Sunteți pe pagina 1din 15

prof.pt. înv.

primar Boudi Melania


Şc. cu clasele I-VIII ,,Dr. V. Lucaciu”
Satu Mare

Realizat cu ocazia sedintei comisiei metodice octombrie 2011


Importanţa lecturii

 O carte trebuie să îl convertească pe cititor la


regăsirea sinelui, altfel nu are valoare.
 Adevarata lectură începe după ce închizi cartea, după
ce rămâi faţă în faţă cu tine însuţi.
 Cred că lectura unei cărţi trebuie să creeze o ardere a
sedimentelor care ne acoperă amintirea.
 Cartea trebuie să îi propună omului o transformare.
Dacă citeşti, beneficiezi de
următoarele avantaje:
 ai mai multe idei;
 eşti mai ingenios;
 ai curajul de a căuta si de a găsi mai multe soluţii în
diferite situaţii;
 nu te simţi singur;
 esti tu însuţi;
 ai o bogăţie pe care nimeni nu ţi-o poate lua;
 poţi ajuta şi pe alţii, împărtăşindu-le din experienţa
proprie şi a personajelor;
Receptarea informaţiei declanşează
multiple procese psihice
 În primul rând, e vorba de un proces de actualizare a
vechilor cunoştinţe, dar şi de noi asocieri, provocate de
ideile cuprinse într-un text.
 În al doilea rând, lectura determină judecăţi şi
raţionamente care consolidează sau conduc la
descoperirea de noi adevăruri.
 În al treilea rând,descifrarea semnificaţiilor unui text
înseamnă tot atâtea reacţii afective care se traduc prin
sentimentul de mulţumire sau printr-o stare de
insatisfacţie ori de plictiseală.
Cum trebuie citită o carte?
 Orice carte se citeşte cu creionul în mână, cu caietul
alături.
 Astfel, elevul va fi în stare:
 Să noteze cuvintele noi, să le caute în dicţionar;
 Să extragă idei pentru a pătrunde adevăratul sens al cuvintelor;
 Să noteze expresii ,, frumoase”, mai puţin uzuale pentru a le
putea reţine şi folosi în compunerile personale;
 Să înţeleagă ceea ce citeşte;
 Să analizeze , să deosebească ceea ce este bun, util, instructiv şi
educativ de ceea ce este rău, inutil, dăunător;
 Să formuleze clar opinia despre cele citite;
 Se facă aprecieri asupra citite pentru a deosebi esenţialul de
secundar;
Educarea interesului pentru
lectură
 Pentru a-i motiva în acest sens este nu numai o mare artă, o
muncă insistentă şi bine dirijată a profesorului, dar şi un pas
sigur spre reuşită.
 O simplă întrebare adresată elevilor deseori face mult mai mult
decât un discurs lung.
 De exemplu: ,,Cine credeti că este musafirul din lectura cu
acelasi titlu scrisă de Emil Gîrleanu?îi va incita la o discuţie în
care se vor căuta diferite soluţii şi argumente în susţinerea ori
combaterea opiniilor.
 Profesorul nu va ezita să le propună, în cazul unor eventuale
decizii ale elevilor, şi câteva manifestări de comportament
al personajului.
 Folosirea unor metode active-participative va ajuta elevul să
pătrundă cu uşurinţă în universul cărţii.
Explozia stelară
 Este o metodă de stimulare a creativităţii , o modalitate de relaxare a copiilor şi se
bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi de noi descoperiri.
 A fost folosita cu succes la clasa a III_a step by step.
 Obiective –formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de
copii în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme.
 Descrierea metodei –copiii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua
mare se scrie sau deseneaza ideea centrală .Pe 5 stelute se scrie câte o întrebare de tipul
CE,CINE,UNDE,DE CE.CAND,iar 5 copii din grupă extrag câte o întrebare.
 Fiecare copil din cei 5 işi alege 3-4 colegi,organizandu-se în cinci grupuri.
 Grupurile cooperează în elaborara întrebărilor.
 La expirarea timpului,copiii revin în cerc in jurul steluţei mari şi spun întrebările
.elaborate fie individual,fie un reprezentant al grupului.
 Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări.
 -Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări corect ,precum şii
modul de cooperare,interacţiune.
Explozia stelară

Unde?

