o
invitaţie de a ne
recunoaşte propriile
păcate, de o pauză de
tăcere şi reculegere, unele
invocaţii adresate
persoanei lui Cristos, o Este invitaţia la a
cerere de iertare. reflecta asupra propriei
Pentru a ne apropia de vieţi şi la a cere
Dumnezeu avem iertarea lui Dumnezeu
nevoie să fim purificaţi prinpentru păcate,
milostivirea sa. verificând dacă nu
Ritualul începutului
Gloria – Mărire în cer
lui Dumnezeu
După ce am redescoperit
bunătatea şi milostivirea lui
Dumnezeu, putem să cântăm
cu bucurie imnul început de
îngeri în noaptea sfântă de
Crăciun care exprimă
Rugăciunea zilei (punctul culminant al
adoraţie, bucurie,
primei părţi)
recunoştinţă. Se cântă în
Celebrantul înalţă şi (cu
sărbători şi duminici deschide braţele în gestul
universal al celui
excepţia celor dince se roagă
Advent şi (de ex. Moise se
roagă
Postul astfel
Mare).pentru victoria evreilor). Într-un
moment de tăcere fiecare credincios îşi înalţă la
Dumnezeu mintea formulând propria rugăciune.
LITURGIA CUVÂNTULUI
- masa la care primim hrana cuvintelor vieţii
veşnice -
●Isus cel Înviat, pe drumul
spre Emaus, mai întâi a
explicat Scripturile care se
refereau la El şi apoi a
săvârşit frângerea pâinii,
care le-a permis ucenicilor
●răspunde foamei
să îl recunoască (Lcprezente
24, 13- în inima omului:
“Iată,
49) vor veni zile – spune Domnul Dumnezeu –
în care voi trimite o foamete în ţară, o foame nu
de pâine, nici de apă, ci de a asculta cuvântul
Domnului”
●În cadrul(Amos 8,11);
Liturghiei “Nu numai
Cuvântul cu pâine
Domnului atinge
trăieşte maxima
omul ci şisacueficacitate:
tot cuvântul care iese din
“Cuvântul
gura
Meu, lui Dumnezeu”
care iese din gura(Mt mea,
4,4); nu se va întoarce la
LITURGIA CUVÂNTULUI
i presupuse pentru o deplină eficacitate a Cuvân

A face tăcere
Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde
cu putere în inimă
atunci când aceasta este învăluită
de tăcere; tăcerea exprimă
conştiinţa de a se afla în prezenţa
A asculta
lui Dumnezeu care îşi descoperă
prin cuvânt iubirea sa mântuitoare.
Reprezintă atitudinea
fundamentală a discipolului care îi
acordă lui Dumnezeu întreaga sa
atenţie şi disponibilitate,
LITURGIA CUVÂNTULUI
Atitudinea corpului : poziţia
ascultării, a meditării
● în timpul proclamării lecturilor
biblice (cu excepţia Evangheliei)
cei care au posibilitatea se aşează;
● A sta aşezaţi ne ajută să retrăim
atitudinea ucenicilor ce ascultau
cuvintele lui IsusProclamarea
în timpul predicii
Cuvântului
de pe munte (Mt●5,1), sau anu
Lecturile Mariei
sunt simple
(Lc 10,39), sora informaţii
Martei, care ce şi-a
trebuie citite, ci
ales partea cea mai bună atunci
reprezintă vestea cea bună a Iubiri
când asculta cuvintele lui Isus .
