Sunteți pe pagina 1din 25

Instrumente ale politicii comerciale

1. Instrumente ale politicii comerciale

2. Politica vamală

3. Rolul taxelor vamale

4. Tipologia taxelor vamale

5. Efecte ale taxelor vamale


1. Instrumentele de Politică Comercială

• sunt mijloace prin care statul reglementează


comportamentul agenţilor economici angajaţi în
relatii economice internaţionale.
• diverse criterii:
- influenţa diferitelor măsuri de politică
comercială asupra preţului de comercializare
a bunurilor :
- instrumente de protecţie tarifară,
- instrumente de protecţie netarifară
-instrumente de stimulare şi
promovare a schimburilor economice externe
2. POLITICA VAMALĂ
• Politica vamală cuprinde totalitatea
reglementărilor legale cu privire la
formalităţile vamale, procedura de vămuire
şi sistemul de taxe vamale, aplicabile
produselor care fac obiectul activităţii de
comerţ exterior.

• Instrumente de politică vamală:


- legi, coduri și regulamente vamale
- tarife vamale
- taxe vamale
• Instrumentul principal în aplicarea
politicii vamale – impunerea

• Impunerea are 2 laturi – politică și tehnică

• Funcțiile impunerii vamale:


- funcția fiscală
- funcția de protecție
- funcția de negociere

Obiectul impunerii – mărfurile care fac


obiectul comerțului exterior
Impunerea optimă!!!!
• Taxele vamale
- sunt instrumente de politică
comercială de forma impozitelor
indirecte percepute de către stat, ce
se aplică asupra mărfurilor care trec
(intr-un sens sau altul) frontiera
vamală a statului respectiv, având
menirea de a promova – cu prioritate
– interesele producţiei şi consumului
intern.
3. Rolul taxelor vamale
• reprezintă una din principalele
modalităţi de influenţare a schimburilor
comerciale internaţionale;
• deţin un loc important în teoria şi
practica politicilor comerciale, în
procesul de formare a uniunilor vamale
sau al integrării economice;
• multe din instrumentele de politică
comercială se elaborează în funcţie de
regimul vamal al fiecărui partener;
• reprezintă un instrument simplu de
politică comercială, prin care se asigură
venituri pentru bugetul de stat;
• reprezintă un instrument eficient de
formare a preţurilor (interne sau externe)
şi de orientare a comerţului;
Regimul vamal

produce repercusiuni asupra


raportului de schimb, a competitivităţii
determină redistribuirea veniturilor
între ramuri, subramuri, clase sociale
influenţează nivelul costurilor,
structura şi echilibrul balanţei
comerciale şi de plăţi externe.
4. Tipuri de taxe vamale
A) după scopul impunerii (sau nivelul
impunerii):
- taxe vamale cu caracter fiscal
- taxe vamale cu caracter protecţionist
B) după obiectul impunerii fiscale :
- taxe vamale de import
- taxe vamale de export
- taxe vamale de tranzit
Taxele vamale de import
• se aplică asupra mărfurilor de import, obligaţia
de plată (a taxelor) revenind (în mod obişnuit)
firmelor importatoare
• rolul acestora fiind:
- de a proteja producţia şi consumul intern,
- de a diminua competitivitatea produselor
străine
- de a asigura venituri pentru bugetul de
stat.
• sunt suportate de către consumatorul final al
mărfurilor respective Efectul introducerii taxei
vamale de import
Taxele vamale de export
• se percep asupra produselor destinate
exportului
• se plătesc de către firmele exportatoare
• în mod normal, sunt suportate de către
consumatorul final al produsului
respectiv
• reprezintă o cheltuială suplimentară
pentru exportator
• se aplică doar în situaţii speciale
Taxele vamale de tranzit
• se percep asupra mărfurilor ce
tranzitează teritoriul statului respectiv
• în prezent se folosesc foarte rar, doar
pentru utilizarea unor amenajări
speciale (canale, tuneluri, etc.) sau în
situaţiile în care unele trasee scurtează
substanţial rutele tradiţionale de
transport
• au un nivel redus.
C) după modul de percepere:
- taxe vamale ad valorem
- taxe vamale specifice
- taxe vamale mixte.
Taxe vamale ad valorem
• se percep asupra valorii (declarate)
în vamă a produselor
• se stabilesc în cote procentuale care
se raportează la valoarea vamală a
mărfurilor respective;
• Valoarea in vama – se bazeaza pe
valoarea stabilita pe piata mondiala
• Avantaje – procedura simpla
• Dezavantaje – eficienta oscilanta,
pericolul evaziunii fiscale
Taxe vamale specifice
• se stabilesc în sumă fixă pe unitate
fizică de marfă importată sau
exportată (bucată, tonă, m3 etc.)
• se stabilesc sub forma unei cifre
(sume) absolute în moneda ţării
respective;
• Nivel mai ridicat al protectiei tarifare
D) după modul de fixare:

