Sunteți pe pagina 1din 50

FONDURILE STRUCTURALE ŞI

DE COEZIUNE

Fondul European pentru Dezvoltare


Regională, Fondul Social European,
Fondul de Coeziune.
Regulamentul Nr. 1083/2006
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.
1083/2006, din iulie 2006, stabileşte normele
generale de reglementare pentru:
 Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDER);
 Fondul Social European (FSE) şi
 Fondul de Coeziune.
primele două fiind cunoscute şi sub denumirea de
Fonduri structurale.
Regulamentul Nr. 1083/2006
Totodată, Regulamentul Nr. 1083/2006 defineşte şi:
 obiectivele la care fondurile structurale şi Fondul
de coeziune trebuie să contribuie
 criteriile de eligibilitate ale statelor membre şi ale
regiunilor la aceste fonduri
 resursele financiare disponibile şi criteriile pe
baza cărora se face repartizarea lor.
Regulamentul Nr.1083/2006

Obiectivele
FEDER, FSE şi Fondul de coeziune contribuie,
fiecare în mod adecvat, la realizarea următoarelor trei
obiective:
 obiectivul de convergenţă
 obiectivul de concurenţă regională şi ocuparea
forţei de muncă
 obiectivul de cooperare teritorială europeană.
Obiective

1. Convergenţă
Obiectivul de convergenţă urmăreşte accelerarea
convergenţei statelor membre şi a regiunilor cel mai
puţin dezvoltate prin îmbunătăţirea condiţiilor de
creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă
prin sporirea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în
capitalul fizic şi uman, dezvoltarea inovaţiei şi a
societăţii cunoaşterii, adaptabilitatea la schimbările
economice şi sociale, protejarea şi îmbunătăţirea
calităţii mediului, precum şi a eficienţei
administrative.
Acest obiectiv constituie prioritatea acestor fonduri.
Obiective

2. Concurenţă regională
Obiectivul de concurenţă regională şi ocuparea forţei
de muncă urmăreşte, în afara regiunilor cel mai puţin
dezvoltate, consolidarea concurenţei şi a atractivităţii
regiunilor, precum şi a ocupării forţei de muncă,
anticipând schimbările economice şi sociale, inclusiv
cele legate de deschiderea comercială, prin sporirea
şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în capitalul
uman, inovaţia şi promovarea societăţii cunoaşterii,
spiritul întreprinzător, protejarea şi îmbunătăţirea
mediului înconjurător, îmbunătăţirea accesibilităţii,
adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor,
precum şi dezvoltarea pieţelor de muncă inclusive.
Obiective

3. Cooperare teritorială
Obiectivul de cooperare teritorială europeană,
urmăreşte consolidarea cooperării la nivel
transfrontalier prin iniţiative comune locale şi
regionale, consolidarea cooperării transnaţionale prin
măsuri favorabile dezvoltării teritoriale integrate
legate de priorităţile Comunităţii şi consolidarea
cooperării interregionale şi a schimbului de
experienţă la nivelul teritorial adecvat.
Regulamentul Nr.1083/2006

Intervenţia

În temeiul celor trei obiective, intervenţia prin


aceste fonduri ţine seama, pe de o parte, de
particularităţile economice şi sociale şi, pe de
altă parte, de particularităţile teritoriale.
Regulamentul Nr.1083/2006

Intervenţia
Fondurile contribuie, fiecare în conformitate cu
dispoziţiile specifice care le reglementează, la
realizarea celor trei obiective astfel:
 obiectivul de convergenţă: FEDER, FSE şi
Fondul de coeziune;
 obiectivul de competitivitate regională şi
ocuparea forţei de muncă: FEDER şi FSE;
 obiectivul de cooperare teritorială europeană:
FEDER.
Regulamentul Nr.1083/2006

Eligibilitate geografică (Obiectiv 1)


