Sunteți pe pagina 1din 15

Aprovizionarea cu produse

medicamentoase în depozite,
farmacii, drogherii și recepția lor.
 Asistenţa cu medicamente a populaţiei
presupune o bună aprovizionare a unităţilor
farmaceutice (farmacii comunitare și de spital,
drogherii) de la depozitele farmaceutice.
 Farmaciile trebuie să aibă în mod permanent
produsele farmaceutice solicitate pentru a
satisface cererea de consum (să dispună de un
stoc).
 Aprovizionarea = activitatea de completarea a
stocurilor
 Scopul aprovizionării:
= crearea de stocuri adecvate cererii
populației
= onorarea cererilor în timp util
 Aprovizionarea unității farmaceutice se face de
către conducătorul unităţii de la depozitele de
medicamente autorizate, pe baza comenzilor.
 Comanda se poate face în scris (nota de comandă),
telefonic, on line, prin fax având în vedere o serie
de criterii: stoc, consum (caiet de defectură), etc.
 Pentru evitarea erorilor, comenzile telefonice vor fi
monitorizate: furnizorii contactați, produsele
solicitate și acceptarea comenzii de către furnizori
 Comenzile se fac numai la furnizorii:
- Care funcționează legal
- Care au încheiate contracte comerciale cu
farmacia
 Farmacistul șef întocmește și actualizează lista
furnizorilor
 Caietul (registrul) de defectură = instrument
de lucru în activitatea de aprovizionare în care
sunt notate medicamentele și produsele
epuizate, în curs de epuizare sau solicitate în
mod expres de pacient.
 Graficul de aprovizionare = programarea
activității de aprovizionare pe furnizori și tipuri
de produse, la intervale de timp stabilite de
farmacistul șef.
 Furnizor = unitatea comercială autorizată de
ANMDM să distribuie angro medicamente
și/sau produse de sănătate.
 Contractul de aprovizionare = actul legal
întocmit între cele două părți în care sunt
stipulate anumite condiții (termenul de livrare,
termenul de plată, penalități, etc)
Activități care optimizează procesul de
aprovizionare:

 Urmărirea stocurilor pe fiecare produs


 Completarea registrului de defectură

 Organizarea și programarea comenzilor


pe furnizori
 Recepţia = totalitatea operaţiilor care se execută
la primirea produselor medicamentoase
(verificările cantitative și calitative ale
caracteristicilor înscrise în documentele
însoţitoare).
 Tipuri de recepţie:
Recepţie cantitativă, calitativă şi valorică.
– 1. Recepţie cantitativă: verificarea corespondenţei
între cantitatea primită şi cea facturată.
– 2. Recepţia calitativă:
-identificarea produselor primite şi verificarea
corespondenţei cu cele facturate (formă farm.,
concentrație)
–verificarea ambalajelor (etichetare, serie de
fabricaţie, termen de valabilitate);
-controlul organoleptic şi de laborator (reacţii de
identificare) pentru substanţele farmaceutice.
Excepţie: substanţele cu regim special
(stupefiante, psihotrope)
 3. Recepţia valorică constă în:
– verificarea valorii totale a facturii;
– se realizează cunoscând preţul unitar şi
cantitatea fiecărui produs.

Documente pentru recepţie

Documente de însoţire a produselor:


- de livrare: factura, avizul de expediţie;
- de transport: foaie de parcurs.

Documente de atestare a calităţii:


- buletin de analiză;
- declaraţie de conformitate;
- grafic de temperatură pentru produsele
termosensibile.
Neconformităţi
 Neconformități = neconcordanțe între produsele primite și cele
facturate.
 Exemple:
– Livrarea altui produs față de cel facturat
– Livrarea de produse necomandate
– Necorespondența între cantitatea primită și cea facturată
– Livrarea de produse cu tv necorespunzătoare (depășite sau
foarte apropiate de termen)
– Neconcordanța dintre lotul și tv inscripționat pe ambalajul
secundar al produselor livrate și cele din factură
– Livrarea comenzii destinate unei alte unități
– Livrarea de produse cu ambalaje deteriorate
– Livrarea de produse termosensibile la care nu s-au
respectat condițiile pentru depozitare și transport
Rezolvarea neconformităților
 În regim de urgență, prin contactarea imediată a
distribuitorului (telefonic, electronic, scris)
 Dacă neconformitatea a fost sesizată în timpul recepției, se
refuză preluarea produselor
 Dacă produsele au fost preluate, acestea se vor păstra în
zona de carantină până la remedierea cât mai rapidă a
situației
 La returnarea produselor neconforme se respectă
prevederile din “procedura de retragere-returnare” (RBPF,
ord. MS 75 din 2010):
– Înscrierea într-un registru de neconformități
– Predarea reprezentantului depozitului pe bază de pv și /
sau factură de retur
 Produsele la care nu s-au constatat neconformități
vor fi introduse în farmacie prin întocmirea NIR
(notă de intrare-recepție)
 NIR = document de înregistrare a facturii în
contabilitatea farmaciei şi de introducere a
produselor în gestiunea informatică.
 NIR-ul conţine o rubrică în care se consemnează
seria (lotul) medicamentului şi termenul de
valabilitate (BBD). Motivul: posibilitatea stabilirii
trasabilităţii produsului.
 NIR-ul se ataşează fiecărei facturi şi este semnat de
persoana care-l întocmeşte.
Controlul și supravegherea aprovizionării
și distribuției
 Atribuțiile MS:
-
-
-
 Atribuțiile ANMDM:Preţul medicamentelor - legislaţie

 Ordinul M.S. 636 din 2002 pentru


aprobarea Catalogului naţional al
preţurilor medicamentelor de uz
uman (CaNaMed)cu autorizaţie de
punere pe piaţă în România
(www.msf-dgf.ro)

 Ordinul M.S. 75 din 2009 pentru


aprobarea Normelor privind modul de
calcul al preţurilor la medicamentele
de uz uman
 Preţul medicamentelor de uz uman cu
APP care se eliberează pe bază de
prescripţie medicală se calculează
conformlg. In vigoare

 Preţul medicamentelor OTC se stabileşte


şi se modifică în mod liber.

 OTC-urile nou autorizate în vedera


punerii pe piaţă şi cele cu preţ modificat
trebuie notificate la MS în termen de 30
de zile.

 Pentru preparatele magistrale şi


oficinale preţul se stabileşte liber.
Ad. D. Ad. F. TVA
 PA (max)= PP + PP -------- + PR ------- + PA ------
100 100 100

În care:
PA (max) = preţul cu amănuntul maximal, inclusiv
TVA
PP = preţul de producător
PR = preţul cu ridicata
PA = preţul cu amănuntul fără TVA
Ad. D. = cota maximă a adausului de distribuţie
Ad. F. = cota maximă a adausului de farmacie
TVA = nivelul cotei taxei pe valoare adăugată
 Formula de calcul pentru actualizarea preţurilor
producătorului:

Cv-CvP
PP (max) = PP (ant) · 1+ ————
CvP

în care:
PP (max) = preţul de producător maximal
actualizat
PP (ant) = preţul de producător maximal
anterior
Cv = curs de schimb valutar utilizat în alcătuirea
bugetului pentru anul următor actualizat
CvP = curs de schimb valutar utilizat în
alcătuirea bugetului pentru anul în curs