lui Dumnezeu ce trebuie
proclamată cu voce clară într-o
LITURGIA CUVÂNTULUI
* Prima Lectură
* Psalmul
responsorial
* A doua Lectură
* Cântec la
Evanghelie
* Lectura din
Evanghelie
* Omilia
LITURGIA CUVÂNTULUI
Prima lectură – Profeţia şi psalmul
responsorial
● Prima lectură în general este
luată din Vechiul Testament, în
afară de timpul Crăciunului (I
Scrisoare a Sf. Ioan) şi de cel al
Paştelui (Faptele Apostolilor);
● tema acestei lecturi este de
obicei în strânsă legătură cu
Evanghelia care va fi proclamată,
●Psalmul responsorial este
dorind să nostru plin
răspunsul
se
de evidenţieze astfel legătura
bucurie şi încredere la
dintre Vechiul
Cuvântul şi Noul Testament;
Domnului;
de aceea
● este e numită
luat “profeţia”;
din cei 150 de psalmi
LITURGIA CUVÂNTULUI
Lectura a doua - Apostolul
●este luată din Scrisorile
Noului Testament (Sf Paul, Sf
Petru, Sf Ioan, Sf Iacob) şi
Apocalipsă;
● are rolul de a ne învăţa cu
ajutorul
Lecturile experienţei
biblice:
apostolilor
mnului” şi a lectorul
– spune Bisericiiladin
sfârşitul proclamării sale
primele
te timpuri
antice şi demnecumde veneraţie şi atenţie, ci este Cu
să ne
care trăim
astăzi viaţa
ni se de creştini.
adresează, un cuvânt viu şi actual;
i Dumnezeu” şi “Laudă ţie Cristoase” – răspunsurile
l recunoştinţa faţă de Domnul care vorbeşte inimii fi
LITURGIA CUVÂNTULUI
Evanghelia
Cântecul la Evanghelie: Aleluia
(Lăudaţi pe Dumnezeu!)
● prin cântarea acestei exclamaţii
(exceptând Postul Mare) de bucurie
şi recunoştinţă luată din psalmi,
Evanghelia
adunarea (punctulşiculminant
îl primeşte salută pe al
Liturgiei
Isus cel Înviat Cuvântului)
care îi va adresa
● Cristossău
Cuvântul însuşi
plinnide
seviaţă.
adresează,
căci El e prezent în cuvântul său şi
El este cel care vorbeşte în timp ce
se citeşte în Biserică Sf. Scriptură;
● Cartea Evangheliei este de
aceea obiect al unor gesturi de
LITURGIA CUVÂNTULUI
Evanghelia
Atitudinea credincioşilor
● prin proclamarea
Evangheliei de către preot
sau diacon, Isus însuşi
luminează credincioşilor
mintea şi inima pentru a putea
trăi după Cuvântul
său;aşadar se stă în picioare,
pentru că Evanghelia
este semnul prezenţei celui
Înviat printre noi;
●înainte de proclamare se
face semnul crucii pe frunte,
LITURGIA CUVÂNTULUI
Omilia (predica)
OMILIA – traducând literal,
înseamnă “conversaţie”
●Sarcina omiliei este:
-De a explica lecturile
conducând la o înţelegere
profundă şi clară a Sf.
Scripturi;
-de a arăta cum se
actualizează aici şi acum
pentru credincioşi misterul
mântuirii dăruite de Cristos;
- hrăneşte viaţa creştinilor
LITURGIA CUVÂNTULUI
Simbolul sau mărturisirea
credinţei(Crezul)
● Simbol ( greacă "synballo")
înseamnă “ a pune împreună” şi
era un semn de recunoaştere
între două persoane prin
recompunerea unui obiect ce
fusese divizat în mai multe părţi ;
●“Simbolul credinţei” este o
sinteză a adevărurilor esenţiale de
credinţă (întâi de toate Sf. Treime)
care, împărtăşite cu ceilalţi, ne
ajută să ne recunoaştem membri
ai aceleiaşi familii de credinţă, a
Bisericii;
LITURGIA CUVÂNTULUI
Rugăciunea universală sau a
●credincioşilor
În rugăciunea credincioşilor
poporul creştin răspunde lui
Dumnezeu care i-a vorbit şi în
care şi-a mărturisit credinţa,
rugându-se pentru ca ceea s-a
ascultat să transforme viaţa de zi
cu zi într-o viaţă creştină;
● Este numită rugăciune
universală pentru că ne face
solidari cu toţi oamenii şi este
înălţată pentru nevoile Bisericii,
pentru conducătorii statului şi
pentru mântuirea lumii întregi,
LITURGIA EUHARISTICĂ

Pregătirea darurilor
Rugăciunea euharistică
Riturile împărtăşirii
LITURGIA EUHARISTICĂ
Prezentarea darurilor
●Procesiunea
ofertoriului:
Pâinea şi vinul oferite
pentru ca să devină
Trupul şi Sângele
Domnului semnifică şi
întreaga noastră viaţă
(munca, studiul, bucuriile,
neplăcerile, dorinţa de a-l
iubi pe Dumnezeu şi
aproapele) oferită drept
jertfă spirituală Domnului;
înălţarea jertfei spirituale
LITURGIA EUHARISTICĂ
Prezentarea darurilor
● Preotul prezintă lui
Dumnezeu pâinea şi vinul
care vor deveni “pâinea
vieţii” şi “băutură
spirituală”: “Binecuvântat
eşti Doamne…”;
●câteva picături de apă
vărsate în vin sunt semnul
unirii noastre cu Cristos
care va avea loc prin Sf.