Regiunile eligibile pentru finanţarea din fondurile
structurale în temeiul obiectivului de convergenţă
sunt regiunile care corespund nivelului NUTS 2 din
nomenclatura comună a unităţilor teritoriale
statistice, al căror PIB pe cap de locuitor, calculat pe
baza datelor comunitare pentru perioada 2000-2002,
este mai mic de 75% din PIB-ul mediu din Uniunea
Europeană cu 25 de membri pentru aceeaşi perioadă
de referinţă.
Regulamentul Nr.1083/2006

Eligibilitate geografică (Obiectiv 1)


Statele membre eligibile pentru finanţarea din
Fondul de coeziune sunt cele al căror venit intern
brut (VIB), calculat pe baza datelor comunitare
pentru perioada 2001-2003, este mai mic de 90% din
VIB-ul mediu din Uniunea Europeană cu 25 de
membri şi care au pus în aplicare un program care
urmăreşte să îndeplinească condiţiile de
convergenţă economică.
Regulamentul Nr.1083/2006

Eligibilitate geografică (Obiectiv 2)


Regiunile eligibile pentru finanţarea din fondurile
structurale în temeiul obiectivului concurenţă
regională şi ocuparea forţei de muncă sunt cele care
nu sunt incluse la Obiectivul Convergenţă.
Regulamentul Nr.1083/2006

Eligibilitate geografică (Obiectiv 3)


În sensul cooperării transfrontaliere, regiunile de
nivel NUTS 3 ale Comunităţii, situate de-a lungul
tuturor frontierelor terestre interne şi al anumitor
frontiere terestre externe, precum şi toate regiunile
de nivel NUTS 3 situate de-a lungul frontierelor
maritime, separate ca normă generală de maxim 150
km, sunt eligibile pentru finanţare ţinând seama de
ajustările posibile necesare pentru asigurarea
coerenţei şi a continuităţii măsurii de cooperare.
În sensul cooperării interregionale, al reţelelor de
cooperare şi al schimburilor de experienţă, este
eligibil întregul teritoriu al Comunităţii.
Zonele eligibile
pentru finanţare din
Fondurile
Structurale şi de
Coeziune
Bultin InfoRegio – iulie 2006

Bugetul 2007-2013
Alocările financiare indicative pentru România, pe
fiecare din cele 3 obiective sunt:
16.912
mil.Euro (preţuri 2004)

0 404

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3


Regulamentul Nr.1083/2006

Programrea

Obiectivele fondurilor sunt urmate în cadrul unei


programări multianuale efectuate în mai multe etape,
care include:
 identificarea priorităţilor
 finanţarea, şi
 sistemul de gestionare şi control.
Regulamentul Nr.1083/2006

Cadrul de referinţă strategic naţional

 Statul membru prezintă un Cadru de referinţă


strategic naţional, care asigură coerenţa
intervenţiilor din fonduri cu orientările strategice
ale Comunităţii pentru coeziune şi identifică
legătura dintre priorităţile Comunităţii, pe de o
parte şi programul naţional de reformă, pe de altă
parte.
 Fiecare Cadru de referinţă strategic naţional
constituie un instrument de referinţă pentru
pregătirea programării fondurilor.
Regulamentul Nr.1083/2006

Cadrul de referinţă strategic naţional

Cadrul de referinţă strategic naţional conţine, printre


altele şi următoarele elemente:
 o analiză a disparităţilor, întârzierilor şi a
potenţialului de dezvoltare;
 strategia reţinută pe baza acestei analize, inclusiv
priorităţile tematice şi teritoriale;
 lista Programelor operaţionale pentru obiectivele
de convergenţă şi de concurenţă regională şi
ocuparea forţei de muncă;
Regulamentul Nr.1083/2006

