Sunteți pe pagina 1din 13

Motivația alegerii temei de

cercetare
 Această temă este necesară, actuală și oportună, deoarece
societatea noastră este în permanență schimbare, apar noi
tehnologii, noi servicii, și schimbări în diversele domenii,
aceste schimbări apar și la nivelul învățămîntului. Un cadru
didactic din educația timpurie ar trebui să se adapteze la aceste
schimbări și să implementeze mereu noul și creativul, deoarece
educatorul este acel care modelează personalitatea copiilor.
 Am ales această temă de cercetare pentru a aprofunda unele
aspecte privitor la competențele generale și profesionale ale
educatorului inovator, calitățile deținute și perfecționarea
acestora.
Conceptele de bază:
Competență- am cercetat acest concept după mai mulți
autori: Diaconu M., Șchiopu U., Perrenoud Ph., Xavier
Roegiers.
Mircea Ștefan în Lexicon Pedagogic definește noțiunea
de competență ca fiind un sistem de cunoștințe, abilități,
deprinderi și atitudini, bine structurate și temeinic
însușite, care asigură pedagogului posibilitatea de a
identifica și de a rezolva în mod eficient problemele
dintr-un domeniu anume al activității umane.
Competență profesională didactică
Jincă I și Istrati E - un ansamblu de capacități cognitive,
afective, motivaționale și manageriale, care interacționează
cu trăsăturile de personalitate a educatorului, conferindu-i
acestuia calitățile necesare efectuării unei prestații didactice
care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate și
obținerea performanțelor la nivelul maxim al potențialului
intelectual al fiecăruia.
 Educație permanentă: după Bontaș I., Cristea S., Jincă I
Istrati E., Văideanu Gh.
 Formare continuă în viziunea lui Neculau A., Vaysse G.,
Gonfroy G., Piettre F.
 Perfecționare în viziunea lui Cristea S.
După Dandara O., Guțu După Sorin Cristea
V., Chicu V.

 Competența gnosiologică-  Competența empatică;


conceptuală  Competența ludică;
 Competența investigațională  Competența organizatorică;
 Competența comunicativă  Competența interrelațională;
 Competența  Competențe științifice;
teleologică/predictivă
 Competențe
 Competența de organizare psihopedagogice și
 Competența de evaluare metodice;
 Competența de proiectare  Competențe manageriale și
 Competența managerială psihosociale
Standardele profesionale naționale pentru cadrele
didactice din instituțiile de educație timpurie.
Domenii ale competențelor profesionale.

Concepţia despre copil


şi educaţie timpurie
Planificarea învăţării
Organizarea învăţării
Evaluarea învăţării
Dezvoltare profesională
Parteneriatul cu familia
Calitățile unui educator inovator
 Calitățile atitudinale  Calități aptitudinale
 Creativitate, fermitate,  calitățile gîndirii;
perseverenţă, consecvenţă,  calitățile limbajului;
energie, dăruire în tot ceea ce
întreprinde, empatie, răbdare;  calitățile atenției;
 Umanism, dragostea de copii;  calitățile memoriei;
 corectitudine, modestie,  spiritul de observație;
optimism, stăpînire de sine,  aptitudine empatică;
spirit de iniţiativă, spirit de
disciplină, obiectivitate,  aptitudinea de a cunoaște
exigenţă de sine şi năzuinţa de și întelegecopilul;
a deveni un model moral al  aptitudinea de a comunica
copiilor. accesibil cunoștintele;
 Spontaneitate, flexibilitate.  aptitudinea organizatorică;
 disponibilitate pentru cercetare,
deschidere către nou, către  tactul pedagogic;
modernizare metodologică şi  măiestria pedagogică.
utilizare a noilor tehnologii.
Forme de organizare a perfecţionării
și formării continue
 cursuri de perfecţionare
 cursuri fără frecvenţă
 cursuri postuniversitare: masterat,
doctorat
 sesiuni/reuniuni metodico-
ştiinţifice, conferinţe, simpozioane,
ateliere, mese rotunde, workshopuri,
seminarii practice, schimburi de
experienţă
 activităţi metodico-ştiinţifice şi
psihopedagogice
 autoinstruire
 atestarea cadrelor didactice
 pregătirea zilnică pentru activităţi
EXPERIMENTUL DE CONSTATARE
Scopul: A stabili cîți dintre educatorii din instituțiile preșcolare sunt inovatori.
Eșantionul experimentului: format din 50 cadre didactice de la patru grădinițe: grădinița
nr.8 din or. Cahul; grădinița Prichindel din s. Pelinei raionul Cahul; grădinița din s. Colibaș
raionul Cahul; grădinița din s. Cania raionul Cantemir.
Metodologia experimentului: ancheta pe bază de chestionar și pe bază de interviu.
COMPETENȚE

competențe de proiectare

6% 6% 22% competențe ludice


6%
8% competențe interrelaționale

20% competențe de organizare


14%
competențe de evaluare
18%
competențe investigaționale

competențe manageriale

competența empatica
100
96%
90 84% 86%
80 75%
70%
70
60
50%
50 sat
40 oraș

30
20
10
0
metode moderne tehn. ed. moderne formarea continuă

Fig.2 Comparație între activitatea educatorilor la sat și oraș


Procentajul educatorilor inovatori
La sat  La oraș

14%
30%

70% 86%

educatori inovatori educatori inovatori

educatori convenționali educatori convenționali


Concluzie:
Educatorul îndeplineşte o misiune de o importanţă
deosebită – aceea de a asigura formarea şi pregătirea
copilului către viaţă, de aceea educatorul trebuie să
dispune de competențele necesare profesiei, trebuie să
dea dovadă de anumite calități și să se educe permanent
pentru a face față schimbărilor survenite în societate.