Euharistie;
●spălarea mâinilor: gest
de purificare al preotului,
Dumnezeu dar şi spre folosu
LITURGIA EUHARISTICĂ
RUGĂCIUNEA
EUHARISTICĂ:

Aducere de
mulţumiri (euharistia)
Sfânt
Epicleză
(invocarea Duhului
asupra darurilor)
Relatarea instituirii
şi Consacrarea
Anamneză
Oferirea
Rugăciunea euharistică
●Rugăciunea euharistică, SUS INIMILE!
adică rugăciunea de
mulţumire şi de sfinţire
este momentul central şi
culminant al întregii
celebrări;
●dialogul iniţial (“Sus
inimile”,“Să mulţumim ...”)
asociază pe credincioşi la
rugăciunea pe care preotul o
adresează lui Dumnezeu
Tatăl şi arată atitudinea
interioară a acestui moment:
Rugăciunea euharistică
Aducerea de mulţumiri
(Prefaţa):
● în ultima parte a dialogului (“Să
mulţumim Domnului …”) vedem
cum inima este înălţată la Domnul
prin recunoştinţă;
●“Cu adevărat vrednic şi drept,
de cuviinţă şi mântuitor lucru este
să-ţi aducem mulţumiri…”; în
numele întregului popor preotul îi
aduce mulţumiri Tatălui ceresc
pentru iubirea şi milostivirea
arătate prin întreaga lucrare a
Rugăciunea euharistică
SFÂNT (Aclamaţia)
● Amintirea mântuirii
dăruite de Dumnezeu
suscită cântul de laudă şi
preamărire al adunării,
care se uneşte cu
îngerii şi sfinţii şi cântă:
Sfânt,sfânt…
● această aclamaţie este
imnul de laudă
al îngerilor în cer şi al
celor mântuiţi (Is,
6,3; Ap 4,8); în timpul
Liturghiei aşadar, şi în
Rugăciunea euharistică
EPICLEZA: “Sfinţeşte aceste daruri cu roua
Duhului tău, ca ele să devină pentru noi trupul şi
sângele Domnului nostru Isus Cristos”.
●Epiclesis (gr.)=
invocaţie;
●Biserica imploră prin
invocaţii speciale
puterea Duhului Sfânt,
pentru ca darurile
oferite de oameni să fie
consacrate, adică să se
prefacă în trupul şi
sângele lui Cristos;
●gestul impunerii
Fotografii cu fenomenul levitaţiei
ostiei în mâinilor semnifică
Rugăciunea euharistică
Relatarea instituirii şi consacrarea:
“Luaţi şi mâncaţi din aceasta toţi: acesta
este trupul meu…Luaţi şi beţi din acesta
toţi: acesta este potirul sângelui meu…”
Momentul culminant al Sfintei Liturghii
●prin cuvintele şi
gesturile lui Cristos se
săvârşeşte jertfa pe
care El însuşi a
orânduit-o la Cina de pe
urmă, când şi-a oferit
trupul şi sângele său
sub chipul pâinii şi al
vinului, a dat să
mănânce şi să bea
În aceste momente retrăim prin credinţă
împreună cu toţi cei prezenţi Cina de pe
urmă a lui Isus, patima şi moartea sa,
precum şi învierea sa, iar puterea lor
mântuitoare devine prezentă prin sfintele
daruri; are loc o revărsare a iubirii şi
puterii creatoare dumnezeieşti asupra
pâinii şi vinului şi asupra întregii adunări a
credincioşilor!