Programele operaţionale
 Măsurile privind fondurile iau forma unor
Programe operaţionale (PO), înscrise în Cadrul
strategic naţional de referinţă.
 Comisia evaluează PO propus pentru a stabili dacă
acesta contribuie la obiectivele şi priorităţile din
Cadrul de referinţă strategic naţional şi din
orientările strategice ale Comunităţii pentru
coeziune.
 Comisia adoptă fiecare PO în termen de cel mult
patru luni de la prezentarea formală de către statul
membru, începând cu 1 ian. 2007.
Regulamentul Nr.1083/2006

Contribuţia din fonduri


State membre al căror PIB mediu pe cap de locuitor
între 2001-2003, era mai mic decât 85% din media
Uniunii Europene cu 25 de membri în aceeaşi
perioadă:
 FEDER şi FSEP, ca procente de cheltuieli
eligibile – 85% pentru obiectivele de
convergenţă şi de concurenţă regională şi
ocuparea forţei de muncă
 Fondul de coeziune, ca procente de cheltuieli
eligibile – 85%
Regulamentul Nr.1083/2006

Perenitatea operaţiunilor
Statul membru se asigură că toate contribuţiile din
fonduri se atribuie numai în cazul în care, în termen de
5 ani de la încheierea operaţiunii, sau de 3 ani în
statele membre care au optat pentru reducerea
termenului pentru menţinerea investiţiilor sau a
locurilor de muncă create de IMM-uri, operaţiunea nu
a fost afectată de nici o modificare importantă:
 care să îi afecteze natura sau condiţiile de aplicare
sau să confere un avantaj inadecvat unei
întreprinderi sau unui organism public; şi
 care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii
unui element de infrastructură sau din încetarea
unei activităţi de producţie.
Regulamentul Nr.1083/2006

Sisteme de gestionare şi de control


Sistemele de gestionare şi de control ale programelor
operaţionale aplicate de statele membre prevăd:
 definiţia funcţiilor organismelor care au
responsabilitatea gestiunii şi controlului;
 respectarea principiului de separare a funcţiilor
între aceste organisme şi în interiorul fiecăruia;
 proceduri pentru asigurarea corectitudinii şi
regularităţii cheltuielilor declarate;
 sisteme de contabilitate, supraveghere şi informare
financiară, fiabile şi informatizate;
 proceduri de comunicare a informaţiilor şi de
supraveghere pentru neregularităţile şi recuperarea
sumelor plătite în mod necorespunzător.
Regulamentul Nr.1083/2006

Desemnarea autorităţilor
Pentru fiecare Program operaţional, statul membru
desemnează:
 o autoritate de gestionare: desemnată pentru
gestionarea programului operaţional;
 o autoritate de certificare: desemnată pentru
certificarea cheltuielilor şi cererilor de plată
înainte de trimiterea acestora la Comisie;
 o autoritate de audit: independentă de autoritatea
de gestionare şi de autoritatea de certificare din
punct de vedere funcţional, însărcinată cu
verificarea funcţionării eficiente a sistemului de
gestionare şi de control.
Regulamentul Nr.1083/2006

Comitetul de supraveghere
Statul membru instituie câte un comitet de
supraveghere pentru fiecare program operaţional, în
termen de cel mult 3 luni de la data notificării cu
privire la decizia de aprobare a Programului
operaţional. Comitetul de supraveghere se asigură cu
privire la eficienţa şi calitatea aplicării Programului
operaţional şi anume:
 examinează şi aprobă, în cele şase luni care
urmează aprobării Programului operaţional,
criteriile de selecţie ale operaţiunilor finanţate şi
aprobă orice revizuire a acestor criterii în funcţie
de necesităţile de programare;
Regulamentul Nr.1083/2006

Responsabilităţile statelor membre


Statele membre îşi asumă responsabilitatea gestionării
şi controlului programelor operaţionale, în special prin
următoarele măsuri:
 se asigură că sistemele de gestionare şi de control
al programelor operaţionale sunt stabilite în
conformitate cu reglementările din Regulamentul
Nr. 1083/2006 şi că funcţionează eficient;
 previn, detectează şi corectează neregularităţile şi
recupereazã sumele plătite în mod
necorespunzător;
Regulamentul Nr.1083/2006