‒ taxe vamale autonome;


‒ taxe vamale convenţionale;
‒ taxe vamale autonomo – convenţionale;
‒ taxe vamale asimilate.
E) după scopul urmărit:

- taxevamale protecţioniste
- urmăresc diminuarea capacităţii
concurenţiale a mărfurilor de import
în raport cu produsele similare din
producţia indigenă, în beneficiul
ramurilor proprii de producţie şi al
balanţei comerciale;
- au niveluri relativ ridicate
- taxe vamale preferenţiale
– sunt aplicate tuturor sau numai
anumitor mărfuri importate din anumite
ţări în scopul de a stimula schimburile
comerciale cu tarile respective şi nu se
extind asupra mărfurilor provenite din alte
ţări;
- vezi Sistemul Generalizat de Preferinţe
Nereciproc si Nediscri...
- taxe vamale de retorsiune
– sunt componente ale regimului
comercial sancţional (taxe de dumping şi
taxe compensatorii).
5. Efectele taxelor vamale
Efecte pozitive:
• protecţia vamală - prin care se limitează sau
chiar se elimină concurenţa (nedorită) a firmelor
şi produselor străine, încurajându-se totodată
ramurile şi subramurile proprii, cu importanţă
deosebită din punct de vedere economic,
social, etc., îndeosebi a ramurilor tinere, aflate
în plin proces de formare;
• folosirea taxelor vamale poate conduce la
reducerea importurilor şi stimularea producţiei
indigene, ducând la creşterea gradului de
ocupare a forţei de muncă; taxele vamale de
import protejează deci forţa de muncă indigenă şi
locurile de muncă;
• un regim vamal propriu permite adoptarea de
măsuri cu caracter sancţional faţă de acei parteneri
comerciali care promovează o politică
discriminatorie sau care instituie (în mod
unilateral şi nejustificat) măsuri protecţioniste;
• permite statului respectiv să participe la
negocierile internaţionale şi să beneficieze de
consecinţele pozitive ale reducerilor tarifare
reciproce ori de măsurile cu caracter preferenţial;
Efect negativ
folosirea de taxe vamale de import generează
insă, pentru consumatori, pierderi importante ca
urmare a fenomenului de creştere a preţurilor pe
piaţa internă ceea ce determină şi o reducere
generală a consumului.
Sistemul Generalizat de Preferinţe
Nereciproc si Nediscriminatoriu
• implica scutirea de taxe vamale sau reducerea
acestora la importul în ţările dezvoltate a mărfurilor
provenite din state care fac parte din categoria celor
în curs de dezvoltare.
Sunt:
• generalizate pentru că sunt aplicate de către toate
statele industrializate semnatare şi pentru ansamblul
produselor manufacturate şi semimanufacturate.
• nediscriminatorii, pentru că sunt acordate tuturor
ţărilor în curs de dezvoltare
• nereciproce, adică nu obligă statele beneficiare la
nici o concesie similară pe baze mutuale
• ţările „donatoare” de preferinţe prevăd anumite
mecanisme de salvgardare
Tehnici de reducere a taxelor vamale
- reducerea directă sau “produs cu produs”
- se utilizează mai cu seamă la negocierile
bilaterale, şi doar pentru un grup restrâns de
mărfuri ;

- reducerea lineară - se practică în cazul


tratativelor multilaterale;

- reducerea armonizată urmăreşte nu


numai diminuarea nivelului general al taxelor
vamale, ci şi o reducere a dispersiei dintre
mărimile acestora.
Concesiile tarifare
- reduceri directe de taxe vamale la
anumite mărfuri sau grupe de mărfuri,
aplicabile pentru toate statele sau doar pentru
unele dintre acestea,
- consolidări de taxe vamale, adică
menţinerea nivelului “de bază” (cel de la
negocieri) al taxelor pentru o perioadă de
timp
- neimpunerea de taxe vamale la
produsele la care nu au mai fost utilizate
asemenea impozite.
Efectul introducerii taxei vamale de import
Costul de prod. al TV
Costul de
Cererea
consum al TV
Oferta Câștigul prod
Câștigul statului
S1 D1
P1
Tx D0
S0
P0
A B

Q0 Q1 C1 C0

Ʃ - Pierderea consumatorului