Rugăciunea euharistică
Anamneza (amintire
eficace):
“Misterul credinţei. Moartea ta
o vestim, Doamne şi învierea ta
o mărturisim până când vei
veni.”
● Biserica împlineşte porunca
Domnului (“faceţi aceasta în
amintirea mea”) şi celebrează
actul memorial al lui Cristos,
amintind mai presus de toate
fericita lui pătimire, glorioasa
înviere şi înălţare la cer; nu
este o simplă amintire
Rugăciunea euharistică
Oferirea:
“Îţi oferim, Doamne, pâinea vieţii şi potirul
mântuirii, mulţumindu-ţi că ne-ai învrednicit
să stăm înaintea ta şi să-ţi slujim ţie. Te rugăm
cu umilinţă să ne unească Duhul Sfânt pe noi,
care ne facem părtaşi de trupul şi sângele lui
Cristos” . oferă Tatălui, în
● Biserica
Duhul sfânt, victima fără
pată şi le cere credincioşilor
să ofere nu numai victima
fără pată, dar să ştie să se
ofere şi pe ei înşişi şi astfel
să desăvârşească din zi în zi
unirea lor cu Dumnezeu şi
cu fraţii lor, pentru ca în cele
Rugăciunea euharistică
Mijlocirile: “Adu-ţi aminte,
Doamne…”
● prin ele se arată că Euharistia
este celebrată în comuniune cu
întreaga Biserică, atât cea din
ceruri, cât şi cea de pe pământ şi
că jertfa se săvârşeşte pentru ea
şi pentru toţi membrii ei:
-vii (Biserica întreagă, noi toţi
împreună cu papa, episcopii şi
întregul cler… );
- răposaţi (care l-au cunoscut pe
Cristos: “fraţii noştri care au
adormit în speranţa învierii”, sau
necreştini: “de toţi cei care audragoste”
Rugăciunea euharistică
Doxologia:
“Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos, ţie
Dumnezeule Tată atotputernic în unire cu
Duhul Sfânt, toată cinstea şi mărirea în toţi
vecii vecilor. Amin” (gr.)=
●Doxologie
preamărire, cuvânt de
laudă;
●Rugăciunea euharistică
se încheie prin
preamărirea Tatălui în
unire cu Duhul Sfânt,
care are loc prin Cristos,
Preotul şi Jertfa noastră,
cu Cristos, fratele nostru
mă participarea activă a poporului
şi în Cristos, Capul
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
●deoarece
celebrarea
euharistică este un
ospăţ pascal, se
cuvine ca, potrivit cu
porunca Domnului,
credincioşii care au
dispoziţiile recerute,
să primească trupul
şi sângele său ca
hrană spirituală;
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
“Tatăl nostru”

●”îndrăznim a spune”: expresie


care vrea să exprime
darul minunat al iubirii lui
Dumnezeu de a ne transforma în
copiii săi, dar şi curajul şi decizia
cu care comunitatea i se
adresează lui Dumnezeu,
repetând cuvintele pe care Isus
ni le-a pus pe buze: “Abba”,
“Tăticule”!