Responsabilităţile statelor membre

În cazul în care sumele plătite în mod necuvenit unui


beneficiar nu pot fi recuperate, statul membru este
responsabil pentru rambursarea sumelor pierdute în
bugetul general al Uniunii Europene.
Regulamentul Nr.1083/2006

Punerea în aplicare a sistemelor

Înainte de prezentarea primei cereri de plată


intermediară sau la 12 luni de la adoptarea fiecărui
program operaţional, statele membre transmit
Comisiei o descriere a sistemelor care prezintă, în
special, organizarea şi procedurile:
 autorităţilor de gestionare şi de certificare, precum
şi ale organismelor intermediare;
 autorităţii de audit şi oricărui alt organism care
realizează audituri şi controale sub supravegherea
acesteia.
Fondul European de Dezvoltare Regională

Fondul European de Dezvoltare Regională


(FEDR) este reglementat prin
Regulamentul (CE) Nr. 1080/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului,
din 5 iulie 2006
FEDR

Obiectivul
 FEDER contribuie la finanţarea intervenţiei care
urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale,
redresând principalele dezechilibre regionale prin
intermediul unei susţineri pentru dezvoltarea şi
ajustarea structurală a economiilor regionale, inclusiv
reconversia regiunilor industriale în declin şi a
regiunilor mai puţin dezvoltate şi susţinând cooperarea
transfrontalieră, transnaţională şi interregională.
 Astfel, FEDER aduce la îndeplinire priorităţile
Comunităţii, în special necesitatea de a consolida
competitivitatea şi inovaţia, de a crea şi de a păstra
locuri de muncă durabile şi de a asigura o dezvoltare
durabilă.
FEDR

Contribuie la finanţarea:

a. investiţiilor productive care contribuie la crearea


şi salvgardarea locurilor de muncă durabile, în
special prin intermediul unor ajutoare directe
pentru investiţiile efectuate îndeosebi în IMM-
uri;
b. investiţiilor în infrastructuri;
FEDR

Contribuie la finanţarea:
c. dezvoltării potenţialului endogen prin măsuri de
susţinere a dezvoltării regionale şi locale. Aceste
măsuri cuprind:
 asistenţa şi serviciile pentru întreprinderi, în
special pentru IMM-uri
 crearea şi dezvoltarea instrumentelor de
finanţare precum capitalul de risc, fondurile de
împrumut şi de garanţie, fondurile de dezvoltare
locală
 cooperarea şi schimbul de experienţă între
regiuni, oraşe şi factorii sociali, economici şi de
mediu relevanţi;
FEDR-Obiectivul 1

Obiectivul: Convergenţă
 Pentru obiectivul „convergenţă”, FEDER îşi
concentrează intervenţia asupra susţinerii dezvoltării
economice durabile integrate la nivel regional şi local
şi a ocupării forţei de muncă, mobilizând şi
consolidând capacitatea endogenă prin intermediul
unor programe operaţionale care urmăresc
modernizarea şi diversificarea structurilor economice
şi crearea şi salvgardarea locurilor de muncă durabile.
Aceasta se realizează, în special, prin intermediul
următoarelor priorităţi, iar combinarea exactă a
măsurilor care trebuie puse în aplicare depinde de
particularităţile fiecărui membru:
FEDR-Obiectivul 1

Obiectivul Convergenţă - Priorităţi


1) Cercetarea şi Dezvoltarea Tehnologică (CDT),
inovaţia şi spiritul de întreprindere;
2) Societatea informaţională;
3) Iniţiativele locale în materie de dezvoltare;
4) Mediul;
5) Prevenirea riscurilor;
6) Turismul;
7) Investiţiile culturale;
8) Investiţiile în transporturi;
9) Investiţiile legate de energie;
10) Investiţiile în favoarea educaţiei;
11) Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale.
FEDR-Obiectivul 1

