Sunteți pe pagina 1din 9

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

DESFĂŞURATĂ LA NIVELUL
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2007-2008
• Echipele manageriale din marea majoritate a unităţilor de
învăţământ din judeţ s-au implicat activ, cu profesionalism, în
proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii
instructiv-educative precum şi în folosirea eficientă a resurselor
umane, materiale şi de timp.
• Apreciem că, în general, directorii au conştientizat importanţa
muncii lor şi şi-au perfecţionat stilurile manageriale, au întărit
rolul şcolii în cadrul comunităţii şi au îmbunătăţit imaginea
acesteia. Urmărind unul din obiectivele compartimentului
management din cadrul ISJ Galaţi, şi anume “Diseminarea
experienţei manageriale pozitive” s-au organizat activităţile
metodice semestriale, care s-au concretizat, pe semestrul I în
dezbaterea cu tema „General şi particular în documentele şi
practica asigurării calităţii în activităţile furnizorilor de educaţie”,
care a avut loc la Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, la SAM Iveşti,
Şcoala Gimnazială nr. 41 Galaţi şi Şcoala Gimnazială nr. 16
Galaţi, iar pe semestrul al II-lea, activităţile metodice au avut ca
punct de plecare tema “Responsabilităţi şi competenţe asumate
la nivelul compartimentelor funcţionale, privind managementul
resurselor umane din unităţile de învăţământ” ţi s-au desfăşurat
la Grup Şcolar Industrial Tecuci, SAM Cosmeşti, Şcoala Tuluceşti,
Şcoala Schela.
• Pentru remedierea deficienţelor întâlnite la controalele tematice
din unele şcoli s-a considerat necesară instruirea secretarelor
pentru realizarea unui consens în completarea documentelor
şcolare şi a actelor de studii, drept pentru care sub genericul
”General şi particular în documentele şi practica asigurării
calităţii în activitatea compartimentelor funcţionale din unitaţile
de învăţământ”, au avut loc activităţi metodice cu secretarele
din şcoli la Şcoala Gimnazială nr. 10 Tecuci, Grupul Şcolar „Radu
Negru” Galaţi, precum şi la Şcolile Gimnaziale nr. 11 şi 31 din
Galaţi, în semestrul I iar în semestrul al II-lea, tema “Elemente
generale şi particulare care pot fi identificate în redactarea
actelor de studii” a fost dezbătută la Grup Şcolar Industrial
Tecuci, Scoala 25 Galaţi şi Scoala 11 Galaţi;
• Referitor la calitatea actului managerial, se constată o mare
diversitate de la o unitate şcolară la alta, de la o echipă
managerială la alta dar în majoritatea unităţilor şcolare stilul
managerial a fost participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea
corectă a competenţelor cadrelor didactice şi pe optimizarea
relaţiilor de parteneriat între şcoală şi comunitatea locală. S-a
acordat o atenţie deosebită diseminării informaţiilor referitoare
la noutăţi care privesc asigurarea calităţii cadrelor didactice,
elevilor , părinţilor, agenţilor economici, partenerilor sociali,
implicarea în derularea unor acţiuni care să îmbunătăţească
procesul instructiv – educativ fiind semnificativă
• Există echipe manageriale care, folosindu-se de experienţa
acumulată, abordează managementul educaţional în toată
complexitatea sa, pornind de la folosirea resurselor în mod eficient
până la motivarea resurselor umane. Evidenţiem în acest sens
echipele manageriale de la Liceul Pedagogic „Costache Negri”,
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza, Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri”, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Liceul Teoretic
„Spiru Haret”, Colegiul Naţional MIhail Kogălniceanu, Şcoala
Gimnazială nr.43, Scoala 5 Tecuci, Şcoala Gimnazială nr. 2, Şcoala
Gimnazială nr. 28, Şcolile Gimnaziale Munteni, Barcea, Şendreni,
Independenţa nr.1, Ţepu, Cavadineşti, Grupul Şcolar Paul Bujor
Bereşti, Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci, SAM
Drăguşeni, Şcoala 24 Galaţi
• În luna martie2008 ISJ a organizat concurs pentru ocuparea
funcţiilor de manageri vacante: s-au scos la concurs 104 posturi
de manageri, s-au înscris 49 de candidaţi, din care au reuşit 45, 4
fiind respinşi. După examen activitatea celor reusiţi a fost
monitorizată, iar la 90 de zile, în data de 11.06.2008 a avut loc
evaluarea finală când a fost semnat şi contractul managerial.