Musafirul
de
E.Gîrleanu
Interogarea reciprocă

 Se utilizează aceastǎ tehnicǎ pentru înţelegerea unui text pe baza


unor întrebǎri.
 Scopul întrebǎrilor este ca elevul care întreabǎ sǎ îşi clarifice anumite
aspecte, dar şi de evaluare a înţelegerii textului de cǎtre colegul sǎu.
Textele alese vor fi în mare parte cele de lectură suplimentară .
 Comunicarea sarcinii : Citeşte cu atenţie textul şi scrie cât mai multe
întrebǎri pe baza acestuia. Ai la dispoziţie 20 /……de minute.
 Activitatea individualǎ : Fiecare elev citeşte şi noteazǎ întrebǎrile pe o
coalǎ de hârtie, având grijǎ sǎ lase spaţiu pentru rǎspunsul colegului.
 Schimbarea colilor : Se schimbǎ colile şi fiecare elev rǎspunde în scris la
întrebǎrile adresate de colegul sǎu. Se discută apoi cu elevii din fiecare
grup care au fost cele mai interesante întrebǎri şi care le-au ridicat
probleme.
 Se realizează în final un set de întrebǎri pentru textul studiat.
Activităţi in vederea educării
interesului pentru lectură
 Citirea expresivă a textului de către profesor.
 Organizarea expoziţiilor de carte.
 Vizite/ parteneriate cu biblioteca municipală/ a scolii.
 Şezători literare.
 Medalion literar consacrat aniversării unui scriitor.
Controlul lecturii
 Anchetele (sondajele):
-Ce cărţi ai citit în săptămâna/ luna aceasta?
-Care dintre ele ţi-au plăcut mai mult?
-Discuţi cu părinţii despre cărţile pe care le citeşti?
-La ce bibliotecă eşti înscris?
-Câte cărţi ai în biblioteca personală?
 Controlul caietelor/fişelor de lectură
 Verificarea orală
Fişă pentru a ajuta elevii la lectura
realizată individual

 Numele autorului
 Titlul operei
 Volum, editura
 Numele personajelor
 Caracteristicile personajelor principale(aspect fizic, trăsături de
caracter)
 Locul, timpul acţiunii
 Vocabular( cuvinte noi, explicarea acestora)
 Expresii deosebite
 Principalele evenimente( idei, rezumat)
Lectura în familie
 Psihologul Jean Piaget arată că după ce copilul împlineşte vârsta de 3
ani, lectura realizată mai întâi de părinţi prin citirea unor povestiri în
imagini viu colorate este foarte importantă pentru dezvoltarea gustului
pentru lectură.
 Părintele îl va provoca pe copil să povestească cele citite, să comenteze
împreună faptele personajelor,să aprecieze ce l-a impresionat.
 La vârsta primei şcolarităţi părintele va urmări acasă interesul,
atitudinea manifestată de copil pentru lectura suplimentară , îl va
ajuta pe copil să-şi procure cărţile necesare de la librărie sau de la
bibliotecă.
 Un copil care îi vede pe membrii familiei că-şi împrumută cărţi de la
bibliotecă şi citesc în timpul liber, va citi şi el cu plăcere, din proprie
iniţiativă.
Cugetări…
 Cartea este o luminiţă pe care altcineva a aprins-o
pentru tine să-ţi lumineze clipele de singurătate.
 Fără cărţi, am fi mai trişti, mai săraci şi mai urâţi.
 Cartea este învăţătorul care te conduce spre bine, te
face să te bucuri, să râzi şi să plângi.
 O carte te trimite la alte cărţi şi toate, împreună,
formează baza trainică a culturii noastre.
Material bibliografic:
Indrumator metodic-lecturi
literare,Ghe.Alexandru,Eugenia
Sincan , ed. Gheorghe Alexandru ,
Craiova 1993
Perioada preabecedara-Ghid
metodic , Gheorghe Alexandru
,Craoiva 1994
Internet Citate Emil Cioran