Prioritatea CDT
Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică (CDT),
inovaţia şi spiritul de întreprindere, inclusiv:
 consolidarea capacităţilor de cercetare şi de
dezvoltare tehnologică şi integrarea lor în
spaţiul european de cercetare, inclusiv
infrastructurile;
 ajutorul pentru CDT, în special în IMM-uri, şi
pentru transferul de tehnologii;
 îmbunătăţirea relaţiilor între IMM-uri, pe de o
parte, şi învăţământul superior, instituţiile de
cercetare şi centrele de cercetare şi de
tehnologie, pe de altă parte;
FEDR-Obiectivul 1

Prioritatea CDT

 dezvoltarea reţelelor de întreprinderi;


 parteneriatele public-privat şi grupurile de
întreprinderi;
 asistenţa în furnizarea de servicii comerciale şi
tehnologice grupurilor de IMM-uri şi
stimularea spiritului de întreprindere şi a
finanţării inovaţiei pentru IMM-uri prin
intermediul instrumentelor de inginerie
financiară;
FSE
Fondul Social European (FSE) este reglementat prin
Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii
Europene şi al Parlamentului European, fond care
contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă
şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa
forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea
vieţii active şi creşterea gradului de participare pe
piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea
incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi
combaterea discriminării.
Fondul de Coeziune

Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul


nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin
care se finanţează proiecte în domeniul protecţiei
mediului şi reţelelor de transport transeuropene,
proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum şi
proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului
traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului
urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului
multimodal.
EurActiv, 28.06.2006

Fondurile structurale pentru România


Romania va beneficia de fonduri structurale de circa
28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada
2007-2013. 8,5 milioane de euro vor trebui cheltuiti
zilnic, inclusiv sambata si duminica, dupa 1 ianuarie
2007. Cum va fi cheltuit primul euro in prima zi a
anului 2007 si care vor fi proiectele de succes care
vor beneficia de finantare UE?
România se aşteaptă la peste 28 (30) miliarde de Euro:
- Agricultura si dezvoltare rurala - peste 11 Mld.Euro;
- Instrumente Structurale- peste 17 Mld.Euro;
Comunicat de presă – Guvernul României, 25.01.2007

Situaţia României
“România va trimite săptămâna viitoare primele
cinci Programe Operaţionale la Comisia Europeană.
Fiecare minister are deja un portofoliu de proiecte
pregătite pentru a fi finanţate din fonduri structurale
începând din anul 2007”, a declarat primul-ministru
Călin Popescu-Tariceanu, la finalul reuniunii cu
miniştrii responsabili cu cele şapte Programe
Operaţionale pentru fondurile structurale, din data de
25.01.2007.
Comunicat de presă – Guvernul României, 25.01.2007

Situaţia României
În şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare vor intra
în analiza Executivului cele cinci Programe
Operaţionale care au fost finalizate de ministere:
Mediu, Transport, Dezvoltare Resurse Umane,
Programul Operaţional Regional şi cel pentru
Asistenţă Tehnică. Peste două săptămâni, Executivul
va aproba şi ultimele două programe operaţionale:
Creşterea Competitivităţii Economice şi Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, programe pentru care
Comisia Europeană trebuie să trimită documentul de
poziţie în zilele următoare.
Comunicat de presă – Guvernul României, 25.01.2007

Situaţia României

După aprobarea de către Guvern, Ministerul


Finanţelor va transmite Comisiei Europene
Programele Operaţionale, conform procedurii
comunitare. Comisia va analiza Programele şi
trebuie să finalizeze procedura de aprobare în
maximum patru luni.
Comunicat de presă – Guvernul României, 25.01.2007

