Sunteți pe pagina 1din 14

RELATII MONETAR FINANCIARE

INTERNATIONALE

2017-2018
(semestrul I)
Structură curs
• Conținutul și rolul relațiilor monetare internaționale
- Relațiile monetare internaționale – relații economice
- Relațiile monetare internaționale – disciplină economică
• Mijloacele de plată și convertibilitatea monedelor
- Mijloacele de plată
- Convertibilitatea monedelor naționale
- Monedele internaționale
• Mecanismul cursului de schimb
- Concepte de bază
- Cotații valutare
- Metodele de cotare
- Autoritatea care stabilește cursul
- Modul de citire a cursului
- Tehnici de determinare a cursului de schimb
- Factorii care influențează cursul de schimb
• Unele teorii privind determinarea cursului de schimb
- Teoria parității puterii de cumpărare
- Teoria parității ratelor de dobândă
- Teoria parității neacoperite a ratelor de dobândă
- Efectul Fisher Internațional
- Corelații între teoriile de determinare a cursului de schimb
• Regimuri de curs de schimb
- Considerații generale
- Tipuri de regim al cursului de schimb
- Regimul de curs de schimb al leului
• Riscul valutar
- Conceptul de risc valutar
- Tehnici contractuale de acoperire a riscului valutar
- Tehnici extracontractuale de acoperire a riscului valutar
• Piața valutară
- Organizarea și funcționarea pieței valutare
- Tipuri de operațiuni derulate pe piața valutară
- Participanții pe piața valutară
- Formarea cursului pe piața valutară
• Tranzacții pe piața valutară
- Tranzacții la vedere
- Tranzacții la termen
• Lichiditatea internațională
- Structura lichidității internaționale
- Formarea rezervei monetare internaționale
- Gestionarea rezervei monetare internaționale
- Intervenția Băncii Centrale în susținerea lichidității internaționale
- Rolul actual al aurului
• Balanța de plăți
- Definire și caracteristici
- Structura balanței de plăți
- Poziția investițională internațională
- Factorii de influență asupra balanței de plăți
- Influența cursului de schimb asupra operațiunilor de export/import
- Echilibrarea balanței de plăți
- Fundamentarea echilibrului valutar cu ajutorul balanței de plăți
• Crize valutare
- Cauzele crizei valutare
- Factorii de influență asupra nivelului crizei valutare
- Indicatori ai declanșării crizelor valutare
- Atacuri speculative asupra monedelor
BIBLIOGRAFIE

- “International Economics: Theory and Policy”, Paul R. Krugman,


Maurice Obstfeld, Marc Melitz, 10th Ed., Pearson, 2015

- “Relații monetare internaționale – concepte, interdependențe,


tranzacții”, G. Anghelache, C. Obreja, Editura ASE, București, 2017

- Note de curs

- www.bis.org
- www.bnr.ro
- www.ecb.europa.eu
- www.imf.org
Conținutul și rolul relațiilor monetare
internaționale

I. Relațiile monetare internaționale – relații economice

reflectă corelațiile cantitative și calitative dintre


Definiție
economia reală și economia monetară în context
internațional

- schimbul reciproc de activități


Condiții de - utilizarea monedelor naționale și internaționale în
existență funcția de bani universali
- mijloc de evaluare, de circulație, de plată, de rezervă
internațională
Relațiile monetare internaționale – relații economice

mijlocirea schimburilor economice de natură comercială,


Rol necomercială și financiară pe care o țară le are cu altă
țară, cu un grup de țări sau cu economia mondială,
considerată ca un ansamblu de economii naționale

Caracteristici
- contribuția la evaluarea schimburilor economice
internaționale, ceea ce presupune determinarea prețului intern și
a prețului extern în valută
- atragerea de fonduri proprii și împrumutate necesare finanțării
schimburilor economice internaționale
- utilizarea mijloacelor de plată în valută
Piața financiar-monetară internațională
= asigură legătura dintre economia reală și economia monetară, prin existența
și modul său de funcționare

- piața monetară și valutară, inclusiv piața aurului


- piața financiară internațională reprezentată, în
Componente principal, de piața de capital
- piața creditului internațional

- dimensionarea valorică a etaloanelor monetare


utilizate pentru derularea schimburilor internaționale
- masa monetară necesară schimburilor internaționale
Contribuție - determinarea raportului valoric dintre două monede
- atragerea de informație economică, monetară,
financiară, socială, politică etc., care contribuie la
dimensionarea valorică a etaloanelor monetare
Piața financiar-monetară internațională

Operațiuni specifice
- constituirea masei de semne bănești prin atragerea mijloacelor și
instrumentelor de plată din economiile naționale
- emisiunea de monedă prin aparatul specific Băncii Centrale
Europene și Fondului Monetar Internațional
- acceptarea instrumentelor de plată naționale (cambii, cec-uri, bilete
la ordin etc.) ca mijloace de plată internaționale

Momente în dezvoltare
- 1936 → crearea Băncii Reglementelor Internaționale (BIS)
- 1944 → Acordul de la Bretton-Woods, crearea FMI și BIRD
- 1971-1973 → renunțarea la principiul fixității cursului de schimb
- 1976 → eliminarea aurului de la baza sistemului bănesc și adoptarea etalonului putere
de cumpărare
- 1995 → decizia Consiliului European de adoptare a monedei EURO
- 1999 → adoptarea monedei EURO, sub forma banilor de cont
- 2002 → utilizarea largă a monedei unice europene prin emisiunea de către BCE a
bancnotelor și a monedei metalice
Sistemul financiar-monetar internațional

= reflectă fluxurile de mijloace de plată și de fonduri bănești care asigură


desfășurarea normală a schimburilor economice internaționale și contribuie la
identificarea și finanțarea oportunităților de investiții la nivelul economiei
mondiale

- produce informații despre investiții și posibilitățile de


alocare a capitalului
Rol - monitorizează investițiile și asigură formarea prețurilor pe
piața liberă
- asigură diversificarea și managementul corespunzător al
riscului
- mobilizează și concentrează economiile bănești
- facilitează schimbul de bunuri și servicii
Sistemul financiar-monetar internațional

Indicatori de performanță

- mărimea pieței și structura financiară


(piață monetară/piață de capital, lichiditate piață)
- inovația financiară și caracterul competitiv al pieței
( ↓ imperfecțiunile pieței, ↑ competitivității pieței)
- transparența și informarea
(preț)
- guvernanța corporativă
(fructificare investiție)
- sistemul legal
(reglementare, supraveghere și respectare)
- supravegherea și stabilitatea
(corectare imperfecțiuni)
- competiție, deschidere și integrare financiară
- libertatea economică, politică și factorii socio-economici
(absență constrângeri, limitele administrative și intervenții politice)
Conținutul și rolul relațiilor monetare
internaționale

II. Relațiile monetare internaționale – disciplină economică

studiază fenomenele valutare și financiare sub raportul


Definiție
corelației “național-internațional”

Fenomenele financiar-monetar internaționale sunt identificate,


comensurate și se manifestă prin existența relațiilor financiare, de
credit și valutare.
Corelația național-internațional

NAȚIONAL INTERNAȚIONAL

monetar internațional
Fenomenul financiar-
Repartiție Relații Relații
financiare de credit

Relații
valutare
Schimb

În concluzie, disciplina Relații monetare internaționale studiază conținutul și


legile economice referitoare la existența și dezvoltarea fenomenelor valutare
și financiare ce se manifestă pe piața internațională.