Sunteți pe pagina 1din 23

Lecţia

Definiţie, tipuri, proiectarea


lecţiei
Definiţie
Lecţie – lectio – legere – lectură cu glas tare
a unui manuscris
Lecţia este formă a procesului de
învăţământ, microstructură pedagogică ce
reuneşte, într-o uitate funcţională,
totalitatea acţiunilor şi mijloacelor implicate
în procesul de instruire la o oră şcolară.
Dimensiuni ale lecţiei
Dimensiunea funcţională – scop şi
obiective.
Dimensiunea structurală – resurse umane,
materiale şi de conţinut; metode şi
mijloace de învăţământ; timp de
desfăşurare; mediu de desfăşurare.
Dimensiunea operaţională – desfăşurarea.
Tipuri şi variante de lecţii
Lecţia mixtă
Lecţia de comunicare/însuşire de noi
cunoştinţe
Lecţia de formare de priceperi şi
deprinderi
Lecţia de fixare şi sistematizare
Lecţia de verificare şi apreciere a
rezultatelor
Lecţia mixtă
Structură:
Moment organizatoric;
Verificarea cunoştinţelor însuşite;
Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor
cunoştinţe;
Precizarea titlului şi obiectivelor;
Comunicarea/însuşirea noilor cunoştinţe;
Fixarea şi sistematizarea;
Explicaţii pentru continuarea învăţării acasă şi
pentru realizarea temei.
Lecţia de comunicare/însuşire de
noi cunoştinţe
Structură:
Moment organizatoric;
Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor
cunoştinţe;
Precizarea titlului şi obiectivelor;
Comunicarea/însuşirea noilor cunoştinţe;
Fixarea şi sistematizarea (pondere mai scăzută);
Explicaţii pentru continuarea învăţării acasă şi
pentru realizarea temei.
Lecţia de formare de priceperi şi
deprinderi
Structură:
Moment organizatoric;
Precizarea temei şi a obiectivelor activităţii;
Actualizarea sau însuşirea unor cunoştinţe;
Demonstraţia sau execuţia-model;
Antrenarea elevilor în realizarea activităţilor;
Realizarea independentă
Aprecierea performanţelor elevilor şi precizări
privind modul de continuare a activităţii.
Lecţia de fixare şi sistematizare
Structură:
Precizarea conţinutului şi a unui plan de
recapitulare;
Recapitularea conţinutului pe baza
planului stabilit;
Realizarea de către elevi a unor lucrări pe
baza cunoştinţelor recapitulative;
Aprecierea activităţii elevilor;
Precizarea şi explicarea temei.
Lecţia de verificare şi apreciere a
rezultatelor
Structura:
Precizarea conţinutului;
Verificarea conţinutului;
Aprecierea rezultatelor;
Precizări şi sugestii privind performanţele,
neajunsurile şi completări.
Proiectarea lecţiei
De ce voi Ce voi Cu ce Cum voi Cât s-a
face? face? voi face? realizat?
face?
Identificarea Selectarea Analiza Determinarea Stabilirea
obiectivelor conţinuturilor resurselor activităţilor de instrumentelor
învăţare de evaluare
Proiectarea lecţiei
Proiectarea lecţiei presupune un demers
anticipativ, pe baza unui algoritm procedural ce
corelează următoarele patru întrebări:
Ce voi face? – obiective
Cu ce voi face? – resurse
Cum voi face? – activităţi în care corelez cei trei M
Cum voi şti dacă am realizat ceea ce mi-am
propus? – evaluarea
Etapa I
Identificarea obiectivelor:
Pot fi cognitive, afective sau psiho-motorii.
Pot avea diferite grade de generalitate
(generale, concrete).
Se corelează cu Obiectivele cadru şi
Competenţele generale.
Se pot formula după diferite modele de
obiective operaţionale. (Obiectivul operaţional
este expresia anticipării de către profesor a unor
comportamente ale elevului observabile şi
măsurabile într-un timp scurt.)
Obiective operaţionale
Modelul R. F. Mager: Modelul G de Landsheere
Descrierea comportamentului Cine va produce
final al elevului. comportamentul.
Determinarea condiţiilor în Ce comportament observabil
care se va desfăşura va dovedi că comportamentul
comportamentul. este atins.
Precizarea criteriului Care va fi produsul acestui
performanţei acceptabile. comportament (performanţa).
În ce condiţii trebuie să aibă
loc comportamentul.
Pe temeiul căror criterii
ajungem la concluzia că
produsul este satisfăcător.
Etapa a II-a
Analiza resurselor:
Resurse umane
Resurse de conţinut didactic
Resurse de ordin material
Locul desfăşurării activităţii
Timpul disponibil pentru o activitate
didactică
Etapa a III-a
Elaborarea strategiilor didactice optime:
Corelarea celor “trei M”
Indicarea activităţilor corespunzătoare
obiectivelor.
Etapa a IV-a
Elaborarea instrumentelor de evaluare.
Evaluarea obiectivelor operaţionale.
Evaluarea cunoştinţelor.
Evaluarea deprinderilor, abilităţilor,
aptitudinilor.
Evaluarea capacităţilor
(nivelul de performanţă).
Evaluarea atitudinilor şi valorilor.
Proiectul de lecţie – model
orientativ
Data:
Clasa:
Disciplina:
Tipul lecţiei:
Obiectiv fundamental:
Obiective specifice şi modalităţi de operaţionalizare:
Metode şi procedee didactice:
Mijloace de învăţământ:
Etapele Obiective Conţinutul lecţiei Metode, evaluare
lecţiei mijloace,
Activitatea Activitatea
materiale
profesorului elevului
Verificarea validităţii silogismelor
prin diagramele Venn
De ce voi face?
Ce voi face?
Cu ce voi face?
Cum voi face?
Cât s-a realizat?
Obiectivele opraţionale
Conţinuturile
Reprezentarea în diagramă Venn-Euler a
propoziţiilor categorice (recapitulare)
Reprezentarea în diagrame Venn-Euler a
silogismului în genere.
Reguli de validare a silogismului prin
diagrame Venn-Euler.
Verificarea unui număr de 8 silogisme, din
care 4 valide şi 4 nevalide.
Resurse folosite
Activităţile
Evaluarea

S-ar putea să vă placă și