Situaţia României
Ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, a
declarat că pentru a optimiza absorbţia fondurilor
structurale, autorităţile române intenţionează ca, în
acord cu Comisia Europeană, să înceapă
implementarea unor proiecte încă înainte de
aprobarea finală a Programelor Operaţionale de către
Comisie. Această măsură ar implica un anumit risc,
respectiv ca unele dintre programele finanţate la
început cu bani româneşti să nu fie aprobate în
cadrul programelor operaţionale.
Rigorile monitorizării
Pentru fondurile structurale, acquis-ul prevede tipuri
de controale care pot conduce la corecţii financiare şi
anume:
 fiecare stat membru trebuie să prezinte programe
operaţionale indicând modul în care fondurile vor fi
cheltuite în fiecare sector. Aceste programe trebuie
să fie aprobate de Comisie înainte de a fi făcută orice
plată. Nu poate fi făcută plata nici unui avans înainte
de adoptarea formală a programelor de către
Comisie;
Rigorile monitorizării

 fiecare stat membru trebuie să dovedească faptul


că are înfiinţate autorităţi adecvate de management,
certificare şi audit. În cazul în care Comisia
consideră că aceste autorităţi nu funcţionează
eficient, nu va fi făcută nici o plată intermediară;
 plata fondurilor poate fi întreruptă, suspendată sau
anulată dacă, pe baza datelor Comisiei, Comisia
suspectează sau detectează cazuri de neregularităţi
sau fraudă, inclusiv practici de corupţie.
Rigorile monitorizării

 Pe lângă aceste măsuri de salvgardare, pot


avea loc corecţii financiare în cazul în care
sunt găsite unele neregularităţi individuale sau
sistemice în timpul controalelor obişnuite.
Rigorile monitorizării
Pentru a evidenţia rigoarea Uniunii Europene în
privinţa contolului modului de aplicare de către
Statele Membre a prevederilor Politicii Agricole
Comune şi a gestionării fondurilor Uniunii
Europene, este relevant faptul că la inceputul lunii
decembrie 2006, Comisia Europeană a decis să
returneze de la anumite state membre suma de 263,5
milioane Euro, sub motivul cheltuirii incorecte a
banilor, nerespectarea regulilor comunitare şi a
procedurilor de control impuse de Politica Agricolă
Comună.
Rigorile monitorizării
Astfel, sunt obligate să returneze bani la bugetul
agricol comunitar: Grecia, Germania, Spania,
Finlanda, Fraţa, Luxemburg, Olanda şi Portugalia.
Cea nai mare parte, o suma de 232 milioane Euro, va
fi recuperată din Grecia şi anume:
 suma de 163,7 mil. Euro va fi returnată de Grecia
pentru faptul că nu a reuşit să introducă Registrul
culturilor de măslini, punându-se astfel în
imposibilitatea de a înainta Uniunii Europene
declaraţii veridice privind recoltele şi a efectua
controale operative la faţa locului;
Rigorile monitorizării
 suma de 37,4 mil. Euro din cauza lipsei unui
sistem de control al ajutoarelor pentru producţia de
bumbac şi datorită nepenalizării fermierilor care au
înregistrat serioase discrepanţe între datele declarate
şi datele din teren;
 suma de 30,9 mil. Euro pentru că a supraestimat
suprafaţa declarată a fi cultivată cu struguri pentru
stafide şi nu a introdus controlul asupra livrărilor de
struguri astfel subvenţionati spre alte destinaţii decât
producţia de stafide.
Rigorile monitorizării
De asemenea:
 Spania trebuie să returneze 11,3 mil. Euro din
cauza controlului deficitar al unor fonduri destinate
sectorului de fructe şi legume şi în corelaţie cu
protecţia mediului.
 Olanda este datoare cu 6,69 mil. Euro, bani folosiţi
incorect în sfera "dezvoltarii rurale", în condiţiile în
care anumite zone nu erau eligibile.
 Portugalia va returna 3,95 mil. Euro, folosiţi
inadecvat pentru producţia de grâu durum.
Vă mulţumesc pentru atenţie