• Din păcate, în câteva unităţi şcolare din judeţ, se constată un
management defectuos concretizat în slaba activitate de
proiectare/planificare, în promovarea unui stil managerial
neadecvat, chiar generator de conflicte interne, dezinteres faţă de
procesul instructiv educativ, de investiţiile de la nivelul şcolii
precum şi lipsa unor politici de promovare a unităţii şcolare şi
implicit de atragere a elevilor. Menţionăm în acest sens Şcolile
Gimnaziale Suceveni, Priponeşti, Cerţeşti, Coasta Lupei, Jorăşti,
Hînţeşti, Poiana, Grupul Şcolar Metalurgic. Unii manageri au tratat
cu superficialitate desfăşurarea tezelor cu subiect unic, raportând
un număr eronat de elevi participanţi sau neasigurând prezenţa
informaticianului în şcoală.
În urma controalelor tematice si a inspecţiilor frontale, s-au semnalat
la nivelul şcolilor din judeţ următoarele puncte tari:

• Proiectul de dezvoltare a şcolii şi Planurile manageriale anuale şi semestriale


corect întocmite,
• Rapoarte de activitate anuale şi semestriale, coroborate cu planurile manageriale,
• CEAC este constituita prin decizie a directorului, Comisia pentru Combaterea
Violentei este constituita si are o activitate importanta in scoala,
• Există proceduri care reglementează rezolvarea diferitelor situaţii cu care se
confruntă şcoala,
• Exista o colaborare corecta in cadrul echipei manageriale,
• Număr mare de programe finanţate derulate de unitate,
• Buna gestionare a resurselor umane şi materiale,
• Încadrare cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic,
• Rezultate bune si foarte bune obtinute de elevi la concursurile pe meserii, la
olimpiadele scolare, la concursurile interjudetene,
• Dezvoltarea de parteneriate active (agenţi economici, instituţii de învăţământ
superior, comunitatea locală),
• Monitorizarea inserţiei absolvenţilor se realizează ştiinţific, utilizând instrumente
de lucru funcţionale şi eficiente
• În cadrul cercurilor metodice cu directorii au fost prezentate 2 unităţi şcolare IPT
ca exemple de bună practică în ceea ce priveşte implementarea sistemului privind
asigurarea calităţii / Grupul Şcolar Ind. Tecuci, SAM Cosmeşti Deal
• Există încheiate convenţii de parteneriat cu agenţii economici în majoritatea
unităţile şcolare. Acestea urmăresc asigurarea condiţiilor de practică pentru elevii
de la S.A.M, An de completare şi liceu tehnologic. şi crearea unor oportunităţi de
angajarea a acestora după absolvire
• Oferta curriculară a scolii este apreciată de părinţi,
• În şcoală există cadre didactice calificate şi înscrise la activităţi de formare
continuă,
• Reamenjare, dotarea cu mobilier nou a 60% din spaţiile de şcolarizare,
• Monitorizarea realizării proiectării activităţilor extraşcolare şi extracurriculare,
• Obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare pentru toate calificările solicitate,
în urma evaluărilor efectuate de experţiii ARACIP
• Implicarea CEAC în toate activităţile derulate în şcoală,
• O foarte bună organizare a tuturor compartimentelor,
• Centru de resurse pentru şcolile din zonă cuprinse în programul PHARE TVET,
• Cadre didactice formate în elaborarea de programe, cursuri şi activităţi de
abilitare, standarde ocupaţionale, auxiliare curriculare,
• Şcoală acreditată ca furnizor de formare profesională în meseriile de brutar,
ospătar, carmangerie Grup Şcolar “Elena Doamna”,
• Diversificarea ofertei CDŞ pe care şcoala o pune la dispoziţia elevilor,
• Realizarea unui plan de şcolarizare realist în funcţie de cererea pieţei muncii şi
de nevoile şcolii.