● Comunitatea se adresează
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
●“Mântuieşte-ne Doamne,
de toate relele…”
Rugăciunea care dezvoltă
ultima cerere din “Tatăl
nostru”, cere pentru
întreaga comunitate
eliberarea de puterea Celui
Rău; scopul acestei
eliberări este
experimentarea păcii
divine dar şi trăirea
speranţei fundamentale
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
Ritul păcii
● credincioşii imploră pacea şi
unitatea pentru Biserică şi pentru
întreaga familie umană şi îşi
exprimă dragostea reciprocă,
înainte de a se împărtăşi din
aceeaşi pâine;
●”Doamne Isuse Cristoase, care
ai zis…”: Isus, învierea sa, este
izvorul păcii pentru toţi cei care
cred, căci El este pacea noastră;
● gestul de pace oferit celor care
sunt în vecinătate (sub forma
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
Frângerea pâinii şi
Agnus Dei
●gestul frângerii pâinii
săvârşit de Isus
a dat denumirea întregii
acţiuni euharistice
deşi suntem
(discipolii de mulţi, devenim
la Emaus l- un singur trup prin
împărtăşirea
au recunoscutculao singură pâine a vieţii care este
Cristos mort
frângerea şi înviat pentru mântuirea lumii
pâinii);
(1Cor 10,17);
●ne face să înţelegem că
●cântecul “Mielul lui Dumnezeu” (Agnus Dei) reia
noi, credincioşii,
cuvintele lui Ioan Botezătorul în timp ce îl indica
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
Invitaţia la împărtăşanie: “Iată
Mielul lui Dumnezeu...”
●înainte de a invita credincioşii la
ospăţul Mielului, preotul se
pregăteşte cu o rugăciune făcută în
şoaptă pentru a primi cu folos
Euharistia; acelaşi lucru îl fac
credincioşii în tăcere;
●preotul arată credincioşilor pâinea
euharistică pe care o vor primi şi îi
invită la ospăţul lui Cristos; apoi
împreună cu credincioşii exprimă
sentimentul de umilinţă amintind că
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii Împărtăşania
●este punctul culminant al
participării noastre la Sf.
Liturghie, în care devenim
una cu Cristos, prin
împărtăşirea cu Pâinea vie
coborâtă din cer;
●atenţie, căci nu suntem noi
protagoniştii acestei clipe, ci
Cristos: “În Sf. Împărtăşanie,
nu atât tu îl primeşti pe El, ci
mai curând El te primeşte pe
tine, el te primeşte aşa cum
eşti, adică te acceptă şi te
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
Împărtăşania: “Trupul lui Cristos. Amin”
●Preotul arătând ostia
sfântă spune: “Trupul lui
Cristos”. Această afirmaţi
cere un răspuns de credinţă,
astfel că creştinul ce se
împărtăşeşte răspunde:
“AMIN” (da, aşa este)
- Este un act de credinţă, al
aceluia care se sprijină
numai pe iubirea lui
Dumnezeu;
-Este un da prin care ne
afirmăm apartenenţa la
Biserică, Trupul lui Cristos;
LITURGIA EUHARISTICĂ
Riturile împărtăşirii
Împărtăşania: rugăciunea de după
Împărtăşanie
● Individuală: întorcându-ne
la loc, fiecare în parte îi
mulţumeşte Domnului în
inima sa şi îl roagă să fie
păstrat în iubirea sa;
această rugăciune de
mulţumire personală poate
să continue pentru câteva
clipe şi după sfârşitul Sf.
Liturghii;
●Comună: Preotul rosteşte
o rugăciune în numele
Ritualul încheierii
Salutul: “Domnul să fie cu voi”
●ca şi la început cel care
celebrează reaminteşte şi
reasigură credincioşii de
prezenţa Domnului în mijlocul
poporului său;
Binecuvântarea: “Să vă
binecuvânteze…”
● are semnificaţia unei
mulţumiri pentru darul primit dar
mai ales al certitudinii că
întreaga viaţă este o
binecuvântare a Domnului: în
Mergeţi în pace:
trebuie să ieşim din Biserică iradiind pacea şi
bucuria întâlnirii cu Domnul, a speranţei în
prezenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră de
credinţă !
Mergeţi în pace:
●este o autentică
trimitere în misiune,
consecinţă naturală a
oricărei întâlniri cu
Isus cel Înviat (cf.
discipolii de la
Emaus);
●pentru ca bucuria
întâlnirii cu Domnul să
nu se stingă în noi
înşine, trebuie să o
comunicăm şi să o
împărtăşim fraţilor:
Liturhgia continuă
prin trăirea vieţii
Isus ne aşteaptă
în continuare să
luăm parte la
Jertfa Sfântă, ne
cheamă pentru a
ni se dărui drept
hrană
sufletească:

“Dacă mănâncă
cineva din
această pâine, va
trăi în veci, iar
pâinea pe care o