• Monitorizarea activităţii din şcoală, diseminarea informaţiilor referitoare la noutăţi
care privesc asigurarea calităţii cadrelor didactice, elevilor , părinţilor, agenţilor
economici, partenerilor sociali, implicarea în derularea unor acţiuni care să
îmbunătăţească procesul instructiv – educativ/
Punctele slabe constatate, cu ocazia inspecţiilor tematice si
frontale efectuate, în activitatea unor unităţi şcolare, se referă la:
• Gestionarea deficitara a resurselor umane prin: fragmentarea excesivă a
unor catedre, (Şcoala 1, 2 Barcea,Şcoala Lungeşti, Jorăşti, Nămoloasa,
Nicoreşti; numărul mare de suplinitori raportat la numărul de titulari din
şcoală,Şcoala Priponeşti, Balinteşti. Pleşa, Buciumeni; încadrarea
preferenţială efectuată de directorul şcolii, Şcoala Lungeşti, Rădeşti, Băleni,
Slivna; schimbarea CDŞ-ului după necesităţile încadrării,Şcoala Jorăşti,
Cuza-Vodă; nerespectarea termenelor de transmitere a situaţiilor solicitate
de ISJ, acordarea defectuoasă a acordului de continuitate la suplinire, lipsa
de informare a cadrelor didactice privind Calendarul şi Metodologia de
mişcare a personalului didactic,
• Monitorizarea defectuoasă a realizării proiectării la nivelul comisiilor din
şcoală (Lic.de Artă),
• Comunicarea ineficientă la nivelul organizaţiei: director-profesor, profesor-
elev (Lic.de Artă),
• Neadaptarea la schimbare a unor cadre didactice, îndeosebi în folosirea
metodelor activ participative în procesul de predare (CNAE Tc.),
• Lipsa unei baze materiale pentru derularea activităţilor instructiv educative la
Disciplinele tehnice (“Ov. Caledoniu” Tecuci, Grup Şcolar “Costache
Conachi” Pechea)
• Lipsa de formare a personalului didactic auxiliar şi administrativ,
• Neimplicarea cadrelor didactice în promovarea pozitivă a şcolii,
dezinteresul elevilor şi părinţilor faţă de activitatea educativă (“I.
Petrovici” Tc.),
• Rezultate slabe la Tezele Unice datorate frecvenţei slabe a elevilor,
lipsei părinţilor din ţară şi a condiţiilor precare în care trăiesc: Şcoala
22 Galaţi, Grup Şcolar Gh. Asachi, Şcoala 18 Galaţi, Şcoala 2 Tg.
Bujor, Şcoala 2 Lieşti, Şcoala Nicoreşti
• Realizarea unor portofolii ale cadrelor didactice şi elevilor care
conţin „hârtii fără valoare” datorită lipsei unor proceduri prin care să
se creeze o bună structurare şi coerenţă în realizarea acestor
documente/ Grupul Şcolar Tg. Bujor, SAM Cavadineşti, SAM
Măcişeni, SAM nr. 2 Lieşti
• Strategiile didactice continuă să fie, in multe cazuri, majoritar
tradiţionale, bazate pe activitatea preponderentă a profesorului/ în
majoritatea SAM – urilor din mediul rural
• Cadrele didactice de specialitate nu au nivel optim de cunoştinţe şi
competenţe tehnice care să permită pregătirea pentru un proces
adecvat de predare – învăţare/ SAM Măcişeni, SAM nr. 2 Lieşti
• Absenteismul unor elevi şi neimplicarea unor profesori în motivarea acestora pentru
ameliorarea frecvenţei (Industrial Tc., Metalurgic, Traian),
• Slaba implicare a familiei în educarea copiilor (părinţi plecaţi în străinătate),
• Fluctuaţia cadrelor didactice la anumite discipline,
• Lipsa spaţiului pentru documentarea şi informarea elevilor (Corod, Băneasa,
Nămoloasa) ),
• Implicarea redusă a şcolii în petrecerea timpului liber al elevilor
• Neimplicarea în programe de finanţare (Matca, Cerţeşti),
• Lipsa performanţelor şcolare la concursuri (Sc. Cavadineşti, Traian, Metalurgic, A.
Saligny, I. Petrovici Tc.),
• Implicarea insuficientă a Consiliului Elevilor şi a Consiliului Consultativ al Părinţilor în
viaţa şcolii (Şcoala Gimnazială 7, 9, 11 Galaţi)
• Formalismul monitorizării activităţii din şcoală reflectat în acordarea calificativelor
(Şcoala Gimnazială Cuza Vodă, Scânteieşti, Fântânele,
• Lipsa de reacţie a managerului privind achiziţionarea softurilor educaţionale, a
cabinetului de Consiliere psihopedagogică (Şcoala Gimnazială 7, 9, 11 Galaţi)
• Monitorizarea defectuoasă a realizării proiectării didactice (Şcoala Vlădeşti,
Suceveni, Priponeşti, Jorăşti)
• Gestionarea defectuoasă a documentelor şcolare, cataloage, registre matricole
(Şcoala Suceveni, Jorăşti)
• Funcţionarea şcolii în corpuri de clădiri separate de o stradă circulată destul de
intens, determină o monitorizare dificilă a elevilor (Şcoala Gimnazială Nr.12 Galaţi)
• Slaba participare a cadrelor didactice la cursuri de formare (Şcoala Blânzi)